Symboler brugt i denne vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symboler brugt i denne vejledning"

Transkript

1

2 Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at kende inden for et bestemt emne. s Angiver en side, hvor der kan findes nyttige oplysninger om visse emner. Angiver driftsmetoder og rækkefølgen af handlinger. Den angivne procedure skal udføres i den rækkefølge, der angives af de nummererede trin. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. "(Navn på menu)" Angiver menupunkter og meddelelser, som vises på skærmen. Eksempel: "Lysstyrke" " Alt efter disktypen kan der udføres forskellige funktioner og handlinger. Disse symboler viser, hvilken type disk der bruges. data -cd. data-cd.

3 Indhold Sikkerhedsinstruktioner... 2 Brug og opbevaring... 8 Disks og USB-lagerenheder Navne på dele og funktioner Klargøring af fjernbetjeningen Lynstart Installation Fremvisningsafstand og skærmstørrelse Tilslutning af strømkabel Afspilning af disk Afspilning af disk med projicering Justering af billedposition og lyd Stop afspilningen Sådan slukkes projektoren Grundlæggende afspilning Pause Søgning frem/tilbage Spring over Frame advance Afspilning i slowmotion Midlertidig brug af projektorlampen til belysning (Break) Farvestatus Mute Avancerede betjeningsmetoder Sådan bliver du afspilningsekspert Afspilning fra en DVD-menu Afspilning af en video-cd fra en menu Afspilning af JPEG, MP3/WMA og DivX Afspilning med valg af kapitel- eller spornummer Gentag afspilning og vilkårlig afspilning Programmeret afspilning Zoom In Ændring af lydsproget Ændring af undertekstvisningen Ændring af vinklen Handlinger, der kan udføres fra skærmen med afspilningsoplysninger Indstilling af den automatiske slukfunktion Ændring af billedformat Afspilning ved tilslutning af en ydre enhed Tilslutning af en USB-lagerenhed Tilslutning til en anden videoenhed, et tv eller en computer Projicering af billeder fra eksternt videoudstyr eller fra en computer Indstillinger for lyd Brug af hovedtelefoner Tilslutning til lydudstyr, der har en port til digitalt koaksialt lydinput Valg af tilstand for surroundsound (Kun via hojttaler) Valg af digitale lydeffekter Indstillinger og justeringer Betjening og funktioner i Ops-menu Brug af opsætningsmenuen Indstillingspunkter i opsætningsmenuen Sprogkodeliste Indstillinger for "Digital udgang" og udgangssignaler Betjening og funktioner i menuen Visuel opsætning Betjening af menuen Visuel opsætning Menuen Visuel opsætning Bilag Fejlfinding Sådan læses indikatorerne Når indikatorerne ikke angiver problemet Vedligeholdelse Rengøring Levetid for forbrugsmaterialer Ekstraudstyr og forbrugsmaterialer Sådan udskiftes forbrugsmaterialer Fremvisningsafstand og skærmstørrelse Liste over kompatible opløsninger Liste over kompatible MPEG-formater Specifikationer Ordliste Indeks Forespørgsler Lynstart Avancerede betjeningsmetoder Indstillinger og justeringer Bilag 1

4 Sikkerhedsinstruktioner Læs alle sikkerhedsinstruktioner og betjeningsanvisninger, før enheden tages i brug. Når du har læst alle oplysningerne, skal du gemme vejledningen til senere brug. Symboler i dokumentationen og på enheden viser, hvordan enheden bruges korrekt. Det er vigtigt, at du læser og forstår de symboler, der angiver forsigtighed, for at undgå personskade eller tingskade. Advarsel Forsigtig Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forårsage personskade eller i værste tilfælde dødsfald i forbindelse med forkert håndtering. Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forårsage personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert håndtering. Forsigtig: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød må dækslet eller bagbeklædningen ikke fjernes. Der er ingen indvendige dele, som brugeren selv kan udføre service på. Overlad evt. vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale. Dette symbol gør brugeren opmærksom på uisoleret "farlig spænding", der kan være så kraftig, at der er risiko for at få elektrisk stød. Dette symbol gør brugeren opmærksom på vigtige anvisninger om betjening og vedligeholdelse (service), som findes i den dokumentation, der fulgte med enheden. Symbolforklaring Følgende symboler angiver en handling, der ikke må udføres: Må ikke gøres Må ikke adskilles Må ikke røres Må ikke blive våd Følgende symboler angiver en handling, der skal udføres: Må ikke bruges i våde miljøer Må ikke anbringes på ustabil overflade Anvisninger Træk stikket ud af stikkontakten 2

5 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Følg sikkerhedsinstruktionerne, når du opstiller og bruger projektoren: Læs disse instruktioner. Gem instruktionerne. Ret dig efter alle advarsler. Følg alle instruktionerne. Undgå brug af apparatet i nærheden af vand. Brug kun en tør klud ved rengøring. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes. Installationen skal foretages i henhold til producentens anvisninger. Apparatet må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, brændeovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der frembringer varme. Du må ikke omgå sikkerheden i forbindelse med brug af et polariseret stik eller et jordstik. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis stikket ikke passer i din stikkontakt, bør du kontakte en elektriker for at få udskiftet stikkontakten med en moderne model. Strømkablet skal beskyttes, så det ikke bliver trådt på eller klemt, især ved stik og forlængerledninger samt der, hvor det kommer ud af enheden. Der må udelukkende anvendes de tilslutningsenheder/det tilbehør, producenten angiver. Enheden må kun bruges med den af producenten anbefalede vogn, trefod, konsol eller det af producenten anbefalede bord, eller med udstyr, der sælges med enheden. Når der bruges vogn, skal du være forsigtig, når vognen og enheden flyttes samtidig, da der kan ske personskade, hvis udstyret vælter. Træk stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges igennem længere tid. Overlad al anden vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale. Enheden skal efterses, hvis den på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske på enheden, eller hvis der er faldet genstande ned i den, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, hvis den ikke fungerer normalt, eller hvis den er blevet tabt. 3

6 Advarsel For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Må ikke bruges i våde miljøer Træk enhedens stik ud af stikkontakten, og overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale, i følgende situationer: Hvis der kommer røg ud af enheden, hvis den lugter underligt, eller der høres usædvanlig støj fra den. Hvis der kommer væske eller fremmede genstande ind i enheden. Hvis enheden er blevet tabt, eller hvis kabinettet er blevet beskadiget. Fortsat brug i sådanne situationer kan forårsage brand eller elektrisk stød. Du må ikke selv udføre reparationerne. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale. Anbring enheden i nærheden af en stikkontakt, så stikket hurtigt kan trækkes ud. Du må aldrig åbne enhedens låger, medmindre det specifikt er beskrevet i denne vejledning. Du må aldrig adskille eller ændre enheden. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale. Elektrisk spænding i enheden kan forårsage alvorlig personskade. Træk stikket ud af stikkontakten Må ikke adskilles Du må ikke udsætte enheden for vand, regn eller meget fugt. Må ikke bruges i våde miljøer Du må kun bruge den strømkilde, der angives på enheden. Brug af en anden strømkilde kan forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis du ikke sikker på, hvilken type strøm der anvendes, skal du kontakte din forhandler eller det lokale elselskab. Kontrollér specifikationerne på ledningen. Hvis du bruger en forkert ledning, kan det medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Enhedens medfølgende strømkabel er i overensstemmelse med kravene til strømforsyningen i det land, hvor enheden er købt. Hvis enheden bruges i det land, hvor den blev købt, må du ikke bruge andet strømkabel end det, der fulgte med enheden. Hvis enheden bruges i et oversøisk land, skal du kontrollere den strømforsyning, stikkontakt og spænding, der kan bruges med enheden for at overholde lokale standarder, og købe det korrekte strømkabel i det pågældende land. Når stikket håndteres, skal følgende forholdsregler overholdes. Hvis du ikke overholder sikkerhedsforanstaltningerne, kan det medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Du må ikke overbelaste stikkontakter, forlængerledninger eller stikkontakter med flere udtag. Du må ikke sætte et stik i en støvet stikkontakt. Stikket skal sidde korrekt i kontakten. Rør ikke stikket, hvis du har våde hænder. Du må ikke trække i strømkablet, når stikket skal fjernes. Du skal altid tage fat i stikket, når det trækkes ud. Du må ikke bruge et beskadiget strømkabel. Der kan opstå brand, eller du kan få elektrisk stød. Du må ikke ændre et strømkabel. Du må ikke anbringe tunge genstande oven på strømkablet. Du må ikke bøje, sno eller trække hårdt i strømkablet. Strømkablet må ikke ligge i nærheden af varme elapparater. Hvis strømkablet bliver beskadiget (så trådene blottes eller knækker), skal du kontakte forhandleren, og få et nyt. Må ikke gøres Anvisninger Anvisninger Må ikke gøres 4

7 Advarsel Du må ikke røre ved stikket i tordenvejr, da du kan få elektrisk stød. Må ikke røres Du må ikke anbringe beholdere med væske, vand eller kemikalier oven på enheden. Hvis beholderen vælter, så indholdet kommer ind i enheden, kan det forårsage brand, eller du kan få elektrisk stød. Må ikke blive våd Du må ikke se direkte ind i enhedens objektiv, når lampen er tændt, da det skarpe lys kan beskadige øjnene. Må ikke gøres Du må ikke skubbe metalgenstande eller brandbare genstande eller andre fremmedmaterialer gennem luftindsugnings- og udsugningsåbningerne, da det kan forårsage brand, eller du kan få elektrisk stød. Projektorens lyskilde består af en kviksølvslampe med højt indre tryk. Sørg for at overholde anvisningerne nedenfor. Manglende overholdelse af følgende punkter kan forårsage personskade eller forgiftning. Undgå at beskadige eller støde lampen. Gassen i kviksølvlamper indeholder kviksølvdampe. Hvis lampen går i stykker, skal der luftes ud i rummet for at undgå, at de frigivne gasser inhaleres eller kommer i kontakt med øjne eller mund. Du må ikke stå med hovedet tæt på enheden, mens den bruges. Hvis lampen går i stykker, og du inhalerer gas eller får glasskår fra lampen i øjnene eller i munden, eller i øvrigt bliver utilpas, skal du omgående søge læge. Du må ikke efterlade enheden eller fjernbetjeningen med isatte batterier i køretøjer med lukkede vinduer, hvis køretøjet er udsat for direkte sollys. Enhederne må heller ikke efterlades andre steder, hvor der er høje temperaturer. Enhedernes form kan ændres, eller de kan gå i stykker og forårsage brand. Må ikke gøres Anvisninger Må ikke gøres 5

8 Forsigtig KLASSE 1 LASER-produkt Det øverste dæksel må ikke åbnes. Apparatet har ingen indvendige dele, som brugeren selv kan udføre service på. Du må ikke bruge enheden på steder, hvor der er meget fugt eller støv, i nærheden af koge- eller varmeapparater, eller på steder, hvor den kommer i kontakt med røg eller damp. Du må ikke opbevare enheden udendørs i længere tid. Der kan opstå brand, eller du kan få elektrisk stød. Du må ikke blokere stik og åbninger i enhedens kabinet. De sørger for ventilation og forhindrer overopvarmning af enheden. Materiale eller papir kan suges ind mod luftfilteret under enheden, når den er i brug. Fjern alt under enheden, der kan tænkes at kunne sætte sig fast på luftfilteret. Hvis enheden placeres ved en væg, skal der være mindst 20 cm afstand mellem væggen og udsugningsåbningen. Sørg for, at der er mindst 10 cm mellem indsugningsåbning og væg el.lign. Du må ikke anbringe enheden på en sofa, et tæppe eller en anden blød overflade eller i en lukket kasse, medmindre der er sørget for tilstrækkelig ventilation. Må ikke adskilles Må ikke gøres Må ikke gøres Du må ikke anbringe enheden på en ustabil vogn, et ustabilt stativ eller bord. Enheden kan falde ned eller vælte og forårsage personskade. Må ikke anbringes på ustabil overflade Du må ikke stå på enheden eller anbringe tunge genstande på den. Enheden kan falde gå i stykker eller vælte og forårsage personskade. Må ikke gøres Du må ikke anbringe noget, der kan vikles omkring enheden eller blive beskadiget af varmen i nærheden af udsugningsåbningerne, eller holde hænder eller ansigt i nærheden af ventilationsåbningerne, mens projektoren kører. Den varme luft fra udsugningsåbningerne kan give forbrændinger, få genstande til at slå sig eller forårsage andre ulykker. Du må aldrig fjerne lampen umiddelbart efter brug, da den er meget varm. Før lampen fjernes, skal du slukke for strømmen og lade lampen køle helt af i det stykke tid, der er angivet i denne vejledning. Varmen kan give forbrændinger eller anden personskade. Må ikke gøres Må ikke gøres Du må ikke anbringe åben ild, f.eks. lys, på eller i nærheden af enheden. Må ikke gøres Du skal trække stikket ud af kontakten, når enheden ikke skal bruges i længere tid. Isoleringen kan svækkes og forårsage brand. Træk stikket ud af stikkontakten Sørg for at kontrollere, at strømmen er afbrudt, at stikket er trukket ud af stikkontakten, og at alle kabler er afbrudt, før enheden flyttes. Der kan opstå brand, eller du kan få elektrisk stød. Træk stikket ud af stikkontakten 6

9 Forsigtig Træk stikket til enheden ud af stikkontakten før rengøring. På denne måde undgår du at få elektrisk stød under rengøringen. Træk stikket ud af stikkontakten Du må ikke rengøre enheden med våde klude eller opløsningsmidler som sprit, fortynder eller rensebenzin. Indtrængen af vand eller svækkelse og brud på enhedens kabinet kan give elektrisk stød. Forkert brug af batteriet kan føre til udsivet batterivæske og beskadigelse på batteriet. Dette kan forårsage brand, personskade eller ætse enheden. Når batterierne udskiftes, skal følgende forholdsregler overholdes: Sørg for at batteripolerne (+ og -) vender korrekt, når batterierne indsættes. Du må ikke bruge forskellige typer batterier eller blande gamle og nye batterier. Du må ikke bruge andre batterier end de, der angives i denne vejledning. Hvis batterierne lækker, tørres væsken væk med en blød klud. Vask omgående hænderne, hvis der kommer væske på dem. Udskift batterierne, så snart de er opbrugte. Fjern batterierne, hvis du ikke bruger projektoren i en længere periode. Du må ikke udsætte batterier for varme eller åben ild, og de må ikke kommes i vand. Brugte batterier skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler. Batterier skal opbevares uden for børns rækkevidde. Batterier må ikke sluges børn kan blive kvalt, hvis de sluger dem. Pas på, at der ikke er skruet for højt op for lyden fra starten. Der kan opstå en pludselig, høj lyd, som kan beskadige højttaleren og give høreskader. Af sikkerhedshensyn bør man skrue ned for lyden, før man slukker for apparatet. Der kan så gradvist skrues op, når det er tændt igen. Anvisninger Anvisninger Må ikke gøres Hvis man bruger hovedtelefoner bør der ikke skrues for højt op for lyden. Du risikerer at få høreskader, hvis du lytter til lyd ved høj lydstyrke gennem længere tid. Må ikke gøres Følg enhedens vedligeholdelsesinterval. Hvis enhedens inderside ikke er blevet gjort ren i en længere periode, kan der samle sig støv, hvilket kan forårsage brand eller være årsag til elektrisk stød. Luftfilteret skal udskiftes regelmæssigt og efter behov. Kontakt forhandleren efter behov for at få den indvendige del af enheden gjort ren. Anvisninger 7

10 Brug og opbevaring Læg særligt godt mærke til følgende råd for at undgå funktionsfejl og beskadigelser. Bemærkninger angående håndtering og opbevaring Sørg for at overholde drifttemperaturen og opbevaringstemperaturen, der angives i denne vejledning, når projektoren bruges og opbevares. Du må ikke anbringe enheden på steder, hvor den udsættes for vibrationer eller stød. Apparatet må ikke installeres i nærheden af tv-, radio- eller videoudstyr, der danner magnetiske felter. Dette kan påvirke enhedens lyd og billede negativt og føre til fejl. Hvis der opstår sådanne symptomer, skal enheden flyttes længere væk fra eventuelt tv-, radio- og videoudstyr. Du må ikke bruge projektoren i følgende situationer. Manglende overholdelse kan forårsage betjeningsproblemer og ulykker. Når projektoren står på siden. Når projektorens forside vender nedad. Når projektorens forside vender opad. Når projektoren står skråt. Apparatet må ikke flyttes under fremvisningen. I modsat fald kan der opstå skader på disken eller funktionsfejl. Apparatet bør ikke anvendes eller opbevares i røgfyldte omgivelser, hverken pga. cigaretrøg eller anden form for røg, eller i meget støvede lokaler. I modsat fald kan der opstå forringet billedkvalitet. Rør ikke objektivet med de bare hænder. Billedet projiceres ikke tydeligt, hvis der sidder fingeraftryk eller mærker på objektivet. Sæt objektivdækslet på, når enheden ikke bruges. EPSON kan ikke holdes ansvarlige for skader opstået som følge af projektorens eller lampens funktionssvigt udover det ansvar, der er indeholdt i garantibetingelserne. Enheden kan opbevares stående lodret på en hylde, osv., da den har hvilepuder på siden. Når enheden opbevares lodret, skal den stå på en stabil flade, og hvilepuderne skal vende nedad. Sørg for at anbringe enheden i den medfølgende opbevaringskasse, så der ikke kommer støv ind i indsugningsåbningen. Kondensation Hvis du flytter enheden fra et koldt til et varmt rum, eller hvis rummet, som enheden står i, opvarmes hurtigt, kan der dannes kondens (fugt) i enheden eller på objektivets overflade. Hvis der dannes kondens, kan det ikke alene forårsage fejl, f.eks. utydeligere billede, det kan også beskadige disken og/eller andre dele. Du kan undgå, at der dannes kondens i enheden ved at installere den i rummet ca. en time, før den skal bruges. Hvis der alligevel dannes kondens, skal du trække stikket ud af stikkontakten og vente en time eller to, før enheden bruges. Lampe Projektorens lyskilde består af en kviksølvslampe med højt indre tryk. En kviksølvslampe karakteriseres ved følgende: Lampens intensitet aftager, efterhånden som den bruges. Lampen lyser ikke eller springer med en høj lyd, når den når slutningen af sin levetid. Lampens levetid varierer meget, afhængigt af den enkelte lampe og driftsmiljøet. Du bør derfor altid have en reservelampe liggende. Lampens risiko for at gå i stykker øges, når udskiftningsperioden er udløbet. Når meddelelsen om udskiftning af lampen vises, skal lampen udskiftes med en ny snarest muligt. Dette produkt omfatter en lampekomponent, der indeholder kviksølv (Hg). Følg de lokale regler for bortskaffelse og genindvinding. Lampen må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. 8

11 LCD-panel LCD-panelet er fremstillet med en særlig højpræcisionsteknologi. Der kan dog forekomme sorte prikker på panelet, eller det kan ske, at røde, blå eller grønne prikker lyser kraftigt op. Der kan også forekomme stregformede uregelmæssigheder i farve eller lysstyrke. Dette skyldes LCD-panelets karakteristika, og det er ikke fejl. Hvis der projiceres et stillbillede med høj kontrast i over 15 minutter, kan der opstå det, der kaldes "screen burn". Det vil sige, at billedet brænder sig fast på objektivet og efterlader en skygge. Hvis der opstår "screen burn", skal der projiceres et lys billede (hvis du bruger computer: så lys en animation som muligt), indtil "screen burn"- problemet forsvinder. Det tager ca. 30 til 60 minutter, afhængigt af omfanget af den pågældende "screen burn". Kontakt forhandleren, hvis "screen burn"- problemet ikke forsvinder. ss. 76 Flytning af enheden Luk objektivdækslet. Fjern en eventuel disk. Skru enhedens fødder ind, hvis de er skruet ud. Flyt enheden ved at tage fat i håndtaget, som vist på tegningen nedenfor. Forsigtighedsregler ved transport Enheden indeholder mange glasdele og præcisionsdele. Du kan undgå at noget går i stykker under en flytning ved at genbruge den kasse og beskyttelsesemballage, som enheden var pakket ind i ved købet. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal enhedens yderside beskyttes med stødabsorberende materiale, og enheden skal derefter anbringes i en kraftig kasse. Kassen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, at den indeholder præcisionsudstyr. Luk objektivdækslet, og pak enheden ned. Hvis man bruger en kurertjeneste, bør vedkommende gøres opmærksomme på, at apparatet indeholder præcisionsudstyr og bør håndteres derefter. * Garantien dækker ikke eventuelle beskadigelser på produktet, der opstår under transport. Ophavsret Kopiering af en disk med henblik på transmission, offentlig fremvisning, offentlig musikalsk fremførelse eller udlejning (uanset vederlag eller betaling eller mangel på samme) uden tilladelse fra ophavsrettens indehaver er strengt forbudt. 9

12 Disks og USB-lagerenheder Disks Understøttede disktyper Følgende disks kan afspilles: Disktype Dvd-video Dvd+rw Dvd+r Dvd+r DL Dvd-rw Dvd-r Dvd-r DL Video-cd Cd Symboler i denne Beskrivelse vejledning Almindelig tilgængelig software, der indeholder højkvalitetsfilm og forskellige visuelle billeder. Der kan ikke afspilles DVDvideo, hvis diskens regionskode ikke svarer til regionskoden på den etiket, der sidder på siden af apparatet. Dvd-disks, der er nævnt i venstre kolonne, og optaget med en anden dvd-optager. Enheden kan afspille en dvddisk, der indeholder billeder ivideoformat. Enheden kan afspille en dvddisk, der indeholder billeder i VR-format. Enheden kan afspille en disk, hvis den er blevet "afsluttet" af den dvd-optager, som billederne blev optaget med. Enheden kan afspille filer, der er optaget i ISO 9660/ UDF-format: MP3/WMA/JPEG/MPEG1/2/4/ DivX 3/4/5/6/DivX Ultra Enheden kan kun afspille den første session, selvom den understøtter flere sessioner. Software, der indeholder billeder og lyd. Enheden kan afspille en videocd (version 2.0) med PBC (afspilningskontrol). Enheden kan afspille en Super Video CD (SVCD). Software, der indeholder lyd og tale. Cd-r/rw Cd+r/rw data -cd. data-cd. Cd'er, der er oprettet på en cdoptager eller en computer. Enheden kan afspille filer, der er optaget i ISO 9660 level-1 eller -2/UDF-format: MP3/WMA/JPEG/Kodakbilled-cd/FujiColor CD/ MPEG1/2/4/ DivX 3/4/5/6/DivX Ultra Enheden understøtter det udvidede format Joliet. Enheden understøtter flere sessioner. Enheden kan afspille en disk, der er optaget med "packet writing". For kopibeskyttede cd-disks, som ikke svarer til compact disc-standard (cd-standard) kan funktion og tonal kvalitet ikke garanteres ved anvendelse af dette apparat. At en cd er i overensstemmelse med cd-standarden, vises med følgende compact disc-logo. Kontroller, om dette logo findes på lyddiskens pakke. Dette apparat passer til tv-signalformaterne NTSC og PAL. Afspilningsfunktionerne på en dvd-video, SVCD og video-cd kan være begrænset af softwareproducenterne. Da denne enhed afspiller indholdet af en disk, fungerer visse funktioner muligvis ikke. Læs de oplysninger til brugeren, som fulgte med den disk, der afspilles. Du kan muligvis ikke afspille en dvd-r/r DL/rw, dvd+r/r, DL/rw, cd-r/rw og cd+r/rw, der er ridset, snavset, deformeret, eller hvis optagelsens status eller optagelsens betingelser ikke er egnet. Det kan desuden tage et stykke tid, før enheden har læst diskens data. CPRM (Indholdsbeskyttelse for skrivbare medier)-kompatible DVD-R-disks optaget i VRformat kan ikke afspilles på denne maskine. Enheden understøtter afspilning af lyd på følgende disks: - MIX-MODE-cd - Cd-G - Cd-EXTRA - Cd-TEXT 10

13 Disktyper, der ikke understøttes Følgende disks understøttes ikke: - Dvd-rom - Cd-rom - Foto-cd - Dvd-lyd - SACD - DACD - Dvd-ram Runde disks med en anden diameter end 8 eller 12 cm. Disks med afvigende form. Håndtering af disks Undgå at berøre afspilningssiden med bare hænder. Sørg for, at disks opbevares i etuierne, når de ikke er i brug. Undgå opbevaring af disks på steder med høj luftfugtighed eller direkte sollys. Hvis der er snavs, f.eks. støv eller fingeraftryk, på diskens afspilningsflade, kan det forringe billed- og lydkvaliteten. Når afspilningsfladen er snavet, skal den tørres forsigtigt af med en blød, tør klud. Tør fra midten af disken og udad. Undgå brug af rengøringsmidler såsom benzin eller antistatiske produkter beregnet til grammofonplader. Du må ikke klistre papir eller etiketter på en disk. Understøttede USB-lagerenheder Enheden understøtter installation og afspilning af følgende USB 1.1-baserede enheder: - USB-hukommelse (kun enheder, der ikke er installeret med sikkerhedsfunktion). - Multikortlæser - Digitalkamera (hvis kameraet understøtter USB). Brug en multikortlæser til at slutte et SDhukommelseskort eller et andet medie til enheden. Enheden understøtter filsystemerne FAT16 og FAT32. Nogle systemfiler understøttes ikke. Hvis et medie ikke understøttes, skal det formateres i Windows, før brug. Denne enhed kan kun afspille et hukommelseskort, selvom der er isat flere hukommelseskort i kortlæseren. Isæt kun det kort, der skal afspilles. Specifikationer for understøttede filer Filformat Filtypenavn * Specifikationer MP3 ".mp3" eller ".MP3" Bithastighed: 16 til 320 Kbps Samplingfrekvens: 11 khz, 16 khz, 22,05 khz, 32 khz, 44,1 khz og 48 khz WMA DivX DivX Ultra JPEG ".wma" eller ".WMA" ".divx" eller ".DIVX", ".avi" eller ".AVI" Bithastighed: 64 til 192 Kbps Samplingfrekvens: 44,1 khz og 48 khz Op til 3 Mbps Maksimum antal pixel: 720 x 576 pixel Optimal billedhastighed: 30 fps En fil er ikke altid i filformatet DivX, selvom filtypenavnet er ".avi" eller ".AVI". I sådanne situationer kan filen ikke afspilles. *Filnavne vises ikke korrekt, hvis de indeholder dobbeltbytetegn. Filstørrelse ".jpg" eller ".JPG" 4 GB Antal pixel: Op til 3027 x 2048 pixel Enheden understøtter ikke Motion JPEG. Enheden understøtter JPEG-data, der er oprettet med et digitalkamera, der understøtter DCFstandarden (Design rule for Camera File system). Billeder afspilles muligvis ikke, hvis digitalkameraets funktion til automatisk rotering af stillbilleder er aktiveret, eller hvis dataene behandles, redigeres eller gemmes igen med computersoftware til billedredigering. Samlet antal filer* 648 filer (inklusive mapper) + 2 standardmapper Samlet antal mapper* Op til 300 mapper *Dette tal er ubegrænset, hvis "MP3/JPEG Nav" er indstillet til "Ingen menu" i indstillingsmenuen. 11

14 Navne på dele og funktioner Front A B C D E K J I H G F Navn A Objektivdæksel, der kan skubbes til side Funktion Luk objektivdækslet for at beskytte objektivet, når enheden ikke er i brug. Projiceringen kan stoppes ved at lukke objektivdækslet, mens der projiceres et billede. Når dækslet har været lukket i 30 minutter, slukker enhedens lampe automatisk. ss. 18 B Indikator for disk Lyser grønt, når der sidder en disk i diskslotten. ss. 19 C Skub ud (knap) Tryk på denne knap for at åbne diskslotten og tage en disk ud. ss. 22 D Fjernbetjeningsmodtager Modtager signaler fra fjernbetjeningen. ss. 16 E Diskslot Indsæt den disk, der skal afspilles. ss. 19 F Fødder Fødderne på siden kan gøres længere ved at skrue på dem. Hvis fødderne skrues ud til maksimal længde, hælder enheden ca. 5 grader. ss. 21 G Stik til hovedtelefoner Bruges til at slutte hovedtelefoner til enheden. ss. 47 H Højttalere Findes til højre og venstre på enheden og understøtter Dolby Virtual Speaker. ss. 48 I Ventilationsåbning Suger kølende luft ind i enheden. Hvis der samles støv i indsugningsåbningen, kan det få temperaturen inde i enheden til at stige. Dette kan forårsage driftsproblemer og forkorte de optiske deles levetid. Rens derfor åbningen med jævne mellemrum. ss. 63 J Håndtag Tag fat i dette håndtag, når enheden skal flyttes. ss. 9 K Objektiv Projicerer et billede. 12

15 Bagside A B L C D E F K J I H G Navn Funktion A Indgangsport til computer Kan sluttes til computerens port til RGB-output. ss. 44 B Port til komponentinput Kan sluttes til videoens port til komponentoutput (YCbCr eller YPbPr). ss. 44 C Indgangsport til video Kan sluttes til en almindelig port til billedoutput på en videoenhed. ss. 43 D Port til lydinput Kan sluttes til videoenhedens eller computerens port til lydoutput. ss. 43, 44 E Stik til strømforsyning Tilslut strømkablet. ss. 18 F Port til digitalt koaksialt lydoutput G USB-port H Sikkerhedsslot (j) Kan sluttes til en lydenhed, der har en port til digitalt koaksialt lydinput. ss. 48 Bruges ved tilslutning af en USB 1.1-baseret USB-hukommelse eller en multikortlæser, når der skal afspilles filer i MP3/WMA, JPEG, DivX -format og andre formater. ss. 42 Understøtter Microsaver-låsesystemet fra Kensington. Yderligere oplysninger findes på Kensingtons websted på adressen: I Fjernbetjeningsmodtager Modtager signaler fra fjernbetjeningen. ss. 16 J Højttalere Findes til højre og venstre på enheden og understøtter Dolby Virtual Speaker. ss. 48 K Udluftningsåbning L Hvilepuder Her kommer køleluften ud af enheden. Forsigtig! Sørg for, at udluftningsåbningerne ikke tildækkes, og pas på, at de ikke berøres umiddelbart efter brug af projektoren, eller mens projektoren er i brug, da de bliver meget varme. Bruges, når enheden skal opbevares lodret. Når enheden opbevares lodret, skal den stå på en stabil flade, og hvilepuderne skal vende nedad. Sørg for at anbringe enheden i den medfølgende opbevaringskasse, så der ikke kommer støv ind i indsugningsåbningen. 13

16 Set fra oven A D B C vknapper til justering af lydstyrke ss. 20 vknapper til zoom ss. 20 vknappen Enter ss. 29 vknappen Return ss. 29 vknappen Power ss. 22 vknap til afspilning/ pause ss. 23 vknappen Source ss. 45 vknappen Stop ss. 22 vknapperne w/v ss. 21 Navn Funktion A Fokuseringsring Flyttes til højre eller venstre for at opnå bedre billedfokus. ss. 20 B Statusindikator Hvis der opstår et problem, blinker eller lyser denne indikator for at angive problemet. ss. 58 C Lampedæksel Åbn dette dæksel, når lampen skal udskiftes. ss. 66 D Skyder til objektivdæksel Skub skyderen til en af siderne for at åbne eller lukke objektivdækslet. ss

17 Fjernbetjening Praktiske funktioner ss. 37 ss. 32 ss. 34 ss. 39 ss. 48 ss. 49 ss. 35 ss. 40 ss. 22 ss. 23, 24 ss. 23, 24 ss. 23, 24 ss. 24 ss. 24 ss. 22 A B Knapper til brug under afspilningen ss. 26 ss. 26, 28, 29, 30, 31 ss. 50 ss. 28 F E Avancerede funktioner ss. 45 ss. 25 ss. 25 Knapper til brug ved justering af lyd ss. 20 ss. 25 Knapper til brug ved justering af DVD-video ss. 36 ss. 36 ss. 37 ss. 27, 28, 29, 30 ss. 26, 28, 29, 30 C D Navn A Fjernbetjeningens lysemitterende område Funktion Dette område sender fjernbetjeningens signaler. ss. 16 B Tryk på denne knap for at tænde eller slukke enheden. ss. 22 C D Tryk på en af disse knapper for at korrigere en firkantet eller rektangulær trapezforvrængning af billedet. ss. 21 Tryk på denne knap for at åbne eller lukke menuen til justering af projiceringen eller kontrolmenuen. ss. 55 E Tryk på denne knap for at åbne diskslotten og tage en disk ud. ss. 22 F Funktions-/talvælger Skub denne vælger til en af siderne for at vælge mellem funktionstilstand eller taltilstand. Skub vælgeren over på Func (funktion) for at bruge en funktion. ss

18 Klargøring af fjernbetjeningen Isættelse af batterier Forsigtig! Kontroller placeringen af mærkerne (+) og (-) i batteriholderen for at sikre, at batterierne vender korrekt. Ved levering sidder batterierne ikke i fjernbetjeningen. De batterier, der leveres sammen med apparatet, skal sættes i inden brug. A B C Tryk på klemmen bag på fjernbetjeningen, og løft den op. Sæt batterierne i, så polerne vender korrekt. Luk batteridækslet igen. Hvis fjernbetjeningen reagerer med forsinkelse, eller hvis den ikke virker efter at have været brugt i et stykke tid, skal batterierne muligvis skiftes ud. Sørg for at have to ekstra AA-batterier (manganese) parat. Fjernbetjeningens anvendelsesområde Anvendelsesområde (vandret) Ca. 30 Ca. 30 Ca. 30 Ca m 6 m Anvendelsesområde (lodret) Ca. 15 Ca. 15 Ca. 15 Ca m 6 m Undgå, at fjernbetjeningsmodtageren udsættes for direkte sollys eller lys fra lysstofrør. Signalet fra fjernbetjeningen kan gå tabt. 16

19 Lynstart Lynstart Afspilningsprocedure Dette kræver ikke komplicerede tilslutninger. Du behøver ikke engang vælge tv-type eller ændre indgang. Du kan nyde dine dvd'er på den store skærm ved at følge de fire nemme trin herunder. Standardhøjttalerne understøtter Dolby Virtual Speaker, så du kan nyde ægte stereosurroundsound med højre og venstre højttaler. Placér apparatet foran skærmen. ss. 18 Tilslut strømkablet. ss. 18 Afspil en disk. ss. 19 Justér billedposition og -størrelse samt lyd. ss

20 Installation Fremvisningsafstand og skærmstørrelse A Anbring enheden på et sted, hvor det er muligt at projicere den optimale billedstørrelse på et lærred. Hvis du f.eks. bruger formatet 16:9 på et widescreenlærred på 80", skal enheden anbringes ca. 237 cm fra lærredet. B Anbring enheden, så den er parallel med lærredet. Skærm Hvis apparatet ikke står parallelt med skærmen, forvrænges det viste billede i kilefacon. * Standardværdi Jo længere enheden flyttes væk fra skærmen, jo større bliver det viste billede. Detaljerede oplysninger om afstandsværdier: ss. 69 Tilslutning af strømkabel Slut ledningen til. Åbn objektivdækslet. Lyser orange 18

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere