Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde Formål Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling Kommunalbestyrelsens ansvar Distriktslederens ansvar Den pædagogiske leders ansvar Forældrebestyrelser og husråd Forældrebestyrelsens kompetence Husrådets opgaver Forældrebestyrelsens sammensætning Valg til forældrebestyrelse Valg til husråd Valgbarhed for forældre Valgret for forældre Valgbarhed for medarbejdere Valgret for medarbejdere Valgperiode Beslutningsdygtighed Udtræden af forældrebestyrelsen og husrådet Konstituering Forældrebestyrelsens møder Sekretariatsbetjening Forretningsorden Dagplejens forældrebestyrelse Dialogforum Ændring af vedtægten...8 1

2 1. Vedtægternes gyldighedsområde Vedtægterne er gældende for Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i aldersgruppen fra 0 år og indtil barnets skolestart. Et dagtilbud er i Ballerup Kommune defineret som en distriktsinstitution, der har ét budget, én leder og én forældrebestyrelse. Der er i Ballerup Kommune pr. 1. august 2016 i alt 5 distriktsinstitutioner. Herudover er der en kommunal dagpleje, som ligeledes er omfattet af vedtægterne. 2. Formål Vedtægter for forældrebestyrelser har til formål: - at præcisere og redegøre for kompetencefordelingen mellem kommunen, forældrebestyrelsen og lederen af det enkelte dagtilbud, samt understøtte det gode samarbejde - at fastlægge de formelle rammer for valg og konstituering af en forældrebestyrelse - at angive rammerne for samarbejdet mellem forældrebestyrelserne og kommunens politiske ledelse 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har det overordnede økonomiske, juridiske og arbejdsgiveransvar for dagtilbuddenes virksomhed og fastsætter de overordnede mål og rammer for dagtilbuddene. Derudover er det Kommunalbestyrelsens ansvar at: - føre tilsyn med dagtilbud - træffe beslutning om optagelse af børn i dagtilbud - fastsætte forældrebetalingen 3.2 Distriktslederens ansvar Strategisk ledelse: - Har det overordnede ansvar for at arbejde med strategiudvikling og sammenhænge inden for 0-25 års området i samspil med sideordnede, underordnede og overordnede ledere på hele området - Iværksætter og sikrer gennemførelsen af de fremadrettede processer og visioner herunder Dagtilbud med Mening samt mål og prioriteringer for distriktets afdelinger - Omsætter politiske beslutninger og samskaber området i samarbejde med det politiske niveau. Personaleledelse: - Har det overordnede personaleansvar i distriktet, herunder rekruttering og afskedigelse af pædagogiske ledere samt kompetenceudvikling og uddannelse - Udøver nærværende ledelse af de pædagogiske lederes dagligdag med henblik på at udvikle, prioritere og give feedback - Varetager og udvikler et robust og sammenhængende ledelsesteam, der understøtter den tværgående og fælles ledelsesopgave i distriktet. - Ansvarlig for LUS (lederudviklingssamtaler). Faglig ledelse: - Har det overordnede ansvar for at sikre at national lovgivning og lokale politiske beslutninger i relation til 0-25 års-perspektivet implementeres, omsættes og udvikles i distriktets afdelinger - Skaber fælles retning for distriktet og integrerer de enkelte afdelingers daglige virke i distriktets overordnede målsætning - Inddrager og omsætter relevant forskning til pædagogisk kvalitet i distriktets afdelinger - Udvikler metoder til pædagogisk kvalitetssikring og leverer data til politisk opfølgning 2

3 - Sikrer et tæt samarbejde med relevantesamarbejdspartnere på relevante ledelsesniveauer, - herunder C-BUR, skole, BFO, klub, sundhedsplejerske, jobcenter, så der skabes de bedste betingelser for samarbejdet omkring distriktets børn og unge i et 0-25-årsperspektiv. Budget og økonomi: - Har det overordnede økonomiske ansvar for at dagtilbuddets virksomhed sker inden for den udmeldte bevilling. Herunder: kapacitetsstyring, dvs. tilpasning af pladser og personaleressourcer udarbejdelse af budget prioritering af budget herunder prioritering af en central pulje, der sikrer den samlede budgetoverholdelse i distriktet fordeling af budget til de enkelte afdelinger, herunder ledelsesressourcer opfølgning og optimering. - Har det overordnede ansvar for den administrative opgave. Forældrebestyrelsen: - Sekretær og sagsbehandler - Distriktslederen har ansvaret for, at de pædagogiske læreplaner udarbejdes og forelægges forældrebestyrelsen - Koordinere samarbejdet mellem bestyrelse og fx husråd Arbejdsmiljøet og MED-strukturen: - Har ansvaret for en velfungerende MED-struktur - Har det overordnede ansvar for at sikre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø - Har det overordnede ansvar for at skabe attraktive arbejdspladser med høj social kapital - Samarbejder med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 3.3 Den pædagogiske leders ansvar Faglig ledelse: - Har det faglige/pædagogiske ansvar for afdelingen og går forrest og aktivt ind i afdelingens pædagogiske udviklingsarbejde og hele distriktets udvikling - Implementerer de tiltag, der besluttes for distriktet, i afdelingen - Er nærværende i afdelingens hverdag - Understøtter gennem observation, sparring og feedback at medarbejderne selv tilrettelægger og gennemfører den daglige drift - Har ansvar for at udvikle de bedste betingelser for alle børns læring, trivsel og udvikling - Har ansvar for afdelingens resultater - Står i spidsen for afdelingens samarbejde med familierne - Koordinerer afdelingens samarbejde med C-BUR omkring børn i udsatte positioner. Personaleledelse: - Har ledelsesansvar for medarbejderne i afdelingen - Rekrutterer samt indstiller til afsked - Håndterer syge- og andet fravær - Ansvarlig for MUS (medarbejderudviklingssamtaler) - Planlægger og prioriterer kompetenceudvikling - Varetager det daglige arbejde med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt sikkerheden i afdelingen, herunder afdelingens sociale kapital. Strategisk ledelse: - Har ansvar for at holde sig opdateret omkring de kommunale visioner og strategier, herunder den overordnede strategi for 0-25 år - Formidler og oversætter overordnede målsætninger så der skabes mening for medarbejderne, og målsætninger omsættes til pædagogisk praksis 3

4 - Går forrest og aktivt ind i afdelingens implementeringsarbejde i forhold til overordnede mål og strategier. Budget og økonomi: - Har ansvar for at forvalte samt overholde afdelingens andel af det samlede budget - Sikrer at afdelingens økonomi forvaltes i sammenhæng med de pædagogiske mål og anvendelsen af afdelingens midler. 4. Forældrebestyrelser og husråd Stk. 1: I henhold til Dagtilbudsloven skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i dagtilbuddet med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Stk. 2: I hver afdeling nedsættes der et husråd. 5. Forældrebestyrelsens kompetence Stk. 1: Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver indenfor Dagtilbudslovens bestemmelser og de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen har fastsat. Stk. 2: Forældrebestyrelsens kompetence: A: at udarbejde principper for distriktsinstitutionens arbejde. B: at blive inddraget i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan. C: at udarbejde principper for anvendelse af en budgetramme D: indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af distriktsleder og pædagogiske ledere Bestyrelsens rettigheder ved ansættelse af dagtilbuddets leder sikres ved, at bestyrelsen jf. Ballerup Kommunes gældende retningslinjer ved lederansættelser deltager i ansættelsesudvalget. E: indstillingsret ved ansættelse af fastansat personale. e1: Bestyrelsen fastsætter selv, hvordan indstillingsretten udmøntes. Dette kan f.eks. ske ved, at bestyrelsen er repræsenteret i det ansættelsesudvalg, der varetager ansættelsen. Indstillingsretten er ikke en pligt men en mulighed. e2: I indstillingen kan forældrebestyrelsen overfor lederen af dagtilbuddet konkret pege på en person, der ønskes ansat i dagtilbuddet. e3: Lederen er ikke forpligtet til at følge forældrebestyrelsens indstilling, når forældrebestyrelse og lederen af dagtilbuddet peger på forskellige ansøgere. e4: Forældrebestyrelsen kan beslutte, at husrådet medvirker ved ansættelse af personale i afdelingen. Stk.3: Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har besluttet, at forældrebestyrelsen, såfremt forældrene i den enkelte enhed fravælger et kommunalt forældrebetalt frokosttilbud efter Dagtilbudsloven 16, kan beslutte, at der skal etableres en forældrearrangeret frokostordning og/eller en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. 6 Husrådets opgaver Stk. 1: Sikre kontakten mellem forældrebestyrelsen og forældrene i den enkelte afdeling Stk. 2: Udtale sig til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om principper for dagtilbuddets arbejde Stk. 3: Bidrage til arbejdet med de pædagogiske læreplaner for at sikre den enkelte afdelingens særkende Stk. 4: Udtale sig til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutning om anvendelsen af den samlede budgetramme Stk. 5: Drøfte anvendelsen af den budgetramme, som er allokeret til afdelingen Stk. 6: Tage beslutning om forhold og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen fx stå for forældrearrangementer for husets børn og forældre 4

5 Stk. 6: Forældrebestyrelsen kan beslutte, at husrådet medvirker ved ansættelse af personale i afdelingen. 7. Forældrebestyrelsens sammensætning Stk. 1: 1 forældrerepræsentant for afdelinger med under 120 enheder 1 og 2 forældrerepræsentanter for afdelinger med over 120 enheder. Stk. 2: Distrikt Hedegårdens bestyrelse består derudover også af en forældrerepræsentant for henholdsvis specialgruppen i Globen og Sesam. Stk. 3: 1 medarbejderrepræsentant for distrikter med op til 3 afdelinger, 2 medarbejderrepræsentanter for distrikter med 4 6 afdelinger og 3 medarbejderrepræsentanter for distrikter med 7 afdelinger og derover. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret. Stk. 3: Distriktsinstitutionens leder og en pædagogisk leder fra distriktet deltager i bestyrelsens møder (begge uden stemmeret). 8. Valg til forældrebestyrelse Stk. 1: Der vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen på forældremøder i de enkelte afdelinger i september. Stk. 2: Der vælges enten 1 eller 2 forældre alt efter afdelingens størrelse jf. 7. stk. 1. Stk. 3: Der vælges på samme møde et antal suppleanter højst svarende til det antal medlemmer, der er valgt til bestyrelsen. Stk. 4: En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf. Stk. 5: Valg til bestyrelse sker ved simpelt flertal, dvs. den/de personer med flest stemmer er valgt. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Er der herefter stadig stemmelighed, sker valget ved lodtrækning. Stk. 6: Valget foretages blandt de opstillede kandidater. Stk. 7: De opstillede kandidater er valgt, hvis de svarer til antallet af pladser i forældrebestyrelsen. Stk. 8: I tilfælde af, at der er flere kandidater end det antal, der skal vælges, gennemføres skriftlig hemmelig afstemning blandt de stemmeberettigede. Stk. 9: Der udpeges to stemmetællere én blandt de forældre, der ikke er kandidater og én blandt de pædagogiske medarbejdere, der deltager i forældremødet. Stk. 10: Medarbejderrepræsentanter til forældrebestyrelsen vælges af og blandt det fastansatte personale på et fælles personalemøde i september. Stk. 11: Valg af medarbejderrepræsentanter sker ved simpelt flertal, dvs. den/de personer med flest stemmer er valgt. I tilfælde af stemmelighed, skal der være omvalg mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Er der herefter stadig stemmelighed, sker valget ved lodtrækning. Stk. 12: Der kan hverken til valg af forældrerepræsentanter eller medarbejderrepræsentanter stemmes ved fuldmagt eller pr. brev, men kun ved personligt fremmøde. Stk. 13:Den pædagogiske leder, der deltager i forældrebestyrelsen, udpeges af og blandt de pædagogiske ledere i distriktet. 9. Valg til husråd Stk. 1: Bestyrelsesmedlemmet sidder automatisk i afdelingens husråd, - hvis der er 2 bestyrelsesmedlemmer i afdelingen, afgør de indbyrdes, hvem af dem der sidder i husrådet. Ved uenighed trækkes der lod. 1 1 barn 0-2 år = 2 enheder, 1 barn 3-5 år = 1 enhed 5

6 Stk. 2: Efter at der er valgt medlemmer til forældrebestyrelsen og på samme møde vælges der 3-5 forældre til afdelingens husråd. Stk. 3: Valg til husråd sker ved simpelt flertal, dvs. den/de personer med flest stemmer er valgt. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Er der herefter stadig stemmelighed, sker valget ved lodtrækning. 10. Valgbarhed for forældre Stk. 1: Ved forældre forstås de personer, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i dagtilbuddet. Stk. 2: Hvis en kandidat til forældrebestyrelsen ikke kan være til stede ved valget, kan kandidaten give fuldmagt til, at en anden fremmødt person kan opstille og modtage valg på kandidatens vegne. 11. Valgret for forældre Stk. 1: Følgende personer kan afgive stemme: A: Personer, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i dagtilbuddet. B: Personer, som har et barn i døgnpleje efter lov om social bistand C: Personer, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning D: Ugifte samlevende, der tilhører samme husstand som barnet, og hvor samleveren har forældremyndigheden over barnet, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning E: Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af C eller D. 12. Valgbarhed for medarbejdere Stk. 1: Fastansatte medarbejdere kan vælges til forældrebestyrelsen som medarbejderrepræsentanter Stk. 2: De pædagogiske ledere og distriktslederen kan ikke vælges som medarbejderrepræsentanter og har ikke stemmeret til valget. Stk. 3: En ansat i dagtilbuddet, der samtidig har et barn indskrevet i dagtilbuddet, kan ikke vælges som forældrerepræsentant i forældrebestyrelsen. 13. Valgret for medarbejdere Stk. 1: Hver fastansat medarbejder har én stemme. 14. Valgperiode Stk. 1: Både forældre- og medarbejderrepræsentanter vælges for en toårig periode. Ved første valg efter disse vedtægter i september 2016 er den ene halvdel af forældrebestyrelsen valgt for 12 måneder og den anden halvdel for 24 måneder. Stk. 2: Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvem der er valgt for 12 måneder, afgøres det ved lodtrækning. 6

7 Stk. 3: Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer. 15. Beslutningsdygtighed Stk. 1: Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 16. Udtræden af forældrebestyrelsen og husrådet Stk. 1: Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelse eller husråd, når medlemmets barn ophører i dagtilbuddet, hvorefter suppleanten indtræder. Stk. 2: En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen når ansættelsesforholdet ophører. 17. Konstituering Stk. 1: Senest 3 uger efter valget konstituerer forældrebestyrelsen sig med formand og næstformand. Stk. 2: Formanden og næstformand vælges af medlemmerne af forældrebestyrelsen blandt de forældrevalgte medlemmer. Stk. 3: Næstformanden indtræder som formand, når formanden er forhindret. Stk. 4: Medarbejderrepræsentanter kan ikke indtage formands- eller næstformandsposten, men de har stemmeret til valget af formand og næstformand. Stk. 5: Valget gennemføres som skriftligt flertalsvalg. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages en ny afstemning blandt de to kandidater, der opnåede flest stemmer i første runde. Er der herefter stadig stemmelighed, sker valget ved lodtrækning. 18. Forældrebestyrelsens møder Stk. 1: Møderne i forældrebestyrelsen har til formål at styrke dialogen og træffe beslutninger omkring principperne for dagtilbuddets arbejde jf. afsnit 5. Møderne skal derfor have fokus på det principielle. Stk. 2: Formanden indkalder i et samarbejde med distriktslederen til bestyrelsens møder og udarbejder sammen med lederen en dagsorden. Som udgangspunkt forestår lederen udsendelse af dagsordenen. Stk. 3: Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne. 19. Sekretariatsbetjening Stk. 1: Det er distriktslederens opgave at fungere som forældrebestyrelsens sekretær/sagsbehandler, og lederen deltager som sådan i forældrebestyrelsens møder. Stk. 2: Det er lederens ansvar at forberede sagerne og forelægge spørgsmål for bestyrelsen, herunder at belyse punkterne på en sådan måde, at bestyrelsen har mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger på det foreliggende grundlag. Stk. 3: En pædagogisk leder fungerer som sekretær for husrådet. 20. Forretningsorden Stk. 1: Forældrebestyrelsen skal senest inden udgangen af november fastlægge en forretningsorden for afholdelse af bestyrelsesmøderne. 7

8 Stk. 2: Af forretningsordenen bør fremgå: Hvilken procedure skal følges for indkaldelse til bestyrelsesmøder, udarbejdelse af dagsorden mv. Valg af ordstyrer og referent Faste punkter på dagsordenen Mødefrekvens og tidspunkt for møderne Hvordan sikres en god dialog i forældrebestyrelsen Bestyrelsens beslutningsproces Hvorledes deltager suppleanterne i bestyrelsens arbejde? Har de f.eks. taleret? Referatets form Hvordan formidles bestyrelsens informationer/beslutninger til forældrekredsen? 21. Dagplejens forældrebestyrelse Stk. 1: Der vælges minimum 3 og højst 7 repræsentanter af og blandt forældre i dagplejen Stk. 2: Der vælges 2 repræsentanter af og blandt dagplejerne/de ansatte i gæstehuset/tilsynet. Stk. 3: Dagplejelederen er sekretær for forældrebestyrelsen. Stk. 4: Valgtidspunkt, valgbarhed og valgret følger de samme retningslinjer, som gælder for de øvrige forældrebestyrelser. 22. Dialogforum Stk. 1: Med det formål at fremme betingelserne for en frugtbar og konstruktiv dialog mellem forældrene og den politiske ledelse etableres der et dialogforum med deltagelse af formændene for forældrebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget. Områdets direktør og centerchef deltager. Stk. 2: Dialogforummet mødes 3 gange årligt, og mødedatoerne fastsættes af Børne- og Skoleudvalget for et år ad gangen. Stk. 3: Til det ene af møderne inviteres formændene for skolebestyrelserne og klubbestyrelserne. Stk. 4: Forslag til punkter, der ønskes drøftet på mødet, fremsendes til Center for Skoler, Institutioner og Kultur senest 14 dage inden mødets afholdelse. Stk. 5: Dialogforummet arrangerer hvert andet år et temamøde, hvor medlemmerne af dagtilbuddenes forældrebestyrelser inviteres til at deltage. Formålet med temamødet er at sætte fokus på og drøfte aktuelle temaer vedrørende dagtilbuddene. Stk. 6: Deltagerkredsen kan, alt efter emne og form for temamødet, udvides til også at omfatte husrådene. Stk. 7: I de år, hvor der afholdes en temamøde for alle bestyrelsesmedlemmer, erstatter mødet et af de ordinære møder. 23. Ændring af vedtægten Denne vedtægt er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune d. xxx 2016 og kan kun ændres/ophæves af Kommunalbestyrelsen, efter at der er indhentet udtalelser fra forældrebestyrelserne. 8

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE Mål og rammer 1 Stk. 1 Dagtilbuddenes formål er i overensstemmelse med dagtilbudslovens mål og rammer for børn indtil skolestart. Stk. 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag Vedtægt For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX Lovgrundlag 1. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale, selvejende

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn]

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn] Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune [Institutionens navn] Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distriktsinstitutioner

Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distriktsinstitutioner Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distriktsinstitutioner Ballerup 1. december 2015 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distriktsinstitutioner...5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Sneglehuset

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Sneglehuset Forældrebestyrelsens beføjelser og kompetencer: Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde samt fastlæggelse af principper for anvendelsen af den tildelte budgetramme

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang 1. Institutionens forankring Institutionens navn er Den integrerede skoleinstitution Vestervang. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen er beliggende på adressen, Dannebrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE Side 1 af 7 Indhold: Formål side 2 1. Bestyrelsens sammensætning side 2 2. Valg og valgbarhed side 2 3. Konstituering af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagplejen

Styrelsesvedtægt for Dagplejen Styrelsesvedtægt for Dagplejen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes Dagpleje Styrelsesvedtægterne er udarbejdet i overensstemmelse med dagtilbudslovens 14, 15 og 16. Forældrebestyrelsens sammensætning

Læs mere

Målsætning. Styrelsesvedtægt. den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner

Målsætning. Styrelsesvedtægt. den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner Målsætning og Styrelsesvedtægt den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner Indholdsfortegnelse FORORD... 3 OVERORDNET POLITISK MÅLSÆTNING... 4 STYRELSESVEDTÆGT... 5 1: FORMÅL...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune (Oversigt over indholdsmæssige ændringer (markeret med gult)) 1 Ledelse og kompetence Byrådet i Roskilde Kommune

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Daginstitutioner i Assens Kommune Af 18.9.2007 Revideret 1.12.2008 Revideret 1.8.2011 Formåll Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsesarbejde i dagtilbud jf. Dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016

VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016 VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016 INDHOLD 1 Formål... 2 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 3 4 Valgbarhed og valgret... 4 5 Udtrædelse af bestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). 1: Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Vedtægter for privatinstitution

Vedtægter for privatinstitution Hasselvej 40A 8751 Gedved Vedtægter for privatinstitution 1. Privatinstitutionens navn er Hassel-Huset Privatinstitutionen har hjemsted i Horsens Kommune på adressen Hasselvej 40 A, 8751 Gedved 2. Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.09.16-P24-1-15 Dato:27.4.2016 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Revideret af Lotte Tangaa Tjalve d. 29.10.18 Sagsnr.: 18/22118 Indhold Formål... 3 Kapitel 1... 3 1. Byrådet... 3 Kapitel 2... 4 2. Bestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Kristian Helverskov Petersen 21. december 2018 Dokument nr. 480-2018-284464 Sags nr. 480-2018-14756 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...2

Læs mere

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5 Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5 Bilag til Hellested Friskoles vedtægt 1 Forankring I henhold til 1 i Hellested Friskoles vedtægt, har friskolen efter

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Den kommunale dagpleje

STYRELSESVEDTÆGT. Den kommunale dagpleje STYRELSESVEDTÆGT Den kommunale dagpleje Indhold 1 Byrådets mål og opgaver for dagplejen... 3 2 Forældrebestyrelsen... 4 3 Valgbarhed og valgret... 4 4 Valg til bestyrelsen... 5 5 Udtrædelse af bestyrelsen....

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den Private Institution Brumbassen

Vedtægter for den Private Institution Brumbassen Vedtægter for den Private Institution Brumbassen 1 Forankring Stk. 1. Institutionens navn er Den Private Institution Brumbassen, hjemhørende i Hillerød Kommune. 2 Formål Stk. 1. Institutionen drives som

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018 Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018 13. september 2018 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Herlev Kommune Styrelsesvedtægten refererer

Læs mere

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave.

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. Skt. Klem Skt. Klemens Vej 99, 5260 Odense S. tlf. 66150187 www.skt-klemens-bornehave.dk Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. 1. Navn. Institutionens navn er Skt. Klemens private

Læs mere

Den kommunale Dagpleje

Den kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Den kommunale Dagpleje Læring i Dagtilbud marts 2019 Læring i Dagtilbud Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde T: 7975 5000 Styrelsesvedtægt for den kommunale Dagpleje. I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Værdigrundlag for forældrebestyrelser Forældrebestyrelsen er et centralt forum, som sikrer forældrene stor indflydelse på børnenes hverdag, både i det

Læs mere

Den kompetence som forældrebestyrelsen har fået overdraget fra kommunalbestyrelsen indebærer, at en forældrebestyrelse handler på kommunens vegne.

Den kompetence som forældrebestyrelsen har fået overdraget fra kommunalbestyrelsen indebærer, at en forældrebestyrelse handler på kommunens vegne. Vedtægter Forældrebestyrelsens kompetence for anvendelse af en budgetramme fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet (indgår i mål og rammebeskrivelsen). Derudover er forældrebestyrelsen tildelt

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Lundsbjerg Børnehave 1 Institutionens forankring Den selvejende institutions navn er Lundsbjerg Børnehave, beliggende Ådalen 4, 5863 Ferritslev Fyn. Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i. klubberne i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i. klubberne i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i klubberne i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i de kommunale klubber i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde.

Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes arbejde. Vedtægten er gældende for alle dagtilbud i Horsens Kommune. 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DEN KOMMUNALE DAGPLEJE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DEN KOMMUNALE DAGPLEJE STYRELSESVEDTÆGT FOR DEN KOMMUNALE DAGPLEJE Godkendt af Byrådet den 23-10-2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for dagplejen 3 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 4 4. Valg

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen August 2000

Daginstitutionsafdelingen August 2000 Daginstitutionsafdelingen August 2000 Indledning. Denne pjece henvender sig til forældre med børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner. Den omhandler de bestemmelser, der gælder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps.

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. 1/5 28sep16 Vedtægt for Børnehuset Møllevang 1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. Privatinstitutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægter Klubområdet

Styrelsesvedtægter Klubområdet Styrelsesvedtægter Klubområdet Vedtaget af uddannelsesudvalget d.xx.marts 2016 Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Vedtægter for privatinstitution

Vedtægter for privatinstitution 1 Vedtægter for privatinstitution 1. Privatinstitutionens navn er Vuggestuen Evigglad Privatinstitutionen har hjemsted i Skanderborg Kommune på adressen Horsensvej 140 A, Tebstrup. 2. Institutionen drives

Læs mere

Krogårdens Vedtægter 2014

Krogårdens Vedtægter 2014 Krogårdens Vedtægter 2014 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 2 Ledelse og daglig drift 2 3 Bestyrelsen 2 4 Valg til bestyrelsen 2 5 Valgbarhed og valgret 3 6 Udtrædelse af bestyrelsen 3 7 Bestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende privatinstitution Den dansk- franske Børnehave

Vedtægter for den selvejende privatinstitution Den dansk- franske Børnehave Vedtægter for den selvejende privatinstitution Den dansk- franske Børnehave Hjemsted og formål 1 Den dansk- franske børnehave er en selvejende institution med hjemsted i Frederiksberg Kommune. Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i dagplejen i Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i dagplejen i Billund Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i dagplejen i Billund Kommune Gældende fra den 1. januar 2019 Godkendt af Byrådet den 6. november 2018 Indholdsfortegnelse Forældrebestyrelsens sammensætning...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for De Kommunale Dagtilbud i Langeland Kommune

Styrelsesvedtægt for De Kommunale Dagtilbud i Langeland Kommune Styrelsesvedtægt for De Kommunale Dagtilbud i Langeland Kommune Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven nr. 748 af 20. juni 2016 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje i Roskilde Kommune (Oversigt over indholdsmæssige ændringer (markeret med gult)) 1. Forældrebestyrelsens opgaver Byrådet i Roskilde kommune

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune Oktober 2009 1 1 Formål Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er: at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige, at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,

Læs mere

Børnehuset Novrupvej

Børnehuset Novrupvej 1 Institutionens forankring VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Børnehuset Novrupvej Den selvejende institutions navn er Børnehuset Novrupvej beliggende Novrupvej 8-10, 6705 Esbjerg Ø. Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Fanø Børnehave.

Vedtægt for den selvejende institution Fanø Børnehave. Vedtægt for den selvejende institution Fanø Børnehave. 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er Fanø Børnehave, Æ Hjøwervej 4, 6720 Fanø. Institutionen har hjemsted i Fanø Kommune.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Daginstitutioner med et eller flere huse

Daginstitutioner med et eller flere huse Styrelsesvedtægt Daginstitutioner med et eller flere huse Læring i Dagtilbud marts 2019 Læring i Dagtilbud Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde T: 7975 5000 Forældrebestyrelser i daginstitutioner med et eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i. dagtilbud i Solrød kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i. dagtilbud i Solrød kommune SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud (børnehaver) ved Langeland Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud (børnehaver) ved Langeland Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud (børnehaver) ved Langeland Kommune Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven nr. 748 af 20. juni 2016 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale

Læs mere