Bygningsforbedringsudvalget. Beretning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsforbedringsudvalget. Beretning 2008"

Transkript

1 Bygningsforbedringsudvalget Beretning 2008

2

3 Indhold : Årsberetning Studietur til Fyn... 6 Bilag: Oversigt over færdiggjorte ejendomme i

4

5 Bygningsforbedringsudvalget i Næstved Kommune Årsberetning 2008 Årsberetning og årsregnskab er udarbejdet i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov nr af , samt Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, BEK nr. 352 af 24. april Bygningsforbedringsudvalget er nedsat af Næstved Byråd den 12. marts 2007 til helt at udøve Byrådets beføjelser i henhold til kapitel 4 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov nr af 27. december Udvalgets hovedopgave er at yde støtte til istandsættelse og forskønnelse af beboelsesbygninger. Støtteområde Ejendomme omfattet af mulighed for tilskud, er ejendomme, der er udpegede som fredede og bevaringsværdige jævnfør gældende kommuneplan og lokalplaner eller Kommuneatlas. For ejendomme der ikke er omfattet af en registrering i Kommuneatlas, kan forvaltningen foretage en konkret registrering. Kriterier Fredede og bevaringsværdige ejendomme tildeles støtte ud fra en samlet vurdering af kriterierne: Ejendommens bevaringsværdi. Ejendommens synlighed og betydning for bybilledet eller landskabet. Betydning af istandsættelsernes fastholdelse eller forøgelse af ejendommens bevaringsværdi. Hvad ydes støtte til Fredede og bevaringsværdige ejerboliger opført før 1950, som mangler tidssvarende opvarmning eller wc eller er væsentlig nedslidt, og som bebos af ejeren. Fredede og bevaringsværdige andelsboliger opført før 1950, som mangler tidssvarende opvarmning eller wc eller er væsentlig nedslidt, og som bebos af andelshaveren. Støtten ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm. Støtten kan omfatte teknisk rådgivning, arkitektudgift, administrationsudgifter så som revisor. Istandsættelsen skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele. Tilsagn om støtte kan kun meddeles, såfremt installationsmangler, kondemnable forhold og sikkerhedsmæssige mangler (fx ved bygningens konstruktioner) er afhjulpet eller afhjælpes i forbindelse med gennemførelsen af beslutningen. Til fredede og bevaringsværdige ejendomme kan ydes op til 1/3 støtte af de støtteberettigede udgifter. Ansøgninger med samlede støtteberettigede udgifter inkl. moms under kr. kan ikke komme i betragtning om støtte. Støtteberettigede arbejder er istandsættelser af klimaskærmen, dvs. fx murværk, karnapper, tag, vinduer, døre og kviste, som er en del af den oprindelige bygning. Nyetableringer kan ikke støttes. 1

6

7 Bygningsforbedringsudvalget kan stille arkitektoniske krav hovedsagligt med udgangspunkt i ejendommens oprindelige udtryk og oprindeligt anvendte bygningsmaterialer. Bygningsforbedringsudvalget kan desuden stille miljømæssige krav til udførelsen, herunder omkring genbrug af bygningsmaterialer, bortskaffelse af gamle bygningsmaterialer og krav til nye bygningsmaterialer. Udvalget kan også stille krav om, at der vedlægges tegningsmateriale og beskrivelse af arbejdets udførelse, før der træffes afgørelse om tilskud. Såfremt udvalget af Byrådet får stillet flere tilskudsmidler til rådighed end tilbagefaldne lån, kan udvalget tage beslutning om støtteområde op til revision. Herunder kan beslutningen omfatte mulighed for støtte til ikke bevaringsværdige ejendomme, som opfylder betingelserne indenfor lovens rammer. Hvordan ydes støtten: Støtten ydes som kontant tilskud. Tilskuddets størrelse fastsættes af Bygningsforbedringsudvalget og kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter (jævnfør det godkendte projekt). Der tinglyses en deklaration på ejendommen vedrørende vilkår for hel- eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt ejendommen sælges indenfor 15 år til en højere pris end den ved støtteudmålingen beregnede handelsværdi med tillæg af et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen i det forløbne tidsrum, og eventuel prisstigning vedrørende andre forbedringsarbejder gennemført efter byfornyelsesarbejderne. Deklarationen træder ikke i kraft ved afhændelse/salg til medejer, ægtefælle eller livsarving, men vil i så fald fortsat være gældende indenfor den fastsatte årrække (15 år). Byrådet nedsatte den 12. marts 2007 Bygningsforbedringsudvalget, som består af : Kommunale repræsentanter Medlem: Lindy Nymark Christensen; Byrådet (A). Formand. Medlem: Hans R. Hansen; Byrådet (V). Næstformand. Bevaringsinteresser Medlem: Ole Kjærulf; Næstved Bevaringsforening. Suppleant: Palle Birk Hansen; Næstved Museum. Grundejerinteresser Medlem: Erling Pedersen; Næstved Grundejerforening. Medlem: Bjarni Fischer; Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.* Suppleant: Jesper Westrup; Næstved Grundejerforening. Suppleant: Kim Mathiesen; Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. * Bjarni Fischer er i 2008 indtrådt i udvalget p.g.a. medlem Helge Larsens død. Sekretariatsfunktionen: Teknik- og Miljøforvaltningen / Miljø og Plan / Kontoret for Fysiskplanlægning v/ Anja Andersen og Thorben Rokkjær. 2

8

9 Den 23. april 2007 besluttede Byrådet: at beføjelser efter byfornyelseslovens kap. 4 overdrages i sin helhed til Bygningsforbedringsudvalget at forretningsorden samt dennes bilag 1 Retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed endelig godkendes. at beføjelsen til at tegne kommunen på tilbagebetalingsdeklarationer udarbejdet med hjemmel i byfornyelseslovens kap. 4 delegeres til Bygningsforbedringsudvalget. at beføjelser til at godkende anvendelsen af underhåndsbud, arbejde i eget regi og arbejde i regning i forbindelse med arbejder støttet efter lov om byfornyelse kap. 4 delegeres til Bygningsforbedringsudvalget. at alle hidtidige og fremtidige tilbagebetalte lån, ydet efter tidligere gældende Lov om byfornyelse, genuddeles som tilskud, og som sådan stilles til rådighed for Bygningsforbedringsudvalget, så længe Byrådet har nedsat et Bygningsforbedringsudvalg og at midlerne frigives til formålet. at midler, der er disponeret over i tidligere år i form af afgivne tilsagn om støtte til igangværende sager, stilles til rådighed for Bygningsforbedringsudvalget som støttemidler til nye ansøgninger, i det omfang ansøgere frafalder tilsagnet, eller tilskuddet bliver mindre end tilsagnet og at dette er gældende, så længe Byrådet har nedsat et Bygningsfor-bedringsudvalg. Økonomi Budget Udgifter Restudgiftsbudget Refusion/indtægt Overførsel fra Tilbagebetalte lån I alt Disponeret til igangværende sager Ikke disponeret I 2008 udgjordes budgettet for Bygningsforbedringsudvalget af overførsler af restbudget fra 2007 en udgift på kr. og en indtægt budgetteret til kr. Til udgiftsbudgettet på kr. tillægges beholdningen af tilbagebetalte lån på kr. og to tilbagebetalte lån i 2008 på sammenlagt kr., således at der var en samlet udgiftsramme på kr. inklusive afgivne tilsagn om støtte til igangværende sager. Under den tidligere byfornyelseslov udgjordes støtten af rente- og afdragsfrie lån, som skal tilbagebetales første gang ejendommen skifter ejer. De tilbagebetalte lån er således fra tidligere støttemodtagere, der har tilbagebetalt rente- og afdragsfrie lån/støttemidler. I året er tre sager med afgivet tilsagn om støtte bortfaldet, hvilket har frigivet disponerede midler på i alt kr. Hertil kommer nogle sager som ved godkendelse af regnskab er reduceret i støtte. Reduktionen kan være en følge af, at udgifterne er blevet mindre end budgetteret, eller at arbejder er udført, som ikke var i overensstemmelse med aftalen med Bygningsforbedringsudvalget. I alt har der i 2008 været kr. til disposition for nye ansøgninger om støtte. 3

10

11 Afsluttede projekter med udbetalt tilskud i 2008 Beliggenhed Tilsagnsår Udbetalt tilskud Refusion Genanvendte tilbagebetalte midler Alleen 31, Karrebæksminde Farimagsvej 59, Næstved Gottliebsvej 9, Næstved Hvedevænget 39, Næstved Kildemarksvej 38, Næstved Kyse Bygade 24, Kyse Ny Jernbanegade 13-15, Næstved (andelsboliger) Næsbyvej, Næsby, (1) Præstøvej 76, Næstved Skovvænget 2, Lov, Slagkildevej 8, Næstved Susåvej 3, Næstved Østre Ringvej 11, Næstved I alt Ad (1) Der er i sagen anvendt tilbagebetalte midler på kr., hvilket er årsag til at refusionen er mindre end 50 % af udbetalingen. De kr. er et restbeløb af tilbagebetalte midler på i alt kr. i tidligere Suså Kommune. Beløbet har ikke figureret på kontoen med tilbagebetalte midler, hvorfor det ikke er indskrevet i kolonnen Genanvendte tilbagebetalte midler. Der er i året afholdt udgifter for i alt kr. jævnfør ovenstående tabel. Refusionen på kr. svarer til de afsluttede sager i Hertil kommer en nettorefusion på kr. modtaget for Sanders Kaserne. Hermed er der i 2008 i alt modtaget kr. i statsrefusion. Sagen Sanders Kaserne afsluttedes i 2007, men refusionsopgørelsen er berigtiget i 2008 med hensyn til bidrag til Byggeskadefonden mm., således at den modtagne refusion udgør 50 % af den udbetalte støtte. Af årets udgifter er de kr. trukket fra kommunens beholdning af tilbagebetalte midler på kr.. Der resterer således en beholdning af tilbagebetalte lån på kr. Det samlede udgiftsbudget 2008, inklusive tilbagebetalte lån og disponerede midler til igangværende projekter, var på kr. Med fradrag af de samlede udgifter på kr. er der et restudgiftsbudget ved regnskabsårets udgang, inklusive tilbagebetalte lån og disponerede midler til igangværende projekter, på kr. Af disse midler er disponeret til igangværende projekter i alt kr. Hertil kommer, at Byrådet har besluttet, at medfinansiering på kr. af et LAG-projekt (vedr. etablering af et kreativt værksted i Medborgerhuset Glumsø Kro) finansieres af Bygningsforbedringsudvalgets budget. Således er der af restudgiftsbudgettet 2008: kr., som der ikke er disponeret over. 4

12

13 Ansøgninger behandlet i 2008 Beliggenhed Støttebeløb Bidrag til Byggeskadefonden (BvB) Alleen 30-32, Karrebæksminde (andelsboliger) Jørgen Jensens Vej 39, Næstved Fladsågårdsvej 11, Mogenstrup Krumport 12, Næstved (mertilsagn) Nordre Farimagsvej 14, Næstved Odinsvej 14, Næstved (andelsboliger) (1) 0 Smedevangen 17, Hyllinge (mertilsagn) I alt I alt disponeret til støttede sager Ad (1) Udvalget bevilligede tilsagn om støtte på kr. til Odinsvej 14. Efterfølgende har andelsboligforeningen dog anmodet om, at sagen lukkes. Indkaldelse af ansøgninger har fundet sted via annoncering i Næstved Bladet under Nyt fra Næstved i uge 12 og 15 samt på kommunens hjemmeside på Internettet. Ansøgningsperioden var fra Bygningsforbedringsudvalget har holdt fire møder i året. Møderne har primært drejet sig om behandling af ansøgninger om støtte samt afsluttende byggeregnskaber. Udenfor udvalgets budget er afsat kr. til relaterede aktiviteter. Det kan fx være erfaringsudveksling med andre Bygningsforbedringsudvalg eller besigtigelse af ejendomme istandsat med høj bevaringsværdi eller andre aktiviteter til styrkelse af udvalgets kompetencer, sammenhold og arbejde. Den 19. juni 2008 foretog Bygningsforbedringsudvalget en studietur til Fyn. Dagen startedes med et ordinært møde i udvalget, hvorefter der kørtes til Den Fynske Landsby, hvor der var arrangeret en omvisning med fokus på byggestil, -metoder og -materialer. Senere på dagen var der et erfaringsudvekslingsmøde i Troense med medlemmer af Svendborg Kommunes Bygningsforbedringsudvalg, efterfulgt af en besigtigelse af den ældre del af Troense. Studieturen havde deltagelse af i alt 8 personer og udgiften blev på kr. Årets sidste møde i december afsluttedes med en middag på Hotel Vinhuset, som tak for de ulønnede medlemmers indsats. Arrangementet beløb sig til kr. med 7 personers deltagelse. 5

14

15 Studietur til Fyn den 19. juni 2008 Den fynske landsby Troense med de ældste huse Firelænget gård som den så ud i 1800 tallet. Den fynske landsby Den 19. juni afholdte Bygningsforbedringsudvalget en studietur til Fyn. Dagen startede med et ordinært møde, hvorefter der kørtes til Det fynske Landsby, hvor der var arrangeret en speciel omvisning med fokus på traditionel byggestil, metoder, og materialer. Her fik udvalget en enestående mulighed for at studere 1800 tallets landsbybebyggelse, der har bevaret sin oprindelige identitet. Senere mødte Udvalget medlemmer af Svendborg Kommunens Bygningsforbedringsudvalget. Mødet fandt sted i Troense, der er en særdeles velbevaret landsby, beliggende smukt ved indsejlingen til Svendborgsund. Der blev udvekslet erfaringer mellem udvalgene. Studietur sluttede med vandretur i landsbyen, som i vidt omfang har bevaret både gadestruktur og bebyggelse. De ældste længehuse, opført på lange smalle parceller med frugtplantager, stammer fra 1700 tallet. 6

16

17 Som bilag til denne beretning er vedlagt oversigt over færdiggjorte ejendomme i Bygningsforbedringsudvalgets beretning og regnskab 2008 er godkendt i Bygningsforbedringsudvalget Næstved Kommune den 26. marts Lindy Nymark Christensen Formand Hans R. Hansen Næstformand 7

18

19 Bilag Oversigt over færdiggjorte ejendomme i 2008 Tidligere blev oprindelige opsprossede vinduer udskiftet med større vinduespartier, der er skæmmende for husets arkitektur Med inspiration fra et gammelt billede fandt man klædelige vinduer og døre til ejendommen. Ejendommens facade mod gade med nye vinduer og dør. Den istandsatte ejendom set fra siden. Den nyklassicistiske frise danner overgang mellem murværket og taget. Kildemarksvej 38. Næstved Ejendommens originale vinduer og døre blev i 70èrne udskiftet med vinduer med store glaspartier, og ved udskiftningen blev der ikke taget hensyn til husets alder og byggestil. I samarbejde med ansøgeren og på baggrund af et gammelt billede af huset, blev der udarbejdet forslag til nye vinduer og døre. Istandsættelsen som har også omfattet tagreparation og reparation af frisen på murværket blev gennemført med støtte fra BFU på kr. 8

20

21 Ejendommen før istandsættelse. Facade mod Præstøvej Ejendommen med nye ståltegl over vinduer og nye fuger i murværket. Detalje af istandsat murværk. Præstøvej 76. Næstved. Denne ejendom opført i 1935 er registreret som bevaringsværdi med karakteren 4. Præstøvej 76 hører til en række funktionalistiske huse opført i 30 erne langs Præstøvej. Facaden mod vejen har bevaret sin oprindelige arkitektur. Jerndragere der bærer det tunge murværk over vinduerne, og fugerne var forvitret, sålbænke var revnede, og enkelte vinduer skulle skiftes ud, da ejerne i 2006 har besluttet at søge støtte til istandsættelse. Støtte fra BFU på kr. har gjort det muligt at omfuge murværket, isætte nye ståltegl og isætte nye vinduer identiske med de oprindelige. 9

22

23 Ejendommens hvidmalede facade, er tidligere byfornyet. Bindingsværket på den gule facade skal skiftes ud, og der skal isættes nye vinduer. Den istandsatte ejendom Slagkildevej 8. Næstved Ejendommen opført i 1900 i den nationalromantiske stil i bindingsværk og med pudsede tavler blev etapevis restaureret med støtte fra BFU. Bindingsværket blev fornyet og udskiftet efter de bedste traditionelle håndværksmetoder, og der blev isat nye palævinduer med smalle sprosser og kitfalse. Den foreløbig sidste etape har omfattet restaurering af nordøst og nordvest facade. Udvalget har i 2008 udbetalt kr. til dette projekt. 10

24

25 Billede før istandsættelse af stråtaget mod nord Billede efter istandsættelse, juni 2008 Susåvej 3. Næstved Dette idylliske stråtækte hus fra 1825 ligger i et landsbymiljø ud til Susåen tæt på bymidten. Enklaven med stråtækte bindingsværkshuse på vestsiden af Susåen er velbevarede rester af landsbyen Lille Næstved. Støtte til nytækning af den ene tagside, nye vindskeder og lægter udgjorde kr. 11

26

27 Sydfacade før istandsættelse Detalje af vindue og bindingsværk før istandsættelse Udsnit af sydfacade med nyt bindingsværk og tavler Detalje af det istandsatte vindue Farimagsvej 59 Næstved Ejendommen opført i 1908 er registreret med en høj bevaringsværdi trin 3. I området omkring Kæhlers Keramikfabrik opførtes i den periode flere arkitekttegnede villaer. I 2006 har BFU afgivet tilsagn om støtte til istandsættelse af bindingsværk, rådnet træværk på de originale palævinduer, samt til istandsættelse af hele sydfacade, der var stærk medtagen. Istandsættelsen blev støttet med kr. Ejendommen set fra Farimagsvej 12

28

29 Store sætningsskader og skallet murværk har præget ejendommen i mange år Murværket er genoprettet med BFU støtte. Bagfacaden har også fået et løft. Ny Jernbanevej Næstved Udvalget har støttet reparation af sætningsskader, puds og maling af facader og nye sålbænke på denne forfaldne ejendom, der ikke var vedligeholdt i årevis. Der blev udbetalt en støtte på i alt kr. Nye dannebrogsvinduer og et nyt tegltag vil kunne give ejendommen yderligere løft. 13

30

31 Vinduer i gavlen mod have mangler også sprosser Ejendommen før istandsættelse med store vinduer uden sprosser i gavltrekanterne Nyt tegltag og opsprossede vinduer er med til at opretholde ejendommens bevaringsværdi. Gavl mod vejen efter istandsættelse. Hvedevænget 39. Næstved Gavl mod haven med nye vinduer Ejendommen er et af 3 næsten identiske gavlhuse opført i 30èrne i national, traditionel byggestil i røde tegl. Med tiden blev de karakteristiske palævinduer skiftet ud, terrassedøre sløjfet og enkelte balkoner pillet ned, og dermed har den originale arkitektur mistet sin karakter. Støtte på kr. har gjort det muligt at oplægge nyt traditionelt tagltag, anvende nye tagrender i zink og udskifte enkelte vinduer. Tidligere har udvalget støttet reparation af fuger på ejendommen. 14

32

33 Ejendommens facader har fået nye fuger Forvitret murværk blev repareret Skovvænget 2. Næstved Bygningsforbedringsudvalget har støttet reparation af murværk og nye fuger på ejendommen med kr. Opstigende fugt og forkert maling har ødelagt facaden Facade mod vejen efter istandsættelse Gottliebsvej 9. Næstved Reparation af puds på facade mod vejen og maling af facade blev gennemført med støtte fra Bygningsforbedringsudvalget på kr. 15

34

35 Ejendommen set fra gårdsiden. Her skal nytækkes og opføres en ny kvist tilpasset huset Detalje af ny kvist Nytækket tagflade med ny kvist Nytækket gavl Næsbyvej 35 C. Næsby Dette husmandssted er opført i 1877 i bindingsværk med stråtag, og er registreret som bevaringsværdi ejendom trin 4. Bygningsforbedringsudvalget har støttet nytækning af nordsiden af taget og nytækning af to gavle, samt udskiftning af lægter, vindskeder mm. Opførelse af en ny kvist kunne ifølge byfornyelsesloven ikke støttes. Udformning og placering af kvisten på tagflade har ansøgeren aftalt med udvalget. Der er udbetalt kr. i projektstøtte. 16

36

37 Facade mod Kanalen før istandsættelse Ejendommen før istandsættelse med store vindueshuller og gammelt eternittag med alt for stort udhæng Facade mod Alleen efter gennemgribende restaurering Facade mod Kanalen Alleen 31. Karrebæksminde Ved den ældste gade i Karrebæksminde, med næsten ensartede huse bygget af skipper, ligger nr. 31 opført i Antagelig i 70èrne, har huset gennemgået en uheldig istandsættelse, hvor tegltaget blev skiftet ud med eternitplader, tagformen ændret, og de originale vinduer erstattet af mere praktiske uden sprosser og detaljer. I årene blev ejendommen gennemgribende istandsat med støtte fra BFU på kr.. Nye røde traditionelle vingetegl blev lagt op, rygningssten lagt i mørtel, og tagformen blev genoprettet. Næsten alle vinduer blev skiftet ud med småopsprossede vinduer, så huset fremstår i dag næsten som ved opførelsen. 17

38

39 Facadedetalje med forvitrede fuger Facade før istandsættelse Ejendommen med nye fuger Østre Ringvej 17. Næstved Denne etageboligejendom fra 1948 har modtaget støtte på kr. til opmuring af gavle, der var truet af nedstyrtning, og omfugning af facader. 18

40

41 Restaureringen har omfattet taget, facader og vinduer. Gamle ovenlysvinduer er skiftet ud med fredningsvinduer Kyse Bygade 24. Kyse Denne velproportionerede og smukke ejendom fra 1938 er tydeligt inspireret af bedre byggeskik- bevægelsen. En god klassisk proportionering og ærlighed i valget af byggematerialer samt enkelhed i detaljer, der begrænser sig til taggesims, præger dette smukke og markante hus. Istandsættelsen har omfattet både understrygning af tegltaget, fornyelse af forvitrede fuger i murværket, udskiftning af ældre vinduer, tagnedløb og sålbænke. Projektet blev støttet med kr. 19

42

43

44 Miljø- og Plan Næstved Kommune Brogade Næstved Telefon

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB BFU.møde d. 19.05.10, pkt. 4 2009 BERETNING OG REGNSKAB Bygningsforbedringsudvalget Hvidovre Kommune Indhold Beretning... 3 Bygningsforbedringsudvalgets fortsættelse... 3 Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Information Bygningsfornyelse Borris

Information Bygningsfornyelse Borris Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE MAJ 2007 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2006 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Storegade 20A, 4780 Stege

Storegade 20A, 4780 Stege Storegade 20A, 4780 Stege Opført i 1908 Privat udlejningsejendom med 2 boliger og 1 erhvervslejemål Ejendommen ligger på hovedgaden i Stege by, og er omfattet af lokalplan 61 Skilte og facader i Storegade.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen

SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen NOTAT DATO 25-01-2011 SAGSNR. 326-2011-8045 SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen Plan Byg og Miljø Byg og Bolig Personlig henvendelse: Kalundborg Kommune Højvangen 9 4470 Svebølle www.kalundborg.dk Telefon

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

Information Bygningsfornyelse Borris

Information Bygningsfornyelse Borris Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Besigtigelse af mandskabsfaciliteterne

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7297 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Klage vedrørende 4.2 Vinduer er frafaldet. KK oplyser at skaden er anerkendt

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.08.29.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.08.29.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 29. august 2006 Tidspunkter 10:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud Page

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A.

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig Kommune.

Læs mere

Vedtægter. For. Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej 11. 6990 Ulfborg. Tlf. 97497313

Vedtægter. For. Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej 11. 6990 Ulfborg. Tlf. 97497313 Vedtægter For Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej 11 6990 Ulfborg. Tlf. 97497313 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Holstebro kommune.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:00 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE APRIL 2004 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2003 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: Struer@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby

Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby Baggrund Foranlediget af den store interesse for opsætning af solceller foretog Den Fælles Grundejerforening for Ryget Skovby (DFGRS) i oktober 2012

Læs mere

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 OPFATTELSER OG OPFORDRINGER VEDRØRENDE REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING 28. JUNI 2015 1 INDLEDNING Formålet med den nugældende lokalplan 316.2 og tidligere 316 lokalplaner

Læs mere

Udkast. Vedtægter. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Udkast. Vedtægter. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Udkast Vedtægter Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde.. 2 3 Andelshavere/varmeaftagere.. 2 4 Andelshavernes hæftelser og

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

Carsten og Victoria Burels Piihl Esbjergvej 316 6000 Kolding. cp@vica.dk

Carsten og Victoria Burels Piihl Esbjergvej 316 6000 Kolding. cp@vica.dk Carsten og Victoria Burels Piihl Esbjergvej 316 6000 Kolding cp@vica.dk Landzonetilladelse til enfamiliehus med garage og udestue som erstatning for eksisterende bolig. By- og Udviklingsforvaltningen Plan

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 NAVN OG HJEMSTED 2 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2 3 ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE 2

FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 NAVN OG HJEMSTED 2 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2 3 ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE 2 FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. VEDTÆGTER. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 NAVN OG HJEMSTED 2 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2 3 ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE 2 4 ANDELSHAVERENS HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR 3 5 UDTRÆDELSESVILKÅR

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE MARTS 2009 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2008 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEJNSVIG VARMEVÆRK A.M.B.A

VEDTÆGTER FOR HEJNSVIG VARMEVÆRK A.M.B.A VEDTÆGTER FOR HEJNSVIG VARMEVÆRK A.M.B.A Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er. Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er. Billund Kommune Paragraf 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Lem Varmeværk

Vedtægter for Lem Varmeværk Vedtægter for Lem Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Andelsselskabet Lem varmeværk 1.2 Selskabets hjemsted er Askevej 5, 6940 Lem. Ringkøbing Skjern kommune 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt.

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt. Byggepladsbesøg ved NHL 22.6.15 SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 TILSYN - NOTAT 2 23.6.2015 Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset.

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling I henhold til grundejerforeningens vedtægter 5 indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling,

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th).

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Området ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre,

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Dybdalgård

Grundejerforeningen Dybdalgård 1 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Dybdalgård 2 1 Foreningens navn. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Dybdalgård. 2 Foreningens geografiske dækningsområde. Dens område er arealerne omfattet

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Dagsorden. til Plan & Miljøudvalg

Dagsorden. til Plan & Miljøudvalg Dagsorden til Plan & Miljøudvalg Mødedato: Tirsdag den 2. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Mødelokale 2 Esbjerg Rådhus John Snedker (A), Karsten Degnbol (V), Henrik Andersen

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Der var fremmødt mødt 10 ejere inklusive bestyrelsen til generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af Dirigent og referent: Jens Andersen valgt

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet.

VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet. VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet. 1.2 Selskabets hjemsted er Vallensbæk Nordmark,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere