KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE"

Transkript

1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11

2 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres på alle tider af døgnet af hensyn til brugerne. aftalen dækker en række forskellige personalegrupper med forskellige opgaver i regionernes social- og sundhedssektor. aftalen skal sikre de ansatte i fællesskab og den enkelte ansatte størst mulig indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. aftalen skal sikre mulighed for lokale variationer i, hvordan arbejdet tilrettelægges. aftalen lægger op til at indgå lokale aftaler - om arbejdstidsregler og om arbejdstidstilrettelæggelse. Arbejdstidsaftalens opbygning: Bestemmelserne i arbejdstidsaftalen er systematisk samlet efter deres overordnede formål: Kapitel 1: Aftalens område - Hvem er omfattet af aftalen? Kapitel : Arbejdstilrettelæggelse - hvilke overordnede regler gælder for arbejdstilrettelæggelsen og hvilke tjenestetyper er der? Kapitel 3: Planlægning af arbejdstiden Om normperioder og mødeplaner samt ændringer i disse. Kapitel 4: Arbejde på særlige tidspunkter Hvordan honoreres arbejde på ubekvemme tidspunkter samt overarbejde? Kapitel 5: Rådighedsvagt og tilkald Hvordan kan man forpligtes til - og honoreres for - at være til rådighed for opkald til arbejde? Kapitel : Timelønnede hvilke arbejdstidsregler gælder for timelønnede? Kapitel 7: Øvrige bestemmelser. Kapitlet indeholder en række sjældnere anvendte særlige bestemmelser, samt oplysning om aftale om hviletid og fridøgn, som har betydning både for mødeplanlægning og ændring heri. Kapitel 8: Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Hvordan og hvornår kan de centrale parter opsige selve arbejdstidsaftalen? Aftaletekst med fælles bemærkninger (med arbejdsgiverne) er angivet i rammer på tonet baggrund. Aftalen er en fællesaftale med HK Kommunal/ Lægesekretærer, særbestemmelser for denne gruppe er nedtonet, da disse ikke er gældende for FOAs grupper. 1

3 Forbundets kommentarer, forklaringer og eksempler står uden for rammerne. Kommentarer m.v. til denne aftale er udarbejdet af FOA og Sundhedskartellet. Vi håber, at kommentarerne kan medvirke til at gøre arbejdstidsaftalen lettere at forstå og anvende. Vi modtager gerne forslag til forbedring af kommentarer via mail til FOA på

4 Indledning... 4 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE Personafgrænsning... 5 KAPITEL. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE Gældende regler Tjenestetyper... 8 KAPITEL 3. PLANLÆGNING AF ARBEJDSTIDEN Normperiode og søgnehelligdage Daglig arbejdstid Mødeplan Fridøgn Pauser Særlige fridage... KAPITEL 4. ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER SAMT OVER- OG MER-ARBEJDE Betaling eller afspadsering Arbejde på særlige tidspunkter Overarbejde Deltidsansattes merarbejde Tilkald Inddragelse af fridøgn Frivilligt ekstra arbejde KAPITEL 5. RÅDIGHEDSVAGT OG TILKALD Rådighedsvagt og tilkald under rådighedsvagt Rådighedsvagt Tilkald under rådighedsvagt Ekstra rådighedsvagt KAPITEL. TIMELØNNEDE Arbejdstid mv Fridøgn og søgnehelligdagshonorering Annullering af aftalt tjeneste KAPITEL 7. ØVRIGE BESTEMMELSER Beregning af timelønnen Patientledsagelse, udrykning m.v Ferie- og højskoleophold mv Manuel ventilation PENSION Med virkning fra 1. januar Bilag. Modeller for honorering for arbejde på særlige tidspunkter... Bilag 3. Modeller for honorering af tilkald uden for planlagt tjeneste... 7 Bilag A Normtimetallet ved søgnehelligdage... 8 Bilag B Inddragelse af fridøgn

5 Indledning Tilrettelæggelse af arbejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid har betydning i forhold til opgaveløsningen, arbejdsmiljøet og muligheden for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Arbejdstidsaftalens parter finder det derfor væsentligt, at der på arbejdspladserne finder en drøftelse sted omkring de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen. I disse drøftelser kan der bl.a. indgå følgende elementer: arbejdstidsplanlægning planlægning af frihedsperioder (herunder fridøgn) anvendelse af tjenestetyper anvendelse af afspadsering (herunder planlægning af afspadsering, pålægning af afspadsering og aflysning af afspadsering) anvendelse af tilkald afvikling af erstatning for søgnehelligdage vagtforhold og vagtdeltagelse/-fordeling anvendelse af deltidsbeskæftigede og vikarer afløserforhold ved sygdom, barsel og lignende. De lokale parter opfordres endvidere til at optage forhandlinger om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler. Der er i denne aftale peget på områder, som det kan være særligt hensigtsmæssigt at optage lokale forhandlinger om. Lokale aftaler indgås mellem ledelsen og den eller de lokale repræsentanter for de faglige organisationer, der er part i denne aftale. Det forudsættes, at parterne har sikret sig, at de lokale aftaler kan implementeres teknisk i løn- og vagtplanlægningssystemer m.v. 4

6 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE 1. Personafgrænsning Stk.1. Aftalen omfatter personer omfattet af overenskomster og aftaler, hvori der er henvist til denne aftale, jf. dog stk. og 3. Stk.. Ansatte, hvis normale tjeneste unddrager sig kontrol eller er uden højeste tjenestetid omfattes ikke af bestemmelserne i 3-8, 1-1 og 15 samt 9 Ledende lægesekretærer er omfattet af reglerne om overarbejde, jf. 1. BEMÆRKNINGER: Ledende lægesekretærer, der indplaceres på grundløntrin 4 (pr : grundløntrin kr., niveau), ansættes uden højeste tjenestetid, og er derfor omfattet af Aftale om godtgørelse for merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid. Ledende lægesekretærer ansat før den 1-4- på grundløntrin 4 (pr : grundløntrin kr., niveau) bevarer ansættelse med højeste tjenestetid som personlig ordning, medmindre der for den enkelte lokalt aftales kompensation, for at pågældende er ansat uden højeste tjenestetid. De for tjenestemænd gældende regler om merarbejdsvederlag finder anvendelse for ansatte uden højeste tjenestetid. Stk. 3. Ansatte uden højeste tjenestetid kan deltage i rådighedsvagt (jf. kapitel ) i begrænset omfang. I sådanne situationer er disse dog omfattet af samme bestemmelser, som gælder for ansatte med højeste tjenestetid. Grupper omfattet af aftalen Social- og sundhedspersonale Neurofysiologiassistenter Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem 5

7 Portører Ledende servicepersonale Servicemedarbejder/-assistenter ved sygehuse Serviceassistenter som har gennemgået erhvervsuddannelsen. Lægesekretærer og telefonister på sygehuse mv. Oldfrueassistenter, dog bortset fra kapitel 5 om rådighedsvagt og tilkald Husassistenter m.fl. og rengøringsassistenter m.fl. ansat på sygehuse og døgninstitutioner og lignende (det døgndækkede område), dog bortset fra bestemmelsen om betalt spisepause ( 8).

8 KAPITEL. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE. Gældende regler Ved tilrettelæggelse af arbejdet er der ud over denne arbejdstidsaftale andre regler, som regulerer arbejdstiden, herunder: 1. Lov om arbejdsmiljø, jf Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 34 af den 3-5- om hvileperioder og fridøgn mv. 3. Aftale om hviletid og fridøgn 4. Aftale af den 15. juni 1995 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 5. Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler. Aftale om konvertering til årligt ulempetillæg Bemærkninger: Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler indebærer bl.a., at der lokalt kan indgås aftale om regler for tjenestens og fridøgnenes placering, varsling af overarbejde, merarbejde mv. Sådanne lokale aftaler kan fravige eller supplere bestemmelser i denne aftale. Ved anvendelse af rammeaftalen kan der lokalt aftales fravigelse af bestemmelsen i aftalens 3, stk. b, således at den normale ugentlige arbejdstid kan overstige 37 timer i gennemsnit over en periode. Hviletidsaftalen er indgået med hjemmel i Bekendtgørelsen nr. 34 om hviletid og fridøgn og er, da der er tale om arbejdsmiljøbestemmelser, godkendt af Arbejdstilsynet. Aftalen findes i en kommenteret udgave på 7

9 3. Tjenestetyper Tjenester kan tilrettelægges som: Normaltjeneste, d.v.s. en forud fastlagt tjeneste med effektivt arbejde. Rådighedsvagt fra vagtværelse, hvor den ansatte opholder sig på tjenestestedet og kan tilkaldes til effektivt arbejde. Rådighedsvagt fra bolig, hvor den ansatte kan tilkaldes til effektivt arbejde på tjenestestedet. Rådighedsvagt i et fuldt døgn (døgnvagt) fra vagtværelse eller fra bolig, hvor den ansatte kan tilkaldes til effektivt arbejde. Bemærkninger: Rådighedsvagt kan tilrettelægges umiddelbart før eller efter en normaltjeneste, eller blot som rådighedsvagt uden forudgående eller efterfølgende normaltjeneste, jf. 18. Det fremgår af bestemmelsen, at vagter kan planlægges som normaltjenester, dvs. almindelige tjenester dag, aften eller nat, som rådighedsvagter fra vagtværelse eller fra bolig, herunder rådighedsvagter i et fuldt døgn (døgnvagter). Formuleringen præciserer derfor, at der ikke kan planlægge med over-/merarbejde Der kan planlægges med følgende tjenestetyper: Normaltjeneste mellem 5 og 1 timers varighed Rådighedsvagt efter normaltjeneste Rådighedsvagt før en normaltjeneste Rådighedsvagt i mellem 5 og 1 timer uden tilknytning til en normaltjeneste samt Rådighedsvagt som døgnvagt. Normaltjenester er dag-, aften- og nattevagter altså almindelige tjenester, hvor der er planlagt effektivt arbejde i modsætning til rådighedsvagter, hvor kun rådigheden er planlagt og de effektive kan variere. 8

10 Normaltjeneste Normaltjeneste er den almindelige arbejdstid, hvor man befinder sig på arbejdspladsen. Tjenesten er således effektiv tjeneste. Arbejdsgiver kan planlægge med normaltjenester på mellem 5 og 1 timers arbejde dagligt. Det kræver således ikke yderligere aftale at planlægge vagter af forskellig længde, når blot varigheden er mellem 5 og 1 timer. Skal der arbejdes i normaltjenester af en anden længde, kræver det derimod, at der indgås aftale i henhold til Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler. Hvis der indgås aftaler om længere eller kortere vagter, er det vigtigt at være opmærksom på de arbejdsmiljømæssige og andre konsekvenser, der kan være heraf. Rådighedsvagt En rådighedsvagt er en vagt, hvor man er til rådighed og kan blive tilkaldt til effektiv tjeneste. Rådighedsvagt kan ligge i forlængelse af en normaltjeneste eller før en normaltjeneste. Hvis vagten ligger i forbindelse med en normaltjeneste, er der ikke nogen begrænsning på varigheden af rådighedsvagten ud over, hvad der følger af hviletidsbestemmelserne. Ved tilkald skal man møde omgående. Når der er tale om rådighedsvagt fra bolig, vil det sige, at man skal begive sig af sted fra sin bolig omgående. Der kan ikke stilles krav om, at du skal møder på arbejdspladsen indenfor et bestemt tidsrum, da det vil bero på, hvor man bor og på transportforholdene. Det er ved en voldgiftskendelse fastslået, at det ikke er lovligt at stille krav om, at ansatte i rådighedsvagter fra bolig skal kunne stille på arbejdet indenfor et bestemt tidsrum. Hvis man bor langt fra arbejdet, er arbejdsgiver i stedet for henvist til at anvende normaltjenester eller rådighedsvagt fra vagtværelse. En ansættelse kan heller ikke betinges af, at man kan indgå i rådighedsvagter fra en bolig indenfor en vis afstand. Det er muligt at planlægge en rådighedsvagt, uden at den har direkte tilknytning til en normaltjeneste. Den skal i så fald have et omfang fra 5-1 timer, og skal som minimum have en værdi af 7,4 timer, med mindre der lokalt er aftalt noget andet. Se i øvrigt kap. 5 9

11 KAPITEL 3. PLANLÆGNING AF ARBEJDSTIDEN 4. Normperiode og søgnehelligdage Stk. 1. Normperiodens længde aftales lokalt. Normperioden kan dog ikke være kortere end 4 uger. Stk.. Kan der ikke opnås enighed om normperiodens længde, er længden 14 uger. Stk. 3. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid opgjort over en normperiode er 37 timer. Normtimetallet ændres ikke under afvikling af ferie. Normtimetallet for fuldtidsansatte nedsættes med 7,4 timer pr. søgnehelligdag (en helligdag, der ikke falder på en søndag). Bemærkninger: For medarbejdere på deltid nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt. Ifølge Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden,, stk., må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Stk. 4. Juleaftensdag ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. For ansatte, der er ansat til fast dag- eller aftentjeneste eller er ansat til skiftende at arbejde i henholdsvis dag-, aften- eller nattjeneste, nedsættes timetallet i normperioden med 7,4 time. For ansatte på deltid foretages forholdsmæssig nedsættelse. For ansatte, der er ansat til fast nattjeneste, reduceres arbejdstiden ikke. 1

12 Bemærkninger: Ansat til fast nattjeneste betyder ansatte: der i henhold til deres ansættelsesbrev er ansat til nattjeneste, eller som altid efter mødeplanen arbejder i nattjeneste. For telefonister ved sygehuse m.v. gælder særlige regler, jf. stk. 5 Stk. 5. For telefonister ved sygehuse m.v. er juleaftensdag en fridag BEMÆRKNINGER: Såfremt telefonister ved sygehuse m.v. skal arbejde på juleaftensdag, betales timeløn med tillæg på 1 %. Hvis tjenesten udføres i tidsrummet 17- ydes der tillæg i henhold til 11, stk. 3. Stk.. Det kan lokalt aftales, hvordan bestemmelserne omkring tjeneste på juleaftensdag skal udformes. stk. 7 Såfremt der planlægges tjeneste eller fridøgn på en søgnehelligdag ydes en anden fridag herfor i den pågældende normperiode (svarende minimum til længden af en kort fridøgnsperiode), medmindre andet aftales lokalt. Det fremgår af bestemmelsen, at normperioden aftales lokalt. Normperioden er det antal uger/ måneder, hvor man aftaler, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal gå op. Normperioden er 14 uger, hvis der ikke aftales andet lokalt, men normperioden kan ikke aftales til en kortere periode end 4 uger. Eksempel: Hvis normperioden er 14 uger, er normtimerne for en fuldtidsansat: 37 timer x 14 = 518 timer. Hvis normperioden er 4 uger, er normtimerne for en ansat på 3 timer ugentlig: 3 timer x 4 = 1 timer. Normperiode og mødeplan (vagtskema) er altså ikke det samme. En normperiode kan være af samme varighed som mødeplanen, men en normperiode kan også være længere end mødeplanen. 11

13 Når der lokalt skal aftale normperiodens længde, kan man inddrage overvejelser om behovet for fleksibilitet jo længere normperiode, jo større fleksibilitet for begge parter: o Mulighed for personalets interne bytninger o Variation i afdelingens belastning o Afvikling af søgnehelligdages frihed. Ved normperiodens afslutning skal dine normtimer gå op. Det vil sige, at der ikke må have været planlagt/afviklet flere eller færre normtimer, end hvad der svarer til din ansættelsesbrøk. I normtimeregnskabet indgår kun normale tjenestetimer og værdien af rådighedstimer. Hverken over- eller merarbejde, tilkald i rådighedsvagter/døgnvagter, weekend- eller aften-/nattillæg har noget at gøre med normtimeregnskabet. Over-/underskud af timer i normperioden Hvis der ved normperiodens udløb er et overskud i forhold til normtimetallet dvs. at der har været planlagt flere timer end du er ansat til, er der tale om overenskomstbrud, som skal forelægges forbundet. Er der derimod ved en fejl et underskud dvs. at der har været planlagt færre timer, end du er ansat til - kan der ikke rettes op på dette ved at anvende afspadsering, ferie eller træk i lønnen. Det er arbejdsgivers risiko, at der planlægges med for få timer, og det betragtes som fri med løn. Fratrædelse i normperioden Der skal lokalt aftales en egentlig normperiode. Kan der ikke opnås enighed, er perioden på 14 uger, hvilket kan være en længere periode, end der tidligere har været givet mødeplaner for. Med udgangspunkt i voldgiftskendelse fra 7 skal normtimerne ikke opgøres ved fratræden. Således skal eventuelle overskydende timer ikke udbetales ligesom et eventuelt underskud af timer ikke skal fradrages i lønnen. Men organisationerne bag arbejdstidsaftalen mener, at der i de tilfælde, hvor man fratræder sin stilling i normperioden, skal tilstræbes en planlægning, så timerne går op ved fratrædelsen. Hvis det ikke er muligt at planlægge det således, mener organisationerne, at: Ved et eventuelt overskud af timer, kan arbejdsgiver indenfor de gældende frister ændre ved planlægningen f.eks. ved med 4 1

14 ugers varsel at fjerne nogle vagter. Hvis der fortsat er ydet flere timer, end der er pligt til i henhold til ansættelsesnormen, bør disse honoreres som overarbejde for fuldtidsansatte og som merarbejde op til fuldtidsnormen for deltidsansatte. Du skal dog, være opmærksom på, at eventuelle overskydende timer ikke er fremkommet som følge af manglende nedskrivning for søgnehelligdage. Ved et eventuelt underskud af timer, kan arbejdsgiver indenfor de gældende frister tilsvarende ændre ved planlægning. Hvis der fortsat er ydet færre timer, end der er pligt til i henhold til ansættelsesnormen, kan dette ikke medføre fradrag i lønnen eller regulering i afspadseringsregnskabet. Opsigelse sker oftest med 4 ugers varsel, hvorfor det kan være vanskeligt at overholde de i arbejdstidsaftalen angivne varsler. Det kan anbefales at man i det enkelte tilfælde indgår en aftale om at der ses bort fra disse varsler således at det tilstræbes at timerne går op ved fratræden Søgnehelligdage (FO-dage) En søgnehelligdag er en helligdag, der ikke falder på en søndag. Dine normtimer skal nedskrives, når der forekommer søgnehelligdag(e) i normperioden. Nedskrivningen af normtimerne ved søgnehelligdagene skal ske indenfor normperioden. Er du fuldtidsansat nedskrives normtimetallet med 7,4 timer for hver søgnehelligdag, der forekommer i perioden. Er du deltidsansat nedskrives normtimetallet forholdsmæssigt (7,4 timer: 37 x) det ugentlige timetal, du er ansat. Således vil fx. normtimerne for en deltidsansat på 3 timer om ugen skulle nedskrives med timer (3:5 = ) for hver søgnehelligdag, der forekommer i normperioden. Normtallet nedskrives således, før normperiodens arbejdstimer skemalægges. Når det nedskrevne normtimetal er beregnet, placeres dine fridøgn og SH-frihedsperiode i normperiodens mødeplan/mødeplaner, og de nedskrevne normtimer fordeles på periodens arbejdsdage med den daglige timenorm, der sædvanligvis anvendes. For at få normtimerne til at passe efter nedskrivningen, kan der planlægges tjenester i til- 13

15 knytning til fridøgn af kortere varighed end 5 timer, hvis tjenesten fortrinsvis anvendes til afspadsering. Ved udarbejdelse af mødeplaner i perioder, hvor der forekommer en eller flere søgnehelligdage, kan nedenstående eksempler anvendes. Eksempel 1 - fuldtidsansatte Der arbejdes med en 8-ugers normperiode i en periode, hvor påsken falder = 3 søgnehelligdage For en fuldtidsansat udgør normtimerne 8 x 37 timer = 9 timer. Tre søgnehelligdage medfører en nedskrivning på 7,4 timer x 3 =, timer. Den nedskrevne timenorm udgør 9, timer = 73,8 timer. På de 8 uger planlægges 8 lange eller 1 korte fridøgnsperioder, 3 SH-frihedsperioder, som kan placeres på søgnehelligdagene eller et andet sted i normperioden. SH-frihedsperioder skal planlægges, så de har en længde som et kort fridøgn (35 timer eller 3 timer, hvis der er aftalt nedsat hviletid). De 73,8 arbejdstimer placeres herefter på de tjenestedage, der er i mødeplanen. Hvis den daglige arbejdstid er på 8 timer, fremkommer 34,5 arbejdsdage svarende til 34 almindelige arbejdsdage + 1,8 time. De 1,8 time kan planlægges som afspadsering på en af de 3 dage, der står tomme efter placeringen af de nævnte fridøgn, SH-friheds-perioder og de 34 arbejdsdage. De 1,8 timer kan evt. også placeres, så arbejdsdagen(e) bliver længere end 8 timer. Eksempel -deltidsansatte Der arbejdes med en 8-ugers normperiode i en periode, hvor påsken falder. For en deltidsansat på 4 timer udgør normtimerne 8 x 4 timer = 19 timer. Tre søgnehelligdage medfører en nedskrivning på 7,4 timer x 3 =, timer: 37 x 4 = 14,4 timer. Den nedskrevne timenorm udgør 19 timer 14,4 timer = 177, time. 14

16 På de 8 uger afholdes 8 lange eller 1 korte fridøgnsperioder), 3 SH-frihedsperioder, som kan placeres på søgnehelligdagen eller et andet sted i normperioden. SH-frihedsperioder skal planlægges, så de har en længde som et kort fridøgn (35 timer eller 3 timer, hvis der er aftalt nedsat hviletid). De 177, timer placeres herefter på de tjenestedage, der er i normperioden. Hvis den daglige arbejdstid er på 8 timer, fremkommer der, arbejdsdage svarende til almindelige arbejdsdage + timer. De timer kan planlægges som afspadsering på en af de dage, der står tomme efter placeringen af de nævnte fridøgn, 3 SHfrihedsperioder og arbejdsdage., De timer kan evt. også placeres, så arbejdsdagen(e) bliver mere end 8 timer. Hvis normeringsmæssige forhold som vakance (ikke besatte stillinger) og rekrutteringsforhold gør det vanskeligt at planlægge SHfrihedsperioder, er der flere mulige løsninger. Man kan lokalt: 1. Aftale en længere normperiode.. Indgå aftale om frivilligt ekstraarbejde. 3. Indgå aftale om udbetaling af den ikke ydede SH-frihedsperiode. Eksempler på normperiodens timetal med fradrag af Søgnehelligdagsværdi fremgår af bilag A 15

17 5. Daglig arbejdstid Stk. 1. Den daglige normaltjeneste kan udgøre mellem 5 og 1 timer, jf. dog stk.. For deltidsansatte er der ikke fastsat en nedre grænse, dog har deltidsansatte med 3 timer eller mere samme nedre grænse som fuldtidsansatte. Stk.. Normaltjenesten kan udgøre mindre end 5 timer i tilslutning til fridøgn og anden frihed, såfremt tjenesten fortrinsvis anvendes til afspadsering. Stk. 3 Tjenesten bør tilrettelægges således, at delt tjeneste - hvorved forstås tjeneste adskilt af en pause på 1 time eller mere - undgås. Hvor dette ikke er muligt, f.eks. på grund af andet personales sygdom, personalemangel, særlige arbejdsopgavers udførelse og lignende, betales der for delt tjeneste 3,1 kr. (31/3 -niveau) pr. dag. BEMÆRKNINGER: Bestemmelsen finder kun anvendelse for SOSU-personale, der ikke er ansat ved sygehuse samt husassistenter m.fl. og rengøringsassistenter m.fl. ansat på sygehuse og døgninstitutioner og lignende (det døgndækkede område). Den daglige arbejdstid kan udgøre mellem 5 og 1 timer, uden at der skal indgås en lokalaftale om det. Hvis ledelsen eller alle medarbejderne ønsker en kortere eller længere daglig arbejdstid, kan dette kun ske ved at indgå en lokal arbejdstidsaftale, i henhold til Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler. For deltidsansatte med en ansættelsesbrøk på mindst 3 timer om ugen gælder det samme, mens deltidsansatte med mindre end 3 timer om ugen ikke har nogen nedre grænse for den daglige arbejdstid. Selv om der ikke indenfor disse rammer er en pligt til at aftale den daglige arbejdstid, er der med arbejdstidsaftalens indledning lagt vægt på, at din arbejdsgiver ikke ensidigt beslutter, hvilken længde 1

18 den daglige tjeneste skal have, men drøfter spørgsmålet med medarbejdere og tillidsrepræsentanter/ din lokale afdeling. For alle gælder det dog, at vagten kan planlægges til mindre end 5 timer, hvis tjenesten ligger før eller efter et fridøgn og anvendes til afspadsering. I teksten står der, at den kortere tjeneste fortrinsvis skal anvendes til afspadsering. Det betyder, at du er ansatte på 3 timer eller mere altid har ret til at afspadsere, og lederen ikke kan pålægge dig at udføre den kortere tjeneste. 17

19 . Mødeplan Stk. 1. Den ansatte skal kende tjenestens placering mindst 4 uger forud. Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale samt for sygeplejersker der er omfattet af reglerne om en regional vikarordning BEMÆRKNINGER: Det skal fremgå af tjenesteplanen, om der er sket nedskrivning og afvikling af SH frihed i den bekendtgjorte tjenesteplan, eller om det sker i følgende tjenesteplan inden for normperioden. Opmærksomheden henledes på Aftale om Trivsel og Sundhed, 4, stk., hvoraf det fremgår, at med henblik på at styrke grundlaget for balance mellem arbejdsliv og familieliv, bør ledelsen så vidt muligt tilgodese medarbejderens individuelle forhold og ønsker ved planlægningen af arbejdstid Stk.. Bestemmelser om varsling af ændringer i den planlagte tjenestes placering aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed gælder bestemmelsen i stk. 3. Stk. 3. Ændringer i den planlagte tjenestes placering kan ske efter drøftelse med medarbejderen og kun i ganske særlige tilfælde. Orientering om ændringer i den planlagte tjeneste skal foregå i arbejdstiden med et varsel på mindst 1 døgn. Hvis 1-døgnsvarslet ikke overholdes, betales der for omlagte timer et tillæg, beregnet pr. påbegyndt halve time, på 9,3 kr. (31-3- niveau) pr. time. Ved omlagt rådighedsvagt udgør tillægget 14,8 kr. (31-3- niveau) pr. omlagt rådighedstime. Bemærkninger: Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte ifølge tjenesteplanen ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjeneste eller rådighedsvagt. Overarbejde er ikke omlagt tjeneste. En tjeneste kan omlægges inden for en 4-timers periode forud for den oprindelige planlagte vagts sluttidspunkt eller efter dens planlagte starttidspunkt. Du skal kende mødeplanen 4 uger frem. Såfremt mødeplanen ikke er kendt 4 uger frem, er det i strid med aftalens bestemmelser. 18

20 Mødeplanen må gerne være kendt længere tid i forvejen. Dette giver dog ikke ret til honorering af ændringer i mødeplanen, der sker med mere end 4 ugers varsel med mindre dette er aftalt. Hvis din mødeplanen indeholder væsentlige ændringer, f.eks. overgang fra tjeneste i fast dagvagt til tjeneste i blandede vagter eller omvendt - er det ikke tilstrækkeligt at varsle dette med de 4 uger. I den situation skal du have dit individuelle opsigelsesvarsel i henhold til Funktionærloven. Du kan i din overenskomst, under opsigelsesbestemmelserne, se hvor langt varsel du skal have, da det beror på hvor lang tid du har været ansat. Hvis du er i tvivl om din mødeplan indeholder væsentlige ændringer, skal du henvende dig til din tillidsrepræsentant eller i din lokale afdeling. Ændringer i mødeplanen De ændringer, som der kan ske i henhold til, er ændringer af tjenestens tidsmæssige placering. F.eks. at du i stedet for at udføre tjeneste i dagvagt skal udføre tjeneste om aftenen eller natten, eller at du skal møde før eller senere på en given dag. Sådanne omlagte tjenester kan kun ske indenfor en 4 timers periode forud for den oprindelige planlagte vagts sluttidspunkt eller efter dens planlagte starttidspunkt. En dagvagt tirsdag 8-1 kan derfor ændres til en aftenvagt mandag, nattevagt, aftenvagt tirsdag eller nattevagt tirsdag. Det kan illustreres således: Mandag Tirsdag Onsdag Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Bestemmelsen omhandler ikke over- eller merarbejde, inddragelse af arbejdsfri dage, afspadsering eller fridøgn, idet disse er reguleret i kapitel 4, Bestemmelsen omhandler heller ikke ændring af normaltjeneste til rådighedsvagt/døgnvagt, eller omvendt. (se herom i 19) Hvordan ændringer i den aftalte mødeplan skal honoreres, skal aftales lokalt. Kan man ikke blive enige, er der i stk. 3 som gælder. 19

21 Det er kun i særlige tilfælde, at tjenesten kan omlægges. Det kan f.eks. være sygdom blandt dine kollegaer eller andre forhold af akut karakter, som det ikke ved vagtplanlægningen var muligt at forudse. I sådanne tilfælde skal orienteringen i øvrigt kun foregå efter drøftelse med dig og i arbejdstiden, (på arbejdspladsen, eller i hjemmet hvis du har rådighedsvagt).

22 7. Fridøgn Stk. 1. Den ansatte skal kende fridøgnenes placering mindst 4 uger forud. Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale. Stk.. Der gives en ugentlig lang fridøgnsperiode af 55 til 4 timers varighed. Sammenlægning af flere fridøgnsperioder kan ske ved at forlænge perioden med 4 timer pr. fridøgn. En lang fridøgnsperiode kan opdeles i korte fridøgnsperioder på mindst 35 timer, dog 3 timer, hvis hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer. Sker der inddragelse af fridøgnet indenfor en 4-ugers perioden skal du se i 14. Udgangspunktet er, at du skal have en lang fridøgnsperiode hver uge, og fridøgnene skal fremgå af din mødeplan. En lang fridøgnsperiode har en varighed på mellem 55 og 4 timer. I stedet for en lang fridøgnsperiode kan du have to korte på hver mindst 35 timers varighed. Hvis der er aftalt nedsættelse af hviletiden på din arbejdsplads, kan den korte fridøgnsperiode være ned til 3 timer. Spørg din tillidsrepræsentanten/afdelingen om der er indgået lokalaftale om nedsat hviletid, og om den omfatter nedsættelse af fridøgnets længde. Hvis flere fridøgn lægges sammen til en lang fridøgnsperiode, kan de efterfølgende fridøgn nøjes med at have en længde på 4 timer. Efter bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn skal der gives et ugentligt fridøgn efter døgns arbejde. Hvis der skal ske yderligere udskydelse af det ugentlige fridøgn, kan det kun ske hvis der indgås en lokal aftale i henhold til Aftalen om hviletid og fridøgn. At fridøgnsperioden skal være på op til 4 timer kommer af, at perioden skal svare til det, man typisk har i et administrativt arbejde, nemlig fri fra fredag kl. 1. til mandag morgen kl. 8.. De 55 timer er et minimum, da der skal være mulighed for at ændre vagt- 1

23 type f.eks. fra dagvagt til nattevagt eller fra nattevagt til aftenvagt hen over et fridøgn. Minimumskravet til en lang fridøgnsperiode består altså af: 4 t + 4 t +7 t = 55 timer. Den kortes mulige periode er altså ikke afhængig af, om der er indgået en lokal aftale om nedsættelse af hviletiden. Det kan i et skema f.eks. se således ud: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag planlagt planlagt fridøgn fridøgn Fra kl. 4. tirsdag til fredag morgen kl. 8. er der 5 timers frihed. Perioden opfylder derved kravet til at være en lang fridøgnsperiode. Eller det kan se således ud: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag planlagt planlagt fridøgn fridøgn Fra tirsdag kl. 4. til fredag kl. 1. er der 4 timers frihed Forlænges den lange fridøgnsperiode med 4 timer, tæller den som både en lang og en kort fridøgnsperiode. Perioden skal i så fald være på mindst 79 timer. Forlænges der med yderligere 4 timer, udgør det to lange fridøgnsperioder. Langt og kort fridøgn sammenlagt er på minimum 4 t + 4 t + 4 t +7 t = 79 timer osv. Kort fridøgnsperiode Hvis der planlægges med korte fridøgnsperioder. Skal hver af disse perioder være på mindst 35 timer (3 timer, hvis der lokalt er aftalt nedsat hviletid til 8 timer).

24 Det korte fridøgn består af: 4 t + 11 t = 35 timer. Ved aftale om nedsat hviletid: 4 t + 8 t = 3 timer. Det kan f.eks. se således ud på et vagtskema: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag planlagt fridøgn døgnvagt 4.- Fra mandag kl. 1. til onsdag kl. 8. er der 4 timers frihed. Det er altså en kort fridøgnsperiode. Eller således: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Planlagt fridøgn Fra mandag kl. 4. til kl. 8. onsdag, er der 3 timers frihed - det er altså en kort fridøgnsperiode, når hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer. 3

25 8. Pauser Stk. 1. Pause af mindre end 1/ times varighed, hvor den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. Stk.. For lægesekretærer og telefonister inkluderer arbejdstiden en ½ times daglig spisepause under forudsætning af, at den daglige beskæftigelse er over 4 timer. Bemærkninger: Ifølge 4 i Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, skal det sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger timer. Pausen placeres inden for arbejdstiden således, at formålet med pausen tilgodeses. Det er aftalt, at du har ret til en pause af mindre end ½ times varighed, uden at blive trukket i løn. Det er den pause, der sædvanligvis kaldes frokostpausen. I den periode er du til rådighed for arbejdsgiveren. Det vil sige, at du ikke må forlade arbejdspladsen. Men selv om du er til rådighed, skal du have tid til at spise. Når du ikke trækkes i løn, betyder det, at det er arbejdsgiveren, der planlægger, hvornår spisepausen skal afvikles - sædvanligvis på et tidspunkt, der bedst passer i tjenesten. Pauser skal placeres indenfor arbejdstiden, således at formålet med pausen kan tilgodeses. Også i aften- og nattevagter har du ret til en spisepause. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at der i de lokale drøftelser om arbejdstilrettelæggelse inddrager spørgsmålet om pausernes placering. I planlægningen af pausernes antal og placering bør indgå en vurdering af: Intensiteten i/kompleksiteten af opgaverne. 4

26 Sammenhængen til bookning af undersøgelser og behandling. Arbejdstidens længde og placering. Vagtens bemandingsforhold. 5

27 9. Særlige fridage Stk. 1.a Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges: 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag i tiden fra kl. 1 til kl. 4. Personale, der må udføre effektiv tjeneste i ovennævnte tidsrum, honoreres efter de bestemmelser, der gælder for tjeneste på søndage. Normaltjeneste, udført i ovennævnte tidsrum, giver ikke ret til erstatningsfrihed. Afvikling af ferie og fridage på de nævnte dage giver ikke ret til erstatningsfrihed, ligesom der ikke ydes dobbelt godtgørelse, når de nævnte dage falder sammen med søndage eller søgnehelligdage. Med virkning fra 1. april 1 Stk. 1b Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges: Nytårsaftensdag i tiden fra kl. 1 til kl maj fra dagtjenestens begyndelse til kl. 4. Personale, der må udføre effektiv tjeneste i ovennævnte tidsrum, honoreres efter de bestemmelser, der gælder for tjeneste på søndage. Normaltjeneste, udført i ovennævnte tidsrum, giver ikke ret til erstatningsfrihed. Afvikling af ferie og fridage på de nævnte dage giver ikke ret til erstatningsfrihed, ligesom der ikke ydes dobbelt godtgørelse, når de nævnte dage falder sammen med søndage eller søgnehelligdage. Stk. a For telefonister ved sygehuse m.v. er nytårsaftensdag og påskelørdag fridage. Grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl. 1.. BEMÆRKNINGER: Såfremt telefonister ved sygehuse m.v. skal arbejde på en af de i stk. a nævnte fridage, betales timeløn med tillæg på 1 %. Hvis tjenesten udføres i tidsrummet 17- ydes der tillæg i henhold til 11,

28 stk. 3. Stk. b - Med virkning fra 1. april 1 For telefonister ved sygehuse mv. er nytårsaftensdag, påskelørdag og 1. maj fridage. BEMÆRKNINGER: Såfremt telefonister ved sygehuse m.v. skal arbejde på en af de i stk. b nævnte fridage, betales timeløn med tillæg på 1 %. Hvis tjenesten udføres i tidsrummet 17- ydes der tillæg i henhold til 11, stk. 3. Stk. 3. Med virkning fra 1. april 1 Det kan lokalt aftales, hvordan bestemmelserne omkring tjeneste på særlige fridage, 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag, skal udformes (fra 1. april 1 1. maj og nytårsaftensdag). Det kan lokalt for en region også aftales, at grundlovsdag fra 1. april 1 er fridag i stedet for 1. maj. 1. maj, Grundlovsdag og nytårsaftensdag er såkaldte særlige fridage. Altså ikke det samme som søgnehelligdage, hvor der nedskrives i din timenorm. Du får ikke en erstatningsfridag hvis du skal arbejde på en af de nævnte dage. Ved overenskomstfornyelsen (OK 11) er det med virkning fra 1. januar 1 aftalt, at de nuværende to halve fridage 1. maj og Grundlovsdag samles til en hel fridag, således at 1. maj bliver en hel fridag og Grundlovsdag bliver en almindelig arbejdsdag, altså uden nogen former for tillæg. Der vil lokalt i en region være mulighed for at aftale, at det i stedet er Grundlovsdag, der bliver en hel fridag. Efter 1. januar 11, er det altså kun 1.maj og 31. december der har status som særlige dage Hvis du skal arbejde 1. maj, skal du have weekendtillæg for alle arbejdstimer fra dagtjenestens begyndelse, og husk der gives ikke erstatningsfrihed for arbejdet 1. maj. Hvis en særlig fridag falder på en søndag, skal du have weekendtillæg hele døgnet, falder den på en lørdag, er der weekendtillæg tidligst fra kl.. 7

29 Der står i paragraffen, at der gives ret til frihed i videst muligt omfang, uden at normaltjenesten omlægges. Hvordan du kan holde fri i videst muligt omfang er naturligvis forskelligt fra arbejdsområde til arbejdsområde. Falder den særlige fridag på en dag, hvor der normalt planlægges med almindelig drift og fuld bemanding, og området ikke har akutfunktioner, kan mange holde fri, mens det ikke er muligt i samme omfang, hvor en arbejdsplads har akutfunktion eller på en dag, hvor der i forvejen er en reduceret bemanding. Som udgangspunkt vil din arbejdsplads på de særlige dage, alene skulle bemandes med det beredskab, som man har i weekenderne, sådan at flest muligt kan holde fri. Normaltjenesten må ikke i den forbindelse omlægges, siger aftalen. Det betyder, at det er for arbejdsgivers regning, du holder fri. Der skal således ikke ske afspadsering af vagten, og der må heller ikke kun være planlagt med timer indtil kl. 1, hvis arbejdsdagen normalt er længere. Der skal være planlagt med det normale daglige timetal, som dermed også er indgået i dit normtimetal. I kan lokalt aftale, hvem, der kan holde fri og hvornår I skal orienteres herom. 8

30 KAPITEL 4. ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER SAMT OVER- OG MER-ARBEJDE 1. Betaling eller afspadsering Stk. 1. Honorering gives som betaling eller afspadsering. Stk.. Afspadsering ud over det der fremgår af mødeplanen, skal varsles overfor medarbejderen med et varsel på mindst 4 døgn. Varslet skal gives i arbejdstiden. Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage. Afspadsering, der skal sikre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne kræver ingen varsling. Stk. 3. Aflyses afspadsering, jf. stk. med mindre end 4 døgn, honoreres tjenesten efter bestemmelserne for overarbejde. Afspadseringskontoen nedskrives som om afspadsering havde fundet sted. Stk. 4. Medmindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori arbejdet er præsteret. Hvis afspadsering ikke er afviklet, sker der betaling ved næste lønudbetaling. Det er arbejdsgiverne der bestemme, om arbejdstidsbestemte tillæg skal afspadseres eller udbetales, medmindre der lokalt er aftalt andet. Aften-/nattillæg skal udbetales, hvis der ikke er indgået lokalaftaler om andet. Der kan ikke indlægges afspadsering i en mødeplan med f.eks. 1 time dagligt. I stedet for afspadsering eller udbetaling kan man vælge at indregne de faste tillæg i beskæftigelsesgraden, se 11. Det vil fortrinsvis være en mulighed for faste aften-/nattevagter. 9

31 Placering af afspadsering Afspadsering må planlægges i en mødeplan, hvor der i forvejen ville være planlagt en tjeneste, da afspadsering er at betragte som arbejdstid, hvor du blot ikke skal møde på arbejde, men bruger af timerne på afspadseringskontoen. Tidspunktet (klokkeslæt) for afspadseringen skal markeres i mødeplanen, og udgangspunktet er, afspadsering afvikles i hele dage. Såfremt der er behov for at få normtimerne til at gå op, kan der op til et fridøgn planlægges med enkelte afspadseringstimer. Hvis du bliver syg forud for planlagt afspadsering, er der forskellige regler for, om afspadsering afvikles eller ej. det afhængig af typen af afspadsering, det skal derfor fremgå af mødeplanen, hvilken form for afspadsering der er tale om, altså om det er afspadsering fra merarbejde, overarbejde eller weekendtillæg. Hovedreglen er, at det du kan optjene under sygdom kan du også afspadseres under sygdom. Der er også en hovedregel at de først optjente timer til afspadsering, er dem der skal afvikles først. Pålagt afspadsering Afspadsering, som ikke er fastlagt i mødeplanen, skal varsles med mindst 4 døgns varsel og i arbejdstiden. En arbejdsgiver kan ikke pålægge afspadsering med mindre end 4 døgns varsel, og kan heller ikke sige at du skal afspadsere hvis du er der hjemme. Det er hovedreglen, at afspadsering skal ske i hele dage. Hvis der er tale om, at der skal bruges afspadsering for at overholde hviletiden, kræves der ikke et varsel, idet den situation netop opstår uden varsel, f.eks. grundet overarbejde eller tilkald mellem to planlagte tjenester. Aflysning/inddragelse af afspadsering Hvis en planlagt afspadsering inddrages med mindre end 4 døgns varsel, skal tjenesten honoreres efter bestemmelserne om overarbejde, samtidig med at afspadseringsregnskabet nedskrives. 3

32 Eksempel: Bliver du med mindre end 4 døgns varsel pålagt en 8 timers tjeneste på en planlagt afspadseringsdag, honoreres de 8 timer som overarbejde, dvs. med tillæg på 5 % = 1 timer. Afspadseringsregnskabet nedskrives, som om du har holdt den planlagte afspadseringsdag med 8 timer. Bonus for manglende overholdelse af 4-døgnsvarslet er således 4 timer. Hvis en tilrettelagt afspadseringsdag af f.eks. 8 timers varighed aflyses, skal der registreres følgende i afspadseringsregnskabet: Afspadseringssaldo på f.eks. Tilrettelagt afspadsering Afspadseringssaldo herefter timer 8 timer 1 timer Honorering for pålagt tjeneste, 8 timer+ 5 % = Afspadseringssaldo herefter +1 timer 4 timer Saldoen er herefter opskrevet med 4 timer til i alt 4 timer. Hvis der ikke lokalt aftales noget andet, skal afspadseringstimer være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvor timerne er optjent. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal timerne udbetales. I kan lokalt aftale, at der kan ske udbetaling allerede måneden efter eller senere. Afspadsering - Sygdom/Barsel Afspadsering der er optjent ved tjeneste på særlige tidspunkter, fx. søgnehelligdage og weekend tjenester optjenes og afvikles under sygdom/barsel. Afspadsering af overarbejde/merarbejde kan derimod ikke optjenes og afvikles under sygdom/barsel. Denne afspadsering er ikke fast påregnelig, men resultat af en upåregnelig (ikke planlagt) indsats. Udbetaling - sygdom og barsel Honorering for tjeneste på særlige tidspunkter, der fast udbetales, skal også gives under sygdom og barsel med løn, da du har krav på sædvanlig dvs. fast påregnelig løn under sygdom og barsel med løn. (Ilse Both-dommen) 31

33 Ferieafvikling Hvis honoreringen for tjeneste på særlige tidspunkter altid afspadseres, kan du under ferieafvikling hverken optjene afspadsering eller afvikle afspadsering. Under ferien får du din fast sædvanlige løn. Udbetales der altid ydelser for arbejde på særlige tidspunkter, er disse ifølge retspraksis en del af din sædvanlige løn. Afspadseres ydelserne derimod, eller er de indregnet i beskæftigelsesgraden, så denne fast er lavere uden lønreduktion, er det fortsat den sædvanlige løn man oppebærer, en voldgiftspraksis har dog fastslået, at det sker uden at optjene og afvikle afspadsering i perioden. Du kompenseres således i denne situation ikke under ferien for arbejde på særlige tidspunkter. Eksempel 1: En fast aftenvagt, som normalt arbejder 4 dage a 8 timer ugentligt og en dag ugentlig a 5 timer, vil under ferien få udbetalt sædvanlig løn herunder aftentillæg. Med en uges ferie vil hun afvikle 37 ferietimer med den sædvanlige løn, som er med tillæg. Eksempel : Der er lokalt indgået aftale om mulighed for afspadsering af aftentillægget: En fast aftenvagt, som normalt arbejder 4 dage a 8 timer ugentligt og fast afspadserer sit aftentillæg med 5 timer ugentlig på femtedagen, vil således under ferien ikke optjene afspadsering af aftenvagterne, og heller ikke afvikle afspadsering af aftenvagterne. Med en uges ferie vil hun derfor afvikle 37 ferietimer med den sædvanlige løn, som er uden tillæg. Lokalt kan det ved aftaler om fast afspadsering være relevant at aftale, at der under ferien i den situation optjenes og afvikles afspadsering. I så fald vil aftenvagten i ovenstående situationen enten kun have brugt 3 ferie timer på ferieugen eller også have optjent afspadsering i normalt omfang, men ved afvikling af 37 ferietimer således have 5 timers afspadsering til gode. 3

34 11. Arbejde på særlige tidspunkter Stk. 1. Honorering for arbejde på særlige tidspunkter kan enten: betales som et tillæg af timelønnen eller afspadseres indregnes i beskæftigelsesgraden Stk.. Det aftales lokalt, hvordan arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Bemærkninger: Denne aftales bilag beskriver forskellige mulige modeller for honorering i forbindelse med arbejde på særlige tidspunkter. Honoreringen kan fastsættes pr. vagt/tjeneste eller som et særligt årligt tillæg pr. ansat, afspadsering eller en kombination heraf. Ud over tidspunktet for arbejdet kan der ved fastsættelse af honoreringen tages hensyn til, hvor belastet vagten er. Stk. 3 Kan der ikke opnås enighed om honorering for arbejde på særlige tidspunkter, gælder følgende honoreringer: For effektiv tjeneste i tidsrummet kl. 17. til 3. ydes et tillæg, der udgør 9 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering. For effektiv tjeneste i tidsrummet mellem kl ydes et tillæg, der udgør 3,5 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering. (Dog for ansatte omfattet af overenskomsten for lægesekretærer med virkning fra den 1-4-1: 34,5 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering). For effektiv tjeneste fra lørdag kl.. til søndag kl. 4. ydes et tillæg, der udgør 4 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering. For effektiv tjeneste på søgnehelligdage ydes et tillæg der udgør 5 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering. Medmindre andet aftales lokalt udbetales honorering for aften/nattjeneste kl Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt halve time. 33

35 Der er 3 muligheder i forhold til, hvordan de arbejdstidsbestemte tillæg tilgår medarbejdere: - Betaling - Afspadsering - Indregning i beskæftigelsesgrad Hvilke af ovennævnte honoreringsmuligheder der vælges, bør drøftes og skal efter anmodning drøftes på arbejdspladsen, jf. de indledende bemærkninger til arbejdstidsaftalen. Det er herved forudsat, at den lokale ledelse orienterer om påtænkte skift i honoreringsform. Særligt for så vidt angår tillæg for aften- og nattearbejde er udgangspunktet betaling, men anden honoreringsform end betaling kan anvendes, hvilket dog her forudsætter en lokal aftale herom. I stedet for afspadsering eller udbetaling kan du aftale at indregne de faste tillæg i beskæftigelsesgraden. Det vil være oplagt for faste aften-/nattevagter men også muligt for andre med skiftende vagter. Satserne for arbejdstidsbestemte ydelser skal aftales lokalt det vil sige mellem tillidsrepræsentant/den lokale afdeling og ledelsen. Hvis der ikke kan opnås enighed, vil de centralt aftalte tillæg være gældende. Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiveren ikke kan nægte at forhandle med henvisning til, at man alligevel ikke er indstillet på at anvende andre bestemmelser end det der er aftalt mellem FOA og RLTN. Du skal både have aften- og weekendtillæg for tjenesten på en lørdag mellem 17 3 Eksempel: Arbejde i tidsrummet lørdag kl. 15. til 3. honoreres således: lørdag kl. 15. til 17. = weekendtillæg lørdag kl. 17. til 3. = weekendtillæg + aftentillæg 34

36 Tillæg der udbetales ydes også under fravær ved sygdom, barsel og ferie, og er derfor en sædvanlig fast påregnelig løndel. Såfremt en søgnehelligdag falder på en lørdag, honoreres dagen som søgnehelligdag men ikke også med lørdagstillæg. Helligdage, der falder på søndage er ikke søgnehelligdage, og derfor får du alene weekendtillæg på f.eks. påskedag. Honoreringen for tjeneste i aften-/nattevagter skal udbetales, hvis der lokalt ikke er aftalt noget andet. For de øvrige honoreringer er det arbejdsgiver der afgør, om de udbetales eller afspadseres, medmindre I har indgået en lokal aftale om andet. Vær opmærksom på at der fra d. 1. januar 1, skal der beregnes pension af aften-og nattillægget, se mere i 8. 35

37 1. Overarbejde Stk.1. Arbejde ud over den daglige planlagte arbejdstid for fuldtidsansatte er overarbejde. Stk.. Ansatte, der pålægges at udføre overarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af overarbejde ud over 1 time ydes et tillæg pr. gang på,5 kr. (31-3- niveau). Stk. 3. Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag og betales med 5 % tillæg til timelønnen eller afspadseres med tillæg af 5 % (1:1,5). Bemærkninger: Hvis der mellem to normaltjenester udføres effektiv tjeneste (overarbejde eller tilkald uden for planlagt tjeneste), og der ikke kan opnås den planlagte hviletid på 11 (8) timer, gives medarbejderen tjenestefrihed med løn, indtil der er opnået 8 timers hviletid. Der finder afspadsering sted for øvrige planlagte timer. I andre tilfælde finder afspadsering sted. 13. Deltidsansattes merarbejde Stk. 1. Ved deltidsansattes merarbejde forstås arbejde, som ligger ud over det gennemsnitlige ugentlige timetal ifølge vedkommendes ansættelseskontrakt, og som ligger inden for den gennemsnitlige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte, og som i øvrigt ikke betragtes som overarbejde efter 1 stk. 1 eller som tilkald uden for planlagt tjeneste efter 14. Stk.. Deltidsansatte, der pålægges at udføre merarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af merarbejde ud over 1 time gives et tillæg pr. gang (dag) på,5 kr. (31-3- niveau). 3

38 Stk. 3. Deltidsansattes merarbejde betales med timeløn eller afspadseres 1:1. Merarbejdet opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Stk. 4. Der foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned. 1 omhandler overarbejde, mens 13 omhandler merarbejde. I arbejdstidsaftalens indledning fremgår det, at der bør fastlægges principper for, hvornår der skal anvendes mer- og overarbejde frem for timelønnede, vikarer m.v. Der kan ikke planlægges med overarbejde, men i øvrigt gælder det: At arbejdsgiveren skal tilrettelægge tjenesterne således, at overarbejde undgås. At der skal særlige grunde til at fravige den aftalte arbejdstid. At det skal varsles i arbejdstiden senest dagen før. At du er forpligtiget til at udføre pålagt over-og merarbejde i et rimeligt omfang. Hvis du af personlige grunde er ude af stand til at arbejde på det pågældende tidspunkt, skal du gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at det ikke er muligt at f.eks. arrangere børnepasning, fordi over- eller merarbejdet er pålagt med så kort varsel. Hvis du i forlængelse af en normaltjeneste har overarbejde i så stort et omfang, at du ikke kan nå at få mindst 8 timers hviletid, før næste tjeneste skal begynde, skal du have fri med sædvanlig løn for de timer, der mangler i, at du har fået 8 timers hviletid. Hvis ikke hviletiden lokalt er nedsat til 8 timer, vil du derudover skulle bruge 3 timers afspadsering for at opnå 11 timers hviletid, før du igen kan møde på arbejde. Over- og merarbejde Såvel over- som merarbejde er uforudset `ekstraarbejde, som oftest ligger i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedsvagt. 37

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 FORORD Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. Danske Regioners område

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. Danske Regioners område KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE Danske Regioners område OK 2008 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15 Denne kommenterede arbejdstidsaftale er udarbejdet af Sundhedskartellet, FOA og HK Kommunal Aftaletekst med fælles bemærkninger med arbejdsgiverne

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område

Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område Med 3F kommentarer OK2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Læsevejledning... 2 Kapitel 1 Aftalens område... 3 1 Personafgrænsning...

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Side 1 HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK

Side 1 HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.11.1 Side 1 FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK ARBEJDSTIDSAFTALE 2005 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE...

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15 Titel O.15 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge/sundhedsplejersker, kostfagligt personale, ergo- og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2016 Type Aftale Nummer 79.03 Publiceret 09-09-2015

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe 1 Danske Regioner - RLTN Rengøringsassistenter Det administrative dagområde Overenskomstens 14 Arbejdstidsaftalens 11 Rengøringsassistenter har i størst muligt omfang, ret til frihed uden at normaltjenesten

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015

KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015 KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015 Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F 1 Forord: 6 Indledning: 7 Forskelle i aftalerne de væsentligste opmærksomhedspunkter 7

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2008 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F. Bagerst i hæftes er optrykt lise over relevante afgørelser, domme mm.

Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F. Bagerst i hæftes er optrykt lise over relevante afgørelser, domme mm. Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F Bagerst i hæftes er optrykt lise over relevante afgørelser, domme mm. 1 Forord: 7 Indledning: 8 Forskelle i aftalerne de væsentligste opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Lokale aftaler om arbejdstid

Lokale aftaler om arbejdstid Lokale aftaler om arbejdstid For pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område Pædagogernes Forhandlingsfællesskab Blegdamsvej 124 2100 København Ø Juli 2010 Indledning Denne vejledning retter

Læs mere

Arbejdstidsaftale. for sygeplejersker. ansat ved. OK Fondens institutioner

Arbejdstidsaftale. for sygeplejersker. ansat ved. OK Fondens institutioner Bilag 1 Arbejdstidsaftale for sygeplejersker ansat ved OK Fondens institutioner Arbejdstidsaftale Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse af arbejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid også

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., RENGØRINGSASSISTENTER M.FL., OG FOTOGRAFER **NYT**

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Side 31 Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 32 Kapitel 1. Arbejdstilrettelæggelse...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.11 Side 2

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Vejledning om arbejdstid

Vejledning om arbejdstid Side 1 af 39 Vejledning om arbejdstid for de kommunale og regionale døgnområder Kommunerne: pr. 1. april 2016 Regionerne: pr. 1. april 2015 November 2017 Side 2 af 39 Indhold Indledning... 4 Drøftelser

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Rådighedsvagter og anden form for rådighed

Rådighedsvagter og anden form for rådighed Forbundet af It-professionelle Rådighedsvagter og anden form for rådighed Rådighedsvagter side 1 At have rådighedsvagt er ikke det samme som at holde fri. En ordentlig rådighedsaftale sikrer at man også

Læs mere