Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring."

Transkript

1 Til Patent- og Varemærkestyrelsens høringskreds Vores ref.: 11/ august 2012 Din ref.: Høring vedrørende revideret udkast til Design Law Treaty - DLT Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring. Der er tidligere foretaget høringer omkring emnet. Disse tidligere høringer kan ses her: Høringen foretages som led i forberedelsen af 27. møde i SCT (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) hos WIPO i Geneve, som afholdes i perioden september På dagsordenen er bl.a. et revideret udkast til Design Law Treaty (DLT) og Regulations. Det er muligt at se de reviderede tekster her: Opmærksomheden henledes især på dokumenterne SCT 27/2 og SCT/27/3. Der har igennem flere år foregået forhandlinger om en Design Law Treaty, som har til formål at fastsætte fælles bestemmelser, særligt vedrørende de formelle krav en myndighed kan stille i forbindelse med indlevering af en designansøgning. Det drejer sig bl.a. om kravene til ansøgningen, hvilke krav der kan stilles for at opnå en ansøgningsdato, fuldmagter, kommunikation med myndigheden, nyhedsskånefrist, notering af licenser m.v.

2 Formålet med en Design Law Treaty er gennem en harmonisering af de formelle krav at gøre det lettere for ansøgere at forudse, hvilke betingelser, der kan kræves opfyldt og derved opnå designregistrering med færre administrative og økonomiske byrder. Patent- og Varemærkestyrelsen har i forbindelse med tidligere møder haft de reviderede bestemmelser i høring. I nærværende høring er der udarbejdet et annex, hvor er der er knyttet kommentarer til de enkelte artikler og rules, hvori der er foretaget eller stillet forslag om ændringer, herunder særligt, hvis det nye udkast eller forslag vil have betydning for danske personer eller virksomheder. Høringsfristen udløber onsdag den 12. september 2012 kl Høringssvar bedes sendt til og i emnefeltet angivet Høringssvar til SCT 27 Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Torben E. Kristensen på telefon eller eller undertegnede på telefon eller Med venlig hilsen Anja M. Bech Hornecker Specialkonsulent Politik & Jura Bilag: Annex Patent- og Varemærkestyrelsens kommentarer til dokumenterne vedrørende Design Law Treaty, som behandles på 27. SCT møde hos WIPO den september /12

3 Annex Patent- og Varemærkestyrelsens kommentarer til dokumenterne vedrørende Design Law Treaty, som behandles på 27. SCT møde hos WIPO den september WIPOs dokument SCT 27/2 ændringer og forslag i udkast til Design Law Treaty Artikel 1 (Forkortede udtryk) Ændringen består i at registration har erstattet the design. Ændringen er en konsekvens af ændringen i Artikel 1 (iv) og ses ikke at have betydning i Danmark. Artikel 3 (Ansøgning) Bestemmelsen i Artikel 3 (iv) som det fremgår indsat under hensyntagen til bestemmelsen i Artikel 4 (3). Nye forslag Der er fremsat forslag af Brasilien om at følgende bestemmelser fra Rule 2 (1) flyttes til Artikel 3(1): (iii) a claim; (iv) a statement of novelty; (vi) indications concerning the identity of the creator of the industrial design; (viii) where the applicant is not the creator of the industrial design, a statement of assignment or other evidence of the transfer of the design to the applicant; (x) the name of a State of which the applicant is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the applicant has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, if any. Ligeledes er der fremsat forslag af Japan om at Rule 2(1)(i) til Artikel 3(1). Den pågældende bestemmelse har følgende ordlyd: (i) an indication of the product or products which incorporate the industrial design, or in relation to which the industrial design is to be used. Det bemærkes, at Artikel 3(1) oplister de krav vedrørende oplysninger etc. som en myndighed may require dvs. kan men ikke er forpligtet til at kræve at en ansøgning indeholder. Flere de krav, der fremgår af ovennævnte bestemmelser bliver ikke krævet ved indlevering af en designansøgning i Danmark. Således stilles der eksempelvis ikke i Danmark krav om, at der med ansøgningen skal følge et krav (claim) eller en nyhedserklæring. 3/12

4 De foreslåede ændringer vil ikke medføre nogen forpligtelse for Danmark til at indføre sådanne nye krav. Imidlertid er det styrelsens umiddelbare opfattelse, at indsættelse af de nævnte bestemmelser fra Regulations direkte i Design Law Treaty kan få betydning for adgangen til - på et senere tidspunkt - at ændre i de krav som myndigheder må stille til ansøgere i forbindelse med indleveringen af en ansøgning. Således vil det være sværere at fjerne krav, eksempelvis vedrørende nyhedserklæringer, hvis muligheden for sådanne krav fremgår direkte af Design Law Treaty fremfor af de dertil hørende Regulations. Det er derfor styrelsens opfattelse, at artikel 3 først og fremmest bør afspejle de minimumskrav, som myndighederne på nuværende tidspunkt er fælles om at stille, og at de yderligere krav, som kun få myndigheder stiller, eventuelt kan afspejles i de tilhørende Regulations. Dermed vil der også være skabt mulighed for en mere fleksibel tilgang til ændring af regelgrundlaget i form af begrænsning af enkelte myndighedernes mulighed for at stille særskilte krav til ansøgerne, og dermed vil muligheden for yderligere harmonisering og forenkling af formalkravene i fremtiden være mere åben. Artikel 4 (fuldmægtige, adresse for korrespondance) Udkastet til bestemmelsen lægger op til en diskussion af to muligheder. I Option 1 kan en jurisdiktion kræve, at der udpeges en fuldmægtig. Dog er det ikke nødvendigt at have en fuldmægtig udpeget for at opnå en ansøgningsdato. I Option 2 er der ingen undtagelser til kravet om en fuldmægtig, dvs. at der ved denne løsning også kan stilles krav om, at ansøgninger i de nævnte situationer skal indleveres til myndigheden af en fuldmægtig. Det skal dog understreges, at bestemmelsen kun vedrører tilfælde, hvor an applicant, holder, or other interested person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment in its territory. Der stilles ikke i Danmark krav om, at der er udpeget en fuldmægtig for at en ansøgning kan indgives eller en ansøgningsdato kan tildeles, og hverken Option 1 eller 2 vil indebære lovændringer i Danmark. Det er dog styrelsens opfattelse, Option 1 vil stille danske virksomheder bedre, når disse skal ansøge om registrering af design i udlandet, hvorfor styrelsen vil arbejde for, at Option 1 vælges. 4/12

5 Artikel 5 (Ansøgningsdato) Udkastet til Artikel 5 (5) er ændret i forhold til det tilfælde, at en ansøgning har været behæftet med sådanne mangler, at en ansøgningsdato ikke kan tildeles. I den tidligere formulering fremgik det, at ansøgningsdatoen først skulle være den dag, hvor myndigheden modtog de manglende oplysninger for at kunne give en ansøgningsdato. Formuleringen er nu, at, i et sådant tilfælde kan ansøgningsdatoen ikke være senere end den dag, hvor man modtog de manglende oplysninger. Der er altså ikke noget i vejen for, at en myndighed vælger at beholde den oprindelige ansøgningsdato, selvom essentielle oplysninger først fremkommer på et senere tidspunkt. Myndigheden er på den anden side heller ikke forpligtet til at anerkende den oprindelige ansøgningsdato. Det er styrelsens umiddelbare opfattelse, at denne ændring kun har betydning for ganske få lande, og at den indsatte ændring indebærer en tilstrækkelig smidig bestemmelse, samtidig med at hovedreglen om, at ansøgningsdatoen skal fastsættes til den dag, hvor de manglende oplysninger tilvejebringes, fastholdes. Nye forslag Derudover har flere lande foreslået, at der opsættes yderligere krav for tildelingen af en ansøgningsdato. Således har Brasilien stillet forslag om, at ansøgningen skal indholde indications concerning the identity of the creator of the industrial design for at en ansøgning kan tildeles en ansøgningsdato. Derudover har Canada foreslået, at der skal være a description, Japan har foreslået at der skal være an indication of the product or products which incorporate the industrial design, or in relation to which the industrial design is to be used, og USA har foreslået at der skal være a claim. Det er styrelsens umiddelbare opfattelse, at der bør stilles så få krav som muligt i relation til tildelingen af en ansøgningsdato. Bestemmelsen i Artikel 5 bør i denne henseende efter styrelsens opfattelse alene afspejle de minimumskrav, som myndighederne har til fælles, og eventuelle øvrige krav, der alene er relevante for enkelte myndigheder, bør henvises til bestemmelsen i Rule 5 i de tilhørende Regulations. En sådan løsning vil efter styrelsens opfattelse skabe en mere fleksibel mulighed for ændring af regelgrundlaget, således at der i fremtiden kan ske en yderligere begrænsning af myndighedernes adgang til at stille særskilte krav til ansøgerne, og dermed vil muligheden for yderligere harmonisering og forenkling af formalkravene være mere åben. Nyt forslag Endelig skal i forhold til Artikel 5 bemærkes, at Brasilien har foreslået at erstatte ordene within the time limit prescribed in the Regulations i Artikel 5 (4) med ordene within a reasonable time limit og slette Rule 5 i Regulations, der foreskriver, at den pågældende tidsfrist ikke må være kortere end én måned. 5/12

6 Det er i denne forbindelse styrelsens umiddelbare opfattelse, at den pågældende frist ikke bør være kortere end én måned. Forslaget om ændringen indikerer i sig selv, at visse myndigheder ønsker at operere med en kortere frist end én måned, og styrelsen påtænker følgelig at arbejde for at bevare bestemmelsen i Rule 5 om minimum én måneds frist. Artikel 6 (Nyhedsskånefrist) Det er ikke fundet afklaring på spørgsmålet om nyhedsskånefrist. Den oprindelige tekst opererede med en frist på 12 måneder, men blev foreslået ændret til mindst 6 måneder. Dette skal ses i forhold til, at man i Danmark og EU typisk opererer med en nyhedsskånefrist på 12 måneder, hvorimod der i andre jurisdiktioner er en kortere eller slet ingen nyhedsskånefrist. Alt andet lige må det ses som en fordel for en internationalt opererende ansøger, at man i så stort omfang som muligt har harmoniseret nyhedsskånefristerne, da man så i højere grad kan koordinere designansøgninger på et større marked uden tab af nyhedskrav. Det må formodes, at en internationalt virkende ansøger vil foretrække en så lang nyhedsskånefrist som muligt, og en skånefrist på 12 måneder må derfor anses for bedre end en frist på 6 måneder. Imidlertid må en frist på 6 måneder anses som bedre end ingenting og således som formuleringen er: at least six months, kan denne formulering anses som en mindstebestemmelse, der også kan gøre det muligt at give en nyhedsskånefrist på eksempelvis 24 måneder i en jurisdiktion. Ud fra disse betragtninger påtænker styrelsen at arbejde for, at en nyhedsskånefrist på 12 måneder accepteres, dog således at en formulering som at least six months eller andre lignende formuleringer, der sikrer en rimelig minimumsfrist, kan accepteres, såfremt der ikke kan opnås enighed om fristen på 12 måneder. Nye forslag For så vidt angår Artikel 11 (ii) har den Europæiske Union ønsket at and authorized to disclose it skal udgå af bestemmelsen. Ønsket skal formentlig ses i sammenhæng med Artiklel 6 (iii), hvor der tales om abuse. Der er fremkommet forslag fra Philipinerne, hvorefter man ønsker indsat en fjerde bestemmelse, nemlig en offentliggørelse fra en tredjepart, som har modtaget information direkte eller indirekte. Endelig er der fremkommet forslag fra Brasilien, som ønskede (i), (ii) og (iii) gjort frivillige. Styrelsen har ingen bemærkninger til disse forslag. 6/12

7 Artikel 8 (Deling af en ansøgning) Bestemmelsen har gennemgået visse opstramninger. Indsættelsen af ordene at the request of the office understreger, at bestemmelsen kun gælder den situation, hvor delingen kræves af den relevante myndighed. Det kunne eksempelvis være fordi designansøgningen indeholder to eller flere design, som ikke kan samregistreres. Bestemmelsen vedrører således ikke ansøgerens adgang til at anmode om deling. I disse situationer vil det være de nationale regler, der er gældende. Bestemmelsen i Artikel 18 (b) er en tydeliggørelse af, at en ansøger, for hvem myndigheden ønsker at dele ansøgningen, ikke skal betale et højere gebyr, end hvis ansøgeren oprindeligt havde indleveret et tilsvarende antal ansøgninger. Det er styrelsens umiddelbare opfattelse, at de indsatte ændringer i bestemmelsen afspejler det sigte, der har været med bestemmelsen hele tiden, ligesom de gør bestemmelsen mere klar og præcis, hvorfor ændringerne følgelig kan accepteres. Artikel 9 (Publicering af det industrielle design) Bestemmelsen lægger op til en diskussion af, om udsættelse af offentliggørelsen af et ansøgt design skal være obligatorisk eller ej. Det er i Danmark muligt at udsætte offentliggørelsen i op til seks måneder, hos OHIM i op til 30 måneder, og de enkelte EU-lande og andre lande kan have forskellige perioder for udsat offentliggørelse. Formålet med udsættelsen af offentliggørelsen er at give indehaveren af et design mulighed for at koordinere sin lancering af et produkt, så lanceringen eksempelvis sker samtidig med offentliggørelsen af designet. Efter Regulations Rule 6 skal det som minimum være muligt at udsætte offentliggørelsen i 6 måneder. Det er styrelsens vurdering at der ikke p.t. er mulighed for at opnå enighed om en harmoniseret udsættelsesperiode. Den fastsatte minimumsperiode på 6 måneder er dog indsat i Rule 6 i Regulations, hvilket gør det nemmere at ændre heri i fremtiden, hvis behovet skulle opstå. Det er endvidere styrelsens umiddelbare opfattelse, at det på nuværende tidspunkt ikke er afgørende, hvorvidt det gøres obligatorisk eller ej at have en nyhedsskånefrist på minimum 6 måneder. Styrelsen påtænker følgelig ikke at forfølge, at dette gøres obligatorisk. Artikel 10 (Kommunikation) Formuleringen i Artikel 10 (3) er formet over Patent Law Treaty Artikel 8(5). 7/12

8 Nye forslag Der er fremsat forslag fra Brasilien vedrørende Artikel 10 (5) (b), således at der kan kræves authentication, legalization or other certification of any signature. Det er styrelsens opfattelse, at Brasiliens forslag vil kunne medføre ekstra administrative og økonomiske byrder på ansøger eller indehaver af et design i den pågældende jurisdiktion, og at forslaget ikke er i tråd med det sigte, der er med etableringen af DLT, nemlig at skabe harmoniserede regler, som letter de administrative og økonomiske byrder for ansøgere. Styrelsen påtænker derfor ikke at støtte dette forslag. Artikel 11 (Fornyelse) Den eneste ændring er, at Artikel 11 (iii) nu er formuleret i pluralis, hvilket understreger, at man i den samme anmodning om fornyelse kan anmode om fornyelse af flere designs. Bestemmelsen har ikke betydning for Danmark. Artikel 12 (Tidsfrister) Nyt forlag Der foreligger et forslag fra Brasilien om at Artikel 12 (2) skal gøres frivillig. Artikel 12 (2) indeholder regler om genoptagelse. Konsekvensen af at Artikel 12 (2) gøres frivillig er, at en ansøger kan risikere at miste sin ret og således vil være henvist til at ansøge på ny. Dette vil for det første være administrativt og økonomisk byrdefuldt for ansøger og kan desuden betyde, at retten til designregistrering fortabes pga. lokale regler til nyhedskravet. Styrelsen påtænker derfor ikke at støtte dette forslag. Artikel 13 (Genoprettelse) Som følge af diskussionerne på 26. session af SCT er der to optioner til diskussion. Option 1 er den originale, hvorefter en jurisdiktion skal give mulighed for genoprettelse, hvis betingelserne skønnes opfyldt, og Option 2, hvorefter en jurisdiktion kan give mulighed for genoprettelse. Det er altså ikke et spørgsmål om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, men om genoprettelse overhovedet er en mulighed. Den danske designlov giver, hvis betingelserne skønnes opfyldt, mulighed for at genoprette en registrering, eksempelvis, hvis der på trods af al mulig omhu er sket en fejl hos indehaver, så et fornyelsesgebyr ikke er indbetalt. Bestemmelsen i den danske designlov skal ses i lyset af, at fortabelsen af en rettighed kan have vidtrækkende og ureparable konsekvenser for indehaveren, som på grund af nyhedskravet for design ikke blot som varemærkeindehaveren kan søge igen. 8/12

9 Det må derfor formodes, at danske brugere vil foretrække den originale Option 1, og styrelsen påtænker følgelig at arbejde for at denne løsning vælges. Artikel 14 (Licenser) Nyt forslag Der foreligger et forslag fra Brasilien om sletning af Artikel 14 (4), der forbyder yderligere betingelser for notering af licens. Det kan derfor ikke udelukkes, at en fjernelse af bestemmelsen vil kunne gøre noteringen af licens i visse jurisdiktioner til en mere administrativ og økonomisk krævende proces. Det er styrelsens opfattelse, at etableringen af DLT skal bidrage til at mindske de administrative og økonomiske byrder for virksomhederne, hvorfor styrelsen ikke påtænker at støtte dette forslag til ændring af Artikel 14. Artikel 16 (Effekten af ikke-notering af licens) Nyt forslag Der foreligger et forslag fra Brasilien om, at Artikel 16 (2) skal fjernes eller i det mindste gøres frivillig. Konsekvensen heraf vil være, at visse jurisdiktioner i princippet vil kunne gøre noteringen af licens nødvendig for, at licenstager vil kunne gøre krav gældende. Bestemmelsen har ikke betydning i Danmark, da en notering af licens ikke er en betingelse for licensens beståen, men vil kunne have betydning i udenlandske jurisdiktioner. Artikel 19 (Tilførsler omkring navn og adresse) Nyt forslag Kina har foreslået, at den understregede sidste sætning i Artikel 19 (4) fjernes. Den oprindelige formulering forbyder specifikt krav om, at der skal forelægges certifikater omkring navneog adresseændringer. Krav om certifikater må formodes at kunne medføre øgede administrative byrder og omkostninger for indehaveren af et design, hvilket ikke er i tråd med formålet med DLT. Styrelsen påtænker derfor ikke at støtte dette forslag. 9/12

10 WIPOs dokument SCT 27/3 Rule 2 (Detaljer vedr. Ansøgningen) Det kan særligt nævnes, at Rule 2 (1) (ix) på det 26. møde i SCT blev foreslået indsat. Desuden har Rule 2 (2) fået en lidt anden formulering. Det bemærkes, at der for de enkelte jurisdiktioner er tale om, at det er frivilligt, om man vil kræve nogle eller alle disse krav opfyldt, jf. brugen af ordet may i Rule 2 (1). Der kan imidlertid ikke stilles yderligere krav end de, der fremgår af Artikel 3 og Rule 2. Rule 3 (Detaljer vedr. gengivelsen af designet) Rule 3 (b) er en modifikation af, at ansøger selv kan vælge, hvor mange afbildninger af designet, der indsendes. Rule 3 (b) giver en myndighed mulighed for at bede om flere afbildninger af det produkt, der inkorporerer designet. Bestemmelsen er blevet reformuleret efter 26. møde i SCT. Det må bemærkes, at bestemmelsen skal ses i lyset af, at en myndigheds krav om yderligere afbildninger kan betyde øgede udgifter for en ansøger. På den anden side vil en myndigheds krav om yderligere afbildninger formodentligvis udspringe af ønsket om at give ansøger så god en beskyttelse som muligt og/eller hensynet til tredjemand, idet en tredjemand så godt som muligt skal kunne vurdere, om han eller hun krænker et offentliggjort design. Styrelsen påtænker derfor at støtte denne ændring. Rule 4 (Detaljer vedr. fuldmægtige mv) Opmærksomheden henledes særligt på Rule 4 (2). Ved det 26. møde i SCT var der flere delegationer og observatører, som mente, at en frist på én måned var for kort, særligt hvis det drejede sig om en situation, hvor der skulle fremskaffes en fuldmagt i et andet land. Rule 4 (2) indeholder derfor to muligheder, der skal diskuteres. Det må formodes, at danske brugere som ansøgere i andre lande alt andet lige vil foretrække den sidste af de to muligheder, altså to-måneders-reglen. Styrelsen påtænker derfor at arbejde for, at denne løsning vælges. Det bemærkes desuden, at en enkelt delegation havde bemærkninger omkring udregningen og definitionen af måned. SCT mener på den baggrund, at udregningen af en frist, der er udtrykt i måneder sker i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. 10/12

11 Rule 7 (Detaljer vedr. kommunikation) Rule 7 (1) har fået en ny formulering og er baseret på Rule 10 (1) i PLT. Rule 7 (11) (b) foreslås slettet, da den ikke er i overensstemmelse med Singapore Treaty Regulations Rule 6 (8), hvorefter modtagelsesdagen er den dag, som myndigheden de facto modtager kommunikationen. Ved det 26. møde i SCT blev sletningen af bestemmelsen foreslået af adskillige delegationer. Styrelsen har ingen særskilte bemærkninger hertil. Rule 10 (Detaljer vedr. frister) Nyt forslag Der er af Spanien stillet forslag om, at tidsfristerne i Rule 10 (2) og 10 (4) ændres fra en til to måneder. Det bemærkes i den forbindelse, at der i Danmark generelt opereres med en tomånedersfrist og at to-månedersfristen, der henvises til i Rule 10 (4), korresponderer med tomånedersfristen i Designlovens 19, stk. 3. Styrelsen har ingen særskilte bemærkninger hertil. Rule 11 (Detaljer vedr. genoprettelse) Det er af Frankrig foreslået, at erstatte fristen på en måned i Rule 11 (2) (i) med en frist på ikke mindre end to måneder. Dette forslag vil være i overensstemmelse med den korresponderende bestemmelse i designlovens 48. Styrelsen har ingen særskilte bemærkninger hertil. Rule 12 (Detaljer vedr. licens, pant mv.) Bestemmelsen i Rule 12 (1) (vii) er ny. Det skal dog bemærkes, at der, som det ses med brugen af ordet may i Rule 13 (1), er tale om et krav, som en jurisdiktion kan stille, men ikke skal stille. Styrelsen har ingen særskilte bemærkninger hertil. 11/12

12 Rule 13 (Detaljer vedr. ændringer i ejerforholdet) Bestemmelsen i Rule 13 (1) (vi) er ny. Det skal dog bemærkes, at der, som det ses med brugen af ordet may i Rule 13 (1), er tale om et krav, som en jurisdiktion kan stille, men ikke skal stille. Styrelsen har ingen særskilte bemærkninger hertil. 12/12

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 214 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (OHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke Generelle bemærkninger Anvendelse af ansøgningsskemaet Skemaet

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Forretningskendetegn og domænenavne

Forretningskendetegn og domænenavne Forretningskendetegn og domænenavne Professor, dr.jur. Thomas Riis Top level-domæner: Statistik mv. Åbne generiske top level-domæner: TLD New Deleted Net Gain/Loss Market Share Total Domains COM 668,429

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Varemærker og design. Bornholm, den 5. november 2009

Varemærker og design. Bornholm, den 5. november 2009 Varemærker og design Bornholm, den 5. november 2009 Varemærker Et KENDETEGN der kan ADSKILLE en producents varer eller tjenesteydelser fra en andens og som kan gengives GRAFISK F.EKS. Ordet PEPSI eller

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring GENERELLE KONTRAKT BETINGELSER FOR SKP SIMU-VIRKSOMHEDER November 2012 1 Nærværende generelle kontraktbetingelser for SKP SIMU Virksomheder vil være gældende, når der tildeles SIMU-Licens på begæring af

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere