Kommissorium for revisionsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for revisionsudvalg"

Transkript

1 Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold. Det drejer sig om forhold, som bestyrelsen, udvalget selv eller de eksterne revisorer ønsker gennemgået nærmere, før sagen fremlægges for bestyrelsen. En enig bestyrelse har besluttet at udpege Hans Munk Nielsen til kvalificeret og uafhængigt medlem af revisionsudvalget. Det samlede kommissorium fremgår nedenfor: 1. Konstituering og formål 2. Medlemskab 3. Mødestruktur- og frekvens 4. Bemyndigelse og ressourcer 5. Opgaver og forpligtelser 6. Rapportering 7. Evaluering 1. Konstituering og formål 1.1. Bestyrelsen har nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt Revisionsudvalget Udvalget nedsættes ved det første almindelige bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling Udvalgets arbejde har til formål at overvåge regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold, som bestyrelsen, udvalget selv eller ekstern revision måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang Udvalgets opgave er af forberedende karakter. Udvalgets drøftelser erstatter ikke bestyrelsens behandling af noget spørgsmål. 2. Medlemskab 2.1. Udvalgets medlemmer, herunder formanden for udvalget, udpeges af og blandt medlemmerne af bestyrelsen i Jeudan Mindst ét medlem af udvalget skal være uafhængigt og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Udvalget skal samlet råde over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold i selskaber, som er note- SIDE 1 AF 5

2 ret på et reguleret marked Udvalget består af mindst tre medlemmer Udvalget er funktionsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet Der afholdes hvert år mindst ét møde eller en del af et møde, hvor den eksterne revision deltager uden tilstedeværelse af noget medlem af direktionen. 3. Mødestruktur og -frekvens 3.1. Møderne afholdes så ofte som formanden finder det nødvendigt, dog mindst to gange om året Den eksterne revision deltager minimum på to revisionsudvalgsmøder om året. Den eksterne revision kan tillige anmode om et møde med udvalget i situationer, hvor den anser dette for nødvendigt Formanden for udvalget er ansvarlig for at indkalde, lede møderne og fastsætte dagsordenen. Møder i udvalget tilstræbes indkaldt med 7 dages skriftligt varsel, samtidig med at dagsordenen fremsendes. Varslet kan forkortes af formanden, når der foreligger sager, der kræver hurtig afgørelse. Formanden afgør stedet for mødernes afholdelse Ethvert medlem af udvalget kan foreslå emner til optagelse på dagsordenen. Medlemmerne af udvalget kan endvidere på ethvert møde rejse spørgsmål, som ikke er på dagsordenen Udvalget er beslutningsdygtigt, når et flertal af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed skal formanden have den afgørende stemme Udvalget er underlagt samme fortroligheds- og tavshedspligt som bestyrelsen, jf. Forretningsorden for bestyrelsen i Jeudan A/S pkt. 6 og Bemyndigelse og ressourcer 4.1. Udvalget refererer og indstiller til bestyrelsen Udvalget har bemyndigelse til at undersøge alle forhold inden for rammerne af kommissoriet og at indhente de nødvendige oplysninger og assistance fra ansatte i Jeudan koncernen Øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktionen, relevante medarbejdere samt den eksterne revision er forpligtede til at deltage i møder, hvis de indkaldes af udvalget. SIDE 2 AF 5

3 5. Opgaver og forpligtelser Overvåge om virksomhedens interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt 5.1. Udvalget overvåger og drøfter Jeudans samlede risikobillede Udvalget overvåger de interne kontrol- og risikostyringssystemer med fokus på politikker, procedurer, kontroller og effektiviteten heraf. I relation til risikostyringssystemer overvåger udvalget, at der er etableret risikopolitikker på koncernens væsentligste aktivitetsområder herunder, at der er etableret dækkende opfølgnings- og kontrolfunktioner Udvalget vurderer mindst én gang årligt, om der er behov for en intern revision, og i givet fald, fremkommer udvalget med forslag med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision og den interne revisions budget, og overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger Udvalget overvåger og sikrer gennemgang af særlige risikoområder minimum én gang årligt indenfor følgende hovedgrupper: Gennemgang af ejendomme med en bogført værdi større end DKK 150 mio., Værdiansættelse af samtlige ejendomme, Drifts-, likviditets- og balancebudget, IT, Personale, Selskabets forsikringsforhold, Kundesegmentering, Gennemgang af kunder med en årlig leje større end DKK 7,5 mio., Renterisiko, Finansiering, herunder kapitalstruktur, Likviditet og likviditetsstrømme, Værdipapirbeholdning, Interne kontroller, Væsentlige regnskabsprincipper, Væsentlige skønsmæssige poster, og Overholdelse af lovgivning og juridiske forhold for den finansielle rap- SIDE 3 AF 5

4 portering. Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen 5.5. Udvalget overvåger og gennemgår organisering og struktur af regnskabsfunktionerne med særlig fokus på intern kontrol Udvalget overvåger og foretager om nødvendigt nærmere undersøgelse af de handlinger og vurderinger, som ledelsen foretager i forbindelse med års- og delårsrapporteringen, før disse forelægges for bestyrelsen, med særlig fokus på: Væsentlige regnskabsprincipper og regnskabspraksis samt ændringer heri, Væsentlige skønsmæssige poster, Hvorvidt regnskaberne er påvirket af væsentlige eller udsædvanlige transaktioner, Oplysningernes gennemsigtighed, Usikkerheder og risici, herunder også i relation til forventningerne Væsentlige justeringer som følge af revision, Overholdelse af regnskabsstandarder og lovgivning samt resultatet af ledelsens undersøgelse af og opfølgning på eventuel svig, og Transaktioner med nærtstående 5.7. Udvalget undersøger forholdene omkring ekstern revisions tilbagetræden og afgiver anbefalinger om de skridt, der skønnes nødvendige som følge heraf. Overvåge den lovpligtige revision, herunder den eksterne revisions uafhængighed 5.8. Udvalget overvåger og drøfter den eksterne revisions kvalitetssikringsprocedurer, procedurer til sikring af uafhængighed, objektivitet og kompetence, herunder rotationsplaner og relationer til Jeudan Udvalget indstiller til bestyrelsen til brug for bestyrelsens forslag til generalforsamlingen om valg af ekstern revision Udvalget gennemgår de generelle rammer for ekstern revisions levering af andre ydelser end revision, og i den forbindelse overvåger udvalget arten og omfanget af sådanne andre ydelser, og sikrer, at ydelserne er omfattet af aftalen med revisorerne Udvalget fremkommer med forslag om revisionsaftalen og den tilhørende honorering til bestyrelsens godkendelse Udvalget gennemgår den eksterne revisions revisionsplan og revisionsstrategi, herunder risikovurdering, og modtager information om alle væsentlige be- SIDE 4 AF 5

5 mærkninger, som revisionen måtte give anledning til Udvalget drøfter revisionens gennemførelse, herunder: Resultat af test af interne kontroller, Resultater af revisionen i øvrigt med fokus på risikoområderne, herunder efterposteringer, evt. uenighed med ledelsen og vanskeligt reviderbare områder, Revisionsprocessen, herunder kvalitet af modtaget materiale og samarbejdet med regnskabsfunktionen i øvrigt, Revisionsprotokollater og management letters, Ikke korrigerede fejl, og Revisionens konstatering af Tone at the top. Overvåge andre forhold Udvalget overvåger sådanne andre forhold i relation til regnskabsførelsen, revisionspraksis og selskabets dertil knyttede procedurer, som udvalget efter eget skøn finder nødvendigt. Andre delegerede pligter eller ansvar Udvalget udfører andre opgaver, som løbende uddelegeres af bestyrelsen, og som har en naturlig sammenhæng med udvalgets arbejde. 6. Rapportering 6.1. Referater fra udvalgets møder nummereres i kronologisk orden og godkendes af udvalgets medlemmer Referatet rundsendes til den samlede bestyrelse, når det foreligger godkendt fra revisionsudvalget Oplysninger om udvalgets opgaver og aktiviteter i løbet af året omtales i forbindelse med Jeudans årsrapport. 7. Evaluering 7.1. Udvalget gennemgår og vurderer årligt kommissoriet. Godkendt på bestyrelsesmødet 19. november SIDE 5 AF 5

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere