Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor"

Transkript

1 Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Kopi Fra COWI (KRKO) 1 Indledning I dette notat belyses konsekvenserne af at etablere en mulig ny jernbane mellem Århus og Silkeborg via Galten som en enkeltsporet bane Analysen er et tillæg til analysen af etablering af dobbeltsporet bane på strækningen som afrapporteret i rapporten Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten-Silkeborg, maj 2011 udarbejdet af COWI Det primære formål med analysen er at belyse de samfundsøkonomiske konsekvenser af at etablere banen med enkeltspor, hvilket reducerer anlægsomkostningerne Tilgangen til analysen er den samme, som anvendt i den oprindelige analyse og derfor henvises til rapporten for en beskrivelse af metode og forudsætninger mv Resten af notatet er struktureret som følger: Det belyste alternativ beskrives i afsnit 2, i afsnit 3 præsenteres anlægsoverslag, busbetjeningen fremgår af afsnit 4, mens togbetjeningen fremgår af afsnit 5 I afsnit 6 vises passageranalysen, afsnit 7 viser den driftsøkonomiske analyse og endelig afsluttes notatet med resultatet af den samfundsøkonomiske analyse i afsnit 8 2 Det belyste alternativ Det belyste alternativ svarer til rapportens Alternativ 1 med følgende vigtige ændringer: Etablering af en ny konventionel enkeltsporet bane til 160 km/t på strækningen Århus-Galten-Silkeborg Der etableres alene station i Galten (i modsætning til i alternativ 1 hvor der tillige er forudsat nye stationer i Åbyhøj, Brabrand, Framlev og Låsby) Der køres med to hurtige tog per time med stop i Galten (hvor der i alternativ 1 desuden kørte to stoppende tog i timen) Busbetjeningen i korridorerne Harlev-Framlev-Skovby-Galten-Silkeborg (113, og 11/52) og Skanderborg-Ry-Silkeborg (311) bibeholdes på samme P C

2 2 / 11 niveau som i basis (i modsætning til i alternativ 1 hvor betjeningen reduceres i korridoren Harlev-Silkeborg) Det bør desuden bemærkes, at det ligesom for alternativ 1 i dette nye alternativ forudsættes, at de to X-busser (913X og 952X) på strækningen Århus-Galten- Silkeborg nedlægges Desuden opretholdes der en reduceret togbetjening af den eksisterende jernbanelinje mellem Skanderborg og Silkeborg - med et tog i timen som i alternativ 1 I resten af notatet omtales dette nye alternativ som alternativ 3 3 Anlægsoverslag Anlægsoverslaget tager udgangspunkt i anlægsoverslaget for alternativ 1 Hvis banen alternativt anlægges med enkeltspor i stedet for dobbeltspor, vil anlægsoverslaget for spor skønsmæssigt kunne reduceres til ca to tredjedel Dertil kommer, at der alene anlægges en ny station i Galten, mens der ikke anlægges nogen øvrige nye stationer Anlægsoverslaget opdelt på enkeltposter fremgår af nedenstående tabel Tabel 31 Samlet anlægsoverslag, kr, alternativ 3 Element Mængde Enhedspris (mio kr) Samlet omkostning (mia kr) Samlet banestrækning 28,8 - heraf 3,79 km type B * 3,8 91 0,3 25 km type C * ,9 Antal stationer med vendespor/krydsningsspor ,1 Antal stationer uden særlige anlæg Sikring 28,8 4 0,1 Udfletningsanlæg og bro ,2 Total 1,7 Total inklusiv korrektionsreserve på 50% 2,5 * Enhedspris reduceres til 2/3 på basis af skøn over reduktion af anlægsomkostninger fra dobbelt- til enkeltsporet Som det fremgår af tabellen bliver det samlede anlægsoverslag 1,7 mia kr Tillægges korrektionsreserven på 50 % svarer det til et samlet anlægsoverslag på 2,5 mia kr ved anlæggelse af en enkeltsporet jernbane

3 Silkeborg Århus 3 / 11 4 Busbetjening Buslinjerne i alternativ 3 er illustreret i nedenstående figur På linjerne er antallet af afgange i myldretid/aftener/weekenden vist i parentes 113: (2/1/½-1) Rodenlund Laven Glarbo Ry 311: (1/½/0) Firgårde Gammel Ry Bjedstrup Harlev 11: (4/2/2) Alken Skanderborg Nedenstående tabel viser det forventede samlede omfang af busbetjeningen i basissituationen og alternativ 3, hvor X-busserne nedlægges Tabel 41 Busbetjening i basissituationen og alternativ 3 Busrute Køreplantimer pr år i basis i 2020 Køreplantimer pr år i alternativ 3 i 2020 Rute Rute Rute Rute Rute 913X Rute 952X Samlet busdrift i korridoren I alternativ 3 spares der således ca 7000 køreplantimer i forhold til basissituationen i 2020 Besparelsen er dog mindre end i alternativ 1, hvor den er ca Togbetjening I alternativ 3 er der togbetjening ad den nye jernbanelinje mellem Århus og Silkeborg Samtidig opretholdes der en reduceret togbetjening af den eksisterende jernbanelinje mellem Skanderborg og Silkeborg - med et tog i timen

4 Herning Birk Hammerum Ikast Bording* Engesvang Silkeborg Svejbæk Låsby Galten Framlev Brabrand Åbyhøj Århus 4 / 11 Linjediagrammet for alternativ 3 fremgår af nedenstående figur Figur 51 Linjediagram i alternativ 3 IC- /Regionaltog, et tog pr time Lyntog, et tog pr time Laven Viby Jylland Ry Alken Hørning Skanderborg * Bemærk at hurtig-toget kun stopper i Bording i retningen Århus til Herning Minuttallene for Århus-Herning er beregnet af Trafikstyrelsen og fremgår af nedenstående tabel Tabel 51 Køreplan for Århus-Herning i alternativ 3, minuttal 0 30 Århus Galten : : 44 Svejbæk : : 7½ Silkeborg Silkeborg l 13 Engesvang l 13 44½ 18½ Bording l 7½ Ikast 37½ 1½ l 32½ Hammerum l 56 l 35½ Birk Centerpark l Herning 28½ 47½ Sammenlignet med alternativ 1 er den største ændring i alternativ 3, udover de færre afgange, at Galten er den eneste station på denne nye bane mellem Århus og Silkeborg Begge hurtig-tog har nu også stop i Galten Det ene hurtigtog har desuden stop i Bording i retning mod Herning, hvilket sammen med et minuts længere ophold

5 5 / 11 i Silkeborg, øger rejsetiden Århus-Herning med dette hurtig-tog i forhold til alternativ 1 Det andet hurtig-tog har stop på alle stationer mellem Silkeborg og Herning, der ligeledes betyder en øget rejsetid Århus-Herning 6 Passageranalyse I tabellen herunder er vist rejsetid mm for udvalgte relationer Den sammenvægtede rejsetid er beregnet på baggrund af standard samfundsøkonomiske omregningsfaktorer Tiderne er kun vist for en retning og kan afvige i modsat retning I de samlede tidsberegninger er brugt et gennemsnit af de to retninger Rejsetid, skiftetid og skiftestraf er beregnet på baggrund af den hurtigste forbindelse I denne sammenhæng forstås den hurtigste forbindelse som den sammenvægtede rejsetid af netop disse tre tidselementer Da nogle rejsende i virkeligheden vil vælge langsommere forbindelser for at reducere den skjulte ventetid (frekvensen), overvurderes rejsehastigheden hermed Antallet af mulige forbindelser, der anvendes til beregning af ventetid og frekvens er beregnet som antallet af forbindelser, der opfylder det kriterium, at de er maksimalt 20 % langsommere end den hurtigste forbindelse Igen forstås den hurtigste forbindelse som den sammenvægtede rejsetid af rejsetid, skiftetid og skiftestraf Da nogle rejsende i virkeligheden vil vælge langsommere forbindelser for at reducere den skjulte ventetid (frekvensen), undervurderes antallet af mulige forbindelser hermed Tabel 61: Sammenvægtet rejsetid (rejsetid, skiftetid, skiftestraf og skjult ventetid) i basis samt ændring i alternativ 1 og 3, minutter, 2020 Relation Basis Alt 1 Alt 3 Århus-Herning Århus-Silkeborg Århus-Galten Århus-Ry Skanderborg Herning Skanderborg Silkeborg Ry-Silkeborg Rejsemål syd for Skanderborg - Silkeborg Note Tiderne er kun vist for en retning og kan afvige i modsat retning I de samlede tidsberegninger er brugt et gennemsnit af de to retninger

6 6 / 11 Tabel 62 Tid opgjort i minutter, Alternativ 3, år 2020 Relation Rejsetid Skiftetid Skiftestraf Antal forbindelser Ventetid Skjult ventetid Sammenvægtet rejsetid Århus til Herning Århus til Silkeborg Århus til Galten Århus til Ry Skanderborg til Herning Skanderborg til Silkeborg Ry til Silkeborg Rejsemål syd for Skanderborg til Silkeborg Note Tiderne er kun vist for en retning og kan afvige i modsat retning I de samlede tidsberegninger er brugt et gennemsnit af de to retninger Rejsetiden fra Århus til Herning er forøget med 8 minutter sammenlignet med alternativ 1 pga ekstra stop i Galten og Bording samt et minuts længere ophold i Silkeborg Rejsetiden fra Århus til Silkeborg er ligeledes forøget med 2 minutter pga af ekstra stop i Galten Da forbindelsen fra Århus til Galten nu sker uden stop i Åbyhøj, Brabrand og Framlev er denne rejse forkortet med 4 minutter sammenlignet med alternativ 1 Forbindelsen fra Århus til Ry og forbindelserne Skanderborg og Ry til Silkeborg er uændrede sammenlignet med alternativ 1 For rejser fra Skanderborg til Herning via Århus er rejsetiden forøget med 1 minut sammenlignet med alternativ 1 I tabel 63 er vist overflytning af rejsende fra bus til tog opdelt på buslinjer For buslinje 113 vil det kun være rejsende mellem byerne Århus, Galten og Silkeborg, der vil skifte til tog Det er vurderet at 60 % af disse rejsende vil skifte til tog Det svarer i alt til ca 28 % af det totale antal rejsende med linje 113 Tabel 63 Mio antal rejsende årligt med bus fordelt på ruter, år 2020 Rute 52/ Sum A I alt basis alternativ 0,22 0,42 0,02 0,06 0,05 0,78 B Andel i bus, der ikke overflyttes til tog 100% 72% 0% 0% 100% C Antal i bus, der ikke overflyttes til tog (A*B) 0,22 0,30 0,00 0,00 0,05 0,58 D Nye/bortfaldne alternativ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E I alt med bus i alternativ 3 (C+D) 0,22 0,30 0,00 0,00 0,05 0,58 Med baggrund i de beregnede ændringer i rejsetider, frekvens, antal skift, skiftetid samt skjult ventetid for hver relation er der tillagt en ændring i antallet af

7 7 / 11 togrejsende Ændringen er beregnet ved hjælp af en elasticitetsberegning, idet der er anvendt en elasticitet på -1,2 Elasticiteten er anvendt på togrejsende, inkl dem der er overflyttet fra bus For de tilbageværende buspassagerer er der udelukkende beregnet effekten af en ændring i frekvens Der er til dette anvendt en elasticitet på -0,2 På relationer, hvor der sker skift fra bus til tog, er der yderligere tillagt en såkaldt skinneeffekt på forudsat 40 % Denne er tillagt antallet af nye rejsende, der blev beregnet på baggrund af elasticiteten Skinneeffekten dækker over, at skinnebåren kollektiv trafik har en større tiltrækningsgrad end busser Skinneeffekten tillægges opgørelsen af nye rejsende på alle relationer, hvor busbetjening erstattes af togbetjening, eller omvendt Det er forbundet med væsentlig usikkerhed at opgøre skinneeffekten, og det må derfor anbefales, at man i en eventuel senere fase belyser denne effekt mere detaljeret med en trafikmodelberegning I tabel 64 er det beregnede antal rejsende med kollektiv trafik vist Samlet set vil alternativ 3 medføre, at antallet af kollektiv rejser stiger fra 2,56 mio rejser pr år i 2020 til 2,95 mio årlige rejser Væksten sker udelukkende med jernbane, da der samtidig forekommer en overflytning fra bus til jernbane Tabel 64 Mio rejser pr år, 2020, basis og alternativ 3 Basis Alternativ 3 Århus-Galten-Silkeborg Overflyttet fra tog Skanderborg-Silkeborg - 1,06 Elasticitet af overflyttet fra tog - 0,39 Overflyttet fra bus - 0,21 Elasticitet af overflyttet fra bus - 0,10 Skinneeffekt - 0,02 I alt tog - 1,78 Elasticitet, frekvens buspassagerer 0,00 0,00 I alt bus 0,74 0,51 Skanderborg-Silkeborg Tog 1,76 0,70 Elasticitet for togrejsende 0,00-0,09 I alt tog 1,76 0,60 Bus 0,05 0,05 Overflyttet fra tog - - Elasticitet af busrejsende 0,00 0,00 Skinneeffekt 0,00 0,00 I alt bus 0,05 0,05 Togrejser i alt 1,76 2,38 Busrejser i alt 0,79 0,57 Kollektivrejser i alt 2,56 2,95 Note Da elasticitet og skinneeffekt ganges sammen er der krydseffekter Disse er medtaget under skinneeffekt Pga af afrundinger stemmer totaler ikke helt med Tabel 63

8 8 / 11 7 Driftsøkonomisk analyse Tabel 71 herunder viser det driftsøkonomiske resultat for bus og tog i 2020 Der er her inkluderet faste omkostninger til drift og vedligehold af infrastruktur Der er ikke inkluderet variable omkostninger til drift og vedligehold af infrastruktur, da der er stor usikkerhed om enhedsprisen En medtagelse af variable infrastruktur udgifter vil gøre resultatet dårligere I tabellerne herunder er gengivet centrale forudsætninger og beregninger til opgørelse af ændringen i driftsøkonomi Tabellernes struktur svarer til den anvendte i hovedrapporten Tabel 71 Ændring i driftsøkonomi ift basis, mio kr i 2020, 2010 priser Alt3 Billetindtægter 23 Drift og vedligehold togmateriel -21 Drift og vedligehold busmateriel 4 Drift og vedligehold jernbaneinfrastruktur -18 I alt -13 Tabel 72 Ændring i km jernbane ift basis Alt 3 A Enkeltspor 28,8 B Dobbetlspor 0,0 Sporkm (A+2*B) 28,8 Banekm (A+B) 28,8 Tabel 73 Driftsomkostninger busdrift, mio kr per år i 2020, 2010 priser Basis Alt 3 Bybusser Regionalbusser I alt Ift basis 0-4 Tabel 74 Omkostninger til drift og vedligehold af togmateriel i år 2020, priser Basis Alt 3 Materiel mio kr/år Km-afh driftsomk, mio kr/år Tids-afh driftsomk, mio kr/år I alt I alt ift basis 0 22

9 9 / 11 Tabel 75 Beregning omkostninger til anskaffelse af togmateriel i år 2020, priser bel 76: Beregning a Basis Alt 3 A Togtimer/dagtime med 160 km/t tog (se tabel nedenfor) 0,0 4,3 B Togtimer/dagtime med 120 km/t tog (se tabel nedenfor) 5,9 1,8 C Togtimer/dagtime i alt (A+B) 5,9 6,1 D Materielanskaffelse, 160 km/t tog, kr/siddeplads/år (se note) E Materielanskaffelse, 120 km/t tog, kr/siddeplads/år (se note) F Faktor for ekstra siddepladser (se tabel nedenfor) 1,0 1,2 G Antal pladser per togsæt (Kilde: Trafikstyrelsen) H Tilgængelige pladser/dagtime (C*G) I Antal siddepladser, 160 km/t tog (H*F*A/C) J Antal siddepladser, 120 km/t tog (H*F*B/C) K Materiel mio kr/år (D*I+E*J)/10^ Note Kilde, D og E: Transportøkonomiske enhedspriser 2010 Tabel 77: Beregning af km-afhængige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, togmateriel, år 2020, 2010-priser Basis Alt 3 A Togpassagerer i 2020 (se afsnit om passagermængder) B Timer med togkørsel per år (kilde: Trafikstyrelsen) C Pladser per togsæt (kilde: Trafikstyrelsen) D Faktor for ekstra siddepladser (se tabel nedenfor) 1,0 1,2 E km/dagtime, begge retninger (se tabel nedenfor) F Km/år (B*E) G Drift (km-afhængig), kr/siddeplads km (se note) 0,0924 0,0924 Km-afh driftsomk, mio kr/år (C*D*F*G/10^6) Note Kilde, D og E: Transportøkonomiske enhedspriser 2010 Tabel 78 Beregning af tidsafhængige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, togmateriel, år 2020, 2010-priser Basis Alt 3 A Togtimer/dagtime med 160 km/t tog 0,0 4,3 B Togtimer/dagtime med 120 km/t tog 5,9 1,8 C Togtimer/dagtime i alt (A+B) 5,9 6,1 D Timer med togkørsel per år (kilde: Trafikstyrelsen) E Driftstimer per år (C*D) F Drift (time-afhængig), kr/togtime (se note) Tids-afh driftsomk, mio kr/år (E*F/10^6) Belægningsprocenten varierer som udgangspunkt mellem basis og alternativ 3, hvilket fremgår af nedenstående tabel For at sammenligningen af alternativer ikke delvis er et resultat er en højere belægningsprocent, er antallet af siddepladser udvidet i alternativ 3, så belægningsprocenten svarer til den, der er i basis Beregningen af, hvor meget antallet af siddepladser skal øges med, fremgår af nedenstående tabel

10 10 / 11 Tabel 79 Beregning af faktor for ekstra siddepladser Basis Alt 3 A Togtimer/dagtime med 160 km/t tog 0,0 4,3 B Togtimer/dagtime med 120 km/t tog 5,9 1,8 C Togtimer/dagtime i alt (A+B) 5,9 6,1 D Antal pladser per togsæt (Kilde: Trafikstyrelsen) E Togpassagerer i 2020 (se afsn om pasmængder) F Timer med togkørsel per år (kilde: Trafikstyrelsen) G Tilgængelige pladser/dagtime (C*D) H Passagerer/dagtime (E/F) I Belægningsprocent (H/G) 49 % 60 % Faktor for ekstra siddepladser (I/I_Basis) 1,0 1,2 Tabel 710: Ændring i driftstimer per dagtime, alternativ 3, 2020 Afg Ank Tid Km Århus-Silkeborg-Herning, hurtig tog Århus-Silkeborg-Herning, stop tog Århus-Ry-Silkeborg, stop tog Km i alt/time, begge retninger 449 Togtimer i alt/time, 160 km/t tog, begge retninger 4,3 Togtimer i alt/time, 120 km/t tog, begge retninger 1,8 8 Samfundsøkonomisk analyse På basis af de samlede forudsætninger er resultatet af den samfundsøkonomiske beregning vist herunder Tabel 81: Samfundsøkonomisk vurdering, nettonutidsværdi 2010, 2010-priser mio DKK Alternativ 3 Anlægsomkostninger: Anlægsomkostninger Restværdi 160 Anlægsomkostninger, i alt Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, bane -210 Driftsudgifter, passagertog -310 Driftsudgifter busser 60 Billetindtægter, kollektiv trafik 350 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i alt -120 Tidsgevinster, i alt 920 Øvrige konsekvenser: Afgiftskonsekvenser -50 Skatteforvridningstab -440 Øvrige konsekvenser, i alt -490 I alt nettonutidsværdi (NNV) Intern rente 1,8 %

11 11 / 11 Alternativ 3 har således en samlet nettonutidsværdi på -1,6 mia kr, og en intern rente på 1,8 %, hvilket er under den officielle diskonteringsrente på 5 % Sammenlignet med alternativ 1 er anlægsomkostninger i alt reduceret med 0,9 mia kr opgjort som nettonutidsværdi Der er desuden besparelse på drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Tidsgevinsterne er reduceret med 100 mio kr svarende til under 10 % Den lavere rentabilitet i alternativ 1 (intern rente 1,0 %) i forhold til alternativ 3 er et udtryk for, at tidsgevinsten ved etablering af jernbanebetjening i Åbyhøj, Brabrand, Framlev og Låsby ikke står mål med de øgede omkostninger til etablering af et ekstra spor, stationer og øget togdrift

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten-Silkeborg

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten-Silkeborg Trafikstyrelsen Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten-Silkeborg Rapport Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trafikstyrelsen Screeningsanalyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Indtægter og omkostninger ved en baneforbindelse over Kattegat

Indtægter og omkostninger ved en baneforbindelse over Kattegat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780399 Fax 72626790 adjn@tbst.dk www.tbst.dk Indtægter og omkostninger ved en baneforbindelse over Kattegat I forbindelse med genberegninger af de

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Sporarbejde

AARHUS > SKJERN. Sporarbejde Arriva kører med ændringer i køreplanen på strækningen søndag d. 14.07.2019. Tognr. 5698 Herning afg. 23.25 X Birk Centerpark afg. 23.28 Hammerum afg. 23.31 Ikast afg. 23.37 Bording afg. 23.43 Engesvang

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Sporarbejde

AARHUS > SKJERN. Sporarbejde kører med ændringer i køreplanen på strækningen fra søndag d. 16.09.2018 til torsdag d. 20.09.2018. There are changes in s timetable for the stretch from Sunday, 16.09.2018 to Thursday, 20.09.2018. Herning

Læs mere

K 2009 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern MANDAG-FREDAG dog ikke 5/6 13:27 13:32

K 2009 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern MANDAG-FREDAG dog ikke 5/6 13:27 13:32 Endelige Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 11. januar til 12. december 2009 MANDAG-FREDAG dog ikke 5/6 TOGNUMMER 5303 5305 5313 5315 5317 5319 5321 5325 5327 5331 5333 5337 5339 5343 5345 5349

Læs mere

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Mandag-fredag dog ikke 5/6 TOGNUMMER 5303 5705 5313 5315 5717 5319 5721 5725 5727 5331 5733 5337 5739 5343 5745 5349 5751 5355

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

1 Baggrund. 2 Forudsætninger

1 Baggrund. 2 Forudsætninger LETBANESEKRETARIATET TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Forudsætninger 2 3 Driftsudgifter for etape 1 som

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

- en screening som led i den strategiske analyse for Østjylland

- en screening som led i den strategiske analyse for Østjylland Ny bane Århus - Galten - Silkeborg - en screening som led i den strategiske analyse for Østjylland Februar 2012 3 Århus - Galten - Silkeborg Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Indledning 9 2.1 Formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Aspekter ved hastigheder over 200 km/t. -Fagnotat, Ringsted Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Aspekter ved hastigheder over 200 km/t. -Fagnotat, Ringsted Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Aspekter ved hastigheder over 200 km/t -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-70-5 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE

HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE JOURNALNUMMER 05.01.25-P17-1-18 SKREVET AF JACOB ASBJØRN JACOBSEN HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE 2017-2032 Stevns Kommune har med stor interesse læst den nye trafikplan igennem som

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Region Midtjylland. Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 7 Trafikstyrelsen Adelgade 13 1304 København K. Regionshuset Viborg

Læs mere

To nye S-banespor gennem København. Indledning. Projektforslaget. Linieføring. Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU

To nye S-banespor gennem København. Indledning. Projektforslaget. Linieføring. Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU To nye S-banespor gennem København Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU Indledning Det overordnede kollektive transportnet i hovedstadsområdet er i dag bygget op over S-banen og Metroen. S-banens struktur

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11 LETBANESEKRETARIATET OPDATERING AF DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Ændringer

Læs mere

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Trafikkonference 08, Kollektiv Trafik Forum Ole Sørensen, projektleder, Letbanesekretariatet i Midttrafik Det østjyske bybånd To sammenhængende

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

Elektrificering og materielbehov

Elektrificering og materielbehov Elektrificering og materielbehov - et forslag til strategi Trafikdage på Universitet 2012 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Elektrificering i Danmark Lunderskov- 2015 København-Ringsted 2018 Ringsted-Rødby

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI v/ Preben Vilhof, COWI 1 Baggrund Banebetjening i Esbjerg og Varde Kommuner De fem største byer i korridoren Ribe Bramming Esbjerg Varde Oksbøl > 100.000 indbyggere. Den praktiske tilgang: Jernbanen som

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

Linjeføringen af Timeplanen i Østjylland (2 linjer) Togfondens forslag (fig 17)

Linjeføringen af Timeplanen i Østjylland (2 linjer) Togfondens forslag (fig 17) Linjeføringen af Timeplanen i Østjylland (2 linjer) Togfondens forslag (fig 17) Ny jernbanestrækning Hørning - Lyngby Togtiden vil blive væsentlig forbedret Sparet tid i forhold til Aarhus H: (23-7)min.

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Finansiering af Vestbanen og Trafikplanen fra 2012 Beskrivelse af finansieringsmuligheder Beskrivelser af berørte ruter

Finansiering af Vestbanen og Trafikplanen fra 2012 Beskrivelse af finansieringsmuligheder Beskrivelser af berørte ruter Bestyrelsesmøde, den 28. januar 2011 Dagsordenspunkt nr.: 02/11, bilag nr. 10 J. nr.: 70-19-01-10 H. C. Bonde Finansiering af Vestbanen og Trafikplanen fra 2012 af finansieringsmuligheder r af berørte

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Notat Til: Nikolai Hansen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. januar 2015 Bybus Gladsaxe økonomioverslag

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

Undersøgelse af jernbanetrafikale effekter. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Undersøgelse af jernbanetrafikale effekter. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Undersøgelse af jernbanetrafikale effekter -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-139-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL Af Jan Kragerup, NIRAS, og Bent Jacobsen, RAMBØLL RESUMÉ Sammenligning af driftsøkonomi for bus- og banetransport vanskeliggøres ofte af de mange forskelle, som eksisterer

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 Udfordringer: Timemodel, seks spor på E20, Storebæltstakster og Parallel lillebæltsforbindelse SYDFYNKORRIDOREN Tog, motorvej og

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser?

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Aalborg Trafikdage 1 Baggrund og formål Forfatter: Jonas Herby og Christian Frank Dato: 14. marts 2016 Ofte tager samfundsøkonomiske

Læs mere

Trafikplan for jernbanen Trafikdage den 26. august 2008

Trafikplan for jernbanen Trafikdage den 26. august 2008 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Trafikdage den 26. august 2008 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra år 2006: Trafikplanen omhandler offentlig servicetrafik Udarbejdes mindst

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Fig. 1.1 Rutekort for 99N fra Movia SKREVET AF JACOB ASBJØRN JACOBSEN 3. OKTOBER 2018 JOURNALNUMMER G

NOTAT. Fig. 1.1 Rutekort for 99N fra Movia SKREVET AF JACOB ASBJØRN JACOBSEN 3. OKTOBER 2018 JOURNALNUMMER G NOTAT 3. OKTOBER 2018 JOURNALNUMMER 13.05.22-G01-2-18 SKREVET AF JACOB ASBJØRN JACOBSEN BUSRUTE 99N Busrute 99N foreslås af Movia som en mulig besparelse i det sparekatalog som de har fremsendt til Region

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2013 EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN Med dette notat afrapporteres de trafikmodelberegninger vedr.

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

et tog der kan køre 200 km/t og med få stop undervejs. et tog der kan køre 300 km/t og med få stop undervejs.

et tog der kan køre 200 km/t og med få stop undervejs. et tog der kan køre 300 km/t og med få stop undervejs. EMISSIONSFAKTORER FOR HURTIGTOG 2030-2080 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Resultater 4

Læs mere

Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen

Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Danske Regioner i samarbejde

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Optimering af køreplanstillæg ud fra et passagermæssigt samfundsøkonomisk synspunkt. Mikkel Thorhauge

Optimering af køreplanstillæg ud fra et passagermæssigt samfundsøkonomisk synspunkt. Mikkel Thorhauge Optimering af køreplanstillæg ud fra et passagermæssigt samfundsøkonomisk synspunkt Mikkel Thorhauge Dagsorden Formål & problemformulering Hypotese Kort gennemgang af prissætningen Gennemgang af 3 analysemetoder

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Valideringsprocessen Trafikberegninger LTM i praksis En helt ny form

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere