Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk"

Transkript

1 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag i høring. Det fremgår, at lovforslagets hovedformål er at skabe bedre rammevilkår for små virksomheder ved at indføre en dansk erklæringsstandard som alternativ til revision samt en forenkling af de formelle oplysningsforpligtelser. DI støtter regeringens indsats for at reducere de administrative byrder og vil gerne kvittere for, at regeringen er enig i, at den nuværende, tvungne revision af mindre selskaber er for byrdefuld. DI finder at konsekvensen bør være en generel lempelse af revisionspligten, således at den enkelte virksomhed kan købe den revisionsyde l- se, der er nødvendig for virksomheden. For nogle vil det være regnskabsmæssig a s- sistance til opstilling af årsrapporten, for andre vil det være et review eller revision, mens der også er virksomheder, der ikke finder de har behov for at blive revideret. Ved at fritage virksomhederne for revisionspligten vil de konkurrencemæssigt blive ligestillet med andre europæiske virksomheder, idet revisionspligten i Danmark starter på et væsentligt lavere niveau sammenholdt med andre EU-lande. Men uanset om grænserne hæves eller der indføres en erklæringsstandard, så bør grænserne være reelle. Dette kræver en ændring af holdingreglen i 135 stk. 3, så fritagelsen/lempelsen afhænger af de aktiviteter, som holdingselskabet ejer. Ellers står de fritagne driftsselskaber igen tilbage uden reelle lempelser, idet en revision af holdingselskabet ikke kan ske uden datterselskabet også revideres. Som det fremgår af høringssvaret finder DI, at hvis et kapitalselskab (holdingselskab) ejer virksomheder, der samlet kan fritages for revisionspligt, så bør kapitalselskabet o g- så kunne fritages. Dette vil skabe reelle lempelser for de virksomheder, som man allerede i dag har valgt kan fritages. DI har noteret sig, at erklæringsstandarden også vil gælde for kapitalselskaber, hvilket DI finder positivt, men finder fortsat, at kap i- talselskaber, der alene kontrollerer aktiviteter, der er fritaget for revisionspligt enkeltvis eller samlet bør kunne fritages. Såfremt det besluttes at indføre en dansk revision efter en såkaldt erklæringsstandard, er det afgørende for DI, at standarden nyder generel tillid hos brugerne og dermed skaber værdi for virksomhederne. DI er ikke overbevist om, at den foreslå-

2 ede review-plus model skaber mest mulig værdi for virksomhederne, hvis man ønsker at udarbejde en erklæringsstandard. Som det fremgår af de detaljerede bemærkninger, skyldes denne opfattelse ikke mindst drøftelser med den internationale standardsætter, IAASB, i forbindelse med opdateringen af deres reviewstandard. DI finder på denne baggrund, at såfremt revision af mindre virksomheder fremadrettet skal ske efter en erklæringsstandard, så bør det sikres, at denne standard udvikles gennem inddragelse af de relevante stakeholdere og ikke alene baseres på et udkast udarbejdet af FSR danske revisorer. DI foreslår derfor at udarbejdelsen af en eventuel erklæringsstandard sker i en arbejdsgruppe med inddragelse af relevante stakeholdere, således at det sikres, at standarden er målrettet og skaber mest mulig værdi for de reviderede virksomheder og deres brugere. I forhold til lovforslagets tiltag omkring en forenkling af de formelle oplysningskrav ved fravalg af revision kan DI støtte dette tiltag, ligesom DI er enig i, at den danske, offentlige kvalitetskontrol skal følge internationale normer. DI lægger i den forbindelse vægt på, at udenlandske tilsynsmyndigheder anerkender det danske tilsyn og dermed er villige til at basere deres tilsyn af danske revisionsvirksomheder på det danske tilsyn. Holdingreglen (Årsregnskabslovens 135, stk. 3) Mange virksomheder har helt naturligt etableret et holdingselskab og et driftsse l- skab samtidigt, eksempelvis for på sigt at kunne generationsskifte. Holdingselskabets eneste aktivitet er således at eje driftsselskabet. Den manglende fritagelse af holdingselskaber i Årsregnskabslovens 135, stk. 3 virker de facto begrænsende, idet holdingselskabet ikke kan revideres, uden at revisor ser på selskabets væsentligste aktiv hvilket vil være driftsselskabet. Derfor vil revisor kræve revision af datterselskabet, for at kunne påtegne holdingselskabet, og derfor fanges driftsse l- skabet i en revisionspligt. Holdingreglen blev indført da man oprindeligt vedtog en lempelse af revisionspli g- ten. Baggrunden var, at holdingselskaber sjældent har en stor omsætning og generelt har få ansatte. Holdingselskaber vil derfor uanset størrelse næsten altid kunne opfylde størrelsesgrænserne. DI finder imidlertid, at værnsreglen ikke tager højde for hvilke aktiviteter holdingselskabet ejer, og dermed reelt virker begræ n- sende i forhold til formålet med lempelsen af revisionspligten. DI finder derfor, at holdingselskabers fritagelse bør baseres på de aktiviteter (driftsselskaber), som holdingselskabet ejer. Hvis et holdingselskab således ejer et eller flere selskaber, der samlet vil kunne fritages, bør holdingselskabet også kunne fritages, således som det i lovforslaget er tilfældet for virksomheder omfattet af den foreslåede erklæringsstandard. DI har nedenfor søgt at illustrere, hvordan denne fritagelse kan fungere, herunder sammenhængen til en mulig erklæringsstandard. Situationen i dag Revisionspligten for Holding medfører, at Driftsselskabet de facto skal revideres, selvom det formelt er fritaget.

3 Forslag: Revisionspligten for Holding bestemmes af summen af de selskaber, som Holding ejer. Holding ejer kun 1 selskab:

4 Holding ejer to driftsselskaber, der samlet er under grænserne: Holding ejer to driftsselskaber, der samlet er omfattet af en eventuel erklæring s- standard:

5 Forenkling af de formelle oplysningsforpligtelser ved fravalg af revision Lovforslagets 1 nr. 1 (Årsregnskabslovens 10 a) DI støtter forslaget, der vil indebære at oplysninger om fravalg af revision kun skal ske én gang. DI skal for god ordens skyld bede Erhvervsstyrelsen præcisere tidslinjen ved fravalg af revision. Som DI har forstået regelsættet kan den ordinære generalforsamling beslutte, at revisionen fravælges for indeværende regnskabsår, jf. nedenstående eksempel. Dette skal så fremgå af det årsregnskab, der behandles på denne generalforsamling. DI skal venligst bede Erhversstyrelsen bekræfte dette. Eksempel: Virksomhed A har kalenderåret som regnskabsår. Årsrapporten for regnskabsåret 1/1-31/ forelægges for den ordinære generalforsamling den 30. april Det fremgår af årsrapporten, at virksomheden fremadrettet vil fravælge revision. Årsrapporten for regnskabsåret 1/1-31/ er herefter fritaget for revisionspligt. Forenklet revision (erklæringsstandarden) Lovforslagets 1 nr. 2 (Årsregnskabslovens 135 stk. 1) og afsnit Det fremgår af lovforslaget, at erklæringsstandarden i lovforslaget beskrives som et review-plus, dvs. et review med tillæg af nogle ekstra revisionshandlinger i form af indhentelse af en række eksterne bekræftelser. Dermed vil standarden ifølge lo v- forslaget være mere omfattende end et rent review, men samtidig mindre omfattende end en fuld revision. DI er ikke overbevist om, at denne model er den bedste. For det første har reviewstandarden samme svagheder, der anføres for revisionsstandarderne, nemlig at den er designet til store virksomheder. For det andet er den grundlæggende risikovurderingsproces ved reviewstandarden anderledes end for en revision, og derfor kan man ikke blot ved at tilføje arbejdshandlinger til et review opnå samme sikkerhed, som ved en revision. Sidstnævnte synspunkt er også fremført af den internationale standardsætter, IAASB, i forbindelse med arbejdet omkring opdateringen af deres reviewstandard. I forbindelse med tilblivelsen af denne standard blev Mr. Cowperthwaite, formanden for den task-force, der har forestået opdateringen af standarden, netop spurgt om det var muligt at tilføje revisionshandlinger og derigennem hæve niveauet til revis i- onsniveau. Hertil blev der svaret: a review engagement could not be converted into an audit as the risk assessment procedures are markedly different. DI finder på denne baggrund, at der er behov for inddragelse af de relevante stakeholdere inden man lægger sig fast på den endelige model. DI skal derfor henstille,

6 at såfremt man ønsker at gå videre med en revision-light, så skal udarbejdelsen af en sådan standard ske gennem inddragelse af de relevante stakeholdere, således at der er sikkerhed for, at standarden og dermed revisionsydelsen er nøje afstemt med mindre virksomheders behov og risici, og dermed har en værdi for de virksomheder, der pålægges at betale for ydelsen. DI skal i den forbindelse bemærke, at oplægget til erklæringsstandarden er udarbejdet af FSR danske revisorer som et partsindlæg uden en formel høringsproces. Når det er sagt, er der også positive elementer i den foreslåede standard. Eksempelvis er DI enig i, at påtegningen på en eventuel erklæringsstandard skal have en positiv konklusion, således som det er tilfældet med den foreslåede erklæringssta n- dard. DI finder dog, at det nøje bør overvejes, om brugerne er bedst tjent med, at påtegningen refererer til høj grad af sikkerhed, som er det begreb der benyttes ved revisionspåtegninger. Et alternativ kunne være, at der i påtegningen blev ref e- reret til moderat grad af sikkerhed for at indikere, at der er tale om en sikkerhed, der er højere end et review (begrænset grad af sikkerhed), men ikke fuldt på niveau med en revision (høj grad af sikkerhed). Uanset udfaldet finder DI, at påtegningen klart skal signalere det udførte arbejde, således at brugerne har tillid til påtegningen. DI har samtidig forstået, at et review er teknisk sværere at udføre, hvis det skal u d- føres korrekt, idet der vil være en tendens til at indhente for meget revisionsbevis (dvs. overrevidere). DI skal derfor bede Styrelsen redegøre for, hvordan den i givet fald vil sikre sig, at der ikke sker en overrevision (og dermed pålægges virksomh e- derne unødige omkostninger) Såfremt ovenstående giver anledning til bemærkninger eller kommentarer, står DI naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen Kristian Koktvedgaard Chefkonsulent, Skat og regnskab

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C

Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og C Erhvervsstyrelsen Att. Niels-Peter Rønmos og Lise Fode Langelinie Alle 17 2100 København Ø 13. september 2012 Kære Niels-Peter Rønmos og Lise Fode, Tilretninger af taksonomien for regnskabsklasse B og

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere