Teknik- og Miljøcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøcenter"

Transkript

1 Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup Tlf: Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost: Dir.tlf.: juni 2014 Afgørelse: Påbud om revision af vilkår for egenkontrol og godkendelse af slutafdækning og overgang til efterbehandling af Rockwool Tippen, beliggende matr. nr. 18 g og del af 10 g, Reerslev By, Reerslev, Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter meddeler på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger hermed påbud til Rockwool A/S om ændring af egenkontrolprogram for grundvandsmonitering. Påbuddet gives efter Miljøbeskyttelseslovens 41 stk. 1 og 72 stk Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for vilkårene i denne afgørelse. 1. juli 2014 vil Miljøstyrelsen overtage tilsynskompetencen. Rockwool Tippen er beliggende på en del af Rockwools ejendom Hovedgaden 501 i Hedehusene. Nedlukning af Rockwool Tippen er reguleret i Miljøgodkendelse meddelt af Københavns Amt med påbud af 26. november 2006: Forbud mod fortsat drift samt påbud om vilkår til nedlukning og efterbehandling for Rockwool råvare- og deponeringsplads (Tippen), matr. Nr. 18g Reerslev By, Reerslev, samt en del af matr. Nr. 10g Reerslev By, Reerslev, Høje-Taastrup kommune. Den 17. april 2012 fremsendte Rockwool s rådgiver Niras ansøgningsmateriale i form af rapporten Rockwool s deponeringsplads Tippen, Hedehusene. Sammenfatning af monitering og revurdering af risikoen for grundvandet. På baggrund af tilsyn og møde med virksomheden har kommunen efterfølgende i november 2013 modtaget opdateret sagsmateriale Rockwool s deponeringsplads Tippen, Hedehusene. Revideret rapport over sammenfatning af monitering og revurdering af risikoen for grundvandet. Kommunen har desuden i februar og juni 2014 modtaget resultater fra seneste grundvandsmonitering i 2013 samt rettelser til målinger for kvælstof. Det fremsendte materiale indeholder forslag til revurderede alarmværdier for udvalgte grundvandsparametre, forslag om revision af parametre, forslag om fremtidig monitering i 5 boringer, samt forslag om nedsættelse af moniteringsfrekvensen til en gang hvert 2. år. Det reviderede materiale indeholder desuden forslag til stopkriterier for grundvandsmoniteringen, jf. vilkår 12 i afgørelsen fra 26. november Niras anbefaler således, at behovet for videre monitering, og hermed den videre efterbehandling skal vurderes med udgangen af Den regelmæssige monitering på grundvandet under og nedstrøms Rockwools deponeringsplads Tippen har for flere parametre resulteret i gentagne overskridelser af alarmkriterierne i påbud fra På den baggrund skal der foretages en revurdering af egenkontrolvilkårene i den gældende godkendelse. Kommunens vurderinger er foretaget på baggrund af det fremsendte materiale, og herunder den gennemførte risikovurdering for området. Det ændrede moniteringsprogram indeholder alarmkriterier, afværgekriterier og stopkriterier, som afspejler, hvornår udsving i indholdet af forureningskomponenter skyldes en ændring, der kræver fornyet prøvetagning eller afværgetiltag. Derudover opstilles kriterier for, hvornår den tidligere affaldsdeponering er stabil og ikke længere udgør en risiko for områdets grundvandsressource. Ved nedlukning af Tippen forstås i den tidligere deponeringsbekendtgørelse 2 ophør med deponering af affald, samt etablering af slutafdækning. Som en del af nedlukningen har Rockwool således i en periode modtaget jord til slutafdækning af Tippen. Efter nedlukning skal Tippen jf. afgørelsen fra 2006 overgå til efterbehandling, idet der ved efterbehandling på Tippen forstås den periode, hvor der moniteres i det sekundære grundvand på Tip- 1 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. Nr. 879, 26. juni Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bek. Nr. 650 af 29. juni Sagsbehandler/KS Doknr. Journalnr. PiaBj/RikkeR+PiaF /10167

2 pen 3. Som led i myndighedens tilsyn med virksomhedens nedlukning af Tippen er der løbende ført tilsyn med, at vilkår i afgørelse fra 2006 er overholdt. Kommunens godkendelse af overgang til efterbehandlingsperioden Kommunen har, med brev dateret 8. marts 2011, godkendt, at vilkår 2-6 i påbud dateret 22. november 2006 om nedlukning af Tippen er opfyldt. Der er tidligere fremsendt forslag til beplantningsplan, og ved tilsyn af Tippen d. 27. august 2013 og 27. maj 2014 kunne det endvidere konstateres, at arealet er beplantet, og at beplantningen er i god vækst. Det vurderes, at vilkår 1 om beplantning af Tippen er opfyldt. Kopi af brev dateret 8. marts 2011 er vedlagt i bilag 1. Tippen er således overgået til efterbehandlingsperioden. Da der fortsat pågår efterbehandling på Tippen betyder dette, at deponiet ikke er endeligt nedlukket, jf. den gældende bekendtgørelse om deponeringsanlæg 4. Idet der med endelig nedlukning forstås, at efterbehandlingen af deponeringsanlægget er afsluttet. I afgørelse fra 26. november 2006 oplyses, at Tippen har listebetegnelsen K102(1)(a) 5. Denne listebetegnelse er efterfølgende ændret 5. På baggrund af den seneste bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 6, samt telefonisk kontakt til Miljøstyrelsen Virksomhed vurderer kommunen, at virksomheden nu har listebetegnelsen 5.4 i bekendtgørelsens bilag 1 7. Dette sker på baggrund af, at der på Rockwool Tippen er deponeret betydelig mere end tons affald, samt at der ikke er tale om et deponeringsanlæg for inert affald. I bilag 2 ses den miljøtekniske vurdering af resultater fra den gennemførte grundvandsmonitering samt den udarbejdede risikovurdering for området. På baggrund af disse varsler kommunen afgørelse om ændring af vilkår for egenkontrol på Tippen. Ansøgningsmaterialet som ligger til grund for revision af egenkontrolvilkår i den eksisterende afgørelse har været udsendt i offentlig høring i 5 uger på kommunens hjemmeside Kommunen har i høringsperioden ikke modtaget høringssvar eller tilkendegivelser om, at udkast til afgørelse ønskes fremsendt. Kommunen varsler afgørelse/påbud om ændring af egenkontrolvilkår Kommunen varsler hermed påbud om ophævelse af Egenkontrol vilkår 7, 8 og 12 i gældende nedlukningsplan dateret 22. november Idet disse vilkår erstattes med nedenstående nye vilkår 7, 8 og 12. Øvrige egenkontrolvilkår i gældende nedlukningsplan bibeholdes: Vilkår 7. Der skal moniteres i 5 grundvandsmoniteringsboringer ved Tippen en boring opstrøms, en boring direkte under deponiet og tre moniteringsboringer nedstrøms Tippen. Placering af moniteringsboringerne fremgår af figur 1 i bilag 2. Moniteringen skal påbegyndes 1. oktober Der skal moniteres i følgende boringer med følgende hyppighed: Placering DGU nr. Lokalt nr. Prøvetagningshyppighed Nedstrøms nord for Tippen H5 En gang hvert år i oktober. Første gang i Nedstrøms nordøst for Tippen Ny H6 En gang hvert år i oktober. Første gang i Nedstrøms nordøst for Tippen T5 En gang hvert år i oktober. Første gang i Centralt under Tippen AB En gang hvert år i oktober. Første gang i Opstrøms syd for Tippen T3 En gang hvert år i oktober. Første gang i Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bek. Nr af 28. august Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bek. Nr af 28. august Svarende til anlæg til deponering af farligt affald, jf. 6 stk. 2 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg. 6 Bekendtgørelse 1454 af 20. dec om godkendelse af listevirksomhed. 7 Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. 2

3 Vilkår 8. Der skal analyseres for følgende parametre ved grundvandsmoniteringen: Parametre Stopkriterier for grundvand Alarmkriterier for grundvand AB, H5,nyH6,T5 Afværgekriterier for grundvand AB,H5,nyH6,T5 Rutinekontrol Udvidet kontrol ved alarm ph X X Ledningsevne X X Oxygen (opløst) X X Temperatur X X Redox. Pot. X X Tørstof X Klorid 100 mg/l 150 mg/l 200 mg/l X X Ammonium-N 0,5 mg/l 1 mg/l 5 mg/l X X Natrium X Calcium X Nitrit X Nitrat 30 mg/l 50 mg/l 100 mg/l X X Jern Mangan Nikkel 10 µg/l 30 µg/l 50 µg/l X X Sulfat 100 mg/l 250 mg/l 300 mg/l X X NVOC 1 4 mg/l 8 mg/l 20 mg/l X X Phenol 0,2 µg/l 0,5 µg/l 1 µg/l X X Bor 300 µg/l 1000 µg/l 1500 µg/l X X Formaldehyd 2 10 µg/l 30 µg/l 50 µg/l X X Total 9 3 /30 4 µg/l 30 /100 4 µg/l 50 3 /130 4 µg/l X X kulbrinter 3,4 1:NVOC i boring H6(ny) måles og indgår om muligt i den samlede vurdering, men NVOC stop- og alarmkriterium gælder ikke for vandet i denne boring. Rådgiver har verificeret mulig forurening med overfladevand, som giver ustabil NVOC. 2:Analysemetodens detektionsgrænse skal være mindre end stopkriteriet i forbindelse med dokumentation af, at stopkriteriet er overholdt. 3: Kriterium for boring H5, NyH6, T5. Kriterium på 9 µg/l overholdes såfremt indholdet er under 9 µg/l for sum af kulbrintefraktioner i kulstofinterval C6- C35 eller såfremt indholdet er under de individuelle detektionsgrænser for de enkelte kulbrintefraktioner, som dog skal være mindst <10 µg/l for hver fraktion. 4: Kriterium for boring AB X X Vilkår 12 Ved overskridelse af et af alarmkriterierne i rutinekontrol for grundvandet skal der gennemføres en fejlfinding (kvalitetssikring af resultater). Indenfor to uger, efter analyseresultaterne er modtaget, skal der desuden udtages en ny prøve fra det pågældende prøvetagningssted til analyse for samtlige analyseparametre (udvidet kontrol) til verificering af om alarmen er positiv eller falsk. Er alarmen reel skal det vurderes, om der er tegn på stigende indhold af forureningskomponenter i grundvandet, og årsagen til alarmen skal vurderes. Desuden skal det vurderes, om der skal iværksættes en mere intensiv monitering af grundvandet (f.eks. øget hyppighed for prøvetagning). Den intensive monitering omfatter bl.a., at tids serier skal granskes for at finde tegn på ændrede tendenser. Resultatet af vurderingerne, herunder forslag til yderligere tiltag skal fremsendes til tilsynsmyndigheden indenfor en måned efter analysen er udtaget. Rockwool A/S skal fortsætte grundvandsmoniteringen indtil stopkriterier for moniteringen er overholdt i tre på hinanden følgende målinger. Rockwool A/S skal i forbindelse med den årlige afrapportering af egenkontrollen foretage en vurdering af den tidsmæssige udvikling i strømningsretningen, og de målte stoffer. Når et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag skønnes at være til stede kan den årlige afrapportering eventuelt indeholde oplæg til revidering af stopkriterier, f.eks. efter 10 års monitering. 3

4 Lovgivning Påbuddet om ændring af egenkontrolvilkår meddeles efter miljøbeskyttelsesloven 8, 41 stk. 1 og 72, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse eller tilladelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bestemmelser i påbud kan revideres på tilsvarende måde. Kommunen ophæver samtidig vilkår 7, 8 og 12 meddelt i gældende nedlukningsplan dateret 22. november Høring Varsel af påbud har været i høring hos Rockwool International A/S, Rockwoool A/S og Niras. Ved høringsfristens udløb d. 24. juni 2014 var der ikke modtaget indsigelser til det varslede påbud. Offentliggørelse og eventuel klage Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside onsdag d. 25. juni Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal fremsendes til kommunen senest den 23. juli 2014 ved arbejdstids ophør. En detaljeret klagevejledning er vedlagt i bilag 3. Eventuelle klager vil blive videresendt til Miljøstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at virksomheden har ret til aktindsigt i sagen. Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på eller tlf Med venlig hilsen Pia Bjergaarde Miljøteknisk medarbejder Kopi: Rockwool International, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, att: Arne Damsgaard Olsen, Niras, Søren Helt Jessen, Vedlagt: Bilag 1: Kopi af kommunens brev dateret 8. marts 2011 Bilag 2: Miljøteknisk vurdering, egenkontrolprogram for Rockwool Tippen Bilag 3: Offentliggørelse og klagevejledning 8 Lov 358 af om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse 879 af , og senere ændringer. 4

5 Bilag 1 Kopi af kommunens brev dateret 8. marts

6

7

8

9

10

11 Bilag 2. Miljøteknisk vurdering, egenkontrolprogram for Rockwool Tippen Beliggenhed Rockwool Tippen er beliggende på matr. nr. 18 g og del af 10 g, Reerslev By, Reerslev i Høje-Taastrup Kommune, svarende til en del af Rockwools ejendom Hovedgaden 501 i Hedehusene. Rockwool Tippen har i ca. 50 år været benyttet, som depot for affaldsprodukter fra produktionen af rockwool. På Tippen er deponeret affald sammensat af mineraluldsaffald, stensmelte, ovnbunde, nedkøringssten, koks, grus, samt byggeaffald. Restprodukterne har ved deponeringen indeholdt miljøfremmede stoffer, herunder phenol, formaldehyd og ammoniak. Rockwool nedlukkede produktionen af rockwool på fabrikken i Hedehusene i 2006/2007. Det fremgår af afgørelse fra 26. november 2006, at Rockwool International overtager ansvaret for Tippen samtidig med nedlukningen af fabrikken i Hedehusene. I figur 1 ses deponiets beliggenhed og placering af aktuelle moniteringsboringer. 6

12 Områdets grundvandsressource Tippen ligger i et område, der er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der indvindes grundvand fra det primære grundvandsmagasin i kalken nedstrøms for Rockwool A/S. Københavns Energi indvinder årligt ca. 4,5 mio. m 3 grundvand (2011) fra Solhøj Kildeplads, der ligger ca. 3,0 km ØSØ for Tippen. Desuden har Hedehusene Vestre Vandværk en mindre indvinding, der ligger ca. 1,7 km NØ for Tippen ( m 3 i 2011). Rockwool A/S har selv en egen vandindvinding ca. 1 km NNØ for Tippen og FDO har en egen vandindvinding som ligger meter NNØ for Tippen. Tippen er beliggende på den nordøstlige del af Hedelandsformationen, som udgør et sekundært grundvandsmagasin af regional udbredelse. I området omkring Rockwool A/S er der tidligere foretaget omfattende grusgravning. Grusgravningen er således nedadtil begrænset af grundvandet i Hedelandsformationen. Det nuværende terrænniveau på Tippen er ca. i kote +52m, hvilket er nær det oprindelige terrænniveau. Niras angiver ud fra moniteringen, at der i området ses en nordnordøstlig strømningsretning i det sekundære grundvand. Det vurderes desuden, at den vertikale nedsivning i området direkte under Tippen er underordnet i forhold til den horisontale transport i området. Længere nedstrøms 1-2 km nordøst for Tippen ses områder med direkte hydraulisk kontakt mellem det sekundære og det primære grundvandsmagasin. Området ligger indenfor den vedtagne Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i oplandet til Solhøj Kildeplads, Af indsatsplanen fremgår det, at der især med hensyn til nikkel skal ske indsatser i form af bedre overvågning. Forhøjede koncentrationer af nikkel i grundvandet udgør et alvorligt kvalitetsproblem for vandforsyninger i Høje-Taastrup Kommune. Der er en generel tendens til, at nikkelindholdet er stigende i kommunen, og de høje koncentrationer har betydet, at flere vandforsyningsboringer er blevet lukket eller er lukningstruet. I maj 2012 foretog Miljøministeriet en revideret udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat (ION). Udpegningen er foretaget ud fra en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse. Udpegninger kan ses på Danmarks Miljøportal. Området ved Tippen er udpeget både som NFI og ION. Udpegningen giver kommunen pligt til at fastlægge vilkår i forhold til nitratudvaskning. Status for gennemførelse af grundvandsmonitering på Rockwool Tippen Der er i perioden fra maj 2007 til december 2013 foretaget monitering på Tippen mindst to gange pr. år i en opstrøms og 3 nedstrøms beliggende moniteringsboringer. Den opstrøms beliggende boring T3 har DGU nr De nedstrøms beliggende boringer er H5 (DGU nr ), H6 (DGU nr ), T5 (DGU nr ). I forbindelse med slutafdækning af Tippen blev der på selve deponiet påtruffet en boring. Ud fra placering og boredybde har Niras vurderet, at der er tale om en erstatningsboring (AB) for to boringer A og B, som i 1972 blev etableret ved en miljøundersøgelse af grundvandet under Tippen. Boring AB er 27,7 m dyb og vurderes at være filtersat i det sekundære grundvandsmagasin direkte under Tippen. Der er foretaget monitering af grundvandet i boring AB siden 2009, hvor den blev påtruffet. Niras angiver, at den gennemførte monitering viser en strømningsretning mod nordnordøst, og den reelle strømningshastighed vurderes at ligge i intervallet 0,05-0,9 km/år. 7

13 Moniteringsresultater I nedenstående skema ses for udvalgte parametre en kort opsummering med kommentarer og vurderinger for den gennemførte monitering. Der er foretaget monitering siden Parameter ph Ledningsevne NVOC Ammonium-N Nitrat Nikkel Bor Miljøfremmede organiske stoffer Kommentarer og vurderinger ph har i moniteringsperioden ligget omkring 7 for både opstrøms og nedstrøms boringer. Der ses generelt en stabil tendens, svarende til værdier mellem µs/cm. For den nedstrøms boring H6 generelt større variabilitet samt værdier for ledningsevne på optil 1600 µs/cm. Stor variation for den nedstrøms beliggende H6 med værdier indenfor de seneste år tæt på 10 mg/l (overskrider alarmkriteriet). Øvrige boringer er generelt stabile med værdier under 4 mg/l. H6 vurderes af Niras, at kunne være påvirket af overfladevand, da den ligger under 10 meter fra større bassin, som kan påvirke vandet i boringen. I overfladevand ses typisk NVOC på mg/l. Påvist indhold i AB ved alle målinger, men under alarmværdi. Tidligere sås forhøjede værdier i H6. Forhøjet indhold af ammonium indikerer forurening. Betydelig variation for de nedstrøms beliggende boringer H5, H6 og T5.Ved de seneste tre målinger ses værdier under alarmkriteriet. I opstrøms boring T3 ses et gennemsnitligt baggrundsniveau på op til 30 mg/l. Med enkelte afvigelser ses generelt et niveau under 10 µg/l. For H6 og AB er der dog ved de seneste målinger set et niveau over alarmkriteriet med værdier op til 30 µg/l. Tidligere er der nedstrøms Tippen set forhøjet indhold af bor. Generelt er der noget variation. De sidste 3 år ses et rimeligt stabilt niveau med måleværdier under alarmkriteriet. Der er i moniteringsperioden ikke påvist indhold af formaldehyd i det sekundære grundvand. Ved måling i 2012 ses et mindre indhold af phenol under alarmkriteriet i både opstrøms og nedstrøms boringer. Der er i alle målerunder påvist et indhold af kulbrinter over 9 µg/l i boring AB. Ved flere målinger ses desuden indhold af kulbrinter i H6. Ved seneste måling påvises udover kulbrinter i AB, H6, T5 også kulbrinter under grundvandskvalitetskriteriet 9 i den opstrøms boring T3. Der er ved moniteringen generelt påvist indhold af trichlorethylen (TCE) i boring H5 lige under grundvandskvalitetskriteriet 8. Ved seneste måling i 2013 påvises desuden et mindre indhold af TCE i T3 og AB. Det fremgår af amtets nedlukningsplan, at de chlorerede opløsningsmidler dengang vurderedes ikke at skyldes udsivning fra Tippen. Kommunens kommentarer til den fremsendte risikovurdering Der er på nuværende tidspunkt foretaget monitering på Rockwool Tippen jf. vilkår 7 og 8 i nedlukningsplanen i en periode på over 5 år. Afdækning med jord var afsluttet i starten af 2011, hvorfor der er foretaget monitering i lidt mere end 3 år efter etablering af slutafdækningen. Vurderingen af de geologiske og hydrogeologiske forhold i området stemmer rimelig overens med Amtets risikovurdering 10, som bl.a. ligger til grund for påbud fra Kommunen kan overordnet set tilslutte sig vurderingerne i den fremsendte risikovurdering for områdets grundvandsressource. I forbindelse med vurderingen af den potentielle påvirkning af grundvandet ved udsivning fra Tippen har kommunen gennemgået vurderinger fra såvel amtets undersøgelser i som resultater fra den gennemførte monitering på Tippen. På baggrund af dette vurderer kommunen, at der fortsat skal moniteres for bor og nikkel. Der er desuden foretaget nogle ændringer i kriterierne for enkelte parametre på baggrund af deponeringsbekendtgørelsens anvisninger. Alarmkriterierne er således fastsat med udgangspunkt i de foreliggende moniteringsresultater og deponeringsbekendtgørelsens anvisninger. De opstillede retningslinjer er sat sådan at: Alarmkriterier, der angiver tegn på stigende forureningspåvirkning, som 9 Miljøstyrelsen: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. 10 Københavns Amt, Undersøgelse på Deponeringsområdet Tippen, Hovedvejen 584, 2640 Hedehusene. Aktor innovation, februar

14 skal overvåges mere intenst for at sikre, at der ikke sker uacceptabel påvirkning af områdets grundvandsressource. Afværgekriterier, der kræver en øjeblikkelig aktion ift. vurdering af om der skal foretages sikring af, at grundvandsforureningen ikke spredes yderligere. Kommentarer til de ændrede vilkår Analyseprogrammet tager generelt udgangspunkt i Tippens historik og deponeringsbekendtgørelsens bilag 2. Parametre omfattet af rutineprogrammet er valgt, så moniteringen viser grundvandets generelle kvalitet og så resultaterne kan sammenlignes med de hidtidige moniteringsresultater. Der er desuden taget udgangspunkt i parametre, som kan afsløre en begyndende uacceptabel påvirkning fra deponeringen på Tippen. Kommunens kommentarer til rådgivers forslag til moniteringsfrekvens (vilkår 7) Kommunen tilslutter sig Niras anbefaling af, at moniteringen fremover sker i ovennævnte boringer. Der foretages således fremover monitering i boring AB filtersat i grundvandet beliggende direkte under deponiet (Hedelandsformationen). Der foretages en nedtrapning af moniteringsfrekvensen til en gang pr. år. Ændringen fra 2 til 1 gang pr. år, sker dels på baggrund af risikovurderingen og dels fordi gennemgangen af moniteringsresultaterne de sidste 7 år viser uændret strømningsretning og forholdsvis stabile niveauer af de målte parametre. Den løbende monitering på Tippen består i tilsyn med moniteringsboringerne, måling af vandpotentiale for vurdering af grundvandets strømningsretning og analyse for udvalgte parametre i grundvandet. Kommunen vurderer, at frekvensen pt. ikke kan nedsættes yderligere, da eventuelle uacceptable påvirkninger af grundvandet med forureningskomponenter fra deponiet skal kunne registreres i tide for vurdering/gennemførelse af nødvendige tiltag indenfor en rimelig periode. Kommunens kommentarer til forslag til parametre og kriterier(vilkår 8) Kommunen tilslutter sig Niras anbefaling af, at moniteringen fremover fokuserer på parametre, som kan afsløre en begyndende uacceptabel påvirkning fra deponeringen på Tippen. I den undersøgelse 11 som ligger til grund for Københavns Amts påbud fra 2006 indgår nogle parametre udover dem som Niras har foreslået. Forhøjet indhold af bor og/eller nikkel vurderes således direkte eller indirekte, at kunne være forårsaget af Tippen. Disse vurderes af kommunen også fremover at skulle indgå i moniteringen. Ledningsevne, ilt og ph er hidtil blevet målt i felten i forbindelse med prøvetagningen. Udgiften ved måling af feltparametre er begrænset i sammenligning med de samlede prøvetagningsomkostninger, og de har alle betydning for eventuel vurdering af de kemiske processer i Tippen. Kommunen tilslutter sig Niras vurdering af, at disse forsat skal indgå i moniteringen, men uden at der opstilles et alarmkriterium for disse. Målingen af NVOC i boring H6ny vurderes af rådgiver muligvis at være påvirket af overfladevand. Der er set en variation i indholdet af NVOC i boring Ny H6, som ikke umiddelbart kan forklares. Umiddelbart syd for boringen er der en skrænt, med en terrænstigning på 5-10 meter ifht. boringen. Ny H6 er etableret i 1990, og boringen er filtersat fra 2-6 meter under terræn. Der er konstateret grus i området generelt fra 2 meter under terræn. Det kan på den baggrund ikke udelukkes, at der i forbindelse med nedbør sker en øget påvirkning af boring NyH6 med overfladevand fra skrænten. Overfladevand har typisk et højere indhold af NVOC end grundvand. Hvilket betyder at indholdet af NVOC i ny H6 formentlig ikke kun kan tilskrives påvirkning fra Tippen. Eventuel påvirkning af NyH6 med overfladevand vurderes ikke at have en negativ indflydelse på de øvrige moniteringsparametre. Da boring AB er medtaget i moniteringen fremover, vil der ikke blive stillet krav om etablering af ny boring nedstrøms Tippen. Boring H6ny skal fortsat indgå i moniteringen, men målingen af NVOC i denne boring indgår fremover ikke i den direkte vurderingen af om stopkriteriet og alarmkriteriet i vilkår 8 overholdes. Kommunen vurderer, at deponeringsbekendtgørelsens 12 angivelse af maksimale indhold af stoffer i grundvandet generelt set ikke må overskrides i boringer mere end 100 meter nedstrøms Tippen. Det betyder, at denne værdi skal vurderes ift. Stopkriterier/afværgekriterier. For parametre, hvor der ikke er oplyst maksimale indhold i deponeringsbekendtgørelsen, eller hvor den gennemførte monitering af hensyn til baggrundsniveau og gennemført risikovurdering taler imod dette, er der typisk valgt et stopkriterium svarende til grundvandskvalitetskriteriet/drikkevandskrav, et alarmkriterium, som er 2-3 gange større end stopkriteriet og et afværgekriterium, som er ca. 5 gange større end stopkriteriet. Dette er sket på baggrund af den gennemførte risikovurdering og 11 Københavns Amt, undersøgelse på Deponeringsområdet Tippen Hovedvejen 584, 2640 Hedehusene. Februar 2005, KANmiljø og Aktor Innovation. 12 Tabel 2.3 i bekendtgørelsens bilag 2 angiver maksimale indhold af stoffer i grundvandet, som ikke må overskrides som følge af udsivning af perkolat fra deponeringsanlæg. 9

15 et krav om, at grundvandskvalitetskriteriet teoretisk set, som minimum skal være overholdt 100 m nedstrøms Tippen. Eventuelt indhold af formaldehyd i grundvandet kan direkte henføres til eventuel forureningspåvirkning fra Tippen. Kommunen vurderer, at stopkriteriet for formaldehyd skal svare til drikkevandskravet på 10 µg/l, og ikke 10 gange højere som foreslået af Niras. Indholdet af formaldehyd har ved de seneste målinger været mindre end detektionsgrænsen, som hidtil har været 25 µg/l. kommunen vurderer, at der fremadrettet skal analyseres for formaldehyd ved en analysemetode med en detektionsgrænse mindre end 10 µg/l. Stoffet findes i affaldet som er deponeret i Tippen, og er således vigtig i forbindelse med vurdering af forureningsrisiko for områdets grundvandsressource. Specielt i forbindelse med den senere vurdering af om moniteringen kan stoppes bliver det meget relevant, at kunne analysere for formaldehyd med lav detektionsgrænse. For totalkulbrinter ses i den opstrøms boring T3 ved de seneste målinger en påvirkning lige omkring grundvandskvalitetskriteriet på 9 µg/l. I boring AB beliggende umiddelbart under deponiet ses en tydelig påvirkning med totalkulbrinter fra det deponerede affald på Tippen. Der er således målt indhold af kulbrinter på op til 96 µg/l i denne. I de nedstrøms beliggende boringer T5 og nyh6 er der målt værdier på eller lige over grundvandskvalitetskriteriet. Kommunen kan tilslutte sig Niras betragtning om, at der generelt er flere kilder i området, som kan påvirke indholdet af kulbrinter i det sekundære grundvand. Det fremgår af de hydrogeologiske betragtninger i risikovurderingen, at spredningen af forurening umiddelbart under Tippen præferentielt er horisontal. 1-2 km nedstrøms Tippen ses direkte hydraulisk kontakt til det primære grundvand. På den baggrund kan kommunen tilslutte sig Niras betragtninger om, at der kan fastsættes højere kriterier for indhold af totalkulbrinter gældende for boring AB (umiddelbart under Tippen). Kriterierne for AB er bestemt ud fra DAKOFAalarmgrænserne 13, således at alarmkriteriet er fastlagt som middelværdi+2xstandardafvigelsen og afværgekriteriet er fastlagt som middelværdi+3xstandardafvigelsen. På den baggrund kan kommunen tilslutte sig Niras vurdering af, at stopkriteriet for boring AB kan sættes højere end grundvandskvalitetskriteriet. For de øvrige moniteringsboringer, som alle ligger mere end 100 meter nedstrøms Tippen vurderes stopkriteriet, at skulle være grundvandskvalitetskriteriet. 13 DAKOFA-skrift nr. 1, om grundvandskontrol ved kontrollerede affaldsdepoter,

16 Bilag 3 Offentliggørelse og klagevejledning Varsel af påbud om ændring af moniteringsprogram for Rockwool Tippen har været tilsendt virksomheden. Indenfor den fastsatte svarfrist er der ikke modtaget bemærkninger til udkastet. Denne afgørelse om påbud af ændring af moniteringsprogram for Rockwool Tippen vil blive annonceret på Der kan klages over nye eller ændrede egenkontrol vilkår. Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet: Ansøgeren Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Miljøstyrelsen Sundhedsstyrelsen Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen. Klagevejledning Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden samt enhver der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal indsendes senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Høje-Taastrup Kommune skal derfor have modtaget en skriftlig klage senest den 23. juli 2014 ved arbejdstids ophør. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med eventuelle bemærkninger. Klagegebyr Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr for klager efter Miljøbeskyttelsesloven. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra kommunen fremsendes en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. 11

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

ROCKWOOL'S DEPONERINGSPLADS TIPPEN, HEDEHUSENE Sammenfatning af monitering 2007 2011 og revurdering af risikoen for grundvandet.

ROCKWOOL'S DEPONERINGSPLADS TIPPEN, HEDEHUSENE Sammenfatning af monitering 2007 2011 og revurdering af risikoen for grundvandet. Rockwool A/S April 2012 ROCKWOOL'S DEPONERINGSPLADS TIPPEN, HEDEHUSENE Sammenfatning af monitering 2007 2011 og revurdering af risikoen for grundvandet PROJEKT Rockwool 's deponeringsplads Tippen, Hedehusene.

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01646 Ref. DIBIV/NIJOL Dato: 23. juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 12517270 Virksomhedstype Kallerup

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 I/S KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Virksomheder J.nr. MST-1272-00702 Ref. suand/loped Den 13. januar 2015 Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 Miljøstyrelsen giver

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen.

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen. Haldor Topsøe A/S Linderupvej 2 3600 Frederikssund Roskilde J.nr. MST-1272-00754 Ref. bebha/damoe/perje Den 19. august 2011 Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Placering af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S og grundvandsboringer fremgår af bilag 1.

Placering af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S og grundvandsboringer fremgår af bilag 1. Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S Bogensevej 89 5500 Middelfart Att: Morten Bang-Møller Virksomheder J.nr. MST-1272-01239 Ref. chccl/jemma Den 17. december 2014 Sendt med digital post til CVR:33540558

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag. DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Dongenergy@dongenergy.dk Odense J.nr. MST-1272-00967 Ref. hecla og rukso Den 14. december 2011 Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket DONG

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Påbuddet gives på følgende vilkår, som er et tillæg til Miljøgodkendelse af deponeringsanlæg for forurenet jord i Nordhavnen, juni 2011 :

Påbuddet gives på følgende vilkår, som er et tillæg til Miljøgodkendelse af deponeringsanlæg for forurenet jord i Nordhavnen, juni 2011 : KMC Nordhavn Københavns Kommune Nordsøvej 4 2150 N0rdhavn Virksomheder J.nr. MST-1272-00962 Ref. loped / anbri Den 12. december 2014 Att.: Jens Nejrup og CVR-nr. 64942212 Påbud om tæt og stabil spuns i

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk og tovd@forsyningen.dk Aarhus J.nr. MST-1272-00132 Ref. bevch/anaje Den 14. juni 2012 Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår G1 i afgørelse om revurdering af Prøvestensdepotets miljøgodkendelse, Prøvestensdepotet, B-vej 6, 2300 København S.

Påbud om ændring af vilkår G1 i afgørelse om revurdering af Prøvestensdepotets miljøgodkendelse, Prøvestensdepotet, B-vej 6, 2300 København S. Til Kontorchef Jens Nejrup Københavns Kommune, Center for Miljø Kalvebod Miljøcenter Selinevej 2 2300 København S Roskilde J.nr. MST-1272-00900 Ref. Anbri/loped Den 21. september 2011 Påbud om ændring

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen,

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, JAE@ramboll.dk og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, nielserik.andersen@koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Skødshoved Vandværk Afgørelse om nedsat analysefrekvens

Skødshoved Vandværk Afgørelse om nedsat analysefrekvens 1 of 5 Andelsselskabet Skødshoved Vandværk 03-07-2014 v/ Niels Juel Nielsen Sagsnr.: 07/562 Blomstervangen 56 Sagsbehandler: 8250 Egå Anna Okkerlund Brahe Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Skødshoved

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016.

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016. I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-16 19.5.2016 Tilladelse

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Tranum Vandværk Att.: Morten Jakobsen Uglevej 2 A Tranum 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Peter Holdt Direkte 7257

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup

Læs mere

Jordkvalitetskriterium mg/kg

Jordkvalitetskriterium mg/kg Foreningen Danske Olieberedskabslagre Tingskovvej 3 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01188 Ref. sidpe/perbe/tiska 10. juli 2014 Påbud om oprydning af olieforurening FDO-2010-03 Miljøstyrelsen

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Tillæg. Bregnebjerggård Fyldplads

Tillæg. Bregnebjerggård Fyldplads Forvaltningen, Tillæg til miljøgodkendelse af 15. juni 2004 Bregnebjerggård Fyldplads beliggende Slangerupvej 31 3540 Lynge Aktiviteten hører under listebetegnelse K208, jf. bilag 2 til Miljøministeriets

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, Dispensation til fortsat at

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01673 Ref. TISCH/DIBIV Den 14. august 2015 Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer

Læs mere

LØGTVED MILJØPLADS ApS. Gl Skovvej 24, 4470 Svebølle

LØGTVED MILJØPLADS ApS. Gl Skovvej 24, 4470 Svebølle LØGTVED MILJØPLADS ApS Gl Skovvej 24 4470 Svebølle Afslag på ansøgning om dispensation fra Jordforureningslovens 52 om tilførsel af jord til tidligere råstofgrav Vedrørende adresse: Gl Skovvej 24, 4470

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Regionshuset Horsens KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat modtagelse af jord

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6 Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00047 Ref.anbhe/katam Den 15. december 2009 Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2011 J.nr.: NMK-10-00058 Ref.: bjens AFGØRELSE i sag om Reno Djurs I/S, Glatved Miljøgodkendelse ny etape IIa

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen.

I marts og senest den 31. marts 2015 at foretage måling for dioxin følgende. steder; efter posefilter, efter skrubber/før blæser og i skorstenen. Kara/Noveren Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde Sendt til CVR-nr: 13507406 som digital post Virksomheder J.nr. MST-1272-00614 Ref. clben/anbri Den 5. marts 2015 Påbud om dioxinmåling under

Læs mere

Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev Den 26. juni 2013

Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev Den 26. juni 2013 Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev jens@jepsen-jørgensen.dk Den 26. juni 2013 Viumvej 21 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldelse - Kornsilo 19 Skive Kommune har optil den 7. juni 2013 modtaget

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade Tistrup. Att.: Ronni Sørensen. Varde Kommune giver endelig tilladelse til ATES anlæg.

PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade Tistrup. Att.: Ronni Sørensen. Varde Kommune giver endelig tilladelse til ATES anlæg. PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade 11 6862 Tistrup Att.: Ronni Sørensen Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Varde Kommune giver endelig tilladelse til ATES anlæg. 11. juli 2017 Tilladelse Varde

Læs mere