K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende"

Transkript

1 Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret revisor Jørgen Tjørning. Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: 1. Revisor skulle have taget forbehold i sin revisionspåtegning på årsrapporten for C A/S for 2009/10 for indregning og måling af virksomhedens mellemregning med nærtstående parter, jf. erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr Revisor har i strid med erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 1, afgivet en fejlagtig supplerende oplysning i sin revisionspåtegning på årsrapporten for 2009/10 for C A/S. 3. Revisor har i de fire kontrollerede enkeltsager ikke dokumenteret sin stillingtagen til virksomhedens evne til at fortsætte driften. 4. Det af revisor udførte arbejde er i alle de fire kontrollerede enkeltsager utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, hvorved revisor har overtrådt god revisorskik. Personlige oplysninger 1

2 Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Jørgen Henrik Tjørning blev godkendt som statsautoriseret revisor den 14. februar Han deponerede sin godkendelse den 24. februar Indklagede har været tilknyttet revisionsvirksomheden IN-Revision, Statsautoriserede Revisorer A/S, CVR-nr , i perioden 2. februar 2004 til 24. februar Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2010 IN-Revision, Statsautoriserede Revisorer A/S, til kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollanten har afgivet to erklæringer i anledning af kontrollen, en erklæring af 5. april 2011 og en opdateret erklæring - efter udtagelse af yderligere kontrolsager - af 8. august Følgende fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring af 5. april 2011: Forbehold Ved gennemgangen af 8 konkrete erklæringsopgaver har vi konstateret: at den foretagne planlægning i 8 sager er mangelfuld, idet der mangler stillingtagen til kundens integritet og at der ikke er foretaget individuel tilpasning af instrukser at det udførte arbejde og omfanget heraf i 8 sager er utilstrækkeligt og kun del vist dokumenteret, idet et eller flere af følgende mangler er konstateret: Manglende indhentelse af eksterne bekræftelser, engagementsforespørgsler, saldoforespørgsler, advokatbreve, Manglende identifikation af risiko for væsentlig fejlinformation, Manglende dokumentation for forespørgsler vedrørende besvigelsesrisiko, [ ] Manglende dokumentation for revision af begivenheder efter regnskabsårets udløb Utilstrækkelig dokumentation for sagsansvarliges involvering at der i 7 sager er utilstrækkelig dokumentation for overvejelser vedrørende going concern, at der i 8 sager afgives revisionsprotokollater, der ikke opfylder en eller flere bestemmelser i RS265 eller RL 20 om udførte revisionshandlinger, vurderingsusikkerheder, afgivne modifikationer eller begrundelsen herfor Samtidig har vi konstateret, at der i 4 sager er substantielle eller formelle fejl i udformningen af revisionspåtegninger, hvorfor revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem generelt skal forbedres i relation til udformning af erklæringer. 2

3 I nedenstående 4 sager er det vor opfattelse, at de afgivne erklæringer ikke er korrekt modificeret i henhold til erklæringsbekendtgørelsens krav: [ ] i et tilfælde med supplerende oplysning om fortsat drift mangler forbehold for at ledelsen ikke har iagttaget kravet i aktieselskabslovens 69 a om kapitaltab. Desuden mangler erklæring oplysning om revision af koncernregnskabet og konklusion i erklæringen mangler omtale af resultatet af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme, i et tilfælde hvor der afgives blank påtegning, burde der have været indarbejdet en modifikation, idet der er negativ egenkapital, og utilstrækkelig dokumentation for fortsat drift i et tilfælde afgives supplerende oplysninger i strid med RS 701 og erklæringsbekendtgørelsen, idet den supplerende oplysning omhandler forhold, der ikke er omtalt andetsteds i årsrapporten. i 2 af ovennævnte tilfælde og i et yderligere tilfælde mangler forbehold for at årsrapporten på et eller flere punkter ikke er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven [ ] Konklusion [ ] Ved den udførte gennemgang er vi, bortset fra de i forbeholdet nævnte forhold, ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere at de underskriftsberettigede godkendte revisorers erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Et eller flere af de afgivne forbehold vedrører alle 8 enkeltsager i den udvalgte stikprøve. Efter modtagelsen af kvalitetskontrollantens erklæring indhentede Revisortilsynet kontrollantens arbejdspapirer og anmodede herefter kvalitetskontrollanten om at udtage yderligere enkeltsager til kontrol som led i kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheden og den indklagede revisor. Kvalitetskontrollanten afgav herefter en opdateret erklæring af 8. august 2011 med følgende forbehold og konklusion: Forbehold Ved gennemgangen af 10 konkrete erklæringsopgaver har vi konstateret: 3

4 at den foretagne planlægning i 10 enkeltsager er mangelfuld, idet der mangler stillingtagen til kundens integritet og at der ikke er foretaget individuel tilpasning af instrukser at det udførte arbejde og omfanget heraf i 10 sager er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, idet et eller flere af følgende mangler er konstateret: Manglende indhentelse af eksterne bekræftelser, engagementsforespørgsler, saldoforespørgsler, advokatbreve, Manglende identifikation af risiko for væsentlig fejlinformation, Manglende dokumentation for forespørgsler vedrørende besvigelsesrisiko, [ ] Manglende dokumentation for revision af begivenheder efter regnskabsårets udløb Utiltrækkelig dokumentation for sagsansvarlige involvering at der i 7 sager er utilstrækkelig dokumentation for overvejelser vedrørende going concern, at der i 8 sager afgives revisionsprotokollater, der ikke opfylder en eller flere bestemmelser i RS265 eller RL 20 om udførte revisionshandlinger, vurderingsusikkerheder, afgivne modifikationer eller begrundelsen herfor [ ] I nedenstående 4 sager er det vor opfattelse, at de afgivne erklæringer ikke er korrekt modificeret i henhold til erklæringsbekendtgørelsens krav: [ ] i et tilfælde med supplerende oplysning om fortsat drift mangler forbehold for at ledelsen ikke har iagttaget kravet i aktieselskabslovens 69 a om kapitaltab. Desuden mangler erklæring oplysning om revision af koncernregnskabet og konklusion i erklæringen mangler omtale af resultatet af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme, [ ] i et tilfælde hvor der afgives blank påtegning, burde der have været indarbejdet en modifikation, idet der er negativ egenkapital, og utilstrækkelig dokumentation for fortsat drift i et tilfælde afgives supplerende oplysninger i strid med RS 701 og erklæringsbekendtgørelsen, idet den supplerende oplysning omhandler forhold, der ikke er omtalt andet steds i årsrapporten. i 2 af ovennævnte tilfælde og i et yderligere tilfælde mangler forbehold for at årsrapporten på et eller flere punkter ikke er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven Konklusion 4

5 [ ] Ved den udførte gennemgang er vi, bortset fra de i forbeholdet nævnte forhold, ikke blevet bekendt med forhold, er givet anledning til at konkludere at de underskriftsberettigede godkendte revisorers erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Et eller flere af de afgivne forbehold vedrører alle 10 enkeltsager i den udvalgte stikprøve. Revisortilsynet har i indbringelsesskrivelsen oplyst, at tilsynet har lagt kvalitetskontrollantens seneste erklæring af 8. august 2011 til grund for den fortsatte sagsbehandling af kvalitetskontrollen. Kvalitetskontrollanten har udtaget følgende fire revisionsopgaver, hvor indklagede, Jørgen Tjørning, har afgivet erklæring, til kontrol: C A/S, årsrapport 2009/2010 D ApS, årsrapport 2009/10 E ApS, årsrapport 2009 F ApS, årsrapport 2009 Vedrørende C A/S (revision): Indklagede har den 13. december 2010 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for C A/S for regnskabsåret 1. juli 2009 til 30. juni Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Selskabet har tabt mere end 50 % af selskabskapitalen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Uden at det påvirker vores konklusion, gør vi opmærksom på forudsætningerne for selskabets fortsatte drift. Selskabet har fået bekræftelse fra G ApS om, at de ikke vil indkræve deres tilgodehavende i en periode på minimum 12 måneder frem. Selskabet aflægger hermed årsrapporten under forudsætningen af selskabets fortsatte drift. 5

6 Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var negativt med kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapital var kr. Under posten anlægsaktiver fremgår det, at Udviklingsomkostninger udgjorde kr. (mod kr. i det foregående regnskabsår) svarende til henholdsvis 33 % af balancesummen og 92 % af egenkapitalen. Varelageret udgjorde kr. (mod kr. i 2009) svarende til henholdsvis 38 % af balancesummen og 105 % af egenkapitalen. Videre fremgår, at der var Gæld hos tilknyttede virksomheder med kr. (mod 0 kr. i det foregående år), svarende til 53 % af de samlede passiver i balancen, og anden gæld med kr. (mod kr. i det foregående år). Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Checkliste 4a - Gennemgang af en konkret revisionsopgave) fremgår under kontrollantens konklusion på punkt A: Accept og fortsættelse af revisionsopgaven blandt andet følgende: Vurdering af kundens integritet fremgår ikke af dokumentationen, jf. Ledelseshåndbogen foretages en årlig vurdering af kundelisten af parterne. Dokumentation? Kontrollanten har som konklusion på punkt B: Planlægning af revisionsopgaven anført: Uden at det har påvirket vores konklusion skal tilsynet bemærke, at følgende punkter kan forbedres: I checkskemaet er der sat kryds for drøftelser om besvigelser med ledelsen og i teamet. Der ønskes dokumentation for disse drøftelser. Begrundelse for, at nettoomsætningen ikke er et fokusområde. Planlægningsnotat mangler stillingtagen til review af selvangivelsen. Fravalg af saldomeddelelser er ikke begrundet. Advokatbrev ikke fremsendte og er ikke begrundet. Begrundelse for fravalg af beholdningseftersyn ønskes uddybet. Vurdering af risici for fejlinformation i årsregnskabet ses ikke dokumenteret. Kontrollanten har som konklusion på punkt C: Udførelse af revisionsopgaven blandt andet anført: Konklusion på dette punkt afgives, når nedenstående punkter er afklaret nærmere: Ledelsens regnskabserklæring mangler stillingtagen til fortsat drift. Jf. indeks 3 going concern pkt. 2.5 anføres, at going concern forhold skal indarbejdes i ledelsens regnskabserklæring. Dette ses ikke gjort. 6

7 Der mangler referencer fra udførte handlinger til udarbejdet dokumentation. Afskrivninger benævnes på side 11 i årsrapporten, som afskrivning goodwill, ifølge den udarbejdede dokumentation er det udviklingsomkostninger. [ ] Indeks 2. Afsluttende revisionsdokument. Under punktet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for fortsat drift omtales bl.a. likviditet, indtjening, soliditet, budgetter. I afkrydsningsskema i samme dokument anføres nej til budget og der er ikke noget budget i indeks 6. Hvordan er konklusion om fortsat drift begrundet, når der ikke foreligger budget eller jf. arbejdspapirerne en ajourført bogføring. Det er tilsynets vurdering, at den afgivne indeståelse for ikke at ville kræve tilgodehavendet indfriet ikke er tilstrækkeligt til at sikre den fortsatte drift, men at der skulle have været et tilsagn om at yde yderligere driftsfinansiering i den kommende 12 måneders periode. Kommentarer til revision af immaterielle anlægsaktiver, varelager, varesalg og vareforbrug der vurderes utilstrækkelig. Begrundelse herfor er: Immaterielle anlægsaktiver: I årsregnskabet er der foretaget aktivering af udviklingsomkostninger. Aktivet benævnes udviklingsomkostninger. Det ønskes godtgjort og dokumenteret, at grundlaget for aktivering er til stede. Aktivering kræver dokumentation for, at selskabet har til hensigt og kapacitet til at færdigudvikle og markedsføre det udviklede aktiv. Det ses ikke dokumenteret, at selskabet er [i] stand til at finansiere markedsføring af det udviklede produkt og der er ikke udarbejdet budgetter, der godtgør, at produktet kan sælges, hvorfor det er tilsynets opfattelse, at det ikke er dokumenteret, at der er grundlag for aktivering. Varekøb, varelager, varesalg og vareforbrug. Der foreligger en god instruks vedrørende varelager. De foreslåede handlinger ses ikke udført. Lagerliste mangler stk. angivelse og pris pr. enhed. Der savnes dokumentation for, at alt er varelager. Kuransvurdering i forhold til, at der ikke foreligger budget, der viser, om varerne kan sælges. Der er ingen begrundelse[] for, at der ikke er foretaget fysisk lageroptælling. Det vurderes at være en meget begrænset indsats, der skal til for at foretage en korrekt fysisk kontrol af varelageret. I dokumentationen er i stedet indsat et billede af nogle papkasser. In-Revision har selv forestået bogføringen, hvorfor det så er nødvendigt, at forespørge, hvad der er solgt. Omsætningen burde kunne dokumenteres med udskrevne fakturaer, hvor solgte antal er anført og dermed også et tilsvarende vareforbrug. 7

8 [ ] Det er tilsynets opfattelse, at der ikke er sammenhæng mellem planlægning og udførelse. Indeks 23. Mellemregninger. I årsregnskabet benævnes posten: Gæld til tilknyttede virksomheder. Af de udarbejdede arbejdspapir, der er en specifikation af bevægelser på konto 7515 MR fremgår, at den største del af mellemregningen består af lån fra direktøren. Der foreligger ikke dokumentation for afstemning til moderselskabets bogholderi eller bekræftelser på lånevilkår eller lignende. Renten burde være fordelt mellem direktøren og moderselskabet. Af bogføringen fremgår på konto 7512 MR G ApS et tilgodehavende på kr ,50 og på konto 7515 MR en gæld på kr ,87 + renteberegning for året. I den udarbejdede dokumentation og i det aflagte årsregnskab er der foretaget modregning mellem tilgodehavende hos moderselskabet og gæld til direktøren. Den foretagne modregning ses ikke dokumenteret i form af skriftlige låneaftaler eller den udarbejdede dokumentation. Revisors supplerende oplysning om kapitaltab og begrundelse for fortsat drift bygger på, at moderselskabet ikke vil kræve sig indfriet indenfor 12 måneder. Ifølge specifikationen er moderselskabets tilgodehavende kun en mindre del af den samlede gæld, som væsentligst er gæld til direktøren. Bogføringen viser, at der for at kunne aflægge regnskabet, er foretaget modregning mellem tilgodehavende hos moderselskabet og gæld til direktøren. Der er således foretaget modregning mellem to juridisk forskellige personer. Den supplerende oplysning er efter tilsynets opfattelse afgivet på et fejlagtigt grundlag, idet der mangler tilsagn fra direktøren, om at ville tilføre tilstrækkelig likviditet til at sikre driften i den kommende 12 måneders periode. Ovennævnte forhold medfører, at årsregnskabet er forkert aflagt, idet gældende benævnes: Gæld til tilknyttede virksomheder, men som nævnt er der ingen gæld til moderselskabet, men et tilgodehavende, der ikke er værdisat. Gælden til direktøren er som nævnt modregnet i tilgodehavendet. Renteberegningen er desuden fejlagtig, idet der burde være en renteindtægt fra moderselskabet og en renteudgift til direktøren. Det er tilsynets opfattelse, at det aflagte årsregnskab er forkert vedrørende ovennævnte poster, hvilket skulle have medført et forbehold eller en supplerende oplysning. Kontrollanten har som konklusion på punkt D: revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven anført, at: 8

9 Der ønskes en gennemgang med ansvarlig revisor på sagen for afklaring af nedennævnte mangler og kommentarer. Ved den udførte gennemgang er vi blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven ikke er i overensstemmelse med lovgivningens og relevante danske revisionsstandarders krav. Kontrollanten har som konklusion på punkt E: gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat anført, at: Protokol mangler omtale af udførte revisionshandlinger. Der mangler omtale af konklusioner på revisionen af fokusområderne og der er ikke omtale af bogholderimæssig- eller regnskabsmæssig assistance med opstilling af årsrapporten eller review af selvangivelsen. [ ] Afsnittet i protokollen burde omtale ikke korrigerede fejl, som der jf. ovenfor burde omtale fejlagtig indregning af mellemværende med moderselskab og med H. Kontrollanten har som konklusion på punkt F: gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning anført, at: Der er afgivet påtegning med supplerende oplysninger om tab af mere end halvdelen af egenkapitalen. Jf. RS 701 og erklæringsbekendtgørelsen, må supplerende oplysninger ikke anvendes til at give regnskabslæseren yderligere oplysninger om forhold, som ikke fremgår af årsregnskabet. Kapitaltabet er ikke omtalt i ledelsesberetningen eller i noterne. Det er ikke dokumenteret, at ledelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling og stillet forslag til kapitalens retablering. Kontrollanten har som konklusion på punkt G: gennemgangen af revisors vurdering af going concern anført, at: Ifølge indeks 3b, er ledelsen forespurgt. Der ses ikke noget notat eller særlig afsnit i ledelsens regnskabserklæring. Der er ikke nogen bogføring eller budget. Der er ikke indhentet låneaftaler og den afgivne erklæring dækker kun gælden ikke sikring af den fremtidige drift. Hvordan er det dokumenteret at selskabet kan overleve. 9

10 Der er ikke gennemført going concern handlinger, hvorfor der ud fra den udførte gennemgang ikke kan konkluderes, at revisor har taget stilling til going concern. Ud fra den udførte gennemgang kan vi ikke konkludere, om der er forhold, der giver anledning til at konkludere, at der foreligger begivenheder, der kan rejse tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Det fremgår af et notat af 24. februar 2011, at revisionsvirksomheden har anført følgende kommentarer til kvalitetskontrollantens bemærkninger til revisionen af årsrapporten (kontrollantens tilføjelser hertil er markeret med fed skrift): A. Pkt. 3 Af planlægningsmemo afsnit 2.2 fremgår stillingtagen til kompetence og ressourcer. Fremadrettet vil planlægningsmemoet omfattet stillingtagen til integritet. Ok. B. Kontrollanten anfører i konklusionsafsnittet at der ønskes dokumentation for drøftelser med ledelsen omkring besvigelser og det skal anføres at dette emne kort er berørt med ledelsen under et regnskabsmøde og der foreligger ikke specifikt et dokumentationsnotat på dette. Ikke dokumenteret. Selskabet har en meget lille omsætning da der stadig udvikles på produkter der siden hen kan give indtjening til selskabet. En konsekvens af at der næsten ingen salg finder sted er årsagen til at der ikke er udsendt saldomeddelelser. Dette vil hvis det findes relevant finde sted i det kommende år. Burde være begrundet i p notat og evt. kompenserende handlinger omtalt. Da aktiviteten i selskabet er stærkt begrænset er det ikke fundet relevant at indhentet advokat brev. Uenig i begrundelse. Selskab i opstartsfase. Beholdningseftersyn er fravalgt da der er begrænset aktivitet i selskabet, få ansatte samt al likviditet sker via selskabets bankkonti. Uenig i begrundelse kompenserende handlinger. C. Ledelseserklæringen vil fremadrettet indeholde stillingtagen til fortsat drift. Ok Selskabet afholder til stadighed omkostninger til udvikling af produkter med henblik på kommende indtjening for selskabet og det er ledelsens opfattelse at de færdigudviklede produkter vil give en tilstrækkelig indtjening der godtgør aktivering af de afholdte udviklingsomkostninger. Udførte handlinger ikke dokumenteret. Varelagerets størrelse har ikke tidligere været på et niveau som det for året gældende, og derfor blev der ikke i første omgang fokuseret på denne regnskabspost. I efterfølgende regnskabsår er lageret indlagt som et fokusområde i revisionen. Plan burde være ændret og handlinger udført og dokumenteret. 10

11 Mellemregningen er optaget i regnskabet analogt med tidligere års praksis og i henhold til aftale med ledelsen. Ledelsen er eneejer af moderselskabet og har således accepteret gennem årene den valgte regnskabspraksis. Uenig konklusion fastholdes. E. Fremadrettet vil konklusion på fokusområderne samt et afsnit om konstaterede fejl såfremt de er væsentlige blive omtalt i revisionsprotokollen. Ok. De tekstmæssige konstaterede uoverensstemmelser i protokollen anses for uvæsentlige og på dette grundlag er vi ikke enige i kontrollantens konklusion om at protokollen ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav. Ikke enig. F. Den manglende omtale af kapital tabet i selskabet i ledelsesberetningen og de tiltag som ledelsen vil gøre i den forbindelse er vi enige i burde være indarbejdet. Ok. Fremadrettet vil der være såvel review som ledelsespåtegning på selvangivelsen i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. Ok. G. Der foreligger tilbagetrædelseserklæring fra moderselskabet på denne selskabs fordring mod selskabet og det ligger implicit i denne tilbagetrædelseserklæring at moderselskabet er indstillet på at tilføre den nødvendige likviditet til at gennemføre selskabets planlagte drift de kommende 12 måneder. Se kommentarer om rette juridiske person. Ikke enig. Vedrørende D ApS (revision): Indklagede har den 1. december 2010 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for D ApS for regnskabsåret 1. oktober 2009 til 30. september Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passive og finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten, som er påtegnet af ledelsen den 14. december 2010, at årets resultat efter skat var negativt med kr. ( kr. før skat) mod negativt med kr. ( kr. før skat) i det foregående år. Videre fremgår det, at balancesummen var kr. mod kr. i det foregående år, og at egenkapitalen udgjorde kr. mod kr. i 2008/

12 Der er under passiver i årsrapporten medtaget en post benævnt Gæld til associeret virksomhed med kr. Der er ikke i årsrapporten yderligere omtale af denne associerede virksomhed. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Checkliste 4a - Gennemgang af en konkret revisionsopgave) fremgår under kontrollantens konklusion på punkt A: Accept og fortsættelse af revisionsopgaven blandt andet følgende: Vurdering af kundens integritet fremgår ikke af dokumentationen. Herudover er vi ved den udførte gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforhold ikke er i overensstemmelse med lovgivningens relevante danske revisionsstandarders krav. Kontrollanten har som konklusion på punkt B: Planlægning af revisionsopgaven anført blandt andet: Der er ikke foretaget en beskrivelse og vurdering af klienten og dennes virksomhed på planlægningstidspunktet. Kontrollanten har som konklusion på punkt C: Udførelse af revisionsopgaven anført, at: Ledelsens regnskabserklæring indeholder ikke stillingtagen til fortsat drift. Manglende udsendelse af advokatbrev ses ikke begrundet. [ ] Årsrapporten Det bemærkes, at gæld til anpartshavere i årsregnskabet fejlagtigt er benævnt gæld til associeret virksomhed. Kontrollanten har som konklusion på punkt D: gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven anført følgende: Som følge af manglende udarbejdelse af konklusionsmemo er det på grundlag af den udførte gennemgang ikke muligt at konkludere, at revisionsopgavens dokumentation for konklusion er i overensstemmelse med lovgivningens og relevante danske revisionsstandarders krav. 12

13 1) Den kontrollerede virksomhed oplyser, at afsluttende konklusionsmemo v[a]r udarbejdet, men ikke udskrevet og indsat i revisionsmappen. Vi har modtaget kopi af memoet, men har ikke yderligere taget stilling til indholdet. Kontrollanten har som konklusion på punkt E: gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat anført, at: Revisionsprotokollatet burde efter kontrollantens opfattelse have omtalt konstateret momsfejl, jf. omtalen i afsnit C. Herudover har gennemgangen ikke givet anledning til at konkludere, at det afgivne revisionsprotokollat ikke er i overensstemmelse med lovgivningens og relevante danske revisionsstandarders krav. Kontrollanten har som konklusion på punkt F: gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning anført: Påtegning er afgivet før ledelsens påtegning af årsregnskabet. Endvidere mangler overskriften Påtegning på årsregnskabet. Kontrollanten har som konklusion på punkt G: gennemgangen af revisors vurdering af going concern anført: Vurdering af going concern på planlægningstidspunktet ses ikke dokumenteret. Det fremgår af et notat af 24. juni 2011, at revisionsvirksomheden har anført følgende kommentarer til kvalitetskontrollantens bemærkninger til revisionen af årsrapporten (kontrollantens tilføjelser hertil er markeret med fed skrift): A. Pkt. 3 Af planlægningsmemo afsnit 2.2 fremgår stillingtagen til kompetence og ressourcer. Fremadrettet vil planlægningsmemoet omfattet stillingtagen til integritet. OK B. Pkt. 7 Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet indarbejdes i planlægningen fremadrettet. OK Pkt. 9 Det i planlægningsnotatet fastsatte væsentlighedsniveau er fraveget under revisionen, begrundet i selskabets negative udvikling i året. Dette fremgår ikke af et tillæg til planlægningsnotatet. Burde være indarbejdet. 13

14 Beholdningseftersyn er fravalgt da der er begrænset aktivitet i selskabet, få ansatte samt al likviditet sker via selskabets bankkonti. Burde være gjort eller kompenserende handlinger. C. Ledelseserklæringen vil fremadrettet indeholde stillingtagen til fortsat drift. OK Selskabet har ikke nogen fast advokat tilknyttet og derfor var det ikke muligt at udsende advokatbrev. Fremadrettet vil dette blive begrundet i arbejdspapirerne. OK D. Afsluttende konklusionsmemo var indarbejdet men ikke udskrevet og arkivere[t] til revisionsmappen hvilket nu er sket. Der kan fremsendes kopi heraf såfremt dette måtte ønskes. Var ikke i det udleverede materiale. Memoet derfor ikke gennemgået. E. Ingen bemærkninger. F. Fremadrettet vil påtegningen følge erklæringsbekendtgørelsen. OK G. Pkt. 1 Going-concern er vurderet hvilket fremgår af revisionsmemoet (afsluttende konklusionsmemo) under afsnittet Vurdering af mulig fortsat drift Se under D. Vedrørende E ApS (revision): Indklagede har den 12. april 2010 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for E ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr. mod kr. i det foregående regnskabsår. Videre fremgår, at balancesummen var kr., og at egenkapitalen var kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Checkliste 4a - Gennemgang af en konkret revisionsopgave) fremgår under kontrollantens konklusion på punkt A: Accept og fortsættelse af revisionsopgaven blandt andet følgende: 14

15 Ved den udførte gennemgang [er vi] ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisionsopgavens dokumentation for accept og fortsættelse af klientforholdet ikke er i overensstemmelse med lovgivningens og relevante danske revisionsstandarders krav. Uden at det har påvirket vores konklusion skal tilsynet bemærke, at følgende punkter ønskes dokumenteret: Vurdering af kundens integritet fremgår ikke af dokumentationen, jf. Ledelseshåndbogen foretages en årlig vurdering af kundelisten af partnerne. Dokumentation? Kontrollanten har som konklusion på punkt B: Planlægning af revisionsopgaven anført blandt andet: Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisionsopgavens dokumentation for planlægning ikke er i overensstemmelse med lovgivningens og relevante danske revisionsstandarders krav. Uden at det har påvirket vores konklusion skal tilsynet bemærke, at følgende punkter kan forbedres: Planlægningsnotat mangler stillingtagen til review af selvangivelsen. Fravalg af saldomeddelelser ikke begrundet. Advokatbrev ikke fremsendt begrundelse? Fravalg af beholdningseftersyn forstås ikke, når det specifikt omtales, som en arbejdshandling, jf. pkt. 5. o[m] manglende funktionsadskillelse. Vurdering af risici for fejlinformation i årsregnskabet ses ikke dokumenteret. Kontrollanten har som konklusion på punkt C: Udførelse af revisionsopgaven anført, at: Konklusion på dette punkt afgives, når nedenstående punkter er afklaret nærmere: Ledelsens regnskabserklæring mangler stillingtagen til fortsat drift. Kommentarer til enkeltområder: Indeks 10. Nettoomsætning: Der er åbentstående spørgsmål under pkt. 1, hvor det anføres, at 2 fakturaer mangler. Svar fra klient, men ingen konklusion? Indeks 11. Produktionsomkostninger? Ingen handlinger? Ingen synlig godkendelse. 15

16 Indeks 12. Omkostninger. Ad.1. Uklar formulering vedr. lokaleomkostninger. Hvorfor væsentlighedsbetragtninger, og henvisning til pkt. 2, som er uden bemærkninger? Sammenhæng mellem pkt. 3 og oplysning i pkt. 4. Periodiseringer ikke korrekte? Ingen godkendelse. Indeks 13. Personaleomkostninger. Ingen godkendelse. Sammenhæng mellem indeks 13 og note 6 i årsrapporten? Indeks 15. Finansielle poster. Afstemning til ekstern dokumentation vedr. renter. Se også pkt. 22. Indeks 17. Hvorfor instruks? Indeks 18. Pkt. 5 ikke udfyldt, men specifikation fremgår af arbejdspapiret. Jeg vil foreslå, at der indsættes relevante sider fra årsrapporter for associerede selskaber og datterselskaber om dokumentation for værdiansættelsen. Indeks 19. Værdipapirer. Engagementsforespørgsel til sikring af svar i pkt. 6. Indeks 21. Ingen synlig godkendelse. Er sammenhæng til indeks 10 og de manglende fakturaer overvejet. Hvorfor brud på nummerrækkefølge i forhold til datering? Indeks 22. Begrundelse for fravalg af kasseeftersyn i forhold til planlægningsmemo. Der bør ikke i p notat omtales, at der foretages uanmeldt kasseeftersyn, som kompenserende handling for værn mod besvigelse, og så gennemføres det ikke jf. pkt. 22. Der er ikke udsendt engagementsforespørgsel. Prokuraforhold overvejet? Ingen synlig godkendelse. Indeks 24. Egenkapital. Ingen synlig godkendelse. Indeks 25. Ingen synlig godkendelse. Da der er afgivet kautionsforpligtelse, burde der efter min opfattelse være indhentet engagementsforespørgsel. Indeks 27. Ingen synlig godkendelse. Indeks 28. Ingen synlig godkendelse. Der mangler referencer fra udførte handlinger til udarbejdet dokumentation. Kontrollanten har som konklusion på punkt E: gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat anført, at: Protokol mangler omtale af udførte revisionshandlinger. Der er et indledende afsnit side 7, som ikke fortsættes? Der mangler omtale af konklusioner på revisionen af fokusområderne og der er ikke omtale af regnskabsmæssig assistance med opstilling af årsrapporten eller review af selvangivelsen. Kontrollanten har som konklusion på punkt G: gennemgangen af revisors vurdering af going concern anført: Der er ikke gennemført going concern handlinger, hvorfor der ud fra den udførte gennemgang ikke kan konkluderes, at revisor har taget stilling til going concern. 16

17 Det fremgår af et notat af 23. november 2010, at revisionsvirksomheden har anført følgende kommentarer til kvalitetskontrollantens bemærkninger til revisionen af årsrapporten (kontrollantens tilføjelser hertil er markeret med fed skrift): A. Pkt. 3 Af planlægningsmemo afsnit 2.2 fremgår stillingtagen til kompetence og ressourcer. Fremadrettet vil planlægningsmemoet omfattet stillingtagen til integritet. OK B. Kontrollantens anbefalinger til forbedringer tages til efterretning og vil fremadrettet blive indarbejdet i revisionen. OK C. Kontrollantens bemærkninger Ledelsens regnskabserklæring mangler stillingtagen til fortsat drift. Dette punkt fremgår specifikt af ledelseserklæringen for 2008 og vil fremadrettet indgå i ledelseserklæringen. OK. Indeks 10 Der foreligger tilfredsstillende svar fra klienten i form af mail dateret 24/ der ikke har givet anledning til yderligere revisionsmæssige handlinger. Arbejdspapir ikke afsluttet med konklusion. Indeks 11 Produktionsomkostninger er ikke relevant for denne type virksomhed[] idet der er tale om en finansiel virksomhed. Enig. Indeks 12 Området er revideret i henhold til foreliggende instruks og det erkendes at bemærkningerne til den udførte revision er uklar[t] formuleret, men konklusionen på området er, at revisionen ikke har givet anledning til yderligere revisionshandlinger. Accepteret. Indeks 13 Selskabet har ansat direktør der ikke modtager vederlag for ansættelsen men modtager kørselsgodtgørelse. I note 6 til årsrapporten fremgår at der er 1 ansat svarende til direktionen. Burde være beskrevet i dokumentationen. Med henvisning til RS 220 pkt. 27 samt RS 230 pkt. 24 er det ikke et krav at alle instrukser skal godkendes af den opgaveansvarlige partner. Men så skal der være gennemgang af mere ansvarlig medarbejder på ikke gennemgåede områder. Indeks 15 Indeholdt i de finansielle poster indgår dels renter af værdipapirer og likvide beholdninger samt urealiseret kursregulering af værdipapirer. Afstemning til eksternt materiale er foretaget, og det eksterne dokumentationsmateriale forefindes under indeks 19. Afstemningen til eksterne udskrifter har ikke givet anledning til bemærkninger. Handlinger er ikke dokumenteret. Indeks 17 Instruks forefindes i det omfang klienten indkøber anlægsaktiver til aktivering og afskrivning. Udgår. 17

18 Indeks 18 Kontrollantens forslag tages til efterretning og fremadrettet vil dette blive indarbejdet i revision. OK. Indeks 19 Af de i dokumentationen foreliggende depotudskrifter fremgår, at der er tale om åbne depoter og hermed frie midler. Engagementsforespørgsel ikke indhentet. Indeks 21 Kontrollanten bemærker et spring i nummerrækkefølgen af fakturaer og dette forhold skyldes udskrivning af en faktura der henfører sig til regnskabsåret 2010 og dermed ikke indgår i omsætningen for Burde være undersøgt og afklaret samt konklusion. Med henvisning til RS 220, pkt. 27 samt RS 230 pkt. 24 er det ikke et krav at alle instrukser skal godkendes af den opgaveansvarlige partner. Men så skal der være gennemgang af mere ansvarlig medarbejder på ikke gennemgåede områder. Indeks 22 Kasseeftersyn vil ikke tjene noget formål da det ikke er muligt at foretage en effektiv funktionsadskillelse i forretningsgangene, da der alene er ansat en direktør i virksomheden. Fremadrettet vil det af planlægningsnotatet fremgå[] at kasseeftersyn fravælges tilligemed at dette vil blive omtalt i protokollen. Kompenserende handlinger ikke udført. Med henvisning til RS 220 pkt. 27 samt RS 230 pkt. 24 er det ikke et krav at alle instrukser skal godkendes af den opgaveansvarlige partner. Indeks 24, 25, 27 og 28. Med henvisning til RS 220 pkt. 27 samt RS 230 pkt. 24 er det ikke et krav at alle instrukser skal godkendes af den opgaveansvarlige partner. Fremadrettet vil synlig godkendelse blive indarbejdet i revisionen. Men så skal der være gennemgang af mere ansvarlig medarbejder på ikke gennemgåede områder. Skatteafstemning er fremfundet efter kontrollantens besøg og nu arkiveret i mappen. Ok set. D. Pkt. 6 Det anses ikke for relevant at foretage faglig konsultation idet der er tale om en virksomhed hvis formål er investering i noterede værdipapirer og der er ingen værdiansættelsesmæssige problemer hermed. Burde være omtalt og konkluderet. Pkt. 7 Med henvisning til RS 220 pkt. 27 samt RS 230 pkt. 24 er det ikke et krav at alle instrukser skal godkendes af den opgaveansvarlige partner. Men så skal der være gennemgang af mere ansvarlig medarbejder på ikke gennemgåede områder. E. Pkt. 2 Fremadrettet vil det i revisionsprotokollen blive indarbejdet omtale [af] hvilke revisionshandlinger der udføres og omfanget heraf. Ok F. [ ] 18

19 G. Positivt resultat, positiv egenkapital og fin sammenhæng mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld, hvorfor det ikke er fundet relevant at beskrive overvejelser om going-concern. Fremadrettet vil dette blive indarbejdet i revisionen. Dokumentation utilstrækkelig. Vedrørende F ApS (revision): Indklagede har den 15. marts 2010 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for F ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr. mod kr. det foregående år, at balancesummen var kr. ( kr. i 2008), at egenkapitalen udgjorde kr. (mod kr. i 2008), og at kortfristede gældsforpligtelser udgjorde i alt kr. mod kr. i Af de kortfristede gældsforpligtelser udgjorde posten Mellemregning, ledelsen og anpartshavere kr. (mod kr. i 2008). Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Checkliste 4a - Gennemgang af en konkret revisionsopgave) fremgår under kontrollantens konklusion på punkt A: Accept og fortsættelse af revisionsopgaven blandt andet følgende: Uden at det har påvirket vores konklusion skal tilsynet bemærke, at følgende punkter ønskes dokumenteret: Vurdering af kundens integritet fremgår ikke af dokumentationen, jf. Ledelseshåndbogen foretages en årlig vurdering af kundelisten af partnerne. Dokumentationen for den foretagne gennemgang er ikke modtaget. Kontrollanten har som konklusion på punkt B: Planlægning af revisionsopgaven anført blandt andet: 19

20 Uden at det har påvirket vores konklusion skal tilsynet bemærke, at følgende punkter kan forbedres: Planlægningsnotat mangler stillingtagen til review af selvangivelsen. Fravalg af saldomeddelelser ikke begrundet. Advokatbrev ikke fremsendt begrundet. Fravalg af beholdningseftersyn forstås ikke, når det specifikt omtales, som en arbejdshandling jf. pkt. 5. og manglende funktionsadskillelse. Vurdering af risici for fejlinformation i årsregnskabet ses ikke dokumenteret. Kontrollanten har som konklusion på punkt C: Udførelse af revisionsopgaven anført, at: Ledelsens regnskabserklæring mangler stillingtagen til fortsat drift. Kommentarer til enkeltområder: Indeks 5. I henhold til referat fra GF den 10. maj 2010, er det efter indstilling fra bestyrelsen enstemmigt besluttet, at der skal udloddes udbytte med kr Denne beslutning fremgår ikke af det interne eller eksterne årsregnskab, selvangivelsen eller protokollen. Det er oplyst, at beslutning først blev taget på den ordinære generalforsamling. Indeks 10. Nettoomsætning. Hvordan er de udførte handlinger dokumenteret. Især nummerkontrol og debitorernes tilstedeværelse. Indeks 12. Omkostninger. Ad.1. Begrundelse for aktivering. Besvarelse af øvrige forhold. Der er advokatudgifter for kr , ingen handlinger, selvom det specifikt omtales i instruksen. Advokatbrev ses ikke indhentet. Dokumentationen for pkt. 2,3 og 4 ikke udarbejdet. Ad. 3. Budgetsammenligning ikke dokumenteret. Ad 4. Formulering burde tilføjes,, der vedrører 2009 og hvilken periode, der er gennemgået. Se indeks 21. Ingen bogføring i nyt år, dokumentation for handlinger efter nyt år ikke udarbejdet. Der er ikke modtaget kommentarer vedrørende disse spørgsmål. Indeks 15. Finansielle poster. Engagementsforespørgsel indeks 25 kontrol ikke synlig. Indeks 16. Advokaten bør anmodes om at sørge for, at registreringerne er på plads vedr. rettighederne. Indeks 27. Handlinger vedr. gæld til selskabsdeltagere ses ikke dokumenteret. Der mangler referencer fra udførte handlinger til udarbejdet dokumentation. Kontrollanten har som konklusion på punkt E: gennemgangen af det afgivne revisionsprotokollat anført, at: 20

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg.

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg. Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. august 2014 i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende.

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Den 30. november 2016 blev der i sag nr. 025/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. januar 2016 har Erhvervsstyrelsen (tidl.

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol.

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol. Den 16. august 2017 blev der i sag nr. 65/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 2. marts 2016 har Revisortilsynet, nu

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B. Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. oktober 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

kendelse Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod

kendelse Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Stig Nielsen ApS, cvr.nr. 1273 8102 og statsautoriseret revisor Stig Nielsen afsagt sålydende kendelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere