Parent Management Training - Forskning. Projektbeskrivelse - revideret udgave af udbud af november 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parent Management Training - Forskning. Projektbeskrivelse - revideret udgave af udbud af november 2005"

Transkript

1 (titel) CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J.B. Winsløws Vej 9B, 1. salfax: Tlf.: Fax: Parent Management Training - Forskning Projektbeskrivelse - revideret udgave af udbud af november februar 2006 Mette Birk-Olsen Line Seest Sinding Charlotte Horsted Jan Sørensen Nicolai Paulsen Ida Skytte Jakobsen Niels Vissing Side 1 af 42

2 Paremt Management Training Forskning Indholdsfortegnelse 1 Resumé Indledning Forskningsopgaven Opbygning af forskningsenhed Organisering Drift af databasen Indhentning af data Måleinstrumenter og kodning af videomateriale Spørgeskemaer Videooptagelser effektevalueringsstudiet Videooptagelser implementeringsstudiet Koderkorpset og kodetræner Etiske aspekter og datasikkerhed Anmeldelser Effektevalueringsstudie Hypoteser Undersøgelsesdesign Interventionens tilrettelæggelse Kontrolgruppen/TAU-behandlingens tilrettelæggelse In- og eksklusionskriterier Rekruttering af familier og dataindsamling Rekruttering af familier Frafald Instrumenter til dataindsamling Spørgeskemaundersøgelsen Videooptagelserne - samspilsopgaven Analyse Implementeringsstudiet...24 Side 2 af 42

3 6.1 Hypoteser Studiets tilrettelæggelse Undersøgelses design In- og eksklusionskriterier Rekruttering af terapeuter og datahåndtering Rekruttering af terapeuter Frafald: Terapeuter og familier Videomateriale og datasikkerhed Analyse MTV tilgang Organisering af behandlingen Forældrenes oplevelser Økonomiske konsekvenser Projektorganisation Samarbejdspartnere Diskussion af problemer ved at overføre resultater fra et studie til praksis Forskningsnetværk Følgegruppe Formidling Tidsplan Budget Bemanding Litteraturliste...39 Side af 42 3

4 1 Resumé Forskningsprojektet, Parent Management Training (herefter omtalt PMT) Forskning er et samarbejde mellem CAST, Den Sociale Højskole i Odense og Odense Socialpædagogiske Seminarium. Projektet indbefatter hhv. et effektevaluerings- og et implementeringsstudie af PMT i Danmark, som både fokuserer på de opnåede effekter og på PMT-behandlingens udviklingspotentiale i en dansk kontekst. Den overordnede ramme for PMT-analysen struktureres på baggrund af en MTVtilgang, der søger at undersøge hhv. 1) teknologien (PMT), 2) organisationen (kommuner/terapeuter), 3) brugerne (familier) og 4) økonomien. Til løsning af forskningsprojektet oprettes en forskningsenhed, organiseret ved følgende enheder: a) en projektledelse, som repræsenterer projektgruppen og som er ansvarlig for studiets fremdrift og kvalitetssikring, b) en datageneringsenhed, der består af fagpersoner/konsulenter med relevante kompetencer indenfor forskning og det social-pædagogiske område, og som skal sørge for datakvalitet og -sikring ifm. dataindsamling og -behandling, samt 3) et koderkorps, der vil bestå af pædagoger, som har modtaget undervisning i de kodeinstrumenter, der anvendes i studiet. 2 Indledning Forskningsprojektet løses i et samarbejde mellem Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet (projektleder), Den Sociale Højskole i Odense (DSH-O) og Odense Socialpædagogiske Seminarium (OSS). Der er et stigende krav om at få dokumenteret viden om, hvordan det sociale arbejde virker. Denne viden skal bruges og omsættes i forskning, uddannelse og praksis. De tre institutioner, der er gået sammen om dette forskningsprojekt, repræsenterer dels forskningskompetencer og dels et indgående kendskab til uddannelse samt viden om praksis. DSH-O kender rekvirenten af PMT-behandlingen, OSS kender Side af 42 4

5 leverandøren af PMT-behandlingen, og begge kender indgående modtageren fra teorien såvel som fra socialt arbejdspraksis. CAST har kompetencer i forhold til at organisere og styre en forskningsenhed, hvor vægten bl.a. ligger på randomiserede undersøgelser. 3 Forskningsopgaven Forskningsopgaven struktureres ud fra en overordnet ramme, der skal sikre en bred, alsidig og systematisk evaluering. Rammen bygger på MTV-tankegangen (medicinsk teknologivurdering), som er et - på verdensplan - anerkendt redskab til vurdering af metoder og indsatser indenfor sundhedstjenesteforskning. Rammen består af fire søjler: 1. Teknologien/program: Parent Management Training (herefter omtalt PMT) sammenlignet med den sædvanlige behandling kommunen tilbyder denne målgruppe (treatment as usual - herefter omtalt TAU), 2. Organisation: projektkommuner og personale/terapeuter, 3. Brugere: familier i form af forældre og barn, og 4. Økonomi: drifts- og samfundsøkonomi. Forskningsopgaven vil bestå af følgende delelementer: Opbygning af forskningsenhed (kap. 4) Effektevalueringsstudie, der belyser effekten af PMTs anvendelse (kap. 5) Implementeringsstudie, der belyser behandlingsintegritet dvs. anvendelsen af PMT (kap. 6) Studie af de organisatoriske aspekter vedrørende behandlingen i de enkelte projektkommuner, herunder bl.a. mulige barrierer og kompetence- og ressourcebehov (kap. 7) Brugerevaluering, der belyser forældres oplevelse af PMT (kap. 8) Økonomiske konsekvenser af brugen af PMT ud fra henholdsvis en drifts- og samfundsøkonomisk tilgang (kap. 9) Side af 42 5

6 4 Opbygning af forskningsenhed Formålet med forskningsenheden er at formulere, tilrettelægge og løse forskningsopgaver herunder løbende vedligeholdes og udvikling af en database indeholdende data af høj kvalitet om anvendelsen af PMT i Danmark. Databasen skal understøtte udviklingen og kvalitetssikre implementeringen af PMT i Danmark, samt bidrage til udvikling af evalueringsmetoder og konkret, evidensbaseret viden om socialpædagogiske metoders anvendelse på det sociale område. 4.1 Organisering Forskningsenheden vil bestå af følgende enheder: i) projektledelsen, der består af en projektleder, der repræsenterer projektgruppen og er ansvarlig for forskningsstudiernes fremdrift og kvalitetssikring, ii) datagenereringsenhed, der styres af fagpersoner med forskningserfaring og kompetencer indenfor det metodemæssige og socialpædagogiske område. Disse skal sikre høj datakvalitet og datasikring ifm. dataindsamling, -behandling og analyse herunder oversættelse og udarbejdelse af måle- og kodningsinstrumenter, introduktion af spørgeskemaerne til terapeuterne samt kontakt til projektkommunerne, iii) koderkorps, hvor en psykolog fra OSS er ansvarlig for opbygningen af korpset herunder rekrutteringen af ca. 11 kodere og for planlægning af undervisningen i anvendelse af kodeinstrumenterne. Det forventes, at de enkelte projektkommuner stiller nødvendigt videoudstyr, adgang til PC med e-post og Internet samt et egnet familiebehandlingsrum til rådighed for PMT-terapeuterne, jf. krav til kommunen ved optagelse af kandidater på PMT-uddannelsen (Styrelsen for Social Service 2005b). Det forudsættes, at TAUterapeuterne ligeledes kan benytte dette videoudstyr i behandling af familier, der indgår i effektevalueringsstudiet. Side af 42 6

7 4.2 Drift af databasen Udvikling og vedligeholdelse af databasen forventes at foregå i et samarbejde mellem Servicestyrelsen og CAST. Dokumentation for databasen udarbejdes, og vil bestå af to dele: En varedeklaration, der er en læsevenlig gennemgang af databasens dækningsområde, validitet, historie og datakilder. Denne dokumentation er primært målrettet sagsbehandlere og andre relevante aktører, der ønsker udtræk fra databasen. En teknisk specifikation bestående af en beskrivelse af de variable, der indgår i databasen. Denne dokumentation henvender sig til brugere og forskere, der ønsker en mere detaljeret gennemgang af de enkelte variable indeholdt i databasen. Styrelsen for Social Service er ansvarlige for drift for databasen, mens CAST er ansvarlige for datagenereringen i projektperioden. 4.3 Indhentning af data Forskningsenheden varetager følgende opgaver ifm. dataindsamlingen: varetagelse af planlægning samt procedurer for dataindsamling og -behandling, udarbejdelse af spørgeskemaer til forældre, terapeuter og pædagoger/lærere, udarbejdelse og indhentning af samtykkeerklæringer, udarbejdelse af informationsmateriale vedr. dataindsamling, indtastning samt kodning af datamaterialet. Data indsamles vha. henholdsvis spørgeskemaer og videooptagelser. Kommunen har en liste, hvor hver familie er opført med id-nummer. Dette id-nummer angives på en kopi af datamaterialet (spørgeskemaerne), som indsendes til forskningsenheden. Listen med id-numre opbevares aflåst hos kommunen, så det datamateriale, der sendes til forskningsenheden, ikke er personhenførbart, men udelukkende indeholder id-nummeret. Udover id-numre anføres følgende information for hver videokassette: konsultationsnummer, dato for optagelse, konsultationstema, tilstedeværende ved konsultationen samt barnets køn og alder. Kopi af spørgeskema makuleres efter endt indtast- Side af 42 7

8 ning. Alt originalt materiale opbevares hos behandlingsstedet, hvorfor videooptagelser returneres hertil efter endt databehandling. Lyd- og videofiler på forskningsenhedens computere slettes ligeledes ved endt databehandling. For hver familie (id-nummer) har terapeuten en log-bog indeholdende en checkliste over: skriftligt materiale, der skal udleveres til forældre og pædagoger/lærer (ex. spørgeskemaer, information om forskningsprojekt) herunder dato for udlevering skriftligt materiale, der skal returneres til terapeuten (ex. spørgeskema, samtykkeerklæring), herunder dato for aflevering mundtlige informationer, der skal gives (ex. information om forskningsprojekt, information om samtykke) herunder dato for overgivelse praktiske aftaler, der skal indgås (ex. tidspunkt for telefoninterview, tidspunkt for samspils-møde) herunder hvilke aftaler, der er indgået. Dermed sikres en ensartethed i terapeutens kontakt og samarbejde med familien og forskere på forskningsenheder ift dataindsamling og ensartethed i databehandling. 4.4 Måleinstrumenter og kodning af videomateriale I dataindsamlingen indgår udvalgte måle- og kodeinstrumenter. Instrumenter, der ikke forefindes i en dansk oversættelse, foreslås oversat ud fra etablerede retningslinier herfor, og valideret i det omfang, det findes nødvendigt Spørgeskemaer Kvalitativt data fra spørgeskemaet/interviewguiden kategoriseres med henblik på statistisk analyse. Spørgeskemaerne vil hhv. kunne anvendes som selvudfyldte skemaer samt som struktureret interviewguide i tilfælde, hvor respondenten ikke selv kan læse eller udfylde skemaet. For at sikre ensartethed i dataindsamlingen vil alle Side af 42 8

9 respondenter (forældre) blive introduceret til spørgeskemaerne og evt. interviews vil blive foretaget af eksterne interviewere. I undersøgelsen indgår bl.a. følgende måleinstrumenter til effektmåling og indsamling af oplysninger om familien og barnet (for nærmere beskrivelse af spørgeskemaerne, se afsnit 5.4.4): - Parent Daily Report Card (PDR) (Patterson et al. 1982). - Child behaviour checklist (CBCL) (Achenbach 1991a). - Teachers Report Form (TRF) (Achenbach 1991b). - Sociale færdigheder, baseret på en forældre- og en lærervurdering (SSRS) (Gresham et al. 1990) - Dyadic Adjustment Scale (Spanier 1976) - Describing Friend Questionnarie (Capaldi 1978) - Child Depression Inventory (Kovacks 1978) Videooptagelser effektevalueringsstudiet Videooptagelserne til effektevalueringsstudiet kodes via kodningsinstrumentet: - Family and Peer Process Code (FPPC). Instrumentet består af fire kategorier, der hver især omfatter en række koder: activity or withdrawal : work, play, read, eat, attend, unspecified, content indeholder otte koder, der beskriver positivt indhold, ni beskriver negativt og syv beskriver neutralt indhold, og den sidste kategori er affect : happy, caring, neutral, distressed, aversive, sad (Stubbs et al. 1998) Videooptagelser implementeringsstudiet Alle videooptagelser opfattes som observationsdata. Videooptagelserne til implementeringsstudiet kodes via kodeinstrumentet: Fidelity Implementation Score (FIMP) (Knutson et al. 2003). Et studie har vist gode egenskaber for instrumentets inter-rater reliabilitet (Forgatch et al. 1997). FIMP er designet til at kvantificere graden af behandlingsintegritet hos terapeuten. FIMP indeholder følgende skemaer: Side af 42 9

10 FIMP Procedures Checklist, der indeholder en række oplysninger om den enkelte videooptagelse, dels id-nummer, dato for optagelse mv., som omtalt i afsnit 4.3, og dels en klassificering af konsultationens indhold, opdelt i fire kerneområder (opmuntring, disciplin, monitorering og problemløsning), så det er muligt for koderne at identificere konsultationens centrale del, herunder om dette ligger først, midt eller sidst i konsultationen. Denne liste udfyldes af terapeuten efter konsultationen, og listen udgør grundlaget for kodernes udvælgelse af den del, som skal kodes (Knutson et al. 2003:5). FIMP Dimensions Rating Form, som anvendes i datakodningen, indeholder fem dimensioner: PMT knowledge, structure of session, skillful teaching strategies, application of appropriate intervention process skills, overall quality of the session, der vurderes ud fra en 9-punkt skala: 9-7 good work, 6-4 acceptable og 3-1 needs work (Knutson et al. 2003:25). 4.5 Koderkorpset og kodetræner Koderkorpset består af en kodetræner og ca. 11 kodere. Efter uddannelse i Norge er kodetræneren ansvarlig for udvælgelse og uddannelse af koderne. Kodertræneren er psykolog med erfaring i undervisning og vejledning af projektgrupper. Ved uddannelsen af koderne lægges stor vægt på, at de to kodegrupper fremstår som teams, der samarbejder om at lære at kode ensartet. Koderne er pædagogstuderende med interesse i anvendelse af videomediet til iagttagelse og planlægning af pædagogisk og terapeutisk virksomhed fx Marte Meo metoden. Koderuddannelsen består af undervisning i brug af kodeinstrumenterne, herunder praktiske øvelser samt en drøftelse af de begreber og udtryk, der anvendes. Herved sikres ensartet kodeforståelse og anvendelse. Undervisningen af koder og træning i håndteringen heraf strækker sig over 2 3 mdr. med 4 workshops à to dages varighed og mellemliggende træningsforløb, hvor grupperne under vejledning af kodetræner og gennem kollegial sparring træner i brug af kodeinstrumenterne. For at sikre, at FIMP-koderne får kendskab til PMT-metoden, forventes at en del af un- Side af 42 10

11 dervisningen foregår i samarbejde med PMT-studerende ved Kolding Pædagogisk Seminarium. En høj datakvalitet sikres ved at: a) koderne løbende afholder møder med henblik på erfaringsudveksling og standardisering af kodepraksis, b) der foretages en randomisering af, hvilke videooptagelser den enkelte koder skal kode, herunder sikring af, at alle familier bliver set af mere end en koder, og c) blinde koderne (så vidt muligt) ift. videooptagelsernes status, dvs., at koderne ikke har kendskab til, om der er tale om præ- eller post-undersøgelse, eller om det er en familie, der skal modtage/modtager PMT- eller TAU-behandling. Randomisering af videobånd vil blive forestået af ansat hos OSS, der ikke selv er under uddannelse som koder, og gjort ud fra standardiserede forskrifter. Samlet set forventes udannelse og træningen af koderne at tage ca. 100 timer pr. koder. 4.6 Etiske aspekter og datasikkerhed Information om projektet gives til alle forældre i form af både mundtlig og skriftlig information. Samtykke indhentes via en skriftlig samtykkeerklæring indeholdende information om projektet samt en præcisering af, at forældrene giver samtykke til, at: 1) deltage i evalueringsstudiet herunder tilfældig fordeling mellem PMT- og TAU-behandling, samt deltagelse i dataindsamlingen ved opstart og afslutning af behandlingen, 2) oplysninger, som indsamles om barnet og forældre, må indgå i forskningsstudiet, 3) der må indsamles oplysninger om barnet fra personale i institution og/eller skole, 4) der må foretages videooptagelser af konsultationer med terapeuten, 5) der må tages kontakt til familierne igen i forbindelse med et evt. opfølgningsstudie. Informationsmaterialet beskriver, jf. Datatilsynets standardvilkår, følgende: 1) hvem der foretager projektet, 2) hvorfor forældrene/familie er udvalgt til deltagelse heri, 3) formålet med projektet, 4) omlysning om personanonymitet, 5) oplysning om projektmedarbejdernes tavshedspligt, 6) oplysning om frivillighed ift. deltagelse, Side af 42 11

12 herunder information om, at man når som helst kan trække sig fra projektet, samt at en evt. beslutning om at droppe ud af projektet på ingen måde vil påvirke den nuværende eller fremtidig behandling af familien, 7) oplysninger om projektets dataansvarlige samt andre kontaktpersoner i form af stillingsbetegnelse, navn og telefonnummer, hvis deltagerne skulle ønske yderligere information, 8) oplysning om, at projektet er anmeldt til Datatilsynet efter persondataloven, samt at Datatilsynet har fastsat nærmere vilkår for projektet til beskyttelse af deltagernes privatliv, 9) oplysning om, at data indgår i en database, men at ingen oplysninger vil være personidentificerbare Anmeldelser Den Videnskabsetiske komité for Fyns og Vejle Amter ansøges om godkendelse af projektet. Projektet anmeldes til Datatilsynet. Fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger etableres ift. gældende regler for sikkerhed, jf. Datatilsynets sikkerhedsvejledning. Ved projektets afslutning vil spørgeskemaer og videokassetter blive tilintetgjort via pålidelig makuleringsservice. 5 Effektevalueringsstudie Formål med effektevalueringsstudiet er: a) at vurdere hvilket udbytte barn og forældre har af PMT-behandling i forhold til kommunens hidtidige og vanlige etablerede behandlingstilbud (TAU), b) metodeafprøvning af PMT i Danmark herunder at bidrage til den videre udvikling af metoden i Danmark, og c) identificering af, hvilke forhold i behandlingsprocesserne, der fremmer eller hæmmer en vellykket behandling. 5.1 Hypoteser Evalueringsstudiet designes med henblik på at teste følgende hypoteser om effekten af PMT-behandling sammenlignet med TAU-behandling. Side af 42 12

13 PMT er bedre end TAU til at: forebygge, reducere og stoppe adfærdsvanskeligheder hos børn øge social kompetence hos barnet forbedre samspil mellem barn og forældre få barnet til at fremtræde som mere velfungerende (mål: social kompetence og samspilsevner) i skole/daginstitution få barnet til at opleve øget trivsel i skole/daginstitution styrke forældres færdigheder som forældre, herunder at kunne anvende konkrete værktøjer og handlingsanvisninger i deres samspil med barnet Ligeledes forventes det, at effekten af PMT afhænger af følgende variable: a) barnets alder (bedste resultater forventes opnået i familier med børn under 8 år). b) alvoren af barnets og forældrenes problemer, c) hvor meget familien stresses af omgivelserne og d) kvaliteten af selve behandlingen. Endelig definition af hypoteser og deres operationalisering i forhold til måleinstrumenterne indgår som en del af arbejdet ved etablering af forskningsenheden. 5.2 Undersøgelsesdesign Studiet gennemføres som en præ-post undersøgelse i et randomiseret og kontrolleret forskningsdesign, der sammenligner PMT-behandling med TAU-behandling før og efter behandlingens opstart. Præ-undersøgelsen foretages før iværksættelse af behandlingen (baseline) og dermed inden forældrene ved, hvilken behandling de vil modtage. Familier randomiseres pba en stratificeret lodtrækning, der vil tage højde for køn, alder og problemtyngde (screeningsværktøj). Den stratificerede tilgang vælges, da en normal randomiseringsprocedure ikke nødvendigvis er garanti for, at grupperne bliver sammenlignelig, idet undersøgelsen bygger på relativ få familier. En nærmere tilgang til selve stratificeringsprocessen vil ske ud fra den oplevede Side af 42 13

14 køns- og aldersfordeling på børn, der normalt ses i forbindelse med henvisning til adfærdsbehandling. Familier i interventionsgruppen modtager PMT-behandling, og familier i kontrolgruppen modtager TAU-behandling. Post-undersøgelsen foretages, når den enkelte behandling afsluttes. Der forventes en gennemsnitlig behandlingstid på 6 til 9 måneder per familie (Ogden 2004:4; Solholm et al. 2005). Dataindsamlingen vil på begge tidspunkter bestå af en spørgeskemaundersøgelse samt videooptagelse. Der lægges op til, at familierne muligvis kan kontaktes efter et år. Her vil forældre og pædagoger/lærere blive bedt om at udfylde samme spørgeskemaer som tidligere, og der undersøges for evt. forskelle blandt de, der modtog hhv. TAU og PMT, ligesom den længerevarende effekt af PMT kan vurderes Interventionens tilrettelæggelse Alle familier i interventionsgruppen får PMT-behandling. Grundideen i PMT er, at forældrene gennem vejledning og øvelser udvikler bedre redskaber til og måder at håndtere konfliktfyldte situationer med deres børn. Det antages, at der i familier med børn som har alvorlige adfærdsproblemer, over tid har udviklet sig uhensigtsmæssige mønstre som er blevet fastlåste. Sigte med PMT-behandlingen er gennem en fast struktur at forandre på disse mønstre. Forskningsinterventionen er tilrettelagt ud fra PMT-behandlingens faste struktur, som det ligeledes ses implementeret i USA og Norge, bestående af følgende aktiviteter (Solholm et al. 2005): A: To indledende møder. Ved disse møder informeres forældrene om PMTbehandlingen, familiens problemer og ressourcer kortlægges samt barn og forældre foretager en samspilsopgave. Til disse møder udleveres og/eller udfyldes spørgeskema til/med forældre, og der foretages videooptagelse af en samspilsopgave (prædata). Herudover sørger terapeuten for at sende spørgeskema til barnets pæda- Side af 42 14

15 gog/lærer. Mellem møderne foretages telefoninterview med forældre mhp. udfyldelse af spørgeskema. For yderligere beskrivelse af møderne henvises til afsnit B: Konsultationer. Behandlingen af familien startes i form af en række konsultationer mellem forældre og terapeut. Første konsultation består i, at terapeut og forældre opbygger en samarbejdsrelation samt arbejder med at udvikle et fælles mål for behandlingen. Herefter introduceres et tema (se eksempler på temaer nedenfor), hvor forældre tildeles færdigheder til at kunne foretage konkrete opgaver ift. temaet herunder at lære forældrene, hvordan de kan øge sandsynligheden for at deres barn gør, hvad de beder om. Ved konsultationens afslutning får forældrene en hjemmeopgave relateret til dagens tema, som de skal løse i familien inden næste konsultation. Forældrene får udleveret forskelligt materiale, som kan anvendes i forbindelse med opgaveløsningen (fx huskesedler med definitioner af begreber og fænomener, beskrivelse af procedurer, idé-ark i forhold til tiltag, samt skriftlige og visuelle illustrationer). De efterfølgende konsultationer følger en fast struktur. Hjemmeopgaven gennemgås og evt. problemer diskuteres. Har forældrene ikke gennemført hjemmeopgaven skal de gentage samme opgave inden næste møde. Er hjemmeopgaven gennemført introduceres et nyt tema og en ny hjemmeopgave gives. Konsultationerne kan eksempelvis omfatte følgende temaer (Ogden 1999:12): opmuntring til samarbejde mellem forældre og barn (fx barnet gør, som der bliver sagt) læring af nye færdigheder fra forældre til barn herunder brug af belønning samt opstilling af regler grænsesætning og opfølgning herunder brugen af konsekvenser/tab af privilegier succes på skolen herunder lave lektier, sikre at barnet møder til tiden og er velforberedt kommunikation med barnet - herunder aktiv lytten og daglige samtaler observation og takling af følelser problemløsning og mestring af konflikter Side af 42 15

16 tilsyn med barnets aktiviteter Antallet af konsultationer vil variere alt efter familiens situation og behov. Det forventes, at hver familie i gennemsnit får ca. 20 konsultationer à 1 times varighed fordelt på 6-9 måneder (Ogden 2004:4; Solholm et al. 2005). Konsultationerne optages på video. Terapeuten påfører de i afsnit 4.3 nævnte oplysninger på videokassetten/filen. C: To afsluttende møder: Efter behandlingen er afsluttet foretages to afsluttende møder. Tilsvarende de to indledende møder foretages dataindsamlinger via spørgeskemaer, telefoninterview og en videooptagelse Kontrolgruppen/TAU-behandlingens tilrettelæggelse Alle familier i kontrolgruppen modtager projektkommunens TAU-behandling, dvs. det hidtidige og vanlige behandlingstilbud, der er etableret i kommunen. Hver behandling indledes og afsluttes med to møder tilsvarende den, der beskrives ifbm. interventionsgruppe i afsnit TAU-behandlingen vil afhænge af den enkelte kommunes organisation/udbud, samt kommunens population/volumen. Dog foreslås fastsat en ramme for TAUbehandlingen, at den skal være iværksat indenfor rammen af Servicelovens 40, stk. 2, nr. 2)-3) og 6)-7): 2) at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 3) at yde familiebehandling eller lignende støtte 6) at udpege en personlig rådgiver for barnet eller den unge 7) at udpege en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien. Der vil for hver kommune blive indsamlet minimumsinformation vedrørende eksisterende TAU-behandlinger, for at kunne sammenholde disse med PMT i den endelige analyse. Side af 42 16

17 5.3 In- og eksklusionskriterier Deltagergrundlaget er familier, dvs. børn og deres forældre, som indstilles/visiteres til behandling i projektkommunen. Familierne, som skal rekrutteres til studiet skal leve op til følgende in- og eksklusionskriterier: Inklusionskriterier: Forældre til børn, der: er mellem 4 og 12 år bor hos mindst én af de biologiske forældre har en antisocial og udadreagerende adfærd lider af alvorlige adfærdsforstyrrelser udviser oppositionel adfærd Eksklusionskriterier: Forældre til børn, der: lider af autisme har været udsat seksuelle overgreb (dokumenteret) er alvorligt psykisk udviklingshæmmede samt forældre, der er alvorlig psykisk udviklingshæmmet eller har alvorlige psykopatologiske symptomer I forhold til de definerede kriterier ses der en gråzone, der også foreslås indeholdt som eksklusionskriterier forældre til børn med neuropsykologiske skader, forældre til børn, der er voldsramte, samt forældre, der er misbrugere. Kriterierne gennemgås sammen med de sagsbehandlere i projektkommunerne, der indstiller familierne til behandling, så der sikres en fælles forståelse herfor. Dette sker i forbindelse med møder med projektkommunerne ved projektets opstart. Side af 42 17

18 5.4 Rekruttering af familier og dataindsamling Rekruttering af familier Familierne rekrutteres konsekutivt efterhånden som nye familier indstilles/visiteres til behandling i de deltagende projektkommuner. Projektkommunerne er hhv.: Ålborg, Ikast-Brande, Herning og Holstebro Kommuner. Det forventes at kommunerne medvirker positivt ved rekrutteringen af familier, og dette aftales nærmere ved møder med kommunerne og i samråd med Styrelsen for Social Service. Ultimo 2005 vil fire terapeuter være færdiguddannet og certificeret som PMTterapeuter. For hver PMT-terapeut indgår ligeledes to terapeuter, der kan tilbyde kommunens TAU-behandling henholdsvis i kontrolgruppe og udenfor studiet for de familier, der ikke ønsker at deltage i projektet. Der forventes et samlet deltagerantal på i alt 48 familier, idet hver PMT-terapeut kan bidrage med seks familier i 2006/7. Det betyder, at der er en maksimum kapacitet for inklusion af 24 familier i interventionsgruppen. Et tilsvarende antal TAU-familier vil indgå i kontrolgruppen. Det er den kommunale sagsbehandler, der har kontakt til den enkelte familie ifm. indstilling/visitering til behandling, som orienterer om studiet, herunder hvad det indebærer at være med i projektet. Sagsbehandlerne orienterer herom på grundlag af et informationsmøde og skriftligt informationsmateriale målrettet sagsbehandlerne. Der orienteres om både effektevalueringsstudierne og implementeringsstudiet, idet familier, der randomiseres til PMT-behandlingen ligeledes vil indgå i dette studie. De familier, der ikke viser interesse for studiet, tilbydes TAUbehandling, og vil naturligvis ikke indgå i forskningsprojektet. Familier, der viser interesse for deltagelse, får udleveret skriftligt materiale indeholdende en beskrivelse af studiet og inviteres til et informationsmøde. På informationsmødet informeres (igen) om studiet samt frivillighed og sikring af deltagernes anonymitet Familierne forberedes på, hvilken indsats de forventes at skulle yde, og hvilke konsekvenser dette kan have for de enkelte deltagere. Familierne skal nu tage endelig stilling til, om de ønsker at deltage i effektevaluerings- og implementerings- Side af 42 18

19 studiet. For de familier, der ønsker at deltage, indhentes samtykkeerklæring og familierne indkaldes til den første dataindsamling bestående af en spørgeskemaundersøgelse og en videooptagelse. Herefter foretages randomisering Frafald Terapeuterne registrerer alle sager, der tilgår i projektperioden, herunder hvilke sager, der opfylder inklusionskriterierne og hvilke der ikke gør. For familier, som ikke opfylder inklusionskriterierne, registreres årsag. Familier, der opfylder inklusionskriterierne orienteres om studiet og tilbydes deltagelse. For familier, der tilbydes deltagelse i effektevalueringsstudiet, men som ikke ønsker at deltage, indsamles data vedrørende årsag til manglende ønske om deltagelse. For familier, der ønsker at trække sig fra studiet efter dets opstart, vil der ligeledes blive indsamlet data vedrørende årsag til drop-out. Det skal dog understreges at familierne på et hvert tidspunkt kan takke nej eller frafalde, uden at der kræves begrundelse herfor. Ligeledes vil familier blive ekskluderes fra studiet, hvis terapeuten på et senere tidspunkt i studiet opdager, at nogle af eksklusionskriterierne er til stede. Alle familier, der frafalder studiet vil blive tilbudt TAU-behandling. Der udarbejdes frafaldsanalyse ift. rekruttering samt dropout Instrumenter til dataindsamling Til dataindsamlingen anvendes redskaber og måleinstrumenter tilsvarende norske undersøgelser, med henblik på at sikre sammenlignelige data. Der vil blive taget højde herfor i forbindelse med evt. oversættelse og validering af spørgeskemaer, så sammenlignelighedsgrundlaget ikke går tabt. Dataindsamlingen består af en spørgeskemaundersøgelse og videooptagelser, som gennemføres forud for behandlingsforløbet for den enkelte familie (præ/baseline) og efter afsluttet behandling (post/efter 6-9 måneder). Alt datamateriale lagres i databasen. Side af 42 19

20 5.4.4 Spørgeskemaundersøgelsen Formålet med spørgeskemaundersøgelserne er at kortlægge familiens situation, baggrund og omgivelser. Dette sker på baggrund af vurderinger foretaget af barnets forældre samt barnets pædagog i børnehaven/lærer skolen. Ligeledes forventes der foretaget undersøgelser af henholdsvis terapeuternes og forældrenes vurdering af behandlingen. I undersøgelsen indgår bl.a. følgende måleinstrumenter i spørgeskemaer. Målgruppe Beskrivelse Måleinstrument (tidspunkt) Baggrundsinformationer om familien Child Behavior Check- (familiens sammensætning; list barnets alder, køn, udvikling og (præ/post) helbred; forældrenes job og relation til barnet). Primær omsorgsperson blandt forældre Sociale færdigheder Social Skills Rating System (præ/post) Information om familien herunder (præ/post) familiens økonomi Hver af forældrene Spørgsmål om parforhold og hel- Dyadic Adjustment Scafylder udbredle skemaet. (præ/post) Forældre (Interviewer) Forældrenes observation af barnets Parent Daily Report adfærd over 3 dage (efter én pilot- Card dag, hvor de tester skemaet). (3 dage, præ/3 dage, Skemaet udfyldes via telefoninterview post) med forældre (Ogden Skema A B C a Side af 42 20

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling.

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling. Erfaringer med PMTO Artiklen beskriver erfaringer fra Ikast-Brande kommuner og er udvalgt efter Vidensportalens kriterier Hanne Mark PMTO-koordinator, Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdelingen Det

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

INTRODUKTION. Informationsmøde om SPELL 28. februar 2012 kl

INTRODUKTION. Informationsmøde om SPELL 28. februar 2012 kl INTRODUKTION Informationsmøde om SPELL 28. februar 2012 kl. 10-12 DAGSORDEN 1. Hvad er SPELL? 2. Udbytte af og bidrag til projektet 3. SPELL-projektets forløb 4. Spørgsmål Hvad er SPELL? Ny sproglig intervention

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

De Utrolige År Fokus på det positive samvær

De Utrolige År Fokus på det positive samvær De Utrolige År Fokus på det positive samvær 1 Målgruppen Målgruppen for programserien De Utrolige År er: - Børn i alderen 0-3 år, hvor indsatsen kan fremme det positive forældreskab og forebygge adfærdsvanskeligheder

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Indholdsfortegnelse Evaluering af 7 indsatser... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser En databaseret model for kvalitetsudvikling Dansk Evalueringsselskabs Årskonference Kolding, 8. september 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17.05.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnehuse Thyrasvej 9 Torben Delfs

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Vidensbaseret praksis

Vidensbaseret praksis Københavns Kommune Vidensbaseret praksis - meget mere end implementering af programmer Dorte Bukdahl Kontorchef, Kvalitetsudvikling og Resultater Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2 www.kk.dk Evidensbaserede

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: 8.3.2016 Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Eventyrhaven Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion N O TAT Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion Spørgeskemaet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem KL og de 10 projektkommuner i projekt Udsatte børn i dagtilbud. Herudover har vi fået sparring

Læs mere

MiniPAS - et pædagogisk vurderings- og beskriveredskab for børn fra 2-6 år

MiniPAS - et pædagogisk vurderings- og beskriveredskab for børn fra 2-6 år MiniPAS, vurdering, børn, Læs eller udskriv denne artikel, hvis du ønsker et kort velbegrundet overblik på en MiniPAS vurdering. Læs mere www.munkholm.cc MiniPAS - et pædagogisk vurderings- og beskriveredskab

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres af CAFA. Det beskrives, hvilke overvejelser og tilgange, CAFA har til undersøgelsens

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

4. Samtalen med familien 4.1 Visitation Visitationssamtalen med familien skal gerne forløbe som den plejer.

4. Samtalen med familien 4.1 Visitation Visitationssamtalen med familien skal gerne forløbe som den plejer. 1. Centrale præmisser for effektstudiet Dette studie kan kun gennemføres med jeres opbakning. I er et yderst vigtigt led i studiet, da det jo er jer, der skal formidle studiets præmisser til familien.

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere