Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr og Elleverandør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør"

Transkript

1 Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015 samt i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard.

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser Indledning Servicevilkårenes inddeling Definitioner Servicevilkårenes ikrafttræden Ændring af Servicevilkårene Afbrydelse af elforsyningen på en Elleverandørs anmodning Generelt om afbrydelse Proces for afbrydelse Afbrydelse fysisk på adressen (Ikke-Timeafregnet Målepunkt) Afbrydelse foretages via fjernkontrol (Fjernafbrydelse)(Ikke-Timeafregnet Målepunkt) Afbrydelse af Timeafregnet Målepunkt Afbrydelse på foranledning af Netselskabet Gennemførelse af afbrydelse Frister for Netselskabets gennemførelse af afbrydelse Dage hvor Netselskabet ikke afbryder Særlige forhold som indebærer, at Netselskabet ikke afbryder Elleverandørens underretningsforpligtelser Kontakt til Elleverandøren mm Fogedrettens bistand til gennemførelse af afbrydelse Betaling for afbrydelse Kontaktoplysninger Genåbning af elforsyningen på en Elleverandørs anmodning Generelt om genåbning Proces for genåbning Genåbning fysisk på adressen Genåbning foretages via fjernkontrol (Fjerntilslutning) Gennemførelse af genåbning Genåbning efter uberettiget afbrydelse Betaling for genåbning Kontaktoplysninger Kundehenvendelser Generelt Målerrelaterede henvendelser De mest forekommende målerrelaterede henvendelser Målerrelaterede henvendelser, som Elleverandøren håndterer selv

3 4.2.3 Målerrelaterede henvendelser, hvor Elleverandøren inddrager Netselskab Målerrelaterede henvendelser, hvor Elleverandøren henviser til Netselskab Nettekniske henvendelser De mest forekommende nettekniske henvendelser Nettekniske henvendelser, som Elleverandøren håndterer selv Nettekniske henvendelser, hvor Elleverandøren inddrager Netselskab Nettekniske henvendelser, hvor Elleverandøren henviser til Netselskab Nettekniske henvendelser, der henvises til elinstallatørvirksomhed Driftsforstyrrelser - spørgeguide Driftsforstyrrelser hvordan informeres Elleverandøren Driftsforstyrrelser hvordan informeres Kunden Driftsforstyrrelser hvordan informeres Netselskabet Døgnservice Frister for Netselskabets svar Kundeklager Generelt Klager indbragt for Kundens Elleverandør Klager indbragt for klageinstanser og domstole Klager over Netselskabet vedr. Tilslutningsbestemmelser Frister for Netselskabets besvarelser Økonomisk betydning af en klage Forespørgsler gennem Datahubben Generelt Tilslutning af Målepunkt Nedlæggelse af Målepunkt Ændring af leveringsomfang Ændring af Tilslutningspunkt Ændring af afregningsform Forslag til forventet årsforbrug Forslag til tællerstand (aperiodisk aflæsning) Ekstraordinær aflæsning Målerundersøgelse Målerundersøgelse på stedet Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler Målerundersøgelse på akkrediteret laboratorium Håndtering af tyveri af elektricitet

4 1 Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Servicevilkårene supplerer Standardaftalens bestemmelser. Formålet med Servicevilkårene er på udvalgte områder at fastsætte mere detaljerede bestemmelser og procedurer, som kan bidrage til at skabe et godt samarbejde, hvor det er klart, hvordan serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør skal være. Servicevilkårene vil også fastsætte mere præcise tidshorisonter og fastlægge arbejdsfordeling mellem Netselskab og Elleverandør på udvalgte områder, hvor der ventes et nært samarbejde. Hvis der er uoverensstemmelser mellem teksten i Servicevilkårene og teksten i Standardaftalen, går teksten i Standardaftalen forud for teksten i Servicevilkårene. Parternes ageren skal samtidig være i overensstemmelse med Lovgivningen og Markedsforskrifterne. 1.2 Servicevilkårenes inddeling Servicevilkårenes afsnit 2 og 3 indeholder en detaljeret procedure for afbrydelse og genåbning, herunder arbejdsfordeling og tidsfrister. Servicevilkårenes afsnit 4 indeholder en beskrivelse af arbejdsfordeling og forpligtelser i forbindelse med kundehenvendelser, herunder tidsfrister. Servicevilkårenes afsnit 5 indeholder en beskrivelse af arbejdsfordeling og forpligtelser i forbindelse med kundeklager, herunder tidsfrister. Servicevilkårenes afsnit 6 indeholder en beskrivelse af forpligtelser i forbindelse med forespørgsler gennem Datahubben, herunder tidsfrister. Servicevilkårenes afsnit 7 vedrører tyveri af strøm. 1.3 Definitioner Standardaftalens definitioner finder anvendelse suppleret med nedestående definitioner. Bortset fra de tilfælde, hvor andet følger af sammenhængen, skal de ord, der er anført i dette punkt 1.3 og i Standardaftalens punkt 3 have den betydning i Servicevilkårene, som fremgår nedenfor og i Standardaftalens punkt 3, når ordene er skrevet med stort forbogstav. Dette gælder, uanset om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt eller ubestemt form, medmindre andet fremgår af sammenhængen. Arbejdsdage: Servicevilkår: Standardaftalen: Arbejdsdage som defineret i Energinet.dk s Markedsforskrift D1: Afregningsmåling Bilag 3. Disse Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. Aftalen mellem Nelskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet. 4

5 Timeafregnet Målepunkt: Ønsket Skæringsdato: Timeafregning anvendes for alle Målepunkter med et forbrug over den obligatoriske grænse eller i øvrigt som foreskrevet i Markedsforskrift H2, hvor Netselskabet dagligt hjemtager, validerer og videresender 15/60- værdier, og disse anvendes i balanceafregningen. Den dato, som Elleverandøren har angivet som Ønsket Skæringsdato for leveranceophør og tilhørende afbrydelse i Datahubben. 1.4 Servicevilkårenes ikrafttræden Servicevilkårene træder i kraft den 1. april Ændring af Servicevilkårene Netselskabet har ret til at ændre i Servicevilkårene. Ændringer skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet i overensstemmelse med Lovgivningen. Godkendte ændringer offentliggøres og varsles i overensstemmelse med Standardaftalens bestemmelser. 5

6 2 Afbrydelse af elforsyningen på en Elleverandørs anmodning 2.1 Generelt om afbrydelse Elleverandører har i visse situationer ret til at få forsyningen af et Forbrugssted afbrudt, jf. Standardaftalens punkt Netselskabet skal afbryde på Elleverandørens anmodning herom i overensstemmelse med Standardaftalens punkt 10.4 og disse Servicevilkår. I de netområder, hvor der fortsat er en forsyningspligtig virksomhed, gælder særlige forhold. I disse områder er det alene den forsyningspligtige virksomhed, som kan anmode om afbrydelse af et Forbrugssted. Det er Elleverandørens ansvar, at Elleverandøren er berettiget til at anmode om afbrydelse efter Lovgivningen. Netselskabet har ikke en undersøgelsesforpligtelse og er alene forpligtet til at varetage afbrydelsen i overensstemmelse med Standardaftalen og disse Servicevilkår. Kommunikationen om afbrydelse skal ske via Datahubben, i det omfang dette er foreskrevet i Markedsforskrifterne. Er der ikke foreskrevet kommunikation via Datahubben, skal Netselskab og Elleverandør anvende anden kommunikation i form af eller webform. Underretning pr. telefon er forbeholdt til kommunikation af hastende karakter. Elleverandøren afholder omkostningerne ved afbrydelse i henhold til Netselskabets godkendte gebyrer og kan viderefakturere omkostningerne til Kunden. Elleverandøren leverer elektricitet til Målepunktet, indtil der er gennemført leveranceophør og Målepunktet er afbrudt eller der er anmeldt et nyt leverandørforhold på Målepunktet. 2.2 Proces for afbrydelse Afbrydelse fysisk på adressen (Ikke-Timeafregnet Målepunkt) Følgende proces for afbrydelse af elforsyningen anvendes, når en Elleverandør anmoder om afbrydelse af et Målepunkt, hvor afbrydelsen foretages fysisk på adressen. Processen for Netselskabets afbrydelse på anmodning fra Elleverandøren suppleres af bestemmelser i Lovgivningen og Markedsforskrifterne. a) Elleverandøren opsiger elaftalen med Kunden og varsler Kunden om den forestående afbrydelse, inkl. det forventede tidspunkt for afbrydelsen, samt om, hvordan Kunden kan afværge afbrydelsen. Kunden skal have følgende oplysninger 1 : 1. Elaftalen er ophævet. 2. Netselskabet er blevet anmodet om at foretage afbrydelse. 3. Tidspunkt for, hvornår afbrydelsen kan forventes foretaget. Kunden skal oplyses den tidligste dato, hvor Netselskabets afbrydelse kan finde sted i henhold til reglerne i Markedsforskrifterne. Dvs. at Elleverandøren oplyser Kunden om, at afbrydelsen kan forventes foretaget på den af Elleverandøren Ønskede Skæringsdato for afbrydelse eller en af de følgende dage. 1 Hvis der er tale om en erhvervskunde, er der ikke efter elforsyningsloven et krav om, at Kundens elaftale skal være opsagt, for at Elleverandøren kan anmode Netselskabet om en afbrydelse. Der er heller ikke pligt til at informere erhvervskunden om, hvordan afbrydelsen kan afværges. 6

7 4. Kunden skal kontakte Elleverandøren, hvis Kunden har spørgsmål til afbrydelsen. 5. Kunden kan ikke afværge afbrydelsen ved at betale overfor Netselskabet. Kunden kan afværge afbrydelsen ved at indgå en ny elaftale med en Elleverandør, som løber fra den opsagte elaftales ophør. Hvis Kunden skal sikre sig mod afbrydelsen, skal den nye elaftale være indgået senest hverdagen inden det varslede tidspunkt for afbrydelsen. 6. Kunden vil blive opkrævet gebyr for afbrydelsen og eventuel genåbning. (valgfrit for Elleverandøren) b) Elleverandøren anmoder via Datahubben Netselskabet om afbrydelse af et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Leveranceophør skal efter disse forskrifter være meldt til Datahubben senest 3 arbejdsdage inden den Ønskede Skæringsdato for leveranceophør og tilhørende afbrydelse. Netselskabet får ved anmodning om afbrydelse meddelelse via Datahubben om, hvilken Elleverandør der har anmodet om afbrydelsen. Elleverandøren giver via Datahubben besked til Netselskabet, hvis Elleverandøren på forhånd er bekendt med, at et af følgende særlige forhold gør sig gældende i relation til afbrydelsen: 1. Kommunen er inddraget i afbrydelsen 2. Politiet er inddraget i afbrydelsen 3. Fogedretten er inddraget i afbrydelsen 4. Afbrydelsen er aftalt og ønsket af Kunden 5. Anden årsag 2 Underretningen via Datahubben om særlige forhold skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben, i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via . c) Netselskabet skal søge afbrydelsen gennemført uden ugrundet ophold, dvs. på den Ønskede Skæringsdato eller hurtigst muligt derefter. Netselskabet har maksimalt 6 arbejdsdage fra den Ønskede Skæringsdato til at søge afbrydelsen gennemført, jf. punkt Der er særlige dage, hvor Netselskabet ikke afbryder, og der er særlige forhold, der kan begrunde, at Netselskabet ikke kan gennemføre afbrydelsen, selvom den er planlagt i henhold til disse Servicevilkår. Der henvises til Servicevilkårenes punkt og d) Elleverandøren annullerer afbrydelsen i Datahubben, hvis forsyningen til et Målepunkt alligevel ikke skal afbrydes. Annulleringen skal ske uden ugrundet ophold efter, at betingelserne for, at der kan ske afbrydelse, ikke længere er til stede. e) Netselskabet skal kontrollere, om afbrydelsen af Målepunktet via Datahubben bliver annulleret. I givet fald foretager Netselskabet ikke afbrydelsen. Kontrollen kan ikke ventes foretaget efter kl. 8 den dag, hvor afbrydelsen foretages. Såfremt Netselskabet modtager annulleringsmeddelelsen fra Datahubben efter, at forsyningen til Målepunktet er afbrudt, men inden 2 Anden årsag kan eksempelvis anvendes i de situationer, der er beskrevet i punkt og

8 Netselskabet har anmeldt afbrydelsen til Datahubben, skal Netselskabet foretage en genåbning af Målepunktet uden ugrundet ophold. f) Netselskabet afbryder forsyningen af det Målepunkt, som Elleverandøren har anmodet om skal afbrydes, inden for den i punkt c angivne frist. Netselskabet afbryder ikke, hvis Netselskabet har eller får kendskab til, at særlige forhold gør sig gældende, jf. punkt g) Ved afbrydelsen af forsyningen til et Målepunkt afleverer Netselskabet en meddelelse til Kunden. Kunden skal have følgende oplysninger: 1. Elforsyningen er blevet afbrudt på anmodning af Kundens Elleverandør. 2. Kunden skal kontakte sin hidtidige Elleverandør, hvis Kunden har spørgsmål til afbrydelsen. 3. Kunden skal kontakte en Elleverandør for gældende vilkår for genåbning. 4. Kunden skal være opmærksom på, at når der anmodes om genåbning, er Kunden forpligtet til at være hjemme på tidspunktet for genåbning og skal sikre, at elektriske apparater på Kundens ejendom i nødvendigt omfang er slukkede, inden genåbning af elforsyning finder sted. Eventuelle skader som følge af manglende overholdelse heraf er Netselskabet uvedkommende. Ved forgæves afbrydelsesbesøg afleverer Netselskabet en meddelelse til Kunden om, at Netselskabet har været på forgæves besøg på adressen for at afbryde forsyningen og Kunden kan kontakte sin Elleverandør for yderligere information. ئर h) Netselskabet underretter via Datahubben Elleverandøren om Netselskabets afbrydelse af forsyningen til et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Efter disse forskrifter skal anmeldelse af afbrydelse ske til Datahubben senest dagen efter afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag. Anmeldelse af afbrydelsen til Datahubben skal dog ske uden ugrundet ophold efter afbrydelsen er foretaget af hensyn til Kundens kommunikation med en Elleverandør om genåbning. i) Såfremt Netselskabet ikke afbryder forsyningen af et Målepunkt, jf. punkt f, underretter Netselskabet via Datahubben Elleverandøren om, at afbrydelsen ikke kunne foretages. Underretningen skal ske senest dagen efter lukkebesøget, hvis dette er en arbejdsdag. Underretningen via Datahubben skal dog ske uden ugrundet ophold efter lukkebesøget af hensyn til Kundens kommunikation med sin Elleverandør. Netselskabet skal via Datahubben oplyse Elleverandøren om årsagen til, at afbrydelsen ikke kunne foretages, opdelt på følgende årsager: 1. Kommunen skal inddrages i afbrydelsen 2. Politiet skal inddrages i afbrydelsen 3. Fogedretten skal inddrages i afbrydelsen 4. Andet Underretningen via Datahubben om årsagen skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via . 8

9 j) Har Netselskabet meddelt, at afbrydelsen ikke kunne foretages, jf. punkt i, kan Elleverandøren anmode om en ny afbrydelse af Målepunktet via Datahubben, når det udestående, som har givet anledning til, at Netselskabet ikke kunne afbryde Målepunktet, er håndteret af Elleverandøren. I forbindelse med den nye anmodning skal Elleverandøren oplyse om, at udeståendet er håndteret. Dette sker ved angivelse af særlige forhold, jf. punkt b. k) Netselskabet skal i forbindelse med afbrydelse af forsyningen indsende tællerstand og opgørelse af forbruget frem til afbrydelsestidspunktet til Datahubben i overensstemmelse med Markedsforskrifternes regler herom. Data sendes uden ugrundet ophold efter, at de nødvendige data er indhentet. Datahubben sender data til Elleverandøren Afbrydelse foretages via fjernkontrol (Fjernafbrydelse) (Ikke-Timeafregnet Målepunkt) Følgende proces for afbrydelse af elforsyningen anvendes, når en Elleverandør anmoder om afbrydelse af et Målepunkt, hvor afbrydelsen foretages via fjernkontrol fra Netselskabets kontor. Elleverandøren kan i Datahubben finde stamdataoplysning om, hvorvidt et Målepunkt kan fjernafbrydes. Processen for Netselskabets afbrydelse på anmodning fra Elleverandøren suppleres af bestemmelser i Lovgivningen og Markedsforskrifterne. a) Elleverandøren opsiger elaftalen med Kunden og varsler Kunden om den forestående afbrydelse, inkl. det forventede tidspunkt for, afbrydelsenج䱀 samt om, hvordan Kunden kan afværge afbrydelsen. Kunden skal have følgende oplysninger 3 : 1. Elaftalen er ophævet. 2. Netselskabet er blevet anmodet om at foretage afbrydelse. 3. Tidspunkt for, hvornår afbrydelsen kan forventes foretaget. Kunden skal oplyses den tidligste dato, hvor Netselskabets afbrydelse kan finde sted i henhold til reglerne i Markedsforskrifterne. Dvs. at Elleverandøren oplyser Kunden om, at afbrydelsen kan forventes foretaget på den af Elleverandøren Ønskede Skæringsdato for afbrydelse eller en af de følgende dage. 4. Kunden skal tydeligt meddeles, at afbrydelsen foretages ved fjernkontrol fra Netselskabets kontor og uden besøg på Kundens adresse. 5. Kunden skal tydeligt meddeles, at Kunden skal sikre sig, at der bliver taget vare på børn, dyr og andre, der ikke kan tage vare på sig selv. 6. Kunden skal kontakte Elleverandøren, hvis Kunden har spørgsmål til afbrydelsen. 7. Kunden kan ikke afværge afbrydelsen ved at betale overfor Netselskabet. Kunden kan afværge afbrydelsen ved at indgå en ny elaftale med en Elleverandør, som løber fra den tidligere elaftales ophør. Hvis Kunden skal sikre sig mod afbrydelsen, skal den nye elaftale være indgået senest hverdagen inden det varslede tidspunkt for afbrydelsen. 3 Hvis der er tale om en erhvervskunde, er der ikke efter elforsyningsloven et krav om, at Kundens elaftale skal være opsagt, for at Elleverandøren kan anmode Netselskabet om en afbrydelse. Der er heller ikke pligt til at informere erhvervskunden om, hvordan afbrydelsen kan afværges. 9

10 8. Kunden vil blive opkrævet gebyr for afbrydelsen og eventuel genåbning. (valgfrit for Elleverandøren) 9. Når afbrydelsen har fundet sted skal Kunden være opmærksom på følgende: Kunden skal kontakte en Elleverandør for gældende vilkår for genåbning. Når der anmodes om genåbning, skal Kunden være opmærksom på, at genåbningen foretages fra Netselskabets kontor, og der af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil ske genetablering af forsyningen, før Kunden aktiverer Elmåleren. Kunden er forpligtet til at sikre, at elektriske apparater på Kundens ejendom i nødvendigt omfang er slukkede, når Elmåleren aktiveres og forsyningen genetableres. Eventuelle skader som følge af manglende overholdelse heraf er Netselskabet uvedkommende. b) Elleverandøren anmoder via Datahubben Netselskabet om afbrydelse af et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Leveranceophør skal efter disse forskrifter være meldt til Datahubben senest 3 arbejdsdage inden den Ønskede Skæringsdato for leveranceophør og tilhørende afbrydelse. Netselskabet får ved anmodning om afbrydelse meddelelse via Datahubben om, hvilken Elleverandør der har anmodet om afbrydelsen. Elleverandøren giver via Datahubben besked til Netselskabet, hvis Elleverandøren på forhånd er bekendt med, at et af følgende særlige forhold gør sig gældende i relation til afbry- أ delsen: 1. Kommunen er inddraget i afbrydelsen 2. Politiet er inddraget i afbrydelsen 3. Fogedretten er inddraget i afbrydelsen 4. Afbrydelsen er aftalt og ønsket af Kunden 5. Anden årsag 4 Underretningen via Datahubben om særlige forhold skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben, i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via . c) Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold, dvs. på den Ønskede Skæringsdato eller hurtigst muligt derefter. Netselskabet har maksimalt 3 arbejdsdage fra den Ønskede Skæringsdato til at få afbrydelsen gennemført, jf. punkt Der er særlige dage, hvor Netselskabet ikke afbryder, og der er særlige forhold, der kan begrunde, at Netselskabet ikke kan gennemføre afbrydelsen, selvom den er planlagt i henhold til disse Servicevilkår. Der henvises til Servicevilkårenes punkt og d) Elleverandøren annullerer afbrydelsen i Datahubben, hvis forsyningen til et Målepunkt alligevel ikke skal afbrydes. Annulleringen skal ske uden ugrundet ophold efter, at betingelserne for, at der kan ske afbrydelse, ikke længere er til stede. 4 Anden årsag kan eksempelvis anvendes i de situationer, der er beskrevet i punkt og

11 e) Netselskabet skal kontrollere om afbrydelsen af Målepunktet via Datahubben bliver annulleret. I givet fald foretager Netselskabet ikke afbrydelsen. Kontrollen kan ikke ventes foretaget efter kl. 8 den dag, hvor afbrydelsen foretages. Såfremt Netselskabet modtager annulleringsmeddelelsen fra Datahubben efter, at forsyningen til Målepunktet er afbrudt, men inden Netselskabet har anmeldt afbrydelsen til Datahubben, skal Netselskabet foretage en genåbning af Målepunktet uden ugrundet ophold. f) Netselskabet afbryder forsyningen af det Målepunkt, som Elleverandøren har anmodet om skal afbrydes, inden for den i punkt c angivne frist. Netselskabet afbryder ikke, hvis Netselskabet har eller får kendskab til, at særlige forhold gør sig gældende, jf. punkt g) Netselskabet underretter via Datahubben Elleverandøren om Netselskabets afbrydelse af forsyningen til et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Efter disse forskrifter skal anmeldelse af afbrydelse ske til Datahubben senest dagen efter afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag. Anmeldelse af afbrydelsen til Datahubben skal dog ske uden ugrundet ophold efter afbrydelsen er foretaget af hensyn til Kundens kommunikation med en Elleverandør om genåbning. h) Såfremt Netselskabet ikke afbryder forsyningen af et Målepunkt, jf. punkt f, underretter Netselskabet via Datahubben Elleverandøren om, at afbrydelsen ikke kunne foretages. Underretningen skal ske senest dagen efter, at Netselskabet har fået kendskab til de i punkt f nævnte forhold, hvis dette er en arbejdsdag. Underretningen skal dog ske uden ugrundet ophold af hensyn til Kundens kommunikation med sin Elleverandør. أ Netselskabet skal via Datahubben oplyse Elleverandøren om årsagen til, at afbrydelsen ikke kunne foretages, opdelt på følgende årsager: 1. Kommunen skal inddrages i afbrydelsen 2. Politiet skal inddrages i afbrydelsen 3. Fogedretten skal inddrages i afbrydelsen 4. Andet Underretningen via Datahubben om årsagen skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben, i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via . i) Har Netselskabet meddelt, at afbrydelsen ikke kunne foretages, jf. punkt h, kan Elleverandøren anmode om en ny afbrydelse af Målepunktet via Datahubben, når det udestående, som har givet anledning til, at Netselskabet ikke kunne afbryde Målepunktet, er håndteret af Elleverandøren. I forbindelse med den nye anmodning skal Elleverandøren oplyse om, at udeståendet er håndteret. Dette sker ved angivelse af særlige forhold, jf. punkt b. j) Netselskabet skal i forbindelse med afbrydelse af forsyningen indsende tællerstand og opgørelse af forbruget frem til afbrydelsestidspunktet til Datahubben i overensstemmelse med Markedsforskrifternes regler herom. Data sendes uden ugrundet ophold efter, at de nødvendige data er indhentet. Datahubben sender data til Elleverandøren. 11

12 2.2.3 Afbrydelse af Timeafregnet Målepunkt Ved afbrydelse af elforsyningen for et Timeafregnet Målepunkt foretager Netselskabet en prioriteret afbrydelse. Målepunkter kan også være flexafregnede eller skabelonafregnede og disse Målepunkter er ikke omfattet af den i dette punkt beskrevne prioriterede afbrydelse. Ved Timeafregnede Målepunkter er der oftest tale om erhvervsdrivende storforbrugere. For at minimere risikoen for et økonomisk ansvar bør der være øget fokus på, at varsling af Kunden er sket korrekt, inden en afbrydelse foretages. En uvarslet afbrydelse kan i uheldige situationer medføre skade på produktionsanlæg. Følgende proces for afbrydelse af elforsyningen anvendes, når en Elleverandør anmoder om afbrydelse af et Målepunkt, der er Timeafregnet i henhold til Markedsforskrifterne. a) Elleverandøren opsiger elaftalen med Kunden og varsler Kunden om den forestående afbrydelse, inkl. det forventede tidspunkt for afbrydelsen, Kunden skal have følgende oplysninger 5 : 1. Elaftalen er ophævet. 2. Netselskabet er blevet anmodet om at foretage afbrydelse. 3. Tidspunkt for, hvornår afbrydelsen kan forventes foretaget. Kunden skal oplyses den tidligste dato, hvor Netselskabets afbrydelse kan finde sted i henhold til reglerne i Markedsforskrifterne. Dvs. at Elleverandøren oplyser Kunden om, at afbrydelsen kan forventes foretaget på den af Elleverandøren Ønskede Skæringsdato for afbrydelse أ eller senest den næstfølgende dag. 4. Kunden skal kontakte Elleverandøren, hvis Kunden har spørgsmål til afbrydelsen. 5. Kunden kan ikke afværge afbrydelsen ved at betale overfor Netselskabet. 6. Kunden vil blive opkrævet gebyr for afbrydelsen og eventuel genåbning. (valgfrit for Elleverandøren) Hvis der er tale om et Målepunkt, hvor afbrydelsen foretages via fjernkontrol fra Netselskabets kontor, skal Elleverandøren endvidere oplyse Kunden om følgende: 7. Kunden skal tydeligt meddeles, at afbrydelsen foretages ved fjernkontrol fra Netselskabets kontor og uden besøg på Kundens adresse. 8. Kunden skal tydeligt meddeles, at Kunden skal sikre sig, at der bliver taget vare på børn, dyr og andre, der ikke kan tage vare på sig selv. 9. Når afbrydelsen har fundet sted, skal Kunden være opmærksom på følgende: Kunden skal kontakte en Elleverandør for gældende vilkår for genåbning. Når der anmodes om genåbning, skal Kunden være opmærksom på, at genåbningen foretages fra Netselskabets kontor, og der af sikkerhedsmæssige 5 Hvis der er tale om en erhvervskunde, er der ikke efter elforsyningsloven et krav om, at Kundens elaftale skal være opsagt, for at Elleverandøren kan anmode Netselskabet om en afbrydelse. Der er heller ikke pligt til at informere erhvervskunden om, hvordan afbrydelsen kan afværges. Hvis der er tale om en husholdningskunde, skal Kunden informeres om, at afbrydelsen kan afværges ved at vælge en anden Elleverandør. 12

13 årsager ikke vil ske genetablering af forsyningen, før Kunden aktiverer Elmåleren. Kunden er forpligtet til at sikre, at elektriske apparater på Kundens ejendom i nødvendigt omfang er slukkede, når Elmåleren aktiveres og forsyningen genetableres. Eventuelle skader som følge af manglende overholdelse heraf er Netselskabet uvedkommende. b) Elleverandøren anmoder via Datahubben Netselskabet om afbrydelse af et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Leveranceophør skal efter disse forskrifter være meldt til Datahubben senest 3 arbejdsdage inden den Ønskede Skæringsdato for leveranceophør og tilhørende afbrydelse. Netselskabet får ved anmodning om afbrydelse meddelelse via Datahubben om, hvilken Elleverandør der har anmodet om afbrydelsen. Elleverandøren giver via Datahubben besked til Netselskabet, hvis Elleverandøren på forhånd er bekendt med, at et af følgende særlige forhold gør sig gældende i relation til afbrydelsen: 1. Kommunen er inddraget i afbrydelsen 2. Politiet er inddraget i afbrydelsen 3. Fogedretten er inddraget i afbrydelsen 4. Afbrydelsen er aftalt og ønsket af Kunden 5. Anden årsag 6 أ Underretningen via Datahubben om særlige forhold skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben, i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via . c) Netselskabet skal søge afbrydelsen gennemført på den Ønskede Skæringsdato, hvis denne er en arbejdsdag, eller senest dagen efter. Netselskabet har dermed 2 arbejdsdage til at foretage afbrydelsen, jf. punkt Falder den Ønskede Skæringsdato eller dagen derpå på en dag, hvor Netselskabet ikke afbryder, jf. punkt 2.3.2, udskydes Netselskabets frist for at foretage afbrydelsen til den førstkommende arbejdsdag, hvor Netselskabet afbryder. Der er særlige dage, hvor Netselskabet ikke afbryder, og der er særlige forhold, der kan begrunde, at Netselskabet ikke kan gennemføre afbrydelsen, selvom den er planlagt i henhold til disse Servicevilkår. Der henvises til Servicevilkårenes punkt og d) Elleverandøren annullerer afbrydelsen i Datahubben, hvis forsyningen til et Målepunkt alligevel ikke skal afbrydes. Annulleringen skal ske uden ugrundet ophold efter, at betingelserne for, at der kan ske afbrydelse, ikke længere er til stede. e) Netselskabet skal kontrollere, om afbrydelsen af Målepunktet via Datahubben bliver annulleret. I givet fald foretager Netselskabet ikke afbrydelsen. Kontrollen kan ikke ventes foretaget efter kl. 8 den dag, hvor afbrydelsen foretages. Såfremt Netselskabet modtager annulleringsmeddelelsen fra Datahubben efter, at forsyningen til Målepunktet er afbrudt, men inden 6 Anden årsag kan eksempelvis anvendes i de situationer, der er beskrevet i punkt og

14 Netselskabet har anmeldt afbrydelsen til Datahubben, skal Netselskabet foretage en genåbning af Målepunktet uden ugrundet ophold. f) Netselskabet afbryder forsyningen af det Målepunkt, som Elleverandøren har anmodet om skal afbrydes, inden for den i punkt c angivne frist. Netselskabet afbryder ikke, hvis Netselskabet har eller får kendskab til, at særlige forhold gør sig gældende, jf. punkt g) Hvis forsyningen af Målepunktet bliver afbrudt fysisk på adressen, afleverer Netselskabet en meddelelse til Kunden. Kunden skal have følgende oplysninger: 1. Elforsyningen er blevet afbrudt på anmodning af Kundens Elleverandør. 2. Kunden skal kontakte sin hidtidige Elleverandør, hvis Kunden har spørgsmål til afbrydelsen. 3. Kunden skal kontakte en Elleverandør for gældende vilkår for genåbning. 4. Kunden skal være opmærksom på, at når der anmodes om genåbning, er Kunden forpligtet til at være hjemme på tidspunktet for genåbning og skal sikre, at elektriske apparater på Kundens ejendom i nødvendigt omfang er slukkede, inden genåbning af elforsyning finder sted. Eventuelle skader som følge af manglende overholdelse heraf er Netselskabet uvedkommende. Ved forgæves afbrydelsesbesøg afleverer Netselskabet en meddelelse til Kunden om, at Netselskabet har været på forgæves besøg på adressen for at afbryde forsyningen og Kunden kan kontakte sin Elleverandør for yderligere information. أ h) Netselskabet underretter via Datahubben Elleverandøren om Netselskabets afbrydelse af forsyningen til et Målepunkt i overensstemmelse med reglerne i Markedsforskrifterne. Efter disse forskrifter skal anmeldelse af afbrydelse ske til Datahubben senest dagen efter afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag. Anmeldelse af afbrydelsen til Datahubben skal dog ske uden ugrundet ophold efter afbrydelsen er foretaget af hensyn til Kundens kommunikation med en Elleverandør om genåbning. i) Såfremt Netselskabet ikke afbryder forsyningen af et Målepunkt, jf. punkt f, underretter Netselskabet via Datahubben Elleverandøren om, at afbrydelsen ikke kunne foretages. Underretningen skal ske senest dagen efter lukkebesøget, hvis dette er en arbejdsdag. Underretningen via Datahubben skal dog ske uden ugrundet ophold efter lukkebesøget af hensyn til Kundens kommunikation med sin Elleverandør. Netselskabet skal via Datahubben oplyse Elleverandøren om årsagen til, at afbrydelsen ikke kunne foretages, opdelt på følgende årsager: 1. Kommunen skal inddrages i afbrydelsen 2. Politiet skal inddrages i afbrydelsen 3. Fogedretten skal inddrages i afbrydelsen 4. Andet Underretningen via Datahubben om årsagen skal suppleres af oplysninger udenom Datahubben i det omfang det er nødvendigt for afbrydelsessagen. Disse oplysninger skal formidles via . 14

15 j) Har Netselskabet meddelt, at afbrydelsen ikke kunne foretages, jf. punkt i, kan Elleverandøren anmode om en ny afbrydelse af Målepunktet via Datahubben, når det udestående, som har givet anledning til, at Netselskabet ikke kunne afbryde Målepunktet, er håndteret af Elleverandøren. I forbindelse med den nye anmodning skal Elleverandøren oplyse om, at udeståendet er håndteret. Dette sker ved angivelse af særlige forhold, jf. punkt b. k) Netselskabet skal i forbindelse med afbrydelse af forsyningen indsende tællerstand og opgørelse af forbruget frem til afbrydelsestidspunktet til Datahubben i overensstemmelse med Markedsforskrifternes regler herom. Data sendes uden ugrundet ophold efter, at de nødvendige data er indhentet. Datahubben sender data til Elleverandøren Afbrydelse på foranledning af Netselskabet Elforsyningen til et Målepunkt kan også blive afbrudt på foranledning af Netselskabet. Det drejer sig om afbrydelser foretaget i overensstemmelse med Netselskabets Tilslutningsbestemmelser eller som følge af Kundens misligholdelse af Netselskabets Tilslutningsbestemmelser. Det omfatter bl.a. ved sikkerhedsmæssige eller andre tekniske forhold samt ved misbrug af Distributionsnettet. Det kan også være i en situation, hvor Kunden har anmodet Netselskabet om at få Målepunktet afbrudt. Netselskabet er i disse situationer ansvarlig for, at Netselskabet er berettiget til at foretage afbrydelsen. Elleverandøren får via Datahubben meddelelse om, at Målepunktet er blevet afbrudt. 2.3 Gennemførelse af afbrydelse أ Frister for Netselskabets gennemførelse af afbrydelse Netselskabet gennemfører afbrydelsen i henhold til de i dette punkt nævnte frister. Det er en forudsætning for Netselskabets overholdelse af fristerne, at Datahubben er oppe og har videresendt Elleverandørens anmodning om afbrydelse rettidigt i henhold til reglerne i Markedsforskrifterne Afbrydelse fysisk på adressen Ved almindelige afbrydelser, som foretages ved fysisk besøg på Kundens adresse, har Netselskabet maksimalt 6 arbejdsdage fra den Ønskede Skæringsdato til at gennemføre afbrydelsen af Målepunktet. Den Ønskede Skæringsdato, som Elleverandøren har anmeldt som dato for ønsket leveranceophør, tælles som den første dag, hvis denne er en arbejdsdag. Hvis forsyningen ønskes ophørt en mandag, foretager Netselskabet en afbrydelse senest den efterfølgende onsdag, hvis der ikke er hindringer for afbrydelsen, jf. punkt og Falder alle 6 arbejdsdage på dage, hvor Netselskabet ikke afbryder, jf. punkt 2.3.2, udskydes Netselskabets frist for at foretage afbrydelse til den førstkommende arbejdsdag, hvor Netselskabet afbryder. Netselskabet bestræber sig på, med de på tidspunktet for gennemførelsen værende ressourcer, at gennemføre afbrydelserne hurtigere, end det følger af disse Servicevilkår. Netselskabet er ikke forpligtet til at øge sin bemanding for at gennemføre en hurtigere afbrydelse Fjernafbrydelse Ved fjernafbrydelse, som foretages uden fysisk besøg på Kundens adresse, har Netselskabet maksimalt 3 arbejdsdage fra den Ønskede Skæringsdato til at gennemføre afbrydelsen af Må- 15

16 lepunktet. Den Ønskede Skæringsdato, som Elleverandøren har anmeldt som dato for ønsket leveranceophør, tælles som den første dag, hvis denne er en arbejdsdag. Hvis forsyningen ønskes ophørt en mandag, foretager Netselskabet en afbrydelse senest om fredagen, hvis der ikke er hindringer for afbrydelsen, jf. punkt og Falder alle 3 arbejdsdage på dage, hvor Netselskabet ikke afbryder, jf. punkt 2.3.2, udskydes Netselskabets frist for at foretage afbrydelse til den førstkommende arbejdsdag, hvor Netselskabet afbryder. Netselskabet bestræber sig på, med de på tidspunktet for gennemførelsen værende ressourcer, at gennemføre afbrydelserne hurtigere, end det følger af disse Servicevilkår. Netselskabet er ikke forpligtet til at øge sin bemanding for at gennemføre en hurtigere afbrydelse Timeafregnet Målepunkt For et Timeafregnet Målepunkt gennemfører Netselskabet afbrydelsen af Målepunktet på den Ønskede Skæringsdato, som Elleverandøren har anmeldt som dato for ønsket leveranceophør, hvis denne er en arbejdsdag, eller senest arbejdsdagen efter. Netselskabet har dermed 2 arbejdsdage til at foretage afbrydelsen. Hvis forsyningen ønskes ophørt en mandag, foretager Netselskabet en afbrydelse senest om tirsdagen, hvis der ikke er hindringer for afbrydelsen, jf. punkt og Falder Den Ønskede Skæringsdato eller dagen derpå på en dag, hvor Netselskabet ikke afbryder, jf. punkt 2.3.2, udskydes Netselskabets frist for at foretage afbrydelse til den førstkommende arbejdsdag, hvor Netselskabet afbryder. Netselskabet bestræber sig på, med de på tidspunktet for gennemførelsen værende ressourcer, أ at gennemføre afbrydelserne hurtigere, end det følger af disse Servicevilkår. Netselskabet er ikke forpligtet til at øge sin bemanding for at gennemføre en hurtigere afbrydelse Dage hvor Netselskabet ikke afbryder Netselskabet afbryder ikke husholdningskunder på følgende dage: a) fredag, lørdag og søndag; b) helligdage og dagen før en helligdag; c) 4. juni, 5. juni og 23. december; og d) dagene mellem jul og nytår. Netselskabet afbryder ikke erhvervskunder på følgende dage: a) lørdag og søndag; b) helligdage; c) 5. juni; d) dagene mellem jul og nytår. Dog afbrydes timeafregnede erhvervskunder med forbrug over kwh årligt også mellem jul og nytår Særlige forhold som indebærer, at Netselskabet ikke afbryder Netselskabet afbryder ikke, hvis der er kendskab til særlige forhold, herunder men ikke begrænset til, hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at en af følgende situationer foreligger: 16

17 a) Netselskabet ikke kan få fysisk adgang til Målepunktet. b) Kunden udviser truende adfærd. c) Børn under 15 år er alene hjemme på ejendommen med Målepunktet. d) Mindreårige børn bor på adressen, og Netselskabet får kendskab til, at en afbrydelse af elforsyningen konkret vil medføre, at børnene vil komme til at leve under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, jf. underretningsforpligtelsen i 154 i lov om social service. e) Husdyrhold findes på ejendommen og en afbrydelse af elforsyningen vurderes at medføre, at dyrene behandles uforsvarligt, jf. dyreværnslovens 21. f) Kunden virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd. g) Ejendommen er forladt, og der er frost eller udsigt til frost, som vurderes at kunne give skader på ejendommen. h) Netselskabet ikke kan nå de planlagte afbrydelser som følge af helt særlige vejrlig, fx. voldsom sne, frost mv., eller Force Majeure. De i dette punkt nævnte situationer er nærmere beskrevet nedenfor i punkt De nævnte situationer er ikke medtaget ud fra krav fra Lovgivning eller myndigheder, men af hensyn til frivilligt at opstille et ensartet regelsæt for håndtering af afbrydelsessituationer, som tager hensyn til både Kunder, Elleverandører og Netselskaber. Netselskabet er ikke ansvarligt for Elleverandørens tab som følge af, at Netselskabet ikke kan أ afbryde forsyningen grundet forholdene i punkt Ingen fysisk adgang Hvis Netselskabet ikke kan få fysisk adgang til Målepunktet, jf. punkt a, forlader teknikeren Målepunktet og underretter Elleverandøren om, at fogedretten skal inddrages. Det kan fx være, hvis adgang til ejendommen med Målepunktet er nødvendig for afbrydelsen og ingen er til stede eller der nægtes adgang. Netselskabet underretter Elleverandøren om de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren overdrager sagen til fogedretten, jf. proceduren i punkt og anmoder Netselskabet om en ny afbrydelse efter proceduren i punkt 2.2, med samtidig underretning om, at fogedretten er inddraget i afbrydelsen Truende adfærd Hvis Kunden udviser truende adfærd, som udgør en konkret risiko ved afbrydelse, jf. punkt b, forlader teknikeren Målepunktet og underretter Elleverandøren om, at fogedretten skal inddrages. Netselskabet underretter Elleverandøren om de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren overdrager sagen til fogedretten, jf. proceduren i punkt og anmoder Netselskabet om en ny afbrydelse efter proceduren i punkt 2.2, med samtidig underretning om, at fogedretten er inddraget i afbrydelsen. 17

18 Børn alene hjemme Hvis Netselskabet får kendskab til, at børn under 15 år er alene hjemme på ejendommen med Målepunktet, jf. punkt c, forlader teknikeren Målepunktet og underretter Elleverandøren om, at der ikke er afbrudt. Årsagskoden Andet i punkt i eller punkt h skal anvendes. Netselskabet har ikke en undersøgelsespligt. Det er alene hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at børn under 15 år er alene hjemme på adressen, at Netselskabet ikke afbryder Målepunktet. Netselskabet underretter Elleverandøren om de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Netselskabet underretter samtidig Elleverandøren om, hvorvidt der er tale om en installation, som kan afbrydes uden fysisk adgang til Målepunktet. Elleverandøren kan vælge at overdrage sagen til fogedretten, jf. proceduren i punkt 2.3.6, og anmode Netselskabet om en ny afbrydelse efter proceduren i punkt 2.2, med samtidig underretning om, at fogedretten er inddraget i afbrydelsen. Er der tale om en installation, som kan afbrydes uden fysisk adgang til Målepunktet, jf. den underretning, som Netselskabet har meddelt til Elleverandøren efter dette punkt , kan Elleverandøren alternativt anmode Netselskabet om en ny almindelig afbrydelse efter proceduren i punkt 2.2. I så fald skal Elleverandøren anvende årsagskoden Anden årsag i punkt b, punkt b eller b og samtidig underrette Netselskabet om, at afbrydelse skal foretages, uanset om der er børn under 15 år alene hjemme på ejendommen. Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold Underretningspligt i forhold til mindreårige børn أ Hvis Netselskabet får kendskab til, at et eller flere mindreårige børn bor på adressen, jf. punkt d, og en afbrydelse af elforsyningen konkret vurderes at medføre, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller kommer til at leve under forhold, der bringer deres sundhed eller udvikling i fare, jf. underretningsforpligtelsen i 154 i lov om social service 7, forlader teknikeren Målepunktet. Dette gælder dog ikke, hvis Elleverandøren på forhånd har orienteret Netselskabet om, at kommunen er blevet underrettet. Netselskabet har ikke en undersøgelsespligt. Det er alene hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at der bor mindreårige børn på adressen OG samtidig vurderer, at forældrene ikke magter situationen, herunder ikke magter at henvende sig til kommunen, således at børnenes sundhed eller udvikling bringes i fare, at Netselskabet ikke afbryder Målepunktet. Det fremgår ikke af lov om social service, at elforsyningen ikke må afbrydes, når der er tale om forhold omfattet af lovens 154. Der gælder efter bestemmelsen alene en underretningsforpligtelse overfor kommunen. 8 7 Lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 om social service. 154 har følgende ordlyd: 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. 8 Før 1. april 2016 har der været forskellig praksis rundt i landet. Det har været forskelligt fra kommune til kommunen, om kommunen ønskede at blive underrettet forinden eller først når en afbrydelse har fundet sted. Med Elleverandørernes involvering i afbrydelsesprocessen har det fra branchens side været et ønske at blive enig om en ensartet proces for underretningsforpligtelsen. 18

19 Netselskabet underretter Elleverandøren om, at der ikke er afbrudt, da der på forbrugsstedet er forhold, som er omfattet af den almindelige borgerlige underretningsforpligtelse ifølge lov om social service. Netselskabet beskriver de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren underretter kommunen om forholdet og indgår eventuelt en aftale med kommunen vedrørende betaling for den fremtidige elforsyning på Målepunktet. Hvis der herefter fortsat skal afbrydes for Målepunktet, anmoder Elleverandøren på ny om en afbrydelse, jf. proceduren i punkt 2.2, og orienterer samtidig Netselskabet om, at underretning af kommunen har fundet sted. Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold. Er Elleverandøren på forhånd bekendt med, at der på forbrugsstedet er forhold, som er omfattet af underretningsforpligtelsen i 154 i lov om social service, skal Elleverandøren sørge for at underrette kommunen, inden Netselskabet anmodes om at afbryde Målepunktet. Elleverandøren indgår eventuelt samtidig en aftale med kommunen vedrørende betaling for den fremtidige elforsyning på Målepunktet. Elleverandøren orienterer i forbindelse med anmodningen om afbrydelse Netselskabet om den pågældende situation og om, at underretning af kommunen har fundet sted. Netselskabet afbryder efter den almindelige procedure Politiets inddragelse ved husdyrhold Hvis Netselskabet får kendskab til, at der på ejendommen, der forsynes af Målepunktet, findes husdyrhold, jf. punkt e, og en afbrydelse af elforsyningen vurderes at medføre, at dyrene behandles uforsvarligt, jf. dyreværnslovens 21 9, forlader teknikeren Målepunktet. Dette gælder أ dog ikke, hvis Elleverandøren på forhånd har orienteret Netselskabet om politiets inddragelse. Netselskabet har ikke en undersøgelsespligt. Det er alene, hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at der er husdyrhold på ejendommen, OG samtidig vurderer, at husdyrholdene vil blive behandlet uforsvarligt, hvis forsyningen afbrydes, at Netselskabet ikke afbryder Målepunktet. Det vurderes konkret, om dyrene vil lide overlast. Det gør sig fx gældende, hvis elforsyning er nødvendig for, at dyrene får en nødvendig iltforsyning, hvilket kan gøre sig gældende ved høns og grise i lader med eldrevne ventilationsanlæg. Det kan også være tilfældet, hvis elforsyning er nødvendig for at sikre dyrene en livsnødvendig vand- eller varmeforsyning, som ikke kan sikres på anden vis. Det gør sig derimod ikke gældende ved dyr på græs, medmindre det vurderes, at der kan opstå fare for dyr eller mennesker, hvis elforsyningen afbrydes. Fødevareministeriets cirkulæreskrivelse nr af 30. juni om meddelelse til politiet ved husdyrforhold på ejendommen indeholder en procedure for politiets og evt. dyrelæges inddragelse i afbrydelse af elforsyningen til ejendomme, hvor der er husdyrhold. 9 Bekendtgørelse nr. 473 af 15. maj 2014 af dyreværnsloven. 21, stk. 1, har følgende ordlyd: 21. Behandles dyr uforsvarligt, kan politidirektøren give den ansvarlige pålæg om dyrets behandling. Er dyret sygt eller kommet uhelbredeligt til skade, kan politidirektøren meddele pålæg om aflivning af dyret, hvis det vil medføre unødig lidelse at lade det leve. 10 Cirkulæreskrivelse nr af 30. juni 1993 til politimestrene og politidirektøren i København om afbrydelse af elforsyningen til ejendomme, hvor der er husdyrhold 19

20 Det fremgår ikke af dyreværnsloven, at elforsyningen ikke må afbrydes, når der er tale om forhold omfattet dyreværnslovens 21ff og tilhørende cirkulæreskrivelse. Der gælder efter cirkulæreskrivelsen alene en pligt for politiet til en vis medvirken til afbrydelsen, når husdyrhold er involveret. Netselskabet underretter Elleverandøren om, at der ikke er afbrudt, da der på forbrugsstedet er husdyrhold, som vil blive behandlet uforsvarligt ved en afbrydelse, og at politiet skal inddrages i afbrydelsen. Netselskabet beskriver de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren kontakter politiet om forholdet og indgår om nødvendigt en aftale med politiet om den videre proces for afbrydelsen, herunder om hvornår afbrydelsen kan finde sted. Hvis der herefter fortsat skal afbrydes for Målepunktet, anmoder Elleverandøren på ny om en afbrydelse, jf. proceduren i punkt 2.2, og orienterer samtidig Netselskabet om, at politiet er inddraget, og hvad der eventuelt er aftalt med politiet. Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen i henhold til den eventuelle aftale, som Elleverandøren har indgået med politiet. Er Elleverandøren på forhånd bekendt med, at der på forbrugsstedet er husdyrhold, som vil blive behandlet uforsvarligt ved en afbrydelse, skal Elleverandøren sørge for at inddrage politiet, inden Netselskabet anmodes om at afbryde Målepunktet. Elleverandøren orienterer i forbindelse med anmodningen om afbrydelse Netselskabet om den pågældende situation og om, at politiet er inddraget, og hvad der eventuelt er aftalt med politiet. Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen i henhold til den eventuelle aftale, som Elleverandøren har indgået med politiet Senile og hjælpeløse أ Hvis Netselskabet får kendskab til, at Kunden virker senil og udviser tegn på ikke at kunne tage vare på sig selv eller på anden vis udviser en hjælpeløs adfærd, jf. punkt f, forlader teknikeren Målepunktet. Dette gælder dog ikke, hvis Elleverandøren på forhånd har orienteret Netselskabet om, at kommunen er blevet underrettet. Netselskabet har ikke en undersøgelsespligt. Det er alene, hvis Netselskabet bliver opmærksom på, at Kunden på adressen udviser tegn på ikke at kunne tage vare på sig selv o.l., at Netselskabet ikke afbryder Målepunktet. Netselskabet underretter Elleverandøren om, at der ikke er afbrudt, da kommunen skal inddrages. Netselskabet beskriver de forhold, som Netselskabet har fået kendskab til. Elleverandøren kontakter kommunen om forholdet og indgår eventuelt en aftale med kommunen vedrørende betaling for den fremtidige elforsyning på Målepunktet. Hvis der herefter fortsat skal afbrydes for Målepunktet, anmoder Elleverandøren på ny om en afbrydelse, jf. proceduren i punkt 2.2, og orienterer samtidig Netselskabet om, at kommunen har været kontaktet. Er Elleverandøren på forhånd bekendt med, at der på forbrugsstedet er forhold omfattet af punkt f, skal Elleverandøren kontakte kommunen vedrørende forholdet, inden Netselskabet anmodes om at afbryde Målepunktet. Elleverandøren indgår eventuelt samtidig en aftale med kommunen vedrørende betaling for den fremtidige elforsyning på Målepunktet. Elleverandøren orienterer i forbindelse med anmodningen om afbrydelse Netselskabet om den pågældende situation og om, at kommunen har været kontaktet. Netselskabet afbryder efter den almindelige procedure. 20

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard. Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b godkendt af Energitilsynet

Læs mere

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG EL-LEVERANDØR

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG EL-LEVERANDØR VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG EL-LEVERANDØR Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard Metodegodkendt af Energitilsynet d. 14/1-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Thy-Mors Energi Elnet A/S Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Thy-Mors Energi Elnet A/S Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard. Bilag til Standardaftalen Dok. ansvarlig: EDR/DGR

Læs mere

Vilkår for serviceniveauet mellem. Nakskov Elnet A/S. og Elleverandør

Vilkår for serviceniveauet mellem. Nakskov Elnet A/S. og Elleverandør Nakskov Elnet A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Tlf. 72 30 11 11 CVR nr.: 2960 3081 forsyning@lollandforsyning.dk Kontaktperson: Michael Jacobsen Direkte tlf.: +4541781010 E-mail: mijac@lollandforsyning.dk

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. For Dinel 1. december 2016

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. For Dinel 1. december 2016 Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør For Dinel 1. december 2016 Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard og godkendt af Energitilsynet d. 14. januar

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Version april 2015 Anmeldt til Energitilsynet Dok. ansvarlig: DGR Sekretær: Sagsnr.: s2014-250 Doknr: d2015-5836-4.0 29-04-2015 Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør [Afbrydelse

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S -05-2011 Sagsnr. 02/36 17 RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S [JGU-MJJ-2011-05-26-00137-04-SA-MJJ-2011-12-15.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 02 1. Forfaldsdato... 02 1.1... 02 1.2... 02 2. Første rykkerskrivelse...

Læs mere

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet Dok. ansvarlig: HBJ Sekretær: LGU Sagsnr: s2012-362 Doknr: d2013-4494-1.0 08-04-2013 Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER,

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

Høringssvar til bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og aftaler om levering af elektricitet til elkunder

Høringssvar til bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og aftaler om levering af elektricitet til elkunder Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email: xb@ens.dk og ens@ens.dk Dok. ansvarlig: DGR Sekretær: Sagsnr: s2013-017 Doknr: d2015-9984-14.0 13. august 2015 Høringssvar til bekendtgørelse

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet Ravdex A/S Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER, AFTALEGRUNDLAG OG IKRAFTTRÆDEN... 2 3. DEFINITIONER... 2 4. NETSELSKABETS

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING VEDR. VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MEL- LEM NETSELSKABER OG ELLEVERANDØRER

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING VEDR. VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MEL- LEM NETSELSKABER OG ELLEVERANDØRER UDKAST TIL AFGØRELSE: DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING VEDR. VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MEL- LEM NETSELSKABER OG ELLEVERANDØRER 12. november 2015 Detail & Distribution 15/04754 LRN RESUMÉ 1. I denne sag

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0173 Klageren: Indklagede: xxxxx 8260 Viby DSB Klagen vedrører: Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR November 2015 HBK/HLJ Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia - herefter Energinet.dk - systemansvarlig operatør i Danmark der ejer og driver

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til udkast til lovforslag om leveringspligt

Dansk Energis høringssvar til udkast til lovforslag om leveringspligt Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Dok. ansvarlig: TKR Sekretær: ILA Sagsnr.: s2012-546 Doknr: d2014-2832-51.0 10-03-2014 Dansk Energis høringssvar til udkast til lovforslag om leveringspligt

Læs mere

METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST

METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST 23. januar 2015 Detail & Distribution 14/474, 14/475, 14/476, 14/477,

Læs mere

Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen

Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen Notat Dok. ansvarlig: DGR/JST Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2014-7793-6.0 02-07-2014 Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen Dette notat indeholder en beskrivelse af de gebyrer,

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

Dansk Energis standardgebyrer 2017 og 2018

Dansk Energis standardgebyrer 2017 og 2018 Politik, love og regler Nr. 21/2017 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer: Økonomiafdelingen Dansk Elhandels medlemmer: Alle Dok. ansvarlig: DGR Sekretær: Sagsnr: s2013-460 Doknr: d2017-4509-4.0 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 6. OKTOBER 2015 DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM 13. august 2015 Ret & Administration 15/05734 OTS RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser El

Almindelige Leveringsbestemmelser El Almindelige Leveringsbestemmelser El 1. Kundens rettigheder og forpligtelser Rettigheder og forpligtelser 1.1 Kundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår samt af nuværende og fremtidig

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Dansk Energis standardgebyrer

Dansk Energis standardgebyrer Politik, love og regler Nr. 69/2016 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer: Dansk Elhandels medlemmer: Dok. ansvarlig: JUK/DGR Sekretær: EDR Sagsnr: s2013-460 Doknr: d2016-9920-8.0 7. juli 2016 Dansk

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere