Teknik- og Miljøcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøcenter"

Transkript

1 Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup Tlf: Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost: Dir.tlf.: juni 2014 Afgørelse: Påbud om revision af vilkår for egenkontrol og godkendelse af slutafdækning og overgang til efterbehandling af Rockwool Tippen, beliggende matr. nr. 18 g og del af 10 g, Reerslev By, Reerslev, Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter meddeler på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger hermed påbud til Rockwool A/S om ændring af egenkontrolprogram for grundvandsmonitering. Påbuddet gives efter Miljøbeskyttelseslovens 41 stk. 1 og 72 stk Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for vilkårene i denne afgørelse. 1. juli 2014 vil Miljøstyrelsen overtage tilsynskompetencen. Rockwool Tippen er beliggende på en del af Rockwools ejendom Hovedgaden 501 i Hedehusene. Nedlukning af Rockwool Tippen er reguleret i Miljøgodkendelse meddelt af Københavns Amt med påbud af 26. november 2006: Forbud mod fortsat drift samt påbud om vilkår til nedlukning og efterbehandling for Rockwool råvare- og deponeringsplads (Tippen), matr. Nr. 18g Reerslev By, Reerslev, samt en del af matr. Nr. 10g Reerslev By, Reerslev, Høje-Taastrup kommune. Den 17. april 2012 fremsendte Rockwool s rådgiver Niras ansøgningsmateriale i form af rapporten Rockwool s deponeringsplads Tippen, Hedehusene. Sammenfatning af monitering og revurdering af risikoen for grundvandet. På baggrund af tilsyn og møde med virksomheden har kommunen efterfølgende i november 2013 modtaget opdateret sagsmateriale Rockwool s deponeringsplads Tippen, Hedehusene. Revideret rapport over sammenfatning af monitering og revurdering af risikoen for grundvandet. Kommunen har desuden i februar og juni 2014 modtaget resultater fra seneste grundvandsmonitering i 2013 samt rettelser til målinger for kvælstof. Det fremsendte materiale indeholder forslag til revurderede alarmværdier for udvalgte grundvandsparametre, forslag om revision af parametre, forslag om fremtidig monitering i 5 boringer, samt forslag om nedsættelse af moniteringsfrekvensen til en gang hvert 2. år. Det reviderede materiale indeholder desuden forslag til stopkriterier for grundvandsmoniteringen, jf. vilkår 12 i afgørelsen fra 26. november Niras anbefaler således, at behovet for videre monitering, og hermed den videre efterbehandling skal vurderes med udgangen af Den regelmæssige monitering på grundvandet under og nedstrøms Rockwools deponeringsplads Tippen har for flere parametre resulteret i gentagne overskridelser af alarmkriterierne i påbud fra På den baggrund skal der foretages en revurdering af egenkontrolvilkårene i den gældende godkendelse. Kommunens vurderinger er foretaget på baggrund af det fremsendte materiale, og herunder den gennemførte risikovurdering for området. Det ændrede moniteringsprogram indeholder alarmkriterier, afværgekriterier og stopkriterier, som afspejler, hvornår udsving i indholdet af forureningskomponenter skyldes en ændring, der kræver fornyet prøvetagning eller afværgetiltag. Derudover opstilles kriterier for, hvornår den tidligere affaldsdeponering er stabil og ikke længere udgør en risiko for områdets grundvandsressource. Ved nedlukning af Tippen forstås i den tidligere deponeringsbekendtgørelse 2 ophør med deponering af affald, samt etablering af slutafdækning. Som en del af nedlukningen har Rockwool således i en periode modtaget jord til slutafdækning af Tippen. Efter nedlukning skal Tippen jf. afgørelsen fra 2006 overgå til efterbehandling, idet der ved efterbehandling på Tippen forstås den periode, hvor der moniteres i det sekundære grundvand på Tip- 1 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. Nr. 879, 26. juni Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bek. Nr. 650 af 29. juni Sagsbehandler/KS Doknr. Journalnr. PiaBj/RikkeR+PiaF /10167

2 pen 3. Som led i myndighedens tilsyn med virksomhedens nedlukning af Tippen er der løbende ført tilsyn med, at vilkår i afgørelse fra 2006 er overholdt. Kommunens godkendelse af overgang til efterbehandlingsperioden Kommunen har, med brev dateret 8. marts 2011, godkendt, at vilkår 2-6 i påbud dateret 22. november 2006 om nedlukning af Tippen er opfyldt. Der er tidligere fremsendt forslag til beplantningsplan, og ved tilsyn af Tippen d. 27. august 2013 og 27. maj 2014 kunne det endvidere konstateres, at arealet er beplantet, og at beplantningen er i god vækst. Det vurderes, at vilkår 1 om beplantning af Tippen er opfyldt. Kopi af brev dateret 8. marts 2011 er vedlagt i bilag 1. Tippen er således overgået til efterbehandlingsperioden. Da der fortsat pågår efterbehandling på Tippen betyder dette, at deponiet ikke er endeligt nedlukket, jf. den gældende bekendtgørelse om deponeringsanlæg 4. Idet der med endelig nedlukning forstås, at efterbehandlingen af deponeringsanlægget er afsluttet. I afgørelse fra 26. november 2006 oplyses, at Tippen har listebetegnelsen K102(1)(a) 5. Denne listebetegnelse er efterfølgende ændret 5. På baggrund af den seneste bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 6, samt telefonisk kontakt til Miljøstyrelsen Virksomhed vurderer kommunen, at virksomheden nu har listebetegnelsen 5.4 i bekendtgørelsens bilag 1 7. Dette sker på baggrund af, at der på Rockwool Tippen er deponeret betydelig mere end tons affald, samt at der ikke er tale om et deponeringsanlæg for inert affald. I bilag 2 ses den miljøtekniske vurdering af resultater fra den gennemførte grundvandsmonitering samt den udarbejdede risikovurdering for området. På baggrund af disse varsler kommunen afgørelse om ændring af vilkår for egenkontrol på Tippen. Ansøgningsmaterialet som ligger til grund for revision af egenkontrolvilkår i den eksisterende afgørelse har været udsendt i offentlig høring i 5 uger på kommunens hjemmeside Kommunen har i høringsperioden ikke modtaget høringssvar eller tilkendegivelser om, at udkast til afgørelse ønskes fremsendt. Kommunen varsler afgørelse/påbud om ændring af egenkontrolvilkår Kommunen varsler hermed påbud om ophævelse af Egenkontrol vilkår 7, 8 og 12 i gældende nedlukningsplan dateret 22. november Idet disse vilkår erstattes med nedenstående nye vilkår 7, 8 og 12. Øvrige egenkontrolvilkår i gældende nedlukningsplan bibeholdes: Vilkår 7. Der skal moniteres i 5 grundvandsmoniteringsboringer ved Tippen en boring opstrøms, en boring direkte under deponiet og tre moniteringsboringer nedstrøms Tippen. Placering af moniteringsboringerne fremgår af figur 1 i bilag 2. Moniteringen skal påbegyndes 1. oktober Der skal moniteres i følgende boringer med følgende hyppighed: Placering DGU nr. Lokalt nr. Prøvetagningshyppighed Nedstrøms nord for Tippen H5 En gang hvert år i oktober. Første gang i Nedstrøms nordøst for Tippen Ny H6 En gang hvert år i oktober. Første gang i Nedstrøms nordøst for Tippen T5 En gang hvert år i oktober. Første gang i Centralt under Tippen AB En gang hvert år i oktober. Første gang i Opstrøms syd for Tippen T3 En gang hvert år i oktober. Første gang i Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bek. Nr af 28. august Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bek. Nr af 28. august Svarende til anlæg til deponering af farligt affald, jf. 6 stk. 2 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg. 6 Bekendtgørelse 1454 af 20. dec om godkendelse af listevirksomhed. 7 Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. 2

3 Vilkår 8. Der skal analyseres for følgende parametre ved grundvandsmoniteringen: Parametre Stopkriterier for grundvand Alarmkriterier for grundvand AB, H5,nyH6,T5 Afværgekriterier for grundvand AB,H5,nyH6,T5 Rutinekontrol Udvidet kontrol ved alarm ph X X Ledningsevne X X Oxygen (opløst) X X Temperatur X X Redox. Pot. X X Tørstof X Klorid 100 mg/l 150 mg/l 200 mg/l X X Ammonium-N 0,5 mg/l 1 mg/l 5 mg/l X X Natrium X Calcium X Nitrit X Nitrat 30 mg/l 50 mg/l 100 mg/l X X Jern Mangan Nikkel 10 µg/l 30 µg/l 50 µg/l X X Sulfat 100 mg/l 250 mg/l 300 mg/l X X NVOC 1 4 mg/l 8 mg/l 20 mg/l X X Phenol 0,2 µg/l 0,5 µg/l 1 µg/l X X Bor 300 µg/l 1000 µg/l 1500 µg/l X X Formaldehyd 2 10 µg/l 30 µg/l 50 µg/l X X Total 9 3 /30 4 µg/l 30 /100 4 µg/l 50 3 /130 4 µg/l X X kulbrinter 3,4 1:NVOC i boring H6(ny) måles og indgår om muligt i den samlede vurdering, men NVOC stop- og alarmkriterium gælder ikke for vandet i denne boring. Rådgiver har verificeret mulig forurening med overfladevand, som giver ustabil NVOC. 2:Analysemetodens detektionsgrænse skal være mindre end stopkriteriet i forbindelse med dokumentation af, at stopkriteriet er overholdt. 3: Kriterium for boring H5, NyH6, T5. Kriterium på 9 µg/l overholdes såfremt indholdet er under 9 µg/l for sum af kulbrintefraktioner i kulstofinterval C6- C35 eller såfremt indholdet er under de individuelle detektionsgrænser for de enkelte kulbrintefraktioner, som dog skal være mindst <10 µg/l for hver fraktion. 4: Kriterium for boring AB X X Vilkår 12 Ved overskridelse af et af alarmkriterierne i rutinekontrol for grundvandet skal der gennemføres en fejlfinding (kvalitetssikring af resultater). Indenfor to uger, efter analyseresultaterne er modtaget, skal der desuden udtages en ny prøve fra det pågældende prøvetagningssted til analyse for samtlige analyseparametre (udvidet kontrol) til verificering af om alarmen er positiv eller falsk. Er alarmen reel skal det vurderes, om der er tegn på stigende indhold af forureningskomponenter i grundvandet, og årsagen til alarmen skal vurderes. Desuden skal det vurderes, om der skal iværksættes en mere intensiv monitering af grundvandet (f.eks. øget hyppighed for prøvetagning). Den intensive monitering omfatter bl.a., at tids serier skal granskes for at finde tegn på ændrede tendenser. Resultatet af vurderingerne, herunder forslag til yderligere tiltag skal fremsendes til tilsynsmyndigheden indenfor en måned efter analysen er udtaget. Rockwool A/S skal fortsætte grundvandsmoniteringen indtil stopkriterier for moniteringen er overholdt i tre på hinanden følgende målinger. Rockwool A/S skal i forbindelse med den årlige afrapportering af egenkontrollen foretage en vurdering af den tidsmæssige udvikling i strømningsretningen, og de målte stoffer. Når et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag skønnes at være til stede kan den årlige afrapportering eventuelt indeholde oplæg til revidering af stopkriterier, f.eks. efter 10 års monitering. 3

4 Lovgivning Påbuddet om ændring af egenkontrolvilkår meddeles efter miljøbeskyttelsesloven 8, 41 stk. 1 og 72, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse eller tilladelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bestemmelser i påbud kan revideres på tilsvarende måde. Kommunen ophæver samtidig vilkår 7, 8 og 12 meddelt i gældende nedlukningsplan dateret 22. november Høring Varsel af påbud har været i høring hos Rockwool International A/S, Rockwoool A/S og Niras. Ved høringsfristens udløb d. 24. juni 2014 var der ikke modtaget indsigelser til det varslede påbud. Offentliggørelse og eventuel klage Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside onsdag d. 25. juni Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal fremsendes til kommunen senest den 23. juli 2014 ved arbejdstids ophør. En detaljeret klagevejledning er vedlagt i bilag 3. Eventuelle klager vil blive videresendt til Miljøstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at virksomheden har ret til aktindsigt i sagen. Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på eller tlf Med venlig hilsen Pia Bjergaarde Miljøteknisk medarbejder Kopi: Rockwool International, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, att: Arne Damsgaard Olsen, Niras, Søren Helt Jessen, Vedlagt: Bilag 1: Kopi af kommunens brev dateret 8. marts 2011 Bilag 2: Miljøteknisk vurdering, egenkontrolprogram for Rockwool Tippen Bilag 3: Offentliggørelse og klagevejledning 8 Lov 358 af om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse 879 af , og senere ændringer. 4

5 Bilag 1 Kopi af kommunens brev dateret 8. marts

6

7

8

9

10

11 Bilag 2. Miljøteknisk vurdering, egenkontrolprogram for Rockwool Tippen Beliggenhed Rockwool Tippen er beliggende på matr. nr. 18 g og del af 10 g, Reerslev By, Reerslev i Høje-Taastrup Kommune, svarende til en del af Rockwools ejendom Hovedgaden 501 i Hedehusene. Rockwool Tippen har i ca. 50 år været benyttet, som depot for affaldsprodukter fra produktionen af rockwool. På Tippen er deponeret affald sammensat af mineraluldsaffald, stensmelte, ovnbunde, nedkøringssten, koks, grus, samt byggeaffald. Restprodukterne har ved deponeringen indeholdt miljøfremmede stoffer, herunder phenol, formaldehyd og ammoniak. Rockwool nedlukkede produktionen af rockwool på fabrikken i Hedehusene i 2006/2007. Det fremgår af afgørelse fra 26. november 2006, at Rockwool International overtager ansvaret for Tippen samtidig med nedlukningen af fabrikken i Hedehusene. I figur 1 ses deponiets beliggenhed og placering af aktuelle moniteringsboringer. 6

12 Områdets grundvandsressource Tippen ligger i et område, der er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der indvindes grundvand fra det primære grundvandsmagasin i kalken nedstrøms for Rockwool A/S. Københavns Energi indvinder årligt ca. 4,5 mio. m 3 grundvand (2011) fra Solhøj Kildeplads, der ligger ca. 3,0 km ØSØ for Tippen. Desuden har Hedehusene Vestre Vandværk en mindre indvinding, der ligger ca. 1,7 km NØ for Tippen ( m 3 i 2011). Rockwool A/S har selv en egen vandindvinding ca. 1 km NNØ for Tippen og FDO har en egen vandindvinding som ligger meter NNØ for Tippen. Tippen er beliggende på den nordøstlige del af Hedelandsformationen, som udgør et sekundært grundvandsmagasin af regional udbredelse. I området omkring Rockwool A/S er der tidligere foretaget omfattende grusgravning. Grusgravningen er således nedadtil begrænset af grundvandet i Hedelandsformationen. Det nuværende terrænniveau på Tippen er ca. i kote +52m, hvilket er nær det oprindelige terrænniveau. Niras angiver ud fra moniteringen, at der i området ses en nordnordøstlig strømningsretning i det sekundære grundvand. Det vurderes desuden, at den vertikale nedsivning i området direkte under Tippen er underordnet i forhold til den horisontale transport i området. Længere nedstrøms 1-2 km nordøst for Tippen ses områder med direkte hydraulisk kontakt mellem det sekundære og det primære grundvandsmagasin. Området ligger indenfor den vedtagne Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i oplandet til Solhøj Kildeplads, Af indsatsplanen fremgår det, at der især med hensyn til nikkel skal ske indsatser i form af bedre overvågning. Forhøjede koncentrationer af nikkel i grundvandet udgør et alvorligt kvalitetsproblem for vandforsyninger i Høje-Taastrup Kommune. Der er en generel tendens til, at nikkelindholdet er stigende i kommunen, og de høje koncentrationer har betydet, at flere vandforsyningsboringer er blevet lukket eller er lukningstruet. I maj 2012 foretog Miljøministeriet en revideret udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat (ION). Udpegningen er foretaget ud fra en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse. Udpegninger kan ses på Danmarks Miljøportal. Området ved Tippen er udpeget både som NFI og ION. Udpegningen giver kommunen pligt til at fastlægge vilkår i forhold til nitratudvaskning. Status for gennemførelse af grundvandsmonitering på Rockwool Tippen Der er i perioden fra maj 2007 til december 2013 foretaget monitering på Tippen mindst to gange pr. år i en opstrøms og 3 nedstrøms beliggende moniteringsboringer. Den opstrøms beliggende boring T3 har DGU nr De nedstrøms beliggende boringer er H5 (DGU nr ), H6 (DGU nr ), T5 (DGU nr ). I forbindelse med slutafdækning af Tippen blev der på selve deponiet påtruffet en boring. Ud fra placering og boredybde har Niras vurderet, at der er tale om en erstatningsboring (AB) for to boringer A og B, som i 1972 blev etableret ved en miljøundersøgelse af grundvandet under Tippen. Boring AB er 27,7 m dyb og vurderes at være filtersat i det sekundære grundvandsmagasin direkte under Tippen. Der er foretaget monitering af grundvandet i boring AB siden 2009, hvor den blev påtruffet. Niras angiver, at den gennemførte monitering viser en strømningsretning mod nordnordøst, og den reelle strømningshastighed vurderes at ligge i intervallet 0,05-0,9 km/år. 7

13 Moniteringsresultater I nedenstående skema ses for udvalgte parametre en kort opsummering med kommentarer og vurderinger for den gennemførte monitering. Der er foretaget monitering siden Parameter ph Ledningsevne NVOC Ammonium-N Nitrat Nikkel Bor Miljøfremmede organiske stoffer Kommentarer og vurderinger ph har i moniteringsperioden ligget omkring 7 for både opstrøms og nedstrøms boringer. Der ses generelt en stabil tendens, svarende til værdier mellem µs/cm. For den nedstrøms boring H6 generelt større variabilitet samt værdier for ledningsevne på optil 1600 µs/cm. Stor variation for den nedstrøms beliggende H6 med værdier indenfor de seneste år tæt på 10 mg/l (overskrider alarmkriteriet). Øvrige boringer er generelt stabile med værdier under 4 mg/l. H6 vurderes af Niras, at kunne være påvirket af overfladevand, da den ligger under 10 meter fra større bassin, som kan påvirke vandet i boringen. I overfladevand ses typisk NVOC på mg/l. Påvist indhold i AB ved alle målinger, men under alarmværdi. Tidligere sås forhøjede værdier i H6. Forhøjet indhold af ammonium indikerer forurening. Betydelig variation for de nedstrøms beliggende boringer H5, H6 og T5.Ved de seneste tre målinger ses værdier under alarmkriteriet. I opstrøms boring T3 ses et gennemsnitligt baggrundsniveau på op til 30 mg/l. Med enkelte afvigelser ses generelt et niveau under 10 µg/l. For H6 og AB er der dog ved de seneste målinger set et niveau over alarmkriteriet med værdier op til 30 µg/l. Tidligere er der nedstrøms Tippen set forhøjet indhold af bor. Generelt er der noget variation. De sidste 3 år ses et rimeligt stabilt niveau med måleværdier under alarmkriteriet. Der er i moniteringsperioden ikke påvist indhold af formaldehyd i det sekundære grundvand. Ved måling i 2012 ses et mindre indhold af phenol under alarmkriteriet i både opstrøms og nedstrøms boringer. Der er i alle målerunder påvist et indhold af kulbrinter over 9 µg/l i boring AB. Ved flere målinger ses desuden indhold af kulbrinter i H6. Ved seneste måling påvises udover kulbrinter i AB, H6, T5 også kulbrinter under grundvandskvalitetskriteriet 9 i den opstrøms boring T3. Der er ved moniteringen generelt påvist indhold af trichlorethylen (TCE) i boring H5 lige under grundvandskvalitetskriteriet 8. Ved seneste måling i 2013 påvises desuden et mindre indhold af TCE i T3 og AB. Det fremgår af amtets nedlukningsplan, at de chlorerede opløsningsmidler dengang vurderedes ikke at skyldes udsivning fra Tippen. Kommunens kommentarer til den fremsendte risikovurdering Der er på nuværende tidspunkt foretaget monitering på Rockwool Tippen jf. vilkår 7 og 8 i nedlukningsplanen i en periode på over 5 år. Afdækning med jord var afsluttet i starten af 2011, hvorfor der er foretaget monitering i lidt mere end 3 år efter etablering af slutafdækningen. Vurderingen af de geologiske og hydrogeologiske forhold i området stemmer rimelig overens med Amtets risikovurdering 10, som bl.a. ligger til grund for påbud fra Kommunen kan overordnet set tilslutte sig vurderingerne i den fremsendte risikovurdering for områdets grundvandsressource. I forbindelse med vurderingen af den potentielle påvirkning af grundvandet ved udsivning fra Tippen har kommunen gennemgået vurderinger fra såvel amtets undersøgelser i som resultater fra den gennemførte monitering på Tippen. På baggrund af dette vurderer kommunen, at der fortsat skal moniteres for bor og nikkel. Der er desuden foretaget nogle ændringer i kriterierne for enkelte parametre på baggrund af deponeringsbekendtgørelsens anvisninger. Alarmkriterierne er således fastsat med udgangspunkt i de foreliggende moniteringsresultater og deponeringsbekendtgørelsens anvisninger. De opstillede retningslinjer er sat sådan at: Alarmkriterier, der angiver tegn på stigende forureningspåvirkning, som 9 Miljøstyrelsen: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. 10 Københavns Amt, Undersøgelse på Deponeringsområdet Tippen, Hovedvejen 584, 2640 Hedehusene. Aktor innovation, februar

14 skal overvåges mere intenst for at sikre, at der ikke sker uacceptabel påvirkning af områdets grundvandsressource. Afværgekriterier, der kræver en øjeblikkelig aktion ift. vurdering af om der skal foretages sikring af, at grundvandsforureningen ikke spredes yderligere. Kommentarer til de ændrede vilkår Analyseprogrammet tager generelt udgangspunkt i Tippens historik og deponeringsbekendtgørelsens bilag 2. Parametre omfattet af rutineprogrammet er valgt, så moniteringen viser grundvandets generelle kvalitet og så resultaterne kan sammenlignes med de hidtidige moniteringsresultater. Der er desuden taget udgangspunkt i parametre, som kan afsløre en begyndende uacceptabel påvirkning fra deponeringen på Tippen. Kommunens kommentarer til rådgivers forslag til moniteringsfrekvens (vilkår 7) Kommunen tilslutter sig Niras anbefaling af, at moniteringen fremover sker i ovennævnte boringer. Der foretages således fremover monitering i boring AB filtersat i grundvandet beliggende direkte under deponiet (Hedelandsformationen). Der foretages en nedtrapning af moniteringsfrekvensen til en gang pr. år. Ændringen fra 2 til 1 gang pr. år, sker dels på baggrund af risikovurderingen og dels fordi gennemgangen af moniteringsresultaterne de sidste 7 år viser uændret strømningsretning og forholdsvis stabile niveauer af de målte parametre. Den løbende monitering på Tippen består i tilsyn med moniteringsboringerne, måling af vandpotentiale for vurdering af grundvandets strømningsretning og analyse for udvalgte parametre i grundvandet. Kommunen vurderer, at frekvensen pt. ikke kan nedsættes yderligere, da eventuelle uacceptable påvirkninger af grundvandet med forureningskomponenter fra deponiet skal kunne registreres i tide for vurdering/gennemførelse af nødvendige tiltag indenfor en rimelig periode. Kommunens kommentarer til forslag til parametre og kriterier(vilkår 8) Kommunen tilslutter sig Niras anbefaling af, at moniteringen fremover fokuserer på parametre, som kan afsløre en begyndende uacceptabel påvirkning fra deponeringen på Tippen. I den undersøgelse 11 som ligger til grund for Københavns Amts påbud fra 2006 indgår nogle parametre udover dem som Niras har foreslået. Forhøjet indhold af bor og/eller nikkel vurderes således direkte eller indirekte, at kunne være forårsaget af Tippen. Disse vurderes af kommunen også fremover at skulle indgå i moniteringen. Ledningsevne, ilt og ph er hidtil blevet målt i felten i forbindelse med prøvetagningen. Udgiften ved måling af feltparametre er begrænset i sammenligning med de samlede prøvetagningsomkostninger, og de har alle betydning for eventuel vurdering af de kemiske processer i Tippen. Kommunen tilslutter sig Niras vurdering af, at disse forsat skal indgå i moniteringen, men uden at der opstilles et alarmkriterium for disse. Målingen af NVOC i boring H6ny vurderes af rådgiver muligvis at være påvirket af overfladevand. Der er set en variation i indholdet af NVOC i boring Ny H6, som ikke umiddelbart kan forklares. Umiddelbart syd for boringen er der en skrænt, med en terrænstigning på 5-10 meter ifht. boringen. Ny H6 er etableret i 1990, og boringen er filtersat fra 2-6 meter under terræn. Der er konstateret grus i området generelt fra 2 meter under terræn. Det kan på den baggrund ikke udelukkes, at der i forbindelse med nedbør sker en øget påvirkning af boring NyH6 med overfladevand fra skrænten. Overfladevand har typisk et højere indhold af NVOC end grundvand. Hvilket betyder at indholdet af NVOC i ny H6 formentlig ikke kun kan tilskrives påvirkning fra Tippen. Eventuel påvirkning af NyH6 med overfladevand vurderes ikke at have en negativ indflydelse på de øvrige moniteringsparametre. Da boring AB er medtaget i moniteringen fremover, vil der ikke blive stillet krav om etablering af ny boring nedstrøms Tippen. Boring H6ny skal fortsat indgå i moniteringen, men målingen af NVOC i denne boring indgår fremover ikke i den direkte vurderingen af om stopkriteriet og alarmkriteriet i vilkår 8 overholdes. Kommunen vurderer, at deponeringsbekendtgørelsens 12 angivelse af maksimale indhold af stoffer i grundvandet generelt set ikke må overskrides i boringer mere end 100 meter nedstrøms Tippen. Det betyder, at denne værdi skal vurderes ift. Stopkriterier/afværgekriterier. For parametre, hvor der ikke er oplyst maksimale indhold i deponeringsbekendtgørelsen, eller hvor den gennemførte monitering af hensyn til baggrundsniveau og gennemført risikovurdering taler imod dette, er der typisk valgt et stopkriterium svarende til grundvandskvalitetskriteriet/drikkevandskrav, et alarmkriterium, som er 2-3 gange større end stopkriteriet og et afværgekriterium, som er ca. 5 gange større end stopkriteriet. Dette er sket på baggrund af den gennemførte risikovurdering og 11 Københavns Amt, undersøgelse på Deponeringsområdet Tippen Hovedvejen 584, 2640 Hedehusene. Februar 2005, KANmiljø og Aktor Innovation. 12 Tabel 2.3 i bekendtgørelsens bilag 2 angiver maksimale indhold af stoffer i grundvandet, som ikke må overskrides som følge af udsivning af perkolat fra deponeringsanlæg. 9

15 et krav om, at grundvandskvalitetskriteriet teoretisk set, som minimum skal være overholdt 100 m nedstrøms Tippen. Eventuelt indhold af formaldehyd i grundvandet kan direkte henføres til eventuel forureningspåvirkning fra Tippen. Kommunen vurderer, at stopkriteriet for formaldehyd skal svare til drikkevandskravet på 10 µg/l, og ikke 10 gange højere som foreslået af Niras. Indholdet af formaldehyd har ved de seneste målinger været mindre end detektionsgrænsen, som hidtil har været 25 µg/l. kommunen vurderer, at der fremadrettet skal analyseres for formaldehyd ved en analysemetode med en detektionsgrænse mindre end 10 µg/l. Stoffet findes i affaldet som er deponeret i Tippen, og er således vigtig i forbindelse med vurdering af forureningsrisiko for områdets grundvandsressource. Specielt i forbindelse med den senere vurdering af om moniteringen kan stoppes bliver det meget relevant, at kunne analysere for formaldehyd med lav detektionsgrænse. For totalkulbrinter ses i den opstrøms boring T3 ved de seneste målinger en påvirkning lige omkring grundvandskvalitetskriteriet på 9 µg/l. I boring AB beliggende umiddelbart under deponiet ses en tydelig påvirkning med totalkulbrinter fra det deponerede affald på Tippen. Der er således målt indhold af kulbrinter på op til 96 µg/l i denne. I de nedstrøms beliggende boringer T5 og nyh6 er der målt værdier på eller lige over grundvandskvalitetskriteriet. Kommunen kan tilslutte sig Niras betragtning om, at der generelt er flere kilder i området, som kan påvirke indholdet af kulbrinter i det sekundære grundvand. Det fremgår af de hydrogeologiske betragtninger i risikovurderingen, at spredningen af forurening umiddelbart under Tippen præferentielt er horisontal. 1-2 km nedstrøms Tippen ses direkte hydraulisk kontakt til det primære grundvand. På den baggrund kan kommunen tilslutte sig Niras betragtninger om, at der kan fastsættes højere kriterier for indhold af totalkulbrinter gældende for boring AB (umiddelbart under Tippen). Kriterierne for AB er bestemt ud fra DAKOFAalarmgrænserne 13, således at alarmkriteriet er fastlagt som middelværdi+2xstandardafvigelsen og afværgekriteriet er fastlagt som middelværdi+3xstandardafvigelsen. På den baggrund kan kommunen tilslutte sig Niras vurdering af, at stopkriteriet for boring AB kan sættes højere end grundvandskvalitetskriteriet. For de øvrige moniteringsboringer, som alle ligger mere end 100 meter nedstrøms Tippen vurderes stopkriteriet, at skulle være grundvandskvalitetskriteriet. 13 DAKOFA-skrift nr. 1, om grundvandskontrol ved kontrollerede affaldsdepoter,

16 Bilag 3 Offentliggørelse og klagevejledning Varsel af påbud om ændring af moniteringsprogram for Rockwool Tippen har været tilsendt virksomheden. Indenfor den fastsatte svarfrist er der ikke modtaget bemærkninger til udkastet. Denne afgørelse om påbud af ændring af moniteringsprogram for Rockwool Tippen vil blive annonceret på Der kan klages over nye eller ændrede egenkontrol vilkår. Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet: Ansøgeren Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Miljøstyrelsen Sundhedsstyrelsen Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen. Klagevejledning Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden samt enhver der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal indsendes senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Høje-Taastrup Kommune skal derfor have modtaget en skriftlig klage senest den 23. juli 2014 ved arbejdstids ophør. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med eventuelle bemærkninger. Klagegebyr Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr for klager efter Miljøbeskyttelsesloven. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra kommunen fremsendes en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. 11

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere