Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej"

Transkript

1 Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet SLUTERKLÆRING Udgivelsesdato : Juli 2014 Projekt : Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor Kontrolleret : Irene Bro Brinkmeyer, trafiksikkerhedsrevisor

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Læsevejledning Besvarelse af revisionen Projektbeskrivelse Grundlag Tidligere revisioner Trafikulykker Forudsætninger Generelle kommentarer Problem: Anbefalet løsning Problem: Indretning af tilfartsspor Problem: Vejvisning Bemærkning: Cykelsymbol i cirkulationsareal Bemærkning: Fodgængerfelter Specifikke kommentarer REVISIONSPÅTEGNELSE RESULTAT AF REVISION SLUTERKLÆRING... 14

3 Side 3 1 INDLEDNING Grontmij har på vegne af Viborg Kommune anmodet om at få foretaget en trafiksikkerhedsrevision af projektet om ombygning af rundkørslen i krydset Rødevej / Gl. Skivevej. Denne rapport indeholder resultatet af en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 skitseprojekt, foretaget af Thomas Rud i juli på bestilling af Pernelle Daugberg. Trafiksikkerhedsrevisionen er gennemført med baggrund i Vejreglerne, Færdselsloven, Håndbog Trafiksikkerhedsprincipper (december 2011), Håndbog Trafiksikkerhedsrevision og inspektion (december 2011) samt erfaringer med trafiksikkerhed i øvrigt. Trafiksikkerhedsrevisionen er en systematisk trafiksikkerhedsmæssig granskning af det forelagte projektmateriale. Dermed kan rapporten forekomme negativ i lyset af, at det kun er trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger som tages op i rapporten, og ikke en fremhævning af de gode løsninger i projektet. Trafiksikkerhedsrevisoren har på intet tidspunkt deltaget i skitseprojektet og er derfor uvildig. 1.1 Læsevejledning De enkelte revisionskommentarer er overordnet set opbygget i to dele hhv. i - Generelle kommentarer og - Specifikke kommentarer Generelle kommentarer henfører til projektet som helhed. Specifikke kommentarer omhandler enkeltstående og lokale elementer i projektet. De to dele er desuden hver især underopdelt i - Problemer og - Bemærkninger Problemer beskriver forhold, som efter revisorens mening kræver stillingtagen inden videre projektering, da de vil medføre en forringet trafiksikkerhed, de er i strid med vejreglerne eller trafiksikkerhedsmæssige erfaringer i øvrigt. Bemærkninger beskriver forhold, der erfaringsmæssigt kan udvikle sig til problemer, men ikke nødvendigvis kræver stillingtagen på det aktuelle stade i projektforløbet. Problemer følges af mindst et løsningsforslag. Bemærkninger følges af en anbefaling.

4 Side Besvarelse af revisionen Under hver revisorkommentar er der tilføjet tre underafsnit. Afsnittene skal udfyldes af modtagerne af revisionsrapporten, når der svares på revisionsrapporten. Afsnittene udfyldes af følgende: A: Den projekterendes anbefaling til revisionskommentaren (Grontmij) B: Vejmyndighedens svar på revisionskommentaren og den projekterendes anbefaling (Viborg Kommune) C: Beslutning om håndtering af revisionskommentaren (skrevet af den projekterende med godkendelse af de øvrige myndigheder). Efter den endelige beslutning er indskrevet, underskrives revisionsrapporten af den projekterende. Når afsnittene A, B og C er udfyldte og rapporten er underskrevet af den projekterende, sendes revisionsrapporten tilbage til revisoren, der læser svarene og beslutningen igennem og sluterklærer revisionsrapporten med en underskrift.

5 Side 5 2 PROJEKTBESKRIVELSE Viborg Kommune ønsker at ombygge den eksisterende rundkørsel ved Rødevej / Gl. Skivevej i Viborg med henblik på at gøre rundkørslen mere trafiksikker. I perioden 1/ / er der registreret 14 uheld. Uheldene er hovedsageligt sket mellem en personbil og en let trafikant. På baggrund af en besigtigelse af rundkørslen er der udarbejdet et skitseprojekt. Ændringerne omfatter: Etablering af 1,5 m overkørbart areal ind mod midterøen. Arealet udføres i brosten Etablering af fodgængerfelt på tværs af Rødevej samt gennembrud af helle Fjernelse af eksisterende beplantning i den forreste del af heller Ændringerne af rundkørslen gør, at en 12 m bus kan gennemkøre rundkørslen uden brug af det overkørbare areal mod midterøen. Kørekurverne har vist, at en 12 m bus benytter hele arealet i frafarterne, hvorfor det ikke er muligt at etablere overkørbart areal her. Ved gennemkørsel af rundkørslen skal en 13,7 m bus og en sættevogn benytte det overkørbare areal mod midterøen. 3 GRUNDLAG Trafiksikkerhedsrevisionen er foretaget på grundlag af følgende materialer: Titel Målestok Nummer Dato Skitseforslag 1 1: Der er ikke gennemført besigtigelse af lokaliteten. I stedet er benyttet fotos taget af den projekterende. 3.1 Tidligere revisioner Der er ikke tidligere udarbejdet trafiksikkerhedsrevision af projektet.

6 Side Trafikulykker Der foreligger en rapport: Adfærds- og sikkerhedsmæssig analyse fra februar 2014, der lægges til grund for revisionen. I analysen er præsenteret følgende kollisionsdiagram for de politiregistrerede uheld i rundkørslen: Analysen påpeger følgende problemer i rundkørslen: 1) Høj hastighed 2) Bilister mangler erkendelse af cirkulerende cyklister/knallertkørere 3) Cykelbanen signalerer tryghed for cyklister, men er ikke en sikker løsning 4) Bøgepurhække slører oversigten 5) Sigt over rundkørslen Analysen foreslår følgende løsningsforslag: 1) Bøgepur hække fjernes 2) Midterøen hæves, så den er mindst 2,0 meter på midten. 3) Fartdæmpende foranstaltninger på tilfarterne til rundkørslen fx bump eller hævet flade 4) Fodgængerfelt på Rødevej 5) Cykelfeltet fjernes 6) Midterø udvides og suppleres med overkørselsareal 7) Trekantsheller i stedet for parallelheller 3.3 Forudsætninger Der er gjort følgende forudsætninger for trafiksikkerhedsrevisionen:

7 Side 7 - Der bør normalt være udarbejdet tværsnit, forslag til afmærkning mv. til en trin 2 trafiksikkerhedsrevision. - Der har ikke været adgang til trafiktal for cykeltrafikken og fodgængertrafikken

8 Side 8 4 GENERELLE KOMMENTARER 4.1 Problem: Anbefalet løsning I rapporten Adfærds- og sikkerhedsmæssig analyse er beskrevet nogle anbefalede løsningsforslag. Disse løsningsforslag er generelt ikke benyttet i skitseforslaget. Løsningsforslaget omfatter følgende: - Udvidelse af midterø - Udvidelse af rundkørsel med overkørbart areal på 1,8 meter - Nedlæggelse af cirkulationsareal for cyklister - Højere midterø - Etablering af trekantsheller - Flere forskellige fartdæmpningstiltag Den skitserede løsning efterlader fortsat en meget dynamisk rundkørsel fra den sydlige tilfart (Gl. Skivevejs), der stadig er indrettet uden væsentlig retningsændring i forhold til videre kørsel ad Gl. Skivevej (rød pil). Det er også i denne tilfart, der opstår de fleste konflikter i adfærdsstudiet. Løsningsforslag Der er trafiksikkerhedsmæssige meget gode grunde til at følge en eller flere af de anbefalede løsninger i nævnte rapport.

9 Side 9 Det er vigtigt at sænke bilernes hastighed. Hvis der ikke ønskes bump eller hævede flader kan dette gøres ved at udvide midterøen og etablere et bredere overkørbart areal, hvilket ikke får komfortmæssig betydning for busser og andre store køretøjer, men sikrer at personbiler skal foretage en væsentlig retningsændring, der vil medføre lavere hastighed. Se i øvrigt kommentaren i afsnit 4.2. Det er vigtigt at bilisternes opmærksomhed er rettet mod de umiddelbare nærmeste trafikanter og ikke de der gør ondt på dem selv, dvs. andre biler. Bilisters opmærksomhed mod fodgængere og cyklister forbedres ved bl.a. at forhøje midterøen til minimum 2 meter over kørebanen. Oversigten jf. følgende skitse skal dog tilvejebringes: A) Den projekterendes anbefaling Enig i, at skitseforslaget ikke ændrer på, at rundkørslen er meget dynamisk fra den sydlige tilfart fra Gl. Skivevej mod Gl. Skivevej mod nord. Skitseforslaget tager højde for de eksisterende pladsforhold vurderet ud fra det foreliggende kortgrundlag. Skitseforslaget angiver et overkørbart areal mod midterøen anlagt i brostensbelægning, der er udformet, så en 12 m bus kan komme omkring uden brug af arealet. Hvis det kan accepteres, at busser må køre ind over det overkørbare areal, kan dette gøres bredere, hvorved der opnås en større forsætning. Enig i, at midterøen kan forhøjes til minimum 2 meter over kørebanen. B) Vejmyndighedens kommentar C) Beslutning

10 Side Problem: Indretning af tilfartsspor Tilfartssporerne til rundkørslen er alle indrettet med et kørespor og en cykelbane afmærket med bred kantlinje mellem cykelbane og kørebane. Billederne fra adfærdsstudiet viser at flere bilister benytter cykelbanen for at forbedre /optimere deres hastighed ind i rundkørslen. Løsningsforslag Cyklisternes areal i tilfartssporerne kantstensafgrænses til kørebanen. Kantstenen bør være granitkantsten med skarpe kanter, der afgrænses med smal kantlinje. Tilfartssporet kan indrettes med en bredde på 3,4 meter. Hermed tvinges bilisterne ned i fart, før de kører ind i rundkørslen. A) Den projekterendes anbefaling Kørekurver for bus og sættevogn viser, ud fra det foreliggende kortgrundlag, at det ikke er muligt at ændre på til- og frafarter, hvis der ikke skal foretages arealudvidelse. Den projekterende er dog enig i revisorens løsningsforslag. B) Vejmyndighedens kommentar C) Beslutning 4.3 Problem: Vejvisning Rundkørslen er i tre ud af fire tilfarter forvarslet med tabelvejvisere (F18). I den sidste tilfart er der ingen forvarsling. I Rødevej krydsbenet er der vejvist med tre servicetavler og en vejnavnetavle, der er opsat i samme stander som servicevejvisningen. Løsningsforslag En rundkørsel må ikke forvarsles med tabelvejvisere. Tabelvejviserne skal nedtages og erstattes med diagramorienteringstavler. Servicevejvisningen kan fastholdes, hvis den vurderes relevant af vejmyndigheden, men en vejnavnetavle må ikke opsættes i samme galge som vejvisningen. Vejnavnetavlen opsættes i selvstændig galge længst fra cirkulationsarealet. A) Den projekterendes anbefaling I vejreglen Tavletyper for vejvisning på almindelige veje, april 2013 er det angivet, at tabelvejvisere ikke anvendes i rundkørsler. Ud fra de registrerede uheld er der dog intet, der tyder på, at uheldene er sket pga. forkert brug af tavletyper.

11 Side 11 Vejmyndigheden bør vurdere, om de eksisterende tabelvejvisere skal udskiftes til diagramorienteringstavler. Den eksisterende forvarsling er ikke tydelig, hvorfor en ændring af tavletype kan være relevant. B) Vejmyndighedens kommentar C) Beslutning 4.4 Bemærkning: Cykelsymbol i cirkulationsareal Der er afmærket cyklistsymbol V21 i cirkulationsarealet ved frafarten, men intet symbol i cirkulationsarealet ud for tilfartssporet. Anbefaling Cyklistsymbolet kan afmærkes i cirkulationsarealet foran tilfartssporerne for at øge bilisternes opmærksomhed på krydsende cyklister. A) Den projekterendes anbefaling Enig B) Vejmyndighedens kommentar C) Beslutning 4.5 Bemærkning: Fodgængerfelter Flere af de eksisterende fodgængerfelter er afsluttet før cykelbanen eller sammenfaldende med den brede kantlinje. Dermed kan der i princippet herske tvivl om, hvorvidt det er fodgængeren eller cyklisten, der skal vige ved fodgængerfelterne. Fodgængerfelterne ligger forholdsvis langt fra cirkulationsarealet i frafarterne. Dette medvirker til at bilister i frafarten kan opnå en højere fart ved passagen af fodgængerfeltet og dermed større personskade ved et eventuelt uheld mellem en bil og en fodgænger. Særligt det nye fodgængerfelt anlægges langt fra cirkulationsarealet. Fodgængerfelternes placering medfører desuden at bilister skal vige for lette trafikanter i to tempi, hvilket kan medføre at bilerne holder på cyklisternes cirkulationsareal, når der viges for fodgængere. Anbefaling Fodgængerfelterne indrettes således at én fodgængerfelt stribe er synlig i cykelbanen.

12 Side 12 Fodgængerfelterne bør flyttes tæt på cirkulationsarealet. Det bør undersøges om fodgængerfelterne kan flankere cirkulationsarealer i både til- og frafart og vigelinjen i tilfarten flyttes bag fodgængerfeltet uden at oversigtsforholdene forværres. A) Den projekterendes anbefaling Enig B) Vejmyndighedens kommentar C) Beslutning

13 Side 13 5 SPECIFIKKE KOMMENTARER Ingen.

14 Side 14 6 REVISIONSPÅTEGNELSE Revisionen foretaget: Sted: Aalborg Dato: Revisor: Thomas Rud Underskrift: 7 RESULTAT AF REVISION Revisionsrapporten er gennemgået med og besvaret af den relevante vejmyndighed. Se beslutningerne under hver revisionskommentar. Sted: Dato: Projekterende: Underskrift: 8 SLUTERKLÆRING Sted: Dato: Revisor: Underskrift:

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Løsninger for cykel Regler og praksis vedrørende cykelfaciliteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Nederland og sikkerhed ved cykelfaciliteter på strækninger og i kryds Søren Underlien Jensen Juni

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013 Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder April 2013 2 Bussen holder Bussen holder Udgivet april 2013 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere