Symboler brugt i denne vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symboler brugt i denne vejledning"

Transkript

1

2 Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at kende inden for et bestemt emne. s Angiver en side, hvor der kan findes nyttige oplysninger om visse emner. Angiver driftsmetoder og rækkefølgen af handlinger. Den angivne procedure skal udføres i den rækkefølge, der angives af de nummererede trin. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. "(Navn på menu)" Angiver menupunkter og meddelelser, som vises på skærmen. Eksempel: "Lysstyrke" " Alt efter disktypen kan der udføres forskellige funktioner og handlinger. Disse symboler viser, hvilken type disk der bruges. data -cd. data-cd.

3 Indhold Sikkerhedsinstruktioner... 2 Brug og opbevaring... 8 Disks og USB-lagerenheder Navne på dele og funktioner Klargøring af fjernbetjeningen Lynstart Installation Fremvisningsafstand og skærmstørrelse Tilslutning af strømkabel Afspilning af disk Afspilning af disk med projicering Justering af billedposition og lyd Stop afspilningen Sådan slukkes projektoren Grundlæggende afspilning Pause Søgning frem/tilbage Spring over Frame advance Afspilning i slowmotion Midlertidig brug af projektorlampen til belysning (Break) Farvestatus Mute Avancerede betjeningsmetoder Sådan bliver du afspilningsekspert Afspilning fra en DVD-menu Afspilning af en video-cd fra en menu Afspilning af JPEG, MP3/WMA og DivX Afspilning med valg af kapitel- eller spornummer Gentag afspilning og vilkårlig afspilning Programmeret afspilning Zoom In Ændring af lydsproget Ændring af undertekstvisningen Ændring af vinklen Handlinger, der kan udføres fra skærmen med afspilningsoplysninger Indstilling af den automatiske slukfunktion Ændring af billedformat Afspilning ved tilslutning af en ydre enhed Tilslutning af en USB-lagerenhed Tilslutning til en anden videoenhed, et tv eller en computer Projicering af billeder fra eksternt videoudstyr eller fra en computer Indstillinger for lyd Brug af hovedtelefoner Tilslutning til lydudstyr, der har en port til digitalt koaksialt lydinput Valg af tilstand for surroundsound (Kun via hojttaler) Valg af digitale lydeffekter Indstillinger og justeringer Betjening og funktioner i Ops-menu Brug af opsætningsmenuen Indstillingspunkter i opsætningsmenuen Sprogkodeliste Indstillinger for "Digital udgang" og udgangssignaler Betjening og funktioner i menuen Visuel opsætning Betjening af menuen Visuel opsætning Menuen Visuel opsætning Bilag Fejlfinding Sådan læses indikatorerne Når indikatorerne ikke angiver problemet Vedligeholdelse Rengøring Levetid for forbrugsmaterialer Ekstraudstyr og forbrugsmaterialer Sådan udskiftes forbrugsmaterialer Fremvisningsafstand og skærmstørrelse Liste over kompatible opløsninger Liste over kompatible MPEG-formater Specifikationer Ordliste Indeks Forespørgsler Lynstart Avancerede betjeningsmetoder Indstillinger og justeringer Bilag 1

4 Sikkerhedsinstruktioner Læs alle sikkerhedsinstruktioner og betjeningsanvisninger, før enheden tages i brug. Når du har læst alle oplysningerne, skal du gemme vejledningen til senere brug. Symboler i dokumentationen og på enheden viser, hvordan enheden bruges korrekt. Det er vigtigt, at du læser og forstår de symboler, der angiver forsigtighed, for at undgå personskade eller tingskade. Advarsel Forsigtig Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forårsage personskade eller i værste tilfælde dødsfald i forbindelse med forkert håndtering. Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forårsage personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert håndtering. Forsigtig: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød må dækslet eller bagbeklædningen ikke fjernes. Der er ingen indvendige dele, som brugeren selv kan udføre service på. Overlad evt. vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale. Dette symbol gør brugeren opmærksom på uisoleret "farlig spænding", der kan være så kraftig, at der er risiko for at få elektrisk stød. Dette symbol gør brugeren opmærksom på vigtige anvisninger om betjening og vedligeholdelse (service), som findes i den dokumentation, der fulgte med enheden. Symbolforklaring Følgende symboler angiver en handling, der ikke må udføres: Må ikke gøres Må ikke adskilles Må ikke røres Må ikke blive våd Følgende symboler angiver en handling, der skal udføres: Må ikke bruges i våde miljøer Må ikke anbringes på ustabil overflade Anvisninger Træk stikket ud af stikkontakten 2

5 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Følg sikkerhedsinstruktionerne, når du opstiller og bruger projektoren: Læs disse instruktioner. Gem instruktionerne. Ret dig efter alle advarsler. Følg alle instruktionerne. Undgå brug af apparatet i nærheden af vand. Brug kun en tør klud ved rengøring. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes. Installationen skal foretages i henhold til producentens anvisninger. Apparatet må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, brændeovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der frembringer varme. Du må ikke omgå sikkerheden i forbindelse med brug af et polariseret stik eller et jordstik. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis stikket ikke passer i din stikkontakt, bør du kontakte en elektriker for at få udskiftet stikkontakten med en moderne model. Strømkablet skal beskyttes, så det ikke bliver trådt på eller klemt, især ved stik og forlængerledninger samt der, hvor det kommer ud af enheden. Der må udelukkende anvendes de tilslutningsenheder/det tilbehør, producenten angiver. Enheden må kun bruges med den af producenten anbefalede vogn, trefod, konsol eller det af producenten anbefalede bord, eller med udstyr, der sælges med enheden. Når der bruges vogn, skal du være forsigtig, når vognen og enheden flyttes samtidig, da der kan ske personskade, hvis udstyret vælter. Træk stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges igennem længere tid. Overlad al anden vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale. Enheden skal efterses, hvis den på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske på enheden, eller hvis der er faldet genstande ned i den, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, hvis den ikke fungerer normalt, eller hvis den er blevet tabt. 3

6 Advarsel For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Må ikke bruges i våde miljøer Træk enhedens stik ud af stikkontakten, og overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale, i følgende situationer: Hvis der kommer røg ud af enheden, hvis den lugter underligt, eller der høres usædvanlig støj fra den. Hvis der kommer væske eller fremmede genstande ind i enheden. Hvis enheden er blevet tabt, eller hvis kabinettet er blevet beskadiget. Fortsat brug i sådanne situationer kan forårsage brand eller elektrisk stød. Du må ikke selv udføre reparationerne. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale. Anbring enheden i nærheden af en stikkontakt, så stikket hurtigt kan trækkes ud. Du må aldrig åbne enhedens låger, medmindre det specifikt er beskrevet i denne vejledning. Du må aldrig adskille eller ændre enheden. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale. Elektrisk spænding i enheden kan forårsage alvorlig personskade. Træk stikket ud af stikkontakten Må ikke adskilles Du må ikke udsætte enheden for vand, regn eller meget fugt. Må ikke bruges i våde miljøer Du må kun bruge den strømkilde, der angives på enheden. Brug af en anden strømkilde kan forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis du ikke sikker på, hvilken type strøm der anvendes, skal du kontakte din forhandler eller det lokale elselskab. Kontrollér specifikationerne på ledningen. Hvis du bruger en forkert ledning, kan det medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Enhedens medfølgende strømkabel er i overensstemmelse med kravene til strømforsyningen i det land, hvor enheden er købt. Hvis enheden bruges i det land, hvor den blev købt, må du ikke bruge andet strømkabel end det, der fulgte med enheden. Hvis enheden bruges i et oversøisk land, skal du kontrollere den strømforsyning, stikkontakt og spænding, der kan bruges med enheden for at overholde lokale standarder, og købe det korrekte strømkabel i det pågældende land. Når stikket håndteres, skal følgende forholdsregler overholdes. Hvis du ikke overholder sikkerhedsforanstaltningerne, kan det medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Du må ikke overbelaste stikkontakter, forlængerledninger eller stikkontakter med flere udtag. Du må ikke sætte et stik i en støvet stikkontakt. Stikket skal sidde korrekt i kontakten. Rør ikke stikket, hvis du har våde hænder. Du må ikke trække i strømkablet, når stikket skal fjernes. Du skal altid tage fat i stikket, når det trækkes ud. Du må ikke bruge et beskadiget strømkabel. Der kan opstå brand, eller du kan få elektrisk stød. Du må ikke ændre et strømkabel. Du må ikke anbringe tunge genstande oven på strømkablet. Du må ikke bøje, sno eller trække hårdt i strømkablet. Strømkablet må ikke ligge i nærheden af varme elapparater. Hvis strømkablet bliver beskadiget (så trådene blottes eller knækker), skal du kontakte forhandleren, og få et nyt. Må ikke gøres Anvisninger Anvisninger Må ikke gøres 4

7 Advarsel Du må ikke røre ved stikket i tordenvejr, da du kan få elektrisk stød. Må ikke røres Du må ikke anbringe beholdere med væske, vand eller kemikalier oven på enheden. Hvis beholderen vælter, så indholdet kommer ind i enheden, kan det forårsage brand, eller du kan få elektrisk stød. Må ikke blive våd Du må ikke se direkte ind i enhedens objektiv, når lampen er tændt, da det skarpe lys kan beskadige øjnene. Må ikke gøres Du må ikke skubbe metalgenstande eller brandbare genstande eller andre fremmedmaterialer gennem luftindsugnings- og udsugningsåbningerne, da det kan forårsage brand, eller du kan få elektrisk stød. Projektorens lyskilde består af en kviksølvslampe med højt indre tryk. Sørg for at overholde anvisningerne nedenfor. Manglende overholdelse af følgende punkter kan forårsage personskade eller forgiftning. Undgå at beskadige eller støde lampen. Gassen i kviksølvlamper indeholder kviksølvdampe. Hvis lampen går i stykker, skal der luftes ud i rummet for at undgå, at de frigivne gasser inhaleres eller kommer i kontakt med øjne eller mund. Du må ikke stå med hovedet tæt på enheden, mens den bruges. Hvis lampen går i stykker, og du inhalerer gas eller får glasskår fra lampen i øjnene eller i munden, eller i øvrigt bliver utilpas, skal du omgående søge læge. Du må ikke efterlade enheden eller fjernbetjeningen med isatte batterier i køretøjer med lukkede vinduer, hvis køretøjet er udsat for direkte sollys. Enhederne må heller ikke efterlades andre steder, hvor der er høje temperaturer. Enhedernes form kan ændres, eller de kan gå i stykker og forårsage brand. Må ikke gøres Anvisninger Må ikke gøres 5

8 Forsigtig KLASSE 1 LASER-produkt Det øverste dæksel må ikke åbnes. Apparatet har ingen indvendige dele, som brugeren selv kan udføre service på. Du må ikke bruge enheden på steder, hvor der er meget fugt eller støv, i nærheden af koge- eller varmeapparater, eller på steder, hvor den kommer i kontakt med røg eller damp. Du må ikke opbevare enheden udendørs i længere tid. Der kan opstå brand, eller du kan få elektrisk stød. Du må ikke blokere stik og åbninger i enhedens kabinet. De sørger for ventilation og forhindrer overopvarmning af enheden. Materiale eller papir kan suges ind mod luftfilteret under enheden, når den er i brug. Fjern alt under enheden, der kan tænkes at kunne sætte sig fast på luftfilteret. Hvis enheden placeres ved en væg, skal der være mindst 20 cm afstand mellem væggen og udsugningsåbningen. Sørg for, at der er mindst 10 cm mellem indsugningsåbning og væg el.lign. Du må ikke anbringe enheden på en sofa, et tæppe eller en anden blød overflade eller i en lukket kasse, medmindre der er sørget for tilstrækkelig ventilation. Må ikke adskilles Må ikke gøres Må ikke gøres Du må ikke anbringe enheden på en ustabil vogn, et ustabilt stativ eller bord. Enheden kan falde ned eller vælte og forårsage personskade. Må ikke anbringes på ustabil overflade Du må ikke stå på enheden eller anbringe tunge genstande på den. Enheden kan falde gå i stykker eller vælte og forårsage personskade. Må ikke gøres Du må ikke anbringe noget, der kan vikles omkring enheden eller blive beskadiget af varmen i nærheden af udsugningsåbningerne, eller holde hænder eller ansigt i nærheden af ventilationsåbningerne, mens projektoren kører. Den varme luft fra udsugningsåbningerne kan give forbrændinger, få genstande til at slå sig eller forårsage andre ulykker. Du må aldrig fjerne lampen umiddelbart efter brug, da den er meget varm. Før lampen fjernes, skal du slukke for strømmen og lade lampen køle helt af i det stykke tid, der er angivet i denne vejledning. Varmen kan give forbrændinger eller anden personskade. Må ikke gøres Må ikke gøres Du må ikke anbringe åben ild, f.eks. lys, på eller i nærheden af enheden. Må ikke gøres Du skal trække stikket ud af kontakten, når enheden ikke skal bruges i længere tid. Isoleringen kan svækkes og forårsage brand. Træk stikket ud af stikkontakten Sørg for at kontrollere, at strømmen er afbrudt, at stikket er trukket ud af stikkontakten, og at alle kabler er afbrudt, før enheden flyttes. Der kan opstå brand, eller du kan få elektrisk stød. Træk stikket ud af stikkontakten 6

9 Forsigtig Træk stikket til enheden ud af stikkontakten før rengøring. På denne måde undgår du at få elektrisk stød under rengøringen. Træk stikket ud af stikkontakten Du må ikke rengøre enheden med våde klude eller opløsningsmidler som sprit, fortynder eller rensebenzin. Indtrængen af vand eller svækkelse og brud på enhedens kabinet kan give elektrisk stød. Forkert brug af batteriet kan føre til udsivet batterivæske og beskadigelse på batteriet. Dette kan forårsage brand, personskade eller ætse enheden. Når batterierne udskiftes, skal følgende forholdsregler overholdes: Sørg for at batteripolerne (+ og -) vender korrekt, når batterierne indsættes. Du må ikke bruge forskellige typer batterier eller blande gamle og nye batterier. Du må ikke bruge andre batterier end de, der angives i denne vejledning. Hvis batterierne lækker, tørres væsken væk med en blød klud. Vask omgående hænderne, hvis der kommer væske på dem. Udskift batterierne, så snart de er opbrugte. Fjern batterierne, hvis du ikke bruger projektoren i en længere periode. Du må ikke udsætte batterier for varme eller åben ild, og de må ikke kommes i vand. Brugte batterier skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler. Batterier skal opbevares uden for børns rækkevidde. Batterier må ikke sluges børn kan blive kvalt, hvis de sluger dem. Pas på, at der ikke er skruet for højt op for lyden fra starten. Der kan opstå en pludselig, høj lyd, som kan beskadige højttaleren og give høreskader. Af sikkerhedshensyn bør man skrue ned for lyden, før man slukker for apparatet. Der kan så gradvist skrues op, når det er tændt igen. Anvisninger Anvisninger Må ikke gøres Hvis man bruger hovedtelefoner bør der ikke skrues for højt op for lyden. Du risikerer at få høreskader, hvis du lytter til lyd ved høj lydstyrke gennem længere tid. Må ikke gøres Følg enhedens vedligeholdelsesinterval. Hvis enhedens inderside ikke er blevet gjort ren i en længere periode, kan der samle sig støv, hvilket kan forårsage brand eller være årsag til elektrisk stød. Luftfilteret skal udskiftes regelmæssigt og efter behov. Kontakt forhandleren efter behov for at få den indvendige del af enheden gjort ren. Anvisninger 7

10 Brug og opbevaring Læg særligt godt mærke til følgende råd for at undgå funktionsfejl og beskadigelser. Bemærkninger angående håndtering og opbevaring Sørg for at overholde drifttemperaturen og opbevaringstemperaturen, der angives i denne vejledning, når projektoren bruges og opbevares. Du må ikke anbringe enheden på steder, hvor den udsættes for vibrationer eller stød. Apparatet må ikke installeres i nærheden af tv-, radio- eller videoudstyr, der danner magnetiske felter. Dette kan påvirke enhedens lyd og billede negativt og føre til fejl. Hvis der opstår sådanne symptomer, skal enheden flyttes længere væk fra eventuelt tv-, radio- og videoudstyr. Du må ikke bruge projektoren i følgende situationer. Manglende overholdelse kan forårsage betjeningsproblemer og ulykker. Når projektoren står på siden. Når projektorens forside vender nedad. Når projektorens forside vender opad. Når projektoren står skråt. Apparatet må ikke flyttes under fremvisningen. I modsat fald kan der opstå skader på disken eller funktionsfejl. Apparatet bør ikke anvendes eller opbevares i røgfyldte omgivelser, hverken pga. cigaretrøg eller anden form for røg, eller i meget støvede lokaler. I modsat fald kan der opstå forringet billedkvalitet. Rør ikke objektivet med de bare hænder. Billedet projiceres ikke tydeligt, hvis der sidder fingeraftryk eller mærker på objektivet. Sæt objektivdækslet på, når enheden ikke bruges. EPSON kan ikke holdes ansvarlige for skader opstået som følge af projektorens eller lampens funktionssvigt udover det ansvar, der er indeholdt i garantibetingelserne. Enheden kan opbevares stående lodret på en hylde, osv., da den har hvilepuder på siden. Når enheden opbevares lodret, skal den stå på en stabil flade, og hvilepuderne skal vende nedad. Sørg for at anbringe enheden i den medfølgende opbevaringskasse, så der ikke kommer støv ind i indsugningsåbningen. Kondensation Hvis du flytter enheden fra et koldt til et varmt rum, eller hvis rummet, som enheden står i, opvarmes hurtigt, kan der dannes kondens (fugt) i enheden eller på objektivets overflade. Hvis der dannes kondens, kan det ikke alene forårsage fejl, f.eks. utydeligere billede, det kan også beskadige disken og/eller andre dele. Du kan undgå, at der dannes kondens i enheden ved at installere den i rummet ca. en time, før den skal bruges. Hvis der alligevel dannes kondens, skal du trække stikket ud af stikkontakten og vente en time eller to, før enheden bruges. Lampe Projektorens lyskilde består af en kviksølvslampe med højt indre tryk. En kviksølvslampe karakteriseres ved følgende: Lampens intensitet aftager, efterhånden som den bruges. Lampen lyser ikke eller springer med en høj lyd, når den når slutningen af sin levetid. Lampens levetid varierer meget, afhængigt af den enkelte lampe og driftsmiljøet. Du bør derfor altid have en reservelampe liggende. Lampens risiko for at gå i stykker øges, når udskiftningsperioden er udløbet. Når meddelelsen om udskiftning af lampen vises, skal lampen udskiftes med en ny snarest muligt. Dette produkt omfatter en lampekomponent, der indeholder kviksølv (Hg). Følg de lokale regler for bortskaffelse og genindvinding. Lampen må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. 8

11 LCD-panel LCD-panelet er fremstillet med en særlig højpræcisionsteknologi. Der kan dog forekomme sorte prikker på panelet, eller det kan ske, at røde, blå eller grønne prikker lyser kraftigt op. Der kan også forekomme stregformede uregelmæssigheder i farve eller lysstyrke. Dette skyldes LCD-panelets karakteristika, og det er ikke fejl. Hvis der projiceres et stillbillede med høj kontrast i over 15 minutter, kan der opstå det, der kaldes "screen burn". Det vil sige, at billedet brænder sig fast på objektivet og efterlader en skygge. Hvis der opstår "screen burn", skal der projiceres et lys billede (hvis du bruger computer: så lys en animation som muligt), indtil "screen burn"- problemet forsvinder. Det tager ca. 30 til 60 minutter, afhængigt af omfanget af den pågældende "screen burn". Kontakt forhandleren, hvis "screen burn"- problemet ikke forsvinder. ss. 76 Flytning af enheden Luk objektivdækslet. Fjern en eventuel disk. Skru enhedens fødder ind, hvis de er skruet ud. Flyt enheden ved at tage fat i håndtaget, som vist på tegningen nedenfor. Forsigtighedsregler ved transport Enheden indeholder mange glasdele og præcisionsdele. Du kan undgå at noget går i stykker under en flytning ved at genbruge den kasse og beskyttelsesemballage, som enheden var pakket ind i ved købet. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal enhedens yderside beskyttes med stødabsorberende materiale, og enheden skal derefter anbringes i en kraftig kasse. Kassen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, at den indeholder præcisionsudstyr. Luk objektivdækslet, og pak enheden ned. Hvis man bruger en kurertjeneste, bør vedkommende gøres opmærksomme på, at apparatet indeholder præcisionsudstyr og bør håndteres derefter. * Garantien dækker ikke eventuelle beskadigelser på produktet, der opstår under transport. Ophavsret Kopiering af en disk med henblik på transmission, offentlig fremvisning, offentlig musikalsk fremførelse eller udlejning (uanset vederlag eller betaling eller mangel på samme) uden tilladelse fra ophavsrettens indehaver er strengt forbudt. 9

12 Disks og USB-lagerenheder Disks Understøttede disktyper Følgende disks kan afspilles: Disktype Dvd-video Dvd+rw Dvd+r Dvd+r DL Dvd-rw Dvd-r Dvd-r DL Video-cd Cd Symboler i denne Beskrivelse vejledning Almindelig tilgængelig software, der indeholder højkvalitetsfilm og forskellige visuelle billeder. Der kan ikke afspilles DVDvideo, hvis diskens regionskode ikke svarer til regionskoden på den etiket, der sidder på siden af apparatet. Dvd-disks, der er nævnt i venstre kolonne, og optaget med en anden dvd-optager. Enheden kan afspille en dvddisk, der indeholder billeder ivideoformat. Enheden kan afspille en dvddisk, der indeholder billeder i VR-format. Enheden kan afspille en disk, hvis den er blevet "afsluttet" af den dvd-optager, som billederne blev optaget med. Enheden kan afspille filer, der er optaget i ISO 9660/ UDF-format: MP3/WMA/JPEG/MPEG1/2/4/ DivX 3/4/5/6/DivX Ultra Enheden kan kun afspille den første session, selvom den understøtter flere sessioner. Software, der indeholder billeder og lyd. Enheden kan afspille en videocd (version 2.0) med PBC (afspilningskontrol). Enheden kan afspille en Super Video CD (SVCD). Software, der indeholder lyd og tale. Cd-r/rw Cd+r/rw data -cd. data-cd. Cd'er, der er oprettet på en cdoptager eller en computer. Enheden kan afspille filer, der er optaget i ISO 9660 level-1 eller -2/UDF-format: MP3/WMA/JPEG/Kodakbilled-cd/FujiColor CD/ MPEG1/2/4/ DivX 3/4/5/6/DivX Ultra Enheden understøtter det udvidede format Joliet. Enheden understøtter flere sessioner. Enheden kan afspille en disk, der er optaget med "packet writing". For kopibeskyttede cd-disks, som ikke svarer til compact disc-standard (cd-standard) kan funktion og tonal kvalitet ikke garanteres ved anvendelse af dette apparat. At en cd er i overensstemmelse med cd-standarden, vises med følgende compact disc-logo. Kontroller, om dette logo findes på lyddiskens pakke. Dette apparat passer til tv-signalformaterne NTSC og PAL. Afspilningsfunktionerne på en dvd-video, SVCD og video-cd kan være begrænset af softwareproducenterne. Da denne enhed afspiller indholdet af en disk, fungerer visse funktioner muligvis ikke. Læs de oplysninger til brugeren, som fulgte med den disk, der afspilles. Du kan muligvis ikke afspille en dvd-r/r DL/rw, dvd+r/r, DL/rw, cd-r/rw og cd+r/rw, der er ridset, snavset, deformeret, eller hvis optagelsens status eller optagelsens betingelser ikke er egnet. Det kan desuden tage et stykke tid, før enheden har læst diskens data. CPRM (Indholdsbeskyttelse for skrivbare medier)-kompatible DVD-R-disks optaget i VRformat kan ikke afspilles på denne maskine. Enheden understøtter afspilning af lyd på følgende disks: - MIX-MODE-cd - Cd-G - Cd-EXTRA - Cd-TEXT 10

13 Disktyper, der ikke understøttes Følgende disks understøttes ikke: - Dvd-rom - Cd-rom - Foto-cd - Dvd-lyd - SACD - DACD - Dvd-ram Runde disks med en anden diameter end 8 eller 12 cm. Disks med afvigende form. Håndtering af disks Undgå at berøre afspilningssiden med bare hænder. Sørg for, at disks opbevares i etuierne, når de ikke er i brug. Undgå opbevaring af disks på steder med høj luftfugtighed eller direkte sollys. Hvis der er snavs, f.eks. støv eller fingeraftryk, på diskens afspilningsflade, kan det forringe billed- og lydkvaliteten. Når afspilningsfladen er snavet, skal den tørres forsigtigt af med en blød, tør klud. Tør fra midten af disken og udad. Undgå brug af rengøringsmidler såsom benzin eller antistatiske produkter beregnet til grammofonplader. Du må ikke klistre papir eller etiketter på en disk. Understøttede USB-lagerenheder Enheden understøtter installation og afspilning af følgende USB 1.1-baserede enheder: - USB-hukommelse (kun enheder, der ikke er installeret med sikkerhedsfunktion). - Multikortlæser - Digitalkamera (hvis kameraet understøtter USB). Brug en multikortlæser til at slutte et SDhukommelseskort eller et andet medie til enheden. Enheden understøtter filsystemerne FAT16 og FAT32. Nogle systemfiler understøttes ikke. Hvis et medie ikke understøttes, skal det formateres i Windows, før brug. Denne enhed kan kun afspille et hukommelseskort, selvom der er isat flere hukommelseskort i kortlæseren. Isæt kun det kort, der skal afspilles. Specifikationer for understøttede filer Filformat Filtypenavn * Specifikationer MP3 ".mp3" eller ".MP3" Bithastighed: 16 til 320 Kbps Samplingfrekvens: 11 khz, 16 khz, 22,05 khz, 32 khz, 44,1 khz og 48 khz WMA DivX DivX Ultra JPEG ".wma" eller ".WMA" ".divx" eller ".DIVX", ".avi" eller ".AVI" Bithastighed: 64 til 192 Kbps Samplingfrekvens: 44,1 khz og 48 khz Op til 3 Mbps Maksimum antal pixel: 720 x 576 pixel Optimal billedhastighed: 30 fps En fil er ikke altid i filformatet DivX, selvom filtypenavnet er ".avi" eller ".AVI". I sådanne situationer kan filen ikke afspilles. *Filnavne vises ikke korrekt, hvis de indeholder dobbeltbytetegn. Filstørrelse ".jpg" eller ".JPG" 4 GB Antal pixel: Op til 3027 x 2048 pixel Enheden understøtter ikke Motion JPEG. Enheden understøtter JPEG-data, der er oprettet med et digitalkamera, der understøtter DCFstandarden (Design rule for Camera File system). Billeder afspilles muligvis ikke, hvis digitalkameraets funktion til automatisk rotering af stillbilleder er aktiveret, eller hvis dataene behandles, redigeres eller gemmes igen med computersoftware til billedredigering. Samlet antal filer* 648 filer (inklusive mapper) + 2 standardmapper Samlet antal mapper* Op til 300 mapper *Dette tal er ubegrænset, hvis "MP3/JPEG Nav" er indstillet til "Ingen menu" i indstillingsmenuen. 11

14 Navne på dele og funktioner Front A B C D E K J I H G F Navn A Objektivdæksel, der kan skubbes til side Funktion Luk objektivdækslet for at beskytte objektivet, når enheden ikke er i brug. Projiceringen kan stoppes ved at lukke objektivdækslet, mens der projiceres et billede. Når dækslet har været lukket i 30 minutter, slukker enhedens lampe automatisk. ss. 18 B Indikator for disk Lyser grønt, når der sidder en disk i diskslotten. ss. 19 C Skub ud (knap) Tryk på denne knap for at åbne diskslotten og tage en disk ud. ss. 22 D Fjernbetjeningsmodtager Modtager signaler fra fjernbetjeningen. ss. 16 E Diskslot Indsæt den disk, der skal afspilles. ss. 19 F Fødder Fødderne på siden kan gøres længere ved at skrue på dem. Hvis fødderne skrues ud til maksimal længde, hælder enheden ca. 5 grader. ss. 21 G Stik til hovedtelefoner Bruges til at slutte hovedtelefoner til enheden. ss. 47 H Højttalere Findes til højre og venstre på enheden og understøtter Dolby Virtual Speaker. ss. 48 I Ventilationsåbning Suger kølende luft ind i enheden. Hvis der samles støv i indsugningsåbningen, kan det få temperaturen inde i enheden til at stige. Dette kan forårsage driftsproblemer og forkorte de optiske deles levetid. Rens derfor åbningen med jævne mellemrum. ss. 63 J Håndtag Tag fat i dette håndtag, når enheden skal flyttes. ss. 9 K Objektiv Projicerer et billede. 12

15 Bagside A B L C D E F K J I H G Navn Funktion A Indgangsport til computer Kan sluttes til computerens port til RGB-output. ss. 44 B Port til komponentinput Kan sluttes til videoens port til komponentoutput (YCbCr eller YPbPr). ss. 44 C Indgangsport til video Kan sluttes til en almindelig port til billedoutput på en videoenhed. ss. 43 D Port til lydinput Kan sluttes til videoenhedens eller computerens port til lydoutput. ss. 43, 44 E Stik til strømforsyning Tilslut strømkablet. ss. 18 F Port til digitalt koaksialt lydoutput G USB-port H Sikkerhedsslot (j) Kan sluttes til en lydenhed, der har en port til digitalt koaksialt lydinput. ss. 48 Bruges ved tilslutning af en USB 1.1-baseret USB-hukommelse eller en multikortlæser, når der skal afspilles filer i MP3/WMA, JPEG, DivX -format og andre formater. ss. 42 Understøtter Microsaver-låsesystemet fra Kensington. Yderligere oplysninger findes på Kensingtons websted på adressen: I Fjernbetjeningsmodtager Modtager signaler fra fjernbetjeningen. ss. 16 J Højttalere Findes til højre og venstre på enheden og understøtter Dolby Virtual Speaker. ss. 48 K Udluftningsåbning L Hvilepuder Her kommer køleluften ud af enheden. Forsigtig! Sørg for, at udluftningsåbningerne ikke tildækkes, og pas på, at de ikke berøres umiddelbart efter brug af projektoren, eller mens projektoren er i brug, da de bliver meget varme. Bruges, når enheden skal opbevares lodret. Når enheden opbevares lodret, skal den stå på en stabil flade, og hvilepuderne skal vende nedad. Sørg for at anbringe enheden i den medfølgende opbevaringskasse, så der ikke kommer støv ind i indsugningsåbningen. 13

16 Set fra oven A D B C vknapper til justering af lydstyrke ss. 20 vknapper til zoom ss. 20 vknappen Enter ss. 29 vknappen Return ss. 29 vknappen Power ss. 22 vknap til afspilning/ pause ss. 23 vknappen Source ss. 45 vknappen Stop ss. 22 vknapperne w/v ss. 21 Navn Funktion A Fokuseringsring Flyttes til højre eller venstre for at opnå bedre billedfokus. ss. 20 B Statusindikator Hvis der opstår et problem, blinker eller lyser denne indikator for at angive problemet. ss. 58 C Lampedæksel Åbn dette dæksel, når lampen skal udskiftes. ss. 66 D Skyder til objektivdæksel Skub skyderen til en af siderne for at åbne eller lukke objektivdækslet. ss

17 Fjernbetjening Praktiske funktioner ss. 37 ss. 32 ss. 34 ss. 39 ss. 48 ss. 49 ss. 35 ss. 40 ss. 22 ss. 23, 24 ss. 23, 24 ss. 23, 24 ss. 24 ss. 24 ss. 22 A B Knapper til brug under afspilningen ss. 26 ss. 26, 28, 29, 30, 31 ss. 50 ss. 28 F E Avancerede funktioner ss. 45 ss. 25 ss. 25 Knapper til brug ved justering af lyd ss. 20 ss. 25 Knapper til brug ved justering af DVD-video ss. 36 ss. 36 ss. 37 ss. 27, 28, 29, 30 ss. 26, 28, 29, 30 C D Navn A Fjernbetjeningens lysemitterende område Funktion Dette område sender fjernbetjeningens signaler. ss. 16 B Tryk på denne knap for at tænde eller slukke enheden. ss. 22 C D Tryk på en af disse knapper for at korrigere en firkantet eller rektangulær trapezforvrængning af billedet. ss. 21 Tryk på denne knap for at åbne eller lukke menuen til justering af projiceringen eller kontrolmenuen. ss. 55 E Tryk på denne knap for at åbne diskslotten og tage en disk ud. ss. 22 F Funktions-/talvælger Skub denne vælger til en af siderne for at vælge mellem funktionstilstand eller taltilstand. Skub vælgeren over på Func (funktion) for at bruge en funktion. ss

18 Klargøring af fjernbetjeningen Isættelse af batterier Forsigtig! Kontroller placeringen af mærkerne (+) og (-) i batteriholderen for at sikre, at batterierne vender korrekt. Ved levering sidder batterierne ikke i fjernbetjeningen. De batterier, der leveres sammen med apparatet, skal sættes i inden brug. A B C Tryk på klemmen bag på fjernbetjeningen, og løft den op. Sæt batterierne i, så polerne vender korrekt. Luk batteridækslet igen. Hvis fjernbetjeningen reagerer med forsinkelse, eller hvis den ikke virker efter at have været brugt i et stykke tid, skal batterierne muligvis skiftes ud. Sørg for at have to ekstra AA-batterier (manganese) parat. Fjernbetjeningens anvendelsesområde Anvendelsesområde (vandret) Ca. 30 Ca. 30 Ca. 30 Ca m 6 m Anvendelsesområde (lodret) Ca. 15 Ca. 15 Ca. 15 Ca m 6 m Undgå, at fjernbetjeningsmodtageren udsættes for direkte sollys eller lys fra lysstofrør. Signalet fra fjernbetjeningen kan gå tabt. 16

19 Lynstart Lynstart Afspilningsprocedure Dette kræver ikke komplicerede tilslutninger. Du behøver ikke engang vælge tv-type eller ændre indgang. Du kan nyde dine dvd'er på den store skærm ved at følge de fire nemme trin herunder. Standardhøjttalerne understøtter Dolby Virtual Speaker, så du kan nyde ægte stereosurroundsound med højre og venstre højttaler. Placér apparatet foran skærmen. ss. 18 Tilslut strømkablet. ss. 18 Afspil en disk. ss. 19 Justér billedposition og -størrelse samt lyd. ss

20 Installation Fremvisningsafstand og skærmstørrelse A Anbring enheden på et sted, hvor det er muligt at projicere den optimale billedstørrelse på et lærred. Hvis du f.eks. bruger formatet 16:9 på et widescreenlærred på 80", skal enheden anbringes ca. 237 cm fra lærredet. B Anbring enheden, så den er parallel med lærredet. Skærm Hvis apparatet ikke står parallelt med skærmen, forvrænges det viste billede i kilefacon. * Standardværdi Jo længere enheden flyttes væk fra skærmen, jo større bliver det viste billede. Detaljerede oplysninger om afstandsværdier: ss. 69 Tilslutning af strømkabel Slut ledningen til. Åbn objektivdækslet. Lyser orange 18

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Tegn brugt i denne håndbog

Tegn brugt i denne håndbog Tegn brugt i denne håndbog Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at kende

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Når projektoren pakkes ud

Når projektoren pakkes ud Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere