Referat af møde i Byplanudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Byplanudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje Tingleff, Ann-Kathrine Karoff, Bente Frimodt-Møller (deltog fra og med pkt. 2), Louise Feilberg Levy, Poul V. Jensen. Fraværende: Irene Lütken

2 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget :00 1 (Åben) Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 6 og Lokalplan 363 for et område ved Bank- Mikkelsens Vej (Åben) Forslag til Lokalplan 375 for ejendommen Baunegårdsvej 73 samt Kommuneplantillæg 10. Offentlig høring (Åben) Ordrupvej indretning af lægecenter (Åben) Strandvejen 163, 4. th. og tv. og 163A. Dispensation fra lokalplan (Åben) Vespervej 13. Højden på garager, carporte, skure og mindre bygninger, opført nærmere skel end 2,5 m (Åben) Schimmelmannsvej 6. Nedrivning af bevaringsværdig ejendom (Åben) Mosebuen 16. Sammenlægning af villalejligheder (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne...14 Side 2

3 1 (Åben) Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 6 og Lokalplan 363 for et område ved Bank-Mikkelsens Vej. Sags ID: EMN Resumé Forslag til Kommuneplantillæg 6 og forslag til Lokalplan 363 for et område ved Bank-Mikkelsens Vej med ledsagende miljørapport har været udsendt i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde i høringsperioden. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt. Der skal endvidere tages stilling til, om den sammenfattende miljøredegørelse kan vedtages. Baggrund Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. september 2015, pkt. 3, med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod, vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg 6 og forslag til Lokalplan 363 for Bank-Mikkelsens Vej med ledsagende miljørapport i offentlig høring. Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. oktober til den 2. december Der blev afholdt borgermøde den 29. oktober Forslagene fastholder den største del af området til offentligt formål, sociale institutioner og giver mulighed for, at der kan opføres ca. 50 etageboliger på et mindre areal ved Sognevej. Forslagene sikrer, at nybyggeriet til sociale institutioner opføres som tæt/lav bebyggelse omkring en central placeret grønning, og at nogle af de eksisterende bygninger og træer bevares. I høringsperioden er indkommet 8 høringssvar. Høringssvarene omfatter hovedsagelig trafikale forhold på Sognevej, herunder vejadgange til området. Herudover er der bemærkninger om fællesti, træer og grønning, evt. fortidsminder, krav til parkering ved etageboliger og byggeri ved skovbyggelinje. Plan og Byg har udarbejdet et høringsnotat med forslag til ændringer af lokalplanforslaget. Det foreslås, at der foretages en række mindre præciseringer i bestemmelserne og redaktionelle ændringer i redegørelsen vedr. trafik, jf. høringsnotat. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages. 2. At Kommuneplantillæg 6 og Lokalplan 363 for et område ved Bank-Mikkelsens Vej vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) undlod at stemme. Side 3

4 Bilag 1. Høringsnotat BMV ( EMN ) 2. kortbilag til høringsnotat ( EMN ) 3. Kopi af høringssvar BMV ( EMN ) 4. Sammenfattende redegørelse BMV ( EMN ) 5. Lokalplanforslag 363 inkl miljøvurdering ( EMN ) 6. KP tillæg 6 til 2013 med dato ( EMN ) 7. Naturstyrelsens sindetskrivelse af om reduktion af skovbyggelinjen - lokalplan 363 ( EMN ) 2 (Åben) Forslag til Lokalplan 375 for ejendommen Baunegårdsvej 73 samt Kommuneplantillæg 10. Offentlig høring Sags ID: EMN Resumé Der er udarbejdet forslag til lokalplan 375 for ejendommen Baunegårdsvej 73 og forslag til tillæg 10 til Kommuneplan Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring. Baggrund Cura Capital ApS har i samarbejde med C. W. Obel Ejendomme A/S udarbejdet et idéoplæg til en omdannelse af Baunegårdsvej 73 med indretning af 19 rækkehuse på ejendommen, der hidtil har været anvendt til erhvervsformål. Der blev den 20. august 2015 holdt et indledende borgermøde om omdannelse af ejendommen til boliger. På møde den 10. september 2015, pkt. 2, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at igangsætte en planproces med indkaldelse af forslag og ideer til områdets planlægning efter planlovens 23c og udarbejdelse af forslag til lokalplan. Høringen har været afholdt i perioden 23. september til 11. oktober Der indkom 4 høringssvar fra områdets naboer. De modtagne henvendelser omhandler bl.a. bekymring for forøgelse af trafikken i området samt støj- og indbliksgener og ønske om, at indkørslen fra Vemmetofte Allé nedlægges. På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 375 for Baunegårdsvej 73 og forslag til tillæg 10 til Kommuneplan Lokalplanforslaget vil gøre det muligt, at der indrettes 19 boliger i eksisterende bebyggelse. Planforslagene giver ikke anledning til ledsagende miljøvurderinger i henhold til lov om miljøvurdering. Indstilling Side 4

5 Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At forslag til Lokalplan 375 for ejendommen Baunegårdsvej 73 og forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2013 udsendes i offentlig høring. 2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet bemærkninger om mulighed for erhverv i forslag til kommuneplantillæg slettes. Bilag 1. Lokalplanforslag 375 for Baunegårdsvej 73 ( EMN ) 2. Forslag til Kommuneplantillæg 10 ( EMN ) 3. Høringssvar, Planlovens 23c.docx ( EMN ) 3 (Åben) Ordrupvej indretning af lægecenter Sags ID: EMN Resumé Der søges om at indrette den tidligere biblioteksbygning Ordrupvej 121 til lægecenter. Denne anvendelse er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan 116, og det det ansøgte forudsætter således tilvejebringelse af en ny lokalplan. Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en lokalplanproces, der vil give mulighed for indretning af lægecenter. Baggrund Med brev af 24. december 2015 søger Jesper Dichmann Sørensen, på vegne af ejendommens ejer Lars Thye, om at måtte indrette den tidligere biblioteksbygning til lægecenter. Centeret vil indeholde faciliteter for 5-6 praktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter. Bygningen er beliggende på ejendommen matr.nr. 31 c, Ordrup, der tillige rummer etageboligbebyggelse i 5 etager med 123 boliger. Hele ejendommen, samt naboejendommen plejehjemmet Adeleide, er omfattet af lokalplan 116 fra 1994, der i 3 fastlægger anvendelsen til offentlige formål så som bibliotek, offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, grønt område samt helårsboliger. Lokalplanen giver ikke mulighed for at anvende bygningen til lægecenter, der i planmæssig henseende er et liberalt erhverv. Der vil ikke kunne dispenseres fra anvendelsesbestemmelsen i lokalplan 116. Det ansøgte kræver i givet fald udarbejdelse af en ny lokalplan, hvilket kan gøres i form at et tillæg, der kun omhandler dette spørgsmål. Side 5

6 Der søges ikke om etablering af ekstra parkering, idet lægecenter og bibliotek i planmæssig henseende har samme parkeringsnorm på 1 plads pr. 50 m 2 etageareal. Det anføres i ansøgningen, at der er i dag ca. 65 parkeringspladser på ejendommen, og at der vil der kunne etableres ca. 20 skråparkeringspladser på græsarealet foran ejendommen langs Ejgårds Tværvej, således at lægecentrets parkeringsbehov vil kunne dækkes. Der er offentlige parkeringspladser på Ordrupvej ud for bygningen. I Kommuneplan 2013 ligger ejendommen i område 3.D13, der fastlægger anvendelsen til offentlige formål, herunder liberale erhverv, med tilknytning til det offentlige formål (plejecenter). Plan og Byg finder, at en anvendelse af bygningen til et publikumsorienteret formål som lægecenter på linje med det tidligere Ordrup Bibliotek fint vil kunne indpasses i det omgivende Ordrup Bydelscenter. Det bemærkes i den forbindelse, at det i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013 blev besluttet at supplere plangrundlaget for bydelscentrene med mulighed for indretning af lægehuse, klinikker og lignende anvendelser i strøggadernes stueetage. Efterfølgende er vedtaget Lokalplan Tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring i bydelscentrene, der gør det muligt at indrette disse anvendelser. Det foreslås, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan. Plan og Byg finder, at dialog med lokalområdet kan foregå i lokalplanforslagets høringsperiode. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At igangsætte tilvejebringelsen af en lokalplan, der giver mulighed for at bygningen Ordrupvej 121 kan indrettes til liberale erhverv, såsom lægehus, klinik og lignende med publikumsorientering. Vedtaget. Bilag 1. Kortbilag ( EMN ) 4 (Åben) Strandvejen 163, 4. th. og tv. og 163A. Dispensation fra lokalplan 209 Sags ID: EMN Resumé Side 6

7 Plan og Byg har den 14. oktober 2015 modtaget principiel ansøgning om opdeling af lejlighederne beliggende på hhv. 4. og 5. th. og 4. og 5. tv., Strandvejen 163 samt indretning af 2 nye boliger i eksisterende erhvervsarealer, Strandvejen 163A. Baggrund Der søges om opdeling af lejlighederne med begrundelse i, at de to meget store lejligheder er svære at udleje den ene har stået tom i flere år, og den anden er nu opsagt. Lejlighederne, Strandvejen 163, har et areal på hhv.; 4. th th. 380 m² 4. tv tv. 397 m² Ejendommens samlede areal er m² og grundarealet er m². Bebyggelsesprocenten er 200. Der ønskes etableret altaner mod gård til de nye, opdelte lejligheder på 5. sal og til de eksisterende på 4. sal. Der ud over ønskes der etablering af 4 mindre kviste mod gade og taskekviste mod gård. Arealudvidelsen inkl. forhøjelse af trappetårn mod gård bliver i alt 60 m². Bebyggelsesprocenten vil herefter være 203. Ejendommene omkring Strandvejen 163 har en bebyggelsesprocent mellem De fleste med en bebyggelsesprocent på omkring 225. Bygningen er indrettet med elevator til 4. sal, og alle lejligheder i hovedbygningen er elevatorbetjent. Der ansøges ikke om at føre elevatoren op til de nye, selvstændige lejligheder på 5. sal. Desuden ansøges om at nedrive 5 eksisterende garager, og om at omlægge gårdarealet så antallet af p-pladser forøges med 8 til i alt 23 pladser. Fremtidige beboelseslejligheder vil få følgende arealer: Strandvejen 163, 4. th. 225 m² Strandvejen 163, 5. th. 155 m² Strandvejen 163, 4. tv. 235 m² Strandvejen 163, 5. tv. 162 m² Strandvejen 163A, gårdhuset: 88 m2 Strandvejen 163A, gårdhuset: 73 m2 Ejendommen er omfattet af lokalplan 209. I henhold til 4.2 skal der ved nyopførelse eller ved ændret anvendelse af eksisterende byggeri udlægges 1 parkeringsplads pr. bolig. Lokalplanen har ikke bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent for ejendommen. Af kommuneplanens rammer fremgår, at den maksimale bebyggelsesprocent for ejendommen er 100. Jævnfør 8 skal der anlægges udendørs opholdsarealer på mindst 50% af boligetagearealet. Dette skal beregnes for nettoforøgelsen af nye lejligheder (Strandvejen 163, 5. th. og 5. tv. samt de 2 lejligheder i gårdhuset, Strandvejen 163A) svarende til 239 m2. Bygningsudvalget afslog enstemmigt den 25. juni 1998 at give tilladelse til indretning af 2 nye, selvstændige boliger i tagetagen, med den begrundelse, at det ansøgte ville kræve omfattende dispensationer fra bestemmelserne i lokalplan 41, og at det ville bevirke en uhensigtsmæssig yderligere belastning af den i forvejen intenst udnyttede ejendom. De omtalte, nødvendige dispensationer var: Dispensation fra bebyggelsesprocenten (maksimalt 100). Dispensation fra lokalplanens krav om anlæg af opholdsarealer på minimum 50 % af boligarealet. Dispensation fra bestemmelsen om maksimalt etageantal på 5. Side 7

8 Dispensation fra kravet om 1 parkeringsplads pr. bolig. Dispensation fra deklaration (lyst 1907), der forbyder indretning af nogen beboelse i tagetagen. Inddragelse af 5. salen/tagetagen til underliggende lejligheder blev godkendt af Bygningsudvalget den 27. august Jørgen Pers tiltrådte ikke beslutningen. I forbindelse med tilladelsen, blev det betinget, at der på ejendommen skulle tinglyses en deklaration med forbud mod opdeling af lejlighederne på 4./5. salen. Denne deklaration er blevet udarbejdet og tinglyst. Der er i dag 9 boliger i ejendommen. En tilladelse til 4 nye boliger vil bringe det samlede antal boliger op på 13. På ejendommen er der anlagt 16 p-pladser, og de eksisterende opholdsarealer udgør ca. 380 m². For at imødekomme krav til p-pladser ved etablering af nye beboelsesenheder (iht. gældende lokalplan 209, 1 p-plads pr. boligenhed) nedrives garageanlægget i gården, og der sker mindre omlægninger på det øvrige p-areal. Dette forøger antallet af parkeringspladser med 7 til i alt 23 uden at inddrage eller ændre ved de primære opholdsarealer. Samlet udløser opdeling af lejligheder i forhuset og konvertering af lejligheder i gårdhuset et krav om anlæggelse af 4 nye parkeringspladser. Nye opholdsarealer etableres som opholdsaltaner i forbindelse med de 4 nye, selvstændige boliger i forhuset, hver med et areal på 15 m² i alt 60 m². Der etableres ikke yderligere nyt opholdsareal. Skulle hele ejendommen leve op til nutidige krav til parkering og opholdsarealer ville det betyde, at der skulle være anlagt 44 p-pladser og m2 opholdsareal for den eksisterende indretning. For den ansøgte indretning af ejendommen ville kravet betyde, at der skulle være anlagt 45 p- pladser og m2 opholdsareal. Det er Plan og Bygs vurdering, at opdeling af de 2 eksisterende boligenheder i forhuset til 4 boligenheder ikke kræver dispensation fra lokalplanen eller anden lovgivning. Det skal hertil bemærkes, at en forudsætning for, at man i 1998 meddelte dispensation fra dagældende bestemmelser var, at den omtalte deklaration med forbud mod opdeling af 4. salslejlighederne blev tinglyst. Det er imidlertid ikke sket. Indretning af 2 nye selvstændige boliger i gårdhuset kræver, at der dispenseres fra; krav om etablering af opholdsareal på mindst 50% af boligarealet, jf. 8.3 i lokalplan 209. Samlet vurderer Plan og Byg, at der ikke tilvejebringes tilstrækkelige opholdsarealer, idet det nye friareal kun er på 60 m2 mod et krav på 81 m2. Det vurderes dog at være en forbedring for alle ejendommens beboere, at det eksisterende garageanlæg på ca. 115 m2 nedrives, idet der derved skabes mere luft i gården. Såfremt ansøger reviderer sit projekt, og reducerer antallet af nye p-pladser til 4, svarende til lokalplankravet, vil lokalplanens krav til opholdsarealer kunne imødekommes, og projektet vil herefter ikke kræve dispensationer. Der ansøges ikke om etablering af elevator til de nye boliger, og det vurderes, at der ikke er hjemmel til at stille kravet. Ud over de 4 ansøgte altaner til de 4 øverste lejligheder på forhuset ansøges der ikke om yderligere altaner på ejendommen. De ansøgte kviste på forhuset vurderes at være af sædvanligt omfang. Side 8

9 I september 2004 meddeles afslag på ny, selvstændig bolig på Strandvejen 349 med henvisning til manglende opholdsarealer (ramme i kommuneplan siger 80% af boligetagearealet). Der er ikke lokalplan for Strandvejen 349. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: 1. At det drøftes og besluttes, hvorvidt der skal varsles 14-forbud efter planloven for at forhindre opdelingen af de 2 4.-salsboliger til 4 boliger i forhuset. 2. At det drøftes og besluttes, hvorvidt der skal varslet et 14-forbud efter planloven for at forhindre de ansøgte 2 nye boliger i gårdhuset. Udsat. Bilag 1. Kortbilag 1 til 1000 ( EMN ) 2. Luftfoto ( EMN ) 3. Skrå fotos ( EMN ) 4. Foto af gården ( EMN ) 5. TELEFAX: ( EMN ) 6. Dagsorden, 27. aug ( EMN ) 7. godkendelse ( EMN ) 8. byggetilladelse af ( EMN ) 9. Gård, eksisterende forhold ( EMN ) 10. Gård, fremtidige forhold - parkering ( EMN ) 11. STV 163 arealer ( EMN ) 12. Stv. 163 _ 4. SAL PLAN ( EMN ) 13. Stv. 163 _ 5. SAL PLAN ( EMN ) 14. Stv. 163 _ FACADE _ ØST ( EMN ) 15. Stv. 163 _ FACADE _ VEST ( EMN ) renders 04 edited ( EMN ) 17. Eksempler på altaner ( EMN ) 18. Altanprojekt, der er givet byggetilladelse til (Hellerupvej 58-60, Rygårds Alle 8-8A) ( EMN ) 5 (Åben) Vespervej 13. Højden på garager, carporte, skure og mindre bygninger, opført nærmere skel end 2,5 m Sags ID: EMN Resumé Statsforvaltningens afgørelse vedrørende hjemmel til at regulere højden på den ansøgte garage på Vespervej 13. Side 9

10 Baggrund Bygningsreglementet, BR 10, kapitel 2, Byggeretten, giver ret til at opføre garager, carporte og lignende mindre bygninger nærmere skel end 2,5 m på visse betingelser. En af disse betingelser er, at ingen del af bygningen er højere end 2,5 m, indenfor en afstand af 2,5 m fra skel. Skal der gives tilladelse eller afslag til/på at opføre bygninger nærmere skel end 2,5 m, med en højde på mere end 2,5 m, kan det kun ske efter en helhedsvurdering. Plan og Byg har, efter en helhedsvurdering, den 19. august 2013 meddelt afslag på opførelse af en 3,3 m høj garage, og den 23. oktober 2014 meddelt afslag på opførelse af en 2,75 m høj garage, begge forslag placeret samme sted i skellet ind mod naboejendommen Vespervej 11. Ansøger påklager den 18. november 2014 kommunens afgørelse til Statsforvaltningen. Den 18. september 2015 hjemviser Statsforvaltningen kommunens afgørelse til fornyet behandling. Begrundelsen er blandt andet, at det af afgørelsen ikke fremgår, om der i en kommuneplan/lokalplan er rammer/bestemmelser, der kan være vejledende for, hvad der er tilstræbt sædvanligt for området. Det fremgår også af Statsforvaltningens afgørelse, at det er i strid med reglerne, at lade kommunens praksis indgå i afgørelsen. I den konkrete sag er der ikke væsentlige lys- eller skyggegener forbundet med opførelse af en 2,75 m høj garage med den viste placering, det vil ikke være usædvanligt for området, og det fremgår ikke af kommuneplanen eller af lokalplan 83 hvad der er tilstræbt sædvanligt for området. Uden en definition i kommuneplanen eller i en lokalplan af hvad der er tilstræbt sædvanligt for området er det Plan og Bygs vurdering, at en tilladelse ikke kan nægtes. Dette vil være tilfældet for mange af de ansøgninger, der modtages om opførelse af garager, carporte og lignende mindre bygninger på grunden. Meddeles en tilladelse til den ansøgte carport, vil det være i strid med en fast og mangeårig praksis i Gentofte Kommune. Et afslag på tilladelse til opførelse af den ansøgte carport vil kræve udarbejdelse af en lokalplan. Ønsker kommunen at regulere opførelsen af garager, carporte, skure og lignende mindre bygninger, som ikke overholder byggeretten, vurderes det, at der er brug for at definere rammer herfor i kommuneplanen. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: 1. At det drøftes og besluttes, hvorvidt der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med det formål at opstille rammer for hvad der er tilstræbt sædvanligt for området i forbindelse med opførelse af carporte, garager og lignende mindre bygninger indenfor en afstand af skel på mindre end 2,5 m. 2. At det drøftes og besluttes, hvorvidt der skal nedlægges et 14-forbud efter planloven mod den ansøgte carport med det formål, at udarbejde et lokalplantillæg til den eksisterende Side 10

11 lokalplan med bestemmelser om højder og afstand for carporte, garager og lignende mindre bygninger. Udsat. Bilag 1. Kortbilag, Vespervej 13 ( EMN ) 2. Vespervej 13, skråfoto ( EMN ) 3. Ansøgning om opførelse af garage ( EMN ) 4. SJW Standardbrev ( EMN ) 5. Statsforvaltningens afgørelse af ( EMN ) 6. Facadetegninger af garage. 1. ansøgning ( EMN ) 7. Tegninger af garage samt billede. 1. ansøgning ( EMN ) 8. Situationsplan. 1. ansøgning ( EMN ) 6 (Åben) Schimmelmannsvej 6. Nedrivning af bevaringsværdig ejendom Sags ID: EMN Resumé Advokat Philip Lönborg ansøger, på vegne af ejer, om tilladelse til at nedrive enfamiliehuset beliggende Schimmelmannsvej 6. Baggrund Huset beliggende på ovenstående adresse er udpeget i lokalplan 282 som bevaringsværdigt, og er i kommuneplanen tildelt en bevaringsværdi på 4. Ansøger begrunder nedrivningen med at huset har alvorlige problemer med fugt og svamp forårsaget af vand under huset, og at omkostningerne til udbedringerne, ifølge Skønsmand, vil udgøre ikke mindre end kr kr til vurderinger og bistand af geotekniske forhold. Derudover følger udgifter til udskiftning af nederste bjælker i huset, diverse følgearbejder, samt projektering og tilsyn. Plan og Byg vurderer, at huset fremstår velproportioneret, og at det med sine facader udført i bjælkekonstruktioner er usædvanligt for området og for Gentofte, men at husets arkitektoniske værdier i sig selv ikke er umistelige. Der findes eksempler på denne bygningstype andre steder i landet, fortrinsvis i sommerhusområder. Byplanudvalget har inden for de senere år behandlet følgende bevaringsværdige huse i kategori 4: Jægersvinget 15. På Byplanudvalgets møde den 1. marts 2012 (punkt 8) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning. Niels Steensens Vej 8. På Byplanudvalgets møde den 6. januar 2015 (punkt 5) blev det vedtaget at give afslag på nedrivning. Louise Feilberg Levy (V) undlod at stemme. Poul V. Jensen (I) stemte Side 11

12 imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. I kommunalbestyrelsen blev det den 26. januar 2015 (punkt 12) vedtaget at give afslag på nedrivning. 2 stemte imod (I og Ø). Skovvej 49. På Byplanudvalgets møde den 15. august 2013 (punkt 18) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning. Strandvejen 307A. På Bygningsudvalgets møde den 26.januar 2015 (punkt 5) blev det enstemmigt vedtaget, at give tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på grund af dårlig vedligeholdelsesstand under forudsætning af, at der opføres en identisk ny beboelsesbygning med samme placering og udformning. Skovbakkevej 18. På Byplanudvalgets møde den 4. juni 2015 (punkt 11) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning. Bindesbøllsvej 15. På Byplanudvalgets møde den 6. oktober 2011 (punkt 6) blev det enstemmigt vedtaget at meddele tilladelse til nedrivning af bygningen, idet bygningskroppen, proportionerne og placeringen på grunden af det nye hus skal være identisk med det eksisterende hus. Strandvejen 321. På Bygningsudvalgets møde den 23. februar 2006 (punkt 10) blev det enstemmigt vedtaget at give tilladelse til nedrivning af erhvervsbygningen samt opførelse af ny bebyggelse indeholdende én bolig. Strandvejen 307A. På Byplanudvalgets møde d. 26. januar 2015 (punkt 5) blev det enstemmigt vedtaget at give tilladelse til nedrivning på betingelse af, at bygningskroppen, proportionerne og placeringen af det nye hus på grunden, er identisk med det eksisterende hus. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At det drøftes og besluttes hvorvidt der skal meddeles tilladelse til nedrivning. Udsat. Bilag 1. Kortbilag ( EMN ) 2. Skråfoto ( EMN ) 3. Ansøgning om nedrivning ( EMN ) 4. skønserklæringer ( EMN ) 7 (Åben) Mosebuen 16. Sammenlægning af villalejligheder Side 12

13 Sags ID: EMN Resumé Der søges om tilladelse til at sammenlægge de to lejligheder i tofamiliehuset på ovennævnte ejendom. Baggrund Ejerne af de ideelle anparter, Charlotte og Klaus Phanareth, har fremsendt ansøgning om tilladelse til at sammenlægge de 2 lejligheder i tofamilieshuset. Ejendommen er omfattet af lokalplan 309. Af 3.4 fremgår, at der på grunde under m 2 kun må opføres ét enfamiliehus. Oprindeligt er ejendommen opført (1930) som enfamiliehus, og er i 1982 formelt godkendt som tofamiliehus. Grundarealet er m². Stuelejligheden er registreret med et areal på 117 m², og 1. sals lejlighed med et areal på 87 m². Det samlede boligareal udgør 204 m². Det oplyses, at ejendommen indrettet med køkken og badefaciliteter i begge lejligheder, men anvendes som enfamilieshus af familien Phanareth, som ejer begge lejligheder. Ejendommen er oprindeligt opført som enfamilieshus, og inden for lokalplanens områder findes flere enfamilieshuse på grunde større end 1000 m². 4. april 2013, pkt. 9, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus til en bolig på 298 m² på en m² stor grund på adressen Exnersvej september 2013, pkt. 8, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus til en bolig på 296 m² stor grund på adressen Enighedsvej 36. Den 13. august 2015, pkt. 5, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af et tofamiliehus til et enfamiliehus på Lemchesvej 16, hvor grunden var på m2 med et samlet boligareal på 240 m2. Det ansøgte kræver kommunens tilladelse i henhold til Boligreguleringslovens 46. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At der meddeles tilladelse til det ansøgte i henhold til boligreguleringslovens 46. Vedtaget. Bilag 1. Kortbilag, Mosebuen 16 ( EMN ) 2. Skråfoto mod nord ( EMN ) Side 13

14 3. Skråfoto mod syd ( EMN ) 4. Ansøgning - Mosebuen 16 ( EMN ) 5. Google ( EMN ) 8 (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Forvaltningen orienterede om udstykningssag på Hegelsvej og om veto i lokalplansag for Vangede Kirke. Bilag 9 (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Side 14

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 26-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.00 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødested: Tuborg Boulevard 2 (parkeringspladsen). Derefter Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune 8. februar 2016 Sags id.: 15/5503 Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune Fredericia Byråd har på mødet den 1. februar

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 10-09-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje

Læs mere

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 11-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med besigtigelse kl. 16.45 på Hvidørevej 8. Mødet fortsætter i Udvalgsværelse D kl. 17.00 Protokollen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Smallegade 1 2000 Frederiksberg København 20.04.2017 Ansøgning om byggetilladelse Nye boliger i eksisterende tagetage på Duevej 58-60 og Mariendalsvej

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 88. For "Posefabrikken" ved Høstvej, Bondebyen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 88. For Posefabrikken ved Høstvej, Bondebyen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 88 For "Posefabrikken" ved Høstvej, Bondebyen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 08:00 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 06. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.15 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 06. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 31

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 31 Haslev Kommune Lokalplan nr. 31 for etageboligområdet ved Køgevej. Sept. 1992. i BEDEGØRELSE TIL LKALPLAN NR. 31 FR DET EKSISTERENDE ETAGEBLIG- MRÅDE VED KØGEVEJ. Denne redegørelse har til formål kort

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. december 2005 J.nr.: 03-33/150-0392 MJE Afgørelse i sagen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 1-9802 for Brogade, Store Rådhusgade og et område ved Bjerggade. BESKRIVELSE AF FORSLAGET Sønderborg Byråd har besluttet, at der udarbejdes et forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 06-10-2016 17:00 Mødeafholdelse: Mødet starter med besigtigelse kl 1630 på Strandparksvej 14-18 og kl 1645 på Annettevej 16A Herefter forsætter

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 71 til Rammeområde 61.E1 og 61.E3 område udlagt til erhverv Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/101-0089 BAB Afgørelse

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Afgørelse i sagen om ændret placering og udformning af et stuehus i Bornholms Regionskommune.

Afgørelse i sagen om ændret placering og udformning af et stuehus i Bornholms Regionskommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. april 2005 J.nr.: 03-132/400-0003 BOL Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2015 J.nr.: NMK-33-02454 Ref.: macos AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej,

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Vi har modtaget @@ brev fra den @@. @@ søger om tilladelse til at nedrive eksisterende bebyggelse samt opføre et dobbelthus på adressen @@.

Vi har modtaget @@ brev fra den @@. @@ søger om tilladelse til at nedrive eksisterende bebyggelse samt opføre et dobbelthus på adressen @@. Der skal fremsendes forslag til ventilation af @@. Der gøres opmærksom på at ejendommens fælles køkkenaftrækskanal/køkkenskorsten, ikke må anvendes til ventilation fra wc-rum, eller tilsluttes afkast fra

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond Parkeringsregulativ / Parkeringsfond 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement 3. Bygge- og Boligstyrelsens

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com 17-03-2014 13 41 OU234 Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Byggeri Teknik og Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Esbjerg, den 10. marts 2014 Sags id. 12/13321 - Stormgade 69, 6700 Esbjerg. Hermed vores

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160750 VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION o:\_egedal by\infrastruktur parkering og veje\parkeringsfond

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere