Parent Management Training - Forskning. Projektbeskrivelse - revideret udgave af udbud af november 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parent Management Training - Forskning. Projektbeskrivelse - revideret udgave af udbud af november 2005"

Transkript

1 (titel) CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J.B. Winsløws Vej 9B, 1. salfax: Tlf.: Fax: Parent Management Training - Forskning Projektbeskrivelse - revideret udgave af udbud af november februar 2006 Mette Birk-Olsen Line Seest Sinding Charlotte Horsted Jan Sørensen Nicolai Paulsen Ida Skytte Jakobsen Niels Vissing Side 1 af 42

2 Paremt Management Training Forskning Indholdsfortegnelse 1 Resumé Indledning Forskningsopgaven Opbygning af forskningsenhed Organisering Drift af databasen Indhentning af data Måleinstrumenter og kodning af videomateriale Spørgeskemaer Videooptagelser effektevalueringsstudiet Videooptagelser implementeringsstudiet Koderkorpset og kodetræner Etiske aspekter og datasikkerhed Anmeldelser Effektevalueringsstudie Hypoteser Undersøgelsesdesign Interventionens tilrettelæggelse Kontrolgruppen/TAU-behandlingens tilrettelæggelse In- og eksklusionskriterier Rekruttering af familier og dataindsamling Rekruttering af familier Frafald Instrumenter til dataindsamling Spørgeskemaundersøgelsen Videooptagelserne - samspilsopgaven Analyse Implementeringsstudiet...24 Side 2 af 42

3 6.1 Hypoteser Studiets tilrettelæggelse Undersøgelses design In- og eksklusionskriterier Rekruttering af terapeuter og datahåndtering Rekruttering af terapeuter Frafald: Terapeuter og familier Videomateriale og datasikkerhed Analyse MTV tilgang Organisering af behandlingen Forældrenes oplevelser Økonomiske konsekvenser Projektorganisation Samarbejdspartnere Diskussion af problemer ved at overføre resultater fra et studie til praksis Forskningsnetværk Følgegruppe Formidling Tidsplan Budget Bemanding Litteraturliste...39 Side af 42 3

4 1 Resumé Forskningsprojektet, Parent Management Training (herefter omtalt PMT) Forskning er et samarbejde mellem CAST, Den Sociale Højskole i Odense og Odense Socialpædagogiske Seminarium. Projektet indbefatter hhv. et effektevaluerings- og et implementeringsstudie af PMT i Danmark, som både fokuserer på de opnåede effekter og på PMT-behandlingens udviklingspotentiale i en dansk kontekst. Den overordnede ramme for PMT-analysen struktureres på baggrund af en MTVtilgang, der søger at undersøge hhv. 1) teknologien (PMT), 2) organisationen (kommuner/terapeuter), 3) brugerne (familier) og 4) økonomien. Til løsning af forskningsprojektet oprettes en forskningsenhed, organiseret ved følgende enheder: a) en projektledelse, som repræsenterer projektgruppen og som er ansvarlig for studiets fremdrift og kvalitetssikring, b) en datageneringsenhed, der består af fagpersoner/konsulenter med relevante kompetencer indenfor forskning og det social-pædagogiske område, og som skal sørge for datakvalitet og -sikring ifm. dataindsamling og -behandling, samt 3) et koderkorps, der vil bestå af pædagoger, som har modtaget undervisning i de kodeinstrumenter, der anvendes i studiet. 2 Indledning Forskningsprojektet løses i et samarbejde mellem Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet (projektleder), Den Sociale Højskole i Odense (DSH-O) og Odense Socialpædagogiske Seminarium (OSS). Der er et stigende krav om at få dokumenteret viden om, hvordan det sociale arbejde virker. Denne viden skal bruges og omsættes i forskning, uddannelse og praksis. De tre institutioner, der er gået sammen om dette forskningsprojekt, repræsenterer dels forskningskompetencer og dels et indgående kendskab til uddannelse samt viden om praksis. DSH-O kender rekvirenten af PMT-behandlingen, OSS kender Side af 42 4

5 leverandøren af PMT-behandlingen, og begge kender indgående modtageren fra teorien såvel som fra socialt arbejdspraksis. CAST har kompetencer i forhold til at organisere og styre en forskningsenhed, hvor vægten bl.a. ligger på randomiserede undersøgelser. 3 Forskningsopgaven Forskningsopgaven struktureres ud fra en overordnet ramme, der skal sikre en bred, alsidig og systematisk evaluering. Rammen bygger på MTV-tankegangen (medicinsk teknologivurdering), som er et - på verdensplan - anerkendt redskab til vurdering af metoder og indsatser indenfor sundhedstjenesteforskning. Rammen består af fire søjler: 1. Teknologien/program: Parent Management Training (herefter omtalt PMT) sammenlignet med den sædvanlige behandling kommunen tilbyder denne målgruppe (treatment as usual - herefter omtalt TAU), 2. Organisation: projektkommuner og personale/terapeuter, 3. Brugere: familier i form af forældre og barn, og 4. Økonomi: drifts- og samfundsøkonomi. Forskningsopgaven vil bestå af følgende delelementer: Opbygning af forskningsenhed (kap. 4) Effektevalueringsstudie, der belyser effekten af PMTs anvendelse (kap. 5) Implementeringsstudie, der belyser behandlingsintegritet dvs. anvendelsen af PMT (kap. 6) Studie af de organisatoriske aspekter vedrørende behandlingen i de enkelte projektkommuner, herunder bl.a. mulige barrierer og kompetence- og ressourcebehov (kap. 7) Brugerevaluering, der belyser forældres oplevelse af PMT (kap. 8) Økonomiske konsekvenser af brugen af PMT ud fra henholdsvis en drifts- og samfundsøkonomisk tilgang (kap. 9) Side af 42 5

6 4 Opbygning af forskningsenhed Formålet med forskningsenheden er at formulere, tilrettelægge og løse forskningsopgaver herunder løbende vedligeholdes og udvikling af en database indeholdende data af høj kvalitet om anvendelsen af PMT i Danmark. Databasen skal understøtte udviklingen og kvalitetssikre implementeringen af PMT i Danmark, samt bidrage til udvikling af evalueringsmetoder og konkret, evidensbaseret viden om socialpædagogiske metoders anvendelse på det sociale område. 4.1 Organisering Forskningsenheden vil bestå af følgende enheder: i) projektledelsen, der består af en projektleder, der repræsenterer projektgruppen og er ansvarlig for forskningsstudiernes fremdrift og kvalitetssikring, ii) datagenereringsenhed, der styres af fagpersoner med forskningserfaring og kompetencer indenfor det metodemæssige og socialpædagogiske område. Disse skal sikre høj datakvalitet og datasikring ifm. dataindsamling, -behandling og analyse herunder oversættelse og udarbejdelse af måle- og kodningsinstrumenter, introduktion af spørgeskemaerne til terapeuterne samt kontakt til projektkommunerne, iii) koderkorps, hvor en psykolog fra OSS er ansvarlig for opbygningen af korpset herunder rekrutteringen af ca. 11 kodere og for planlægning af undervisningen i anvendelse af kodeinstrumenterne. Det forventes, at de enkelte projektkommuner stiller nødvendigt videoudstyr, adgang til PC med e-post og Internet samt et egnet familiebehandlingsrum til rådighed for PMT-terapeuterne, jf. krav til kommunen ved optagelse af kandidater på PMT-uddannelsen (Styrelsen for Social Service 2005b). Det forudsættes, at TAUterapeuterne ligeledes kan benytte dette videoudstyr i behandling af familier, der indgår i effektevalueringsstudiet. Side af 42 6

7 4.2 Drift af databasen Udvikling og vedligeholdelse af databasen forventes at foregå i et samarbejde mellem Servicestyrelsen og CAST. Dokumentation for databasen udarbejdes, og vil bestå af to dele: En varedeklaration, der er en læsevenlig gennemgang af databasens dækningsområde, validitet, historie og datakilder. Denne dokumentation er primært målrettet sagsbehandlere og andre relevante aktører, der ønsker udtræk fra databasen. En teknisk specifikation bestående af en beskrivelse af de variable, der indgår i databasen. Denne dokumentation henvender sig til brugere og forskere, der ønsker en mere detaljeret gennemgang af de enkelte variable indeholdt i databasen. Styrelsen for Social Service er ansvarlige for drift for databasen, mens CAST er ansvarlige for datagenereringen i projektperioden. 4.3 Indhentning af data Forskningsenheden varetager følgende opgaver ifm. dataindsamlingen: varetagelse af planlægning samt procedurer for dataindsamling og -behandling, udarbejdelse af spørgeskemaer til forældre, terapeuter og pædagoger/lærere, udarbejdelse og indhentning af samtykkeerklæringer, udarbejdelse af informationsmateriale vedr. dataindsamling, indtastning samt kodning af datamaterialet. Data indsamles vha. henholdsvis spørgeskemaer og videooptagelser. Kommunen har en liste, hvor hver familie er opført med id-nummer. Dette id-nummer angives på en kopi af datamaterialet (spørgeskemaerne), som indsendes til forskningsenheden. Listen med id-numre opbevares aflåst hos kommunen, så det datamateriale, der sendes til forskningsenheden, ikke er personhenførbart, men udelukkende indeholder id-nummeret. Udover id-numre anføres følgende information for hver videokassette: konsultationsnummer, dato for optagelse, konsultationstema, tilstedeværende ved konsultationen samt barnets køn og alder. Kopi af spørgeskema makuleres efter endt indtast- Side af 42 7

8 ning. Alt originalt materiale opbevares hos behandlingsstedet, hvorfor videooptagelser returneres hertil efter endt databehandling. Lyd- og videofiler på forskningsenhedens computere slettes ligeledes ved endt databehandling. For hver familie (id-nummer) har terapeuten en log-bog indeholdende en checkliste over: skriftligt materiale, der skal udleveres til forældre og pædagoger/lærer (ex. spørgeskemaer, information om forskningsprojekt) herunder dato for udlevering skriftligt materiale, der skal returneres til terapeuten (ex. spørgeskema, samtykkeerklæring), herunder dato for aflevering mundtlige informationer, der skal gives (ex. information om forskningsprojekt, information om samtykke) herunder dato for overgivelse praktiske aftaler, der skal indgås (ex. tidspunkt for telefoninterview, tidspunkt for samspils-møde) herunder hvilke aftaler, der er indgået. Dermed sikres en ensartethed i terapeutens kontakt og samarbejde med familien og forskere på forskningsenheder ift dataindsamling og ensartethed i databehandling. 4.4 Måleinstrumenter og kodning af videomateriale I dataindsamlingen indgår udvalgte måle- og kodeinstrumenter. Instrumenter, der ikke forefindes i en dansk oversættelse, foreslås oversat ud fra etablerede retningslinier herfor, og valideret i det omfang, det findes nødvendigt Spørgeskemaer Kvalitativt data fra spørgeskemaet/interviewguiden kategoriseres med henblik på statistisk analyse. Spørgeskemaerne vil hhv. kunne anvendes som selvudfyldte skemaer samt som struktureret interviewguide i tilfælde, hvor respondenten ikke selv kan læse eller udfylde skemaet. For at sikre ensartethed i dataindsamlingen vil alle Side af 42 8

9 respondenter (forældre) blive introduceret til spørgeskemaerne og evt. interviews vil blive foretaget af eksterne interviewere. I undersøgelsen indgår bl.a. følgende måleinstrumenter til effektmåling og indsamling af oplysninger om familien og barnet (for nærmere beskrivelse af spørgeskemaerne, se afsnit 5.4.4): - Parent Daily Report Card (PDR) (Patterson et al. 1982). - Child behaviour checklist (CBCL) (Achenbach 1991a). - Teachers Report Form (TRF) (Achenbach 1991b). - Sociale færdigheder, baseret på en forældre- og en lærervurdering (SSRS) (Gresham et al. 1990) - Dyadic Adjustment Scale (Spanier 1976) - Describing Friend Questionnarie (Capaldi 1978) - Child Depression Inventory (Kovacks 1978) Videooptagelser effektevalueringsstudiet Videooptagelserne til effektevalueringsstudiet kodes via kodningsinstrumentet: - Family and Peer Process Code (FPPC). Instrumentet består af fire kategorier, der hver især omfatter en række koder: activity or withdrawal : work, play, read, eat, attend, unspecified, content indeholder otte koder, der beskriver positivt indhold, ni beskriver negativt og syv beskriver neutralt indhold, og den sidste kategori er affect : happy, caring, neutral, distressed, aversive, sad (Stubbs et al. 1998) Videooptagelser implementeringsstudiet Alle videooptagelser opfattes som observationsdata. Videooptagelserne til implementeringsstudiet kodes via kodeinstrumentet: Fidelity Implementation Score (FIMP) (Knutson et al. 2003). Et studie har vist gode egenskaber for instrumentets inter-rater reliabilitet (Forgatch et al. 1997). FIMP er designet til at kvantificere graden af behandlingsintegritet hos terapeuten. FIMP indeholder følgende skemaer: Side af 42 9

10 FIMP Procedures Checklist, der indeholder en række oplysninger om den enkelte videooptagelse, dels id-nummer, dato for optagelse mv., som omtalt i afsnit 4.3, og dels en klassificering af konsultationens indhold, opdelt i fire kerneområder (opmuntring, disciplin, monitorering og problemløsning), så det er muligt for koderne at identificere konsultationens centrale del, herunder om dette ligger først, midt eller sidst i konsultationen. Denne liste udfyldes af terapeuten efter konsultationen, og listen udgør grundlaget for kodernes udvælgelse af den del, som skal kodes (Knutson et al. 2003:5). FIMP Dimensions Rating Form, som anvendes i datakodningen, indeholder fem dimensioner: PMT knowledge, structure of session, skillful teaching strategies, application of appropriate intervention process skills, overall quality of the session, der vurderes ud fra en 9-punkt skala: 9-7 good work, 6-4 acceptable og 3-1 needs work (Knutson et al. 2003:25). 4.5 Koderkorpset og kodetræner Koderkorpset består af en kodetræner og ca. 11 kodere. Efter uddannelse i Norge er kodetræneren ansvarlig for udvælgelse og uddannelse af koderne. Kodertræneren er psykolog med erfaring i undervisning og vejledning af projektgrupper. Ved uddannelsen af koderne lægges stor vægt på, at de to kodegrupper fremstår som teams, der samarbejder om at lære at kode ensartet. Koderne er pædagogstuderende med interesse i anvendelse af videomediet til iagttagelse og planlægning af pædagogisk og terapeutisk virksomhed fx Marte Meo metoden. Koderuddannelsen består af undervisning i brug af kodeinstrumenterne, herunder praktiske øvelser samt en drøftelse af de begreber og udtryk, der anvendes. Herved sikres ensartet kodeforståelse og anvendelse. Undervisningen af koder og træning i håndteringen heraf strækker sig over 2 3 mdr. med 4 workshops à to dages varighed og mellemliggende træningsforløb, hvor grupperne under vejledning af kodetræner og gennem kollegial sparring træner i brug af kodeinstrumenterne. For at sikre, at FIMP-koderne får kendskab til PMT-metoden, forventes at en del af un- Side af 42 10

11 dervisningen foregår i samarbejde med PMT-studerende ved Kolding Pædagogisk Seminarium. En høj datakvalitet sikres ved at: a) koderne løbende afholder møder med henblik på erfaringsudveksling og standardisering af kodepraksis, b) der foretages en randomisering af, hvilke videooptagelser den enkelte koder skal kode, herunder sikring af, at alle familier bliver set af mere end en koder, og c) blinde koderne (så vidt muligt) ift. videooptagelsernes status, dvs., at koderne ikke har kendskab til, om der er tale om præ- eller post-undersøgelse, eller om det er en familie, der skal modtage/modtager PMT- eller TAU-behandling. Randomisering af videobånd vil blive forestået af ansat hos OSS, der ikke selv er under uddannelse som koder, og gjort ud fra standardiserede forskrifter. Samlet set forventes udannelse og træningen af koderne at tage ca. 100 timer pr. koder. 4.6 Etiske aspekter og datasikkerhed Information om projektet gives til alle forældre i form af både mundtlig og skriftlig information. Samtykke indhentes via en skriftlig samtykkeerklæring indeholdende information om projektet samt en præcisering af, at forældrene giver samtykke til, at: 1) deltage i evalueringsstudiet herunder tilfældig fordeling mellem PMT- og TAU-behandling, samt deltagelse i dataindsamlingen ved opstart og afslutning af behandlingen, 2) oplysninger, som indsamles om barnet og forældre, må indgå i forskningsstudiet, 3) der må indsamles oplysninger om barnet fra personale i institution og/eller skole, 4) der må foretages videooptagelser af konsultationer med terapeuten, 5) der må tages kontakt til familierne igen i forbindelse med et evt. opfølgningsstudie. Informationsmaterialet beskriver, jf. Datatilsynets standardvilkår, følgende: 1) hvem der foretager projektet, 2) hvorfor forældrene/familie er udvalgt til deltagelse heri, 3) formålet med projektet, 4) omlysning om personanonymitet, 5) oplysning om projektmedarbejdernes tavshedspligt, 6) oplysning om frivillighed ift. deltagelse, Side af 42 11

12 herunder information om, at man når som helst kan trække sig fra projektet, samt at en evt. beslutning om at droppe ud af projektet på ingen måde vil påvirke den nuværende eller fremtidig behandling af familien, 7) oplysninger om projektets dataansvarlige samt andre kontaktpersoner i form af stillingsbetegnelse, navn og telefonnummer, hvis deltagerne skulle ønske yderligere information, 8) oplysning om, at projektet er anmeldt til Datatilsynet efter persondataloven, samt at Datatilsynet har fastsat nærmere vilkår for projektet til beskyttelse af deltagernes privatliv, 9) oplysning om, at data indgår i en database, men at ingen oplysninger vil være personidentificerbare Anmeldelser Den Videnskabsetiske komité for Fyns og Vejle Amter ansøges om godkendelse af projektet. Projektet anmeldes til Datatilsynet. Fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger etableres ift. gældende regler for sikkerhed, jf. Datatilsynets sikkerhedsvejledning. Ved projektets afslutning vil spørgeskemaer og videokassetter blive tilintetgjort via pålidelig makuleringsservice. 5 Effektevalueringsstudie Formål med effektevalueringsstudiet er: a) at vurdere hvilket udbytte barn og forældre har af PMT-behandling i forhold til kommunens hidtidige og vanlige etablerede behandlingstilbud (TAU), b) metodeafprøvning af PMT i Danmark herunder at bidrage til den videre udvikling af metoden i Danmark, og c) identificering af, hvilke forhold i behandlingsprocesserne, der fremmer eller hæmmer en vellykket behandling. 5.1 Hypoteser Evalueringsstudiet designes med henblik på at teste følgende hypoteser om effekten af PMT-behandling sammenlignet med TAU-behandling. Side af 42 12

13 PMT er bedre end TAU til at: forebygge, reducere og stoppe adfærdsvanskeligheder hos børn øge social kompetence hos barnet forbedre samspil mellem barn og forældre få barnet til at fremtræde som mere velfungerende (mål: social kompetence og samspilsevner) i skole/daginstitution få barnet til at opleve øget trivsel i skole/daginstitution styrke forældres færdigheder som forældre, herunder at kunne anvende konkrete værktøjer og handlingsanvisninger i deres samspil med barnet Ligeledes forventes det, at effekten af PMT afhænger af følgende variable: a) barnets alder (bedste resultater forventes opnået i familier med børn under 8 år). b) alvoren af barnets og forældrenes problemer, c) hvor meget familien stresses af omgivelserne og d) kvaliteten af selve behandlingen. Endelig definition af hypoteser og deres operationalisering i forhold til måleinstrumenterne indgår som en del af arbejdet ved etablering af forskningsenheden. 5.2 Undersøgelsesdesign Studiet gennemføres som en præ-post undersøgelse i et randomiseret og kontrolleret forskningsdesign, der sammenligner PMT-behandling med TAU-behandling før og efter behandlingens opstart. Præ-undersøgelsen foretages før iværksættelse af behandlingen (baseline) og dermed inden forældrene ved, hvilken behandling de vil modtage. Familier randomiseres pba en stratificeret lodtrækning, der vil tage højde for køn, alder og problemtyngde (screeningsværktøj). Den stratificerede tilgang vælges, da en normal randomiseringsprocedure ikke nødvendigvis er garanti for, at grupperne bliver sammenlignelig, idet undersøgelsen bygger på relativ få familier. En nærmere tilgang til selve stratificeringsprocessen vil ske ud fra den oplevede Side af 42 13

14 køns- og aldersfordeling på børn, der normalt ses i forbindelse med henvisning til adfærdsbehandling. Familier i interventionsgruppen modtager PMT-behandling, og familier i kontrolgruppen modtager TAU-behandling. Post-undersøgelsen foretages, når den enkelte behandling afsluttes. Der forventes en gennemsnitlig behandlingstid på 6 til 9 måneder per familie (Ogden 2004:4; Solholm et al. 2005). Dataindsamlingen vil på begge tidspunkter bestå af en spørgeskemaundersøgelse samt videooptagelse. Der lægges op til, at familierne muligvis kan kontaktes efter et år. Her vil forældre og pædagoger/lærere blive bedt om at udfylde samme spørgeskemaer som tidligere, og der undersøges for evt. forskelle blandt de, der modtog hhv. TAU og PMT, ligesom den længerevarende effekt af PMT kan vurderes Interventionens tilrettelæggelse Alle familier i interventionsgruppen får PMT-behandling. Grundideen i PMT er, at forældrene gennem vejledning og øvelser udvikler bedre redskaber til og måder at håndtere konfliktfyldte situationer med deres børn. Det antages, at der i familier med børn som har alvorlige adfærdsproblemer, over tid har udviklet sig uhensigtsmæssige mønstre som er blevet fastlåste. Sigte med PMT-behandlingen er gennem en fast struktur at forandre på disse mønstre. Forskningsinterventionen er tilrettelagt ud fra PMT-behandlingens faste struktur, som det ligeledes ses implementeret i USA og Norge, bestående af følgende aktiviteter (Solholm et al. 2005): A: To indledende møder. Ved disse møder informeres forældrene om PMTbehandlingen, familiens problemer og ressourcer kortlægges samt barn og forældre foretager en samspilsopgave. Til disse møder udleveres og/eller udfyldes spørgeskema til/med forældre, og der foretages videooptagelse af en samspilsopgave (prædata). Herudover sørger terapeuten for at sende spørgeskema til barnets pæda- Side af 42 14

15 gog/lærer. Mellem møderne foretages telefoninterview med forældre mhp. udfyldelse af spørgeskema. For yderligere beskrivelse af møderne henvises til afsnit B: Konsultationer. Behandlingen af familien startes i form af en række konsultationer mellem forældre og terapeut. Første konsultation består i, at terapeut og forældre opbygger en samarbejdsrelation samt arbejder med at udvikle et fælles mål for behandlingen. Herefter introduceres et tema (se eksempler på temaer nedenfor), hvor forældre tildeles færdigheder til at kunne foretage konkrete opgaver ift. temaet herunder at lære forældrene, hvordan de kan øge sandsynligheden for at deres barn gør, hvad de beder om. Ved konsultationens afslutning får forældrene en hjemmeopgave relateret til dagens tema, som de skal løse i familien inden næste konsultation. Forældrene får udleveret forskelligt materiale, som kan anvendes i forbindelse med opgaveløsningen (fx huskesedler med definitioner af begreber og fænomener, beskrivelse af procedurer, idé-ark i forhold til tiltag, samt skriftlige og visuelle illustrationer). De efterfølgende konsultationer følger en fast struktur. Hjemmeopgaven gennemgås og evt. problemer diskuteres. Har forældrene ikke gennemført hjemmeopgaven skal de gentage samme opgave inden næste møde. Er hjemmeopgaven gennemført introduceres et nyt tema og en ny hjemmeopgave gives. Konsultationerne kan eksempelvis omfatte følgende temaer (Ogden 1999:12): opmuntring til samarbejde mellem forældre og barn (fx barnet gør, som der bliver sagt) læring af nye færdigheder fra forældre til barn herunder brug af belønning samt opstilling af regler grænsesætning og opfølgning herunder brugen af konsekvenser/tab af privilegier succes på skolen herunder lave lektier, sikre at barnet møder til tiden og er velforberedt kommunikation med barnet - herunder aktiv lytten og daglige samtaler observation og takling af følelser problemløsning og mestring af konflikter Side af 42 15

16 tilsyn med barnets aktiviteter Antallet af konsultationer vil variere alt efter familiens situation og behov. Det forventes, at hver familie i gennemsnit får ca. 20 konsultationer à 1 times varighed fordelt på 6-9 måneder (Ogden 2004:4; Solholm et al. 2005). Konsultationerne optages på video. Terapeuten påfører de i afsnit 4.3 nævnte oplysninger på videokassetten/filen. C: To afsluttende møder: Efter behandlingen er afsluttet foretages to afsluttende møder. Tilsvarende de to indledende møder foretages dataindsamlinger via spørgeskemaer, telefoninterview og en videooptagelse Kontrolgruppen/TAU-behandlingens tilrettelæggelse Alle familier i kontrolgruppen modtager projektkommunens TAU-behandling, dvs. det hidtidige og vanlige behandlingstilbud, der er etableret i kommunen. Hver behandling indledes og afsluttes med to møder tilsvarende den, der beskrives ifbm. interventionsgruppe i afsnit TAU-behandlingen vil afhænge af den enkelte kommunes organisation/udbud, samt kommunens population/volumen. Dog foreslås fastsat en ramme for TAUbehandlingen, at den skal være iværksat indenfor rammen af Servicelovens 40, stk. 2, nr. 2)-3) og 6)-7): 2) at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 3) at yde familiebehandling eller lignende støtte 6) at udpege en personlig rådgiver for barnet eller den unge 7) at udpege en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien. Der vil for hver kommune blive indsamlet minimumsinformation vedrørende eksisterende TAU-behandlinger, for at kunne sammenholde disse med PMT i den endelige analyse. Side af 42 16

17 5.3 In- og eksklusionskriterier Deltagergrundlaget er familier, dvs. børn og deres forældre, som indstilles/visiteres til behandling i projektkommunen. Familierne, som skal rekrutteres til studiet skal leve op til følgende in- og eksklusionskriterier: Inklusionskriterier: Forældre til børn, der: er mellem 4 og 12 år bor hos mindst én af de biologiske forældre har en antisocial og udadreagerende adfærd lider af alvorlige adfærdsforstyrrelser udviser oppositionel adfærd Eksklusionskriterier: Forældre til børn, der: lider af autisme har været udsat seksuelle overgreb (dokumenteret) er alvorligt psykisk udviklingshæmmede samt forældre, der er alvorlig psykisk udviklingshæmmet eller har alvorlige psykopatologiske symptomer I forhold til de definerede kriterier ses der en gråzone, der også foreslås indeholdt som eksklusionskriterier forældre til børn med neuropsykologiske skader, forældre til børn, der er voldsramte, samt forældre, der er misbrugere. Kriterierne gennemgås sammen med de sagsbehandlere i projektkommunerne, der indstiller familierne til behandling, så der sikres en fælles forståelse herfor. Dette sker i forbindelse med møder med projektkommunerne ved projektets opstart. Side af 42 17

18 5.4 Rekruttering af familier og dataindsamling Rekruttering af familier Familierne rekrutteres konsekutivt efterhånden som nye familier indstilles/visiteres til behandling i de deltagende projektkommuner. Projektkommunerne er hhv.: Ålborg, Ikast-Brande, Herning og Holstebro Kommuner. Det forventes at kommunerne medvirker positivt ved rekrutteringen af familier, og dette aftales nærmere ved møder med kommunerne og i samråd med Styrelsen for Social Service. Ultimo 2005 vil fire terapeuter være færdiguddannet og certificeret som PMTterapeuter. For hver PMT-terapeut indgår ligeledes to terapeuter, der kan tilbyde kommunens TAU-behandling henholdsvis i kontrolgruppe og udenfor studiet for de familier, der ikke ønsker at deltage i projektet. Der forventes et samlet deltagerantal på i alt 48 familier, idet hver PMT-terapeut kan bidrage med seks familier i 2006/7. Det betyder, at der er en maksimum kapacitet for inklusion af 24 familier i interventionsgruppen. Et tilsvarende antal TAU-familier vil indgå i kontrolgruppen. Det er den kommunale sagsbehandler, der har kontakt til den enkelte familie ifm. indstilling/visitering til behandling, som orienterer om studiet, herunder hvad det indebærer at være med i projektet. Sagsbehandlerne orienterer herom på grundlag af et informationsmøde og skriftligt informationsmateriale målrettet sagsbehandlerne. Der orienteres om både effektevalueringsstudierne og implementeringsstudiet, idet familier, der randomiseres til PMT-behandlingen ligeledes vil indgå i dette studie. De familier, der ikke viser interesse for studiet, tilbydes TAUbehandling, og vil naturligvis ikke indgå i forskningsprojektet. Familier, der viser interesse for deltagelse, får udleveret skriftligt materiale indeholdende en beskrivelse af studiet og inviteres til et informationsmøde. På informationsmødet informeres (igen) om studiet samt frivillighed og sikring af deltagernes anonymitet Familierne forberedes på, hvilken indsats de forventes at skulle yde, og hvilke konsekvenser dette kan have for de enkelte deltagere. Familierne skal nu tage endelig stilling til, om de ønsker at deltage i effektevaluerings- og implementerings- Side af 42 18

19 studiet. For de familier, der ønsker at deltage, indhentes samtykkeerklæring og familierne indkaldes til den første dataindsamling bestående af en spørgeskemaundersøgelse og en videooptagelse. Herefter foretages randomisering Frafald Terapeuterne registrerer alle sager, der tilgår i projektperioden, herunder hvilke sager, der opfylder inklusionskriterierne og hvilke der ikke gør. For familier, som ikke opfylder inklusionskriterierne, registreres årsag. Familier, der opfylder inklusionskriterierne orienteres om studiet og tilbydes deltagelse. For familier, der tilbydes deltagelse i effektevalueringsstudiet, men som ikke ønsker at deltage, indsamles data vedrørende årsag til manglende ønske om deltagelse. For familier, der ønsker at trække sig fra studiet efter dets opstart, vil der ligeledes blive indsamlet data vedrørende årsag til drop-out. Det skal dog understreges at familierne på et hvert tidspunkt kan takke nej eller frafalde, uden at der kræves begrundelse herfor. Ligeledes vil familier blive ekskluderes fra studiet, hvis terapeuten på et senere tidspunkt i studiet opdager, at nogle af eksklusionskriterierne er til stede. Alle familier, der frafalder studiet vil blive tilbudt TAU-behandling. Der udarbejdes frafaldsanalyse ift. rekruttering samt dropout Instrumenter til dataindsamling Til dataindsamlingen anvendes redskaber og måleinstrumenter tilsvarende norske undersøgelser, med henblik på at sikre sammenlignelige data. Der vil blive taget højde herfor i forbindelse med evt. oversættelse og validering af spørgeskemaer, så sammenlignelighedsgrundlaget ikke går tabt. Dataindsamlingen består af en spørgeskemaundersøgelse og videooptagelser, som gennemføres forud for behandlingsforløbet for den enkelte familie (præ/baseline) og efter afsluttet behandling (post/efter 6-9 måneder). Alt datamateriale lagres i databasen. Side af 42 19

20 5.4.4 Spørgeskemaundersøgelsen Formålet med spørgeskemaundersøgelserne er at kortlægge familiens situation, baggrund og omgivelser. Dette sker på baggrund af vurderinger foretaget af barnets forældre samt barnets pædagog i børnehaven/lærer skolen. Ligeledes forventes der foretaget undersøgelser af henholdsvis terapeuternes og forældrenes vurdering af behandlingen. I undersøgelsen indgår bl.a. følgende måleinstrumenter i spørgeskemaer. Målgruppe Beskrivelse Måleinstrument (tidspunkt) Baggrundsinformationer om familien Child Behavior Check- (familiens sammensætning; list barnets alder, køn, udvikling og (præ/post) helbred; forældrenes job og relation til barnet). Primær omsorgsperson blandt forældre Sociale færdigheder Social Skills Rating System (præ/post) Information om familien herunder (præ/post) familiens økonomi Hver af forældrene Spørgsmål om parforhold og hel- Dyadic Adjustment Scafylder udbredle skemaet. (præ/post) Forældre (Interviewer) Forældrenes observation af barnets Parent Daily Report adfærd over 3 dage (efter én pilot- Card dag, hvor de tester skemaet). (3 dage, præ/3 dage, Skemaet udfyldes via telefoninterview post) med forældre (Ogden Skema A B C a Side af 42 20

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune Smartphonestilborge remedadhd EvalueringafRemindforsøgeti SkanderborgKommune SMARTPHONESTILBORGEREMEDADHD EvalueringafRemindforsøgetiSkanderborgKommune KonsulentChristianeBundegaardPetersen Christiane.petersen@stab.rm.dk

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er implementeringsmanualen?... 3 De tre faser i implementeringsprocessen... 3 Forberedelsesfase... 4 Ledelse...

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6

Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6 Titel Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6 Dato: 28. juni 2013 Børn og Unge Sagsnr: 12/036287 Andreas Benediktson abe@socialstyrelsen.dk 1. Parterne

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Socialstyrelsen... 1 1 Indledning...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere