BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen Nykøbing Mors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors"

Transkript

1 BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag /ave Offentliggørelse af undersøgelse af revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden, CVR-nr , jf. Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr [Styrelsen har på baggrund af sin undersøgelse konstateret følgende forhold] ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 1) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke udført en tilstrækkelig revision af fondens egenkapital og uddelinger ved revisionen af årsrapporten for 2008 i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. 2) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke givet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, om, at fonden i strid med lov om erhvervsdrivende fondes 41, havde foretaget uddelinger i løbet af regnskabsåret 2008, selvom der ikke var frie reserver til at foretage uddelingerne. Sagsfremstilling Årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden Årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. maj Ledelsespåtegningen er underskre- 1 Undersøgelsen er gennemført på grundlag af revisorlovens 37, stk. 1, hvorefter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan gennemføre en undersøgelse, hvis styrelsen vurderer, at der er risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt bestemmelser i revisorloven.

2 2/11 vet af alle ledelsesmedlemmer, og den er uden indvendinger fra bestyrelsesmedlemmerne. Fonden har ikke udarbejdet et koncernregnskab. Revisionspåtegningen i årsrapporten er afgivet af statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen, BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionspåtegningen er underskrevet den 20. maj 2009, og den er afgivet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Årsregnskabets balance for fonden for regnskabsåret 2008 er målt til mio. kr., og egenkapitalen for regnskabet er målt til 912 mio. kr. Kapitalandele i kreditinstitutter Morsø Sparekasse Fonden ejede pr. 31. december % af kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S. Fonden havde målt kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S til 740 mio. kr., hvoraf kapitalandele målt til 46 mio. kr. var indregnet som omsætningsaktiver, idet fonden havde en potentiel forpligtelse til at sælge stk. aktier i Morsø Sparekasse A/S til sparekassen. Derudover havde fonden et tilgodehavende hos sparekassen på 125 mio.kr., i form af hybrid kernekapital, der var afdragsfri fra debitors side frem til 1. december Fonden ejede desuden pr. 31. december % af kapitalandelene i Morsø Bank A/S. Kapitalandelene blev købt i løbet af 2008 af Morsø Sparekasse A/S. Morsø Sparekasse A/S fik en gevinst ved salget af kapitalandelene til fonden på 42,8 mio. kr., jf. årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse A/S. Derudover besad Morsø Sparekasse A/S i samme regnskabsperiode 33,78 % af kapitalandelene i Morsø Bank. Fonden opnåede derved indirekte at besidde 54,78 % af kapitalandelene i Morsø Bank A/S pr. 31. december Ændring i anvendt regnskabspraksis i regnskabsåret 2008 Fonden ændrede i løbet af regnskabsåret 2008 regnskabspraksis, hvorefter kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S blev indregnet til indre værdi. Kapitalandelene var i 2007 blevet indregnet til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Sammenligningstallene for 2007 blev i årsrapporten for 2008 ændret i forbindelse med praksisændringen. Målingen af kapitalandelene i Morsø Sparekasse blev reduceret med 584 mio. kr. i forhold til årsrapporten for Kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S var i årsrapporten for 2007 målt til mio. kr. pr. 31. december 2007, mens

3 3/11 kapitalandelene i årsrapporten for 2008 blev målt til 830 mio. kr. pr. 31. december Egenkapitalen blev i årsrapporten for 2007 målt til mio. kr. pr. 31. december 2007, mens egenkapitalen i årsrapporten for 2008 blev målt til mio. kr. pr. 31. december 2007, svarende til en reduktion på 584 mio. kr. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 7. juli 2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påtalte i brev af 7. juli 2010, at årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden ikke var udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen på en række områder. Der er i sagsfremstillingen nedenfor refereret til afgørelsen. Ad 1) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke udført en tilstrækkelig revision af fondens egenkapital og uddelinger ved revisionen af årsrapporten for 2008 i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Faktiske forhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påtalte i sin afgørelse af 7. juli 2010, at fonden i regnskabsåret 2008 foretog uddelinger uden at der var (lovlige) frie reserver hertil. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastslog, at henvisningen i 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, til de frie reserver i det seneste årsregnskab, skal forstås bogstaveligt, jf. bestemmelsens klare ordlyd. Det vil sige, at de midler, som kunne uddeles i 2008, var de midler, som fremgår som frie reserver i årsregnskabet for Forhold som indtraf efter aflæggelsen af regnskabet, kan ikke tages i betragtning. Dette omfatter både ændringer i bindingskrav i årsregnskabet såvel som de ændrede regler om måling eller for den sags skyld en særlig indtægt realiseret efter balancedagen. Fondens bestyrelse oplyste følgende i en redegørelse af 6. maj 2010 til styrelsen om de ulovlige uddelinger til Morsø Sparekasse A/S: Det har været bestyrelsens vurdering, at på trods af formuleringen i LEF 41 om, at overskud og reserver skal opgøres i henhold til seneste årsrapport ikke har skullet forstås så bogstaveligt, så ændringer af regnskabslovgivning, der gennemføres efterfølgende - og som tillige træder i kraft, så den kan bruges 2 Kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S er i årsrapporten for 2008 opdelt i to regnskabsposter, kapitalandele i associerede virksomheder under henholdsvis anlægsaktiver på 784 mio. kr. og omsætningsaktiver på 46 mio. kr.

4 4/11 med det samme ikke har kunnet tages i betragtning. På samme måde har bestyrelsen også taget hensyn til andre forhold, der indtræffer efter balancedagen og op til uddelingstidspunktet, i betragtning ved uddelingen, herunder forhold der har betydet en forringelse i reserverne. Derved har man taget udgangspunkt i reserverne pr. seneste balancedag men dog henset til forringende begivenheder frem til uddelingstidspunktet, og har samtidig henset til ændringen af årsregnskabsloven. I henhold til Fondens årsrapport for 2007 kunne der kun uddeles kr., svarende til det indregnede overførte overskud samt hensat til senere uddeling. Fonden foretog uddelinger på kr. i løbet af regnskabsåret Styrelsen har i en redegørelse om uddelingerne i mail af 16. august 2010 i forlængelse af afgørelsen af 7. juli 2010 modtaget oplysninger om, at fonden kunne uddele tkr. på baggrund af den godkendte årsrapport for Redegørelsen fastslår, at de samlede ulovlige uddelinger i løbet af 2008 til Morsø Sparekasse A/S var tkr., svarende til ca. 6 % af den i årsrapporten for 2008 indregnede balance, og ca. 7 % af den i årsrapporten for 2008 målte egenkapital. Revisors redegørelse Revisor har i brev af 17. januar 2011 redegjort for revisionen af fondens egenkapital og uddelinger i løbet af regnskabsåret Af planlægningsnotatet fremgår om revisionen af fondens egenkapital, at forhandlingsprotokollen skulle gennemgås, herunder påse, at udlodningerne var godkendt af bestyrelsen, og at udlodningerne skete efter vedtægtens formålsbestemmelse og i overensstemmelse med lovgrundlaget for erhvervsdrivende fonde og praksis efter omdannelsesloven. Revisor oplyser om uddelingen til Morsø Sparekasse den 14. september 2008, at: Vi har ved revisionsvurderinger og overvejelser omkring erklæringsafgivelsen den 20. maj 2009 selvsagt ikke inddraget denne efterfølgende praksisændring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side, og på tidspunktet for erklæringsafgivelsen forelå der ikke vurderinger af denne karakter, og der var derfor heller ikke grundlag for at forudse at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ville finde, at Morsø Sparekasse Fondens beslutning om begunstigelse af Morsø Sparekasse A/S den 14. september efterfølgende i henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering således som anført i afgørelse af 7. juli indebar en overtrædelse at lov om erhvervsdrivende fonde og et muligt bestyrelsesansvar og dermed krav om afgivelse af supplerende oplysninger.

5 5/11 Revisor oplyser om udførelse af revisionen, at revisionen af fondens uddelinger indgik som en integreret del af revisionen af fondens egenkapital. Revisionen af uddelinger omfattede indhentelse af revisionsbevis ved: - gennemgang af bestyrelsesmødereferater og bevillingsreferater for endelig beslutning - sammenholdelse med fondens formålsbestemmelse - sammenholdelse med bestemmelserne og intentionerne i lov nr. 816 af 21. december 1988, herunder juridisk vurdering i [Notat af 9. december 2008] - sammenholdelse med transaktionsbilag. Revisionen gav ikke revisor en begrundet formodning om overtrædelse af 41 i lov om erhvervsdrivende fonde eller årsregnskabslovens 38, herunder at fondsbestyrelsen kunne ifalde erstatnings- eller strafansvar som følge af de foretagne uddelinger. Revisor henviser endvidere til [Notat af 9. december 2008] Det fremgår af notatet, at fonden på foranledning af revisor indhentede en juridisk besvarelse af, om fonden kunne uddele midler på baggrund af opskrivningsreserver. Det er revisors opfattelse, at det af [Notat af 9. december 2008] fremgår: - at der kan ske udlodning fra Morsø Sparekasse Fonden til Morsø Sparekasse A/S af fondens frie reserver og overskud, - at opskrivningshenlæggelsen på fondens aktier i Morsø Sparekasse og Morsø Bank A/S, med virkning fra 1. september 2008 begrundet i ophævelsen af årsregnskabslovens 38, stk. 5, ved lov nr. 516 af 17. juni 2008 var en fri reserve, der kunne anvendes til udlodning, og at det anbefales, at Morsø Sparekasse Fonden foretager en beregning af opskrivningsreserven pr. beslutningstidspunktet. Revisor oplyser, at denne opfattelse er kommet til udtryk i Erhvervsog Selskabsstyrelsens praksis på området indtil årsskiftet 2009/10. Revisors kommentarer til høringsbrev Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen oplyser, at han har foretaget revisionen af årsrapporten i overensstemmelse med god revisorskik. Revisionsarbejdet er fuldt ud i overensstemmelse med den nugældende ISA 500, afsnit 8, omfattende information tilvejebragt af ledelsesudpe-

6 6/11 get ekspert. Revisor har som beskrevet og krævet, bl.a. forholdt sig til notatgivers kompetence, færdigheder og objektivitet. Revisor henviser desuden til [juraprofessor A s] udarbejdede responsa, hvoraf det bl.a. fremgår, at en sparekassefond kan støtte det underliggende pengeinstitut i et omfang, der også dækker det i forhold til Morsø Sparekasse Fonden af styrelsen påtalte. Revisor henviser samtidig til en konkret sag, hvor styrelsen angiveligt skulle have givet tilladelse til, at en sparekassefond påtog sig en garanti overfor sparekassen på et beløb, der oversteg fondens frie reserver. Retligt grundlag for styrelsens vurdering Det fremgår af 41, stk. 1, i lov om erhvervsdrivende fonde, at der til uddeling kan anvendes beløb, der i fondens senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Følgende kan dog ikke anvendes: 1. Reserver for opskrivning efter indre værdis metode, 2. alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver samt 3. reserver, der er bundne i henhold til vedtægter. Det fremgår af revisorlovens 16, stk. 1, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu. Revisionsstandarderne anses for at udfylde god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, og derfor skal såvel revisionsvirksomheden som de godkendte revisorer efterleve principperne i revisionsstandarderne i forbindelse med revision af årsrapporter. Det fremgår af RS 315 3, afsnit 22, at revisor skal opnå forståelse for relevante brancheforhold, lovgivningsforhold og andre eksterne forhold, herunder den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Det fremgår af RS 315, afsnit 28, at revisor skal opnå forståelse af virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis og overveje, om den er passende for dens forretningsområde og i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og den regnskabspraksis, der anvendes i branchen. 3 Revisionsstandard 315, der trådte i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begyndte 15. december 2004 eller senere.

7 7/11 Det fremgår af RS 250 4, afsnit 2, at i forbindelse med udformningen og udførelsen af revisionshandlinger og ved vurderingen og rapporteringen af resultaterne heraf skal revisor være opmærksom på, at virksomhedens overtrædelse af lovgivningen kan påvirke regnskabet væsentligt. Det fremgår af RS 250, afsnit 15, at med henblik på at planlægge revisionen skal revisor opnå et overordnet kendskab til det lovkompleks, som virksomheden og branchen er underlagt, og hvorledes virksomheden overholder dette lovkompleks. Det fremgår af RS 250, afsnit 19, at revisor endvidere skal tilvejebringe tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende overholdelse af den lovgivning og øvrig regulering, som revisor generelt finder af betydning for fastsættelsen af væsentlige beløb og oplysninger i regnskabet. Revisor skal have tilstrækkeligt kendskab til denne lovgivning og øvrige regulering til at tage den i betragtning ved revisionen af de revisionsmål, der vedrører fastsættelsen af de beløb, som skal indarbejdes, og de oplysninger, der skal gives. Det fremgår af RS 250, afsnit 26, at når revisor bliver opmærksom på forhold vedrørende mulige overtrædelser, skal revisor opnå forståelsen af arten af overtrædelsen og af omstændighederne herfor samt tilstrækkelig anden information for at vurdere overtrædelsens mulige indvirkning på regnskabet. Det fremgår af RS 250, afsnit 28, at hvis revisor konkluderer, at der kan være overtrædelser, skal revisor dokumentere observationerne og drøfte disse med ledelsen. Det fremgår af RS 250, afsnit 29, der uddyber kravet i RS 250, afsnit 28, at hvis ledelsen ikke tilvejebringer tilstrækkelig dokumentation for, at den faktisk overholder lovgivningen, skal revisor rådføre sig med virksomhedens advokat med henblik på at opnå dennes vurdering af, om lovgivningen overholdes samt den mulige indvirkning på regnskabet. Når det ikke vurderes hensigtsmæssigt at rådføre sig med virksomhedens advokat, eller når revisor ikke er tilfreds med dennes udtalelse, skal revisor overveje at rådføre sig med sin egen advokat for at få klarlagt, om lovgivningen er overtrådt samt de mulige juridiske konsekvenser og hvilke eventuelle yderligere handlinger revisor bør foretage. Det fremgår af RS 250, afsnit 30, at når tilstrækkelig information vedrørende den formodede overtrædelse ikke kan tilvejebringes, skal revi- 4 Revisionsstandard 250, der trådte i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begyndte 1. november 2006 eller senere.

8 8/11 sor overveje indvirkningen på revisionspåtegningen af det manglende tilstrækkelige og egnede revisionsbevis. Det fremgår af RS 620 5, afsnit 2, at ved anvendelse af arbejde udført af en ekspert skal revisor indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at arbejdet er afpasset efter revisionens formål. Det fremgår af RS 620, afsnit 9, at revisor skal vurdere ekspertens objektivitet. Det fremgår af RS 620, afsnit 12, at revisor skal vurdere, hvor egnet arbejdet udført af eksperten er som revisionsbevis for det konkrete revisionsmål. Det fremgår af RS 620, afsnit 15, at hvis resultaterne af arbejde udført af en ekspert ikke giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, eller hvis der ikke er konsistens mellem disse resultater og andet revisionsbevis, skal revisor afklare forholdet. Styrelsens vurdering Det er styrelsens vurdering, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen ikke har udført en tilstrækkelig revision af fondens egenkapital og foretagne uddelinger i løbet af regnskabsåret 2008 ved revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Morsø Sparekasse Fonden foretog uddelinger i regnskabsåret 2008, uden at der var (lovlige) frie reserver hertil, hvilket var i strid med 41 i lov om erhvervsdrivende fonde. Fonden uddelte ca. 64 mio. kr. mere, end der var frie reserver til. Bestemmelsen i 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, er klar i sin formulering af, at der til uddeling alene kan anvendes beløb, der i fondens senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Der er tale om en så åbenlys betingelse, at enhver må være bekendt med, at en fondsbestyrelse ikke kan foretage uddelinger ud over de frie reserver, der er til stede i den pågældende fonds senest godkendte årsrapport. Fondens bestyrelse nævner da også i sit høringssvar, at det var bestyrelsens vurdering, at formuleringen i 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, om, at betingelsen om, at overskud og reserver skal opgøres i henhold til seneste årsrapport, ikke har skullet tages så bogstaveligt. Fondens bestyrelse var således opmærksom på betingelsen. 5 Revisionsstandard 250, der trådte i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begyndte 30. september 2006 eller senere.

9 9/11 Styrelsen finder ikke, at [Notat af 9. december 2008] kan berettige, at fonden kunne foretage de omtalte uddelinger, der i sidste ende medførte, at fondens uddelinger overskred de frie reserver, der var indregnet i fondens årsrapport for 2007 Notatet citerer indledningsvist 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, men notatet beskæftiger sig ikke yderligere med betingelsen om, at der alene kan foretages uddelinger, der i den seneste årsrapport er opført som overført overskud og frie reserver, med fradrag af overført underskud. Det er styrelsens vurdering, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen burde have været bekendt med, at fonde alene kunne foretage uddelinger der i den seneste årsrapport er opført som overført overskud og frie reserver, med fradrag af overført underskud, og derfor burde have opdaget, at fonden havde overtrådt 41, i lov om erhvervsdrivende fonde. Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen oplyser, at han har inddraget [Notat af 9. december 2008] i revisionen. Han oplyser, at det af notatet blandt andet fremgår, at der kan ske udlodning af fondens frie reserver og overskud fra Morsø Sparekasse Fonden til Morsø Sparekasse A/S. Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg burde ved gennemgangen af notatet have taget stilling til, om notatet var i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde, jf. RS 250, afsnit 29. Såfremt revisor var i tvivl om, hvorvidt notatet var i overensstemmelse med 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, skulle han have foretaget yderligere revisionshandlinger for at vurdere, om notatet var i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg burde desuden have taget stilling til objektiviteten hos den person, der udarbejdede notatet af 9. december 2008, jf. RS 620, afsnit 9. Notatet er stilet til fonden, hvorved fonden er opdragsgiver for eksperten. Det fremgår ikke af de fremsendte arbejdspapirer til styrelsen, at revisor har taget stilling til, om [Notat af 9. december 2008] beskriver det retlige grundlag for, at fonden kunne foretage de omtalte uddelinger på et objektivt grundlag. Bemærkningerne i revisors høringssvar om, at han har forholdt sig til notatgivers kompetence, færdigheder og objektivitet ved revisionen er ikke dokumenteret i de modtagne arbejdspapirer på revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden.

10 10/11 Styrelsen kan derfor ikke bekræfte revisors oplysning om, at han har foretaget revisionshandlinger som krævet i RS 250 og RS 620, ved revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden. 6 Det er styrelsens vurdering, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen ikke ved revisionen af fondens egenkapital og uddelinger i løbet af regnskabsåret i tilstrækkelig grad har vurderet, hvor egnet [Notat af 9. december 2008] var som revisionsbevis for, at fonden lovligt kunne foretage uddelinger ud over de frie midler i årsrapporten for 2007, jf. RS 620, afsnit 12. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen finder afslutningsvist, at [juraprofessor A s] responsum i den verserende retssag vedrørende ebh-fonden ikke finder anvendelse i denne sag. Responsaet er et partsindlæg fra en af de sagsøgte parter, ebh bank a/s, i den verserende erstatningssag mellem ebh-fonden og ebh bank a/s m.fl. Responsaet vedrører de juridiske forhold omkring ebh-fondens involvering i ebh bank a/s køb af [Selskab 1] og ebh-fondens samtidige påtagelse af en put-option, hvis værdi overskred de frie midler, der var til stede i ebh-fonden på tidspunktet for påtagelsen af put-optionen. Responsaet er baseret på ebh-fondens vedtægter og vedrører derfor ikke det forhold, at bestyrelsen for Morsø Sparekasse Fonden i løbet af regnskabsåret 2008 besluttede at foretage uddelinger til det tilknyttede sparekasseaktieselskab ud over de frie midler, der var til rådighed i fonden. Der er efter styrelsens opfattelse tale om to vidt forskellige forhold. Ad 2) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke givet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, om, at fonden i strid med lov om erhvervsdrivende fondes 41, havde foretaget uddelinger i løbet af regnskabsåret 2008, selvom der ikke var frie reserver til at foretage uddelingerne. Retligt grundlag Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk.1, at revisor i revisionspåtegningen skal give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold. 6 Styrelsen skal i øvrigt bemærke, at revisors henvisning til ISA 500 i høringssvaret af 5. september 2011 ikke er korrekt. ISA 500 var ikke udsendt af IFAC på tidspunktet for revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden. Standarden finder derfor ikke anvendelse i bedømmelsen af revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden.

11 11/11 Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, 3. pkt., nr. 2, at der altid skal oplyses om overtrædelse af den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning. Styrelsens vurdering Styrelsen finder, jf. forrige indbringelsespunkt, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen burde have afgivet revisionspåtegningen i årsrapporten for 2008 i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, 2. pkt. og 3. pkt., nr. 2, idet revisor skulle have afgivet en supplerende oplysning i revisionspåtegningen om, at Morsø Sparekasse Fonden i strid med 41 i lov om erhvervsdrivende fonde havde foretaget uddelinger af midler, uden at der var frie reserver til stede i den godkendte årsrapport for Såfremt du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller chefkonsulent Rickard Patel, telefon Med venlig hilsen Allan Vestergaard Specialkonsulent Tlf. direkte E-post

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere