Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN STRATEGISKE MÅL REVISIONENS FOKUS I KERNEOPGAVER 4 4 PRÆSENTATION AF PRODUKTER OG YDELSER 6 5 OMKOSTNINGER PRINCIPPER I PRISANGIVELSER RESSOURCEFORBRUG 7 6 MÅL- OG RESULTATKRAV GENERELLE REVISIONS- OG RÅDGIVNINGSMÅL OPERATIONELLE REVISIONS- OG RÅDGIVNINGSMÅL PERSONALEMÅL 11 Sygefravær 11 7 KONTRAKTPERIODE, RAPPORTERING OG PÅTEGNING KONTRAKTPERIODE RAPPORTERTNG PÅTEGNING 12 Captia sag 2014/

3 i INDLEDNING Resultatkontrakten for 2015 er den årlige aftale mellem Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Interne Revision om revisionens virke og de revisionsaktiviteter, der vil være styrende for Forsvarsministeriets Inter ne Revisions arbejde i Forsvarsministeriets Interne Revision reviderer i henhold til 9 i Rigsrevisorloven og aftale gældende fra 1. januar 2015 mellem Rigsrevisor og forsvarsministeren om den interne revision på Forsvarsministeriets områ de. Aftalen fastsætter rammerne for den interne revisions virke og samarbejdet med Rigsrevisionen. Retningsl injerne for Forsvarsm inisteriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets departe ment og de myndigheder og institutioner, den reviderer, er senest bekendtgjort i cirkulære nr af den 4. august Cirkulæret vil blive konsekvens rettet som følge at den nye aftale. Aftalen gældende fra 1. januar 2015 definerer, at Forsvarsministeriets Interne Revision har over for departementschefen ansvaret for den samlede interne revisionsindsats i Værnsfælles Forsvarskommando, Hjem meværnskommandoen, Beredskabs styrelsen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsm inisteriets Ejendomsstyrelse samt Forsvarsm in isteriets Regnskabsstyrelse. Forsvarsministeriets Interne Revision forestår ikke revisionen at Forsvarsministeriets departement, Forsvarets Efterretningstjeneste samt Beredskabsforbundet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører alle revisionsopgaver med undtagelse at nedenstående opgaver vedrørende løn og pensioner samt bevillingskontrollen o Rigsrevisionen varetager revision af lønninger og pensioner ved undersøgelse at forretningsgange og gennemgang af konkrete løn-, personale- og pensionssager for at sikre, at de udbetalte ydelser er i overensstemmelse med love, overenskomster og andre aftaler. o Rigsrevisionen varetager bevillingskontrollen. 2 MISSION OG VISION Forsvarsministeriets Interne Revisions mission er gennem revision og rådgivning at bidrage til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonom istyring i overensstemmelse med regnskabsbe kendtgørelsen og principper for god offentlig økonomistyring. Forsvarsministeriets Interne Revision vision er at samarbejde med Rigsrevisionen om revisionen af regnska ber for styrelser under Forsvarsministeriet, og at fungere som Forsvarsministeriets sparringspartner i forbin delse med økonomistyringen i koncernen. Endelig er Forsvarsministeriets Interne Revision styrelseschefernes fortrolige rådgiver. 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3.1 Strategiske mål Forsvarsministeriets Interne Revision vil i henhold til Finansministeriets vejledning om strategisk styring fra september 2014 holde fokus på et strategisk målbillede og prioritering at opgaverne. Forsvarsministeriets Interne Revisions kerneopgaver revision og rådgivning er at driftsmæssig karakter, men resultaterne er ofte af en policyskabende karakter hos de reviderede og rådgivne styrelser. 3

4 Forsvarsministeriets koncern er fra 1. oktober 2014 omorganiseret. I takt med organiseringen og den fysiske placering af de nye styrelser bliver tilendebragt, vil Forsvarsministeriets Interne Revision tilpasse de strategiske mål og revisionsplanlægningen inden for det definerede revisionsområde. Forsvarsministeriets Interne Revision ser det som sin opgave, gennem revision og rådgivning, at bidrage til, at styrelsernes interne procedurer og kontroller til stadighed kan sikre regnskabsaflæggelse og økonomisty ring i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen og god offentlig økonomistyring. 3.2 Revisionens Fokus i 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision vil begynde revisionsåret med virksomhedsgennemgange med henblik på at identificere risikoområder, som de nye styrelser kan afdække i forbindelse med etablering af nye for retningsgange og procedurer. Forsvarsministeriets Interne Revision vil naturligt have fokus på styrelsernes etablering af kontrolmiljø, samt overholdelse af de regelsæt, der gælder for selvstændige styrelser. Forsvarsministeriets Interne Revision konstaterer, at der på de koncernfælles strategiske områder i alminde lighed og på IKT-området i særdeleshed ligger væsentlige opgaver for koncernen 2015, og Forsvarsmini steriets Interne Revision vil fokusere i forhold hertil og bidrage til den fortsatte udvikling. Den koncernfælles ERP-platform DeMars, der bygger så SAP R/3 undergår en række væsentlige tilpasninger og Forsvarsministeriets Interne Revision vil i de kommende år have fokus på projektstyring, sikkerhed og generelle it-kontroller i øvrigt. Forsvarsministeriets Interne Revision vil søge at understøtte udviklingen af den nye organisering i ministeriets koncern gennem aktiv deltagelse i koncernfælles tiltag. Forsvars Forsvarsministeriets Interne Revision konstaterer, at der også fra internationalt hold er stigende efterspørg sel efter Forsvarsministeriets Interne Revisions kompetencer. Forsvarsministeriets Interne Revision vil i 2015 have yderligere fokus på den interne ressourceanvendelse, og fortsætte med en detaljeret registreringsstruktur af den anvendte tid på såvel revisionsfaglige som admi nistrative opgaver med henblik at skabe bedre grundlag for løbende at vurdere ressourceudnyttelsen. 3.3 Kerneopgaver Forsvarsministeriets Interne Revision skal udvælge revisionsemner og tilrettelægge revisionsemner for at afdække Rigsrevisionens fire revisionstemaer: i - Regnskabets rigtighed (finansiel revision): Efterprøve om regnskabet er rigtigt, hvilket betyder uden væsentlige fejl og mangler 2 - Dispositionernes Iovlighed (juridisk-kritisk revision): Efterprøve om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis 3 Årsrapporten (mål og resultater): Sikre at der ikke ved gennemgangen af årsrap porten er fremkommet forhold, der giver anledning til at konkludere, at oplysningerne om mål og resultater i årsrapporten ikke er dokumenterede og dækkende 4 - Skyldige økonomiske hensyn (forvaltningsrevision): Vurdere hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen at de midler og driften at de virksomheder, der er omfattet af regnskabet Forsvarsministeriets Interne Revision skal, som et resultat af revisionsarbejdet, kunne udarbejde en erklæ ring om styrelsernes regnskab i henhold til Rigsrevisionens erklæringsvejledning fra juni

5 Forsvarsm inisteriets Interne Revision har med udgangspunkt Rigsrevisionens Revisionsstandarder defineret, at årsrevisionen indeholder 4 ydelser og formidling af revisionsresultater. 1. Strategiske analyser at styrelserne 2. Løbende årsrevision dækkende Rigsrevisionens 4 revisionstemaer kontrolbaseret og substans revision. 3. Afsluttende årsrevision (inklusiv gennemgang at årsrapporterne) 4. Skriftlig og mundtlig rapportering til de reviderede styrelser. Samlet set kan Forsvarsministeriets Interne Revisions planlægning og gennemførelse at revisionen illustreres som nedenfor (dækker over 2 regnskabsår): Årsrevision 7. Løbende årsrevision (herunder virksomhedsgennemgang) Marts - november 1. Resultatkontrakt December 6. Endelig revisionspian for løbende årsrevision og møder med styrelserne Marts-april 2. Strategiske analyser December 5. Årsberetning Marts 4. Afsluttende årsrevision Januar - marts Foreløbig revisionsplan og indledende møder med Forsvarsministe riet og styrelserne December - januar Årshjulet indikerer ressourceindsats og milepæle i årets produktion. Resultatkontrakten udarbejdes i over ensstemmelse med Finansministeriets vejledning om strategisk styring og underskrives at Forsvarsministeri ets og Forsvarsministeriets Interne Revision forud for revisionsåret. Sideløbende udarbejder Forsvarsministeriets Interne Revision strategiske analyser. Analyserne omfatter For svarsministeriets Interne Revisions risikobillede at de styrelser, som er omfattet at Forsvarsministeriets terne Revisions opgaveområde og danner grundlag for en foreløbig revisionsplanlægning baseret på væsent lighed og risiko. Revisionspianerne drøftes med de involverede styrelser og Forsvarsministeriet, med henblik på en egentlig præcisering, prioritering og fastlæggelse af tidsplan. Revisionsplanen fremsendes til Rigsrevisionen for at sikre, at Forsvarsministeriets Interne Revisions revisionsplan er tilstrækkelig til at understøtte Rigsrevisionens virksomhed og erklæring på statsregnskabet. I perioden januar marts allokeres Forsvarsministeriets Interne Revisions ressourcer til den afsluttende revision, med henblik på at Forsvarsministeriets Interne Revision kan opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for at kunne konkludere på revisionstema i regnskabernes rigtighed og revisionstema 3 mål og resultater in den regnskaberne underskrives og offentliggøres. In års 5

6 Med udgangspunkt i revisionsplanerne og erfaringerne fra den afsluttende årsrevision, gennemføres den løbende årsrevision. Den løbende årsrevision omfatter alle fire revisionstemaer. Andre tiltag: Forsvarsministeriets Interne Revision vil søge at understøtte udviklingen af den nye organisering at For svarsministeriets koncern gennem aktiv deltagelse i koncernfælles tiltag. Forsvarsministeriets Interne Revision kan konstatere, at der også fra internationalt hold er stigende efter spørgsel efter Forsvarsministeriets Interne Revisions kompetencer, og Forsvarsministeriets Interne Revsion forudser at skulle deltage i en fællesnordisk indsats. Forsvarsministeriets Interne Revision vil i 2015 have yderligere fokus på den interne ressourceanvendelse, og fortsætte med en detaljeret registreringsstruktur at den anvendte tid på såvel revisionsfaglige som admi nistrative opgaver med henblik at skabe bedre grundlag for løbende at vurdere ressourceudnyttelsen. 4 PRÆSENTATION AF PRODUKTER OG YDELSER Forsvarsministeriets Interne Revision vil i henhold til Finansministeriets Vejledning om Strategisk Styring fra september 2014 holde fokus på et strategisk målbillede og prioritering at opgaverne. Forsvarsministeriets Interne Revisions kerneopgaver revision og rådgivning er af driftsmæssig karakter, men resultaterne er ofte af en policyskabende karakter hos de reviderede og rådgivne styrelser. Forsvarsministeriets Interne Revisions kerneopgaver er vidensbaserede, og tager udgangspunkt i 9-aftale mellem Rigsrevisor og Forsvarsministeren om den interne revision på Forsvarsministeriets område. Områ derne er defineret på produkter og ydelser. Effekt Rigtige regnskaber samt forbedret samlet okonomistyring i koncernen Produkt Revision Rådgivning og konsultativ bistand. Strategiske analyser. Rådgivning og konsultativ bistand. Afsluttende årsrevision 2014 økonomistyring Løbende årsrevision 2015 Ledelsesrapportering Ydelse Finansiel revision Risikostyring Juridisk-kritisk revision Mål- og resultatstyring if-revisioner forretningsgange Forvaltningsrevision Processer og Beslægtede områder I henhold til Rigsrevisionens tema 1, 2, 3 og 4, Undervisning og foredrag jf afsnit 3.3. Rådgivning og konsultativ bistand er i høj grad efterspørgselsstyret, og set i lyset at den nye koncernstruktur forventer Forsvarsministeriets Interne Revision, at behovet vil udgøre op imod 10 % at ressourceforbruget i Forsvarsministeriets Interne Revision vurderer, at deltagelse i koncerntælles tiltag udgør ca. 5 % af ressour cetorbruget, ligeligt fordelt mellem administrative opgaver og faglige kerneopgaver. 6

7 5 OMKOSTNINGER 5.1 Principper i prisangivelser Omkostninger fordeles på produkter og ydelser dels ved hjælp af tids- og udgiftsregistrering direkte på de enkelte aktiviteter knyttet til opgavehierarkiet, dels ved hjælp af fordelingsnøgler for ikke direkte henførbare omkostninger. 5.2 Ressourceforbrug Da Forsvarsministeriets Interne Revision udfører en videnbaseret produktion tager fordelingsnøglerne ud gangspunkt i årsværks-/timebetragtn inger Finanslov i mio. kr. Beløb Årsværk Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 2,0 2,6 Revision 6,9 9,1 Rådgivning og konsultativ bistand 1,0 1,3 Ialt 9,9 13,0 7

8 Generelt 6 MÅL- OG RESULTATKRAV 6.1 Generelle revisions- og rådgivningsmål Mål 0: Generelle revisions- og rådgivningsmål Budget Målformulering: Omkostning Årsværk Generelt mål Gennem revision og rådgivning bidrager Forsvarsministeriets Interne ingen opgørelse Revision til rigtige regnskaber, forbedret økonomistyring og målrap mål ingen opgørelse portering for Forsvaret og Hjemmeværnet. 0.e.1 > Rigsrevisionen kan basere sine erklæringer om styrelsernes regnskaber på For svarsministeriets Interne Revisions arbejde. Effekt Vurderes opfyldt, hvis Rigsrevisionen baserer sig på Forsvarsministeriets Interne Revisions arbejde. 0.k.1 Rigsrevisionens tilkendegivelse forventer at foreligge i 3. kvartal > Forsvarsministeriets Interne Revision udarbejder revisionspian for den løbende årsrevision dækkende de fire revisionstemaer på baggrund af udarbejdede strate giske analyser for styrelserne. Revisionspianen fremsendes til Rigsrevisionen senest 1. april Kvalitet Forsvarsministeriets Interne Revisions plan for omfang og gennemførelse af revisionen, skal danne grundlag for Rigsrevisionens vurdering om revisionen er tilstrækkelig, eller om der skal foretages justeringer. Det er derfor vigtigt, at præcisering, prioritering og fastlæggelse af tidsplan fremsendes i så god tid, at eventuelle justeringer kan indar bejdes og gennemføres. Da planen også skal afspejle eventuelle risici, som Forsvarsmi nisteriets Interne Revision har konstateret i forbindelse med den afsluttende revision, vil planen først kunne færdiggøres i slutningen af marts. Vurderes opfyldt, såfremt Rigsrevisionen har modtaget revisionsplanen for den løbende årsrevisionen den 1. april 2015 eller tidligere. 0.p.1 Forsvarsministeriets Interne Revision gennemfører virksomhedsgennemgange ved de nye styrelser og løbende revisioner sideløbende hermed. p r Formålet med virksomhedsgennemgange er at få overblik over de nye styrelsers o bejdsopgaver og grænsedragning, samt at Forsvarsministeriets Interne Revision får d mulighed for at dele de erfaringer, som Forsvarsministeriets Interne Revision har dan u net i den hidtidige struktur, samt ved oprettelse af kontrolmiljø i andre nye myndighe k der/styrelser. t i Opgørelsen baseres på foretagne virksomhedsgennemgange i 1. halvår 2015 (6 styrel v ser) e t Antal virksomheds- Mindre end 5 5 gennemførte 6 gennemførte gennemgange gennemførte Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt De 6 styrelser: Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Ind købsstyrelse, Forsvarsm in isteriets Personalestyrelse, Forsvarsm i nisteriets Regnskabs styrelse, Eorsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Hjemmeværnskommandoen. ar 8

9 6.2 Operatïonelle revisions- og rådgivningsmål Mål 1: Operationelle revisions- og rådgivningsmål Budget Målformulering: Omkostning Årsværk Forsvarsministeriets Interne Revision skal på baggrund at den udførte årsrevision kunne udarbejde erklæring om myndighedernes regnskaber kr. 7,9 mio. 10,4 i forhold til de fire revisionstemaer og i henhold til Rigsrevisionens er klæringsvejledning. > Forsvarsministeriets Interne Revision undersøger, om myndighederne har fulgt anbefalingerne fra tidligere revisioner. Forsvarsministeriets Interne Revision har tidligere haft fokus på myndighedernes efterlevelse at anbefalinger, og gennemført opfølgning i det 2. kalenderår efter anbetalingen blev fremsat. Da der er tale om nye styrelser med tilpassede opgaver, vil anbefalinger for perioden på ny blive gennemgået og vurderet i forbin delse med virksomhedsgennemgange og etablering af kontrolmiljø eller i den ordi nære løbende årsrevision. Effekt 1.e.1 Forsvarsministeriets Interne Revision genoptager opfølgning på tidligere års anbefa linger i den løbende årsrevision i Opgørelsen foretages som antallet at udstedte (og stadig aktuelle) anbefalinger: Anbefalinger der indgår enten < 80 % % >90 % i virksomhedsgennemgang eller løbende årsrevision: (anbefalinger der både indgår i virksomhedsgennemgang og den løbende årsrevision, medtages én gang i opgørel sen) Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Ved revisioner har Forsvarsministeriets Interne Revision seks uger fra en revi sion påbegyndes til den sendes i høring hos styrelserne. > Fra Forsvarsministeriets Interne Revision modtager styrelsens svar på hørings udkast, til endelig afrapportering sker med kopi til departement og Rigsrevisio nen, går der højest 2 uger Kvaltet 1.k.1 Aktualitet i formidling af resultaterne at Forsvarsministeriets Interne Revisions arbej og de er et vigtigt element i værdiskabelse hos 1.k.2 de reviderede myndigheder. Derfor har Forsvarsministeriets Interne Revision fokus på den samlede sagsbehandlingstid i processen fra de reviderede myndigheder faktisk revideres til det endelige resultat foreligger. Forsvarsministeriets Interne Revision har aftalt en proces med den tidligere For svarskommando og Hjemmeværnet, således at et høringsudkast skal fremsendes til styrelsen senest 6 uger efter revisionens start. Herefter har styrelsen 6 uger til at fremkomme med bemærkninger og oplyse hvilke eventuelle tiltag styrelsen vil iværksætte for at imødegå eventuelle risici som revisionsrapporterne fremhæver. Når styrelsens svar foreligger, har Forsvarsministeriets Interne Revision 2 uger til at 9

10 indarbejde styrelsens bemærkninger og tiltag, samt tage stilling til disse. Revisionen anses for opstartet på tidspunktet for det første revisionsbesøg. Oijqøres efter følqende: Gennemsnitlig rapporttid for > 7 uger 6-7 uger < 6 uger høringsudkast: Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Opgøres efter følgende: Gennemsnitlig rapporttid for > 3 uger 2-3 uger < 2 uger de endelige rapporter: Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt > Intetviews gennemføres på styrelseschefniveau, og resultaterne dokumenteres i et notat med henblik på identifikation af forbedringspotentiale. Forsvarsministeriets Interne Revision vil gennemføre kvalitative interviews om revisi onens forløb og afrapportering som del i de endelige afrapporteringer. Forsvarsministeriets Interne Revision afgrænser revisionsemnerne, men det betyder, at de enkelte myndigheder kan blive revideret ad flere gange. 1.k.3 Forsvarsministeriets Interne Revision vil interviewe styrelserne om de gennemførte revisioner, for at sikre at styrelsernes ledelser kan fremkomme med deres kommen tarer til de enkelte revisionsemner, revisionernes gennemførelse og formidling at revisionsresu Itater. Reviderede styrelser interviewes minimum en gang. Såfremt en styrelseschef intet viewes mere end en gang, tæller det samlede antal interviews ved styrelsen som én. Opgøres efter følgende: Antal styrelser, der indgår i < 5 styrelser 5 styrelser 6 styrelser kvalitativt interview Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt 10

11 6.3 Personalemål Sygefravær Mål 2 Sygefravær Budget Forsvarsministeriets Interne Revision har fokus på sygefravær. Omkostning Årsværk Generelt mål Generelt mål ingen opgørelse ingen opgørelse Resultatkrav: Det gennemsnitlige sygefra vær (ekskl. langtidssyge og ansatte på særlige vilkår) skal søges begrænset mest muligt. Sygefraværet søges begrænset mest muligt gennem en aktiv indsats, hvilket blandt andet indeholder tilpasning af arbejdsopgaver i forhold til den enkelte samt opfølgning på fremskridt i den enkelte medarbejdes arbejdsopgaver. Kvalitet 2.k.1 Langtidssygemeldinger og ansatte på særlige vilkår indgår ikke i gennemsnits beregninger. Med langtidssygemelding menes sygemeldinger på mere i måned. Opgørelsesmetoden er registrerede sygedage i ISOLA Reduktion i sygedage opgjort < 0 % reduktion 0-2 % redukti- 2 % redukti pr. medarbejder on on Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Løn udvikling Mål 3: Lønudvikling Budget Forsvarsministeriets Interne Revision har fokus på rekruttering og fast- Omkostning Ärsværk holdelse samt en effektiv anvendelse af lønsum. Generelt mål Generelt mål ingen opgørelse ingen opgørelse Resultatkrav: > Forsvarsministeriets Interne Revisions ansvar er at sikre en ansvarlig lønudvikllng. Kvalitet 3.k.1 Løn skal fungere som et aktivt ledelsesværktøj, så Forsvarsministeriets Interne Revision kan rekruttere og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer, mens forbruget af lønsum samtidig effektiviseres. Det anvendte lønbegreb stammer fra Moderniseringsstyrelsens database ISOLA, består et simpelt gennemsnit af fast løn. og Lønudvikling i fast løn > lønudviklingen i staten. lønudviklingen i staten Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Opfyldt 11

12 7 KONTRAKTPERIODE, RAPPORTERING OG PÅTEGNING 7.1 Kontraktperiode Resultatkontrakten træder i kraft den 1. januar 2015, er gældende i et år og udløber den 31. december Der udarbejdes en skriftlig midwejsevaluering til Forsvarsministeriet for 1. halvår i kontraktåret. 72 Rappoftering Der afrapporteres på kontraktens målopfyldelse i jf. vejledning. årsrappoften samt ved bilag direkte til Forsvarsministeriet, 7.3 Påtegning København, den 16. december 2014 København, den 18. december 2014 Forsvarsm in isteriets Interne Revision I Forsvarsministeriet Kyhnauv Revisionschef Lars Findsen Departementschef 12

13 dækkende Bilag 1: uddybende beskrivelse af årsrevisionen Årsrevisionen indeholder nedenstående 4 ydelser samt afrapportering af revisionerne: 1. den strategiske analyse at styrelserne 2. den løbende årsrevision Rigsrevisionens 4 revisionstemaer kontrolbaseret og substansrevision 3. den afsluttende årsrevision (inklusiv gennemgang af årsrapporterne) 4. skriftlig og mundtlig rapportering til de reviderede styrelser. i - Den strategiske analyse af styrelsen Den strategiske analyse har til formål at identificere virksomhedens væsentligste risikoområder. Den stra tegiske analyse er et kontinuerligt notat, der opdateres mindst én gang årligt eller i løbet at året efterhån den som revisor bibringes ny viden. Når risikoområderne er kortlagt planlægger og tilrettelægger Forsvarsministeriets Interne Revision revisio nerne herefter, og Forsvarsministeriets Interne Revision søger at sikre, at der foretages tilstrækkelig revisi on på de mest væsentlige og risikofyldte områder, hvorimod der udføres mindre eller slet ingen revision på områder, der er mindre væsentlige og risikofyldte. Den strategiske tilgang er på den måde styrende for Forsvarsministeriets Interne Revisions udvalgte revisi onsområder og emner samt ressourceindsatsen på de enkelte revisionsprojekter. 2 - Løbende årsrevision Den løbende årsrevision har som formål at vurdere, om virksomhedens forretningsgange og interne kontroller sikrer, at regnskabet bliver rigtigt/retvisende (finansiel revision), og at dispositionerne foretages i over ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis (juridisk-kritisk revision). Endvidere skal den løbende årsrevision afdække, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved for valtningen af de midler og driften at de virksomheder, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision). Forvaltningsrevision omfatter økonomistyringsundersøgelser og kan i henhold til God Offentlig Revisionsskik omfatte de følgende tre aspekter: Sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision at materielanskaffelser og -investeringer samt byggeog anlægsarbejder for at sikre, at kravene hertil, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder opfyldes. 3 - Afsluttende årsrevision Formålet med den afsluttende årsrevision er at tilvejebringe en begrundet overbevisning om, at myndighe dens regnskab er rigtigt, hvilket betyder uden væsentlige fejl og mangler. Styrelsens ledelse har ansvaret for, at regnskabet er rigtigt og skal derfor sikre, at der er udarbejdet de nød vendige analyser, afstemninger og specifikationer, før ledelsen godkender og underskriver regnskabet. Forsvarsministeriets Interne Revision skal bibringes en begrundet og dokumenteret overbevisning om, at ledelsen har levet op til sit ansvar for regnskabsaflæggelsen. 13

14 Forsvarsministeriets Interne Revision vil i konsekvens at det øgede fokus på årsrapportens indhold og form i større udstrækning end tidligere prioritere revisionshandlinger relateret til styrelsens årsrapport, herunder målrapporteringen, og derved medvirke til at sikre det rewisende billede. 4 - Rapportering Forsvarsministeriets Interne Revision vil i lighed med tidligere sikre, at rapporteringen naturligt afspejler de forhold, der er revideret, og kommentarerne/bemærkninger danner baggrund for eventuelle operatio nelle tiltag. Forsvarsministeriets Interne Revision afrapporterer til styrelsen efter hver afslutning af revisionsprojekter i den løbende årsrevision og ved afslutningen at den afsluttende årsrevision (afsluttende revision og årsrapport). Ved den løbende afrapportering vil dømmelsesnotation efter skalaen: Forsvarsministeriets Interne Revision anvende Rigsrevisionens be meget tilfredsstillende tilfredsstillende ikke helt tilfredsstillende ikke tilfredsstillende I de tilfælde, hvor bedømmelsen er ikke helt tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende vil rapporteringen indeholde Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering at risiko, samt Forsvarsministeriets Interne Revisions anbefaling til styrelsen. Ved afslutningen at årsrevisionen udarbejder Forsvarsministeriets Interne Revision en årsberetning om hele årsrevisionen til styrelsescheferne. Årsberetningen skal indeholde en rappoftering af resultaterne at den udførte revision samt oplysninger om revisionens omfang, væsentlige, mindre væsentlige og princi pielle revisionsmæssige bemærkninger, som ledelsen bør tage stilling til. 5 - Bedømmelsesskala Forsvarsministeriets Interne Revision anvender følgende bedømmelsesskala: Meget tilfredsstillende: Virksomheden har opfyldt alle væsentlige standarder, og der er ikke behov for forbedringer på de undersøgte områder. Tilfredsstillende: Virksomheden har opfyldt hovedparten af de væsentlige standarder, men der er enkelte områder, hvor der er basis for forbedringer. Ikke helt tilfredsstillende: Virksomheden har ikke opfyldt flere at de væsentlige standar der. Der bør foretages forbedringer. Ikke tilfredsstillende: Virksomheden har ikke opfyldt hovedparten at de væsentligste standarder. Der skal snarest foretages forbedringer. 14

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars Beretning til statsrevisorerne om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars November 2005 RB A304/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 10 A. Undersøgelsens

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere