Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger. 1 Bemærkninger"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger Generelle sikkerhedsanvisninger Producentens ansvar Apparatets formål Bortskaffelse Identifikationsskilt Denne brugermanual Sådan læser du brugermanualen Beskrivelse Generel beskrivelse Tilgængeligt tilbehør Anvendelse Bemærkninger Indledende indgreb Brug af kogepladen Rengøring og vedligeholdelse Bemærkninger Rengøring af overfladerne Almindelig ugentlig rengøring Pletter fra mad eller rester Hvad bør man gøre hvis Installation Elektrisk tilslutning Sikkerhedsindikationer Udskæring i køkkenbordet Indbygget 220 DA Vi anbefaler, at du nøje læser denne vejledning, som angiver alle anvisninger til at holde det købte apparat i perfekt funktionsmæssig og æstetisk stand. For yderligere informationer om produktet: 201

2 Bemærkninger 1 Bemærkninger 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Skader på personer Dette apparat og dets tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør ikke ved varmeelementerne under brugen. Hold børn på under 8 år på afstand, hvis de ikke er konstant overvågede. Børn må ikke lege med apparatet. Under brugen må man ikke lægge metalobjekter såsom knive, gafler, skeer og låg på apparatet. Sluk apparatet efter brugen. Forsøg aldrig at slukke en flamme/ ild med vand: Sluk apparatet og dæk flammen med et låg eller brandhæmmende tæppe. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning. Installation og serviceindgreb skal udføres af kvalificeret personale under overholdelse af de gældende standarder. Der må ikke foretages ændringer på apparatet. Indsæt ikke spidse metalgenstande (bestik eller værktøj) i åbningerne. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv eller uden indgreb fra en kvalificeret tekniker. Såfremt det elektriske forsyningskabel er beskadiget, skal man øjeblikkeligt kontakte det tekniske servicecenter, som vil sørge for at udskifte det. Skader på apparatet På dele i glas må ikke anvendes skurepulver eller ætsende rengøringsmidler (f. eks. pulverprodukter, pletfjernere eller stålsvampe). Anvend eventuelt køkkenredskaber i træ eller plastik. Sæt dig ikke på apparatet. Brug ikke dampstråler til rengøring af apparatet. Bloker ikke åbningerne, ventilationsog udluftningsspalterne. Efterlad ikke apparatet uden opsyn under tilberedninger som kan frigive fedt og olie. Efterlad ikke genstande på kogepladen. Brug under ingen omstændigheder apparatet til opvarmning af rum. 202

3 Bemærkninger For dette apparat Stol ikke på den evt. grydeindikator. Hvis der er spildt væske på låget, skal den fjernes inden det åbnes. Inden låget lukkes, skal man lade kogepladen afkøle. I tilfælde af revner eller sprækker, eller hvis den glaskeramiske overflade går i stykker, skal apparatet omgående slukkes. Afbryd strømforsyningen og kontakt det tekniske servicecenter. Bærere af pacemakers eller andre lignende anordninger skal sikre sig at funktionaliteten i dette udstyr ikke skades af induktionsfeltet, hvis gammafrekvens ligger mellem 20 og 50 khz. Den elektromagnetiske induktionskogeplade tilhører Gruppe 2 og Klasse B (EN 55011) i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet. 1.2 Producentens ansvar Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom, som skyldes: En anden anvendelse af apparatet end den foreskrevne; manglende overholdelse af forskrifterne i brugermanualen; manipulering, også af en enkelt del af apparatet; anvendelse af ikke-originale reservedele. 1.3 Apparatets formål Dette apparat er beregnet til tilberedning af fødevarer i hjemmet. Enhver anden anvendelse er ukorrekt. Brugen af dette apparat er tilladt for børn fra 8 år og for personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller med manglende erfaring eller kendskab, så længe de overvåges eller instrueres af voksne personer, som er ansvarlige for deres sikkerhed. Apparatet er ikke udviklet til funktion med eksterne timere eller med fjernbetjeningssystemer. 1.4 Bortskaffelse Dette apparat skal bortskaffes separat fra andet affald (direktiverne 2002/95/EF, 2002/ 96/EF, 2003/108/EF). Dette apparat indeholder ikke stoffer i en sådan mængde, at de betragtes som sundheds- og miljøskadelige, ifølge gældende europæiske direktiver. For bortskaffelse af apparatet: Skær strømforsyningskablet over, og fjern det sammen med stikket. Elektrisk spænding Fare for dødeligt elektrisk stød Deaktivér hovedstrømforsyningen. Fjern strømforsyningskablet fra det elektriske anlæg. DA 203

4 Bemærkninger Bring efter endt brug apparatet til en genbrugsplads, som er specialiseret i sortering af elektrisk og elektronisk affald, eller tilbagelever det til forhandleren, hvor det er købt, ved køb af et nyt tilsvarende apparat. Det præciseres at der til emballage anvendes materialer, som ikke forurener, og som kan genanvendes. Bring emballagematerialerne til en genbrugsplads. Plastikemballage Fare for kvælning Efterlad ikke emballagen eller dele af den uden opsyn. Lad ikke børn bruge emballagens plastikposer til leg. 1.5 Identifikationsskilt Identifikationsskiltet bærer tekniske data, serienummeret og mærkningen. Identifikationsskiltet må aldrig fjernes. 1.6 Denne brugermanual Denne brugermanual udgør en integreret del af apparatet og skal opbevares i hel stand på et lettilgængeligt sted for brugeren under hele apparatets levetid. Læs denne manual grundigt inden du bruger apparatet. 1.7 Sådan læser du brugermanualen Denne brugermanual anvender de følgende læsekonventioner: Bemærkninger Generelle informationer om denne brugermanual, om sikkerheden og om den endelige bortskaffelse. Beskrivelse Beskrivelse af apparatet og tilbehøret. Anvendelse Informationer om anvendelse af apparatet og tilbehøret, og råd om tilberedning. Rengøring og vedligeholdelse Informationer om korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Installation Informationer til den kvalificerede tekniker: Installation, idriftsættelse og tilslutning. Sikkerhedsanvisninger Information Forslag 1. Rækkefølge for instruktioner til brugen. Enkelt brugsinstruktion. 204

5 Beskrivelse 2 Beskrivelse 2.1 Generel beskrivelse Zone Model med facetslebet kant Udvendig diameter (mm) Indvendig diameter (mm) Maks. anvendt effekt (W) * Model med lige kant Anvendt effekt i Power-funktion (W)* * Effekten er vejledende og kan variere efter den anvendte gryde eller pande, eller efter de valgte indstillinger. DA 205

6 Beskrivelse Fordele ved tilberedning med induktion Kogepladen er forsynet med en induktionsgenerator til hver kogezone. Hver generator under den glaskeramiske kogeplade danner et elektromagnetisk felt, som inducerer en varmestrøm på grydens bund. Varmen udsendes ikke længere på induktionskogezonen, men dannes direkte inde i gryden eller panden af induktionsstrømmene. Energibesparelse takket være den direkte overførsel af energi til gryden (det er nødvendigt at anvende magnetiserende køkkengrej), i forhold til traditionel elektrisk tilberedning. Højere sikkerhed takket være overførslen af energi, som kun sker til gryden som er placeret på kogepladen. Øget ydelse ved energioverførsel fra induktionskogezonen til grydens bund. Hurtig opvarmning. Reduceret forbrændingsfare, da overfladen kun opvarmes ved grydens bund; spildte madvarer sætter sig ikke fast. 2.2 Tilgængeligt tilbehør Skraber Anvendes til rengøring af kogepladen. Tilbehør, som kan komme i berøring med madvarer er fremstillet med materialer, som er i overensstemmelse med det som er foreskrevet i den gældende lovgivning. Det medfølgende tilbehør eller ekstraudstyr kan bestilles hos de autoriserede servicecentre. Anvend kun originalt tilbehør fra fabrikanten. 206

7 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Bemærkninger Forhøjet temperatur Fare for forbrændinger beskyt hænderne med grillhandsker under brugen. Undgå at berøre eller rengøre kogepladens overflade under drift eller når kontrollamperne for restvarme er tændte. Stil ikke tomme gryder og pander på de tændte kogezoner. Lad ikke børn under 8 år nærme sig apparatet, mens det er i funktion. Aktiver låsning af betjeningsknapperne, hvis der er børn eller husdyr i hjemmet, der er si stand til at nå kogepladen. Efter brugen forbliver kogezonerne meget varme i et vist stykke tid, også selvom de er slukkede. Rør ikke kogepladens overflade. Forhøjet temperatur Fare for brand eller eksplosion Undgå at anvende eller efterlade brandfarligt materiale i nærheden af apparatet eller lige under kogepladen. Brug ikke dåser, lukkede beholdere, plastikkøkkengrej og -beholdere til tilberedningen. Efterlad ikke apparatet uden opsyn under tilberedninger som kan frigive fedt eller olie. Hvis der opstår revner eller sprækker, eller det er umuligt at slukke for apparatet, skal man frakoble strømforsyningen og kontakte det tekniske servicecenter. Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på overfladerne Anvend ikke kogepladen, hvis en eventuel ovn installeret under denne er i gang med pyrolyseprocessen. Sæt ikke gryder med en ujævn bund på kogepladen. Undgå at hårde og tunge genstande falder ned og slår kogefladen i stykker. Anvend ikke kogepladen som støtteflade. DA 207

8 Anvendelse 3.2 Indledende indgreb For at fjerne eventuel fugt, som er dannet under fabrikationen, og for en korrekt funktion på de elektriske kredsløb og betjeningspanelet: 1. Fjern beskyttelsesfilmen på de udvendige overflader på apparatet, og på tilbehøret. 2. Fjern eventuelle mærkater (undtaget skiltet med tekniske data). 3. Placer en gryde fyldt med vand på de forreste kogezoner, og tænd dem på maksimal effekt i mindst 30 minutter. 4. Sluk de forreste kogezoner efter 30 minutter, og gentag proceduren på de bagerste kogezoner og på en eventuel kogezone i midten. 5. Såfremt betjeningsknapperne ikke fungerer korrekt efter de pågældende indgreb, kan det være nødvendigt at forlænge indgrebet indtil al fugt er fordampet. 3.3 Brug af kogepladen Under den første tilslutning til det elektriske net udføres en automatisk kontrol som tænder alle kontrollamperne i nogle sekunder. Alle betjeningsknapper på apparatet er samlet på frontpanelet. Brug af induktionskogepladen sker ved hjælp af trykfølsomme Touch-Control-knapper. Tryk let på et symbol på den glaskeramiske overflade. Hvert tryk bekræftes af et lydsignal. On/Off: Tænder eller slukker kogepladen. Værdiforøgelse: Forøger effektniveauet eller tilberedningstiden. Værdireducering: Sænker effektniveauet eller tilberedningstiden. Forreste venstre zone Bagerste venstre zone Bagerste højre zone Forreste højre zone Gryder som kan anvendes til tilberedning på induktionskogepladen Gryder som anvendes til tilberedning med induktion skal være af metal, have de rette magnetiske egenskaber, og en bund af tilstrækkelige dimensioner. 208

9 Anvendelse Egnede gryder og pander: Gryder og pander i emaljeret stål med tyk bund. Gryder og pander i støbejern med emaljeret bund. Gryder og pander i flerlaget rustfrit stål, rustfrit stål med jernlegering, og aluminium med særlig bund. Uegnede gryder og pander: Gryder og pander i kobber, rustfrit stål, aluminium, ildfast glas, træ, keramik og terrakotta. For at kontrollere om gryden er egnet, skal man blot sætte en magnet mod bunden; hvis den tiltrækkes er gryden egnet til tilberedning ved induktion. Hvis man ikke har en magnet kan man fylde en smule vand i gryden eller panden, anbringe den på en kogezone, og sætte pladen i funktion. Hvis displayet viser symbolet, betyder det at gryden er uegnet. Begrænsning af tilberedningstiden Kogepladen er udstyret med en automatisk mekanisme, der begrænser driftstiden. Hvis man ikke ændrer indstillingerne for kogezonen, afhænger den maksimale driftstid for hver enkelt kogezone af det valgte effektniveau. Når man aktiverer mekanismen til begrænsning af driftstiden, slukker kogezonen, der udsendes et kort signal, og hvis den er varm, vises symbolet på displayet. Maksimal tilberedningstid Indstillet effektniveau i timer ½ 7 1 ½ 8 1 ½ 9 1 ½ Anvend kun gryder og pander med en fuldstændig flad bund, og som er egnede til induktionskogeplader. Brug af gryder med ujævn bund kan skade opvarmningssystemets effektivitet så meget at gryden ikke identificeres korrekt på pladen. Beskyttelse mod overophedning Ved brug af kogepladen på fuld effekt i en længere periode kan der opstå problemer med afkøling af elektronikken, såfremt den omgivende temperatur er forhøjet. For at undgå forhøjede temperaturer i de elektroniske systemer sænkes kogezonens effekt automatisk. DA 209

10 Anvendelse Energibesparende råd Diameteren på grydens bund skal svare til kogezonens diameter. Når man køber en gryde, skal man være opmærksom på, om den anviste diameter henviser til bunden eller til grydens diameter foroven, da sidstnævnte næsten altid er større end bunden. Ved tilberedning af retter med lang tilberedningstid kan man spare tid og energi ved at anvende en trykkoger, der desuden gør det muligt at bevare vitaminerne i fødevarerne. Man skal sikre sig, at der er tilstrækkelig væske i trykkogeren, da overophedning grundet for lidt væske kan beskadige både trykkogeren og kogezonen. Om muligt, lægges et låg, der passer i størrelsen, på gryden. Vælg den gryde der passer til den mængde mad, der skal tilberedes. En stor, men halvtom gryde har et stort energitab. Hvis kogepladen og ovnen anvendes samtidigt, kan den maksimale grænse for anvendelig effekt under særlige forhold være overskredet af selve det elektriske anlæg. Effektniveauer Kogezonens effekt kan indstilles på forskellige niveauer. I tabellen findes anvisninger for de forskellige tilberedningstyper. Effektniveau Egnet til: 0 OFF position 1-2 Tilberedning af små mængder mad (minimum effekt) 3-4 Tilberedning 5-6 * se Power-funktion Tilberedning af større mængder mad, og stege i større stykker Stegning, friturestegning med 7-8 panering 9 Stegning P * Stegning/Bruning, kogning (maksimal effekt) Tænding/Slukning af kogepladen For at aktivere kogepladen skal man trykke ned på knappen On/Off i mindst 1 sekund; for at deaktivere den skal man trykke ned på knappen i mindst 2 sekunder. Kogepladen deaktiveres automatisk inden for nogle sekunder, hvis der ikke er valgt effektværdi. 210

11 Anvendelse Tænding af kogezonen Efter tænding af kogepladen: 1. Vælg den kogezone der skal aktiveres ved hjælp af de tilhørende zonevælgerknapper ( f. eks bagerste venstre kogezone). 2. Vælg ved hjælp af knapperne og en tilberedningseffekt fra 1 til 9 eller aktivér Power-funktionen (se Powerfunktion ). Slukning af kogezonen 1. Vælg den kogezone der skal slukkes ved hjælp af de tilhørende zonevælgerknapper. 2. Bring via knappen effektværdien til 0 (nul). For at slukke alle kogezonerne samtidigt, skal man holde knappen On/Off nede i mindst 2 sekunder. Hurtigt valg Efter tænding af kogepladen: 1. Vælg den kogezone der skal aktiveres ved hjælp af de tilhørende zonevælgerknapper ( f. eks bagerste venstre kogezone). 2. Tryk på knappen. Der indstilles effekt 9. Restvarme Ved hjælp af denne funktion er det muligt hurtigt at indstille pladerne til maksimal effekt. Ukorrekt anvendelse Fare for forbrændinger Vær yderst opmærksom på børn, da de har svært ved at se indikationen af restvarme. Efter brugen forbliver kogezonerne meget varme i et vist stykke tid, også selvom de er slukkede. Undgå at børn lægger hænderne på dem. Såfremt kogezonen stadig er varm, efter at den er blevet slukket, vises symbolet på displayet. Når temperaturen er faldet til under 40 C vises symbolet ikke længere. DA 211

12 Anvendelse Power-funktion Ved hjælp af denne funktion er det muligt at bruge den højst mulige værdi på kogezonen. Efter aktivering af den pågældende kogezone: 1. Tryk på knappen for at nå effektniveauet Tryk yderligere på knappen, på displayet vises symbolet. 3. For at deaktivere Power-funktionen skal du trykke på knappen. Kun på de forreste venstre og bagerste højre kogezoner: Power-funktionen forbliver aktiv på maksimal effekt i 5 minutter, efter hvilke effektniveauet automatisk sænkes til niveau 9. Minuttæller Med denne funktion kan man programmere en timer, der tæller minutter, og som udsender et akustisk signal, når den ønskede tid er gået (fra 1 til 99 minutter). Efter aktivering af kogepladen: 1. Tryk samtidigt på knapperne og, og nu vises. 2. Vælg den ønskede tid i minutter med knapperne og (hold knapperne nede for at ændre værdien hurtigere). Nu vises blinkende punkter for at angive nedtællingen. Brug af minuttælleren afbryder ikke kogezonernes drift, men gør blot brugeren opmærksom på, at det indstillede antal minutter er gået. Timeren kan aktiveres både med tændte og slukkede kogeplader. 3. Når den indstillede tid er gået, gør kogepladen brugeren opmærksom herpå med en række akustiske signaler. Tryk på en hvilken som helst knap for at afbryde signalet. For at slå minuttælleren fra under nedtællingen skal man nulstille værdien med knappen. Når displayet viser meddelelsen bliver timeren slået fra. 212

13 Anvendelse Timer til automatisk slukning af kogezonen Med denne funktion kan man programmere automatisk slukning af hver enkelt kogeplade efter et tidsrum på mellem 1 og 99 minutter. 1. Vælg den kogezone, der skal aktiveres. 2. Ved hjælp af knapperne og vælges tilberedningseffekt. En lysende prik tændes for at angive den zone, som tidsindstilles. 3. Vælg den ønskede tid for automatisk slukning ved hjælp af knapperne og (hold nede for at ændre værdien hurtigere). 4. Vælg kogezonen for at bekræfte. 6. Tryk samtidigt på knapperne og, indtil den lysende knap tændes under den tilhørende kogezone. 7. Tryk på knapperne og for at vælge den nye, ønskede tid. 8. Vælg kogezonen for at bekræfte. 9. Når den indstillede tid er gået blinker det tilhørende display, kogepladen deaktiverer kogezonen, og adviserer brugeren med en række lydsignaler. Tryk på en hvilken som helst knap for at afbryde signalet. Timeren kan aktiveres på flere kogezoner samtidigt. Hvis du vil ændre den indstillede tid: 5. Vælg den kogezone, der skal ændres. DA 213

14 Anvendelse Låsning af betjening Efter aktivering af kogepladen: 1. Tryk samtidigt på knapperne og. 2. Efter det akustiske signal for bekræftelse, trykkes på knappen. Betjeningsknapperne er nu låst og der vises på alle displays. En manglende netspænding vil ikke deaktivere låsningen af betjeningsknapperne. For oplåsning af betjeningsknapperne: 1. Tryk samtidigt på knapperne og, 2. tryk på knappen efter lydsignalet. Oversigtstabel over tilberedningstid I den nedenstående tabel er angivet de effektværdier, som kan indstilles, og ud for hver enkelt den type madvare, som passende kan tilberedes. Værdierne kan variere afhængigt af mængden af madvarer og af forbrugerens personlige smag. Effektniveau Egnet til: P At opvarme madvarer, holde små mængder vand i kog, og at røre sovse lavet på smør eller æggeblomme. Opvarmning af faste og flydende madvarer, at holde vand i kog, optøning af frostvarer, omeletter med 2-3 æg, at lune retter med frugt eller grøntsager, generel tilberedning. Stegning af kød, fisk og grøntsager, retter med mere eller mindre vand, tilberedning af syltetøj, osv. Stegning af stege med kød eller fisk, bøffer, lever, bruning af kød og fisk, æg, osv. Stegning af kartofler eller lignende i olie osv., til hurtig kogning af vand. 214

15 Rengøring og vedligeholdelse 4 Rengøring og vedligeholdelse 4.1 Bemærkninger Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på overfladerne Brug ikke dampstråler til rengøring af apparatet. Undgår at spilde sukker eller søde blandinger på kogepladen under tilberedningen. Læg ikke materialer eller substanser der kan smelte (plastik eller sølvpapir) på kogepladen under tilberedningen. Hold altid sensorknapperne rene, og undgå at lægge genstande på dem. På ståldele, eller dele som er overfladebehandlet med metalfinish (f. eks. anodiseringer, forniklinger, og forkromninger) må ikke anvendes produkter til rengøringen som indeholder klor, ammoniak eller blegemiddel. På dele i glas må ikke anvendes skurepulver eller ætsende rengøringsmidler (f. eks. pulverprodukter, pletfjernere eller stålsvampe). Anvend eventuelt køkkenredskaber i træ eller plastik. 4.2 Rengøring af overfladerne For at vedligeholde overfladerne skal de rengøres regelmæssigt, hver gang de har været brugt, men først efter de er afkølet. 4.3 Almindelig ugentlig rengøring Rengør og plej kogepladen en gang om ugen med et almindeligt produkt til rengøring af glas. Overhold altid producentens anvisninger. Silikonen i disse produkter skaber en beskyttende film, der er vand- og smudsafvisende. Alle mærker forbliver på filmen, og kan derfor nemt fjernes. Tør herefter overfladen med en ren klud. Sørg for at der ikke er rester af rengøringsmidler på kogepladens overflade, da de kan have en aggressiv reaktion, når de opvarmes, og kan ændre kogepladens struktur. 4.4 Pletter fra mad eller rester Eventuelle mærker efterladt af gryder med aluminiumsbund kan fjernes med en fugtig klud med eddike. Såfremt der efter tilberedningen er fastbrændte rester, fjernes de med skraberen, der leveres sammen med kogepladen, der skylles efter med vand og tørres grundigt med en ren klud. Hyppig brug af skraberen reducerer mærkbart anvendelsen af kemiske produkter til den daglige rengøring af kogepladen. Sandkornene der kan være faldet ned på kogepladen under rengøring af f.eks. salat eller kartofler, risikerer at ridse den, når gryderne flyttes. Fjern derfor omgående al sand og jord fra kogepladens overflade. DA 215

16 Rengøring og vedligeholdelse Kromatiske ændringer har ingen indflydelse på glassets funktion og holdbarhed. Det drejer sig faktisk ikke om ændringer af kogepladens materiale, men blot om rester der ikke er fjernet, og som derfor er forkullede. Der kan opstå blanke overflader som skyldes, at grydernes bund er blevet trukket hen over kogepladen, især hvis de er af aluminium, samt brug af uegnede rengøringsmidler. Det er vanskeligt at fjerne disse ved hjælp af almindelige rengøringsmidler. Det kan være nødvendigt at gentage rengøringen flere gange. Brug af aggressive rengøringsmidler, eller grydernes glidning hen over overfladen, kan med tiden slibe dekorationerne af kogepladen, og kan medføre, at der dannes mærker. 4.5 Hvad bør man gøre hvis... Kogepladen ikke fungerer: Kontroller at kogepladen er tilsluttet og at hovedafbryderen er tilkoblet. Kontroller at der ikke er strømafbrydelser. Kontroller at sikringen ikke er sprunget. I så fald skal sikringen skiftes. Kontroller at hjemmets HFI-relæ ikke er slået fra. I så fald skal afbryderen genaktiveres. Tilberedningsresultaterne er ikke tilfredsstillende: Kontroller at tilberedningstemperaturen ikke er for høj eller for lav. Kogepladen ryger: Lad den afkøle og rengør kogepladen efter endt brug. Kontroller at maden ikke er kogt over, og brug eventuelt en større gryde eller pande. Sikringerne springer hele tiden, eller husets HFI-relæ slår fra konstant: Kontakt det tekniske servicecenter eller en elektriker. Kogepladen er i stykker eller har revner: Sluk øjeblikkeligt for apparatet, frakobl strømforsyningen og kontakt det tekniske servicecenter. 216

17 Installation 5 Installation 5.1 Elektrisk tilslutning Elektrisk spænding Fare for dødeligt elektrisk stød Den elektriske tilslutning skal udføres af en kvalificeret tekniker. Man skal bære personligt beskyttelsesudstyr. Det er et krav at der er jordtilslutning i henhold til sikkerhedsstandarderne for det elektriske anlæg. Deaktivér hovedstrømforsyningen Træk aldrig i kablet for at hive stikket ud. Anvend kun kabler der er varmeresistente op til mindst 90 C. Spændingsmomentet på skruerne på forsyningskablerne på klemkassen skal være lig med 1,5-2Nm. Apparatet tilsluttes på følgende måde: Tilslutningstype Hvis kablet skal udskiftes, kan apparatet også fungere på følgende måder: Tilslutningstype V 1N~ V 2N~ Kabeltype sekspolet 6 x 1,5 mm² Kabeltype trepolet* 3 x 2,5 mm² firepolet 4 x 1,5 mm² *anvend det medfølgende koblingskabel Generelle informationer Kontrollér at egenskaberne på det elektriske net passer til de data der er angivet på skiltet. Identifikationsskiltet med tekniske data, serienummeret og mærkningen er synligt placeret på apparatet. Skiltet må aldrig fjernes. Udfør jordforbindelsen med et kabel som er mindst 20 mm længere end de andre. Diagrammet nedenfor viser strømforsyningsklemkassen set nedefra, uden tilslutning af kabler. Klemmerne N1 og N2 skal altid være tilsluttet. DA 217

18 Installation Fast tilslutning Udstyr forsyningslinjen med en flerpolet afbryder i overensstemmelse med installationsbestemmelserne. Afbryderen skal være placeret på et lettilgængeligt sted og i nærheden af apparatet. Tilslutning med stik og stikkontakt Kontrollér at stikket og stikkontakten er af samme type. Undgå brug af stikomformere, adaptere eller stikdåser, da disse kan forårsage overophedning, og anordningerne kan smelte. Lad forsyningskablet passere bag på køkkenelementet. Sørg for at det ikke berører den nederste del af kogepladen eller en eventuelt indbygget ovn under denne. Vær opmærksom ved tilslutning af andre elektriske apparater. Strømforsyningsledningerne må ikke komme i kontakt med de varme kogezoner. 5.2 Sikkerhedsindikationer Varmeudslip under apparatets funktion Risiko for forbrændinger Kontrollér at køkkenelementets materiale er varmeresistent. Kontrollér at køkkenelementet råder over de påkrævede åbninger. Undgå ved enhver installation at spærre ventilationsristen som er placeret forrest på produktet. Finér, pålimede paneler eller beklædninger i plastik på tilstødende elementer skal være varmeresistente (>90 C), da de ellers kan deformeres med tiden. Minimumsafstanden, der skal overholdes mellem emhætter og kogepladen skal som minimum svare til den minimumsafstand, der er angivet i monteringsvejledningen for emhætten. Også minimumsafstandene til bagvæggen for udskæringerne til kogepladen, som er angivet i monteringsvejledningen, skal overholdes. Afprøvning Efter endt installation skal man gennemføre en kort afprøvning. Hvis apparatet ikke virker efter man har udført instruktionerne korrekt, skal strømmen kobles fra det elektriske net, og der skal rettes henvendelse til det nærmeste tekniske servicecenter. 218

19 Installation 5.3 Udskæring i køkkenbordet Det følgende indgreb nødvendiggør murer- og/eller tømrerarbejde, og skal derfor udføres af en faguddannet håndværker. Installationen kan foregå på forskellige materialer, herunder murværk, metal, massivt træ og træ beklædt med plastiklaminat, såfremt det er varmeresistent (>90 C). Lav en åbning i bordpladen på køkkenelementet med de angivne dimensioner. Indbygningsdimensioner ved kogeplader med facetslebet kant L (mm) X (mm) Y (mm) Indbygningsdimensioner ved kogeplader med lige kant L (mm) X (mm) Y (mm) G (mm) H (mm) Efter påsætning af den klæbende tætningsliste på glasoverfladen (A) og efter placering og fastgøring af pladen, fyldes kanterne med isolerende silikone (B) og overskydende materiale fjernes. Hvis det er nødvendigt at afmontere kogepladen skal man skære silikonen over med en hobbykniv inden man forsøger at afmontere pladen (C). DA Det anbefales at udføre åbningerne og fræsningerne med apparatet ved hånden, for at kunne indbygge det med det samme. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) min 50 min 460 min min

20 Installation 5.4 Indbygget På køkkenelement med indbygget ovn Afstanden mellem kogepladen og køkkenelementer eller de indbyggede apparater skal være således, at den sikrer en tilstrækkelig ventilation og luftudskiftning. Hvis kogepladen er installeret over en ovn skal man efterlade et frirum mellem kogepladens bund og den del af produktet som er monteret nedenunder. På et almindeligt køkkenelement eller på et køkkenelement med skuffer Såfremt der findes andre elementer (sidevægge, skuffer, etc.), opvaskemaskiner eller køleskabe under kogepladen, skal man montere en dobbelt træbund mindst 30 mm under kogepladens bund, for at undgå utilsigtet kontakt. Den dobbelte bund skal kun kunne afmonteres med passende værktøj. med åbning i bunden med åbning i bunden med åbning i bunden og på bagsiden Hvis kogepladen installeres over en ovn, skal denne være udstyret med en afkølingsventilator. med åbning på bagsiden Såfremt dobbeltbunden i træ ikke monteres, udsættes brugeren for mulig utilsigtet kontakt med skarpe eller varme dele. 220

21 Installation Ventilation Nedenfor vises to installationer som er egnede til en korrekt ventilation, og en fejlbehæftet installation, som bør undgås. Kogepladens tætningsliste For at undgå indtrængning af væske mellem kogepladens ramme og køkkenbordet, skal man før monteringen påsætte den medfølgende klæbende tætningsliste langs hele kogepladens kant. Fastgør ikke kogepladen med silikone. Hvis det er nødvendigt at afmontere kogepladen, vil man ikke kunne gøre dette uden at beskadige den. DA 221

22 Installation Fastgøringsbeslag 1. Før apparatet installeres i elementet, skal det vendes på hovedet. Brug avispapir eller en blød overflade til at støtte apparatet på, for at undgå at skade eller ridse glasset. 3. Drej apparatet meget varsomt og indsæt det forsigtigt i udskæringen i strukturen indtil det fastgøres korrekt. 2. Fjern de 4 skruer på hjørnerne af apparatet (1), anbring de medfølgende klemmer (2) og fastgør dem med de4 skruer, som blev fjernet før, og de 4 medfølgende skruer (3). 222

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse NO DA

Indholdsfortegnelse NO DA Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 164 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 164 1.2 Identifikationsskilt 165 1.3 Producentens ansvar 165 1.4 Apparatets formål 165 1.5 Bortskaffelse 165 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 220 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 220 1.2 Producentens ansvar 221 1.3 Apparatets formål 221 1.4 Bortskaffelse 221 1.5 Identifikationsskilt 222 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 220 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 222 3. MILJØHENSYN... 224

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 220 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 222 3. MILJØHENSYN... 224 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 220 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 222 3. MILJØHENSYN... 224 3.1 Vores miljøhensyn... 224 3.2 Dine miljøhensyn... 224 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT...

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 68 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 68 1.2 Producentens ansvar 69 1.3 Apparatets formål 69 1.4 Bortskaffelse 69 1.5 Identifikationsskilt 70 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278 3.1 Vores miljøhensyn... 278 3.2 Dine miljøhensyn... 278 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 436 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 438 3. MILJØHENSYN... 440 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 441 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 444 6. BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 256 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 256 1.2 Producentens ansvar 257 1.3 Apparatets formål 257 1.4 Bortskaffelse 257 1.5 Identifikationsskilt 258 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 274 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 274 1.2 Producentens ansvar 275 1.3 Apparatets formål 275 1.4 Bortskaffelse 275 1.5 Identifikationsskilt 276 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne håndbog og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 328 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 328 1.2 Identifikationsskilt 329 1.3 Producentens ansvar 329 1.4 Apparatets formål 329 1.5 Bortskaffelse 329 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 3.1 Vores miljøhensyn... 260 3.2 Dine miljøhensyn... 260 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 3.1 Vores miljøhensyn... 8 3.2 Dine miljøhensyn... 8 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 9

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 3.1 Vores miljøhensyn... 218 3.2 Dine miljøhensyn... 218 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode 1 DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode d emploi Page 26 NEDERLANDS Installatie Pagina 33

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122. 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122. 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123 Indholdsfortegnelse 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123 3. Elektrisk tilslutning 125 4. Gastilslutning 126 4.1

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 454 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 454 1.2 Producentens ansvar 455 1.3 Apparatets formål 455 1.4 Bortskaffelse 455 1.5 Identifikationsskilt 456 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 544 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 544 1.2 Producentens ansvar 545 1.3 Apparatets formål 545 1.4 Bortskaffelse 545 1.5 Identifikationsskilt 546 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 454 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 456 3. MILJØHENSYN... 458 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 459 5. TILBEHØR... 460 6. BRUG AF OVNEN... 466 7. TILBEREDNING

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d emploi Page 21 NEDERLANDS Installatie Pagina 4 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Type KK 56 EF, EP, ER

Type KK 56 EF, EP, ER Type KK 56 EF, EP, ER DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. O Gør dig fortrolig

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1.

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1. KIPSTEGER Prince TYPE:60,85 Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND Installations- og betjeningsvejledning S/N: Rev. 1.0 Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Symboler i manualen... 3 1.2 Symboler på

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere