Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter"

Transkript

1 Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16

2 Oversigt over dokumentet...3 I Vejledning Standardaftale hvad og hvorfor Om sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices Hvad er sammenhængende log-in Hvad er identitetsbaserede webservices Økonomistyrelsens ansvar og forpligtelser Juridiske forhold Videregivelse og databehandling Overførsel af brugerdata Om egne medarbejdere Tjekliste når to myndigheder vil anvende SAML-billetter Om processen med udarbejdelse af standardaftalen...8 II Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokal identitetsudbyder og serviceudbyder ved anvendelse af SAML-billetter Om standardaftalen Definitioner Parterne Serviceudbyders ansvar og forpligtelser Adgangspolitik Sikkerhedskrav Logning Serviceudbyderens it-leverandør Bilag Lokal identitetsudbyderens ansvar og forpligtelser Krav til organisationen Sikkerhedskrav Logning Udstedelse af SAML-billetter Lokal identitetsudbyders it-leverandør Bilag Tekniske standarder Politikker for den fællesoffentlige brugerstyringsorganisation Revision Serviceudbyders tilsyn med lokal identitetsudbyder, herunder adgang til lokal identitetsudbyders lokaliteter Opfølgning på brud på sikkerhed Samarbejde Ændringshåndtering Ikrafttrædelse Misligholdelse og ansvarsforhold Misligholdelse og ansvarsforhold Varsling og ophævelse i forbindelse med misligholdelse Opsigelse og ophør Underskrift...16 Side 2 af 16

3 Oversigt over dokumentet Dette dokument er delt ind i to hovedafsnit I. Vejledning Formålet er at give en introduktion til sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices, og hvordan de spiller sammen med den fællesoffentlige brugerstyringsorganisation. Her beskrives ligeledes processen bag udarbejdelsen af dette dokument. II.. Standardaftale Standardaftalen er rettet til på den ene side til den myndighed, som stiller en service til rådighed herefter benævnt serviceudbyder, og på den anden side den myndighed, hvis medarbejdere skal have adgang til den pågældende service, og som derfor har ansvar for brugerstyring i forhold til disse medarbejdere herefter benævnt lokal identitetsudbyder. I Vejledning 1. Standardaftale hvad og hvorfor Anvendelse af sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices (se nedenfor) imellem myndigheder kræver tekniske standarder for overførsel af identitetsoplysninger og rettighedsdata og aftale om vilkår og ansvar. Den myndighed, som har dataansvaret for den eksterne service, skal have en aftale med den myndighed, som anvender servicen og som er lokal identitetsudbyder. Denne aftale skal som minimum afspejle forpligtelserne i Persondatalov og Sikkerhedsbekendtgørelsen. Økonomistyrelsen har udarbejdet en standardaftale, som anbefales som grundlag for at regulere fordelingen af ansvar i henhold til Persondataloven og Sikkerhedsbekendtgørelsen. Standardaftalen fokuserer på: - De lokale identitetsudbydere kan alene udstede billetter til egne medarbejdere. - Enkel anvendelse, hvor en medarbejder i en myndighed kan hente data eller tilgå applikationer hos en anden serviceudbyder med brug af sit lokale log-in den lokale identitetsudbyder udsteder billetter, som modtages og valideres af serviceudbyder i forbindelse med adgang til service. - Lokale identitetsudbydere og serviceudbydere indgår bilaterale aftaler. Standardaftalen mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere om anvendelse af SAML-billetter skal understøtte, at parterne kan leve op til lovgivning og betrygge gensidig tillid. Standardaftalen er udformet, så den gælder generelt for parterne. Konkrete forhold for hver service beskrives i bilag til aftalen. Side 3 af 16

4 2. Om sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices Den fællesoffentlige brugerstyring har til formål at opbygge fælles services, som løser opgaver, som tidligere blev løst decentralt i en enkelt myndighed eller bilateralt mellem to myndigheder. Figuren viser de fælles komponenter med NemID, NemLog-in og FBRS. STS og Signering indgår i den kommende fællesoffentlige brugerstyringsløsning. (Læs mere her: Indenfor rammerne af den tværoffentlige brugerstyring har IT- og Telestyrelsen udviklet tekniske standarder for sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices, der understøtter en direkte og sikker digital udveksling af brugerdata mellem serviceudbyder og lokal identitetsudbyder. Formålet med sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices er at gøre myndighedernes arbejde enklere og mere effektivt Hvad er sammenhængende log-in Alle ansatte i en offentlig myndighed logger i dag på med en lokal log-in mekanisme for at tilgå lokale systemer. Dette foregår i dag typisk med brugernavn og password, men fremover kan man forvente, at stærkere autentifikationsmekanismer tages i anvendelse (baseret på medarbejderkort, digitale certifikater, biometrisk identifikation etc.). Med sammenhængende log-in kan brugeren også tilgå eksterne web applikationer fra andre offentlige myndigheder uden ekstra log-in. De tekniske standarder betyder, at brugerens identitet og rettigheder (brugerdata) rent teknisk kan overføres til den eksterne løsning uden større omkostninger. Her skal identitet forstås i bred forstand det er ikke nødvendigvis medarbejderes CPR nummer men kan også være et medarbejdernummer eller et pseudonym. På den måde slipper serviceudbyderen for at håndtere brugerrettighedsstyring for medarbejdere i andre myndigheder, der skal have adgang til den udbudte service. Sammenhængende log-in er rettet mod offentligt ansatte. Det betyder, at en medarbejder i en myndighed kan tilgå applikationer hos en anden med brug af sit lokale log-in Side 4 af 16

5 myndigheden udsteder billetter, som giver adgang til (web) applikationer hos serviceudbyder. Læs mere her: Hvad er identitetsbaserede webservices Identitetsbaserede webservices giver mulighed for at understøtte brugernes behov for at læse eller skrive data i eksterne systemer fra eget fagsystem. En identitetsbaseret webservice er en webservice, der som input kræver information om den enkelte bruger, der tilgår data, og adskiller sig dermed fra traditionel systemintegration ved at muliggøre en finkornet styring af brugere og rettigheder. Eksempel Både miljø- og sundhedsområdet beskriver behov for, at brugere kan arbejde i sit eget system (et EPJ eller et Grundvandssystem). Når der er brug for at læse eller skrive data i eksterne systemer, sker det direkte fra brugerens system brugeren skal således ikke skifte til et andet system. Hertil anvendes webservices. Identitetsbaserede webservices er rettet mod system-til-system kommunikation mellem fagsystemer og understøtter dermed en serviceorienteret arkitektur, hvor data udveksles på tværs af myndigheder på en sikker måde. Læs mere her: 3. Økonomistyrelsens ansvar og forpligtelser Økonomistyrelsen har udarbejdet vejledning og standardaftale i samarbejde med de parter, der har erfaring med tværgående brugerstyring og med inddragelse af relevante myndigheder. Økonomistyrelsen tager ikke ansvar for: Myndigheders overholdelse af lovgivning herunder Persondataloven og Sikkerhedsbekendtgørelsen. Tvister mellem myndigheder hidrørende fra aftalen. Sikkerheden i myndigheders anvendelse af identitetsbaserede web services og sammenhængende log-in. Vejledning og standardaftale er udarbejdet, så de bedst muligt afspejler de regler for samspil mellem myndigheder, som fastslås i Persondataloven. Økonomistyrelsen påtager sig ingen opgaver i forbindelse med vejledning, tilslutningshjælp og support. Omkostningerne i forbindelse med tilslutning af lokal identitetsudbyder til serviceudbyder påhviler parterne selv. 4. Juridiske forhold I samspillet mellem serviceudbyder og lokal identitetsudbyder er der to sæt forhold, der kræver en aftale: Side 5 af 16

6 Standardaftalen behandler alene brugerdatadelen med vilkår for anvendelse af SAMLbilletter, herunder administration af brugere, log-in mv. Vilkår for indholdsdelen for anvendelse af service med anvendelse og opdatering af data behandles ikke. Det fremgår af Persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen, at de dataansvarlige myndigheder skal sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang, og at disse kun kan få adgang til de personoplysninger og anvendelser, som de er autoriserede til. Det gælder hvad enten brugeren anvender sammenhængende log-in eller identitetsbaserede webservices. Standardaftalen er udformet, så den dækker både når grundlaget for anvendelse af data er en videregivelse af data til et nyt / selvstændigt formål, eller når der er tale om en databehandlerrelation, hvor den anden myndighed løser en specifik opgave for den dataansvarlige myndighed Videregivelse og databehandling I Persondataloven arbejdes med to roller, der har betydning for forholdet mellem to myndigheder, der skal anvende sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices. Det er rollerne dataansvarlig og databehandler. Den dataansvarlige defineres som "Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger". Databehandler defineres som "Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne". Forholdet mellem to myndigheder kan på den baggrund beskrives som en videregivelsesrelation eller en databehandlerrelation. Side 6 af 16

7 Ud fra Persondatalovens bestemmelser er formålet med databehandlingen hos de to myndigheder afgørende for, om der er tale om en databehandlerrelation eller en videregivelsesrelation. Såfremt lokal identitetsudbyder bistår serviceudbyder med at løse en opgave og dermed bidrage til det formål, som serviceudbyder har med it-systemet, vil der som udgangspunkt være tale om en databehandlerrelation. Såfremt lokal identitetsudbyder har et særskilt formål med at læse eller skrive data, vil der som udgangspunkt være tale om en videregivelsesrelation. Opmærksomheden skal endvidere henledes på udtalelse nr.1/2010 om begreberne "registeransvarlig" og "registerfører". Udtalelsen er afgivet af artikel 29-gruppen nedsat i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesdirektivet). Udtalelsen konkluderer, at formålet med behandling af data kan være et for snævert parameter ved fastlæggelse af, hvem der er dataansvarlig og hvem der er databehandler. I komplekse sammenhænge med flere aktører, kan det derfor være relevant tillige at vurdere hvilken aktør, der har den faktiske indflydelse på eksempelvis design af et it-system. Det afgørende hensyn bliver således at få sikret en effektiv anvendelse af persondatalovsreglerne. Der kan ligeledes være tale om, at dataansvaret deles mellem flere dataansvarlige. Udtalelsen kan læses på ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2010_en.htm" Sikkerhedskrav hos myndighederne og krav til sikkerhed ved anvendelse af sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices er de samme ved databehandlerrelation og videregivelse. En forskel på databehandlerrelation og videregivelse er dog, at der ved en databehandlerrelation skal der foreligge en databehandleraftale og en instruks for adgang til servicen (både indhold og log-in). Standardaftalen er brugerdatadelen af databehandleraftale og instruks og indeholder bestemmelser om, hvordan de lokale identitetsudbydere administrerer brugere (herunder tildeler rettigheder), udsteder billetter og sikrer sig forsvarlig brugeradfærd. Eksempel på databehandlerrelation CPR har fastsat vilkår for de tilsluttede myndigheders adgang til data og vilkår for brugeradfærd og brugeradministration efter bestemmelserne om en databehandlerrelation. Det omfatter også vilkår for medarbejderes adfærd, når de henter data fra CPR. Eksempel på videregivelse En medarbejder, som er logget på sit lokale netværk, starter sin EPJ. I forbindelse med behandlingen af en patient er der behov for data om tidligere medicinforbrug, og EPJ kalder med en webservice Medicinprofilen. I webservicen er der information om medarbejderens identitet og rettigheder. Serviceudbyder videregiver de relevante data til medarbejderens EPJ. Se "Identitetsbaserede web services og personlige data", v 1.1, ITST marts 2010, digitaliser.dk/resource/ Side 7 af 16

8 4.2. Overførsel af brugerdata Med både sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices overføres brugerdata (i modsætning til indholdsdata) med billetten. Der er generelt tale om almindelige, ikke fortrolige data om medarbejderen og dennes rettigheder i kraft af medarbejderrollen. Disse data indgår i logningen og håndteres og slettes efter reglerne herom Om egne medarbejdere Standardaftalen gælder i forhold til lokal identitetsudbyders medarbejdere. Vikarer, konsulenter og andre ikke-ansatte kan sidestilles med egne medarbejdere, såfremt det er i overensstemmelse med serviceudbyderens adgangspolitik. Den kan f. eks. forudsætte, at lokal identitetsudbyder har indgået en aftale med den ikke-ansatte og dennes evt. arbejdsgiver, som giver lokal identitetsudbyder arbejdsgiverlignende rettigheder over for den ikke-ansatte eller pålægger dennes arbejdsgiver forpligtelser i forhold til adgangspolitikken. 5. Tjekliste når to myndigheder vil anvende SAML-billetter Når en serviceudbyder og lokal identitetsudbyder vil indgå et samarbejde, der indebærer databehandling eller videregivelse, og hvor der skal anvendes SAML-billetter, skal følgende gøres: - Afklare hvilke(t) formål har de to myndigheder med behandlingen af data o skal data videregives o er lokal identitetsudbyder databehandler for serviceudbyder Er lokal identitetsudbyder databehandler for serviceudbyder, skal serviceudbyder indgå en databehandleraftale og en instruks for adgang til servicen - Klassificere data: er data følsomme eller fortrolige, så der skal ske anmeldelse til Datatilsynet efter Persondatalovens 43 ff. Indgå serviceaftale: hvilke data indgår, service levels (hvornår er servicen tilgængelig). Hvis der skal udarbejdes en databehandleraftale, skal det af Datatilsynet anbefalede indhold indgå i "aftale om anvendelse af service" ( - Indgå Standardaftalen om anvendelse af SAML-billetter som del af serviceaftalen. Den beskriver parternes forpligtelser og opgaver.. 6. Om processen med udarbejdelse af standardaftalen Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde vedtog i sin udviklingsplan for at udvide den fællesoffentlige brugerstyringsløsning NemLogin med en standardaftale for sammenhængende log-in og identitetsbaserede web-services Som udmøntning heraf har Økonomistyrelsen udarbejdet nærværende standardaftale og ITST har udviklet tekniske standarder for sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices. Side 8 af 16

9 Standardaftalen skal ses i sammenhæng med det samlede arbejde med vilkår og aftaler mellem parterne i den fællesoffentlige brugerstyring. Der er vilkår for serviceudbyderes tilslutning til NemLog-in, ligesom Virk har en "brugeraftale for Virk-administratorer" og DanID har vilkår for medarbejdercertifikater. I forbindelse med ibrugtagningen af den konsoliderede brugerstyringsløsning i 2012 vil der være behov for at udvikle vilkår for anvendelse af signering og FBRS. Vejledning og standardaftalen er udarbejdet på grundlag af dialog med Danmarks Miljøportal, ATP og WAYF. Helt grundlæggende for udformningen af standardaftalen er Sikkerhedsbekendtgørelsen ( Som grundlag for standardaftalen indgår derudover følgende materiale: - U.S. Global Justice Information Sharing Federation, GFIPM (fra USA). - Identitetsbaserede web services og personlige data, v 1.1, ITST marts Informationssikkerhedsprincipper, SDSD, udkast The Kantara Iniative (før Liberty Alliance) Assurance Framework Side 9 af 16

10 II Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokal identitetsudbyder og serviceudbyder ved anvendelse af SAML-billetter 7. Om standardaftalen Standardaftalen klargør parternes forpligtelser og ansvar i henhold til Persondataloven i forhold til anvendelse af SAML-billetter. Det er aftaleparternes ansvar at sikre, at de lever op til Persondataloven. Endvidere forudsættes parterne at leve op til gældende lovgivning i øvrigt, herunder til sektorspecifik lovgivning. Aftaleparterne skal uden for denne aftale gensidigt sikre, at betingelserne for overførsel og anvendelse af indholdsdata er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder sektorspecifik lovgivning. Endvidere skal der mellem parterne eventuelt etableres en databehandleraftale. Standardaftalen er udformet, så den dækker udveksling af brugerdata med SAML-billetter mellem serviceudbyder og lokal identitetsudbyder. Den kan dække en eller flere services. De konkrete betingelser i forbindelse med hver enkelt service beskrives i bilag. Lokal identitetsudbyder står inde for sikkerheden i forbindelse med udstedelse af SAMLbilletter ved udfyldelse af bilag "Ledelseserklæring". Standardaftalen skal forstås i sammenhæng med vejledningen hertil. 8. Definitioner Autenticitetssikring Billet/SAML-billet Brugerdata Indholdsdata Autenticitetssikring omhandler processerne til sikring af en persons identitet. Der kan vælges flere sikkerhedsniveauer herfor: Se Gå til: It-arkitektur og standarder Standardisering Standarder for serviceorienteret infrastruktur Standarder for brugerstyring "Vejledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring" Se også vejledning på SAML Assertion i henhold til OIOSAML-standarden Data, som lokal identitetsudbyder overfører til serviceudbyder Data, som serviceudbyder tilbyder til lokal identitetsudbyder 9. Parterne Aftalen indgås mellem - den myndighed, der som serviceudbyder tilbyder en service (f. eks. web appplikation eller web service), i det følgende benævnt serviceudbyder og Side 10 af 16

11 - den myndighed, der skal anvende en service, og som overfører brugerdata om egne medarbejdere m. fl. med sammenhængende log-in og/eller identitetsbaserede webservices, i det følgende benævnt lokal identitetsudbyder. 10. Serviceudbyders ansvar og forpligtelser Adgangspolitik Serviceudbyderen skal formulere en politik for adgang til hver service. Adgangspolitikken skal fastlægge - hvem må tildeles hvilke rettigheder til servicen (roller, jobfunktioner, grupper, vikarer, eksterne konsulenter og andre ikke-ansatte mv.) - hvordan må rettigheder anvendes - hvilket autenticitetssikringsniveau der kræves - hvilke informationer om brugeren SAML-billetten skal indeholde Serviceudbyder skal sikre sig, at adgang baseret på SAML-billetter udstedt af lokale identitetsudbydere gives i overensstemmelse med adgangspolitikken, herunder at billetten valideres korrekt og at adgang kun kan opnås med en gyldig og korrekt billet Sikkerhedskrav Det er serviceudbyderens ansvar, at it-sikkerheden i egen organisation er tilstrækkelig. Det indebærer f. eks, at log-filer håndteres sikkert, så brugerdata fra den lokale identitetsudbyder ikke kompromitteres, og at billetter fra lokal identitetsudbyder ikke kan misbruges. Serviceudbyder skal mindst en gang årligt gennemgå adgangspolitikker og instrukser med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold i myndigheden og krav til lokal identitetsudbyder. (Sikkerhedsbekendtgørelsen 5 stk2) Logning Serviceudbyder skal logge alle anvendelser af personoplysninger og sikkerhedsrelaterede hændelser, afvigelser og brugeraktiviteter (Persondataloven, Sikkerhedsbekendtgørelsen 19 og DS 484, ISO eller tilsvarende). Side 11 af 16

12 Serviceudbyder skal ligeledes logge afviste adgangsforsøg baseret på afvist SAML-billet (Sikkerhedsbekendtgørelsens 18) eksempelvis grundet udløbet billet, forkert signatur, manglende rettigheder osv. Serviceudbyder skal i loggen registrere en unik nøgle til identifikation af brugeren fra SAML billetten, jf. bilag "Servicebeskrivelse". Det skal muliggøre samstilling af data med lokal identitetsudbyders log Serviceudbyderens it-leverandør Såfremt serviceudbyderen overlader driften af et system eller andet, der anvendes til tilslutning til identitetsudbyderne, til en leverandør, skal serviceudbyderen i henhold til Sikkerhedsbekendtgørelsen gennem skriftlig aftale sikre sig, at leverandøren/- databehandleren opfylder og indestår for alle punkter i denne aftale Bilag For hver service, der dækkes af aftalen skal serviceudbyder udfylde bilag "Servicebeskrivelse". 11. Lokal identitetsudbyderens ansvar og forpligtelser Krav til organisationen Lokal identitetsudbyder skal have viden om de generelle juridiske forhold i forbindelse med at være lokal identitetsudbyder, jf. vejledningen. Lokal identitetsudbyder skal have vedtaget og implementeret en sikkerhedspolitik i henhold til DS484/ISO eller tilsvarende. Det indebærer fastlæggelse af ansvar for sikkerhed, risikostyring og beredskabsplan samt etablering af betryggende processer for brugerrettighedsstyring. Lokal identitetsudbyder skal have etableret modne processer for egen brugerstyring inkl. oprettelse, nedlæggelse, identifikation og autentifikation. Processerne skal tage højde for, at medarbejderes rettigheder til den eksterne serviceudbyder tildeles i overensstemmelse med serviceudbyders adgangspolitik, samt at de løbende holdes ajour, når medarbejderens arbejdsopgaver ophører eller ændres - eller når adgangspolitikken revideres. Kvaliteten af brugeroplysningerne i de administrative systemer hos lokal identitetsudbyder skal altid være i overensstemmelse med gældende lovgivning, revisionskrav og andre relevante regler Sikkerhedskrav Det er lokal identitetsudbyderens ansvar, at serviceudbyderens sikkerhedskrav og adgangspolitiker for den pågældende service efterleves, herunder krav til SAML-billetter og medarbejdernes anvendelse af rettigheder. Lokal identitetsudbyder skal instruere sine lokale brugeradministratorer i at overholde serviceudbydernes adgangspolitik. Lokal identitetsudbyder skal mindst en gang årligt gennemgå egne adgangspolitikker og instrukser med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold i lokal identitetsudbyder og krav fra serviceudbyder (Sikkerhedsbekendtgørelsens 5 stk. 2). Side 12 af 16

13 Lokal identitetsudbyder skal opretholde den tekniske sikkerhed i egne systemer, herunder særligt beskyttelse af private nøgler, der signerer SAML assertions, samt systemer hvori rettighedsoplysninger administreres samt lagres. Såfremt de data, der tilgås, er anmeldelsespligtige, skal lokal identitetsudbyder have procedurer for registrering af og opfølgning på afviste adgangsforsøg herunder regler for afvisning (Sikkerhedsbekendtgørelsens 18) i henhold til serviceudbyders adgangspolitik. Såfremt det kan konstateres, at afviste adgangsforsøg relaterer sig til serviceudbyders system, skal denne informeres herom. Såfremt de data, der tilgås, er anmeldelsespligtige, skal lokal identitetsudbyder mindst en gang hvert halve år foretage kontrol af, at autorisationer kun gælder de for anvendelser, der er brug for (Sikkerhedsbekendtgørelsens 19). Det kan ske ved gennemførelse af stikprøvekontrol Logning Den lokale identitetsudbyder skal logge udstedelse af SAML-billetter, herunder hvilket akkreditiv som blev anvendt til log-in. Loggen skal anvendes til konstatering af afviste adgangsforsøg(sikkerhedsbekendtgørelsens 18), til at identificere brugeren (Sikkerhedsbekendtgørelsens 19) og til opfølgning på sikkerheden (DS 484, ISO eller tilsvarende). Lokal identitetsudbyder skal i loggen registrere en unik nøgle til identifikation af brugeren fra SAML billetten, jf. bilag "Servicebeskrivelse". Det skal muliggøre samstilling af data med serviceudbyders log. Den lokale identitetsudbyder skal føre en log, som dokumenterer alle tildelinger af rettigheder til egne medarbejdere i forhold til serviceudbyderens systemer. Loggen bør som minimum omfatte oplysninger om, hvem der har tildelt rettigheder (administrator id), hvilke medarbejdere, der har fået rettigheden, hvornår den træder i kraft, samt hvornår den ophører. Det må ikke være muligt at tildele rettigheder, uden at dette registreres i loggen Udstedelse af SAML-billetter Lokal identitetsudbyder skal sikre sig, at udstedte SAML-billetter er knyttet til den rigtige medarbejder, og at der kun udstedes SAML-billetter til medarbejdere med arbejdsbetingede behov, der aktuelt er tilknyttet lokal identitetsudbyder Lokal identitetsudbyders it-leverandør Såfremt den lokale identitetsudbyder får system eller andet, der anvendes til tilslutning til serviceudbyderen, fra en leverandør, er det den lokale identitetsudbyders ansvar i henhold til Sikkerhedsbekendtgørelsen gennem skriftlig aftale sikre sig, at leverandøren opfylder og indestår for alle punkter i denne aftale Bilag Lokal identitetsudbyder skal årligt udfylde bilag "Ledelseserklæring". Erklæringen skal årligt indsendes til serviceudbyder inden kalenderårets udgang. Side 13 af 16

14 12. Tekniske standarder Kommunikationen skal følge IT- og Telestyrelsens til enhver tid gældende standarder for OIOSAML, OIOIDWS og OIO Basic Privilege Profile. Den valgte version af standarderne angives i bilag "Servicebeskrivelse". 13. Politikker for den fællesoffentlige brugerstyringsorganisation Det anbefales, at parterne følger de fastlagte lognings-, timeout-, certifikat- og tidssætningspolitikker for den fællesoffentlige brugerstyringsorganisation. De vil derved få samme grundlag for de bilaterale aftaler som for tilslutning til den fællesoffentlige brugerstyringsorganisation. I logningspolitikken stilles der bl. a. krav om at: "Logfilerne bør have et format, der gør dem velegnede til maskinel behandling - herunder sammenstilling, filtrering og udsøgning af relevant information. Det skal således være muligt at adskille de enkelte felter i en logning, og en logning skal forsynes med passende nøgler / identifikatorer, der muliggør sammenstilling af hændelsesforløb, der er spredt over mange enkeltlogninger." Dette skal muliggøre en sammenstilling af logfiler fra serviceudbyder og lokal identitetsudbyder i tilfælde af sikkerhedsbrud. Dokumenter for lognings-, timeout-, certifikat- og tidssætningspolitik kan hentes på Revision Lokal identitetsudbyders udstedelse af SAML-billetter og efterlevelse af serviceudbyders adgangspolitik skal indgå i den ordinære it-revision på linje med it-revision af adgangspolitikker, brugerrettighedsstyring og teknisk sikkerhed i interne it-systemer mv. Såfremt denne it-revision viser, at lokal identitetsudbyder ikke kan leve op til krav om sikkerhed, skal dette straks meddeles til serviceudbyder med plan for afhjælpning. Ovenstående bestemmelser om revision har ikke til hensigt at udvide krav til eksisterende revision eller at pålægge lokal identitetsudbyders revisor yderligere opgaver end hvad der allerede følger af den eksisterende revisionspraksis. 15. Serviceudbyders tilsyn med lokal identitetsudbyder, herunder adgang til lokal identitetsudbyders lokaliteter Serviceudbyder skal føre tilsyn med lokal identitetsudbyders overholdelse af sine forpligtelser i henhold til standardaftalen. Tilsynet kan tilrettelægges efter serviceudbyders konkrete vurdering af behovet for tilsyn. Tilsynet skal som minimum bestå i en gennemgang af den årligt modtagne ledelseserklæring. Endvidere kan serviceudbyderens tilsyn bestå i gennemgang af øvrige modtagne oplysninger ligesom serviceudbyder ikke kan nægtes adgang til lokal identitetsudbyders lokaliteter med henblik på en gennemgang Side 14 af 16

15 af lokal identitetsudbyders egne gennemførte kontroller eller lokal identitetsudbyders administration af brugeradgang til serviceudbydes løsning(er). 16. Opfølgning på brud på sikkerhed Parterne har pligt til uden forsinkelse at underrette hinanden ved sikkerhedshændelser, som kan påvirke modparten. Parterne har pligt til uden forsinkelse at medvirke ved afdækning samt afhjælpning af sikkerhedshændelser, f.eks. ved at gennemgå logs. En part har på ethvert tidspunkt ret til på forlangende at få udleveret en kopi af alle loghændelser, som den anden part har registreret i relation til en bruger. I forbindelse med anmodningen om udlevering af oplysninger, skal den anmodende part oplyse baggrunden for anmodningen, og den anden part er alene forpligtet til at udlevere den, hvis dette er i overensstemmelse med relevant lovgivning. Den lokale identitetsudbyder forpligter sig til at behandle medarbejderes overtrædelse af sikkerhedsreglerne for eksterne tjenester efter samme regler som ved brud på regler i forhold til lokal identitetsudbyders egne systemer. Den lokale identitetsudbyder skal tage skridt til at sikre, at sådanne brud ikke sker igen. Eksempel Med sikkerhedsbrud forstås f. eks. den lokale identitetsudbyders medarbejderes brug af adgang til uberettiget at læse data hos serviceudbyderen. En medarbejder i en kommune misbruger sin adgang til Skats system til at få adgang til virksomhedsdata, som bruges til private formål. Her skal Skat og kommunen samarbejde om efterforskning af sikkerhedsbruddet. 17. Samarbejde Hver part er forpligtet til at udnævne kontaktpersoner samt sikre den løbende opdatering af kontaktoplysningerne. Kontaktpersonerne er parternes kontaktpunkt. 18. Ændringshåndtering Større ændringer i en aftaleparts setup som følge af ny leverandør, certifikatfornyelse, ændring i serviceudbyders adgangspolitik eller lignede, skal varsles mindst 90 dage inden ændringer foretages, således at den anden part kan afse ressourcer til at foretage eventuelle, nødvendige ændringer. Hver part er forpligtet til at afholde udgifter i forbindelse med ændringer og tilpasninger af eget system ved leverandørskift. Mindre ændringer kan ske med 30 dages varsel. Det anbefales, at parterne i øvrigt aftaler varsler for ændringer. 19. Ikrafttrædelse Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Side 15 af 16

16 20. Misligholdelse og ansvarsforhold Misligholdelse og ansvarsforhold Dansk rets almindelige regler om misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser finder anvendelse med de nedenfor anførte tilføjelser Varsling og ophævelse i forbindelse med misligholdelse Såfremt en part væsentligt misligholder sine forpligtelser og ikke ophører hermed senest 10 dage efter skriftligt at være anmodet herom, kan den anden part skriftligt og uden varsel hæve aftalen. I tilfælde af alvorlige sikkerhedsbrud skal serviceudbyder træffe nødvendige foranstaltninger, f. eks. ved straks at lukke for den lokale identitetsudbyders adgang med billetter. 21. Opsigelse og ophør Aftalen kan af hver part opsiges skriftligt til ophør med udgangen af en måned med en måneds varsel. Denne frist bortfalder såfremt der er tale om misligholdelse jævnfør punkt Underskrift Undertegnede bekræfter med sin underskrift at acceptere aftalens vilkår. Aftalen udfærdiges i 2 eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer det ene. Dato: For Serviceudbyder: Dato: For lokal identitetsudbyder: Myndighedens navn.: Myndighedens navn.: CVR nr.: CVR nr.: Underskrivers navn Underskrivers navn Underskrift Underskrift Side 16 af 16

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

Kontrakt om tilslutning af [tjenestenavn] til WAYF

Kontrakt om tilslutning af [tjenestenavn] til WAYF Kontrakt om tilslutning af [tjenestenavn] til WAYF Tjenestens logo Underskrivere: 1 Danmarks Tekniske Unviersitet (juridisk forankring af WAYF-sekretariatet) 2 [kontraktpart 2] [Dato] 1/9 1 Baggrund Formålet

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/19 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Hvidovre Kommune. DATABEHANDLERAFTALE 2016 version 1.1

Hvidovre Kommune. DATABEHANDLERAFTALE 2016 version 1.1 Hvidovre Kommune DATABEHANDLERAFTALE 2016 version 1.1 1 Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

CULR-aftale - udkast til template

CULR-aftale - udkast til template 1(6) CULR-aftale - udkast til template Tilslutning af til CULR-servicen Underskrivere: 1. 1 Kulturstyrelsen (juridisk forankring af CULR-servicen) 2. 2 DBC as (driftsansvarlig for CULR-servicen)

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

Datatilsynet skal bemærke følgende:

Datatilsynet skal bemærke følgende: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: oiostandarder@itst.dk 17. juli 2009 Vedrørende høring over OIO identitetsbaserede webservices version 1.0 Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Web SSO

Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Side 1 af 13 5. januar 2015 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan integrere en it-løsning til NemLog-in

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE

Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE Journalnummer: Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE Vedrørende levering og vedligeholdelse af EPJ-/PAS-løsning System-/projektansvarlig person Tel. +45 XXXX XXXX e-mail@e-mail.dk For at sikre overholdelsen

Læs mere

UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS

UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS UNDERBILAG 14A.1 DATABEHANDLERINSTRUKS 1. Vedrørende Databehandlerens ansvar 1.1. Databehandleren må alene behandle personoplysninger omfattet af Databehandleraftalen efter instruks fra den Dataansvarlige

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dat0 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

Databehandleraftale. Tilslutning af institution til WAYF-tjenesten. Institutionens logo. Underskrivere:

Databehandleraftale. Tilslutning af institution til WAYF-tjenesten. Institutionens logo. Underskrivere: Databehandleraftale Tilslutning af institution til WAYF-tjenesten Institutionens logo Underskrivere: 1 - Danmarks Tekniske Universitet (juridisk forankring af WAYF-sekretariatet) 2 - [kontraktpart 2] [Dato]

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 11 - Databehandleraftale

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 11 - Databehandleraftale EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 11 - Databehandleraftale INDHOLD 1. DATABEHANDLERENS ANSVAR... 4 2. DATABEHANDLERENS OPGAVE... 4 3. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 4. DATABEHANDLERS BRUG AF UNDERDATABEHANDLER...

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0.

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0. Side 1 af 12 19. september 2008 Autencitetssikring Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Denne vejledning introducerer problemstillingen omkring

Læs mere

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Journalnummer.: X-X-XX-XX-XX. Vedrørende projektnavn/titel/system/beskrivelse

DATABEHANDLERAFTALE. Journalnummer.: X-X-XX-XX-XX. Vedrørende projektnavn/titel/system/beskrivelse Regionshuset Viborg Journalnummer.: X-X-XX-XX-XX Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk DATABEHANDLERAFTALE Vedrørende projektnavn/titel/system/beskrivelse

Læs mere

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Version 22. maj 2014 Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices mellem Undervisningsministeriet og 1. Aftaleparter

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Tilladelsen gives på følgende vilkår: Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Sendt til: amgros@amgros.dk og cch@amgros.dk 6. april 2016 Vedrørende anmeldelse af behandlingen "Behandling af ESPD dokumentation" Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Underbilag Databehandlerinstruks

Underbilag Databehandlerinstruks Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 16.1 - Databehandlerinstruks DATABEHANDLERINSTRUKS Ad. 1. Databehandlerens ansvar Databehandleren må alene handle efter

Læs mere

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Bilag 19 Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af den 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til

Læs mere

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Borups Alle 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse]

Læs mere

1 Parterne 3. 2 Baggrund 3. 3 Fortolkningsprincipper 3. 4 Beskrivelse af opgaven 3. 5 Rettigheder og forpligtelser 4

1 Parterne 3. 2 Baggrund 3. 3 Fortolkningsprincipper 3. 4 Beskrivelse af opgaven 3. 5 Rettigheder og forpligtelser 4 Konsulentaftale Vedrørende bistand til sanering af lovgivning på lufttrafikstyrings- og luftfartstjenesteområdet (Air Traffic Management/Air Navigation Services) 1 Parterne 3 2 Baggrund 3 3 Fortolkningsprincipper

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Databehandleraftale. 1. Baggrund, formål og definitioner. mellem. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx CVR.nr. xxxxxx

Databehandleraftale. 1. Baggrund, formål og definitioner. mellem. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx CVR.nr. xxxxxx #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx CVR.nr. xxxxxx (herefter benævnt

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem

Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning i Grønland

Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning i Grønland Lovafdelingen Dato: Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André Dybdal Pape/ Marcus Nymand Sagsnr.: 2016-766-0019 Dok.: 2104838 Udkast til Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Kontraktbilag 16 - Databehandleraftale

Kontraktbilag 16 - Databehandleraftale Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Revideret version Kontraktbilag 16 - Databehandleraftale Side 1/12 Indholdsfortegnelse 1. DATABEHANDLERENS ANSVAR...3 2. DATABEHANDLERENS

Læs mere

UDSNIT 8. februar 2008

UDSNIT 8. februar 2008 UDSNIT 8. februar 2008 Dette udsnit indeholder indeholder en introduktion til hvad begrebet brugerstyring dækker over Kolofon: OIO Referencemodel for tværgående brugerstyring Dette baggrundsdokument kan

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere