Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN STRATEGISKE MÅL REVISIONENS FOKUS I KERNEOPGAVER 4 4 PRÆSENTATION AF PRODUKTER OG YDELSER 6 5 OMKOSTNINGER PRINCIPPER I PRISANGIVELSER RESSOURCEFORBRUG 7 6 MÅL- OG RESULTATKRAV GENERELLE REVISIONS- OG RÅDGIVNINGSMÅL OPERATIONELLE REVISIONS- OG RÅDGIVNINGSMÅL PERSONALEMÅL 11 Sygefravær 11 7 KONTRAKTPERIODE, RAPPORTERING OG PÅTEGNING KONTRAKTPERIODE RAPPORTERTNG PÅTEGNING 12 Captia sag 2014/

3 i INDLEDNING Resultatkontrakten for 2015 er den årlige aftale mellem Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Interne Revision om revisionens virke og de revisionsaktiviteter, der vil være styrende for Forsvarsministeriets Inter ne Revisions arbejde i Forsvarsministeriets Interne Revision reviderer i henhold til 9 i Rigsrevisorloven og aftale gældende fra 1. januar 2015 mellem Rigsrevisor og forsvarsministeren om den interne revision på Forsvarsministeriets områ de. Aftalen fastsætter rammerne for den interne revisions virke og samarbejdet med Rigsrevisionen. Retningsl injerne for Forsvarsm inisteriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets departe ment og de myndigheder og institutioner, den reviderer, er senest bekendtgjort i cirkulære nr af den 4. august Cirkulæret vil blive konsekvens rettet som følge at den nye aftale. Aftalen gældende fra 1. januar 2015 definerer, at Forsvarsministeriets Interne Revision har over for departementschefen ansvaret for den samlede interne revisionsindsats i Værnsfælles Forsvarskommando, Hjem meværnskommandoen, Beredskabs styrelsen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsm inisteriets Ejendomsstyrelse samt Forsvarsm in isteriets Regnskabsstyrelse. Forsvarsministeriets Interne Revision forestår ikke revisionen at Forsvarsministeriets departement, Forsvarets Efterretningstjeneste samt Beredskabsforbundet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører alle revisionsopgaver med undtagelse at nedenstående opgaver vedrørende løn og pensioner samt bevillingskontrollen o Rigsrevisionen varetager revision af lønninger og pensioner ved undersøgelse at forretningsgange og gennemgang af konkrete løn-, personale- og pensionssager for at sikre, at de udbetalte ydelser er i overensstemmelse med love, overenskomster og andre aftaler. o Rigsrevisionen varetager bevillingskontrollen. 2 MISSION OG VISION Forsvarsministeriets Interne Revisions mission er gennem revision og rådgivning at bidrage til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonom istyring i overensstemmelse med regnskabsbe kendtgørelsen og principper for god offentlig økonomistyring. Forsvarsministeriets Interne Revision vision er at samarbejde med Rigsrevisionen om revisionen af regnska ber for styrelser under Forsvarsministeriet, og at fungere som Forsvarsministeriets sparringspartner i forbin delse med økonomistyringen i koncernen. Endelig er Forsvarsministeriets Interne Revision styrelseschefernes fortrolige rådgiver. 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3.1 Strategiske mål Forsvarsministeriets Interne Revision vil i henhold til Finansministeriets vejledning om strategisk styring fra september 2014 holde fokus på et strategisk målbillede og prioritering at opgaverne. Forsvarsministeriets Interne Revisions kerneopgaver revision og rådgivning er at driftsmæssig karakter, men resultaterne er ofte af en policyskabende karakter hos de reviderede og rådgivne styrelser. 3

4 Forsvarsministeriets koncern er fra 1. oktober 2014 omorganiseret. I takt med organiseringen og den fysiske placering af de nye styrelser bliver tilendebragt, vil Forsvarsministeriets Interne Revision tilpasse de strategiske mål og revisionsplanlægningen inden for det definerede revisionsområde. Forsvarsministeriets Interne Revision ser det som sin opgave, gennem revision og rådgivning, at bidrage til, at styrelsernes interne procedurer og kontroller til stadighed kan sikre regnskabsaflæggelse og økonomisty ring i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen og god offentlig økonomistyring. 3.2 Revisionens Fokus i 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision vil begynde revisionsåret med virksomhedsgennemgange med henblik på at identificere risikoområder, som de nye styrelser kan afdække i forbindelse med etablering af nye for retningsgange og procedurer. Forsvarsministeriets Interne Revision vil naturligt have fokus på styrelsernes etablering af kontrolmiljø, samt overholdelse af de regelsæt, der gælder for selvstændige styrelser. Forsvarsministeriets Interne Revision konstaterer, at der på de koncernfælles strategiske områder i alminde lighed og på IKT-området i særdeleshed ligger væsentlige opgaver for koncernen 2015, og Forsvarsmini steriets Interne Revision vil fokusere i forhold hertil og bidrage til den fortsatte udvikling. Den koncernfælles ERP-platform DeMars, der bygger så SAP R/3 undergår en række væsentlige tilpasninger og Forsvarsministeriets Interne Revision vil i de kommende år have fokus på projektstyring, sikkerhed og generelle it-kontroller i øvrigt. Forsvarsministeriets Interne Revision vil søge at understøtte udviklingen af den nye organisering i ministeriets koncern gennem aktiv deltagelse i koncernfælles tiltag. Forsvars Forsvarsministeriets Interne Revision konstaterer, at der også fra internationalt hold er stigende efterspørg sel efter Forsvarsministeriets Interne Revisions kompetencer. Forsvarsministeriets Interne Revision vil i 2015 have yderligere fokus på den interne ressourceanvendelse, og fortsætte med en detaljeret registreringsstruktur af den anvendte tid på såvel revisionsfaglige som admi nistrative opgaver med henblik at skabe bedre grundlag for løbende at vurdere ressourceudnyttelsen. 3.3 Kerneopgaver Forsvarsministeriets Interne Revision skal udvælge revisionsemner og tilrettelægge revisionsemner for at afdække Rigsrevisionens fire revisionstemaer: i - Regnskabets rigtighed (finansiel revision): Efterprøve om regnskabet er rigtigt, hvilket betyder uden væsentlige fejl og mangler 2 - Dispositionernes Iovlighed (juridisk-kritisk revision): Efterprøve om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis 3 Årsrapporten (mål og resultater): Sikre at der ikke ved gennemgangen af årsrap porten er fremkommet forhold, der giver anledning til at konkludere, at oplysningerne om mål og resultater i årsrapporten ikke er dokumenterede og dækkende 4 - Skyldige økonomiske hensyn (forvaltningsrevision): Vurdere hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen at de midler og driften at de virksomheder, der er omfattet af regnskabet Forsvarsministeriets Interne Revision skal, som et resultat af revisionsarbejdet, kunne udarbejde en erklæ ring om styrelsernes regnskab i henhold til Rigsrevisionens erklæringsvejledning fra juni

5 Forsvarsm inisteriets Interne Revision har med udgangspunkt Rigsrevisionens Revisionsstandarder defineret, at årsrevisionen indeholder 4 ydelser og formidling af revisionsresultater. 1. Strategiske analyser at styrelserne 2. Løbende årsrevision dækkende Rigsrevisionens 4 revisionstemaer kontrolbaseret og substans revision. 3. Afsluttende årsrevision (inklusiv gennemgang at årsrapporterne) 4. Skriftlig og mundtlig rapportering til de reviderede styrelser. Samlet set kan Forsvarsministeriets Interne Revisions planlægning og gennemførelse at revisionen illustreres som nedenfor (dækker over 2 regnskabsår): Årsrevision 7. Løbende årsrevision (herunder virksomhedsgennemgang) Marts - november 1. Resultatkontrakt December 6. Endelig revisionspian for løbende årsrevision og møder med styrelserne Marts-april 2. Strategiske analyser December 5. Årsberetning Marts 4. Afsluttende årsrevision Januar - marts Foreløbig revisionsplan og indledende møder med Forsvarsministe riet og styrelserne December - januar Årshjulet indikerer ressourceindsats og milepæle i årets produktion. Resultatkontrakten udarbejdes i over ensstemmelse med Finansministeriets vejledning om strategisk styring og underskrives at Forsvarsministeri ets og Forsvarsministeriets Interne Revision forud for revisionsåret. Sideløbende udarbejder Forsvarsministeriets Interne Revision strategiske analyser. Analyserne omfatter For svarsministeriets Interne Revisions risikobillede at de styrelser, som er omfattet at Forsvarsministeriets terne Revisions opgaveområde og danner grundlag for en foreløbig revisionsplanlægning baseret på væsent lighed og risiko. Revisionspianerne drøftes med de involverede styrelser og Forsvarsministeriet, med henblik på en egentlig præcisering, prioritering og fastlæggelse af tidsplan. Revisionsplanen fremsendes til Rigsrevisionen for at sikre, at Forsvarsministeriets Interne Revisions revisionsplan er tilstrækkelig til at understøtte Rigsrevisionens virksomhed og erklæring på statsregnskabet. I perioden januar marts allokeres Forsvarsministeriets Interne Revisions ressourcer til den afsluttende revision, med henblik på at Forsvarsministeriets Interne Revision kan opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for at kunne konkludere på revisionstema i regnskabernes rigtighed og revisionstema 3 mål og resultater in den regnskaberne underskrives og offentliggøres. In års 5

6 Med udgangspunkt i revisionsplanerne og erfaringerne fra den afsluttende årsrevision, gennemføres den løbende årsrevision. Den løbende årsrevision omfatter alle fire revisionstemaer. Andre tiltag: Forsvarsministeriets Interne Revision vil søge at understøtte udviklingen af den nye organisering at For svarsministeriets koncern gennem aktiv deltagelse i koncernfælles tiltag. Forsvarsministeriets Interne Revision kan konstatere, at der også fra internationalt hold er stigende efter spørgsel efter Forsvarsministeriets Interne Revisions kompetencer, og Forsvarsministeriets Interne Revsion forudser at skulle deltage i en fællesnordisk indsats. Forsvarsministeriets Interne Revision vil i 2015 have yderligere fokus på den interne ressourceanvendelse, og fortsætte med en detaljeret registreringsstruktur at den anvendte tid på såvel revisionsfaglige som admi nistrative opgaver med henblik at skabe bedre grundlag for løbende at vurdere ressourceudnyttelsen. 4 PRÆSENTATION AF PRODUKTER OG YDELSER Forsvarsministeriets Interne Revision vil i henhold til Finansministeriets Vejledning om Strategisk Styring fra september 2014 holde fokus på et strategisk målbillede og prioritering at opgaverne. Forsvarsministeriets Interne Revisions kerneopgaver revision og rådgivning er af driftsmæssig karakter, men resultaterne er ofte af en policyskabende karakter hos de reviderede og rådgivne styrelser. Forsvarsministeriets Interne Revisions kerneopgaver er vidensbaserede, og tager udgangspunkt i 9-aftale mellem Rigsrevisor og Forsvarsministeren om den interne revision på Forsvarsministeriets område. Områ derne er defineret på produkter og ydelser. Effekt Rigtige regnskaber samt forbedret samlet okonomistyring i koncernen Produkt Revision Rådgivning og konsultativ bistand. Strategiske analyser. Rådgivning og konsultativ bistand. Afsluttende årsrevision 2014 økonomistyring Løbende årsrevision 2015 Ledelsesrapportering Ydelse Finansiel revision Risikostyring Juridisk-kritisk revision Mål- og resultatstyring if-revisioner forretningsgange Forvaltningsrevision Processer og Beslægtede områder I henhold til Rigsrevisionens tema 1, 2, 3 og 4, Undervisning og foredrag jf afsnit 3.3. Rådgivning og konsultativ bistand er i høj grad efterspørgselsstyret, og set i lyset at den nye koncernstruktur forventer Forsvarsministeriets Interne Revision, at behovet vil udgøre op imod 10 % at ressourceforbruget i Forsvarsministeriets Interne Revision vurderer, at deltagelse i koncerntælles tiltag udgør ca. 5 % af ressour cetorbruget, ligeligt fordelt mellem administrative opgaver og faglige kerneopgaver. 6

7 5 OMKOSTNINGER 5.1 Principper i prisangivelser Omkostninger fordeles på produkter og ydelser dels ved hjælp af tids- og udgiftsregistrering direkte på de enkelte aktiviteter knyttet til opgavehierarkiet, dels ved hjælp af fordelingsnøgler for ikke direkte henførbare omkostninger. 5.2 Ressourceforbrug Da Forsvarsministeriets Interne Revision udfører en videnbaseret produktion tager fordelingsnøglerne ud gangspunkt i årsværks-/timebetragtn inger Finanslov i mio. kr. Beløb Årsværk Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 2,0 2,6 Revision 6,9 9,1 Rådgivning og konsultativ bistand 1,0 1,3 Ialt 9,9 13,0 7

8 Generelt 6 MÅL- OG RESULTATKRAV 6.1 Generelle revisions- og rådgivningsmål Mål 0: Generelle revisions- og rådgivningsmål Budget Målformulering: Omkostning Årsværk Generelt mål Gennem revision og rådgivning bidrager Forsvarsministeriets Interne ingen opgørelse Revision til rigtige regnskaber, forbedret økonomistyring og målrap mål ingen opgørelse portering for Forsvaret og Hjemmeværnet. 0.e.1 > Rigsrevisionen kan basere sine erklæringer om styrelsernes regnskaber på For svarsministeriets Interne Revisions arbejde. Effekt Vurderes opfyldt, hvis Rigsrevisionen baserer sig på Forsvarsministeriets Interne Revisions arbejde. 0.k.1 Rigsrevisionens tilkendegivelse forventer at foreligge i 3. kvartal > Forsvarsministeriets Interne Revision udarbejder revisionspian for den løbende årsrevision dækkende de fire revisionstemaer på baggrund af udarbejdede strate giske analyser for styrelserne. Revisionspianen fremsendes til Rigsrevisionen senest 1. april Kvalitet Forsvarsministeriets Interne Revisions plan for omfang og gennemførelse af revisionen, skal danne grundlag for Rigsrevisionens vurdering om revisionen er tilstrækkelig, eller om der skal foretages justeringer. Det er derfor vigtigt, at præcisering, prioritering og fastlæggelse af tidsplan fremsendes i så god tid, at eventuelle justeringer kan indar bejdes og gennemføres. Da planen også skal afspejle eventuelle risici, som Forsvarsmi nisteriets Interne Revision har konstateret i forbindelse med den afsluttende revision, vil planen først kunne færdiggøres i slutningen af marts. Vurderes opfyldt, såfremt Rigsrevisionen har modtaget revisionsplanen for den løbende årsrevisionen den 1. april 2015 eller tidligere. 0.p.1 Forsvarsministeriets Interne Revision gennemfører virksomhedsgennemgange ved de nye styrelser og løbende revisioner sideløbende hermed. p r Formålet med virksomhedsgennemgange er at få overblik over de nye styrelsers o bejdsopgaver og grænsedragning, samt at Forsvarsministeriets Interne Revision får d mulighed for at dele de erfaringer, som Forsvarsministeriets Interne Revision har dan u net i den hidtidige struktur, samt ved oprettelse af kontrolmiljø i andre nye myndighe k der/styrelser. t i Opgørelsen baseres på foretagne virksomhedsgennemgange i 1. halvår 2015 (6 styrel v ser) e t Antal virksomheds- Mindre end 5 5 gennemførte 6 gennemførte gennemgange gennemførte Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt De 6 styrelser: Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Ind købsstyrelse, Forsvarsm in isteriets Personalestyrelse, Forsvarsm i nisteriets Regnskabs styrelse, Eorsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Hjemmeværnskommandoen. ar 8

9 6.2 Operatïonelle revisions- og rådgivningsmål Mål 1: Operationelle revisions- og rådgivningsmål Budget Målformulering: Omkostning Årsværk Forsvarsministeriets Interne Revision skal på baggrund at den udførte årsrevision kunne udarbejde erklæring om myndighedernes regnskaber kr. 7,9 mio. 10,4 i forhold til de fire revisionstemaer og i henhold til Rigsrevisionens er klæringsvejledning. > Forsvarsministeriets Interne Revision undersøger, om myndighederne har fulgt anbefalingerne fra tidligere revisioner. Forsvarsministeriets Interne Revision har tidligere haft fokus på myndighedernes efterlevelse at anbefalinger, og gennemført opfølgning i det 2. kalenderår efter anbetalingen blev fremsat. Da der er tale om nye styrelser med tilpassede opgaver, vil anbefalinger for perioden på ny blive gennemgået og vurderet i forbin delse med virksomhedsgennemgange og etablering af kontrolmiljø eller i den ordi nære løbende årsrevision. Effekt 1.e.1 Forsvarsministeriets Interne Revision genoptager opfølgning på tidligere års anbefa linger i den løbende årsrevision i Opgørelsen foretages som antallet at udstedte (og stadig aktuelle) anbefalinger: Anbefalinger der indgår enten < 80 % % >90 % i virksomhedsgennemgang eller løbende årsrevision: (anbefalinger der både indgår i virksomhedsgennemgang og den løbende årsrevision, medtages én gang i opgørel sen) Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Ved revisioner har Forsvarsministeriets Interne Revision seks uger fra en revi sion påbegyndes til den sendes i høring hos styrelserne. > Fra Forsvarsministeriets Interne Revision modtager styrelsens svar på hørings udkast, til endelig afrapportering sker med kopi til departement og Rigsrevisio nen, går der højest 2 uger Kvaltet 1.k.1 Aktualitet i formidling af resultaterne at Forsvarsministeriets Interne Revisions arbej og de er et vigtigt element i værdiskabelse hos 1.k.2 de reviderede myndigheder. Derfor har Forsvarsministeriets Interne Revision fokus på den samlede sagsbehandlingstid i processen fra de reviderede myndigheder faktisk revideres til det endelige resultat foreligger. Forsvarsministeriets Interne Revision har aftalt en proces med den tidligere For svarskommando og Hjemmeværnet, således at et høringsudkast skal fremsendes til styrelsen senest 6 uger efter revisionens start. Herefter har styrelsen 6 uger til at fremkomme med bemærkninger og oplyse hvilke eventuelle tiltag styrelsen vil iværksætte for at imødegå eventuelle risici som revisionsrapporterne fremhæver. Når styrelsens svar foreligger, har Forsvarsministeriets Interne Revision 2 uger til at 9

10 indarbejde styrelsens bemærkninger og tiltag, samt tage stilling til disse. Revisionen anses for opstartet på tidspunktet for det første revisionsbesøg. Oijqøres efter følqende: Gennemsnitlig rapporttid for > 7 uger 6-7 uger < 6 uger høringsudkast: Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Opgøres efter følgende: Gennemsnitlig rapporttid for > 3 uger 2-3 uger < 2 uger de endelige rapporter: Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt > Intetviews gennemføres på styrelseschefniveau, og resultaterne dokumenteres i et notat med henblik på identifikation af forbedringspotentiale. Forsvarsministeriets Interne Revision vil gennemføre kvalitative interviews om revisi onens forløb og afrapportering som del i de endelige afrapporteringer. Forsvarsministeriets Interne Revision afgrænser revisionsemnerne, men det betyder, at de enkelte myndigheder kan blive revideret ad flere gange. 1.k.3 Forsvarsministeriets Interne Revision vil interviewe styrelserne om de gennemførte revisioner, for at sikre at styrelsernes ledelser kan fremkomme med deres kommen tarer til de enkelte revisionsemner, revisionernes gennemførelse og formidling at revisionsresu Itater. Reviderede styrelser interviewes minimum en gang. Såfremt en styrelseschef intet viewes mere end en gang, tæller det samlede antal interviews ved styrelsen som én. Opgøres efter følgende: Antal styrelser, der indgår i < 5 styrelser 5 styrelser 6 styrelser kvalitativt interview Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt 10

11 6.3 Personalemål Sygefravær Mål 2 Sygefravær Budget Forsvarsministeriets Interne Revision har fokus på sygefravær. Omkostning Årsværk Generelt mål Generelt mål ingen opgørelse ingen opgørelse Resultatkrav: Det gennemsnitlige sygefra vær (ekskl. langtidssyge og ansatte på særlige vilkår) skal søges begrænset mest muligt. Sygefraværet søges begrænset mest muligt gennem en aktiv indsats, hvilket blandt andet indeholder tilpasning af arbejdsopgaver i forhold til den enkelte samt opfølgning på fremskridt i den enkelte medarbejdes arbejdsopgaver. Kvalitet 2.k.1 Langtidssygemeldinger og ansatte på særlige vilkår indgår ikke i gennemsnits beregninger. Med langtidssygemelding menes sygemeldinger på mere i måned. Opgørelsesmetoden er registrerede sygedage i ISOLA Reduktion i sygedage opgjort < 0 % reduktion 0-2 % redukti- 2 % redukti pr. medarbejder on on Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Løn udvikling Mål 3: Lønudvikling Budget Forsvarsministeriets Interne Revision har fokus på rekruttering og fast- Omkostning Ärsværk holdelse samt en effektiv anvendelse af lønsum. Generelt mål Generelt mål ingen opgørelse ingen opgørelse Resultatkrav: > Forsvarsministeriets Interne Revisions ansvar er at sikre en ansvarlig lønudvikllng. Kvalitet 3.k.1 Løn skal fungere som et aktivt ledelsesværktøj, så Forsvarsministeriets Interne Revision kan rekruttere og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer, mens forbruget af lønsum samtidig effektiviseres. Det anvendte lønbegreb stammer fra Moderniseringsstyrelsens database ISOLA, består et simpelt gennemsnit af fast løn. og Lønudvikling i fast løn > lønudviklingen i staten. lønudviklingen i staten Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Opfyldt 11

12 7 KONTRAKTPERIODE, RAPPORTERING OG PÅTEGNING 7.1 Kontraktperiode Resultatkontrakten træder i kraft den 1. januar 2015, er gældende i et år og udløber den 31. december Der udarbejdes en skriftlig midwejsevaluering til Forsvarsministeriet for 1. halvår i kontraktåret. 72 Rappoftering Der afrapporteres på kontraktens målopfyldelse i jf. vejledning. årsrappoften samt ved bilag direkte til Forsvarsministeriet, 7.3 Påtegning København, den 16. december 2014 København, den 18. december 2014 Forsvarsm in isteriets Interne Revision I Forsvarsministeriet Kyhnauv Revisionschef Lars Findsen Departementschef 12

13 dækkende Bilag 1: uddybende beskrivelse af årsrevisionen Årsrevisionen indeholder nedenstående 4 ydelser samt afrapportering af revisionerne: 1. den strategiske analyse at styrelserne 2. den løbende årsrevision Rigsrevisionens 4 revisionstemaer kontrolbaseret og substansrevision 3. den afsluttende årsrevision (inklusiv gennemgang af årsrapporterne) 4. skriftlig og mundtlig rapportering til de reviderede styrelser. i - Den strategiske analyse af styrelsen Den strategiske analyse har til formål at identificere virksomhedens væsentligste risikoområder. Den stra tegiske analyse er et kontinuerligt notat, der opdateres mindst én gang årligt eller i løbet at året efterhån den som revisor bibringes ny viden. Når risikoområderne er kortlagt planlægger og tilrettelægger Forsvarsministeriets Interne Revision revisio nerne herefter, og Forsvarsministeriets Interne Revision søger at sikre, at der foretages tilstrækkelig revisi on på de mest væsentlige og risikofyldte områder, hvorimod der udføres mindre eller slet ingen revision på områder, der er mindre væsentlige og risikofyldte. Den strategiske tilgang er på den måde styrende for Forsvarsministeriets Interne Revisions udvalgte revisi onsområder og emner samt ressourceindsatsen på de enkelte revisionsprojekter. 2 - Løbende årsrevision Den løbende årsrevision har som formål at vurdere, om virksomhedens forretningsgange og interne kontroller sikrer, at regnskabet bliver rigtigt/retvisende (finansiel revision), og at dispositionerne foretages i over ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis (juridisk-kritisk revision). Endvidere skal den løbende årsrevision afdække, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved for valtningen af de midler og driften at de virksomheder, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision). Forvaltningsrevision omfatter økonomistyringsundersøgelser og kan i henhold til God Offentlig Revisionsskik omfatte de følgende tre aspekter: Sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision at materielanskaffelser og -investeringer samt byggeog anlægsarbejder for at sikre, at kravene hertil, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder opfyldes. 3 - Afsluttende årsrevision Formålet med den afsluttende årsrevision er at tilvejebringe en begrundet overbevisning om, at myndighe dens regnskab er rigtigt, hvilket betyder uden væsentlige fejl og mangler. Styrelsens ledelse har ansvaret for, at regnskabet er rigtigt og skal derfor sikre, at der er udarbejdet de nød vendige analyser, afstemninger og specifikationer, før ledelsen godkender og underskriver regnskabet. Forsvarsministeriets Interne Revision skal bibringes en begrundet og dokumenteret overbevisning om, at ledelsen har levet op til sit ansvar for regnskabsaflæggelsen. 13

14 Forsvarsministeriets Interne Revision vil i konsekvens at det øgede fokus på årsrapportens indhold og form i større udstrækning end tidligere prioritere revisionshandlinger relateret til styrelsens årsrapport, herunder målrapporteringen, og derved medvirke til at sikre det rewisende billede. 4 - Rapportering Forsvarsministeriets Interne Revision vil i lighed med tidligere sikre, at rapporteringen naturligt afspejler de forhold, der er revideret, og kommentarerne/bemærkninger danner baggrund for eventuelle operatio nelle tiltag. Forsvarsministeriets Interne Revision afrapporterer til styrelsen efter hver afslutning af revisionsprojekter i den løbende årsrevision og ved afslutningen at den afsluttende årsrevision (afsluttende revision og årsrapport). Ved den løbende afrapportering vil dømmelsesnotation efter skalaen: Forsvarsministeriets Interne Revision anvende Rigsrevisionens be meget tilfredsstillende tilfredsstillende ikke helt tilfredsstillende ikke tilfredsstillende I de tilfælde, hvor bedømmelsen er ikke helt tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende vil rapporteringen indeholde Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering at risiko, samt Forsvarsministeriets Interne Revisions anbefaling til styrelsen. Ved afslutningen at årsrevisionen udarbejder Forsvarsministeriets Interne Revision en årsberetning om hele årsrevisionen til styrelsescheferne. Årsberetningen skal indeholde en rappoftering af resultaterne at den udførte revision samt oplysninger om revisionens omfang, væsentlige, mindre væsentlige og princi pielle revisionsmæssige bemærkninger, som ledelsen bør tage stilling til. 5 - Bedømmelsesskala Forsvarsministeriets Interne Revision anvender følgende bedømmelsesskala: Meget tilfredsstillende: Virksomheden har opfyldt alle væsentlige standarder, og der er ikke behov for forbedringer på de undersøgte områder. Tilfredsstillende: Virksomheden har opfyldt hovedparten af de væsentlige standarder, men der er enkelte områder, hvor der er basis for forbedringer. Ikke helt tilfredsstillende: Virksomheden har ikke opfyldt flere at de væsentlige standar der. Der bør foretages forbedringer. Ikke tilfredsstillende: Virksomheden har ikke opfyldt hovedparten at de væsentligste standarder. Der skal snarest foretages forbedringer. 14

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Forsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Resultatkontrakt 2007 1 Indholdsfortegnelse: 1. Mission...3 2. Vision...3 3. Strategiske fokusområder...3 4. Præsentation af produkter og ydelser...4 5. Overordnede

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets økonomistyring (beretning nr. 8/2010) 10. april 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse RES U LTATKO NTRAKT 2015 FOR Forsvarsministeriets Reg nskabsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsmini steriets Regnskabsstyreise indeholder

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Intern Revision NOTAT Til: Økonomiforvaltningen Dato 16. september 2013 Fra: Revisionschef Kurt Wagner Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Nærværende

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere