Decanoic acid, methyl ester. Relevant identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarådes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Decanoic acid, methyl ester. Relevant identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarådes"

Transkript

1 1.Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikation Handelsnavn: Beskrivelse: CAS Nummer: EINECS Nummerr: ME-1090 METHYLESTER KO Decanoic acid, methyl ester Registrerings nummer: Synonymers: Decanoic acid, methyl ester Relevant identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarådes Identificerede anvendelser Brændstof for Lampe olie & Tændvæske Anvendelse dr frarådes: Ingen kendte Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent/leverandør Fritz Schur Consumer Products A/S Esplanaden København K Denmark Yderligere information: Nød telefon: +(45) Poison Hotline (DK), Bispebjerg Hospital (open 24 hours) 2 Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen Stoffet er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende klassificering gælder. Klassificering I henhold til direktiv 67/548/EEC eller direktiv 1999/45/EC: Ikke klassificeret Klassificering I henhold til forordning (EF) No 1272/2008 Giftig for vandlevende organismer, med langvarig virkning. Miljøfare: Giftig for vandlevende organismer, med langvarig virkning. Kategori 2 Physical hazards: Ikke klassificeret Health hazards: Ikke klassificeret Specific hazards: Giftig for vandlevende organismer, med langvarig virkning. Main symptoms: Ingen kendte Mærknings elementer: Mærkning I henhold til (EF) No 1272/2008: Indeholder: Methyl Decanoate Identifikations nummer: Fare piktogram: Side 1 af 8

2 Signalord: Hazard statements: Sikkerhed sætninger: Forebyggelse: Reaktion: Opbevaring: Bortskaffelse: Yderligere oplysninger på etiketten: Andre fare: ingen Toxic to aquatic life with long lasting effects Undgå udledning til miljøet Udslip opsamles Ikke tilgængelig Bortskaf indholdet/beholderen I et passende renovationsanlæg I henhold til gældende love og regulativer og til produktets tilstand på bortskaffelsestidspunktet Ikke relevant Ikke relevant 3 Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer Almen information: Stoffet CAS Nummer: Methyl Decanoate REACH identifikations nummer Klassifisering: DSD: - CLP: Aquatic Chronic 2;H411 Yderligere information: CLP: Forordning nr. 1272/2008 DSD: Direktiv 67/548/EEC PBT: persistent, bio akkumulerende og toksisk stof vpvb: meget persistent og meget bioakkumulerende stof #: Der er EU-grænseværdier for dette stof 4 Førstehjælps foranstaltninger Beskrivelse af førstehjælps foranstaltninger Almen information: Ved Indånding Ved hudkontakt: Ved kontakt med øjne: Ved indtagelse: Information for doctor: Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling er nødvendig. Ikke tilgængelig Søg frisk luft. Ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt. Ved åndedræts besvær, giv ilt. Søg straks lægehjælp. Vask straks huden med sæbe og vand. Fjern forurenet beklædning. Søg læge ved vedvarende irritation. Vask tøjet separat ved genbrug. Skyl øjne grundigt. Søg læge Giv aldrig en person, der er bevistløs eller som har krampe, noget at drikke eller spise. Fremkald ikke opkastninger. Kontakt læge. Ingen kendte Ikke tilgængelig Side 2 af 8

3 5 Brandbekæmpelse Gennerelle brandfarer: Egnede slukningsmidler: Ikke egnede slukningsmidler: Særlig fare I forbindelse med stoffet eller blandingen: Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab: Særlige brandbekæmpelsesforanstaltninger: Ikke tilgængelig Skum, CO2, tørkemikalier Vandsprøjter kan være ineffektive Forbrænding kan forårsage giftige dampe, kulilte og kuldioxid. Anvend friskluft tilført åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. Afkøl beholder med rigeligt vand I lang ti defter branden er slukket. 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedure: Miljøbeskyttelses foranstaltninger: Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Henvisning til andre punkter : Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller ansigtsskærm. Bær pasende beskyttelsesudstyr under rengøring. Hvis der opstår dampe, anvend egnede åndedrætsværn. Brug jord eller sandsække for at minimere forurening af afløb, overflade og grundvand. Udluft området. Fjern antændelseskilder. Absorber med jord, sand eller andet ikke nantændeligt materiale og overfør til beholdere til senere bortskaffelse. Personlige værnemidler se pkt.8 Bortskaffelse se pkt Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering: Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenlighed: Særlig anvendelse Da tomme beholdere kan indeholde restprodukter skal advarslerne på etiketterne stadig følges, også når beholderen er tom. Vask omhyggeligt efter håndtering. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Holdes væk fra antændelseskilder. Kan opbevares i de fleste almindelige lagertanke, herunder kulstof stål, aluminium, glasfiber og rustfrit stål. Opbevares køligt og tørt med tilstrækkelig udluftning. Hold produktet på afstand af uforenlige materialer, åben ild og høje temperaturer. Ikke tilgængelig. Side 3 af 8

4 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Additional information about design of technical facilities: No further data; see item 7. Control parameters Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace: Not required. Predicted no effect concentration (PNEC s ) Components Type Route Value Form Not applicable Fresh water 0,0011 mg/l Fresh water 0,0469 mg/kg dw sediment Intermittent 0,011 mg/l release Marine 0,0047 mg/kg dw sediments Marine water 0,00011 mg/l Exposure controls Personal protective equipment: General protective and hygienic measures: Respiratory protection: Protection of hands: Material of gloves: Immediately remove all soiled and contaminated clothing. Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Be sure to clean skin thoroughly after work and before breaks. Avoid contact with the eyes and skin. In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use self-contained respiratory protective device. The glove material has to be impermeable and resistant to the producu the substancel the preparation Butyl rubber, BR Nitrile rubber, NBR The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. Penetration time of glove material: Eye protection: The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed. Safety glasses Face protection Goggles recommended during refiiling Side 4 af 8

5 9 Physical and chemical properties Information on basic physical and chemical properties General Information Appearance: Form: Liquid Colour: According to specification Odour: Characteristic Odour threshold: ph-value: Not applicable Changes in conditions undetermined Melting point : ca C Boiling Point/Boiling range: ca C Flash point: ca C (Pensky-Martens Closed Cup) Flammability (solid, gaseous): Not applicable Ignition temperature: Decomposition temperature: Self-ignition: Danger of explosion: Product does not present an explosive hazard Explosion limits: Lower: Upper: Vapor pressure: Density: Relative density at 40 0 C: ca. 0,873 Vapor density: Evaporation rate: Solubility in/ Miscibility with water: Insoluble Segregation coefficient ( n-octanol/water): Viscosity: Dynamic at 25 0 C: ca. 2,4 mm2/s at 20 0 C Kinematic: Other information: No further relevant information available 10 Stability and reactivity Reactivity Chemical stability: Thermal decomposition I conditions to be avoided: Possibility of hazardous reactions Conditions to avoid: Incompatible materials: Hazardous decomposition products: Stable at environment temperature. No decomposition if used according to specifications. Reacts with oxidizing agents. Reacts with strong alkali. See Section 7 for information on safe handling. See Section 7 for information on safe handling. Poisonous gases/vapours Irritant gases/vapours Carbon monoxide and carbon dioxide Side 5 af 8

6 11 Toxicological information Information on toxicological effects Acute toxicity: Fatty acids, palm-kernel oll, Me esters LD/LCSO values relevant for classification: Primary irritant effect: on the skin: on the eye: Sensitization: Additional toxicological information: Oral LD50 >2000 mg/kg bw (rat) No irritant effect. No irritating effect. No sensitizing effects known. When used and handled according to specifications, the product does not have any harmful effects to our experience and the information provided to us. The substance is not subject to classification according to the latest version of the EU lists. CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction) Mutagenicity: Carcinogenity Toxicity for reproduction: 12 Ecological information Toxicity Aquatic toxicity: Fatty acids, palm-kernel oil, Me esters Persistence and degradability: Behaviour in environmental systems: Bioaccumulative potential: Mobility in soil: Additional ecological informafion: General notes: Results of PBT and vpvb assessment Other adverse effects: PBT: vpvb: LC50 (96h) >100 mg/l (fish) Easily biodegradable Water hazard class 1 (German Regulation) (Selfassessment): slightly hazardous for water Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system. Not applicable. Not applicable. Side 6 af 8

7 13 Disposal considerations Waste treatment methods Recommendation: Uncleaned packaging: Recommendation: Must be specially treated adhering to official regulations. Packagings that may not be cleansed are to be disposed of in the same manner as the product. 14 Transport information DOT Regulations: Hazard Class: - Land transport ADR/RID (cross-border) ADR/RID class: - Maritime transport IMDG: IMDG Class: - Marine pollutant: No Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: ICAO/IATAClass: - UN "Model Regulation": - Special precautions for user: Not applicable. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code: Name: Fatty Acid Methyl Esters(m) Pollution category: Y Ship type: 2 15 Regulatory information Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008: National regulations: GHS label elements Other regulations, limitations and prohibitive regulations Country Substance Positive Usting: Europe (EINECS), China (IECSC), Korea (ECL) Alternate CAS No.: Note: Chemical safety assessment: US (TSCA) Canada (NDSL) New Zealand (NZIOC) Europe (EINECS) Korea (ECL) China (IECSC) The substance name and CAS numbers which are used for this product in the stated inventories may deviate from the information listed in Section 3. A Chemical Safety Assessment has not been carried out. Side 7 af 8

8 16 Other information This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship. Department issuing MSDS: Contact: Abbreviations and acronyms: ADR: RID: IMDG: DOT: IATA: IATA-DGR: ICAO: ICAG- TI: GHS: EINECS: CAS: LC50: LD5O: Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) International Maritime Code for Dangerous Goods US Department of Transportation International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) International Civil Aviation Organization Technicallnstructions by!he "International Civil Aviation Organization" (ICAO) Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals European Inventory of Existing Commercial Chemical Substanees Chemical Abstracls Serviee (division of the Amerlcan Chemical Society) Lethal concentration, 50 pereent Lethal dose, 50 pereent Sources: Official Journal of the European Union Regulation (EC) No 1907/2006 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), Third Revised Edition. Official Journal of the European Union Regulation (EG) No 1272/2008 Official Journal of the European Union Com mission Regulation (EU) No 453/2010 IMO (2008). IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code. Incorporating Amendment Edition, Volume 1 & 2. IMO (2007). ISC Code 2007 Edition. * Data compared to the previous version altered. Rev. 1 new issuance in GHS/CLP format (13 May 2011) Side 8 af 8

Castrol (U.K.) Limited. The Leading Lubrication Specialist SAFETY DATA SHEET

Castrol (U.K.) Limited. The Leading Lubrication Specialist SAFETY DATA SHEET Castrol (U.K.) Limited The Leading Lubrication Specialist SAFETY DATA SHEET 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING Product Name: Alphasyn T 150 Code: 3126UK Application:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD. (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010) Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn Insulin-Transferrin-Selenium-X

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382IJ RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382IJ RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn AOF Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: A8211 CAS-nummer: 11061-68-0 EC-nummer: 234-279-7 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse Conveen EasiCleanse 25. februar 2015 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Afsnit 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

P201: Indhent særlige anvisninger før brug. Obtain special instructions before use.

P201: Indhent særlige anvisninger før brug. Obtain special instructions before use. P-sætninger DANSK fortrykt ENGELSK fortrykt Hvis der er brug for lægehjælp, medbring If medical advice is needed, have product P101: da beholderen eller etiketten. container or label at hand. P102: Opbevares

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere