Revision Fyn SE-nr Arsrapport Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev"

Transkript

1 Revision Fyn Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev SE-nr Arsrapport Revisioir F),rr l-onrnrerlrp st. r{l(listrci'..t revr';ic;nsanpartsselskab

2 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk - 21 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysn inger Ledelseserklering... Erklaring folkevalgte revisorer Revisorp6teg ning Hovedtal for de seneste 5 6r. Anvendte reg nskabsprincipper Resultatopgorelse... Aktiver Passiver Pengestromsanalyse. Noter I

3 Andelsselskabet Nr, Lynglelse Vandvark - 21 Selskabsoplysninger Selskabets navn og adresse... Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandvark v/ formand Tove Holm Spranget 4, Nr. Lyndelse 5792 Arslev FormAl Stiftelse SE-nr Bestyrelse Folkevalgte revisorer Revisor Som nevnt i vedtegternes $2 blandt andet at sikre godt og tilstrakkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag DK Tove Holm, formand og kasserer Benny Rasmussen, nestformand Pernille Folker-Hansen. sekreter Benny Larsen Allan Nielsen Ssren Bertelsen Hans Peter Larsen Revision Fyn Tommerup st. reg istreret revisionsan pa rtsselskab Stationsvej Tommerup Pengeinstitut Sydbank, Nr. Lyndelse Arsrapporten for 6121 er godkendt pdr selskabets generalforsamling den 211. Dirigent

4 Andelsselskabet Nr. ndefse Vandverk - 21 Ledelseserklaring undertegnede bestyrelse erklarer herved, at vare gjort bekendt med revisorp6tegning efterforgende og regnskab for Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandvark. Arets resultat udgor kr og egenkapitalen pt. 31j12.21 udgor kr overforsel efter af 6rets resultat. Regnskabet for 2o1 indeholder efter vor opfattelse de nodvendige oplysninger til bedammelse vandvarkets af resultat samt okonomiske stilling pr Det kan desuden bekraftes; at ingen aktiver er pantsatte udover det i regnskabet anforte, at der ikke herudover foreligger veksel-, kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtigelser, der ikke fremgar af regnskabet, at der ikke versereretssager eller lignende, hvoraf erstatningskrav kan forventes at opsta, at der ikke efter o1 er indtruffet begivenheder, som i vasenfligt omfang pavirrer selskabets okonomiske stilling, at vi ikke er bekendt med yderligere forhold af betydning for regnskabet, som ikke allereder udtrykt i dette og at der er tegnet nodvendige/lovpligtige forsikringer sa driftsrisici og aktiver er forsvarligt forsikrede. Arets resultat fores16s overfort til egenkapitalen. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nr. Lyndelse, den "',.L 211 9s-a.* j,.:1---', Benny Rasmussen, nestformand \"Ti\ar- [*r^ Pernille Folker-Hansen, sekretar,i,., // %rt2,, Allan Nielsen..1. l.rgt,.f.rt,!.. I Uiu \Lu,r Benny Larsefi

5 Andefsselskabet Nr. Lyndelse Vandvark - 21 Erklaring folkevalgte revisorer Som folkevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af regnskabet lor Ar 2O1O herunder lest bilagsmateriale m.v. med henblik pa at vurdere, om selskabets ledelse har disponeret hensigtsmassigt og i overensstemmelse med vedtagter, generalforsamlingsbeslutning m.v. Vor revision har ikke givet anledning til bemarkninger. ii' ' Nr. Lvndelse. den t" le 211 Hans Peter

6 Andelsselskabet Nr. ndelse Vandverk - 21 Den uafheengige revisors pitegning Til anpartshaverne i Nr. Lyndelse Vandvark Vi har revideret arsregnskabet for Nr. Lyndelse Vandvark for regnskabsaret 1'1' O1, omfattendl anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter- Arsregnskabet aflaegges efter 6rsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for irsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflagge et 6rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflagge et arsregnskab, der giver et retvisende billede uden vasentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 6esvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmassig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmassige skon, som er rimeligefter omst ndighederne' Revisors ansvar og den udforte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vor revision. Vi har udfgrt vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kraver, at vi lever op til etiske krav samt planlagger og udforerevisionen med henblik pa at opna hoj grad af sikkerhed for, at Arsregnskabet ikke indeholder vasentlig fejlinformation' En revision omfatter handlinger 'handlingei for at opn6 revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i Arsregnskabet. De valgte afhenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen' for vasentlig fellinformation i Arsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejerevisor interne kontroller, der er relevante for selskibets udarbejdelse og aflaggelse af et Arsregnskab, der giver et retvisende billede' med henblik pa at udforme revisionshindtinger, der er passend efter omstandighederne, men ikke med det formil at udtrykken konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stiliingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udovede regnskabsmassige skon er rimelige samt en vurdering af den samlede presentation af Arsregnskabet. Det er vor opfattelse, det opnaede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

7 Andelsselskabet Nr. L Vandvark - 21 Revisionspitegning fortsat Konklusion Det er vor opfattelse, at drsregnskabet giver et retvisende billede af selskabetsaktiver, passiver og finansielfe stilling pr UA samt af resultatet af selskabets aktiviteterfor regnskabsdret i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven. Tommerup, den li, ; 211 Revision Fyn Tommerup st. registreret / /,',,//.' 4 r I IiIl't./,',1 i t /hltrevisionsanpartsselskab 'LL" ( Yt ll L t't itte Martinsen istreret revisor, medfem af Dansk Revisorforening

8 Andefsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk - 21 Hovedtal for de seneste 5 regnskabsir Hovedtal (1. kr.) Indtegter... Produktionsomkostninger... Distributionsomkostninger... Afskrivninger og nedskrivninge r... Resultat primer drift. Finansielle poster.... Arets resultat Egenkapital Andring driftskapital Anlegsinvesteringer, netto

9 Andelsselskabet Nr. e Vandverk - 21 Anvendte regnskabsprincipper Generelt Arsrapporten for er udarbejdet i danske kroner (DKK) og i henhold til reglerne i Arsregnskabsloven samt nedenst5ende anvendte regnskabsprincipper. Resultatopgorelsen Vandafgift Indtagter ved salg af vand er indtagtsfort pi tidspunktet for a'conto ratetilskrivninger og inklusiv slutopgorelsen. Vandafgiften er indtegtsfort eksklusiv mervardiafgift og statsafgift pi ledningsfart vand. Aktiver og passiver Materielle anlagsaktiver Materielle anlagsaktiver optages til bogfart vardi primo 21 med tillag af 6rets tilgang og med fradrag af periodens afskrivning. Afskrivninger foretages linie rt over forventet leve-/brugstid i henhold til nedenstaende: 1nventar... 4, Ar Anlag... 2O'O br Jordstykker, afskrives ikke I anskaffelsesdret foretages halv afskrivning af et normalt Ars afskrivning. Fra og med Ar 22 er afskrivningsperioden for anlag andret fra 12,5 Ar til2o Ar' Finansielle anlagsaktiver Bsrsnoterede vardipapirer er optagetil kursverdien pr- 31'12.2Q1O' Kursandringer fores direkte over resultatopgsrelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra vandforbrug er nedskrevet med hensettelse til imodegielse af tab, foretaget pa grundlag af individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Anlegsbidrag Anlagsbidrag fores som tilgang i egenkapitalen Hensattelser Indbetalt forsyningsbidrag fsres under hensattelser og nedskrives over 2 Ar. I indbetalingsaret foretages halv nedskrivning af et normalt Ars nedskrivning.

10 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandvark Note Resultatopgorelse Indtagter Vandafgift m.v... Andre indtegter... Indtagter i alt Omkostninger Prod uktionsom kostninger... Distributionsomkostninger... Msde og bestyrelsesomkostninger... Ad ministrationsomkostninger.. Omkostninger i alt Resultat fsr af- og nedskrivninger Afs krivn i n ger/neds krivn i n ger Afskrivn inger/nedskrivn inger Resultat af primar drift Finansielle poster 6 7 Finansielle indtagter. Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Arets resultat _-$7Jn

11 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandvark Note Aktiver Ultimo Primo Anlagsaktiver B B I Ejendomme. Materielle anlegsaktiver Finansielle anlegsaktiver Anlagsaktiver i a t Omsatningsaktiver 1 11 Tilgodehavender Renteperiod isering..... Afgiftstilsvar Likvide beholdninger Omsatningsaktiver i alt Aktiver i alt

12 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandvark Note Passiver Ultimo Primo 12 Egenkapital Hensattelser Gald 14 Kortfristetgald Gald i alt 382, Passiver i alt Sikkerhedsstillelser Der er etableret ejerpantebrev med en hovedstol kr. 1.5.,, som er tinglyst pa Skovrevlgyden 1b (matr. 5 H, Nr. Lyndelse). Ejerpantebrevet ligger ieget depot isydbank.

13 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Pengestromsanalyse Pengestromme fra drift 2'. 29 Arets resultat Ku rs reg u le rin g va rd ipa p irer, tilbag efo rt... Afskrivninger og nedskrivninger... Forogelse af tilgodehavender. Nedbringelse af tilgodehavender... Forogelse af kreditorer Ned bringelse af kreditorer (*) (-) (+) (*) o ( -) (*) (-) (*) (*) ( -) Andring i driftskapital.. s Pengestromme vedr. investeringer Arets indbetalte anlegsbidrag Ledningsnet, netto Investeringer netto Samlet likviditetsandring Afstemning Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger primo

14 Andelsselskabet Nr. L e Vandvark - 21 Noter Prod u ktionsomkostn i nger Lonninger verket... Strsmksb... Vedtigehold tekniske anleg..'.' Vedligehold grund og bygninger...' Vedligehold inventar.. Telefon Forsikringer. Diverse omkostninger Produktionsomkostninger i alt _le Distri butionsom kostn i nger Hovedledning Stikledning, udgift...- Stikledning, indtegt. Vandm6lere og udskiftning.. Vandprover.. Grundvands gebyr... Led ningsregistrering. Distributionsomkostninger i a t...""" _156JI M-W. Mode og bestyrelsesomkostninger Msder, bestyrelsesomkostninger Generalforsamling.. Representation Honorar, bestyrelse.. Msde og bestyrelsesomkostninger i alt t

15 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandvark Noter, fortsat Adm i n istrationsom kostn i nger Lonninger... Porto Tryksager/papir. PBS gebyr Revision Kontorudg ifter Edb service.. Tab forbrugere Diverse udg ifter Admi nistrationsomkostni nger i a t Personaleomkostn i n ger heraf Indregnet i produktionsomk.... Indregnet i msde og bestyrelsesomk.... Indregnet i administrationsomk. Personaleomkostninger i a t Afskrivninger og nedskrivninger Anlag Driftsmidler.. Nedskrivning hensattelser Afskrivninger og nedskrivninger i alt Finansielle indtagter Renter pengeinstitut Udbytte vardipapirer Kursregulering verd ipapirer primo Kursreg ulering vard ipapirer ultimo Finansielle indtagter i alt _-4.734

16 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Noter, fortsat Fi nansielle omkostni nger Andring rente periodisering. Kursreg ulering verdipapirer ultimo Finansielle omkostninger i alt J-W_I Materiel le anlegsaktiver Anskaffelsessum primo Arets afgang Arets tilgang Anskaffelsessum ultimo lnventar Anlas Afskrivning primo... Arets afskrivning... Afskrivninger i alt. Bogfort vardi i a t Ejendomme, aktiveret vardi primo Offentlig vurdering fast ejendom Skovrevlgyden Skovrevlgyden 222. Langagergyden 18C. Offentlig vurdering pr ru

17 fi Noter, fortsat Finansielle anlagsaktiver I nveste ri n g sfo ren i n ger, Sydinvest Hojrente Mix Kursregulering Finansielle anfagsaktiver i alt _ J33 1 Tif godehavender Tifgode hos forbrugere Andre tilgodehavender Tilgodehavender i att 11 Likvide beholdninger Kassebeholdning Indldn bank Likvide beholdninger i alt _111J ! l2jt5g Egenkapital Egenkapital primo Arets indbetalte anlegsbidrag Arets resultat. Egenkapital ultimo J3ZS Jfr_WA 13 Hensattelser Hensat til nyanleg m.v. primo Arets tilgang Arets nedskrivning Hensattefser i alt L324_ J381

18 Andefsselskabet Nr. Lyndelse Vandvark B Noter, fortsat Kortfristet gald Kreditorer... Geld til forbrugere. A-skat og AM-bidrag Feriepenge.. Merverdiafgift (moms) Statsafgift vand Kortfristet gald i alt B Afgiftstilsvar UdgAende afgift (moms af salg). lndgiende afgift (moms af kob) Elafgift Arets afgiftstilsvar i alt... Afgiftstilsvar primo Arets afgiftstilsvar. Afreg net afg iftsti lsvar Afgiftstilsvar ultimo s3

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund o I/S ABJERG VANDVf,RK c/o kasserer Torben Skaaning Falkenborgvej 4 36 Frederikssund Arsregnskab for 29 I/S Abjerg Vandvark Den uafhangige revisors petegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark Pttegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordfyns Vandværk Amba

Nordfyns Vandværk Amba Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr. 587 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen,

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere