Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN STRATEGISKE MÅL REVISIONENS FOKUS I KERNEOPGAVER 4 4 PRÆSENTATION AF PRODUKTER OG YDELSER 6 5 OMKOSTNINGER PRINCIPPER I PRISANGIVELSER RESSOURCEFORBRUG 7 6 MÅL- OG RESULTATKRAV GENERELLE REVISIONS- OG RÅDGIVNINGSMÅL OPERATIONELLE REVISIONS- OG RÅDGIVNINGSMÅL PERSONALEMÅL 11 Sygefravær 11 7 KONTRAKTPERIODE, RAPPORTERING OG PÅTEGNING KONTRAKTPERIODE RAPPORTERTNG PÅTEGNING 12 Captia sag 2014/

3 i INDLEDNING Resultatkontrakten for 2015 er den årlige aftale mellem Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Interne Revision om revisionens virke og de revisionsaktiviteter, der vil være styrende for Forsvarsministeriets Inter ne Revisions arbejde i Forsvarsministeriets Interne Revision reviderer i henhold til 9 i Rigsrevisorloven og aftale gældende fra 1. januar 2015 mellem Rigsrevisor og forsvarsministeren om den interne revision på Forsvarsministeriets områ de. Aftalen fastsætter rammerne for den interne revisions virke og samarbejdet med Rigsrevisionen. Retningsl injerne for Forsvarsm inisteriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets departe ment og de myndigheder og institutioner, den reviderer, er senest bekendtgjort i cirkulære nr af den 4. august Cirkulæret vil blive konsekvens rettet som følge at den nye aftale. Aftalen gældende fra 1. januar 2015 definerer, at Forsvarsministeriets Interne Revision har over for departementschefen ansvaret for den samlede interne revisionsindsats i Værnsfælles Forsvarskommando, Hjem meværnskommandoen, Beredskabs styrelsen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsm inisteriets Ejendomsstyrelse samt Forsvarsm in isteriets Regnskabsstyrelse. Forsvarsministeriets Interne Revision forestår ikke revisionen at Forsvarsministeriets departement, Forsvarets Efterretningstjeneste samt Beredskabsforbundet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører alle revisionsopgaver med undtagelse at nedenstående opgaver vedrørende løn og pensioner samt bevillingskontrollen o Rigsrevisionen varetager revision af lønninger og pensioner ved undersøgelse at forretningsgange og gennemgang af konkrete løn-, personale- og pensionssager for at sikre, at de udbetalte ydelser er i overensstemmelse med love, overenskomster og andre aftaler. o Rigsrevisionen varetager bevillingskontrollen. 2 MISSION OG VISION Forsvarsministeriets Interne Revisions mission er gennem revision og rådgivning at bidrage til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonom istyring i overensstemmelse med regnskabsbe kendtgørelsen og principper for god offentlig økonomistyring. Forsvarsministeriets Interne Revision vision er at samarbejde med Rigsrevisionen om revisionen af regnska ber for styrelser under Forsvarsministeriet, og at fungere som Forsvarsministeriets sparringspartner i forbin delse med økonomistyringen i koncernen. Endelig er Forsvarsministeriets Interne Revision styrelseschefernes fortrolige rådgiver. 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3.1 Strategiske mål Forsvarsministeriets Interne Revision vil i henhold til Finansministeriets vejledning om strategisk styring fra september 2014 holde fokus på et strategisk målbillede og prioritering at opgaverne. Forsvarsministeriets Interne Revisions kerneopgaver revision og rådgivning er at driftsmæssig karakter, men resultaterne er ofte af en policyskabende karakter hos de reviderede og rådgivne styrelser. 3

4 Forsvarsministeriets koncern er fra 1. oktober 2014 omorganiseret. I takt med organiseringen og den fysiske placering af de nye styrelser bliver tilendebragt, vil Forsvarsministeriets Interne Revision tilpasse de strategiske mål og revisionsplanlægningen inden for det definerede revisionsområde. Forsvarsministeriets Interne Revision ser det som sin opgave, gennem revision og rådgivning, at bidrage til, at styrelsernes interne procedurer og kontroller til stadighed kan sikre regnskabsaflæggelse og økonomisty ring i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen og god offentlig økonomistyring. 3.2 Revisionens Fokus i 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision vil begynde revisionsåret med virksomhedsgennemgange med henblik på at identificere risikoområder, som de nye styrelser kan afdække i forbindelse med etablering af nye for retningsgange og procedurer. Forsvarsministeriets Interne Revision vil naturligt have fokus på styrelsernes etablering af kontrolmiljø, samt overholdelse af de regelsæt, der gælder for selvstændige styrelser. Forsvarsministeriets Interne Revision konstaterer, at der på de koncernfælles strategiske områder i alminde lighed og på IKT-området i særdeleshed ligger væsentlige opgaver for koncernen 2015, og Forsvarsmini steriets Interne Revision vil fokusere i forhold hertil og bidrage til den fortsatte udvikling. Den koncernfælles ERP-platform DeMars, der bygger så SAP R/3 undergår en række væsentlige tilpasninger og Forsvarsministeriets Interne Revision vil i de kommende år have fokus på projektstyring, sikkerhed og generelle it-kontroller i øvrigt. Forsvarsministeriets Interne Revision vil søge at understøtte udviklingen af den nye organisering i ministeriets koncern gennem aktiv deltagelse i koncernfælles tiltag. Forsvars Forsvarsministeriets Interne Revision konstaterer, at der også fra internationalt hold er stigende efterspørg sel efter Forsvarsministeriets Interne Revisions kompetencer. Forsvarsministeriets Interne Revision vil i 2015 have yderligere fokus på den interne ressourceanvendelse, og fortsætte med en detaljeret registreringsstruktur af den anvendte tid på såvel revisionsfaglige som admi nistrative opgaver med henblik at skabe bedre grundlag for løbende at vurdere ressourceudnyttelsen. 3.3 Kerneopgaver Forsvarsministeriets Interne Revision skal udvælge revisionsemner og tilrettelægge revisionsemner for at afdække Rigsrevisionens fire revisionstemaer: i - Regnskabets rigtighed (finansiel revision): Efterprøve om regnskabet er rigtigt, hvilket betyder uden væsentlige fejl og mangler 2 - Dispositionernes Iovlighed (juridisk-kritisk revision): Efterprøve om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis 3 Årsrapporten (mål og resultater): Sikre at der ikke ved gennemgangen af årsrap porten er fremkommet forhold, der giver anledning til at konkludere, at oplysningerne om mål og resultater i årsrapporten ikke er dokumenterede og dækkende 4 - Skyldige økonomiske hensyn (forvaltningsrevision): Vurdere hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen at de midler og driften at de virksomheder, der er omfattet af regnskabet Forsvarsministeriets Interne Revision skal, som et resultat af revisionsarbejdet, kunne udarbejde en erklæ ring om styrelsernes regnskab i henhold til Rigsrevisionens erklæringsvejledning fra juni

5 Forsvarsm inisteriets Interne Revision har med udgangspunkt Rigsrevisionens Revisionsstandarder defineret, at årsrevisionen indeholder 4 ydelser og formidling af revisionsresultater. 1. Strategiske analyser at styrelserne 2. Løbende årsrevision dækkende Rigsrevisionens 4 revisionstemaer kontrolbaseret og substans revision. 3. Afsluttende årsrevision (inklusiv gennemgang at årsrapporterne) 4. Skriftlig og mundtlig rapportering til de reviderede styrelser. Samlet set kan Forsvarsministeriets Interne Revisions planlægning og gennemførelse at revisionen illustreres som nedenfor (dækker over 2 regnskabsår): Årsrevision 7. Løbende årsrevision (herunder virksomhedsgennemgang) Marts - november 1. Resultatkontrakt December 6. Endelig revisionspian for løbende årsrevision og møder med styrelserne Marts-april 2. Strategiske analyser December 5. Årsberetning Marts 4. Afsluttende årsrevision Januar - marts Foreløbig revisionsplan og indledende møder med Forsvarsministe riet og styrelserne December - januar Årshjulet indikerer ressourceindsats og milepæle i årets produktion. Resultatkontrakten udarbejdes i over ensstemmelse med Finansministeriets vejledning om strategisk styring og underskrives at Forsvarsministeri ets og Forsvarsministeriets Interne Revision forud for revisionsåret. Sideløbende udarbejder Forsvarsministeriets Interne Revision strategiske analyser. Analyserne omfatter For svarsministeriets Interne Revisions risikobillede at de styrelser, som er omfattet at Forsvarsministeriets terne Revisions opgaveområde og danner grundlag for en foreløbig revisionsplanlægning baseret på væsent lighed og risiko. Revisionspianerne drøftes med de involverede styrelser og Forsvarsministeriet, med henblik på en egentlig præcisering, prioritering og fastlæggelse af tidsplan. Revisionsplanen fremsendes til Rigsrevisionen for at sikre, at Forsvarsministeriets Interne Revisions revisionsplan er tilstrækkelig til at understøtte Rigsrevisionens virksomhed og erklæring på statsregnskabet. I perioden januar marts allokeres Forsvarsministeriets Interne Revisions ressourcer til den afsluttende revision, med henblik på at Forsvarsministeriets Interne Revision kan opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for at kunne konkludere på revisionstema i regnskabernes rigtighed og revisionstema 3 mål og resultater in den regnskaberne underskrives og offentliggøres. In års 5

6 Med udgangspunkt i revisionsplanerne og erfaringerne fra den afsluttende årsrevision, gennemføres den løbende årsrevision. Den løbende årsrevision omfatter alle fire revisionstemaer. Andre tiltag: Forsvarsministeriets Interne Revision vil søge at understøtte udviklingen af den nye organisering at For svarsministeriets koncern gennem aktiv deltagelse i koncernfælles tiltag. Forsvarsministeriets Interne Revision kan konstatere, at der også fra internationalt hold er stigende efter spørgsel efter Forsvarsministeriets Interne Revisions kompetencer, og Forsvarsministeriets Interne Revsion forudser at skulle deltage i en fællesnordisk indsats. Forsvarsministeriets Interne Revision vil i 2015 have yderligere fokus på den interne ressourceanvendelse, og fortsætte med en detaljeret registreringsstruktur at den anvendte tid på såvel revisionsfaglige som admi nistrative opgaver med henblik at skabe bedre grundlag for løbende at vurdere ressourceudnyttelsen. 4 PRÆSENTATION AF PRODUKTER OG YDELSER Forsvarsministeriets Interne Revision vil i henhold til Finansministeriets Vejledning om Strategisk Styring fra september 2014 holde fokus på et strategisk målbillede og prioritering at opgaverne. Forsvarsministeriets Interne Revisions kerneopgaver revision og rådgivning er af driftsmæssig karakter, men resultaterne er ofte af en policyskabende karakter hos de reviderede og rådgivne styrelser. Forsvarsministeriets Interne Revisions kerneopgaver er vidensbaserede, og tager udgangspunkt i 9-aftale mellem Rigsrevisor og Forsvarsministeren om den interne revision på Forsvarsministeriets område. Områ derne er defineret på produkter og ydelser. Effekt Rigtige regnskaber samt forbedret samlet okonomistyring i koncernen Produkt Revision Rådgivning og konsultativ bistand. Strategiske analyser. Rådgivning og konsultativ bistand. Afsluttende årsrevision 2014 økonomistyring Løbende årsrevision 2015 Ledelsesrapportering Ydelse Finansiel revision Risikostyring Juridisk-kritisk revision Mål- og resultatstyring if-revisioner forretningsgange Forvaltningsrevision Processer og Beslægtede områder I henhold til Rigsrevisionens tema 1, 2, 3 og 4, Undervisning og foredrag jf afsnit 3.3. Rådgivning og konsultativ bistand er i høj grad efterspørgselsstyret, og set i lyset at den nye koncernstruktur forventer Forsvarsministeriets Interne Revision, at behovet vil udgøre op imod 10 % at ressourceforbruget i Forsvarsministeriets Interne Revision vurderer, at deltagelse i koncerntælles tiltag udgør ca. 5 % af ressour cetorbruget, ligeligt fordelt mellem administrative opgaver og faglige kerneopgaver. 6

7 5 OMKOSTNINGER 5.1 Principper i prisangivelser Omkostninger fordeles på produkter og ydelser dels ved hjælp af tids- og udgiftsregistrering direkte på de enkelte aktiviteter knyttet til opgavehierarkiet, dels ved hjælp af fordelingsnøgler for ikke direkte henførbare omkostninger. 5.2 Ressourceforbrug Da Forsvarsministeriets Interne Revision udfører en videnbaseret produktion tager fordelingsnøglerne ud gangspunkt i årsværks-/timebetragtn inger Finanslov i mio. kr. Beløb Årsværk Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 2,0 2,6 Revision 6,9 9,1 Rådgivning og konsultativ bistand 1,0 1,3 Ialt 9,9 13,0 7

8 Generelt 6 MÅL- OG RESULTATKRAV 6.1 Generelle revisions- og rådgivningsmål Mål 0: Generelle revisions- og rådgivningsmål Budget Målformulering: Omkostning Årsværk Generelt mål Gennem revision og rådgivning bidrager Forsvarsministeriets Interne ingen opgørelse Revision til rigtige regnskaber, forbedret økonomistyring og målrap mål ingen opgørelse portering for Forsvaret og Hjemmeværnet. 0.e.1 > Rigsrevisionen kan basere sine erklæringer om styrelsernes regnskaber på For svarsministeriets Interne Revisions arbejde. Effekt Vurderes opfyldt, hvis Rigsrevisionen baserer sig på Forsvarsministeriets Interne Revisions arbejde. 0.k.1 Rigsrevisionens tilkendegivelse forventer at foreligge i 3. kvartal > Forsvarsministeriets Interne Revision udarbejder revisionspian for den løbende årsrevision dækkende de fire revisionstemaer på baggrund af udarbejdede strate giske analyser for styrelserne. Revisionspianen fremsendes til Rigsrevisionen senest 1. april Kvalitet Forsvarsministeriets Interne Revisions plan for omfang og gennemførelse af revisionen, skal danne grundlag for Rigsrevisionens vurdering om revisionen er tilstrækkelig, eller om der skal foretages justeringer. Det er derfor vigtigt, at præcisering, prioritering og fastlæggelse af tidsplan fremsendes i så god tid, at eventuelle justeringer kan indar bejdes og gennemføres. Da planen også skal afspejle eventuelle risici, som Forsvarsmi nisteriets Interne Revision har konstateret i forbindelse med den afsluttende revision, vil planen først kunne færdiggøres i slutningen af marts. Vurderes opfyldt, såfremt Rigsrevisionen har modtaget revisionsplanen for den løbende årsrevisionen den 1. april 2015 eller tidligere. 0.p.1 Forsvarsministeriets Interne Revision gennemfører virksomhedsgennemgange ved de nye styrelser og løbende revisioner sideløbende hermed. p r Formålet med virksomhedsgennemgange er at få overblik over de nye styrelsers o bejdsopgaver og grænsedragning, samt at Forsvarsministeriets Interne Revision får d mulighed for at dele de erfaringer, som Forsvarsministeriets Interne Revision har dan u net i den hidtidige struktur, samt ved oprettelse af kontrolmiljø i andre nye myndighe k der/styrelser. t i Opgørelsen baseres på foretagne virksomhedsgennemgange i 1. halvår 2015 (6 styrel v ser) e t Antal virksomheds- Mindre end 5 5 gennemførte 6 gennemførte gennemgange gennemførte Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt De 6 styrelser: Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Ind købsstyrelse, Forsvarsm in isteriets Personalestyrelse, Forsvarsm i nisteriets Regnskabs styrelse, Eorsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Hjemmeværnskommandoen. ar 8

9 6.2 Operatïonelle revisions- og rådgivningsmål Mål 1: Operationelle revisions- og rådgivningsmål Budget Målformulering: Omkostning Årsværk Forsvarsministeriets Interne Revision skal på baggrund at den udførte årsrevision kunne udarbejde erklæring om myndighedernes regnskaber kr. 7,9 mio. 10,4 i forhold til de fire revisionstemaer og i henhold til Rigsrevisionens er klæringsvejledning. > Forsvarsministeriets Interne Revision undersøger, om myndighederne har fulgt anbefalingerne fra tidligere revisioner. Forsvarsministeriets Interne Revision har tidligere haft fokus på myndighedernes efterlevelse at anbefalinger, og gennemført opfølgning i det 2. kalenderår efter anbetalingen blev fremsat. Da der er tale om nye styrelser med tilpassede opgaver, vil anbefalinger for perioden på ny blive gennemgået og vurderet i forbin delse med virksomhedsgennemgange og etablering af kontrolmiljø eller i den ordi nære løbende årsrevision. Effekt 1.e.1 Forsvarsministeriets Interne Revision genoptager opfølgning på tidligere års anbefa linger i den løbende årsrevision i Opgørelsen foretages som antallet at udstedte (og stadig aktuelle) anbefalinger: Anbefalinger der indgår enten < 80 % % >90 % i virksomhedsgennemgang eller løbende årsrevision: (anbefalinger der både indgår i virksomhedsgennemgang og den løbende årsrevision, medtages én gang i opgørel sen) Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Ved revisioner har Forsvarsministeriets Interne Revision seks uger fra en revi sion påbegyndes til den sendes i høring hos styrelserne. > Fra Forsvarsministeriets Interne Revision modtager styrelsens svar på hørings udkast, til endelig afrapportering sker med kopi til departement og Rigsrevisio nen, går der højest 2 uger Kvaltet 1.k.1 Aktualitet i formidling af resultaterne at Forsvarsministeriets Interne Revisions arbej og de er et vigtigt element i værdiskabelse hos 1.k.2 de reviderede myndigheder. Derfor har Forsvarsministeriets Interne Revision fokus på den samlede sagsbehandlingstid i processen fra de reviderede myndigheder faktisk revideres til det endelige resultat foreligger. Forsvarsministeriets Interne Revision har aftalt en proces med den tidligere For svarskommando og Hjemmeværnet, således at et høringsudkast skal fremsendes til styrelsen senest 6 uger efter revisionens start. Herefter har styrelsen 6 uger til at fremkomme med bemærkninger og oplyse hvilke eventuelle tiltag styrelsen vil iværksætte for at imødegå eventuelle risici som revisionsrapporterne fremhæver. Når styrelsens svar foreligger, har Forsvarsministeriets Interne Revision 2 uger til at 9

10 indarbejde styrelsens bemærkninger og tiltag, samt tage stilling til disse. Revisionen anses for opstartet på tidspunktet for det første revisionsbesøg. Oijqøres efter følqende: Gennemsnitlig rapporttid for > 7 uger 6-7 uger < 6 uger høringsudkast: Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Opgøres efter følgende: Gennemsnitlig rapporttid for > 3 uger 2-3 uger < 2 uger de endelige rapporter: Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt > Intetviews gennemføres på styrelseschefniveau, og resultaterne dokumenteres i et notat med henblik på identifikation af forbedringspotentiale. Forsvarsministeriets Interne Revision vil gennemføre kvalitative interviews om revisi onens forløb og afrapportering som del i de endelige afrapporteringer. Forsvarsministeriets Interne Revision afgrænser revisionsemnerne, men det betyder, at de enkelte myndigheder kan blive revideret ad flere gange. 1.k.3 Forsvarsministeriets Interne Revision vil interviewe styrelserne om de gennemførte revisioner, for at sikre at styrelsernes ledelser kan fremkomme med deres kommen tarer til de enkelte revisionsemner, revisionernes gennemførelse og formidling at revisionsresu Itater. Reviderede styrelser interviewes minimum en gang. Såfremt en styrelseschef intet viewes mere end en gang, tæller det samlede antal interviews ved styrelsen som én. Opgøres efter følgende: Antal styrelser, der indgår i < 5 styrelser 5 styrelser 6 styrelser kvalitativt interview Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt 10

11 6.3 Personalemål Sygefravær Mål 2 Sygefravær Budget Forsvarsministeriets Interne Revision har fokus på sygefravær. Omkostning Årsværk Generelt mål Generelt mål ingen opgørelse ingen opgørelse Resultatkrav: Det gennemsnitlige sygefra vær (ekskl. langtidssyge og ansatte på særlige vilkår) skal søges begrænset mest muligt. Sygefraværet søges begrænset mest muligt gennem en aktiv indsats, hvilket blandt andet indeholder tilpasning af arbejdsopgaver i forhold til den enkelte samt opfølgning på fremskridt i den enkelte medarbejdes arbejdsopgaver. Kvalitet 2.k.1 Langtidssygemeldinger og ansatte på særlige vilkår indgår ikke i gennemsnits beregninger. Med langtidssygemelding menes sygemeldinger på mere i måned. Opgørelsesmetoden er registrerede sygedage i ISOLA Reduktion i sygedage opgjort < 0 % reduktion 0-2 % redukti- 2 % redukti pr. medarbejder on on Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Løn udvikling Mål 3: Lønudvikling Budget Forsvarsministeriets Interne Revision har fokus på rekruttering og fast- Omkostning Ärsværk holdelse samt en effektiv anvendelse af lønsum. Generelt mål Generelt mål ingen opgørelse ingen opgørelse Resultatkrav: > Forsvarsministeriets Interne Revisions ansvar er at sikre en ansvarlig lønudvikllng. Kvalitet 3.k.1 Løn skal fungere som et aktivt ledelsesværktøj, så Forsvarsministeriets Interne Revision kan rekruttere og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer, mens forbruget af lønsum samtidig effektiviseres. Det anvendte lønbegreb stammer fra Moderniseringsstyrelsens database ISOLA, består et simpelt gennemsnit af fast løn. og Lønudvikling i fast løn > lønudviklingen i staten. lønudviklingen i staten Opfyldelsesgrad: Ikke opfyldt Opfyldt 11

12 7 KONTRAKTPERIODE, RAPPORTERING OG PÅTEGNING 7.1 Kontraktperiode Resultatkontrakten træder i kraft den 1. januar 2015, er gældende i et år og udløber den 31. december Der udarbejdes en skriftlig midwejsevaluering til Forsvarsministeriet for 1. halvår i kontraktåret. 72 Rappoftering Der afrapporteres på kontraktens målopfyldelse i jf. vejledning. årsrappoften samt ved bilag direkte til Forsvarsministeriet, 7.3 Påtegning København, den 16. december 2014 København, den 18. december 2014 Forsvarsm in isteriets Interne Revision I Forsvarsministeriet Kyhnauv Revisionschef Lars Findsen Departementschef 12

13 dækkende Bilag 1: uddybende beskrivelse af årsrevisionen Årsrevisionen indeholder nedenstående 4 ydelser samt afrapportering af revisionerne: 1. den strategiske analyse at styrelserne 2. den løbende årsrevision Rigsrevisionens 4 revisionstemaer kontrolbaseret og substansrevision 3. den afsluttende årsrevision (inklusiv gennemgang af årsrapporterne) 4. skriftlig og mundtlig rapportering til de reviderede styrelser. i - Den strategiske analyse af styrelsen Den strategiske analyse har til formål at identificere virksomhedens væsentligste risikoområder. Den stra tegiske analyse er et kontinuerligt notat, der opdateres mindst én gang årligt eller i løbet at året efterhån den som revisor bibringes ny viden. Når risikoområderne er kortlagt planlægger og tilrettelægger Forsvarsministeriets Interne Revision revisio nerne herefter, og Forsvarsministeriets Interne Revision søger at sikre, at der foretages tilstrækkelig revisi on på de mest væsentlige og risikofyldte områder, hvorimod der udføres mindre eller slet ingen revision på områder, der er mindre væsentlige og risikofyldte. Den strategiske tilgang er på den måde styrende for Forsvarsministeriets Interne Revisions udvalgte revisi onsområder og emner samt ressourceindsatsen på de enkelte revisionsprojekter. 2 - Løbende årsrevision Den løbende årsrevision har som formål at vurdere, om virksomhedens forretningsgange og interne kontroller sikrer, at regnskabet bliver rigtigt/retvisende (finansiel revision), og at dispositionerne foretages i over ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis (juridisk-kritisk revision). Endvidere skal den løbende årsrevision afdække, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved for valtningen af de midler og driften at de virksomheder, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision). Forvaltningsrevision omfatter økonomistyringsundersøgelser og kan i henhold til God Offentlig Revisionsskik omfatte de følgende tre aspekter: Sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision at materielanskaffelser og -investeringer samt byggeog anlægsarbejder for at sikre, at kravene hertil, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder opfyldes. 3 - Afsluttende årsrevision Formålet med den afsluttende årsrevision er at tilvejebringe en begrundet overbevisning om, at myndighe dens regnskab er rigtigt, hvilket betyder uden væsentlige fejl og mangler. Styrelsens ledelse har ansvaret for, at regnskabet er rigtigt og skal derfor sikre, at der er udarbejdet de nød vendige analyser, afstemninger og specifikationer, før ledelsen godkender og underskriver regnskabet. Forsvarsministeriets Interne Revision skal bibringes en begrundet og dokumenteret overbevisning om, at ledelsen har levet op til sit ansvar for regnskabsaflæggelsen. 13

14 Forsvarsministeriets Interne Revision vil i konsekvens at det øgede fokus på årsrapportens indhold og form i større udstrækning end tidligere prioritere revisionshandlinger relateret til styrelsens årsrapport, herunder målrapporteringen, og derved medvirke til at sikre det rewisende billede. 4 - Rapportering Forsvarsministeriets Interne Revision vil i lighed med tidligere sikre, at rapporteringen naturligt afspejler de forhold, der er revideret, og kommentarerne/bemærkninger danner baggrund for eventuelle operatio nelle tiltag. Forsvarsministeriets Interne Revision afrapporterer til styrelsen efter hver afslutning af revisionsprojekter i den løbende årsrevision og ved afslutningen at den afsluttende årsrevision (afsluttende revision og årsrapport). Ved den løbende afrapportering vil dømmelsesnotation efter skalaen: Forsvarsministeriets Interne Revision anvende Rigsrevisionens be meget tilfredsstillende tilfredsstillende ikke helt tilfredsstillende ikke tilfredsstillende I de tilfælde, hvor bedømmelsen er ikke helt tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende vil rapporteringen indeholde Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering at risiko, samt Forsvarsministeriets Interne Revisions anbefaling til styrelsen. Ved afslutningen at årsrevisionen udarbejder Forsvarsministeriets Interne Revision en årsberetning om hele årsrevisionen til styrelsescheferne. Årsberetningen skal indeholde en rappoftering af resultaterne at den udførte revision samt oplysninger om revisionens omfang, væsentlige, mindre væsentlige og princi pielle revisionsmæssige bemærkninger, som ledelsen bør tage stilling til. 5 - Bedømmelsesskala Forsvarsministeriets Interne Revision anvender følgende bedømmelsesskala: Meget tilfredsstillende: Virksomheden har opfyldt alle væsentlige standarder, og der er ikke behov for forbedringer på de undersøgte områder. Tilfredsstillende: Virksomheden har opfyldt hovedparten af de væsentlige standarder, men der er enkelte områder, hvor der er basis for forbedringer. Ikke helt tilfredsstillende: Virksomheden har ikke opfyldt flere at de væsentlige standar der. Der bør foretages forbedringer. Ikke tilfredsstillende: Virksomheden har ikke opfyldt hovedparten at de væsentligste standarder. Der skal snarest foretages forbedringer. 14

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Resultatkontrakt 2008

Resultatkontrakt 2008 Resultatkontrakt 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Mission... 1 1.2 Vision... 1 1.3 Strategiske fokusområder... 2 1.4 Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 2 Mål og

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 MISSION Forsvarets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. VISION

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 MISSION Rigsrevisor skal kunne basere sin erklæring på FIR revision. FIR skal gennem revision, vurdering og analyse af virksomhedernes styring, interne

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Med dette notat fastlægges Governance for Forsvarsministeriets Interne Revisions fremtidige virke og arbejdsområder.

Med dette notat fastlægges Governance for Forsvarsministeriets Interne Revisions fremtidige virke og arbejdsområder. NOTAT Bilag: - Kontor: FIR Sagsbeh.: FIR-TER Sagsnr.: 2017/003320 Dok.nr.: 663823 22. maj 2017 Governancepapir, Forsvarsministeriets Interne Revision Rigsrevisionen har opsagt sin samarbejdsaftale ( 9

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006 MISSION Forsvarsministeriets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Årsrapport 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision København Marts 2016

Årsrapport 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision København Marts 2016 H Årsrapport 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision København Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 LEDELSESBERETNING 2

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Forsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Resultatkontrakt 2007 1 Indholdsfortegnelse: 1. Mission...3 2. Vision...3 3. Strategiske fokusområder...3 4. Præsentation af produkter og ydelser...4 5. Overordnede

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet Landgreven 4

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet Landgreven 4 Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet St. Kongensgade 45

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet St. Kongensgade 45 Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning om revisionen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra August 2011

Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra August 2011 Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra 2009 August 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra 2009

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser Kravspecifikation 1. Indledning Udbuddet omfatter revision af alle de lokale kirkelige kasser m.v. i Danmark. Danmark er opdelt i 10 revisionsområder

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere