AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26."

Transkript

1 AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens område... Side 3 2. Aftalens formål... Side 4 3. Ikrafttrædelse og opsigelse af aftalen om medindflydelse og medbestemmelse i Odense Kommune... Side 5 4. MED-strukturen i Odense Kommune... Side 7 5. Kompetence... Side 8 6. Medindflydelse... Side 9 7. Information og drøftelse... Side Retningslinier... Side MED-udvalg i Odense Kommune... Side 16 A. Hovedudvalget... Side 16 B. Afdelingsudvalg... Side 21 C. Kontaktflader... Side 25 D. MED-struktur på arbejdspladsniveau... Side 27 E. Valg og valgperiode... Side 34 Tillidsrepræsentanter generelt... Side Valg af tillidsrepræsentanter... Side Tillidsrepræsentantens virksomhed... Side Valg af fællestillidsrepræsentanter... Side Valg af suppleant... Side Medarbejderrepræsentanternes vilkår... Side Frihed til at deltage i kurser, møder m.v.... Side Fravigelse af TR-bestemmelser ved særskilt indgået lokal TRaftale... Side Afskedigelse... Side Voldgift vedr. aftalens pkt Side Uoverensstemmelser vedr. lokale aftaler indgået iht Side Håndhævelse af forpligtelserne i 7, stk Side 59

3 22. De cenrale parters opgaver og kompetencer... Side Voldgift vedr. 22, stk Side Ikrafttræden... Side 65 Bilagsoversigt... Side 66 Bilagsdelen findes på Hovedudvalgets flise...

4 Indledning I november 1996 indgik Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Rammeaftalen om medindflydelse. På baggrund heraf blev der nedsat et Forhandlingsudvalg i Odense Kommune der udarbejdede en aftale om medindflydelse i Odense Kommune (MED-aftalen). Den hidtidige MEDaftale blev tiltrådt af Odense Byråd den 2. februar Bl.a. som følge af ændringer i Rammeaftalen om medindflydelse ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der på ny nedsat et Forhandlingsudvalg i Odense Kommune. Forhandlingsudvalget har aftalt denne reviderede MED-aftale. Med MED-aftalen har Forhandlingsudvalget ønsket at tilgodese følgende hensyn: at beslutninger tages så tæt på de enkelte arbejdspladser som muligt at MED-strukturen rummer så få niveauer som muligt at arbejdsmiljøområdet opprioriteres bl.a. ved mulighed for at integrere samarbejds- og arbejdsmiljøarbejdet at der gives mulighed for at tilpasse MED-strukturen i overensstemmelse med lokale forhold på arbejdspladserne at der i Hovedudvalget kan aftales udfyldning af generelle rammeaftaler. MED-aftalen består af de relevante bestemmelser fra rammeaftalen suppleret med særlige bestemmelser for Odense Kommune. Hensigten med de lokalt aftalte bestemmelser er at konkretisere og præcisere anvendelsen af rammeaftalen i Odense Kommune. I grundlaget for medindflydelse i Odense Kommune indgår desuden de til enhver tid gældende generelle rammeaftaler og protokollater, lokale aftaler truffet i medfør af MED-aftalen samt den på arbejdsmiljøområdet til enhver tid gældende lovgivning. MED-aftalen er opbygget svarende til rammeaftalen. De relevante bestemmelser fra rammeaftalen er anført i venstre kolonne, medens supplerende (lokalt aftalte) bestemmelser er anført i højre kolonne. I højre kolonne er desuden (i kursiv) anført vejledende bemærkninger til teksten. Bemærkningerne bør følges med mindre særlige forhold taler imod. MED-aftalen for Odense Kommune omfatter både rammeaftalen og lokalt aftalte, supplerende bestemmelser og omfatter derfor både venstre og højre kolonne. Forhandlingsudvalget i Odense Kommune. Side 1

5 Jørgen Clausen Birgit E. Petersen, LO Svend Tychsen Anette Lukasiewicz, FTF Hans Markuslund, LO Anne-Mette Kæseler Jensen, FTF Per Mølgaard, AC Kirsten Johansen, LO Side 2

6 Kapitel 1. Aftalens område 1. Aftalens område Rammeaftalen gælder for ansatte i : 1. Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde, 2. Amtsrådsforeningens forhandlingsområde, 3. Københavns Kommune, 1. Aftalens område a. MED-aftalen omfatter alle ansatte i Odense Kommune, herunder også tjenestemænd udlånt til kommunale aktieselskaber, samt ansatte i selvejende dag- og døgninstitutioner, som Odense Kommune har indgået driftsoverenskomst med. b. MED-aftalen kan efter aftale med bestyrelsen for den enkelte selvejende institution omfatte selvejende plejehjem med hvilke Odense Kommune har indgået driftsoverenskomst. 4. Frederiksbergs kommune, 5. selvejende dag- og /eller døgninstitutioner, dog for Amtsrådsforeningens forhandlingsområde og København Kommunes vedkommende alle selvejende institutioner m.v. som (amts)kommunen har indgået driftsoverenskomst med, og 6. naturgasselskaber og andre (fælles)kommunale virksomheder. Side 3

7 2. Aftalens formål Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. Stk.1 Denne rammeaftale skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i amter og kommuner. Stk. 2. Den lokale aftale skal sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse. Formen og strukturen for udøvelsen af medindflydelse aftales på grundlag af en drøftelse af medindflydelsens ns formål og indhold. 2. Aftalens formål a. Formålet med MED-aftalen er at udvikle og forbedre samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer i Odense Kommune. b. Med henblik på at tilgodese dette formål skal der - i alle kommunens institutioner anvendes ledelsesformer, som indebærer den videst mulige delegation af ansvar og beføjelser til medarbejderne for derved at sikre deres interesse og arbejdstilfredsstillelse med henblik på at styrke effektiviteten og kvaliteten i kommunens opgaveløsninger til gavn for borgerne og borgerbetjeningen, - gives de ansatte mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets tilrettelæggelse og udformning af deres egen arbejdssituation og for at øve indflydelse i beslutningsprocesserne, og - arbejdes for gode og udviklende arbejdsforhold, der styrker arbejdsglæde og tryghed samt et godt arbejdsmiljø, og at der ligeledes arbejdes for, at alle medarbejdere engageres i det daglige samarbejde gennem retten til medindflydelse. Det er overordnet hensigten, at det lokale arbejde med arbejdsmiljø skal være offensivt - modsat hændelsesorienteret - således, at arbejdsmiljøarbejdet på alle niveauer er på forkant med udviklingen. Arbejdsmiljøarbejdet bygger på et forpligtende samarbejde og planlægning mellem politikere, ledere og medarbejdere i kommunen. Side 4

8 3. Lokale aftalemuligheder. Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. Stk. 1. Aftalen er udformet som en rammeaftale, der skal udfyldes ved, at der i den enkelte kommune indgås lokal aftale om medindflydelse. Den lokale aftale herom skal være i overensstemmelse med de krav med hensyn til form, indhold og struktur, som følger af lovgivningens og rammeaftalens bestemmelser. Stk. 2. En lokal aftale skal omfatte hele kommunen. Stk. 3. Indebærer en lokal aftale en ændret organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, skal den som minimum: 1. sikre, at den ændrede organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen, 2. beskrive de aktiviteter / metoder, der kan anvendes for at opnå det tilsigtede, 3. angive en procedure for gennemførelse og opfølgning på virksomheden 3. Ikrafttrædelse og opsigelse af aftalen om medindflydelse i Odense Kommune a. Denne aftale erstatter Aftale om medindflydelse i Odense Kommune - godkendt af Odense Byråd den 2. februar Den reviderede aftale forelægges Odense Byråd med henblik på ikrafttræden den 1. november b. De eksisterende MED-udvalg fortsætter som udgangspunkt uændret ved denne aftales indgåelse. Såfremt der er behov for oprettelse eller nedlæggelse af udvalg i MED-strukturen forelægges indstilling herom til Hovedudvalgets godkendelse. c. Ved opsigelse af MED-aftalen er aftalen gældende, medens der forhandles. Såfremt der ikke kan opnås enighed om en ny MED-aftale for Odense Kommune, træder Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i kraft. Desuden skal sikkerhedsorganisationen organiseres i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Stk. 4. Den lokale aftale kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. En lokal aftale kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Side 5

9 Stk. 5. Det skal fremgå af den lokale aftale, hvilke konsekvenser en opsigelse vil få i forhold til tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt sikkerhedsorganisationen. Stk. 6. Bestemmelserne i 4 og 6-9 er minimumsbestemmelser og kan ikke fraviges i indskrænkende retning. Bestemmelserne i kan alene fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale som beskrevet i 17. Bestemmelserne i 2-3, 5, 17 og 18 kan ikke fraviges. Side 6

10 4. Form og struktur. Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1. Udvalgsstrukturen aftales lokalt, så den tilgodeser kommunens behov og styrker medarbejdernes muligheder for indflydelse, og opbygges sådan, at den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelsen og medbestemmelsen. Stk. 2. Der skal være et sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse, der dog ikke kræver ensartethed i de enkelte enheder i kommunen. Dette system skal udmøntes i en aftalt struktur, som skal matche ledelsesstrukturen. Stk. 3. Strukturen skal udformes med hensyntagen til kommunens eller den enkelte arbejdsplads' særlige organisering og forhold. Stk. 4. I strukturen indgår medindflydelses- sudvalg, personalemøder m.v. Stk. 5. Medarbejderrepræsentation i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Stk. 6. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med til- 4. MED-strukturen i Odense Kommune MED-strukturen i Odense Kommune består af følgende: v Hovedudvalget for hele kommunen v Afdelingsudvalg på afdelingsniveau v Lokaludvalg eller personalemøder med MED-status på arbejdspladsniveau v Sikkerhedsgrupper I hver forvaltning etableres desuden en kontaktflade bl.a. med henblik på informations- og erfaringsudveksling. MED-udvalgene kan nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige opgaver. MED-strukturen skal til enhver tid matche ledelsesstrukturen. Såfremt der sker ændringer af kommunens organisation og kompetenceplan tilpasses MED-strukturen i overensstemmelse hermed, efter aftale i Hovedudvalget. Der skal indgå repræsentanter fra områdets sikkerhedsgrupper i form af både sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere i såvel afdelingsudvalg som lokaludvalg. Endvidere er den daglige sikkerhedsleder obligatorisk medlem. Til støtte for organisationen udpeges der daglige sikkerhedsledere. Side 7

11 lidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. Stk. 7. I alle kommuner skal der etableres et hovedudvalg sammensat af ledelses- og (fælles)tillidsrepræsentanter. Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse i kommunen. Hovedudvalget er tillige øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsområdet for hele kommunen, med mindre andet aftales. 5 Kompetence. Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. Stk.1. Medindflydelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetence, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. 5. Kompetence Ledelsens kompetence er udgangspunkt for medindflydelse og medbestemmelse inden for et givet område. De elementer, der indgår i den konkrete vurdering af ledelseskompetencen, er bl.a., om der i ledelsesfunktionen indgår: - selvstændig ledelsesret, - beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser, og - selvstændigt budget- og regnskabsansvar Side 8

12 Kapitel 2. Medindflydelse 6. Medindflydelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1. Medindflydelse indebærer: 1. gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, 2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde, 3. mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. 6. Medindflydelse Medindflydelse indebærer, at ledelsens beslutning træffes på grundlag af en åben og grundig drøftelse mellem ledelse og medarbejdere. Medbestemmelse indebærer en fælles beslutning om udarbejdelse af retningslinier truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledelse og medarbejdere. Medindflydelse er en dynamisk proces, der foregår som en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere og som sikrer, at arbejdspladsen stadig udvikler sig såvel til gavn for effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen som til gavn for de ansattes arbejdsglæde og motivation. Generelt lægges der vægt på: - ledelsesformer hvor medindflydelse er en bærende del af kulturen - åbenhed, tillid og gensidig respekt for hinanden - engagement og vilje til samarbejde fra begge sider. For at sikre, at der er tale om reel inddragelse, skal information og drøftelse finde sted i så god tid, at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i de oplysninger, der danner grundlag for bedømmelse af sagen. Side 9

13 7. Information og drøftelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1. Grundlaget for medindflydelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Stk. 2. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejderne/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens/kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk. 3. Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i kommunalbestyrelsen. Stk. 4. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen at a. informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation b. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. 7. Information og drøftelse Ved Odense Kommune skal ledere og medarbejdere informere hinanden om alle forhold, som betyder noget for arbejdsforholdene og kommunens virke som helhed. Det påhviler ledelsen specielt at tilvejebringe et grundlag for drøftelse af : v Forslag til budget for det pågældende ledelsesområde v Organisationsændringer, rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsomlægninger, herunder forhold i forbindelse med udbud og udlicitering af kommunale opgaver v Indførelse og brug af ny samt ændring af eksisterende teknologi v Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i overensstemmelse med retningslinierne i arbejdsmiljølovgivningen v Personalepolitiske emner, herunder efteruddannelse og kompetenceudvikling Det forudsættes, at informationerne gives på et så tidligt tidspunkt, at den fornødne tid for behandling/drøftelse er til stede. Der skal endvidere peges på, at det er af overordentlig stor betydning, at kravet om tryghed indtager en central plads i drøftelserne, når der på grund af rationaliseringer eller andre forandringer i form af f. eks. udbud/udlicitering eller ny teknologi gøres væsentlige ændringer i de ansattes hidtidige arbejdsforhold. Side 10

14 Bemærkning: Informationen skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold, således at navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en passende analyse og i givet fald forberede drøftelsen. Informationen skal ske så betids, at den enkelte medarbejderrepræsentant har en reel mulighed for at konsultere sit valggrundlag på en hensigtsmæssig måde. Dette indebærer, at medarbejderrepræsentanterne sikres rimelig tid til at drøfte konsekvenser af et påtænkt omstillingsprojekt med de berørte medarbejdere. Informationen skal indeholde en belysning af problemstillingernes faktiske omstændigheder, som har betydning for den forestående beslutning i sagen. Hvis der er tale om en kompliceret problemstilling, eller hvis der skal ske en drøftelse i baglandene på baggrund af informationerne forudsættes, at informationen så vidt muligt foreligger i form af tilstrækkeligt skriftligt materiale. Kravene til informationens indhold og tidspunktet for informationen skal stå i rimeligt forhold til den pågældende sags omfang og karakter, således at kravene til informationen skærpes jo mere omfattende, jo mere kompliceret og jo mere indgribende sagen er for medarbejderne. Det skal sikres, at drøftelsen sker på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan derfor aftale en nærmere procedure, der sikrer den nødvendige tid til at forberede drøftelsen, herunder gennemføre forhandlingen af spørgsmålet om ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesvilkår, som omstillinger, udbud mv. indebærer, jf. stk. 5. Der henvises desuden til protokollat vedrørende medarbejdernes inddragelse og medvirken i forbindelse med udlicitering mv.. Specielt vedrørende naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder gælder bestemmelserne i stk. 4-6 alene virksomheder, der be- Indgår medarbejderrepræsentanternes/medarbejdernes synspunkter og forslag ikke i ledelsens endelige beslutning, begrundes dette over for det/de pågældende udvalg snarest muligt efter beslutningen. Informationen kan ske gennem udvalgs- eller personalemøder, men langt hovedparten af den nødvendige information skal ske som et naturligt led i det daglige arbejde ved hjælp af mundtlige, skriftlige eller elektroniske kommunikationsformer. Aftalen angår 2 former for information. Den interne information i MED-systemet samt den eksterne information i forhold til de øvrige medarbejdere. Den interne information. Information er grundstenen i ethvert samarbejde. Hvis en leder eller en medarbejderrepræsentant ikke er informeret om, hvad der f.eks. sker i kommunen eller på institutionen, kan den pågældende ikke forholde sig hertil og dermed ikke indgå i en meningsfuld, konstruktiv drøftelse af det givne emne. Der er en gensidig pligt til at give en god og tilstrækkelig information om forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvad der ligger i begrebet god og tilstrækkelig information vil naturligvis variere fra sag til sag og bør tages op som led i det løbende samarbejde mellem ledelsen og medarbejdere. Såvel leder- som medarbejderrepræsentanter skal informere om emner, der er af betydning for samarbejdet, og skal også selv søge in- Side 11

15 skæftiger et antal medarbejdere svarende til mindst 25 heltidsbeskæftigede medarbejdere. Stk. 5. Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i samarbejdsudvalget. Stk. 6. For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i samarbejdsudvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte et krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. formation. Det er alles ansvar, at den eller de personer, man samarbejder med, bliver informeret på et hensigtsmæssigt niveau. Som led i de lokale drøftelser kan man aftale, hvornår og hvordan der skal informeres om givne emner, f. eks. at der skal informeres på det førstkommende møde i afdelingsudvalget om beslutninger, som er truffet i Byrådet / det politiske udvalg. Den eksterne information Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne bør på alle niveauer i medindflydelses- ssystemet i fællesskab drøfte og fastlægge procedurer for information om arbejdet til berørte medarbejdere og ledere. Bemærkning: Bestemmelsen tager sigte på at sikre, at de personalegrupper, der ikke forlods er repræsenteret i samarbejdsudvalget gennem mindst én repræsentant fra den forhandlingsberettigede personaleorganisation kan blive repræsenteret ad hoc i en forhandling. Det forudsættes i den forbindelse, at retten til ad hoc repræsentation alene tilkommer de(n) personalegruppe(r), der bliver særlig berørt af de påtænkte beslutninger, jf. stk. 5. Stk. 7. Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis én af parterne ønsker det. Side 12

16 8. Retningslinier. Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinier. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2. Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som - efter indstilling fra f.eks. hovedudvalget - er fastsat eller godkendt af kommunalbestyrelsen, er ikke at betragte som retningslinier, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse, jf. stk. 7. Bemærkning: Hvis der derimod er fastlagt retningslinier i et medindflydelses- sudvalg, vil der fortsat være tale om retningslinier i aftalens forstand, selv om sagen forelægges for f.eks. økonomiudvalget til efterretning. Hvis økonomiudvalget uden bemærkninger tager sagen til efterretning, har økonomiudvalget alene noteret sig, at der er aftalt retningslinier. Dette gælder, uanset om det måtte være protokolleret, at økonomiudvalget har,,godkendt retningslinierne. Såfremt økonomiudvalget ikke kan acceptere retningslinierne må det pålægges den leder, der har kompetencen, at opsige de aftalte retningslinier. 8. Retningslinier Der kan aftales retningslinier for spørgsmål, der berører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, bl.a. v personalepolitiske principper, herunder arbejdsmiljø-, ligestillings-, familie- og seniorpolitik v uddannelsesaktiviteter og - planlægning En forudsætning for udarbejdelse af retningslinier er, at de ikke strider mod retningslinier vedtaget af et MED-udvalg på et højere niveau i MED-systemet. Retningslinier, der allerede er fastlagt, løber videre ved indgåelsen af MED-aftalen, og tilpasses løbende. Afholdelse af møder vedr. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold indpasses i forhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen. Med større rationaliserings- og omstillingsprojekter menes større organisatoriske ændringer, der kan få betydning for medarbejdernes arbejds- og personalemæssige forhold, f.eks. i forbindelse med udbud/udlicitering, aftale- eller lovbestemt opgaveflytning mellem offentlige myndigheder, selskabsdannelse, rationaliseringer, effektiviseringer, indførelse af ny teknologi, nye interne styreformer og/eller intern omorganisering. Side 13

17 Stk. 3. Der skal aftales retningslinier for proceduren for drøftelse af 1. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, 2. kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik, 3. de overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning, Udover det i den centrale aftale nævnte skal der aftales retningslinier for proceduren for drøftelse af : arbejdsmiljøforhold ansættelser og afskedigelser. Denne type retningslinier drejer sig om fastlæggelse af proceduren for, hvornår og hvordan kommunens arbejdsmiljøforhold m.v. drøftes mellem ledelse og medarbejdere. 4. større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Stk. 4. Der skal aftales retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress, jf. protokollat om indsats mod arbejdsbetinget stress. Såfremt sikkerhedsarbejdet ikke varetages af et MED-udvalg, forudsættes at indsatsen koordineres med sikkerhedsorganisationen. Stk. 5. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinier på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk. 6. Aftalte retningslinier er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Side 14

18 Stk. 7. Alle retningslinier skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinier kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinierne ved forhandling mellem parterne. Stk. 8. Retningslinier, som er aftalt i henhold til stk. 3 og 4, gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. Side 15

19 9. Hovedudvalget Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1. Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Stk. 2. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave 1. gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinier vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen, 2. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v., 3. at fortolke aftalte retningslinier, 4. at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jfr. 22. Stk. 3. Hovedudvalget mødes - normalt 1 gang om året - med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den 9. MED-udvalg i Odense Kommune A. Hovedudvalget a. Der nedsættes et Hovedudvalg for Odense Kommune. Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse samt for varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet i Odense kommune. b. Hovedudvalget sammensættes af v 5 direktører v 6 organisations- og 2 sikkerhedsrepræsentanter Organisationsrepræsentanterne udpeges af hovedorganisationerne via KOS, jfr. nedenstående fordelingsnøgle: LO 3 FTF 2 AC 1 De to sikkerhedsrepræsentanter udpeges af organisationerne, blandt de i kommunen valgte sikkerhedsrepræsentanter, således at arbejdsområder inden for henholdsvis LO og FTF er repræsenteret. Der udpeges suppleanter, der indtræder i Hovedudvalget ved de ordinære medlemmers forfald. Side 16

20 del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Hovedudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. c. I Hovedudvalget kan der forhandles og indgås aftale om emner: - hvor det af den enkelte aftale fremgår, at man forhandler i fællesskab på medarbejder-/organisationssiden, - hvor de lokale organisationer bliver enige om at forhandle i fællesskab via Hovedudvalget d. Hovedudvalget fungerer på det overordnede plan som medindflydelses- sudvalg for hele kommunen. Det er her forudsat, at mest muligt løses på de underliggende niveauer i et samarbejde mellem medarbejderrepræsentanterne og ledelsen, og at der for at fremme dette sker en styrkelse af medarbejderrepræsentationen på forvaltnings-/afdelingsniveau via valgte (fælles)tillidsrepræsentanter og (fælles)sikkerhedsrepræsentanter. Parterne i Hovedudvalget skal sammen og hver for sig sikre, at kommunens øvrige organisation inddrages i de drøftelser, der foregår i hovedudvalget, herunder ved at organisationsrepræsentanter kan afholde formøder med næstformændene for afdelingsudvalgene. Hovedudvalget kan nedsætte underudvalg eller ad hoc arbejdsgrupper til at udarbejde oplæg til retningslinier gældende for hele kommunen. Side 17

21 e. Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget mindst 1 gang om året med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Drøftelsen bør ske på så tidligt et tidspunkt i budgetbehandlingen, at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for byrådets beslutninger. Derudover kan der efter behov aftales yderligere møder med henblik på drøftelse af særlige temaer og/eller ved større og mere vidtgående ændringer i kommunen. f. Hovedudvalget skal årligt gennemføre en drøftelse af følgende personalepolitiske emner: Socialt kapitel Årlig drøftelse med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår, fastlæggelse af retningslinjerne for beskæftigelse af personer med nedsat erhvervsevne og ledige og drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for øvrige ansatte (herunder forholdet mellem antallet af ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte). Kompetenceudvikling Årlig drøftelse om kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet. Side 18

22 g. Hovedudvalget kan endvidere i drøftelsen inddrage andre emner, f.eks. : Kommunens overordnede lønpolitik, herunder resultatløn Seniorpolitik Tele- og hjemmearbejde. h. Oprettelse eller nedlæggelse af MED-udvalg og personalemøder med MED-status skal godkendes af Hovedudvalget. i. Hovedudvalget fastlægger og sikrer gennemførelsen af uddannelsen på medindflydelses- sområdet, inkl. sikkerheds- og sundhedsarbejdet. I henhold til rammeaftalen kan Hovedudvalget i enighed udvikle en uddannelse på medindflydelses- sområdet, som skal svare til den uddannelse de centrale parter udvikler og udbyder. Udvalget kan i enighed udpege egne undervisere til at varetage undervisningen på den uddannelse, som parterne har udviklet. Særligt vedr. arbejdsmiljøområdet: j. Hovedudvalgets rolle på arbejdsmiljøområdet i Odense Kommune er på et overordnet og generelt niveau at koordinere og afstikke overordnede retningslinier. Hovedudvalget skal ikke være sagsbehandlende organ på området. Side 19

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Indhold. Aftalens område... 3. Rammer og forudsætninger... 3. Formål... 4. Formål med MED-aftalen er at:... 4. Definitioner og roller...

Indhold. Aftalens område... 3. Rammer og forudsætninger... 3. Formål... 4. Formål med MED-aftalen er at:... 4. Definitioner og roller... AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I FREDERICIA KOMMUNE Pr. 01. april 2014 Indhold Aftalens område... 3 Rammer og forudsætninger... 3 Formål... 4 Formål med MED-aftalen er at:... 4 Definitioner

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere