Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx 2009"

Transkript

1 Evalueringsrapport skriftlig eksamen i dansk hhx Forside til eksamensopgaverne i dansk 18. maj Hansen Undervisningsministeriet August

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 EVALUERING AF SKRIFTLIG EKSAMEN... 3 KARAKTERGENNEMSNITTET... 3 DEN ELEKTRONISK BASEREDE SKRIFTLIGE EKSAMEN I DANSK... 3 INSPIRATIONSMATERIALE... 4 SKRIVEKUNST... 4 EKSAMENSOPGAVERNES TEKSTGRUNDLAG... 4 CENSORKORPSETS EVALUERING AF OPGAVERNE OG TEKSTGRUNDLAGET... 6 SKRIVEGENRER OG SKRIVEKOMPETENCER... 6 ELEVERNES VALG AF OPGAVETYPER... 8 DE ENKELTE OPGAVER... 9 Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave

3 Evaluering af skriftlig eksamen Denne evaluering bygger på indberetninger fra censorerne ved skriftlig eksamen i dansk i hhx. Censorkorpset bestod af 75 censorer fordelt på 19 rettegrupper. Den skriftlige eksamen i dansk blev afviklet for hele hhx-årgangen d. 18. maj som en elektronisk baseret eksamen. Censorerne havde inden censormødet d. 17. juni indberettet deres kommentarer og foreløbige karakterer til en elektronisk database. Disse og senere kommentarer danner baggrund for fagkonsulentens samlede evalueringsrapport. Karaktergennemsnittet Gennemsnittet blev 6, hvilket er lidt højere end sidste års 5,7 Tallene baserer sig på censorernes elektroniske indtastninger umiddelbart efter censuren. Databasen rummer indtastninger på 2923 elever, hvilket ikke er hele årgangen, men nok til at sige noget om tendensen. En endelig karakterberegning kan først udarbejdes senere på året, når skolernes indberetninger er tilgængelige via uni-c. Dumpeprocenten er meget lille (2 %), og det er stadig et af de mindste blandt de skriftlige hhx-fag. Ser man på karakterfordelingen i forhold til forventningerne til ECTS-skalaen, er der en lille bedring i forhold til sidste år: Karakter ECTS-skala forventninger i % 0,10 0,25 0,30 0,25 0,10 Fordelingen i skr. dansk 08 Fordelingen i skr. dansk 09 0,13 0,35 0,35 0,15 0,02 0,11 0,33 0,37 0,15 0,05 Lidt flere elever har fået karakteren 7 frem for 4 set i sammenligning med sidste år, mens stadig kun 15 % af årgangen har fået 10. Topkarakteren synes svær at opnå, men den er trods alt givet lidt oftere i. Den elektronisk baserede skriftlige eksamen i dansk Den skriftlige eksamen skal måle hhx ernes skrivekompetence og deres grad af opfyldelse af de danskfaglige mål. Med reformen blev fagligheden skåret ind til kernen, gjort eksplicit og målbar. Den nye faglighed i skriftlig dansk på hhx sidestiller mediehistorie, sprog og kommunikation med de litterære opgaver samt ekspliciterer kernestof, herunder oversat litteratur og kanoniske tekster. Desuden er begrebet inspirationsmateriale indført til alle opgavetyper. 3

4 Inspirationsmateriale Evalueringsinstituttets (EVA) evaluering af danskfaget, som udkom i foråret, underkaster eksamensformerne en nærmere analyse, men kommer ikke med direkte anbefalinger til den elektroniske prøve med inspirationsmateriale. Der er fordele såvel som ulemper ved inspirationsmaterialet, og udviklingen skal følges. Det var ikke ved årets skriftlige eksamen tydeligt at se om inspirationsmaterialet løfter niveauet i elevbesvarelserne. Men i enkelte opgaver (5 og 6) blev inspirationsmaterialet brugt nyttigt som baggrundsviden. Inspirationsmaterialet tjener didaktisk set to formål. Det første er en understøttelse af studiekompetencen og det faglige mål om at selektere og dokumentere, det andet er at modvirke negativ social arv. Begge dele fungerer tilfredsstillende. Når der alligevel kan være tvivl om inspirationsmaterialets funktion i prøvematerialet, handler det om måling af skrivekompetencerne. Den skriftlige eksamen skal først og fremmest tjene til måling af elevens skriftlige fremstilling og formidlingskompetence og i mindre grad deres læsekompetence. Skrivekunst Her ved anden årgang af reformen må det konstateres at mange elevbesvarelser ikke var formmæssigt stærke. Der var kommenterede referater i stedet for essays. Der var manglende indledninger, dårligt disponerede opgaver og bevidstløse skematiske analyser. Om dette kunne forhindres ved mindre inspirationsmateriale, er svært at vide (og undersøge). Der er stadig meget at gøre i undervisningen i skriftlig dansk. At der er meget knap afmålt tid til at arbejde med den enkelte elevs skriveudvikling, er givet en del af problemstillingen. På den anden side var der flere elevbesvarelser med spændende selvstændige essay-forsøg og suveræne litterære analyser, så det kan lykkes. Opprioriteringen af undervisning i sprog og kommunikation, som tydeligt mærkedes i første reformårgangs danske stil, var desværre ikke tydelig i år. Eksamensopgavernes tekstgrundlag. Cd-rommen til skriftlig eksamen rummer 6 opgaver. Tekstgrundlaget til disse ser således ud: Opgave 1 Tekstgrundlag: Tekst 1: Informations forside, den 10. september Tekst 2: Mette Klingsey: "Nu er over halvdelen kvinder", Information den 10.september Tekst 3: Ekstra Bladets forside, den 10. september Tekst 4: Bo Elkjær m.fl.: "Snakkemaskine", Ekstra Bladet den 10. september Tekst 5: "Side 9 pigen", Ekstra Bladet, den 10. september Inspirationsmateriale: Deadline på DR2, den 9. september 2008 (uddrag). Varighed: 10 min. 40 sek. Opgave 2 4

5 Tekstgrundlag: Tekst 6: Pia Juul: "En flinker fyr". Fra novellesamlingen "Dengang med hunden", 2005 Skriftlig dansk, hhx Inspirationsmateriale: Karen Syberg: "Jeg har prøvet ikke at bruge fantasi". Interview med Pia Juul, Information, den 19. marts Portræt af Pia Juul på Opgave 3 Tekstgrundlag: Tekst 7: TV-reklame for Tryg Forsikring. Vist på TV2 i Varighed: 35 sek. Tekst 8: TV-reklame for Codan Forsikring. Vist på TV2 i Varighed: 50 sek. Inspirationsmateriale: Tryg Forsikrings hjemmeside (forsiden). Codan Forsikrings hjemmeside (forsiden). Opgave 4 Tekstgrundlag: Tekst 9: Michael Møller: "Jeg - en sportsrindalist". Kronik i Politiken, den 6. september Inspirationsmateriale: Tekst uden forfatterangivelse om De Olympiske Lege fra undervisningsportalen EMU "Årets sport 2008". Uddrag af sportskavalkade på TV2 News, den 1. januar. Varighed: 7 min. 16 sek. Opgave 5 Tekstgrundlag: Tekst 10: Natasja: "Gi' mig Danmark tilbage", musikvideo, Varighed: 3 min. 31 sek. Tekst 11: Dansk Folkepartis valgvideo fra folketingsvalget i Varighed: 5 min. Inspirationsmateriale: Udskrift af teksten til "Gi' mig Danmark tilbage",

6 "Allah er lige for loven", Dansk Folkeparti, "Med sharialov skal land bygges", Dansk Folkeparti, Opgave 6 Tekstgrundlag: Tekst 12: Edgar Allan Poe: "Hjertet, der sladrede", Oversat fra engelsk af Hans-Jørgen Birkmose, Inspirationsmateriale: Bo Green Jensen: "Edgar Allan Poe". Artikel i Knud Michelsen m.fl.: "Forfatterleksikon, udenlandsk litteratur, bd. 2, Thorkild Bjørnvig: "Den æstetiske idiosynkrasi" (uddrag). Fra essaysamlingen "Begyndelsen", Censorkorpsets evaluering af opgaverne og tekstgrundlaget 87 % af censorerne mente at omfanget af opgaver og tekster var passende, derimod mente lidt færre (77 %) at bredden var passende. En lille del af censorkorpset fandt at der skulle være lidt mere vægt på litteratur, og ganske få pegede på at kortfilm og en tydeligere sproglig opgave manglede i årets eksamenscd-rom. Alt i alt en overvejende tilfredshed. Den utilfredshed der alligevel kan spores, hænger sammen med forskellige opfattelser af fagets genstandsfelt. Danskfagets genstandsområde er tredelt mellem litteratur, medier og sprog, mens fagets didaktik arbejder med alle teksttyper læst med forskellige tilgange og perspektiver (fokusområder). Anskues tekstgrundlaget til skriftlig eksamen ud fra tredelingen mellem litteratur, medier og sprog, er det nemt nok at placere En flinker fyr og Hjertet, der sladrede under litteratur, sværere bliver det at placere Gi mig Danmark tilbage, da tekst og video både kan placeres under litteratur og medier. Og Snakkemaskine / Nu er halvdelen kvinder hører som avisartikler under medier, ligesom tvreklamerne er mediebårne tekster, men begge teksttyper er i lige så høj grad sprog i den danskfaglige optik. Derfor må det konstateres at tekstgrundlaget til skriftlig eksamen understreger danskfagets fokus på sproget i mangfoldige genrer. Skrivegenrer og skrivekompetencer Det er svært at skille tekstproduktion helt fra tekstlæsning, såvel i undervisningen som til eksamen, og der er forskellige former for tekstlæsning til den skriftlige eksamen. Alligevel måles først og fremmest elevernes skrivekompetencer, og det gøres i hhx i nogle mere eller mindre faste rammer for skrivegenrer. Opgaveformuleringerne til skriftlig eksamen så således ud: Opgave 1 Foretag en analyse af "Nu er over halvdelen kvinder" (tekst 2) og af "Snakkemaskine" (tekst 4). Inddrag både tekst, billeder og layout. Sammenlign de to avisers dækning af begivenheden. Inddrag alle 5 tekster i 6

7 sammenligningen. Opgave 2 Foretag en analyse og fortolkning af "En flinker fyr". Opgave 3 Foretag en analyse af tv-reklamerne for forsikringsselskaberne Tryg og Codan. Sammenlign reklamerne, og vurdér deres gennemslagskraft. Opgave 4 Skriv et essay om elitesport, hvor du bl.a. diskuterer hovedsynspunkterne i Michael Møllers kronik. Giv dit essay en titel. Opgave 5 Foretag en analyse og fortolkning af musikvideoen "Gi' mig Danmark tilbage". Sammenlign danmarksbillederne i "Gi' mig Danmark tilbage" og Dansk Folkepartis valgvideo. Opgave 6 Foretag en analyse og fortolkning af "Hjertet, der sladrede". Skriv på baggrund af novellen en artikel på ca. 600 ord. Vælg selv journalistisk genre, og angiv, hvilket dagblad du skriver til. I din artikel må du gerne opfinde kilder eller vidner, der ikke optræder i novellen, men indholdet i din artikel må ikke være i modstrid med novellens handling. Ser vi nærmere på spørgeformuleringerne, giver det et fingerpeg om hvilke genrer eleverne forventes at skrive i. Disse genrer fordeler de sig som følger på de 6 opgaver: 1. Analyse og sammenligning 2. Analyse og fortolkning 3. Analyse og vurdering 4. Essay 5. Analyse, fortolkning og sammenligning 6. Analyse, fortolkning og artikel Den helt overvejende skrivegenre er tekstanalysen. Hvilken slags tekstanalyse afhænger derimod af tekstgrundlag og kontekst. Essay og artikel adskiller sig som genrer herfra, idet analysen er iboende og underordnet formen. 7

8 Ser vi nærmere på hvilke analyse- og skrivekompetencer årets skriftlige eksamensopgaver målte, og hvad man kunne forvente eleverne ville kunne præstere i forhold til fagets mål og kernestof, fremkommer følgende: 1. Analyse og sammenligning Sproglig og argumentatorisk analyse, medie- og billedanalyse 2. Analyse og fortolkning Litterær analyse 3. Analyse og vurdering Narrativ og argumentatorisk analyse 4. Essay Retorisk og sproglig fremstilling 5. Analyse, fortolkning og sammenligning Sproglig, lyrisk, billedikonisk og ideologikritisk analyse 6. Analyse, fortolkning og artikel Litterær analyse og journalistisk fremstilling Da disse præciseringer af analysekravet ikke står i opgaveformuleringer, kan de for det første ikke par tout forventes og for det andet, kan andre analysetilgange være en mulighed. Der kræves derfor desuden af eleverne en generel tekstlæsningskompetence, for at kunne vælge den adækvate analysetilgang til det forelæggende tekstmateriale. Elevernes valg af opgavetyper Elevernes valgmønster var meget traditionelt. Halvdelen af eleverne valgte en opgave med litterært forlæg. Ser man bort fra mistanken om at nogle elever kan have valgt efter den korteste tekst, afspejler dette valg formodentlig den daglige undervisning. 8

9 6% 3% 7% 27% 47% 10% Snakkemaskine Tv-reklamer Gi' mig Danmark tilbage En flinker fyr Essay Hjertet, der sladrede De sproglige analyser blev kun valgt af 17 % af eleverne, men af forcensuren 1 fremgik netop de sproglige analyser med det højeste gennemsnit. Det modsatte var tilfældet med essayopgaverne. De litterære opgaver lå lige under 6 i gennemsnit. De enkelte opgaver Dette afsnit rummer censorernes kommentarer i forhold til vurderingen af opgavebesvarelserne og fagkonsulentens overvejelser og konklusioner. De små pudsige citater ved hver opgave er hentet fra årets stile. Opgave 1 Birte Siim siger, at der ikke er grund til at trække alt for meget i smilebåndene 1 Her bruges tal fra censorernes indberetning før censormødet, fordi den endelige eksamensstatistik ikke rummer differentiering på de enkelte opgaver i eksamenscd-rommen. 9

10 Denne opgave blev rost af censorerne, og der var ingen vanskeligheder i forbindelse med bedømmelsen af den. Der er tale om en nærmest klassisk opgave inden for et obligatorisk fokusområde. Materialet til opgaven var relativt omfangsrigt, hvilket kan have spillet negativt ind på elevernes valg af opgaven. Eleverne må formodes at have vidst hvordan de skulle gribe en sproglige og mediemæssig analyse an, da det er en del af kernestoffet. Alligevel havde ikke mange elever valgt denne opgave. De der gjorde klarede sig relativt godt. Opgave 2 Konen lægger sig til at sove og vågner næste dag op til 8 kartofler Næsten halvdelen af årets hhx-ere skrev om En flinker fyr. Især mordgåden fangede eleverne, måske også at novellen er kort og udvikler sig dramatisk. De fleste af elevernes litterære analyser prøvede at afdække hvem morderen kunne være, og censorerne vurderede ikke om eleven nåede frem til den rigtige, men om analysen var dokumenteret (tekstnær) og fortolkningen plausibel. Desuden var det afgørende for vurderingen, om elevens analyse reflekterede over fortælleren og den åbne slutning. Denne opgavetype med litterær analyse af noveller fra nyeste tid er kernestof, og næsten halvdelen af årgangen valgte den. Alligevel var den ikke topscore med hensyn til karakterfordelingen. Der er stadig i hhx for mange analysebesvarelser, der bevidstløst aflirer analyseskemaer og medbragte hjælpemidler. Censorerne efterlyser friere og mere læseværdige litterære analyser. Opgave 3 Der er ikke anvendt andre sprog, latin eller andre former for slogan, som er svære at forstå Nogle censorer i censorkorpset advarede imod såkaldte afsætningsopgaver til skriftlig eksamen i hhx, fordi eleverne tilsyneladende glemmer at de bliver vurderet på de danskfaglige kompetencer eller måske kan de ikke skelne. Andre i censorkorpset ser bevidstløs anvendelse af mediefagets filmanalyseskemaer som et uvæsen. 10

11 Men ikke desto mindre har de elever, der skrev denne opgave, gennemsnitligt fået en relativ god karakter. Det afgørende i vurderingen af opgavebesvarelsen var bl.a. om følgende indgik i analysen: - det narrative forløb - de sproglige og visuelle virkemidler - købsappellens virkning Inddrog opgavebesvarelsen desuden viden om produktet, virksomheden og klippeteknik, var det bare fint, men ikke noget der i væsentlig grad trak op eller ned. Opgave 4 Det sociale blomstrer når man går til en sportsgren Der var, som altid, stor diskussion om essayopgaven blandt censorerne, og det trods langt færre elever (under 1/3) i år havde valgt denne opgavetype. Essayopgaven har en tendens til at differentiere eleverne mere end de øvrige opgavetyper, fordi vurderingskriterierne forskyder sig lidt væk fra analysen og over på sproget og selve udtryksformen. Mange elever var faldet for at kommentere og referere stort set alle Michael Møllers synspunkter på offentlig støtte til elitesporten, uden at have en sammenhængende idé eller en selvstændig disposition og sproglig fremstilling. Essayopgaven krævede abstraktion i tekstlæsningen og mestring i at bruge sproget i én sammenhængende, argumenterende og formet fremstilling. De elever der forsøgte sig med en selvstændig tilgang til emnet i et sprog der var tænkt over, blev belønnet. Hvis der ikke undervises systematisk og individuelt trænes i at skrive essayistisk (eller er tid til det), kan denne opgavetype være uheldig i relation til negativ social arv. Dermed ikke sagt at eleverne fra gymnasiefremmede miljøer ikke kan skrive et essay! Men kravene og vurderingskriterierne skal tydeliggøres, eksemplificeres og trænes, ikke blot forudsættes bekendte. 11

12 Opgave 5 Og ofte er de påvirket af alkohol og eurofriske stoffer Censorerne havde ikke vanskeligt ved at bedømme besvarelser af denne opgave, trods de få der var. Faktisk forbløffende få. Måske er Natasja et storbyfænomen, som den typiske hhx ere ikke kan afkode eller har lyst til at afkode. I hvert fald skulle der have været en note på fx Pusherstreet. Det var videoen, der skulle analyseres, men når nogle elever analyserede teksten først og fremmest, var det ikke en totalt misforstået opgave teksten og sproget er ganske vigtig for budskabet. Det er en opgave med mange muligheder for detaljerede analyser af såvel sprog, lyd, farver, billeder, bevægelser og ideologi. Opgave 6 Liget kom ud i flere stykker, hvilket kan tyde på, at morderen havde parteret sit offer Nogle besvarelser af den opgave afslørede at Gys Splat og Freud stadig læses i hhx, men der var i det hele ganske få besvarelser af opgave 6. Opgaven ramte ned i kernestoffet, blot repræsenteret ved en oversat udenlandsk klassiker, Poe. Måske var opgaven for omfattende, fordi den ud over litterær analyse og fortolkning, stillede krav om journalistisk formidling i en bunden kontekst. Ikke desto mindre en spændende opgave som prøver alsidige skrivekompetencer, måske derfor også en opgave der differentierede. Det vil sige der blev i højere grad givet bund- og topkarakterer for besvarelser af denne opgave end det var tilfældet for de øvrige analyseopgaver. Det kan altså konkluderes at essayopgaven om sportsrindalisme og Poe-opgaven bedst differentierede karaktergivningen, det vil sige karaktererne for besvarelser af disse to opgaver lå tættere på ETCS-skala forventningerne end det endelige gennemsnit (jf. side 2). 12

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Den skri=lige prøve i Dansk A med internetadgang

Den skri=lige prøve i Dansk A med internetadgang Konference Den skri=lige prøve i Dansk A med internetadgang Kolding d. 16. januar 2014 Program: 13.00 13.15 Lars Holst Madsen, fagkonsulent Om internetadgang ved den skri=lige prøve i Dansk fra maj 2014.

Læs mere

Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014

Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014 Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf Anders Østergaard 10. september 2014 Hvad er det digitale forsøg? Valgfrit alternativ til den ordinære hfprøve i skriftlig dansk - foreløbig! - De

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX)

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 Dansk- engelsk...3 Dansk- samfundsfag...4 Dansk- naturvidenskabelige fag (inkl. matematik)...5

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

06.06.14. Dansk A hf. Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang. Lærerens hæfte 1. Fagkonsulent Sune Weile

06.06.14. Dansk A hf. Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang. Lærerens hæfte 1. Fagkonsulent Sune Weile 06.06.14 Dansk A hf Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang Lærerens hæfte 1 Fagkonsulent Sune Weile 1 Indholdsfortegnelse Forord til Lærerens hæfte 1... 3 Indledning... 4 Hvorfor en ny eksamensform?...

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne.

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne. o Til censor Fagkonsulent Matematik, htx Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Velkommen som skriftlig censor i matematik på htx. Marit Hvalsøe Schou Oehlenschlægersvej 55 5230 Odense M Tlf: 2565

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen

Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen Fra tjekliste til tjekmodel En teoridreven model Hvilke parametre er relevante at vurdere læremidler ud fra? Udtryk Aktivitet Tilgængelighed Dannelsessyn

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation Eksempel 2: Forløb med inddragelse af Læringsmål i forhold til Analyse af (dansk, engelsk, kult) 1. Hvad er (evt. udgangspunkt i model) 2. Argumenter kommer i bølger 3. Evt. argumenttyper 4. God Kobling:

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. Side 1 af 9 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. At vide Hvordan får man mest mulig brugbar viden? Når man læser tekster, finder materiale og opsøger

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrev # 14 (maj 2012)

Nyhedsbrev # 14 (maj 2012) Nyhedsbrev # 14 (maj 2012) 1. Eksamen maj/juni... 2 2. Nyt udviklingsprogram for gymnasiale uddannelser... 3 3. Status på skriftlig engelsk eksamen med adgang til internet... 4 4. Faglig inspiration...

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Dansk A på hf. Fagevalueringer 2007

Dansk A på hf. Fagevalueringer 2007 Dansk A på hf Fagevalueringer 2007 Dansk A på hf Fagevalueringer 2007 Dansk A på hf 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Skriftlig dansk på stx

Skriftlig dansk på stx Publiceret maj 2011 Skriftlig dansk på stx - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2013 Forord...2 1. Hvilke kompetencer måler den danske stil?...4 Genre og kommunikationssituation...4

Læs mere

Faglighed. Vibeke Hetmar

Faglighed. Vibeke Hetmar Faglighed Vibeke Hetmar Betegnelsen faglighed kalder på præcisering når den anvendes som grundlag for beslutninger i de politiske, de administrative og de didaktiske domæner. Det kan være det ikke er muligt

Læs mere

Fransk begyndersprog A stx

Fransk begyndersprog A stx Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016 Fransk begyndersprog A stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar 2015 1 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort

Læs mere

Internetadgang *l eksamen i skri0lig dansk. Jan Nøhr Christensen

Internetadgang *l eksamen i skri0lig dansk. Jan Nøhr Christensen Internetadgang *l eksamen i skri0lig dansk Jan Nøhr Christensen Overskri0er Interne8et som resurserum Træning i at sortere store stofmængder Interne8et som mulighed Interne8et som udfordring Elevernes

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx. Fagevalueringer 2008

Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx. Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx 2009 Danmarks

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb

Læs mere

Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber. Ena Ørum Mogensen

Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber. Ena Ørum Mogensen Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber Ena Ørum Mogensen Elever med Aspergerssyndrom har ofte dårlig skrivemotorik svært ved at udtrykke sig skriftligt tendens til at forlade et

Læs mere