Revision af kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af kommuneplan"

Transkript

1 Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts Der har i løbet af sommer og efteråret 2011 været afholdt dialogmøder med Byrådet og workshops og konference med borgere og interessenter. Administrationen er i gang med at samle de mange input til én samlet strategi, der forventes sendt til politisk behandling i januar Planstrategien fungerer bl.a. som grundlag for den kommende revision af kommuneplanen, som skal vedtages endeligt inden udgangen af Således er et af kravene til en planstrategi, at den indeholder en beslutning om kommuneplanens revision. Byrådet kan vælge at revidere hele kommuneplanen, eller revidere planen delvis - en tema- eller områderevision. Ved en temarevision genvedtages resten af kommuneplanen for en ny 4-årig periode. Det betyder i praksis, at en stor del af kommuneplanen videreføres og at kun en lille del af kommuneplanen ændres. Kommuneplan 2009 I december 2010 vedtog Byrådet Kommuneplan endeligt. Kommuneplan 2009 var en fuld revision, hvor der blev udarbejdet en helt ny kommuneplan med fokus på sammenskrivning og supplementer til de tre gamle kommuneplaner for Svendborg, Egebjerg og Gudme kommuner samt Fyns Amts Regionplan Kommuneplan 2009 indeholder således mange nye emner efter kommunalreformen i 2007, og i forhold til Kommuneplan 2005 var der flere emner, der skulle revideres og uddybes. Ligeledes der var en lang række nye krav til kommuneplanerne efter kommunalreformen, hvor en konsekvens af nedlæggelsen af amterne var, at regionplanerne skulle afløses af retningslinjer i kommuneplanerne. En række emner, f.eks. bymønster, detailhandel og naturnetværk har således gennemgået en fuld revision. Derudover har Svendborg Kommune fået en ny opdeling i lokalområder, og kommuneplanrammerne har fået en total revision, således der nu i vid udstrækning gælder ens regler for eksempelvis byggeri i hele kommunen. Flere temaer er dog i stor udstrækning videreført fra tidligere planer, selvom der er tale om en fuld revision. For en række emner, f.eks. turisme, kulturarv, fritid og jordbrug, er der derfor i Kommuneplan 2009 lagt op til en opfølgende planlægning. Samlet set er der dog tale om en grundig og robust plan med visioner, mål og retningslinjer for udviklingen og arealanvendelsen i Svendborg Kommune mange år fremover. Revision af temaer i Kommuneplan 2013 Med ovenstående in mente er det administrationens anbefaling, at der gennemføres en temarevision af kommuneplanen. I det følgende begrundes hvorfor/hvorfor ikke, at de enkelte temaer i Kommuneplan 2009 s hovedstruktur indstilles til revision: 1

2 Byudvikling En stor del af arbejdet med Kommuneplan 2009 var udarbejdelse af et nyt bymønster for hele kommunen og opdeling i lokalområder med tilhørende principper for byudvikling. Der vurderes ikke at være sket ændringer, der foranlediger revision. Bosætning og boliger Et andet stort element i Kommuneplan 2009 var planlægning og justering af boligudlæg, der både sikrer at der er byggemuligheder i hele kommunen, og som skaber det planmæssige grundlag for Tankefuld. Selvom der er global finanskrise, og boligbyggeriet ikke går i et tempo, som var en del af forudsætningen for boligplanlægningen i Kommuneplan 2009, er det administrationens vurdering, at de planlægningsmæssige forhold stadig er gældende og relevante på den lange bane, dvs. 10 år+. Ligeledes vurderes det ikke relevant at ændre på de politiske mål for fortætning og byfornyelse. Administrationen indstiller dog, at afsnittet om udsatte boligområder revideres, da det er et område, hvor der er brug for løbende overordnet planlægning, de mange store projekter i området in mente. Erhverv og turisme Både politikere og borgere har tilkendegivet, at turisme skal være en af overskrifterne i planstrategien. Der er aldrig lavet en samlet turistplanlægning i Svendborg Kommune. Derfor indstilles turisme til at blive revideret i næste kommuneplanrevision. Dvs. formulering af samlede turistpolitiske overvejelser med tilhørende planlægning for feriecentre og overnatning, campingpladser, hoteller mv. Med hensyn til erhverv gennemgik det en moderat revision i Kommuneplan 2009, hvor der blev justeret på arealerne. Byrådet tilkendegav i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2009, at de ville arbejde for at udlægge mere erhvervsareal omkring Kirkeby. Det indstilles, at dette gøres gennem et kommuneplantillæg i forbindelse med en konkret lokalplan, når det bliver aktuelt, da der på dette sted er nogle særlige forhold at tage hensyn til i forhold til sikring af grundvandet. Detailhandel Detailhandel gennemgik en fuld revision i Kommuneplan 2009, hvor bymidteafgrænsningen blev udvidet, der blev udpeget nye lokal- og bydelscentre og arealer til særlig pladskrævende butikker. Der er dog flere forhold, der taler for at lave en (mindre) revision igen. Bl.a. er der sket et ændring af Planloven i forhold til store udvalgsvarebutikker. I lighed med de fem største byer har alle byer over indbyggere nu mulighed for at planlægge for op til tre nye udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end m² i bymidten og/eller i de bestående aflastningsområder (omkring Svendborg Storcenter i vores tilfælde). Det er administrationens anbefaling, at Byrådet udnytter denne mulighed, for bl.a. at sikre Byrådets mål på detailhandelsområde. Det er et lovkrav, at Byrådet træffer beslutning herom i planstrategien. Bykvalitet Afsnittet Bykvalitet var en nyskabelse i Kommuneplan 2009 for at sætte fokus på attraktive byområder med spændende rum mellem husene, god arkitektur, rekreative, anvendelige opholdsarealer, attraktive boliger og en alsidig blanding af byfunktioner - kort sagt indbydende steder at opholde sig. Det er administrationens vurdering, at de politiske mål og principper, som er angivet i afsnittet fortsat er relevante og derfor ikke behøver revision. 2

3 Kulturarv og bevaring Udover udpegning af stævningsskove var afsnittet Kulturarv og bevaring i Kommuneplan 2009 i vid udstrækning en sammenskrivning af eksisterende plangrundlag. Det er et lovkrav, at kommuneplanen indeholder retningslinjer til sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. I forhold til dette mangler der kortlægninger af kulturhistoriske helheder i både købstaden, stationsbyer og landsbyer. Endnu har der heller ikke været et samlet overblik på sporene fra den nyere tid: andelstid, og industri- og velfærdssamfundets opbygning. Dette var baggrunden for, at Byrådet i 2010 afsatte midler til en kulturmiljøregistrering. Det er administrationens indstilling, at afsnittet Kulturarv og bevaring gennemgår en fuld revision med udgangspunkt i ovennævnte kulturmiljøregistrering og arbejdet omkring kulturarvskommuneprojektet, som Svendborg sammen med de øvrige tre sydfynske kommuner deltog i i om havnenes kulturarv. Arbejdet med planstrategien har desuden gennem workshops med borgere afdækket, at kulturmiljø og arv er væsentlige i forhold til lokal stedsidentitet. Kultur og fritid Det vurderes ikke, at være relevant at revidere afsnittet Kultur og fritid. Både politikere og borgere har tilkendegivet, at maritime oplevelser og aktiviteter skal være et element i den nye planstrategi. Det vurderes dog i vid udstrækning at kunne sikres indenfor den gældende planlægning. Med hensyn til lystbåde fremstår det stadig som mål, at Byrådet vil arbejde for at fastholde og udbygge havnekapaciteten. Med kommunens økonomi in mente anbefales det ikke, at planlægge for udvidelsesmuligheder udover udvidelsen af den Runde Lystbådehavn, som allerede er omfattet af planlægningen. Børn, unge og uddannelse Afsnittet Børn, unge og uddannelse udgør en mindre del af kommuneplanen, men det er et område, hvor der er sket store ændringer siden 2009-revisionen, bl.a. en ny skolestruktur, som bl.a. har medført en række overflødige bygninger. Desuden har politikerne på møder tilkendegivet, at viden, kreativitet og uddannelse skal være en af overskrifterne i den nye planstrategi. Derfor indstilles dette afsnit til revision. Social, ældre og handicap Social, ældre og handicap er et andet mindre afsnit i kommuneplanen, som dog ikke har set større ændringer eller ændringer i forudsætningerne. Administrationen indstiller alligevel, at afsnittet revideres, da den eksisterende tekst kan uddybes og kvalificeres. Trafik og infrastruktur I forhold til Trafik og infrastruktur foreligger der ingen ideer til større nyanlæg, som ikke er indeholdt i Kommuneplan 2009, eller ændrede forudsætninger, som giver anledning til en samlet revision af afsnittet. Med hensyn til stier vil der givetvis komme nogle ændringer, hvis man tager udmeldingerne fra politikere og borgere i processen indtil videre i betragtning. Det er dog på nuværende tidspunkt uklart i hvilket omfang, der vil være tale om kommuneplanændringer eller rettelser i sektorplanerne for området. Kollektiv trafik skal rettes til jf. ny kollektiv trafikplan, men principperne er stadig gældende. Med hensyn til vejreservationer kan der blive tale om at ændre på 3

4 vejreservationen på Tåsinge, afhængigt af hvornår og indholdet af Vejdirektoratets forprojekt og efterfølgende VVM for opgradering af forbindelsen fra Svendborg til Femern. Tekniske anlæg og forsyning Et af de store diskussionsspørgsmål i forbindelse med revision af Kommuneplan 2009 var, hvorvidt der skulle være nye muligheder for at stille store vindmøller op i Svendborg Kommune. Der er ikke sket ændringer, som umiddelbart foranlediger revision af hverken vindmølleplanlægningen, eller placeringen af tekniske anlæg. Natur En af Kommuneplan 2009 s nyskabelser var udpegningen af et samlet naturnetværk for hele Svendborg Kommune, dvs. arealer, der vil egne sig som nye naturområder og som nye økologiske forbindelser (spredningskorridorer). Det er dog relevant at give naturplanlægningen et serviceeftersyn. F.eks. er det nødvendigt at udpege nye vådområder for at leve op til Statens vandplaner. Politikere og især borgere har også i processen peget på naturkvaliteter som meget væsentlige for Svendborg Kommune. Administrationen indstiller således, at naturafsnittet revideres i mindre omfang. Landskab, kyst og geologi Regionplanens udpegninger af landskabelige bevaringsinteresser samt retningslinjer for varetagelsen af de landskabelige bevaringsværdier er overført til Kommuneplan Udpegningerne og planlægningen er imidlertid ikke så detaljeret, at den f.eks. kan bruges som datagrundlag for udpegning af arealer til placering af landbrugets driftsbygninger. Bl.a. derfor har Byrådet afsat penge til gennemførelse af en landskabsanalyse efter Landskabskaraktermetoden. Denne analyse blev færdig i Byrådet skrev i Kommuneplan 2009, at de vil revidere udpegningen af de landskabelige bevaringsinteresser i forbindelse med næste kommuneplanrevision (Kommuneplan 2013). Det er administrationens indstilling, at man gør dette. Jordbrug Svendborg Kommunes Kommuneplan 2009 indeholder ikke en udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder, som ellers er et lovkrav. Regionplan 2005, som er overført til kommuneplanen, indeholdt en udredning om jordbrugets arealforhold, strukturudvikling, regionaløkonomiske forhold samt beskæftigelse, men ikke en udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder. Siden sidste kommuneplan er det endvidere blevet et lovkrav, at kommunerne planlægger for placering af biogasanlæg og udpeger arealer til placering af store husdyrbrugs driftsbygninger og - anlæg. Begge forhold, der har stor betydning for investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder for de enkelte landbrug. Det er administrationens indstilling, at jordbrugsafsnittet revideres helt bl.a. på baggrund af Statens nye jordbrugsanalyse, Statens vand- og Natura 2000-planer samt kommunens nye landskabsanalyse. Anvendelse af vandområder og grundvand Der er ikke sket væsentlige ændringer på dette område, der afstedkommer en revision. Med hensyn til grundvand kan der blive tale om at lave mindre justeringer i forhold til statens vandplaner, afhængig af hvornår de er færdige. Ligeledes forventes der foretaget ændringer i udpegningen af badeområder som en konsekvens af ny lovgivning på området. 4

5 Klima Klima blev et selvstændigt afsnit i Kommuneplan 2009 for at sætte særlig fokus på området og de handlemuligheder, som den fysiske planlægning giver. Som noget nyt blev der bl.a. stillet krav om lavenergi i både kommunale og private nybyggerier fremover. Man kunne revidere afsnittet, hvis man ønskede at sætte mere fokus på det. Bl.a. kunne man gennemgå hele kommunen geografisk med hensyn til en differentieret indsats, - f.eks. kunne man overveje om områder skulle trækkes helt ud af planen, fordi der er for stor oversvømmelsesrisiko. Størstedelen af kommunens klimapolitik er dog formuleret i Klimapolitikken, som revideres jævnligt. Og det er administrationens indstilling, at kommuneplanen blot justeres i forhold til dette, ressourcerne taget i betragtning. Svendborg Havn / særlige områder Rammeplanlægning af Tankefuld var, som tidligere nævnt, et væsentlige del af Kommuneplan 2009-revisionen. Det forventes, at Svendborg Havn bliver det store "område", der skal planlægges for i næste kommuneplanrevision. Administrationen anbefaler, at resultaterne af udviklingsplanen for hele havnen, som forventes færdig i 2012, indarbejdes og evt. omsættes til planlægning i Kommuneplan Derudover skal det bl.a. overvejes hvilke planlægningsmæssige instrumenter, der skal bruges for at sikre udviklingsplanens gennemførelse. Det kunne være udpegning af omdannelsesområder, som giver nogle lempeligere krav til støj i en periode, eller ibrugtagningskrav. Opsamling Administrationen anbefaler således, at følgende bliver en del af planstrategien: Kommuneplan 2013 bliver en temarevision. Følgende temaer/områder revideres fuldt og sættes til debat: o Turisme o Kulturarv og bevaring o Landskab, kyst og geologi o Jordbrug o Svendborg Havn o Udsatte boligområder Følgende temaer revideres i mindre omfang: o Detailhandel o Børn, unge og uddannelse o Social, ældre og handicap o Natur De øvrige afsnit i kommuneplanen forventes ikke ændret. Dog med forbehold for konsekvensændringer, som bl.a. angivet i ovenstående tekst, på baggrund af ændret lovgivning eller overordnet planlægning samt opdateringer og ændringer af redaktionel/sproglig karakter. 5

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune Redegørelse 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Indhold Aalborg Kommunes kommuneplanstrategi består af to dele: - Nærværende redegørelse - Planstrategi* Redegørelsen introducerer de 6 temaer i planstrategien

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune Hvad er en planstrategi? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Kommuneplan 2013-25. Resumé af. for Holbæk Kommune

Kommuneplan 2013-25. Resumé af. for Holbæk Kommune Kommuneplan 2013-25 Resumé af for Holbæk Kommune Indledning 2 3 Udgivet i 2014 af Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde 2 4300 Holbæk Telefon: 72 36 36 30 E-mail: plan@holb.dk Foto Alle fotos

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Kommuneplanlægning i en reformtid

Kommuneplanlægning i en reformtid Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 8 13 15 17 18 19 Kommuneplanlægning i en reformtid Hovedtræk i lovforslaget til ændring af planloven Faser i sammenlægningsprocessen Reformarbejdets organisering - To grupper

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere