BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen Nykøbing Mors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors"

Transkript

1 BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag /ave Offentliggørelse af undersøgelse af revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden, CVR-nr , jf. Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr [Styrelsen har på baggrund af sin undersøgelse konstateret følgende forhold] ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 1) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke udført en tilstrækkelig revision af fondens egenkapital og uddelinger ved revisionen af årsrapporten for 2008 i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. 2) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke givet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, om, at fonden i strid med lov om erhvervsdrivende fondes 41, havde foretaget uddelinger i løbet af regnskabsåret 2008, selvom der ikke var frie reserver til at foretage uddelingerne. Sagsfremstilling Årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden Årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. maj Ledelsespåtegningen er underskre- 1 Undersøgelsen er gennemført på grundlag af revisorlovens 37, stk. 1, hvorefter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan gennemføre en undersøgelse, hvis styrelsen vurderer, at der er risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt bestemmelser i revisorloven.

2 2/11 vet af alle ledelsesmedlemmer, og den er uden indvendinger fra bestyrelsesmedlemmerne. Fonden har ikke udarbejdet et koncernregnskab. Revisionspåtegningen i årsrapporten er afgivet af statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen, BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionspåtegningen er underskrevet den 20. maj 2009, og den er afgivet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Årsregnskabets balance for fonden for regnskabsåret 2008 er målt til mio. kr., og egenkapitalen for regnskabet er målt til 912 mio. kr. Kapitalandele i kreditinstitutter Morsø Sparekasse Fonden ejede pr. 31. december % af kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S. Fonden havde målt kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S til 740 mio. kr., hvoraf kapitalandele målt til 46 mio. kr. var indregnet som omsætningsaktiver, idet fonden havde en potentiel forpligtelse til at sælge stk. aktier i Morsø Sparekasse A/S til sparekassen. Derudover havde fonden et tilgodehavende hos sparekassen på 125 mio.kr., i form af hybrid kernekapital, der var afdragsfri fra debitors side frem til 1. december Fonden ejede desuden pr. 31. december % af kapitalandelene i Morsø Bank A/S. Kapitalandelene blev købt i løbet af 2008 af Morsø Sparekasse A/S. Morsø Sparekasse A/S fik en gevinst ved salget af kapitalandelene til fonden på 42,8 mio. kr., jf. årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse A/S. Derudover besad Morsø Sparekasse A/S i samme regnskabsperiode 33,78 % af kapitalandelene i Morsø Bank. Fonden opnåede derved indirekte at besidde 54,78 % af kapitalandelene i Morsø Bank A/S pr. 31. december Ændring i anvendt regnskabspraksis i regnskabsåret 2008 Fonden ændrede i løbet af regnskabsåret 2008 regnskabspraksis, hvorefter kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S blev indregnet til indre værdi. Kapitalandelene var i 2007 blevet indregnet til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Sammenligningstallene for 2007 blev i årsrapporten for 2008 ændret i forbindelse med praksisændringen. Målingen af kapitalandelene i Morsø Sparekasse blev reduceret med 584 mio. kr. i forhold til årsrapporten for Kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S var i årsrapporten for 2007 målt til mio. kr. pr. 31. december 2007, mens

3 3/11 kapitalandelene i årsrapporten for 2008 blev målt til 830 mio. kr. pr. 31. december Egenkapitalen blev i årsrapporten for 2007 målt til mio. kr. pr. 31. december 2007, mens egenkapitalen i årsrapporten for 2008 blev målt til mio. kr. pr. 31. december 2007, svarende til en reduktion på 584 mio. kr. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 7. juli 2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påtalte i brev af 7. juli 2010, at årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden ikke var udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen på en række områder. Der er i sagsfremstillingen nedenfor refereret til afgørelsen. Ad 1) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke udført en tilstrækkelig revision af fondens egenkapital og uddelinger ved revisionen af årsrapporten for 2008 i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Faktiske forhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påtalte i sin afgørelse af 7. juli 2010, at fonden i regnskabsåret 2008 foretog uddelinger uden at der var (lovlige) frie reserver hertil. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastslog, at henvisningen i 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, til de frie reserver i det seneste årsregnskab, skal forstås bogstaveligt, jf. bestemmelsens klare ordlyd. Det vil sige, at de midler, som kunne uddeles i 2008, var de midler, som fremgår som frie reserver i årsregnskabet for Forhold som indtraf efter aflæggelsen af regnskabet, kan ikke tages i betragtning. Dette omfatter både ændringer i bindingskrav i årsregnskabet såvel som de ændrede regler om måling eller for den sags skyld en særlig indtægt realiseret efter balancedagen. Fondens bestyrelse oplyste følgende i en redegørelse af 6. maj 2010 til styrelsen om de ulovlige uddelinger til Morsø Sparekasse A/S: Det har været bestyrelsens vurdering, at på trods af formuleringen i LEF 41 om, at overskud og reserver skal opgøres i henhold til seneste årsrapport ikke har skullet forstås så bogstaveligt, så ændringer af regnskabslovgivning, der gennemføres efterfølgende - og som tillige træder i kraft, så den kan bruges 2 Kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S er i årsrapporten for 2008 opdelt i to regnskabsposter, kapitalandele i associerede virksomheder under henholdsvis anlægsaktiver på 784 mio. kr. og omsætningsaktiver på 46 mio. kr.

4 4/11 med det samme ikke har kunnet tages i betragtning. På samme måde har bestyrelsen også taget hensyn til andre forhold, der indtræffer efter balancedagen og op til uddelingstidspunktet, i betragtning ved uddelingen, herunder forhold der har betydet en forringelse i reserverne. Derved har man taget udgangspunkt i reserverne pr. seneste balancedag men dog henset til forringende begivenheder frem til uddelingstidspunktet, og har samtidig henset til ændringen af årsregnskabsloven. I henhold til Fondens årsrapport for 2007 kunne der kun uddeles kr., svarende til det indregnede overførte overskud samt hensat til senere uddeling. Fonden foretog uddelinger på kr. i løbet af regnskabsåret Styrelsen har i en redegørelse om uddelingerne i mail af 16. august 2010 i forlængelse af afgørelsen af 7. juli 2010 modtaget oplysninger om, at fonden kunne uddele tkr. på baggrund af den godkendte årsrapport for Redegørelsen fastslår, at de samlede ulovlige uddelinger i løbet af 2008 til Morsø Sparekasse A/S var tkr., svarende til ca. 6 % af den i årsrapporten for 2008 indregnede balance, og ca. 7 % af den i årsrapporten for 2008 målte egenkapital. Revisors redegørelse Revisor har i brev af 17. januar 2011 redegjort for revisionen af fondens egenkapital og uddelinger i løbet af regnskabsåret Af planlægningsnotatet fremgår om revisionen af fondens egenkapital, at forhandlingsprotokollen skulle gennemgås, herunder påse, at udlodningerne var godkendt af bestyrelsen, og at udlodningerne skete efter vedtægtens formålsbestemmelse og i overensstemmelse med lovgrundlaget for erhvervsdrivende fonde og praksis efter omdannelsesloven. Revisor oplyser om uddelingen til Morsø Sparekasse den 14. september 2008, at: Vi har ved revisionsvurderinger og overvejelser omkring erklæringsafgivelsen den 20. maj 2009 selvsagt ikke inddraget denne efterfølgende praksisændring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side, og på tidspunktet for erklæringsafgivelsen forelå der ikke vurderinger af denne karakter, og der var derfor heller ikke grundlag for at forudse at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ville finde, at Morsø Sparekasse Fondens beslutning om begunstigelse af Morsø Sparekasse A/S den 14. september efterfølgende i henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering således som anført i afgørelse af 7. juli indebar en overtrædelse at lov om erhvervsdrivende fonde og et muligt bestyrelsesansvar og dermed krav om afgivelse af supplerende oplysninger.

5 5/11 Revisor oplyser om udførelse af revisionen, at revisionen af fondens uddelinger indgik som en integreret del af revisionen af fondens egenkapital. Revisionen af uddelinger omfattede indhentelse af revisionsbevis ved: - gennemgang af bestyrelsesmødereferater og bevillingsreferater for endelig beslutning - sammenholdelse med fondens formålsbestemmelse - sammenholdelse med bestemmelserne og intentionerne i lov nr. 816 af 21. december 1988, herunder juridisk vurdering i [Notat af 9. december 2008] - sammenholdelse med transaktionsbilag. Revisionen gav ikke revisor en begrundet formodning om overtrædelse af 41 i lov om erhvervsdrivende fonde eller årsregnskabslovens 38, herunder at fondsbestyrelsen kunne ifalde erstatnings- eller strafansvar som følge af de foretagne uddelinger. Revisor henviser endvidere til [Notat af 9. december 2008] Det fremgår af notatet, at fonden på foranledning af revisor indhentede en juridisk besvarelse af, om fonden kunne uddele midler på baggrund af opskrivningsreserver. Det er revisors opfattelse, at det af [Notat af 9. december 2008] fremgår: - at der kan ske udlodning fra Morsø Sparekasse Fonden til Morsø Sparekasse A/S af fondens frie reserver og overskud, - at opskrivningshenlæggelsen på fondens aktier i Morsø Sparekasse og Morsø Bank A/S, med virkning fra 1. september 2008 begrundet i ophævelsen af årsregnskabslovens 38, stk. 5, ved lov nr. 516 af 17. juni 2008 var en fri reserve, der kunne anvendes til udlodning, og at det anbefales, at Morsø Sparekasse Fonden foretager en beregning af opskrivningsreserven pr. beslutningstidspunktet. Revisor oplyser, at denne opfattelse er kommet til udtryk i Erhvervsog Selskabsstyrelsens praksis på området indtil årsskiftet 2009/10. Revisors kommentarer til høringsbrev Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen oplyser, at han har foretaget revisionen af årsrapporten i overensstemmelse med god revisorskik. Revisionsarbejdet er fuldt ud i overensstemmelse med den nugældende ISA 500, afsnit 8, omfattende information tilvejebragt af ledelsesudpe-

6 6/11 get ekspert. Revisor har som beskrevet og krævet, bl.a. forholdt sig til notatgivers kompetence, færdigheder og objektivitet. Revisor henviser desuden til [juraprofessor A s] udarbejdede responsa, hvoraf det bl.a. fremgår, at en sparekassefond kan støtte det underliggende pengeinstitut i et omfang, der også dækker det i forhold til Morsø Sparekasse Fonden af styrelsen påtalte. Revisor henviser samtidig til en konkret sag, hvor styrelsen angiveligt skulle have givet tilladelse til, at en sparekassefond påtog sig en garanti overfor sparekassen på et beløb, der oversteg fondens frie reserver. Retligt grundlag for styrelsens vurdering Det fremgår af 41, stk. 1, i lov om erhvervsdrivende fonde, at der til uddeling kan anvendes beløb, der i fondens senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Følgende kan dog ikke anvendes: 1. Reserver for opskrivning efter indre værdis metode, 2. alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver samt 3. reserver, der er bundne i henhold til vedtægter. Det fremgår af revisorlovens 16, stk. 1, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu. Revisionsstandarderne anses for at udfylde god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, og derfor skal såvel revisionsvirksomheden som de godkendte revisorer efterleve principperne i revisionsstandarderne i forbindelse med revision af årsrapporter. Det fremgår af RS 315 3, afsnit 22, at revisor skal opnå forståelse for relevante brancheforhold, lovgivningsforhold og andre eksterne forhold, herunder den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Det fremgår af RS 315, afsnit 28, at revisor skal opnå forståelse af virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis og overveje, om den er passende for dens forretningsområde og i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og den regnskabspraksis, der anvendes i branchen. 3 Revisionsstandard 315, der trådte i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begyndte 15. december 2004 eller senere.

7 7/11 Det fremgår af RS 250 4, afsnit 2, at i forbindelse med udformningen og udførelsen af revisionshandlinger og ved vurderingen og rapporteringen af resultaterne heraf skal revisor være opmærksom på, at virksomhedens overtrædelse af lovgivningen kan påvirke regnskabet væsentligt. Det fremgår af RS 250, afsnit 15, at med henblik på at planlægge revisionen skal revisor opnå et overordnet kendskab til det lovkompleks, som virksomheden og branchen er underlagt, og hvorledes virksomheden overholder dette lovkompleks. Det fremgår af RS 250, afsnit 19, at revisor endvidere skal tilvejebringe tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende overholdelse af den lovgivning og øvrig regulering, som revisor generelt finder af betydning for fastsættelsen af væsentlige beløb og oplysninger i regnskabet. Revisor skal have tilstrækkeligt kendskab til denne lovgivning og øvrige regulering til at tage den i betragtning ved revisionen af de revisionsmål, der vedrører fastsættelsen af de beløb, som skal indarbejdes, og de oplysninger, der skal gives. Det fremgår af RS 250, afsnit 26, at når revisor bliver opmærksom på forhold vedrørende mulige overtrædelser, skal revisor opnå forståelsen af arten af overtrædelsen og af omstændighederne herfor samt tilstrækkelig anden information for at vurdere overtrædelsens mulige indvirkning på regnskabet. Det fremgår af RS 250, afsnit 28, at hvis revisor konkluderer, at der kan være overtrædelser, skal revisor dokumentere observationerne og drøfte disse med ledelsen. Det fremgår af RS 250, afsnit 29, der uddyber kravet i RS 250, afsnit 28, at hvis ledelsen ikke tilvejebringer tilstrækkelig dokumentation for, at den faktisk overholder lovgivningen, skal revisor rådføre sig med virksomhedens advokat med henblik på at opnå dennes vurdering af, om lovgivningen overholdes samt den mulige indvirkning på regnskabet. Når det ikke vurderes hensigtsmæssigt at rådføre sig med virksomhedens advokat, eller når revisor ikke er tilfreds med dennes udtalelse, skal revisor overveje at rådføre sig med sin egen advokat for at få klarlagt, om lovgivningen er overtrådt samt de mulige juridiske konsekvenser og hvilke eventuelle yderligere handlinger revisor bør foretage. Det fremgår af RS 250, afsnit 30, at når tilstrækkelig information vedrørende den formodede overtrædelse ikke kan tilvejebringes, skal revi- 4 Revisionsstandard 250, der trådte i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begyndte 1. november 2006 eller senere.

8 8/11 sor overveje indvirkningen på revisionspåtegningen af det manglende tilstrækkelige og egnede revisionsbevis. Det fremgår af RS 620 5, afsnit 2, at ved anvendelse af arbejde udført af en ekspert skal revisor indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at arbejdet er afpasset efter revisionens formål. Det fremgår af RS 620, afsnit 9, at revisor skal vurdere ekspertens objektivitet. Det fremgår af RS 620, afsnit 12, at revisor skal vurdere, hvor egnet arbejdet udført af eksperten er som revisionsbevis for det konkrete revisionsmål. Det fremgår af RS 620, afsnit 15, at hvis resultaterne af arbejde udført af en ekspert ikke giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, eller hvis der ikke er konsistens mellem disse resultater og andet revisionsbevis, skal revisor afklare forholdet. Styrelsens vurdering Det er styrelsens vurdering, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen ikke har udført en tilstrækkelig revision af fondens egenkapital og foretagne uddelinger i løbet af regnskabsåret 2008 ved revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Morsø Sparekasse Fonden foretog uddelinger i regnskabsåret 2008, uden at der var (lovlige) frie reserver hertil, hvilket var i strid med 41 i lov om erhvervsdrivende fonde. Fonden uddelte ca. 64 mio. kr. mere, end der var frie reserver til. Bestemmelsen i 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, er klar i sin formulering af, at der til uddeling alene kan anvendes beløb, der i fondens senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Der er tale om en så åbenlys betingelse, at enhver må være bekendt med, at en fondsbestyrelse ikke kan foretage uddelinger ud over de frie reserver, der er til stede i den pågældende fonds senest godkendte årsrapport. Fondens bestyrelse nævner da også i sit høringssvar, at det var bestyrelsens vurdering, at formuleringen i 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, om, at betingelsen om, at overskud og reserver skal opgøres i henhold til seneste årsrapport, ikke har skullet tages så bogstaveligt. Fondens bestyrelse var således opmærksom på betingelsen. 5 Revisionsstandard 250, der trådte i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begyndte 30. september 2006 eller senere.

9 9/11 Styrelsen finder ikke, at [Notat af 9. december 2008] kan berettige, at fonden kunne foretage de omtalte uddelinger, der i sidste ende medførte, at fondens uddelinger overskred de frie reserver, der var indregnet i fondens årsrapport for 2007 Notatet citerer indledningsvist 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, men notatet beskæftiger sig ikke yderligere med betingelsen om, at der alene kan foretages uddelinger, der i den seneste årsrapport er opført som overført overskud og frie reserver, med fradrag af overført underskud. Det er styrelsens vurdering, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen burde have været bekendt med, at fonde alene kunne foretage uddelinger der i den seneste årsrapport er opført som overført overskud og frie reserver, med fradrag af overført underskud, og derfor burde have opdaget, at fonden havde overtrådt 41, i lov om erhvervsdrivende fonde. Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen oplyser, at han har inddraget [Notat af 9. december 2008] i revisionen. Han oplyser, at det af notatet blandt andet fremgår, at der kan ske udlodning af fondens frie reserver og overskud fra Morsø Sparekasse Fonden til Morsø Sparekasse A/S. Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg burde ved gennemgangen af notatet have taget stilling til, om notatet var i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde, jf. RS 250, afsnit 29. Såfremt revisor var i tvivl om, hvorvidt notatet var i overensstemmelse med 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, skulle han have foretaget yderligere revisionshandlinger for at vurdere, om notatet var i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg burde desuden have taget stilling til objektiviteten hos den person, der udarbejdede notatet af 9. december 2008, jf. RS 620, afsnit 9. Notatet er stilet til fonden, hvorved fonden er opdragsgiver for eksperten. Det fremgår ikke af de fremsendte arbejdspapirer til styrelsen, at revisor har taget stilling til, om [Notat af 9. december 2008] beskriver det retlige grundlag for, at fonden kunne foretage de omtalte uddelinger på et objektivt grundlag. Bemærkningerne i revisors høringssvar om, at han har forholdt sig til notatgivers kompetence, færdigheder og objektivitet ved revisionen er ikke dokumenteret i de modtagne arbejdspapirer på revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden.

10 10/11 Styrelsen kan derfor ikke bekræfte revisors oplysning om, at han har foretaget revisionshandlinger som krævet i RS 250 og RS 620, ved revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden. 6 Det er styrelsens vurdering, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen ikke ved revisionen af fondens egenkapital og uddelinger i løbet af regnskabsåret i tilstrækkelig grad har vurderet, hvor egnet [Notat af 9. december 2008] var som revisionsbevis for, at fonden lovligt kunne foretage uddelinger ud over de frie midler i årsrapporten for 2007, jf. RS 620, afsnit 12. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen finder afslutningsvist, at [juraprofessor A s] responsum i den verserende retssag vedrørende ebh-fonden ikke finder anvendelse i denne sag. Responsaet er et partsindlæg fra en af de sagsøgte parter, ebh bank a/s, i den verserende erstatningssag mellem ebh-fonden og ebh bank a/s m.fl. Responsaet vedrører de juridiske forhold omkring ebh-fondens involvering i ebh bank a/s køb af [Selskab 1] og ebh-fondens samtidige påtagelse af en put-option, hvis værdi overskred de frie midler, der var til stede i ebh-fonden på tidspunktet for påtagelsen af put-optionen. Responsaet er baseret på ebh-fondens vedtægter og vedrører derfor ikke det forhold, at bestyrelsen for Morsø Sparekasse Fonden i løbet af regnskabsåret 2008 besluttede at foretage uddelinger til det tilknyttede sparekasseaktieselskab ud over de frie midler, der var til rådighed i fonden. Der er efter styrelsens opfattelse tale om to vidt forskellige forhold. Ad 2) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke givet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, om, at fonden i strid med lov om erhvervsdrivende fondes 41, havde foretaget uddelinger i løbet af regnskabsåret 2008, selvom der ikke var frie reserver til at foretage uddelingerne. Retligt grundlag Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk.1, at revisor i revisionspåtegningen skal give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold. 6 Styrelsen skal i øvrigt bemærke, at revisors henvisning til ISA 500 i høringssvaret af 5. september 2011 ikke er korrekt. ISA 500 var ikke udsendt af IFAC på tidspunktet for revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden. Standarden finder derfor ikke anvendelse i bedømmelsen af revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden.

11 11/11 Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, 3. pkt., nr. 2, at der altid skal oplyses om overtrædelse af den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning. Styrelsens vurdering Styrelsen finder, jf. forrige indbringelsespunkt, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen burde have afgivet revisionspåtegningen i årsrapporten for 2008 i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, 2. pkt. og 3. pkt., nr. 2, idet revisor skulle have afgivet en supplerende oplysning i revisionspåtegningen om, at Morsø Sparekasse Fonden i strid med 41 i lov om erhvervsdrivende fonde havde foretaget uddelinger af midler, uden at der var frie reserver til stede i den godkendte årsrapport for Såfremt du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller chefkonsulent Rickard Patel, telefon Med venlig hilsen Allan Vestergaard Specialkonsulent Tlf. direkte E-post

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere