Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter"

Transkript

1 Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16

2 Oversigt over dokumentet...3 I Vejledning Standardaftale hvad og hvorfor Om sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices Hvad er sammenhængende log-in Hvad er identitetsbaserede webservices Økonomistyrelsens ansvar og forpligtelser Juridiske forhold Videregivelse og databehandling Overførsel af brugerdata Om egne medarbejdere Tjekliste når to myndigheder vil anvende SAML-billetter Om processen med udarbejdelse af standardaftalen...8 II Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokal identitetsudbyder og serviceudbyder ved anvendelse af SAML-billetter Om standardaftalen Definitioner Parterne Serviceudbyders ansvar og forpligtelser Adgangspolitik Sikkerhedskrav Logning Serviceudbyderens it-leverandør Bilag Lokal identitetsudbyderens ansvar og forpligtelser Krav til organisationen Sikkerhedskrav Logning Udstedelse af SAML-billetter Lokal identitetsudbyders it-leverandør Bilag Tekniske standarder Politikker for den fællesoffentlige brugerstyringsorganisation Revision Serviceudbyders tilsyn med lokal identitetsudbyder, herunder adgang til lokal identitetsudbyders lokaliteter Opfølgning på brud på sikkerhed Samarbejde Ændringshåndtering Ikrafttrædelse Misligholdelse og ansvarsforhold Misligholdelse og ansvarsforhold Varsling og ophævelse i forbindelse med misligholdelse Opsigelse og ophør Underskrift...16 Side 2 af 16

3 Oversigt over dokumentet Dette dokument er delt ind i to hovedafsnit I. Vejledning Formålet er at give en introduktion til sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices, og hvordan de spiller sammen med den fællesoffentlige brugerstyringsorganisation. Her beskrives ligeledes processen bag udarbejdelsen af dette dokument. II.. Standardaftale Standardaftalen er rettet til på den ene side til den myndighed, som stiller en service til rådighed herefter benævnt serviceudbyder, og på den anden side den myndighed, hvis medarbejdere skal have adgang til den pågældende service, og som derfor har ansvar for brugerstyring i forhold til disse medarbejdere herefter benævnt lokal identitetsudbyder. I Vejledning 1. Standardaftale hvad og hvorfor Anvendelse af sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices (se nedenfor) imellem myndigheder kræver tekniske standarder for overførsel af identitetsoplysninger og rettighedsdata og aftale om vilkår og ansvar. Den myndighed, som har dataansvaret for den eksterne service, skal have en aftale med den myndighed, som anvender servicen og som er lokal identitetsudbyder. Denne aftale skal som minimum afspejle forpligtelserne i Persondatalov og Sikkerhedsbekendtgørelsen. Økonomistyrelsen har udarbejdet en standardaftale, som anbefales som grundlag for at regulere fordelingen af ansvar i henhold til Persondataloven og Sikkerhedsbekendtgørelsen. Standardaftalen fokuserer på: - De lokale identitetsudbydere kan alene udstede billetter til egne medarbejdere. - Enkel anvendelse, hvor en medarbejder i en myndighed kan hente data eller tilgå applikationer hos en anden serviceudbyder med brug af sit lokale log-in den lokale identitetsudbyder udsteder billetter, som modtages og valideres af serviceudbyder i forbindelse med adgang til service. - Lokale identitetsudbydere og serviceudbydere indgår bilaterale aftaler. Standardaftalen mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere om anvendelse af SAML-billetter skal understøtte, at parterne kan leve op til lovgivning og betrygge gensidig tillid. Standardaftalen er udformet, så den gælder generelt for parterne. Konkrete forhold for hver service beskrives i bilag til aftalen. Side 3 af 16

4 2. Om sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices Den fællesoffentlige brugerstyring har til formål at opbygge fælles services, som løser opgaver, som tidligere blev løst decentralt i en enkelt myndighed eller bilateralt mellem to myndigheder. Figuren viser de fælles komponenter med NemID, NemLog-in og FBRS. STS og Signering indgår i den kommende fællesoffentlige brugerstyringsløsning. (Læs mere her: Indenfor rammerne af den tværoffentlige brugerstyring har IT- og Telestyrelsen udviklet tekniske standarder for sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices, der understøtter en direkte og sikker digital udveksling af brugerdata mellem serviceudbyder og lokal identitetsudbyder. Formålet med sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices er at gøre myndighedernes arbejde enklere og mere effektivt Hvad er sammenhængende log-in Alle ansatte i en offentlig myndighed logger i dag på med en lokal log-in mekanisme for at tilgå lokale systemer. Dette foregår i dag typisk med brugernavn og password, men fremover kan man forvente, at stærkere autentifikationsmekanismer tages i anvendelse (baseret på medarbejderkort, digitale certifikater, biometrisk identifikation etc.). Med sammenhængende log-in kan brugeren også tilgå eksterne web applikationer fra andre offentlige myndigheder uden ekstra log-in. De tekniske standarder betyder, at brugerens identitet og rettigheder (brugerdata) rent teknisk kan overføres til den eksterne løsning uden større omkostninger. Her skal identitet forstås i bred forstand det er ikke nødvendigvis medarbejderes CPR nummer men kan også være et medarbejdernummer eller et pseudonym. På den måde slipper serviceudbyderen for at håndtere brugerrettighedsstyring for medarbejdere i andre myndigheder, der skal have adgang til den udbudte service. Sammenhængende log-in er rettet mod offentligt ansatte. Det betyder, at en medarbejder i en myndighed kan tilgå applikationer hos en anden med brug af sit lokale log-in Side 4 af 16

5 myndigheden udsteder billetter, som giver adgang til (web) applikationer hos serviceudbyder. Læs mere her: Hvad er identitetsbaserede webservices Identitetsbaserede webservices giver mulighed for at understøtte brugernes behov for at læse eller skrive data i eksterne systemer fra eget fagsystem. En identitetsbaseret webservice er en webservice, der som input kræver information om den enkelte bruger, der tilgår data, og adskiller sig dermed fra traditionel systemintegration ved at muliggøre en finkornet styring af brugere og rettigheder. Eksempel Både miljø- og sundhedsområdet beskriver behov for, at brugere kan arbejde i sit eget system (et EPJ eller et Grundvandssystem). Når der er brug for at læse eller skrive data i eksterne systemer, sker det direkte fra brugerens system brugeren skal således ikke skifte til et andet system. Hertil anvendes webservices. Identitetsbaserede webservices er rettet mod system-til-system kommunikation mellem fagsystemer og understøtter dermed en serviceorienteret arkitektur, hvor data udveksles på tværs af myndigheder på en sikker måde. Læs mere her: 3. Økonomistyrelsens ansvar og forpligtelser Økonomistyrelsen har udarbejdet vejledning og standardaftale i samarbejde med de parter, der har erfaring med tværgående brugerstyring og med inddragelse af relevante myndigheder. Økonomistyrelsen tager ikke ansvar for: Myndigheders overholdelse af lovgivning herunder Persondataloven og Sikkerhedsbekendtgørelsen. Tvister mellem myndigheder hidrørende fra aftalen. Sikkerheden i myndigheders anvendelse af identitetsbaserede web services og sammenhængende log-in. Vejledning og standardaftale er udarbejdet, så de bedst muligt afspejler de regler for samspil mellem myndigheder, som fastslås i Persondataloven. Økonomistyrelsen påtager sig ingen opgaver i forbindelse med vejledning, tilslutningshjælp og support. Omkostningerne i forbindelse med tilslutning af lokal identitetsudbyder til serviceudbyder påhviler parterne selv. 4. Juridiske forhold I samspillet mellem serviceudbyder og lokal identitetsudbyder er der to sæt forhold, der kræver en aftale: Side 5 af 16

6 Standardaftalen behandler alene brugerdatadelen med vilkår for anvendelse af SAMLbilletter, herunder administration af brugere, log-in mv. Vilkår for indholdsdelen for anvendelse af service med anvendelse og opdatering af data behandles ikke. Det fremgår af Persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen, at de dataansvarlige myndigheder skal sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang, og at disse kun kan få adgang til de personoplysninger og anvendelser, som de er autoriserede til. Det gælder hvad enten brugeren anvender sammenhængende log-in eller identitetsbaserede webservices. Standardaftalen er udformet, så den dækker både når grundlaget for anvendelse af data er en videregivelse af data til et nyt / selvstændigt formål, eller når der er tale om en databehandlerrelation, hvor den anden myndighed løser en specifik opgave for den dataansvarlige myndighed Videregivelse og databehandling I Persondataloven arbejdes med to roller, der har betydning for forholdet mellem to myndigheder, der skal anvende sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices. Det er rollerne dataansvarlig og databehandler. Den dataansvarlige defineres som "Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger". Databehandler defineres som "Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne". Forholdet mellem to myndigheder kan på den baggrund beskrives som en videregivelsesrelation eller en databehandlerrelation. Side 6 af 16

7 Ud fra Persondatalovens bestemmelser er formålet med databehandlingen hos de to myndigheder afgørende for, om der er tale om en databehandlerrelation eller en videregivelsesrelation. Såfremt lokal identitetsudbyder bistår serviceudbyder med at løse en opgave og dermed bidrage til det formål, som serviceudbyder har med it-systemet, vil der som udgangspunkt være tale om en databehandlerrelation. Såfremt lokal identitetsudbyder har et særskilt formål med at læse eller skrive data, vil der som udgangspunkt være tale om en videregivelsesrelation. Opmærksomheden skal endvidere henledes på udtalelse nr.1/2010 om begreberne "registeransvarlig" og "registerfører". Udtalelsen er afgivet af artikel 29-gruppen nedsat i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesdirektivet). Udtalelsen konkluderer, at formålet med behandling af data kan være et for snævert parameter ved fastlæggelse af, hvem der er dataansvarlig og hvem der er databehandler. I komplekse sammenhænge med flere aktører, kan det derfor være relevant tillige at vurdere hvilken aktør, der har den faktiske indflydelse på eksempelvis design af et it-system. Det afgørende hensyn bliver således at få sikret en effektiv anvendelse af persondatalovsreglerne. Der kan ligeledes være tale om, at dataansvaret deles mellem flere dataansvarlige. Udtalelsen kan læses på ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2010_en.htm" Sikkerhedskrav hos myndighederne og krav til sikkerhed ved anvendelse af sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices er de samme ved databehandlerrelation og videregivelse. En forskel på databehandlerrelation og videregivelse er dog, at der ved en databehandlerrelation skal der foreligge en databehandleraftale og en instruks for adgang til servicen (både indhold og log-in). Standardaftalen er brugerdatadelen af databehandleraftale og instruks og indeholder bestemmelser om, hvordan de lokale identitetsudbydere administrerer brugere (herunder tildeler rettigheder), udsteder billetter og sikrer sig forsvarlig brugeradfærd. Eksempel på databehandlerrelation CPR har fastsat vilkår for de tilsluttede myndigheders adgang til data og vilkår for brugeradfærd og brugeradministration efter bestemmelserne om en databehandlerrelation. Det omfatter også vilkår for medarbejderes adfærd, når de henter data fra CPR. Eksempel på videregivelse En medarbejder, som er logget på sit lokale netværk, starter sin EPJ. I forbindelse med behandlingen af en patient er der behov for data om tidligere medicinforbrug, og EPJ kalder med en webservice Medicinprofilen. I webservicen er der information om medarbejderens identitet og rettigheder. Serviceudbyder videregiver de relevante data til medarbejderens EPJ. Se "Identitetsbaserede web services og personlige data", v 1.1, ITST marts 2010, digitaliser.dk/resource/ Side 7 af 16

8 4.2. Overførsel af brugerdata Med både sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices overføres brugerdata (i modsætning til indholdsdata) med billetten. Der er generelt tale om almindelige, ikke fortrolige data om medarbejderen og dennes rettigheder i kraft af medarbejderrollen. Disse data indgår i logningen og håndteres og slettes efter reglerne herom Om egne medarbejdere Standardaftalen gælder i forhold til lokal identitetsudbyders medarbejdere. Vikarer, konsulenter og andre ikke-ansatte kan sidestilles med egne medarbejdere, såfremt det er i overensstemmelse med serviceudbyderens adgangspolitik. Den kan f. eks. forudsætte, at lokal identitetsudbyder har indgået en aftale med den ikke-ansatte og dennes evt. arbejdsgiver, som giver lokal identitetsudbyder arbejdsgiverlignende rettigheder over for den ikke-ansatte eller pålægger dennes arbejdsgiver forpligtelser i forhold til adgangspolitikken. 5. Tjekliste når to myndigheder vil anvende SAML-billetter Når en serviceudbyder og lokal identitetsudbyder vil indgå et samarbejde, der indebærer databehandling eller videregivelse, og hvor der skal anvendes SAML-billetter, skal følgende gøres: - Afklare hvilke(t) formål har de to myndigheder med behandlingen af data o skal data videregives o er lokal identitetsudbyder databehandler for serviceudbyder Er lokal identitetsudbyder databehandler for serviceudbyder, skal serviceudbyder indgå en databehandleraftale og en instruks for adgang til servicen - Klassificere data: er data følsomme eller fortrolige, så der skal ske anmeldelse til Datatilsynet efter Persondatalovens 43 ff. Indgå serviceaftale: hvilke data indgår, service levels (hvornår er servicen tilgængelig). Hvis der skal udarbejdes en databehandleraftale, skal det af Datatilsynet anbefalede indhold indgå i "aftale om anvendelse af service" (www.datatilsynet.dk/offentlig/databehandler/). - Indgå Standardaftalen om anvendelse af SAML-billetter som del af serviceaftalen. Den beskriver parternes forpligtelser og opgaver.. 6. Om processen med udarbejdelse af standardaftalen Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde vedtog i sin udviklingsplan for at udvide den fællesoffentlige brugerstyringsløsning NemLogin med en standardaftale for sammenhængende log-in og identitetsbaserede web-services Som udmøntning heraf har Økonomistyrelsen udarbejdet nærværende standardaftale og ITST har udviklet tekniske standarder for sammenhængende log-in og identitetsbaserede webservices. Side 8 af 16

9 Standardaftalen skal ses i sammenhæng med det samlede arbejde med vilkår og aftaler mellem parterne i den fællesoffentlige brugerstyring. Der er vilkår for serviceudbyderes tilslutning til NemLog-in, ligesom Virk har en "brugeraftale for Virk-administratorer" og DanID har vilkår for medarbejdercertifikater. I forbindelse med ibrugtagningen af den konsoliderede brugerstyringsløsning i 2012 vil der være behov for at udvikle vilkår for anvendelse af signering og FBRS. Vejledning og standardaftalen er udarbejdet på grundlag af dialog med Danmarks Miljøportal, ATP og WAYF. Helt grundlæggende for udformningen af standardaftalen er Sikkerhedsbekendtgørelsen (www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=842). Som grundlag for standardaftalen indgår derudover følgende materiale: - U.S. Global Justice Information Sharing Federation, GFIPM (fra USA). - Identitetsbaserede web services og personlige data, v 1.1, ITST marts Informationssikkerhedsprincipper, SDSD, udkast The Kantara Iniative (før Liberty Alliance) Assurance Framework Side 9 af 16

10 II Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokal identitetsudbyder og serviceudbyder ved anvendelse af SAML-billetter 7. Om standardaftalen Standardaftalen klargør parternes forpligtelser og ansvar i henhold til Persondataloven i forhold til anvendelse af SAML-billetter. Det er aftaleparternes ansvar at sikre, at de lever op til Persondataloven. Endvidere forudsættes parterne at leve op til gældende lovgivning i øvrigt, herunder til sektorspecifik lovgivning. Aftaleparterne skal uden for denne aftale gensidigt sikre, at betingelserne for overførsel og anvendelse af indholdsdata er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder sektorspecifik lovgivning. Endvidere skal der mellem parterne eventuelt etableres en databehandleraftale. Standardaftalen er udformet, så den dækker udveksling af brugerdata med SAML-billetter mellem serviceudbyder og lokal identitetsudbyder. Den kan dække en eller flere services. De konkrete betingelser i forbindelse med hver enkelt service beskrives i bilag. Lokal identitetsudbyder står inde for sikkerheden i forbindelse med udstedelse af SAMLbilletter ved udfyldelse af bilag "Ledelseserklæring". Standardaftalen skal forstås i sammenhæng med vejledningen hertil. 8. Definitioner Autenticitetssikring Billet/SAML-billet Brugerdata Indholdsdata Autenticitetssikring omhandler processerne til sikring af en persons identitet. Der kan vælges flere sikkerhedsniveauer herfor: Se Gå til: It-arkitektur og standarder Standardisering Standarder for serviceorienteret infrastruktur Standarder for brugerstyring "Vejledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring" Se også vejledning på SAML Assertion i henhold til OIOSAML-standarden Data, som lokal identitetsudbyder overfører til serviceudbyder Data, som serviceudbyder tilbyder til lokal identitetsudbyder 9. Parterne Aftalen indgås mellem - den myndighed, der som serviceudbyder tilbyder en service (f. eks. web appplikation eller web service), i det følgende benævnt serviceudbyder og Side 10 af 16

11 - den myndighed, der skal anvende en service, og som overfører brugerdata om egne medarbejdere m. fl. med sammenhængende log-in og/eller identitetsbaserede webservices, i det følgende benævnt lokal identitetsudbyder. 10. Serviceudbyders ansvar og forpligtelser Adgangspolitik Serviceudbyderen skal formulere en politik for adgang til hver service. Adgangspolitikken skal fastlægge - hvem må tildeles hvilke rettigheder til servicen (roller, jobfunktioner, grupper, vikarer, eksterne konsulenter og andre ikke-ansatte mv.) - hvordan må rettigheder anvendes - hvilket autenticitetssikringsniveau der kræves - hvilke informationer om brugeren SAML-billetten skal indeholde Serviceudbyder skal sikre sig, at adgang baseret på SAML-billetter udstedt af lokale identitetsudbydere gives i overensstemmelse med adgangspolitikken, herunder at billetten valideres korrekt og at adgang kun kan opnås med en gyldig og korrekt billet Sikkerhedskrav Det er serviceudbyderens ansvar, at it-sikkerheden i egen organisation er tilstrækkelig. Det indebærer f. eks, at log-filer håndteres sikkert, så brugerdata fra den lokale identitetsudbyder ikke kompromitteres, og at billetter fra lokal identitetsudbyder ikke kan misbruges. Serviceudbyder skal mindst en gang årligt gennemgå adgangspolitikker og instrukser med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold i myndigheden og krav til lokal identitetsudbyder. (Sikkerhedsbekendtgørelsen 5 stk2) Logning Serviceudbyder skal logge alle anvendelser af personoplysninger og sikkerhedsrelaterede hændelser, afvigelser og brugeraktiviteter (Persondataloven, Sikkerhedsbekendtgørelsen 19 og DS 484, ISO eller tilsvarende). Side 11 af 16

12 Serviceudbyder skal ligeledes logge afviste adgangsforsøg baseret på afvist SAML-billet (Sikkerhedsbekendtgørelsens 18) eksempelvis grundet udløbet billet, forkert signatur, manglende rettigheder osv. Serviceudbyder skal i loggen registrere en unik nøgle til identifikation af brugeren fra SAML billetten, jf. bilag "Servicebeskrivelse". Det skal muliggøre samstilling af data med lokal identitetsudbyders log Serviceudbyderens it-leverandør Såfremt serviceudbyderen overlader driften af et system eller andet, der anvendes til tilslutning til identitetsudbyderne, til en leverandør, skal serviceudbyderen i henhold til Sikkerhedsbekendtgørelsen gennem skriftlig aftale sikre sig, at leverandøren/- databehandleren opfylder og indestår for alle punkter i denne aftale Bilag For hver service, der dækkes af aftalen skal serviceudbyder udfylde bilag "Servicebeskrivelse". 11. Lokal identitetsudbyderens ansvar og forpligtelser Krav til organisationen Lokal identitetsudbyder skal have viden om de generelle juridiske forhold i forbindelse med at være lokal identitetsudbyder, jf. vejledningen. Lokal identitetsudbyder skal have vedtaget og implementeret en sikkerhedspolitik i henhold til DS484/ISO eller tilsvarende. Det indebærer fastlæggelse af ansvar for sikkerhed, risikostyring og beredskabsplan samt etablering af betryggende processer for brugerrettighedsstyring. Lokal identitetsudbyder skal have etableret modne processer for egen brugerstyring inkl. oprettelse, nedlæggelse, identifikation og autentifikation. Processerne skal tage højde for, at medarbejderes rettigheder til den eksterne serviceudbyder tildeles i overensstemmelse med serviceudbyders adgangspolitik, samt at de løbende holdes ajour, når medarbejderens arbejdsopgaver ophører eller ændres - eller når adgangspolitikken revideres. Kvaliteten af brugeroplysningerne i de administrative systemer hos lokal identitetsudbyder skal altid være i overensstemmelse med gældende lovgivning, revisionskrav og andre relevante regler Sikkerhedskrav Det er lokal identitetsudbyderens ansvar, at serviceudbyderens sikkerhedskrav og adgangspolitiker for den pågældende service efterleves, herunder krav til SAML-billetter og medarbejdernes anvendelse af rettigheder. Lokal identitetsudbyder skal instruere sine lokale brugeradministratorer i at overholde serviceudbydernes adgangspolitik. Lokal identitetsudbyder skal mindst en gang årligt gennemgå egne adgangspolitikker og instrukser med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold i lokal identitetsudbyder og krav fra serviceudbyder (Sikkerhedsbekendtgørelsens 5 stk. 2). Side 12 af 16

13 Lokal identitetsudbyder skal opretholde den tekniske sikkerhed i egne systemer, herunder særligt beskyttelse af private nøgler, der signerer SAML assertions, samt systemer hvori rettighedsoplysninger administreres samt lagres. Såfremt de data, der tilgås, er anmeldelsespligtige, skal lokal identitetsudbyder have procedurer for registrering af og opfølgning på afviste adgangsforsøg herunder regler for afvisning (Sikkerhedsbekendtgørelsens 18) i henhold til serviceudbyders adgangspolitik. Såfremt det kan konstateres, at afviste adgangsforsøg relaterer sig til serviceudbyders system, skal denne informeres herom. Såfremt de data, der tilgås, er anmeldelsespligtige, skal lokal identitetsudbyder mindst en gang hvert halve år foretage kontrol af, at autorisationer kun gælder de for anvendelser, der er brug for (Sikkerhedsbekendtgørelsens 19). Det kan ske ved gennemførelse af stikprøvekontrol Logning Den lokale identitetsudbyder skal logge udstedelse af SAML-billetter, herunder hvilket akkreditiv som blev anvendt til log-in. Loggen skal anvendes til konstatering af afviste adgangsforsøg(sikkerhedsbekendtgørelsens 18), til at identificere brugeren (Sikkerhedsbekendtgørelsens 19) og til opfølgning på sikkerheden (DS 484, ISO eller tilsvarende). Lokal identitetsudbyder skal i loggen registrere en unik nøgle til identifikation af brugeren fra SAML billetten, jf. bilag "Servicebeskrivelse". Det skal muliggøre samstilling af data med serviceudbyders log. Den lokale identitetsudbyder skal føre en log, som dokumenterer alle tildelinger af rettigheder til egne medarbejdere i forhold til serviceudbyderens systemer. Loggen bør som minimum omfatte oplysninger om, hvem der har tildelt rettigheder (administrator id), hvilke medarbejdere, der har fået rettigheden, hvornår den træder i kraft, samt hvornår den ophører. Det må ikke være muligt at tildele rettigheder, uden at dette registreres i loggen Udstedelse af SAML-billetter Lokal identitetsudbyder skal sikre sig, at udstedte SAML-billetter er knyttet til den rigtige medarbejder, og at der kun udstedes SAML-billetter til medarbejdere med arbejdsbetingede behov, der aktuelt er tilknyttet lokal identitetsudbyder Lokal identitetsudbyders it-leverandør Såfremt den lokale identitetsudbyder får system eller andet, der anvendes til tilslutning til serviceudbyderen, fra en leverandør, er det den lokale identitetsudbyders ansvar i henhold til Sikkerhedsbekendtgørelsen gennem skriftlig aftale sikre sig, at leverandøren opfylder og indestår for alle punkter i denne aftale Bilag Lokal identitetsudbyder skal årligt udfylde bilag "Ledelseserklæring". Erklæringen skal årligt indsendes til serviceudbyder inden kalenderårets udgang. Side 13 af 16

14 12. Tekniske standarder Kommunikationen skal følge IT- og Telestyrelsens til enhver tid gældende standarder for OIOSAML, OIOIDWS og OIO Basic Privilege Profile. Den valgte version af standarderne angives i bilag "Servicebeskrivelse". 13. Politikker for den fællesoffentlige brugerstyringsorganisation Det anbefales, at parterne følger de fastlagte lognings-, timeout-, certifikat- og tidssætningspolitikker for den fællesoffentlige brugerstyringsorganisation. De vil derved få samme grundlag for de bilaterale aftaler som for tilslutning til den fællesoffentlige brugerstyringsorganisation. I logningspolitikken stilles der bl. a. krav om at: "Logfilerne bør have et format, der gør dem velegnede til maskinel behandling - herunder sammenstilling, filtrering og udsøgning af relevant information. Det skal således være muligt at adskille de enkelte felter i en logning, og en logning skal forsynes med passende nøgler / identifikatorer, der muliggør sammenstilling af hændelsesforløb, der er spredt over mange enkeltlogninger." Dette skal muliggøre en sammenstilling af logfiler fra serviceudbyder og lokal identitetsudbyder i tilfælde af sikkerhedsbrud. Dokumenter for lognings-, timeout-, certifikat- og tidssætningspolitik kan hentes på 14. Revision Lokal identitetsudbyders udstedelse af SAML-billetter og efterlevelse af serviceudbyders adgangspolitik skal indgå i den ordinære it-revision på linje med it-revision af adgangspolitikker, brugerrettighedsstyring og teknisk sikkerhed i interne it-systemer mv. Såfremt denne it-revision viser, at lokal identitetsudbyder ikke kan leve op til krav om sikkerhed, skal dette straks meddeles til serviceudbyder med plan for afhjælpning. Ovenstående bestemmelser om revision har ikke til hensigt at udvide krav til eksisterende revision eller at pålægge lokal identitetsudbyders revisor yderligere opgaver end hvad der allerede følger af den eksisterende revisionspraksis. 15. Serviceudbyders tilsyn med lokal identitetsudbyder, herunder adgang til lokal identitetsudbyders lokaliteter Serviceudbyder skal føre tilsyn med lokal identitetsudbyders overholdelse af sine forpligtelser i henhold til standardaftalen. Tilsynet kan tilrettelægges efter serviceudbyders konkrete vurdering af behovet for tilsyn. Tilsynet skal som minimum bestå i en gennemgang af den årligt modtagne ledelseserklæring. Endvidere kan serviceudbyderens tilsyn bestå i gennemgang af øvrige modtagne oplysninger ligesom serviceudbyder ikke kan nægtes adgang til lokal identitetsudbyders lokaliteter med henblik på en gennemgang Side 14 af 16

15 af lokal identitetsudbyders egne gennemførte kontroller eller lokal identitetsudbyders administration af brugeradgang til serviceudbydes løsning(er). 16. Opfølgning på brud på sikkerhed Parterne har pligt til uden forsinkelse at underrette hinanden ved sikkerhedshændelser, som kan påvirke modparten. Parterne har pligt til uden forsinkelse at medvirke ved afdækning samt afhjælpning af sikkerhedshændelser, f.eks. ved at gennemgå logs. En part har på ethvert tidspunkt ret til på forlangende at få udleveret en kopi af alle loghændelser, som den anden part har registreret i relation til en bruger. I forbindelse med anmodningen om udlevering af oplysninger, skal den anmodende part oplyse baggrunden for anmodningen, og den anden part er alene forpligtet til at udlevere den, hvis dette er i overensstemmelse med relevant lovgivning. Den lokale identitetsudbyder forpligter sig til at behandle medarbejderes overtrædelse af sikkerhedsreglerne for eksterne tjenester efter samme regler som ved brud på regler i forhold til lokal identitetsudbyders egne systemer. Den lokale identitetsudbyder skal tage skridt til at sikre, at sådanne brud ikke sker igen. Eksempel Med sikkerhedsbrud forstås f. eks. den lokale identitetsudbyders medarbejderes brug af adgang til uberettiget at læse data hos serviceudbyderen. En medarbejder i en kommune misbruger sin adgang til Skats system til at få adgang til virksomhedsdata, som bruges til private formål. Her skal Skat og kommunen samarbejde om efterforskning af sikkerhedsbruddet. 17. Samarbejde Hver part er forpligtet til at udnævne kontaktpersoner samt sikre den løbende opdatering af kontaktoplysningerne. Kontaktpersonerne er parternes kontaktpunkt. 18. Ændringshåndtering Større ændringer i en aftaleparts setup som følge af ny leverandør, certifikatfornyelse, ændring i serviceudbyders adgangspolitik eller lignede, skal varsles mindst 90 dage inden ændringer foretages, således at den anden part kan afse ressourcer til at foretage eventuelle, nødvendige ændringer. Hver part er forpligtet til at afholde udgifter i forbindelse med ændringer og tilpasninger af eget system ved leverandørskift. Mindre ændringer kan ske med 30 dages varsel. Det anbefales, at parterne i øvrigt aftaler varsler for ændringer. 19. Ikrafttrædelse Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Side 15 af 16

16 20. Misligholdelse og ansvarsforhold Misligholdelse og ansvarsforhold Dansk rets almindelige regler om misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser finder anvendelse med de nedenfor anførte tilføjelser Varsling og ophævelse i forbindelse med misligholdelse Såfremt en part væsentligt misligholder sine forpligtelser og ikke ophører hermed senest 10 dage efter skriftligt at være anmodet herom, kan den anden part skriftligt og uden varsel hæve aftalen. I tilfælde af alvorlige sikkerhedsbrud skal serviceudbyder træffe nødvendige foranstaltninger, f. eks. ved straks at lukke for den lokale identitetsudbyders adgang med billetter. 21. Opsigelse og ophør Aftalen kan af hver part opsiges skriftligt til ophør med udgangen af en måned med en måneds varsel. Denne frist bortfalder såfremt der er tale om misligholdelse jævnfør punkt Underskrift Undertegnede bekræfter med sin underskrift at acceptere aftalens vilkår. Aftalen udfærdiges i 2 eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer det ene. Dato: For Serviceudbyder: Dato: For lokal identitetsudbyder: Myndighedens navn.: Myndighedens navn.: CVR nr.: CVR nr.: Underskrivers navn Underskrivers navn Underskrift Underskrift Side 16 af 16

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring (Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring Version 1.1 Godkendt 21. januar 2010 1 2 > Begrebsmodel til brugerstyring Denne

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. februar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning af kontaktpersonordningen,

Læs mere