Teknik- og Miljøcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøcenter"

Transkript

1 Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup Tlf: Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost: Dir.tlf.: juni 2014 Afgørelse: Påbud om revision af vilkår for egenkontrol og godkendelse af slutafdækning og overgang til efterbehandling af Rockwool Tippen, beliggende matr. nr. 18 g og del af 10 g, Reerslev By, Reerslev, Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter meddeler på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger hermed påbud til Rockwool A/S om ændring af egenkontrolprogram for grundvandsmonitering. Påbuddet gives efter Miljøbeskyttelseslovens 41 stk. 1 og 72 stk Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for vilkårene i denne afgørelse. 1. juli 2014 vil Miljøstyrelsen overtage tilsynskompetencen. Rockwool Tippen er beliggende på en del af Rockwools ejendom Hovedgaden 501 i Hedehusene. Nedlukning af Rockwool Tippen er reguleret i Miljøgodkendelse meddelt af Københavns Amt med påbud af 26. november 2006: Forbud mod fortsat drift samt påbud om vilkår til nedlukning og efterbehandling for Rockwool råvare- og deponeringsplads (Tippen), matr. Nr. 18g Reerslev By, Reerslev, samt en del af matr. Nr. 10g Reerslev By, Reerslev, Høje-Taastrup kommune. Den 17. april 2012 fremsendte Rockwool s rådgiver Niras ansøgningsmateriale i form af rapporten Rockwool s deponeringsplads Tippen, Hedehusene. Sammenfatning af monitering og revurdering af risikoen for grundvandet. På baggrund af tilsyn og møde med virksomheden har kommunen efterfølgende i november 2013 modtaget opdateret sagsmateriale Rockwool s deponeringsplads Tippen, Hedehusene. Revideret rapport over sammenfatning af monitering og revurdering af risikoen for grundvandet. Kommunen har desuden i februar og juni 2014 modtaget resultater fra seneste grundvandsmonitering i 2013 samt rettelser til målinger for kvælstof. Det fremsendte materiale indeholder forslag til revurderede alarmværdier for udvalgte grundvandsparametre, forslag om revision af parametre, forslag om fremtidig monitering i 5 boringer, samt forslag om nedsættelse af moniteringsfrekvensen til en gang hvert 2. år. Det reviderede materiale indeholder desuden forslag til stopkriterier for grundvandsmoniteringen, jf. vilkår 12 i afgørelsen fra 26. november Niras anbefaler således, at behovet for videre monitering, og hermed den videre efterbehandling skal vurderes med udgangen af Den regelmæssige monitering på grundvandet under og nedstrøms Rockwools deponeringsplads Tippen har for flere parametre resulteret i gentagne overskridelser af alarmkriterierne i påbud fra På den baggrund skal der foretages en revurdering af egenkontrolvilkårene i den gældende godkendelse. Kommunens vurderinger er foretaget på baggrund af det fremsendte materiale, og herunder den gennemførte risikovurdering for området. Det ændrede moniteringsprogram indeholder alarmkriterier, afværgekriterier og stopkriterier, som afspejler, hvornår udsving i indholdet af forureningskomponenter skyldes en ændring, der kræver fornyet prøvetagning eller afværgetiltag. Derudover opstilles kriterier for, hvornår den tidligere affaldsdeponering er stabil og ikke længere udgør en risiko for områdets grundvandsressource. Ved nedlukning af Tippen forstås i den tidligere deponeringsbekendtgørelse 2 ophør med deponering af affald, samt etablering af slutafdækning. Som en del af nedlukningen har Rockwool således i en periode modtaget jord til slutafdækning af Tippen. Efter nedlukning skal Tippen jf. afgørelsen fra 2006 overgå til efterbehandling, idet der ved efterbehandling på Tippen forstås den periode, hvor der moniteres i det sekundære grundvand på Tip- 1 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. Nr. 879, 26. juni Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bek. Nr. 650 af 29. juni Sagsbehandler/KS Doknr. Journalnr. PiaBj/RikkeR+PiaF /10167

2 pen 3. Som led i myndighedens tilsyn med virksomhedens nedlukning af Tippen er der løbende ført tilsyn med, at vilkår i afgørelse fra 2006 er overholdt. Kommunens godkendelse af overgang til efterbehandlingsperioden Kommunen har, med brev dateret 8. marts 2011, godkendt, at vilkår 2-6 i påbud dateret 22. november 2006 om nedlukning af Tippen er opfyldt. Der er tidligere fremsendt forslag til beplantningsplan, og ved tilsyn af Tippen d. 27. august 2013 og 27. maj 2014 kunne det endvidere konstateres, at arealet er beplantet, og at beplantningen er i god vækst. Det vurderes, at vilkår 1 om beplantning af Tippen er opfyldt. Kopi af brev dateret 8. marts 2011 er vedlagt i bilag 1. Tippen er således overgået til efterbehandlingsperioden. Da der fortsat pågår efterbehandling på Tippen betyder dette, at deponiet ikke er endeligt nedlukket, jf. den gældende bekendtgørelse om deponeringsanlæg 4. Idet der med endelig nedlukning forstås, at efterbehandlingen af deponeringsanlægget er afsluttet. I afgørelse fra 26. november 2006 oplyses, at Tippen har listebetegnelsen K102(1)(a) 5. Denne listebetegnelse er efterfølgende ændret 5. På baggrund af den seneste bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 6, samt telefonisk kontakt til Miljøstyrelsen Virksomhed vurderer kommunen, at virksomheden nu har listebetegnelsen 5.4 i bekendtgørelsens bilag 1 7. Dette sker på baggrund af, at der på Rockwool Tippen er deponeret betydelig mere end tons affald, samt at der ikke er tale om et deponeringsanlæg for inert affald. I bilag 2 ses den miljøtekniske vurdering af resultater fra den gennemførte grundvandsmonitering samt den udarbejdede risikovurdering for området. På baggrund af disse varsler kommunen afgørelse om ændring af vilkår for egenkontrol på Tippen. Ansøgningsmaterialet som ligger til grund for revision af egenkontrolvilkår i den eksisterende afgørelse har været udsendt i offentlig høring i 5 uger på kommunens hjemmeside Kommunen har i høringsperioden ikke modtaget høringssvar eller tilkendegivelser om, at udkast til afgørelse ønskes fremsendt. Kommunen varsler afgørelse/påbud om ændring af egenkontrolvilkår Kommunen varsler hermed påbud om ophævelse af Egenkontrol vilkår 7, 8 og 12 i gældende nedlukningsplan dateret 22. november Idet disse vilkår erstattes med nedenstående nye vilkår 7, 8 og 12. Øvrige egenkontrolvilkår i gældende nedlukningsplan bibeholdes: Vilkår 7. Der skal moniteres i 5 grundvandsmoniteringsboringer ved Tippen en boring opstrøms, en boring direkte under deponiet og tre moniteringsboringer nedstrøms Tippen. Placering af moniteringsboringerne fremgår af figur 1 i bilag 2. Moniteringen skal påbegyndes 1. oktober Der skal moniteres i følgende boringer med følgende hyppighed: Placering DGU nr. Lokalt nr. Prøvetagningshyppighed Nedstrøms nord for Tippen H5 En gang hvert år i oktober. Første gang i Nedstrøms nordøst for Tippen Ny H6 En gang hvert år i oktober. Første gang i Nedstrøms nordøst for Tippen T5 En gang hvert år i oktober. Første gang i Centralt under Tippen AB En gang hvert år i oktober. Første gang i Opstrøms syd for Tippen T3 En gang hvert år i oktober. Første gang i Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bek. Nr af 28. august Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, bek. Nr af 28. august Svarende til anlæg til deponering af farligt affald, jf. 6 stk. 2 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg. 6 Bekendtgørelse 1454 af 20. dec om godkendelse af listevirksomhed. 7 Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. 2

3 Vilkår 8. Der skal analyseres for følgende parametre ved grundvandsmoniteringen: Parametre Stopkriterier for grundvand Alarmkriterier for grundvand AB, H5,nyH6,T5 Afværgekriterier for grundvand AB,H5,nyH6,T5 Rutinekontrol Udvidet kontrol ved alarm ph X X Ledningsevne X X Oxygen (opløst) X X Temperatur X X Redox. Pot. X X Tørstof X Klorid 100 mg/l 150 mg/l 200 mg/l X X Ammonium-N 0,5 mg/l 1 mg/l 5 mg/l X X Natrium X Calcium X Nitrit X Nitrat 30 mg/l 50 mg/l 100 mg/l X X Jern Mangan Nikkel 10 µg/l 30 µg/l 50 µg/l X X Sulfat 100 mg/l 250 mg/l 300 mg/l X X NVOC 1 4 mg/l 8 mg/l 20 mg/l X X Phenol 0,2 µg/l 0,5 µg/l 1 µg/l X X Bor 300 µg/l 1000 µg/l 1500 µg/l X X Formaldehyd 2 10 µg/l 30 µg/l 50 µg/l X X Total 9 3 /30 4 µg/l 30 /100 4 µg/l 50 3 /130 4 µg/l X X kulbrinter 3,4 1:NVOC i boring H6(ny) måles og indgår om muligt i den samlede vurdering, men NVOC stop- og alarmkriterium gælder ikke for vandet i denne boring. Rådgiver har verificeret mulig forurening med overfladevand, som giver ustabil NVOC. 2:Analysemetodens detektionsgrænse skal være mindre end stopkriteriet i forbindelse med dokumentation af, at stopkriteriet er overholdt. 3: Kriterium for boring H5, NyH6, T5. Kriterium på 9 µg/l overholdes såfremt indholdet er under 9 µg/l for sum af kulbrintefraktioner i kulstofinterval C6- C35 eller såfremt indholdet er under de individuelle detektionsgrænser for de enkelte kulbrintefraktioner, som dog skal være mindst <10 µg/l for hver fraktion. 4: Kriterium for boring AB X X Vilkår 12 Ved overskridelse af et af alarmkriterierne i rutinekontrol for grundvandet skal der gennemføres en fejlfinding (kvalitetssikring af resultater). Indenfor to uger, efter analyseresultaterne er modtaget, skal der desuden udtages en ny prøve fra det pågældende prøvetagningssted til analyse for samtlige analyseparametre (udvidet kontrol) til verificering af om alarmen er positiv eller falsk. Er alarmen reel skal det vurderes, om der er tegn på stigende indhold af forureningskomponenter i grundvandet, og årsagen til alarmen skal vurderes. Desuden skal det vurderes, om der skal iværksættes en mere intensiv monitering af grundvandet (f.eks. øget hyppighed for prøvetagning). Den intensive monitering omfatter bl.a., at tids serier skal granskes for at finde tegn på ændrede tendenser. Resultatet af vurderingerne, herunder forslag til yderligere tiltag skal fremsendes til tilsynsmyndigheden indenfor en måned efter analysen er udtaget. Rockwool A/S skal fortsætte grundvandsmoniteringen indtil stopkriterier for moniteringen er overholdt i tre på hinanden følgende målinger. Rockwool A/S skal i forbindelse med den årlige afrapportering af egenkontrollen foretage en vurdering af den tidsmæssige udvikling i strømningsretningen, og de målte stoffer. Når et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag skønnes at være til stede kan den årlige afrapportering eventuelt indeholde oplæg til revidering af stopkriterier, f.eks. efter 10 års monitering. 3

4 Lovgivning Påbuddet om ændring af egenkontrolvilkår meddeles efter miljøbeskyttelsesloven 8, 41 stk. 1 og 72, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse eller tilladelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bestemmelser i påbud kan revideres på tilsvarende måde. Kommunen ophæver samtidig vilkår 7, 8 og 12 meddelt i gældende nedlukningsplan dateret 22. november Høring Varsel af påbud har været i høring hos Rockwool International A/S, Rockwoool A/S og Niras. Ved høringsfristens udløb d. 24. juni 2014 var der ikke modtaget indsigelser til det varslede påbud. Offentliggørelse og eventuel klage Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside onsdag d. 25. juni Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal fremsendes til kommunen senest den 23. juli 2014 ved arbejdstids ophør. En detaljeret klagevejledning er vedlagt i bilag 3. Eventuelle klager vil blive videresendt til Miljøstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at virksomheden har ret til aktindsigt i sagen. Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på eller tlf Med venlig hilsen Pia Bjergaarde Miljøteknisk medarbejder Kopi: Rockwool International, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, att: Arne Damsgaard Olsen, Niras, Søren Helt Jessen, Vedlagt: Bilag 1: Kopi af kommunens brev dateret 8. marts 2011 Bilag 2: Miljøteknisk vurdering, egenkontrolprogram for Rockwool Tippen Bilag 3: Offentliggørelse og klagevejledning 8 Lov 358 af om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse 879 af , og senere ændringer. 4

5 Bilag 1 Kopi af kommunens brev dateret 8. marts

6

7

8

9

10

11 Bilag 2. Miljøteknisk vurdering, egenkontrolprogram for Rockwool Tippen Beliggenhed Rockwool Tippen er beliggende på matr. nr. 18 g og del af 10 g, Reerslev By, Reerslev i Høje-Taastrup Kommune, svarende til en del af Rockwools ejendom Hovedgaden 501 i Hedehusene. Rockwool Tippen har i ca. 50 år været benyttet, som depot for affaldsprodukter fra produktionen af rockwool. På Tippen er deponeret affald sammensat af mineraluldsaffald, stensmelte, ovnbunde, nedkøringssten, koks, grus, samt byggeaffald. Restprodukterne har ved deponeringen indeholdt miljøfremmede stoffer, herunder phenol, formaldehyd og ammoniak. Rockwool nedlukkede produktionen af rockwool på fabrikken i Hedehusene i 2006/2007. Det fremgår af afgørelse fra 26. november 2006, at Rockwool International overtager ansvaret for Tippen samtidig med nedlukningen af fabrikken i Hedehusene. I figur 1 ses deponiets beliggenhed og placering af aktuelle moniteringsboringer. 6

12 Områdets grundvandsressource Tippen ligger i et område, der er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der indvindes grundvand fra det primære grundvandsmagasin i kalken nedstrøms for Rockwool A/S. Københavns Energi indvinder årligt ca. 4,5 mio. m 3 grundvand (2011) fra Solhøj Kildeplads, der ligger ca. 3,0 km ØSØ for Tippen. Desuden har Hedehusene Vestre Vandværk en mindre indvinding, der ligger ca. 1,7 km NØ for Tippen ( m 3 i 2011). Rockwool A/S har selv en egen vandindvinding ca. 1 km NNØ for Tippen og FDO har en egen vandindvinding som ligger meter NNØ for Tippen. Tippen er beliggende på den nordøstlige del af Hedelandsformationen, som udgør et sekundært grundvandsmagasin af regional udbredelse. I området omkring Rockwool A/S er der tidligere foretaget omfattende grusgravning. Grusgravningen er således nedadtil begrænset af grundvandet i Hedelandsformationen. Det nuværende terrænniveau på Tippen er ca. i kote +52m, hvilket er nær det oprindelige terrænniveau. Niras angiver ud fra moniteringen, at der i området ses en nordnordøstlig strømningsretning i det sekundære grundvand. Det vurderes desuden, at den vertikale nedsivning i området direkte under Tippen er underordnet i forhold til den horisontale transport i området. Længere nedstrøms 1-2 km nordøst for Tippen ses områder med direkte hydraulisk kontakt mellem det sekundære og det primære grundvandsmagasin. Området ligger indenfor den vedtagne Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i oplandet til Solhøj Kildeplads, Af indsatsplanen fremgår det, at der især med hensyn til nikkel skal ske indsatser i form af bedre overvågning. Forhøjede koncentrationer af nikkel i grundvandet udgør et alvorligt kvalitetsproblem for vandforsyninger i Høje-Taastrup Kommune. Der er en generel tendens til, at nikkelindholdet er stigende i kommunen, og de høje koncentrationer har betydet, at flere vandforsyningsboringer er blevet lukket eller er lukningstruet. I maj 2012 foretog Miljøministeriet en revideret udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat (ION). Udpegningen er foretaget ud fra en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse. Udpegninger kan ses på Danmarks Miljøportal. Området ved Tippen er udpeget både som NFI og ION. Udpegningen giver kommunen pligt til at fastlægge vilkår i forhold til nitratudvaskning. Status for gennemførelse af grundvandsmonitering på Rockwool Tippen Der er i perioden fra maj 2007 til december 2013 foretaget monitering på Tippen mindst to gange pr. år i en opstrøms og 3 nedstrøms beliggende moniteringsboringer. Den opstrøms beliggende boring T3 har DGU nr De nedstrøms beliggende boringer er H5 (DGU nr ), H6 (DGU nr ), T5 (DGU nr ). I forbindelse med slutafdækning af Tippen blev der på selve deponiet påtruffet en boring. Ud fra placering og boredybde har Niras vurderet, at der er tale om en erstatningsboring (AB) for to boringer A og B, som i 1972 blev etableret ved en miljøundersøgelse af grundvandet under Tippen. Boring AB er 27,7 m dyb og vurderes at være filtersat i det sekundære grundvandsmagasin direkte under Tippen. Der er foretaget monitering af grundvandet i boring AB siden 2009, hvor den blev påtruffet. Niras angiver, at den gennemførte monitering viser en strømningsretning mod nordnordøst, og den reelle strømningshastighed vurderes at ligge i intervallet 0,05-0,9 km/år. 7

13 Moniteringsresultater I nedenstående skema ses for udvalgte parametre en kort opsummering med kommentarer og vurderinger for den gennemførte monitering. Der er foretaget monitering siden Parameter ph Ledningsevne NVOC Ammonium-N Nitrat Nikkel Bor Miljøfremmede organiske stoffer Kommentarer og vurderinger ph har i moniteringsperioden ligget omkring 7 for både opstrøms og nedstrøms boringer. Der ses generelt en stabil tendens, svarende til værdier mellem µs/cm. For den nedstrøms boring H6 generelt større variabilitet samt værdier for ledningsevne på optil 1600 µs/cm. Stor variation for den nedstrøms beliggende H6 med værdier indenfor de seneste år tæt på 10 mg/l (overskrider alarmkriteriet). Øvrige boringer er generelt stabile med værdier under 4 mg/l. H6 vurderes af Niras, at kunne være påvirket af overfladevand, da den ligger under 10 meter fra større bassin, som kan påvirke vandet i boringen. I overfladevand ses typisk NVOC på mg/l. Påvist indhold i AB ved alle målinger, men under alarmværdi. Tidligere sås forhøjede værdier i H6. Forhøjet indhold af ammonium indikerer forurening. Betydelig variation for de nedstrøms beliggende boringer H5, H6 og T5.Ved de seneste tre målinger ses værdier under alarmkriteriet. I opstrøms boring T3 ses et gennemsnitligt baggrundsniveau på op til 30 mg/l. Med enkelte afvigelser ses generelt et niveau under 10 µg/l. For H6 og AB er der dog ved de seneste målinger set et niveau over alarmkriteriet med værdier op til 30 µg/l. Tidligere er der nedstrøms Tippen set forhøjet indhold af bor. Generelt er der noget variation. De sidste 3 år ses et rimeligt stabilt niveau med måleværdier under alarmkriteriet. Der er i moniteringsperioden ikke påvist indhold af formaldehyd i det sekundære grundvand. Ved måling i 2012 ses et mindre indhold af phenol under alarmkriteriet i både opstrøms og nedstrøms boringer. Der er i alle målerunder påvist et indhold af kulbrinter over 9 µg/l i boring AB. Ved flere målinger ses desuden indhold af kulbrinter i H6. Ved seneste måling påvises udover kulbrinter i AB, H6, T5 også kulbrinter under grundvandskvalitetskriteriet 9 i den opstrøms boring T3. Der er ved moniteringen generelt påvist indhold af trichlorethylen (TCE) i boring H5 lige under grundvandskvalitetskriteriet 8. Ved seneste måling i 2013 påvises desuden et mindre indhold af TCE i T3 og AB. Det fremgår af amtets nedlukningsplan, at de chlorerede opløsningsmidler dengang vurderedes ikke at skyldes udsivning fra Tippen. Kommunens kommentarer til den fremsendte risikovurdering Der er på nuværende tidspunkt foretaget monitering på Rockwool Tippen jf. vilkår 7 og 8 i nedlukningsplanen i en periode på over 5 år. Afdækning med jord var afsluttet i starten af 2011, hvorfor der er foretaget monitering i lidt mere end 3 år efter etablering af slutafdækningen. Vurderingen af de geologiske og hydrogeologiske forhold i området stemmer rimelig overens med Amtets risikovurdering 10, som bl.a. ligger til grund for påbud fra Kommunen kan overordnet set tilslutte sig vurderingerne i den fremsendte risikovurdering for områdets grundvandsressource. I forbindelse med vurderingen af den potentielle påvirkning af grundvandet ved udsivning fra Tippen har kommunen gennemgået vurderinger fra såvel amtets undersøgelser i som resultater fra den gennemførte monitering på Tippen. På baggrund af dette vurderer kommunen, at der fortsat skal moniteres for bor og nikkel. Der er desuden foretaget nogle ændringer i kriterierne for enkelte parametre på baggrund af deponeringsbekendtgørelsens anvisninger. Alarmkriterierne er således fastsat med udgangspunkt i de foreliggende moniteringsresultater og deponeringsbekendtgørelsens anvisninger. De opstillede retningslinjer er sat sådan at: Alarmkriterier, der angiver tegn på stigende forureningspåvirkning, som 9 Miljøstyrelsen: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. 10 Københavns Amt, Undersøgelse på Deponeringsområdet Tippen, Hovedvejen 584, 2640 Hedehusene. Aktor innovation, februar

14 skal overvåges mere intenst for at sikre, at der ikke sker uacceptabel påvirkning af områdets grundvandsressource. Afværgekriterier, der kræver en øjeblikkelig aktion ift. vurdering af om der skal foretages sikring af, at grundvandsforureningen ikke spredes yderligere. Kommentarer til de ændrede vilkår Analyseprogrammet tager generelt udgangspunkt i Tippens historik og deponeringsbekendtgørelsens bilag 2. Parametre omfattet af rutineprogrammet er valgt, så moniteringen viser grundvandets generelle kvalitet og så resultaterne kan sammenlignes med de hidtidige moniteringsresultater. Der er desuden taget udgangspunkt i parametre, som kan afsløre en begyndende uacceptabel påvirkning fra deponeringen på Tippen. Kommunens kommentarer til rådgivers forslag til moniteringsfrekvens (vilkår 7) Kommunen tilslutter sig Niras anbefaling af, at moniteringen fremover sker i ovennævnte boringer. Der foretages således fremover monitering i boring AB filtersat i grundvandet beliggende direkte under deponiet (Hedelandsformationen). Der foretages en nedtrapning af moniteringsfrekvensen til en gang pr. år. Ændringen fra 2 til 1 gang pr. år, sker dels på baggrund af risikovurderingen og dels fordi gennemgangen af moniteringsresultaterne de sidste 7 år viser uændret strømningsretning og forholdsvis stabile niveauer af de målte parametre. Den løbende monitering på Tippen består i tilsyn med moniteringsboringerne, måling af vandpotentiale for vurdering af grundvandets strømningsretning og analyse for udvalgte parametre i grundvandet. Kommunen vurderer, at frekvensen pt. ikke kan nedsættes yderligere, da eventuelle uacceptable påvirkninger af grundvandet med forureningskomponenter fra deponiet skal kunne registreres i tide for vurdering/gennemførelse af nødvendige tiltag indenfor en rimelig periode. Kommunens kommentarer til forslag til parametre og kriterier(vilkår 8) Kommunen tilslutter sig Niras anbefaling af, at moniteringen fremover fokuserer på parametre, som kan afsløre en begyndende uacceptabel påvirkning fra deponeringen på Tippen. I den undersøgelse 11 som ligger til grund for Københavns Amts påbud fra 2006 indgår nogle parametre udover dem som Niras har foreslået. Forhøjet indhold af bor og/eller nikkel vurderes således direkte eller indirekte, at kunne være forårsaget af Tippen. Disse vurderes af kommunen også fremover at skulle indgå i moniteringen. Ledningsevne, ilt og ph er hidtil blevet målt i felten i forbindelse med prøvetagningen. Udgiften ved måling af feltparametre er begrænset i sammenligning med de samlede prøvetagningsomkostninger, og de har alle betydning for eventuel vurdering af de kemiske processer i Tippen. Kommunen tilslutter sig Niras vurdering af, at disse forsat skal indgå i moniteringen, men uden at der opstilles et alarmkriterium for disse. Målingen af NVOC i boring H6ny vurderes af rådgiver muligvis at være påvirket af overfladevand. Der er set en variation i indholdet af NVOC i boring Ny H6, som ikke umiddelbart kan forklares. Umiddelbart syd for boringen er der en skrænt, med en terrænstigning på 5-10 meter ifht. boringen. Ny H6 er etableret i 1990, og boringen er filtersat fra 2-6 meter under terræn. Der er konstateret grus i området generelt fra 2 meter under terræn. Det kan på den baggrund ikke udelukkes, at der i forbindelse med nedbør sker en øget påvirkning af boring NyH6 med overfladevand fra skrænten. Overfladevand har typisk et højere indhold af NVOC end grundvand. Hvilket betyder at indholdet af NVOC i ny H6 formentlig ikke kun kan tilskrives påvirkning fra Tippen. Eventuel påvirkning af NyH6 med overfladevand vurderes ikke at have en negativ indflydelse på de øvrige moniteringsparametre. Da boring AB er medtaget i moniteringen fremover, vil der ikke blive stillet krav om etablering af ny boring nedstrøms Tippen. Boring H6ny skal fortsat indgå i moniteringen, men målingen af NVOC i denne boring indgår fremover ikke i den direkte vurderingen af om stopkriteriet og alarmkriteriet i vilkår 8 overholdes. Kommunen vurderer, at deponeringsbekendtgørelsens 12 angivelse af maksimale indhold af stoffer i grundvandet generelt set ikke må overskrides i boringer mere end 100 meter nedstrøms Tippen. Det betyder, at denne værdi skal vurderes ift. Stopkriterier/afværgekriterier. For parametre, hvor der ikke er oplyst maksimale indhold i deponeringsbekendtgørelsen, eller hvor den gennemførte monitering af hensyn til baggrundsniveau og gennemført risikovurdering taler imod dette, er der typisk valgt et stopkriterium svarende til grundvandskvalitetskriteriet/drikkevandskrav, et alarmkriterium, som er 2-3 gange større end stopkriteriet og et afværgekriterium, som er ca. 5 gange større end stopkriteriet. Dette er sket på baggrund af den gennemførte risikovurdering og 11 Københavns Amt, undersøgelse på Deponeringsområdet Tippen Hovedvejen 584, 2640 Hedehusene. Februar 2005, KANmiljø og Aktor Innovation. 12 Tabel 2.3 i bekendtgørelsens bilag 2 angiver maksimale indhold af stoffer i grundvandet, som ikke må overskrides som følge af udsivning af perkolat fra deponeringsanlæg. 9

15 et krav om, at grundvandskvalitetskriteriet teoretisk set, som minimum skal være overholdt 100 m nedstrøms Tippen. Eventuelt indhold af formaldehyd i grundvandet kan direkte henføres til eventuel forureningspåvirkning fra Tippen. Kommunen vurderer, at stopkriteriet for formaldehyd skal svare til drikkevandskravet på 10 µg/l, og ikke 10 gange højere som foreslået af Niras. Indholdet af formaldehyd har ved de seneste målinger været mindre end detektionsgrænsen, som hidtil har været 25 µg/l. kommunen vurderer, at der fremadrettet skal analyseres for formaldehyd ved en analysemetode med en detektionsgrænse mindre end 10 µg/l. Stoffet findes i affaldet som er deponeret i Tippen, og er således vigtig i forbindelse med vurdering af forureningsrisiko for områdets grundvandsressource. Specielt i forbindelse med den senere vurdering af om moniteringen kan stoppes bliver det meget relevant, at kunne analysere for formaldehyd med lav detektionsgrænse. For totalkulbrinter ses i den opstrøms boring T3 ved de seneste målinger en påvirkning lige omkring grundvandskvalitetskriteriet på 9 µg/l. I boring AB beliggende umiddelbart under deponiet ses en tydelig påvirkning med totalkulbrinter fra det deponerede affald på Tippen. Der er således målt indhold af kulbrinter på op til 96 µg/l i denne. I de nedstrøms beliggende boringer T5 og nyh6 er der målt værdier på eller lige over grundvandskvalitetskriteriet. Kommunen kan tilslutte sig Niras betragtning om, at der generelt er flere kilder i området, som kan påvirke indholdet af kulbrinter i det sekundære grundvand. Det fremgår af de hydrogeologiske betragtninger i risikovurderingen, at spredningen af forurening umiddelbart under Tippen præferentielt er horisontal. 1-2 km nedstrøms Tippen ses direkte hydraulisk kontakt til det primære grundvand. På den baggrund kan kommunen tilslutte sig Niras betragtninger om, at der kan fastsættes højere kriterier for indhold af totalkulbrinter gældende for boring AB (umiddelbart under Tippen). Kriterierne for AB er bestemt ud fra DAKOFAalarmgrænserne 13, således at alarmkriteriet er fastlagt som middelværdi+2xstandardafvigelsen og afværgekriteriet er fastlagt som middelværdi+3xstandardafvigelsen. På den baggrund kan kommunen tilslutte sig Niras vurdering af, at stopkriteriet for boring AB kan sættes højere end grundvandskvalitetskriteriet. For de øvrige moniteringsboringer, som alle ligger mere end 100 meter nedstrøms Tippen vurderes stopkriteriet, at skulle være grundvandskvalitetskriteriet. 13 DAKOFA-skrift nr. 1, om grundvandskontrol ved kontrollerede affaldsdepoter,

16 Bilag 3 Offentliggørelse og klagevejledning Varsel af påbud om ændring af moniteringsprogram for Rockwool Tippen har været tilsendt virksomheden. Indenfor den fastsatte svarfrist er der ikke modtaget bemærkninger til udkastet. Denne afgørelse om påbud af ændring af moniteringsprogram for Rockwool Tippen vil blive annonceret på Der kan klages over nye eller ændrede egenkontrol vilkår. Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet: Ansøgeren Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Miljøstyrelsen Sundhedsstyrelsen Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen. Klagevejledning Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden samt enhver der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal indsendes senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Høje-Taastrup Kommune skal derfor have modtaget en skriftlig klage senest den 23. juli 2014 ved arbejdstids ophør. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med eventuelle bemærkninger. Klagegebyr Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr for klager efter Miljøbeskyttelsesloven. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra kommunen fremsendes en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. 11

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte

n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte JJJ/ n nord djurs ko'mmufte a -) J = (J o (, co Tillæg til milj øgodkendelse ril Deponeringsenheden etape llla Og VVM-tilladelse Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte 3. april214 Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere