BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen Nykøbing Mors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors"

Transkript

1 BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag /ave Offentliggørelse af undersøgelse af revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden, CVR-nr , jf. Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr [Styrelsen har på baggrund af sin undersøgelse konstateret følgende forhold] ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 1) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke udført en tilstrækkelig revision af fondens egenkapital og uddelinger ved revisionen af årsrapporten for 2008 i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. 2) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke givet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, om, at fonden i strid med lov om erhvervsdrivende fondes 41, havde foretaget uddelinger i løbet af regnskabsåret 2008, selvom der ikke var frie reserver til at foretage uddelingerne. Sagsfremstilling Årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden Årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. maj Ledelsespåtegningen er underskre- 1 Undersøgelsen er gennemført på grundlag af revisorlovens 37, stk. 1, hvorefter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan gennemføre en undersøgelse, hvis styrelsen vurderer, at der er risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt bestemmelser i revisorloven.

2 2/11 vet af alle ledelsesmedlemmer, og den er uden indvendinger fra bestyrelsesmedlemmerne. Fonden har ikke udarbejdet et koncernregnskab. Revisionspåtegningen i årsrapporten er afgivet af statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen, BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionspåtegningen er underskrevet den 20. maj 2009, og den er afgivet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Årsregnskabets balance for fonden for regnskabsåret 2008 er målt til mio. kr., og egenkapitalen for regnskabet er målt til 912 mio. kr. Kapitalandele i kreditinstitutter Morsø Sparekasse Fonden ejede pr. 31. december % af kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S. Fonden havde målt kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S til 740 mio. kr., hvoraf kapitalandele målt til 46 mio. kr. var indregnet som omsætningsaktiver, idet fonden havde en potentiel forpligtelse til at sælge stk. aktier i Morsø Sparekasse A/S til sparekassen. Derudover havde fonden et tilgodehavende hos sparekassen på 125 mio.kr., i form af hybrid kernekapital, der var afdragsfri fra debitors side frem til 1. december Fonden ejede desuden pr. 31. december % af kapitalandelene i Morsø Bank A/S. Kapitalandelene blev købt i løbet af 2008 af Morsø Sparekasse A/S. Morsø Sparekasse A/S fik en gevinst ved salget af kapitalandelene til fonden på 42,8 mio. kr., jf. årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse A/S. Derudover besad Morsø Sparekasse A/S i samme regnskabsperiode 33,78 % af kapitalandelene i Morsø Bank. Fonden opnåede derved indirekte at besidde 54,78 % af kapitalandelene i Morsø Bank A/S pr. 31. december Ændring i anvendt regnskabspraksis i regnskabsåret 2008 Fonden ændrede i løbet af regnskabsåret 2008 regnskabspraksis, hvorefter kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S blev indregnet til indre værdi. Kapitalandelene var i 2007 blevet indregnet til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Sammenligningstallene for 2007 blev i årsrapporten for 2008 ændret i forbindelse med praksisændringen. Målingen af kapitalandelene i Morsø Sparekasse blev reduceret med 584 mio. kr. i forhold til årsrapporten for Kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S var i årsrapporten for 2007 målt til mio. kr. pr. 31. december 2007, mens

3 3/11 kapitalandelene i årsrapporten for 2008 blev målt til 830 mio. kr. pr. 31. december Egenkapitalen blev i årsrapporten for 2007 målt til mio. kr. pr. 31. december 2007, mens egenkapitalen i årsrapporten for 2008 blev målt til mio. kr. pr. 31. december 2007, svarende til en reduktion på 584 mio. kr. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 7. juli 2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påtalte i brev af 7. juli 2010, at årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden ikke var udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen på en række områder. Der er i sagsfremstillingen nedenfor refereret til afgørelsen. Ad 1) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke udført en tilstrækkelig revision af fondens egenkapital og uddelinger ved revisionen af årsrapporten for 2008 i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Faktiske forhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påtalte i sin afgørelse af 7. juli 2010, at fonden i regnskabsåret 2008 foretog uddelinger uden at der var (lovlige) frie reserver hertil. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastslog, at henvisningen i 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, til de frie reserver i det seneste årsregnskab, skal forstås bogstaveligt, jf. bestemmelsens klare ordlyd. Det vil sige, at de midler, som kunne uddeles i 2008, var de midler, som fremgår som frie reserver i årsregnskabet for Forhold som indtraf efter aflæggelsen af regnskabet, kan ikke tages i betragtning. Dette omfatter både ændringer i bindingskrav i årsregnskabet såvel som de ændrede regler om måling eller for den sags skyld en særlig indtægt realiseret efter balancedagen. Fondens bestyrelse oplyste følgende i en redegørelse af 6. maj 2010 til styrelsen om de ulovlige uddelinger til Morsø Sparekasse A/S: Det har været bestyrelsens vurdering, at på trods af formuleringen i LEF 41 om, at overskud og reserver skal opgøres i henhold til seneste årsrapport ikke har skullet forstås så bogstaveligt, så ændringer af regnskabslovgivning, der gennemføres efterfølgende - og som tillige træder i kraft, så den kan bruges 2 Kapitalandelene i Morsø Sparekasse A/S er i årsrapporten for 2008 opdelt i to regnskabsposter, kapitalandele i associerede virksomheder under henholdsvis anlægsaktiver på 784 mio. kr. og omsætningsaktiver på 46 mio. kr.

4 4/11 med det samme ikke har kunnet tages i betragtning. På samme måde har bestyrelsen også taget hensyn til andre forhold, der indtræffer efter balancedagen og op til uddelingstidspunktet, i betragtning ved uddelingen, herunder forhold der har betydet en forringelse i reserverne. Derved har man taget udgangspunkt i reserverne pr. seneste balancedag men dog henset til forringende begivenheder frem til uddelingstidspunktet, og har samtidig henset til ændringen af årsregnskabsloven. I henhold til Fondens årsrapport for 2007 kunne der kun uddeles kr., svarende til det indregnede overførte overskud samt hensat til senere uddeling. Fonden foretog uddelinger på kr. i løbet af regnskabsåret Styrelsen har i en redegørelse om uddelingerne i mail af 16. august 2010 i forlængelse af afgørelsen af 7. juli 2010 modtaget oplysninger om, at fonden kunne uddele tkr. på baggrund af den godkendte årsrapport for Redegørelsen fastslår, at de samlede ulovlige uddelinger i løbet af 2008 til Morsø Sparekasse A/S var tkr., svarende til ca. 6 % af den i årsrapporten for 2008 indregnede balance, og ca. 7 % af den i årsrapporten for 2008 målte egenkapital. Revisors redegørelse Revisor har i brev af 17. januar 2011 redegjort for revisionen af fondens egenkapital og uddelinger i løbet af regnskabsåret Af planlægningsnotatet fremgår om revisionen af fondens egenkapital, at forhandlingsprotokollen skulle gennemgås, herunder påse, at udlodningerne var godkendt af bestyrelsen, og at udlodningerne skete efter vedtægtens formålsbestemmelse og i overensstemmelse med lovgrundlaget for erhvervsdrivende fonde og praksis efter omdannelsesloven. Revisor oplyser om uddelingen til Morsø Sparekasse den 14. september 2008, at: Vi har ved revisionsvurderinger og overvejelser omkring erklæringsafgivelsen den 20. maj 2009 selvsagt ikke inddraget denne efterfølgende praksisændring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side, og på tidspunktet for erklæringsafgivelsen forelå der ikke vurderinger af denne karakter, og der var derfor heller ikke grundlag for at forudse at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ville finde, at Morsø Sparekasse Fondens beslutning om begunstigelse af Morsø Sparekasse A/S den 14. september efterfølgende i henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering således som anført i afgørelse af 7. juli indebar en overtrædelse at lov om erhvervsdrivende fonde og et muligt bestyrelsesansvar og dermed krav om afgivelse af supplerende oplysninger.

5 5/11 Revisor oplyser om udførelse af revisionen, at revisionen af fondens uddelinger indgik som en integreret del af revisionen af fondens egenkapital. Revisionen af uddelinger omfattede indhentelse af revisionsbevis ved: - gennemgang af bestyrelsesmødereferater og bevillingsreferater for endelig beslutning - sammenholdelse med fondens formålsbestemmelse - sammenholdelse med bestemmelserne og intentionerne i lov nr. 816 af 21. december 1988, herunder juridisk vurdering i [Notat af 9. december 2008] - sammenholdelse med transaktionsbilag. Revisionen gav ikke revisor en begrundet formodning om overtrædelse af 41 i lov om erhvervsdrivende fonde eller årsregnskabslovens 38, herunder at fondsbestyrelsen kunne ifalde erstatnings- eller strafansvar som følge af de foretagne uddelinger. Revisor henviser endvidere til [Notat af 9. december 2008] Det fremgår af notatet, at fonden på foranledning af revisor indhentede en juridisk besvarelse af, om fonden kunne uddele midler på baggrund af opskrivningsreserver. Det er revisors opfattelse, at det af [Notat af 9. december 2008] fremgår: - at der kan ske udlodning fra Morsø Sparekasse Fonden til Morsø Sparekasse A/S af fondens frie reserver og overskud, - at opskrivningshenlæggelsen på fondens aktier i Morsø Sparekasse og Morsø Bank A/S, med virkning fra 1. september 2008 begrundet i ophævelsen af årsregnskabslovens 38, stk. 5, ved lov nr. 516 af 17. juni 2008 var en fri reserve, der kunne anvendes til udlodning, og at det anbefales, at Morsø Sparekasse Fonden foretager en beregning af opskrivningsreserven pr. beslutningstidspunktet. Revisor oplyser, at denne opfattelse er kommet til udtryk i Erhvervsog Selskabsstyrelsens praksis på området indtil årsskiftet 2009/10. Revisors kommentarer til høringsbrev Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen oplyser, at han har foretaget revisionen af årsrapporten i overensstemmelse med god revisorskik. Revisionsarbejdet er fuldt ud i overensstemmelse med den nugældende ISA 500, afsnit 8, omfattende information tilvejebragt af ledelsesudpe-

6 6/11 get ekspert. Revisor har som beskrevet og krævet, bl.a. forholdt sig til notatgivers kompetence, færdigheder og objektivitet. Revisor henviser desuden til [juraprofessor A s] udarbejdede responsa, hvoraf det bl.a. fremgår, at en sparekassefond kan støtte det underliggende pengeinstitut i et omfang, der også dækker det i forhold til Morsø Sparekasse Fonden af styrelsen påtalte. Revisor henviser samtidig til en konkret sag, hvor styrelsen angiveligt skulle have givet tilladelse til, at en sparekassefond påtog sig en garanti overfor sparekassen på et beløb, der oversteg fondens frie reserver. Retligt grundlag for styrelsens vurdering Det fremgår af 41, stk. 1, i lov om erhvervsdrivende fonde, at der til uddeling kan anvendes beløb, der i fondens senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Følgende kan dog ikke anvendes: 1. Reserver for opskrivning efter indre værdis metode, 2. alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver samt 3. reserver, der er bundne i henhold til vedtægter. Det fremgår af revisorlovens 16, stk. 1, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu. Revisionsstandarderne anses for at udfylde god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, og derfor skal såvel revisionsvirksomheden som de godkendte revisorer efterleve principperne i revisionsstandarderne i forbindelse med revision af årsrapporter. Det fremgår af RS 315 3, afsnit 22, at revisor skal opnå forståelse for relevante brancheforhold, lovgivningsforhold og andre eksterne forhold, herunder den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Det fremgår af RS 315, afsnit 28, at revisor skal opnå forståelse af virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis og overveje, om den er passende for dens forretningsområde og i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og den regnskabspraksis, der anvendes i branchen. 3 Revisionsstandard 315, der trådte i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begyndte 15. december 2004 eller senere.

7 7/11 Det fremgår af RS 250 4, afsnit 2, at i forbindelse med udformningen og udførelsen af revisionshandlinger og ved vurderingen og rapporteringen af resultaterne heraf skal revisor være opmærksom på, at virksomhedens overtrædelse af lovgivningen kan påvirke regnskabet væsentligt. Det fremgår af RS 250, afsnit 15, at med henblik på at planlægge revisionen skal revisor opnå et overordnet kendskab til det lovkompleks, som virksomheden og branchen er underlagt, og hvorledes virksomheden overholder dette lovkompleks. Det fremgår af RS 250, afsnit 19, at revisor endvidere skal tilvejebringe tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende overholdelse af den lovgivning og øvrig regulering, som revisor generelt finder af betydning for fastsættelsen af væsentlige beløb og oplysninger i regnskabet. Revisor skal have tilstrækkeligt kendskab til denne lovgivning og øvrige regulering til at tage den i betragtning ved revisionen af de revisionsmål, der vedrører fastsættelsen af de beløb, som skal indarbejdes, og de oplysninger, der skal gives. Det fremgår af RS 250, afsnit 26, at når revisor bliver opmærksom på forhold vedrørende mulige overtrædelser, skal revisor opnå forståelsen af arten af overtrædelsen og af omstændighederne herfor samt tilstrækkelig anden information for at vurdere overtrædelsens mulige indvirkning på regnskabet. Det fremgår af RS 250, afsnit 28, at hvis revisor konkluderer, at der kan være overtrædelser, skal revisor dokumentere observationerne og drøfte disse med ledelsen. Det fremgår af RS 250, afsnit 29, der uddyber kravet i RS 250, afsnit 28, at hvis ledelsen ikke tilvejebringer tilstrækkelig dokumentation for, at den faktisk overholder lovgivningen, skal revisor rådføre sig med virksomhedens advokat med henblik på at opnå dennes vurdering af, om lovgivningen overholdes samt den mulige indvirkning på regnskabet. Når det ikke vurderes hensigtsmæssigt at rådføre sig med virksomhedens advokat, eller når revisor ikke er tilfreds med dennes udtalelse, skal revisor overveje at rådføre sig med sin egen advokat for at få klarlagt, om lovgivningen er overtrådt samt de mulige juridiske konsekvenser og hvilke eventuelle yderligere handlinger revisor bør foretage. Det fremgår af RS 250, afsnit 30, at når tilstrækkelig information vedrørende den formodede overtrædelse ikke kan tilvejebringes, skal revi- 4 Revisionsstandard 250, der trådte i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begyndte 1. november 2006 eller senere.

8 8/11 sor overveje indvirkningen på revisionspåtegningen af det manglende tilstrækkelige og egnede revisionsbevis. Det fremgår af RS 620 5, afsnit 2, at ved anvendelse af arbejde udført af en ekspert skal revisor indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at arbejdet er afpasset efter revisionens formål. Det fremgår af RS 620, afsnit 9, at revisor skal vurdere ekspertens objektivitet. Det fremgår af RS 620, afsnit 12, at revisor skal vurdere, hvor egnet arbejdet udført af eksperten er som revisionsbevis for det konkrete revisionsmål. Det fremgår af RS 620, afsnit 15, at hvis resultaterne af arbejde udført af en ekspert ikke giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, eller hvis der ikke er konsistens mellem disse resultater og andet revisionsbevis, skal revisor afklare forholdet. Styrelsens vurdering Det er styrelsens vurdering, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen ikke har udført en tilstrækkelig revision af fondens egenkapital og foretagne uddelinger i løbet af regnskabsåret 2008 ved revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Morsø Sparekasse Fonden foretog uddelinger i regnskabsåret 2008, uden at der var (lovlige) frie reserver hertil, hvilket var i strid med 41 i lov om erhvervsdrivende fonde. Fonden uddelte ca. 64 mio. kr. mere, end der var frie reserver til. Bestemmelsen i 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, er klar i sin formulering af, at der til uddeling alene kan anvendes beløb, der i fondens senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Der er tale om en så åbenlys betingelse, at enhver må være bekendt med, at en fondsbestyrelse ikke kan foretage uddelinger ud over de frie reserver, der er til stede i den pågældende fonds senest godkendte årsrapport. Fondens bestyrelse nævner da også i sit høringssvar, at det var bestyrelsens vurdering, at formuleringen i 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, om, at betingelsen om, at overskud og reserver skal opgøres i henhold til seneste årsrapport, ikke har skullet tages så bogstaveligt. Fondens bestyrelse var således opmærksom på betingelsen. 5 Revisionsstandard 250, der trådte i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begyndte 30. september 2006 eller senere.

9 9/11 Styrelsen finder ikke, at [Notat af 9. december 2008] kan berettige, at fonden kunne foretage de omtalte uddelinger, der i sidste ende medførte, at fondens uddelinger overskred de frie reserver, der var indregnet i fondens årsrapport for 2007 Notatet citerer indledningsvist 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, men notatet beskæftiger sig ikke yderligere med betingelsen om, at der alene kan foretages uddelinger, der i den seneste årsrapport er opført som overført overskud og frie reserver, med fradrag af overført underskud. Det er styrelsens vurdering, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen burde have været bekendt med, at fonde alene kunne foretage uddelinger der i den seneste årsrapport er opført som overført overskud og frie reserver, med fradrag af overført underskud, og derfor burde have opdaget, at fonden havde overtrådt 41, i lov om erhvervsdrivende fonde. Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen oplyser, at han har inddraget [Notat af 9. december 2008] i revisionen. Han oplyser, at det af notatet blandt andet fremgår, at der kan ske udlodning af fondens frie reserver og overskud fra Morsø Sparekasse Fonden til Morsø Sparekasse A/S. Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg burde ved gennemgangen af notatet have taget stilling til, om notatet var i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde, jf. RS 250, afsnit 29. Såfremt revisor var i tvivl om, hvorvidt notatet var i overensstemmelse med 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, skulle han have foretaget yderligere revisionshandlinger for at vurdere, om notatet var i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg burde desuden have taget stilling til objektiviteten hos den person, der udarbejdede notatet af 9. december 2008, jf. RS 620, afsnit 9. Notatet er stilet til fonden, hvorved fonden er opdragsgiver for eksperten. Det fremgår ikke af de fremsendte arbejdspapirer til styrelsen, at revisor har taget stilling til, om [Notat af 9. december 2008] beskriver det retlige grundlag for, at fonden kunne foretage de omtalte uddelinger på et objektivt grundlag. Bemærkningerne i revisors høringssvar om, at han har forholdt sig til notatgivers kompetence, færdigheder og objektivitet ved revisionen er ikke dokumenteret i de modtagne arbejdspapirer på revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden.

10 10/11 Styrelsen kan derfor ikke bekræfte revisors oplysning om, at han har foretaget revisionshandlinger som krævet i RS 250 og RS 620, ved revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden. 6 Det er styrelsens vurdering, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen ikke ved revisionen af fondens egenkapital og uddelinger i løbet af regnskabsåret i tilstrækkelig grad har vurderet, hvor egnet [Notat af 9. december 2008] var som revisionsbevis for, at fonden lovligt kunne foretage uddelinger ud over de frie midler i årsrapporten for 2007, jf. RS 620, afsnit 12. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen finder afslutningsvist, at [juraprofessor A s] responsum i den verserende retssag vedrørende ebh-fonden ikke finder anvendelse i denne sag. Responsaet er et partsindlæg fra en af de sagsøgte parter, ebh bank a/s, i den verserende erstatningssag mellem ebh-fonden og ebh bank a/s m.fl. Responsaet vedrører de juridiske forhold omkring ebh-fondens involvering i ebh bank a/s køb af [Selskab 1] og ebh-fondens samtidige påtagelse af en put-option, hvis værdi overskred de frie midler, der var til stede i ebh-fonden på tidspunktet for påtagelsen af put-optionen. Responsaet er baseret på ebh-fondens vedtægter og vedrører derfor ikke det forhold, at bestyrelsen for Morsø Sparekasse Fonden i løbet af regnskabsåret 2008 besluttede at foretage uddelinger til det tilknyttede sparekasseaktieselskab ud over de frie midler, der var til rådighed i fonden. Der er efter styrelsens opfattelse tale om to vidt forskellige forhold. Ad 2) Statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen har ikke givet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, om, at fonden i strid med lov om erhvervsdrivende fondes 41, havde foretaget uddelinger i løbet af regnskabsåret 2008, selvom der ikke var frie reserver til at foretage uddelingerne. Retligt grundlag Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk.1, at revisor i revisionspåtegningen skal give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold. 6 Styrelsen skal i øvrigt bemærke, at revisors henvisning til ISA 500 i høringssvaret af 5. september 2011 ikke er korrekt. ISA 500 var ikke udsendt af IFAC på tidspunktet for revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden. Standarden finder derfor ikke anvendelse i bedømmelsen af revisionen af årsrapporten for 2008 for Morsø Sparekasse Fonden.

11 11/11 Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, 3. pkt., nr. 2, at der altid skal oplyses om overtrædelse af den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning. Styrelsens vurdering Styrelsen finder, jf. forrige indbringelsespunkt, at statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen burde have afgivet revisionspåtegningen i årsrapporten for 2008 i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, 2. pkt. og 3. pkt., nr. 2, idet revisor skulle have afgivet en supplerende oplysning i revisionspåtegningen om, at Morsø Sparekasse Fonden i strid med 41 i lov om erhvervsdrivende fonde havde foretaget uddelinger af midler, uden at der var frie reserver til stede i den godkendte årsrapport for Såfremt du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller chefkonsulent Rickard Patel, telefon Med venlig hilsen Allan Vestergaard Specialkonsulent Tlf. direkte E-post

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011 Al-Tekaful Forening Dortheavej 14 2450 Købehavn NV Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

MBE Holding ApS. Årsrapport 2010/11

MBE Holding ApS. Årsrapport 2010/11 Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Slotsgade 3 7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 MBE Holding ApS Årsrapport 2010/11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere