Projektets formål: Projektets målgruppe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets formål: Projektets målgruppe:"

Transkript

1 Projektets formål: Projektets formål er at afprøve og implementere en forebyggende og behandlende, evidensbaseret metode i forhold til unge med rusmiddelproblemer. Brydehusets erfaringer fra samarbejde med flere ungdomsuddannelsesinstitutioner (se afsnit om organisation og ledelse), med en række kommuner fortrinsvis nord og vest for hovedstaden og i øvrigt et stigende antal henvendelser i husets pårørenderådgivning fra forældre til unge rusmiddelbrugere, peger på, at der i høj grad er brug for og efterspørgsel på et kvalificeret behandlingstilbud til unge. Efterspørgslen sker på tværs af kommunerne, men der tegner sig et billede af at unge fra sociale boligområder med overvejende lave socioøkonomiske forhold er noget overrepræsenterede. Netop disse boligområder findes der mange af både i Ballerup, som har landet største andel af boligsocialt byggeri og i øvrigt i vestegnskommunerne. Samtidig er det relevant at bruge husets årelange arbejde med både stof- og alkoholafhængige som et væsentligt argument for en målrettet indsats over for unge. De fleste af de mest udsatte stof- og alkoholafhængige, som vi har arbejdet med gennem årene, har præcis startet deres rusmiddelkarriere i ungdomsårene. Det giver derfor god mening at arbejde med metoder rettet mod gruppen af unge med rusmiddelproblemer ud fra både et behandlende og et forebyggende perspektiv. Konkret skal projektet medvirke til at udbrede kendskabet til rådgivnings- og behandlingsmulighederne samt at tilbyde behandling efter U-18 modellen med henblik på at afhjælpe rusmiddelforbrug og misbrug, herunder sikre tilknytning til skole og uddannelsessystemet, modvirke kriminalitet og social stigmatisering. Projektets målgruppe: Projektet målgruppe er unge med rusmiddelproblemer i alderen år. Det kommunale tilhørsforhold er ikke afgørende, idet der findes mere eller mindre formaliserede samarbejdsaftaler med en række kommuner (se afsnit om organisation og ledelse), som betyder at der kan visiteres unge til behandlingstilbuddet fra flere kommuner. Der er ikke begrænsninger i målgruppen i forhold til hverken køn, alder eller etnicitet. Projektet vil i praksis kunne møde unge, som er yngre end 15 år, og disse vil blive vurderet fra henvendelse til henvendelse i forhold til hvorvidt de kan indgå i projektet eller blot som dokumentation på, at der er et behandlingsbehov for en endnu yngre målgruppe, som bør adresseres. Familierne til den del af målgruppen, der er under 18 år, skal inddrages både ud fra en betragtning om, at behandlingens succes blandt andet er betinget af familiernes opbakning og tilgang til de unge, og naturligvis på grund af myndighedsprincippet. Familier til den del af målgruppen, der er over 18 år, vil også kunne inkluderes, hvis den unge giver samtykke til det, og det skønnes gavnligt for behandlingen. Brydehuset arbejder med familieorienteret behandling, og har derfor mulighed for at inddrage egentlige familieterapeutiske kompetencer i projektet. Endelig er der en perifærd, men relevant interessentgruppe nemlig alle de fagpersoner, som findes i ungemiljøet. Her tænkes på SSP-konsulenter, mentorer, vejledere, lærere og flere andre. I forhold til en primær, forebyggende indsats er denne gruppe særdeles vigtig. [1]

2 Antal forskellige brugere: Overordnet forventes at der på årsbasis vil være 40 unge tilknyttet projektet. Løbende optag til projektet vil betyde at antallet vil bevæge sig op og ned over perioden. Målgruppen vil dels kunne bestemmes i forhold til myndighedsalder. Det vil sige, at det forventes, at der vil være en bestand af unge under 18 år og en over 18 år. Fordelingen forventes i udgangspunktet at være 25 % under 18 år og 75 % over 18 år. En del af gruppen må forventes at henvende sig på ny i projektperioden, idet erfaringerne er, at dels vil nogle forsvinde fra behandlingen, før den er tilendebragt. Dels vil der ske tilbagefald efter endt behandling en naturlig følge af at prøve grænserne af. De nuværende erfaringer både med unge og med voksne misbrugere viser en kønsfordeling på ca. 25 % kvinder/piger og ca. 75 % mænd/drenge. Hvordan opgøres antallet af brugere?: Direkte i projektgruppen vil der ske en løbende registrering af ungegruppen både på gruppe- og individniveau. Hver bruger vil have sin egen journal og behandlingsplan som opdateres ved kontakt. Desuden har Brydehuset en meget detaljeret statistik over husets klienter, omfattende oplysninger om indskrivningsperiode, behandlingstilbud, henvendelsesvej, genhenvendelser, udskrivningsårsag, opfølgning (jf. kvalitetsstandard) osv. I forbindelse med projektet vil der blive lavet en særskilt og tilsvarende statistik over deltagerne i projektet. Huset forventes desuden at overgå til et nyt journalsystem, KMD Nexus, fra efteråret I den sammenhæng bliver det muligt trække en række sammensatte data, som også vil kunne dokumentere forhold omkring projektets målgruppe. Mål på brugerniveau: SMART mål: Specifikt: Hvad ønsker vi at opnå? Vi ønsker at reducere unges skadelige brug af rusmidler. Vi ønsker fastholdelse på uddannelse/beskæftigelse/anden aktivitet. Vi ønsker at unge deltager i sunde sociale netværk og fritidsaktiviteter. Vi ønsker at opnå bedre trivsel hos de unge. Vi ønsker at styrke relationer i de unges tætteste netværk. Det vil som udgangspunkt sige den nærmeste familie. Hvorfor: Vi ønsker at forebygge, at de unge bliver yderligere social udsatte og gøre bedre i stand til at indgå i det etableret samfund. Vi ønsker at være synlige for den unge, og give dem en helhedsorienteret indsats. Hvem: Unge op til 25 år Målbare mål: (Tallene er baseret på SFI rapport; Unge i misbrugsbehandling, 2015 og ungmap vil bruges som målværktøj). [2]

3 Vi forventer at få 40 unge i behandling på årsbasis. Rusmidler: Ud af dem forventer vi at 50 % får reduceret deres rusmiddelindtag. Det vil sige, at de reducerer både stof og alkoholindtag. Mellem 25%-30% bliver og forbliver stoffrie. Det vil sige, de undlader at indtage deres hovedstof samt andre illegale stoffer Uddannelse/beskæftigelse: 60 % passer enten arbejde eller uddannelse ved udskrivning. Sociale relationer: Deltagelse i fritidsaktiviteter 60 % 75 % vil reducere deres kontakt til stofvenner. Familie: At alle indskrevne unge bliver tilbudt familiesamtaler år skal alle have deltaget i familiesamtaler år skal ca. 50 % have deltaget i familiesamtaler Trivsel: Vi forventer at 75 % af deltagerne, der har gennemført behandlingen vil have en oplevelse af, at trivslen er forbedret. Accepterende/attraktive mål: Deltagelse i behandling er frivillig og vil derfor som udgangspunkt give mening for de unge Familierne til de unge oplever støtte - både til de unge og til familierne som helhed De professionelle (ex. UU-vejledere, mentorer, opsøgende medarbejdere mfl.) får et fagligt medspil i samarbejdet omkring unge med rusmiddelproblemer Realistiske mål: Bredden i personalesammensætningen skaber et godt udgangspunkt for kombinationen af rådgivning, behandling og sociale aktiviteter Volumenen på antal medarbejdere er realistisk i forhold til det forventede antal unge Opnåelse af mål understøttes desuden af Brydehuset som overordnet organisation ved løbende inddragelse af specialister og kompetencer fra husets etablerede behandling Frafald og ustabilt fremmøde kan påvirke antal gennemførte forløb - men der skønnes at være 2,1% af gruppen af årige, som har et næsten dagligt forbrug af hash. I Ballerup alene er der årige, hvilket givet et potentielt behandlingssegment på 140 unge. (kilde: Ung-Map Misbrugsrapport 2015) Tidsafgrænset mål: Målene skal være gennemført indenfor den tid, hvor den unge er tilknyttet behandlingen, hvilket vi forudser vil variere, men med en gennemsnitslængde på 6 mdr. [3]

4 Projektets aktiviteter og forandringsteori: Forandringsteori på brugerniveau opsat i en ikke-kronologisk rækkefølge: Aktiviteter Screening/ung map Umiddelbare resultater Grundig udredning Kvalitetssikring af visitation til behandling Konkrete behandlingstilbud i Brydehuset Resultater på mellemlang sigt Konkret problemformulering i forhold til den unges udfordringer Resultater på lang sigt Den unge har opnået et passende tilbud i forhold til behovet Ung cafe Vejen ind i huset mulighed for at se og opleve stedet Deltagelse flere gange Styrke relation til medarbejderne Mulighed for at skabe et nyt netværk Social træning Første uforpligtende kontakt Stabil og aktiv deltagelse Er begyndt at danne bånd til de andre unge i værestedet Skabe motivation for forandring Sundt socialt fællesskab Ses udenfor gruppen. Etablering af vedvarende venskaber Den unge er klar til forandring Gruppe-behandling Socialisering til metoden Øget indsigt i problematisk adfærd Øget viden omkring rusmidler Regelmæssig deltagelse i gruppen Øget motivation for forandring Tilegnelse og træning af nye færdigheder. Eksponering og afprøvning af nye færdigheder Stoffrihed Reducering af rusmiddel indtag Øget psykisk trivsel Er i stand til at handle på hensigtsmæssige måder. Individuel behandling Udredning (ung-map) Skabe en god relation Forbedrede på gruppebehandling Rådgivende samtale Øget indsigt Øget motivation for forandring Tilegnelse af nye færdigheder Eksponering og afprøvning af nye færdigheder Øget psykisk trivsel Stoffrihed Reducering af rusmidler Er i stand til at handle på hensigtsmæssige måder Familieorienterede samtaler Afdække udfordringer og ressourcer i familien Motivere til at inddrage familien Opnå indsigt og forståelse for hinanden Skabe en platform for konstruktivt samarbejde Tilegne sig Er bedre til at kommunikere med hinanden og forstå hinandens bevæggrunde. Støttende [4]

5 kommunikative færdigheder familierelationer Socialfaglige aktiviteter Afdække behov for socialfaglige indsatser Rådgivende samtale Støtte til socialfaglige problemer, såsom boligforhold, økonomi, uddannelse/beskæftige lse m.m.. Afklaring omkring økonomi, bolig og uddannelse/ beskæftigelse Pædagogiske aktiviteter Øget motivation for at deltage i fælles aktiviteter Aktiv deltagelse Introduktion til foreningsliv Sunde sociale netværk og fritidsinteresser Forældrepårørendegrupper Støtte og netværk Viden om behandlingen og afhængighed Viden om egen rolle i den unges problematikker Være bedre klædt på til at håndtere egne og familiemæssige udfordringer Dokumentation af aktiviteter: Resultatet af Ungmap screening skal anvendes til udredning af væsentlige hovedproblematikker, der har relevans for den unges behandling: Visitation til behandlingstilbud og intensitet - i dialog med unge - udmøntes resultatet i nogle konkrete og aktuelle mål, som den unge skal arbejde med i sin behandling. Disse mål indskrives i den unges behandlingsplan, som der følges op på i faste intervaller, eller hvis forandringer i den unges situation giver anledning til det.ungmap systemet giver ligeledes adgang til TRM; trivsels- og monitoreringsværktøjet. Den unge kan på ugentlig basis udfylde et kort skema (skala) og få en grafisk tilbagemelding på udvikling i trivsel og rusmiddelforbrug m.v. TRM værktøjet er ved at blive opdateret med flere muligheder ifølge Professor Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning. Ungeprojektet vil holde et fast ugentligt møde, hvor der følges op på unges forløb herunder fremmøde og progression. Den unges fremmøde til samtaler og aktiviteter dokumenteres. Der vil blive fastlagt pædagogiske og sociale aktiviteter i løbet af ugen og det dokumenteres, hvem der møder op. Brydehuset følger systematisk op på borgere hhv. 1 og 6 måneder efter udskrivning[1]. Opfølgning indebærer anonymiseret dataindsamling om borgerens situation, herunder forbrug af illegale rusmidler og andre afhængigheder, forsørgelsesgrundlag m.v. [5]

6 Samme procedure og dataindsamling forventes at kunne bruges i projektet. Der laves kvartalsvise rapporter med udgangspunkt i dataindsamling og klientstastistik. Data fra Ungmap screening og TRM forventes at kunne bruges til at kvalitetssikre indskrivnings- og visitationsprocedure på gruppeniveau. De unge udgør en differentieret målgruppe i forhold til relevante problematikker. Det er forventningen, at Ungmap vil sikre højere kvalitet og systematik i udredning og efterfølgende visitation til det rette behandlingstilbud, herunder om den unge er egnet til behandling efter U/18 modellen. Projektet skal være med til styrke relationen til ungeteamet og fastholde de unge i behandling. Pædagogisk støtte og sociale aktiviteter skal sikre omsorg og støtte på daglig basis i forhold til at understøtte den unges evne til selv at håndtere hverdagen. Der vil også være tilbud om lektiehjælp og støtte til uddannelse. (Der ansættes en uddannet skolelærer i ungeteamet) Aktiviteterne skal supplere samtaler og det terapeutiske arbejde, så den unge lærer at omsætte indholdet herfra i konkret adfærd. Det skulle gerne føre til færre tilbagefald og bedre trivsel. Kan dokumenteres i forbindelse opfølgningssamtaler. Deltagelse i og effekt af aktiviteterne dokumenteres på individniveau i behandlingsplan og journal. Der vil derudover være behov for at drøfte rammer og aktiviteter i hele projektperioden, hvorfor der med fast interval vil blive afholdt projektgruppemøder. Organisation og ledelse: Projektet forankres i Brydehuset, som er Ballerup Kommunes rusmiddelcenter. Brydehuset er organisatorisk tilknyttet Center for Social og Sundhed i Ballerup Kommune. Projektet bliver organiseret som en særskilt projektorganisation direkte under Brydehusets ledelse. Centerleder bliver projektejer. Centerleder er samtidig garant for den gennemgående orientering til det politiske niveau og kommunens administration. Projektet får sin egen fysiske placering i huset med egen indgang og faciliteter som toiletter, opholdsrum, køkken og samtalerum. Tanken er at invitere nogle af de unge, vi har kontakt til idag, til at være med til at definere og indrette afdelingen. Projektet vil blive bemandet med 6 medarbejdere med lang erfaring indenfor rusmiddelrådgivning og behandling; 2 terapeuter/psykologer, 2 socialrådgivere, 1 socialpædagog og 1 skolelærer/pædagog. Disse medarbejdere vil have en 50/50 fordeling af arbejdstiden på hhv. ungeprojektet og i husets kerneopgaver i øvrigt. På den måde sikres dels en løbende integration af projektets metoder. Dels giver det mulighed for en relevant faglig sparring både mellem medarbejderne i ungeprojektet og på tværs af huset. Der ansøges om ca. en tredjedel af den reelle lønudgift pr. medarbejder i projektet ud fra en intention om, at Brydehuset også skal forpligte sig til en lønudgift i tilknytning til projektopgaven som i projektperioden gradvist skal overgå til drift og dermed som fast lønsum. [6]

7 Ud over de nævnte medarbejdere med direkte projekttilknytning ligger der nogle sundhedsfaglige ressourcer i huset, som kan bidrage til gode resultater i projektet. Eksempelvis læger, psykiater og sygeplejersker, som vil kunne medvirke til sundhedsfaglige screeninger, eventuel medicinering, sundhedssamtaler med fokus på blandt andet seksuel adfærd og prævention. I forhold til temaet samarbejdspartnere skal følgende interessenter nævnes: Brydehuset løser opgaver for en række kommuner både nord og vest for Ballerup Kommune. Der eksisterer et særligt tæt samarbejde med Furesø Kommune, Høje Taastrup Kommune, Egedal Kommune og Herlev Kommune, men samlet set er der klienter i huset fra ca. 10 kommuner. I forhold til Ballerup, Furesø og Egedal Kommuner er der et godt samarbejde på SSP-området, ligesom der også sker en jævnlig tematiseret vidensudveksling med UU-vejledningen. Brydehuset har en aftale med Borupgaard Amtsgymnasium og Ballerup-Herlev produktionsskole i forhold til en fremskudt og opsøgende indsats på disse skoler. Erfaringerne herfra har givet en stærk indikator i forhold til behovet for en målrettet, systematisk indsats overfor unge med rusmiddelproblemer. I forbindelse med puljeansøgningen har vi drøftet behovet for en styregruppe. Der er stor opmærksomhed og opbakning til projektet fra den centrale organisation, men umiddelbart skønnes projektets tema at være så driftnært, at det langt overvejende er relevant at styre projektet in-house med et tæt ledelsesmæssigt følgeskab og med reference til den centrale organisation via ledelsesnetværk. Til gengæld vil det være meget interessant at udveksle erfaringer og input med grupperne af interessenter omkring de unge. Vi vil derfor planlægge og gennemføre et antal workshops i projektperioden med henblik på at opnå en fælles viden på tværs af organisationen og fremdeles ved inddragelse af repræsentanter fra flere kommuner. Vi forestiller os en fast, halvårlig workshop for fagpersoner og en afslutningsworkshop for politikere og direktion. Videreførelse af projektets temaer efter tilskudsperiodens udløb: Denne ansøgning tager afsæt i en forudgående, grundig drøftelse af behovet for en særskilt indsats over unge med rusmiddelproblemer baseret på de erfaringer, som huset allerede har. Eksempelvis har Brydehuset i nogle år systematisk screenet alle nye borgere med KL s basisscreener. De indhentede erfaringer siger blandt andet, at den ikke er særligt velegnet til unge under 25 år - og slet ikke til unge under 18 år. På den baggrund har Brydehuset undersøgt markedet for andre screeningsmodeller rettet mod unge, og vi har netop haft medarbejdere på kursus i Ung-Map hos Center for Rusmiddelforskning i Århus. Derfor ligger det ligefor at få mulighed for også at arbejde med implementering af egentlige behandlingsmetoder, hvor Ung-Map screeningen kan bringes i spil. Intentionen med projektet er at udvide Brydehusets nuværende praksis til også at omfatte kvalificerede indsatser og metoder rettet mod unge med rusmiddelproblemer. Projektet organiseres på en måde, der medvirker til skabelse af fælles viden, og som samtidig skal sikre at metoderne forankres som en glidende overgang fra projektaktiviteter til praksis. [7]

8 Perspektivet er derfor, at arbejdet med og resultaterne af projektet skal være grobunden for den efterfølgende ungebehandling i huset. Kildehenvisninger: [1] Jf. SEL 101 og BEK nr. 430 af 30/04/2014. Stk. 2. Opfølgning, jf. stk. 1 nr. 8 på borgerens behandlingsplan, skal ske senest 1 måned og igen 6 måneder efter, et behandlingsforløb er afsluttet. De borgere, som er omfattet af opfølgningen, er borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som»færdigbehandlet«, udskrevet til et»andet tilbud«, udskrevet til»hospital«eller udskrevet med»anden årsag«til afsluttet behandling. Stk. 3. Monitorering af indsatsen, jf. stk. 1 nr. 14, skal omfatte opstilling af måltal for: a)andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri samt andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug. b)andelen af stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder. [8]

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation og formidling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Ungecenteret. Ny skærmdump. www.horsenskommune.dk

Ungecenteret. Ny skærmdump. www.horsenskommune.dk Ny skærmdump Indsatser til unge under 18 år, deres forældre og netværk: Rammerne for U-turn Typer af indsatser Tilgangen til indsatsen og vigtige samarbejdsrelationer Hvad kommer der ud af det? U-turn

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere

En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere 1 HVORFOR starte en OMBOLD træning? Fordi OMBOLD er et boldspil med regler, der betoner og understøtter et rummeligt fællesskab

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse

Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse Kursus Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse Udviklet i et samarbejde mellem Projekt trivsel og psykisk sundhed, PsykInfo i Region Syddanmark og Psykiatrifonden Psykisk sundhed og mestring

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Indsatser mod misbrug til unge og voksne

Indsatser mod misbrug til unge og voksne Temaoplæg Udvalget for Velfærd Sundhed Indsatser mod misbrug til unge og voksne Kristian Jepsen, Center for Socialt Udsatte - CSU & John Voigt Jensen, Ungecentret 28.1.2015 1 Indsatser mod misbrug til

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes stofpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner.

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

STRATEGI FOR MERE SUNDHED OG MINDRE MISBRUG

STRATEGI FOR MERE SUNDHED OG MINDRE MISBRUG STRATEGI FOR MERE SUNDHED OG MINDRE MISBRUG MERE SUNDHED OG MINDRE MISBRUG EN STYRKET FOREBYGGELSE OG MISBRUGSBEHANDLING Problemer i kølvandet på misbrug 1 af stoffer, medicin og alkohol er fortsat en

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES TILBUD 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES TILBUD INTRODUKTION Som led i Satspuljeprojektet Fremme af mental sundhed hos

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug 1 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug... 1 De væsentligste paragraffer:...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

Ansøgningsfrist 10. februar 2014 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 10. februar 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15.75.26.40 Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling Ansøgning sendes til: Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Puljestyring, pulje@sm.dk A Projektets/aktivitetens

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere