Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: M.271. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:"

Transkript

1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens revisornetværk Deltagere: 24. februar 2015 Sags nr.: M.271 Revisorer: Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen Heidi Demant Helander, Rigsrevisionen Søren Jensen, Deloitte Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO Helle Lorenzen, KPMG Kim Vorret, PwC Ulla Koed, RSMplus Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Økonomisk-Administrativt-Center: Kasper Warrer Jacob Lentz Ole Sten Volder Stine B. Mørck Susanne Mortensen STIL (tidligere UNI-C): Kurt Keldebæk Steen Larsen

2 2 Dagsorden: 1. IT-revision (STIL- tidligere UNI-C) 2. Styrelsens økonomiske tilsynsstrategi Tidstro data 3. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens revisorkvalitetsprojekt Revisorerklæringer Vejledning og kurser Standardisering af revisorprotokol Nyt koncept for revisortjekliste Revisionsbekendtgørelsesændringer 4. Finansielle sikringsinstrumenter General orientering om styrelsens arbejde Regnskabsmæssig behandling 5. Statens regnskabsregler Regnskabspraksis Nedskrivninger af bygninger Moderniseringsstyrelsens vejledninger 6. Lønrevision af engangsudbetalinger Rigsrevisionens undersøgelse af området 7. Eventuelt

3 3 Ad pkt. 1) IT-Revision (STIL tidligere UNI-C) STIL (tidligere UNI-C) orienterede om, at det er besluttet at fastlægge en model for det fremadrettede tilsyn med it-sikkerheden på de selvejende uddannelsesinstitutioner. I første omgang fokuseres der på anvendelsen af studieadministrative systemer på det gymnasiale område og VUC området, hvor der er arbejde i gang med at opdatere den nuværende bekendtgørelse. Denne bekendtgørelse vil blive suppleret med en bekendtgørelse om systemrevision, der omhandler de systemmæssige krav, der stilles til anvendelse af de studieadministrative systemer. Baggrunden for at udstede en bekendtgørelse om systemrevision er åbningen af markedet for studieadministrative systemer til bl.a. de gymnasiale uddannelser, der indebærer, at STIL/UVM skal varetage en ny rolle som myndighed i stedet for som leverandør. STIL er ved at forberede en tilsvarende proces med åbning af markedet for studieadministrative systemer på de øvrige områder. Ved tilrettelæggelsen af den praktiske gennemførelse af tilsynet har der været forskellige modeller under overvejelse. De overvejede modeller har været, at STIL selv besøger de enkelte institutioner, at STIL udsender spørgeskemaer til institutionerne, og at STIL inddrager revisorerne, som i forvejen har deres gang på institutionerne eller en kombination af de nævnte modeller. STIL har ved den valgte løsning lagt vægt på, at belastningen i sektoren skal være mindst mulig, og at tilsynet derfor bør gennemføres i samarbejde med revisorerne, der i forvejen er på de enkelte institutioner. STIL s forslag er derfor, at der indarbejdes nogle punkter i revisortjeklisten, som adresserer it-understøttelsen af bl.a. de studieadministrative systemer. Dette blev drøftet på mødet, og det blev påpeget af revisorerne, at det var meget sent på året at indarbejde tjeklistespørgsmål i forhold til revisionen af årsregnskabet for Det er efterfølgende aftalt, at indarbejde ét punkt i revisortjeklisten for 2014 om studieadministrative systemer for det gymnasiale område. For 2015 er det planlagt at indarbejde yderligere relevante tjeklistepunkter som led i tilsynet med it-området og de studieadministrative systemer. Det kan supplerende oplyses, at der i ministeriets koncernledelse ultimo januar 2015 har været behandlet en sag om systemrevisionsbekendtgørelsen, hvor det foreliggende udkast og den videre proces er blevet godkendt. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft i løbet af 1. halvår 2015.

4 4 Ad pkt. 2) Styrelsens økonomiske tilsynsstrategi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (styrelsen) orienterede om styrelsens nye økonomiske tilsynsstrategi, der præciserer formålene med tilsynet og det grundlag, det centrale tilsyn hviler på. Og dette er ikke mindst de resultater og afrapporteringer, som er foranlediget af det decentrale tilsyn. Altså resultaterne af det arbejde, som de selvejende institutioners revisorer udfører. Link til styrelsens Strategi for økonomisk tilsyn : or%20oekonomisk%20tilsyn.pdf Tidstro data Styrelsen orienterede om det igangværende arbejde med at etablere et mere tidstro datagrundlag, der systematisk kan danne grundlag for løbende screeninger af institutionerne med henblik på at identificere eventuelle udfordringer på et tidligere tidspunkt end i dag. Mere tidstro data er derfor et strategisk indsatsområde i forhold til, at det økonomiske tilsyn kan bidrage til at sikre effektive og bæredygtige institutioner samt sikre statens kreditorinteresse Ad pkt. 3) Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens revisorkvalitetsprojekt Styrelsen informerede om status på arbejdet med styrelsens revisorkvalitetsprojekt, som skal implementeres med virkning for regnskabsåret Revisorerklæringer på tilskudsområder Styrelsen oplyste, at alle revisorerklæringer er blevet opdateret på de tilskudsområder, hvor der på Undervisningsministeriets område kræves revisorerklæring. De efterlever herefter gældende erklæringsstandarder. Erklæringerne lægges på ministeriets hjemmeside primo Vejledning og kurser Styrelsen orienterede om arbejdet i 2014 med hjemmesidevejledninger m.v. på alle institutionsområder. I vejledningerne gives et overblik over de krav, der ifølge love og bekendtgørelser m.v. er til oplysninger, som skal offentliggøres på institutionernes hjemmesider. Styrelsen har modtaget positive tilbagemeldinger vedrørende initiativet med en hjemmesidevejledning fra både institutioner og revisorer. Styrelsen oplyste, at FSR danske revisorer og styrelsen afholder to kurser i december 2014 for revisorer for de frie skoleområder. På kurserne, som nu er afviklet, præsenterede styrelsen bl.a. revisorkvalitetsprojektets

5 5 elementer, og der var fra de deltagende revisorer generelt positive tilbagemeldinger i forhold til de ændrede fremtidige afrapporteringskrav. Standardisering af afsnit i revisorprotokollat og nyt revisortjeklistekoncept Styrelsen orienterede om arbejdet med standardisering af afsnit i revisionsprotokollen. Målsætningen er, at få standardiseret væsentlige revisionsområder i protokollen og få afrapporteringen integreret med et nyt koncept for revisortjeklisten. I samarbejde med Rigsrevisionen og revisorer fra FSR danske revisorers udvalg for revision af offentlig virksomhed er der i 2014 blevet arbejdet med projektet, og det forventes, at udkast til krævede standardafsnit i fremtidige protokollater og udkast til nyt revisortjeklistekoncept kan sendes i høring hos relevante høringsparter i foråret Revisionsbekendtgørelsesændringer Samtidigt vil udkast til revideret revisionsbekendtgørelsen blive sendt i høring. Projektet afventer pt. en ny instruks på 4- området fra Rigsrevisionen. Udover at fastsætte hjemmel til at kræve standardafsnit i revisionsprotokollen ændres bekendtgørelsen fx i forhold til kravene til itrevision. De nuværende to revisionsbekendtgørelser på de regulerede institutionsområder sammenskrives til én bekendtgørelse, og de nuværende 4 på de frie skoleområder sammenskrives til én bekendtgørelse. Ad pkt. 4) Finansielle sikringsinstrumenter Generel orientering om styrelsens arbejde Styrelsen orienterede om den gennemførte analyse af institutionernes brug af finansielle instrumenter og de forventede anbefalinger på baggrund af analysen. Nedenfor er link til analysen, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: _instrumenter.pdf Regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter I forbindelse med denne analyse har det været drøftet, hvilken regnskabspraksis institutionerne anvender i forbindelse med indregning af instrumenterne i årsregnskaber. Styrelsen har i brev af 11. november 2014 Orienteringsbrevet for regnskabsgennemgangen 2013 mm., orienteret institutionerne om, hvorledes styrelsen forventer, at den regnskabsmæssige behandling håndteres med virkning fra regnskabsåret Udmeldingen sker i tråd med FSR danske revisorers orientering af sine medlemmer i april 2014 om regnskabspraksis på området. Nedenfor er link til styrelsens brev af 11. november 2014, som findes på Ministeriets hjemmeside.

6 6 %20Kvalitets%20og%20Tilsynsstyrelsens%20orienteringsbrev.pdf Ad pkt. 5) Statens regnskabsregler Styrelsen oplyste om deltagelsen i en arbejdsgruppe i Moderniseringsstyrelsen, der bl.a. har til formål at tilrettelægge procedurer for, at årsrapporter på det statslige område fremadrettet skal udarbejdes efter en fælles struktur på tværs af stat og selvejeområdet. Dog skal der tilgodeses forskellige behov for tilsyn og styring for henholdsvis statslige institutioner og de forskellige typer af selvejende institutioner. Regnskabspraksis - materielle anlægsaktiver Styrelsen oplyste, at der for regnskabsåret 2014 ikke er ændringer i forhold til anvendelse af regnskabspraksis for regnskabsåret Det vil sige, at institutionerne kan bibeholde den praksis, som blev anvendt på tidspunktet for overgangen til statens regnskabsregler pr. 1. januar 2011, hvad angår materielle anlægsaktiver m.v., som var i behold på dette tidspunkt. Statens regler skal som udgangspunkt anvendes for aktiver m.v. som anskaffes efter 1. januar 2011, men der er i visse tilfælde mulighed for at ansøge styrelsen om dispensation for afskrivningsperioder m.v. Tilskud til kapacitetsudvidelser Den regnskabsmæssige behandling af tilskud givet til kapacitetsudvidelser på gymnasier og hf-kurser blev drøftet, idet der er uklarhed om, hvorvidt tilskuddene skal modregnes i anskaffelsessummen (nettoprincippet) eller om tilskuddet skal optages som en langfristet gældspost og indtægtsføres over afskrivningsperioden for kapacitetsudvidelsesinvesteringen (bruttoprincippet). Det er Moderniseringsstyrelsens opfattelse, at bruttoprincippet skal anvendes, men styrelsen finder umiddelbart, at det vil give et mere retvisende billede af de berørte institutioners regnskaber, at nettoprincippet anvendes. Styrelsen har drøftet forholdet med Rigsrevisionen og har herefter anmodet Moderniseringsstyrelsen om dispensation for statens regnskabsregler på dette konkrete område. Moderniseringsstyrelsen har i mail af 30. januar 2015 afvist styrelsens ansøgning, hvorfor bruttoprincippet skal anvendes, som udmeldt i orienteringsbrev af 11. november 2014 til de regulerede institutioner: %20Kvalitets%20og%20Tilsynsstyrelsens%20orienteringsbrev.pdf. Nedskrivning af bygninger Fra revisorside blev der spurgt, om statens regler for nedskrivning af materielle anlægsaktiver er de samme, som gælder i henhold til årsregnskabslovens regler, som de frie de skoleområder og private selskaber m.v. er omfattet af.

7 Styrelsen oplyste, at reglerne for nedskrivning af materielle anlægsaktiver efter styrelsens opfattelse er ens i de to regelsæt. 7 Moderniseringsstyrelsens vejledninger Det blev drøftet, om de selvejende statslige institutioner var forpligtet til at følge alle Moderniseringsstyrelsens vejledninger. Styrelsens oplyste, at man som udgangspunkt skal efterleve de vejledninger, som Moderniseringsstyrelsen udsender, medmindre der er gode grunde til at opretholde en eksisterende praksis. Hvis der er tvivl om, hvilke regler, der skal anvendes, skal der rettes henvendelse til styrelsen. Ad pkt. 6) Lønrevision af engangsudbetalinger Rigsrevisionens undersøgelse af området Styrelsen orienterede om resultaterne af Rigsrevisionens tværgående undersøgelse af engangsudbetalinger i 2013, og hvad undersøgelsens resultater har vist på Undervisningsministeriets ressortområde. Styrelsen er i øjeblikket ved at gennemgå en enkelt institutions engangsudbetalinger. Fra revisorside er det opfattelsen, at institutionerne generelt har tilfredsstillende forvaltning og fokus på lønområdet, men at der er stor forskel på administrationernes størrelse og styringen på henholdsvis de regulerede og de frie skoleområder. OK 13 har haft stor indflydelse på området i indeværende regnskabsår, men revisorerne udtrykte, at lønrevisionen fremadrettet vurderes at blive mindre kompliceret som følge af OK 13. Revisorerne udtrykte ønske om en mere åben dialog med Rigsrevisionen om de lønkoder, der er fokus på samt om, hvilke væsentlighedskriterier Rigsrevisionen lægger til grund forud for deres undersøgelser af lønområdet. Rigsrevisionen udtrykte forståelse for revisorernes ønske. Der vedlægges en oversigt over SLS lønkoder. Ad pkt. 7) Eventuelt Rigsrevisionen orienterede om, at de afholder seminar i den 5. maj 2015 for revisorer på de regulerede institutionsområder. Seminaret vil blive afholdt i Københavnsområdet. Ole S. Volder Økonomisk-Administrativt Center

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere