Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler"

Transkript

1 Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1

2 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål, hvor der er mange mulige svar, så må man samle svarerne i grupper. Disse grupper kaldes intervaller. Eksempel på opgave På et VUC-hold bliver kursister spurgt om, hvor langt (helt antal km) de har til VUC. Der er 18 kursister. Svarene er: 10, 1, 18, 6, 14, 4, 22, 3, 19, 8, 13, 4, 1, 10, 0, 2 4, 1 Grupper svarene i intervallerne 0-4 km, 5-9 km o.s.v. Lav en tabel over hyppighed og frekvens. Lav et diagram over frekvensfordelingen: Tabellen laves på præcis samme måde som tidligere vist. Først tæller man op, hvor mange der har svaret 0, 1, 2, 3 eller 4 km. Så tæller man op, hvor mange der har svaret 5, 6, 7, 8 eller 9 km. O.s.v. Tabellen ser således ud: Antal km I alt Hyppighed Frekvens 44% 11% 28% 11% 6% 100% Tabellen her over ser ud, som de typisk vil gøre det i en avis eller på TV. Men i matematik bruger vi en lidt anden måde at skrive intervaller på. Man bruger enten firkantede parenteser eller større end- og mindre end-tegn. Her er nogle eksempler: Lukket interval Åbent interval Halvåbent interval Halvåbent interval [0 ; 5] ] 0 ; 5[ [0 ; 5[ ] 0 ; 5] 0 x 5 0 < x < 5 0 x < 5 0 < x eller 0,0-5,0 eller 0,1-4,9 eller 0,0-4,9 eller 0,1-5,0 eller 0,00-5,00 eller 0,01-4,99 eller 0,00-4,99 eller 0,01-5,00 eller. eller. eller. eller. Lektion 9s Side 2

3 Med firkantede parenteser kan hyppigheds- og frekvenstabellen skrives således: Antal km [0 ; 5[ [5 ; 10[ [10 ; 15[ [15 ; 20[ [20 ; 25[ I alt Hyppighed Frekvens 44% 11% 28% 11% 6% 100% I matematik laver vi diagrammer over hyppighed eller frekvens på denne måde: 50% 40% 30% 20% 10% 0% Læg mærke til at søjlerne ingen mellemrum har. Dette diagram kaldes et histogram. Lektion 9s Side 3

4 Middelværdi for grupperede observationer Eksempel på opgave Tabellen til højre viser månedslønningerne for de ansatte i et firma. Find et cirka-tal for gennemsnitslønnen? Man kan naturligvis ikke finde en præcis middelværdi, når man ikke kende de ansattes præcise lønninger, men man kan finde et cirka-tal. (husk at gennemsnit og middelværdi er det samme). Metoden kaldes interval-midtpunkts-metoden. Månedsløn i kr. Antal [ ; [ 11 [ ; [ 16 [ ; [ 8 [ ; [ 5 [ ; [ 2 Man lader som om, at de 11 personer, der har en månedsløn i intervallet [ ; [, alle tjener kr. Altså lønnen midt i intervallet. Det gør de givetvis ikke, men hvis deres lønningerne er (nogenlunde) jævnt fordelt på intervallet, så bliver fejlen ikke så stor. Man gør det samme for de andre løn-intervaller, og den samlede månedsløn bliver: kr Da der i alt er 42 ansatte bliver gennemsnitlønnen: kr. Lektion 9s Side 4

5 Summeret frekvens og sumkurver Eksempel på opgave (fortsat) Tabellen til højre viser månedslønningerne for de ansatte i et firma. Udvid tabellen således at den også viser frekvens og summeret frekvens. Tabellen kommer til at se ud som vist herunder. For overblikkets skyld er der tilføjet en i alt-række. Månedsløn i kr. Antal [ ; [ 11 [ ; [ 16 [ ; [ 8 [ ; [ 5 [ ; [ 2 Frekvenserne er fundet ved almindelig procent-beregning Fx er frekvensen for intervallet [ ; [ fundet således: 42 De summerede frekvenser findes ved at lægge frekvenserne sammen nedad. Den første summerede frekvens er lig med den første "almindelige" frekvens. Den næste summerede frekvens (64%) er fundet som 26% + 38%. Den viser, at der er 64% af de ansatte, der tjener op til kr. Den tredje summerede frekvens (83%) er fundet som 26% + 38% + 19% (eller lidt hurtigere som 64% + 19%) Den viser, at der er 83% af de ansatte, der tjener op til kr. Månedsløn i kr. Antal Frekvens Summeret frekvens [ ; [ 11 26% 26% [ ; [ 16 38% 64% [ ; [ 8 19% 83% [ ; [ 5 12% 95% [ ; [ 2 5% 100% I alt % Således fortsætter man - man kan dog ikke beregne en summeret frekvens for "i alt". Man kan også beregne summerede hyppigheder (antal). Det gøres på tilsvarende vis. Prøv selv at gøre det! Bemærk at alle procent-tallene ovenfor er afrundet til helt tal. Ofte tager man en decimal med, men der er normalt ingen grund til at tage en masse decimaler med. 26% Man kan også skrive frekvenstal og summerede frekvenstal som brøker eller decimaltal. Lektion 9s Side 5

6 Eksempel på opgave (fortsat) Tabellen til højre viser månedslønningerne for de ansatte i et firma. Lav en sumkurve ud fra de summerede frekvenser. Aflæs medianen og vurder hvor stor en andel af de ansatte der har en månedsløn over kr. Månedsløn i kr. Frekvens Summeret frekvens [ ; [ 26% 26% [ ; [ 38% 64% [ ; [ 19% 83% [ ; [ 12% 95% [ ; [ 5% 100% Sumkurven ser ud som vist herunder. Først afsættes ud fra de summerede frekvenser "knækpunkterne". Altså punkterne: ( kr. ; 0%), ( kr. ; 26%), ( kr. ; 64%) ( kr.; 100%). Så laver man lige streger fra punkt til punkt, fordi man antager, at lønningerne er jævnt fordelt på intervallerne. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Her aflæses at ca. 72% tjener op til kr. Her aflæses medianen Sumkurver er svære at forstå. Men dette punkt betyder fx, at 83% tjener op til kr. Sumkurven starter ved kr., fordi ingen af de ansatte tjener under dette beløb. 0% Månedsløn i kr. Medianen er 50%-værdien. Den aflæses til ca kr. Det betyder, at den lavest lønnede halvdel tjener op til ca kr., mens den bedst lønnede halvdel tjener mere. Medianen kan let forveksles med middelværdien, men den betyder ikke det samme. På sumkurven aflæses også, at 100% - ca. 72% ca. 28% tjener over kr. Lektion 9s Side 6

7 Indekstal version 1 Øresundsbroen Motorkøretøjer pr. døgn Indekstal basisår 2000 År I ovenstående tabel kan det være svært at se, hvordan udviklingen er i den øverste række tal det er let nok at se, at der har været færre køretøjer i 2001 end i 2000, og at der har været flere køretøjer i 2002 end de to foregående år men hvor mange flere, og hvor mange færre. Man kan i stedet angive mængden af køretøjer med forholdstal eller indekstal. Det betyder, at man starter med at sætte et indekstal på 100 for år 2000, hvor der er 9100 køretøjer, og så udregne, at hvis 9100 køretøjer svarer til indeks 100, så må 8100 køretøjer svare til indeks 89, 9400 køretøjer må svare til indeks 103 osv. På den måde bliver det let at se at trafikken for 2001 er at trafikken for 2002 er at trafikken for 2003 er eller 89 % af trafikken for eller 103 % af trafikken for eller 114 % af trafikken for Man kan også se at trafikken er faldet fra 2000 til eller 11 % fra 2000 til 2001, samt at den er steget 14 % Fidusen er altså, at man udnævner et basistal på 100, og de andre tal skal så indsættes i forhold hertil. Grunden til at man laver indekstal er altså, at man lettere kan se, hvor meget tallene stiger/falder i forhold til et starttal. Det behøver faktisk ikke at være det første tal, man vælger som indeks 100. Herunder er valgt det år, man ønsker at sammenligne med, nemlig År Forbruger prisindeks 84,6 85,6 87,3 88, ,1 94, ,4 104,7 106,7 108,1 110,3 112,5 Lektion 9s Side 7

8 I beregninger med indekstal kan man med fordel tage udgangspunkt i følgende sammenhæng: Indekstal Indekstal år1 år2 Faktisk tal Faktisk tal år1 år2 Det betyder, at hvis vi skal lave indekstal for trafikken over Øresund i årene , og vi har de trafiktal, der er angivet herunder, så starter vi med at sætte 2000 til indeks 100. faktisk tal 1 faktisk tal 2 Øresundsbroen Motorkøretøjer pr. døgn Indekstal basisår 2000 År indekstal 1 indekstal 2 Nu kan vi i formlen herover indsætte, de tal vi kender, og beregne indeks for 2001: Indekstal 8100 år2 Hvilket giver et indekstal år2 på 89 og beregne indeks for 2002: Indekstal 9400 år2 Hvilket giver et indekstal år2 på 103 og beregne indeks for 2003: Indekstal år2 Hvilket giver et indekstal år2 på 114 Lektion 9s Side 8

9 Det kunne også være, at vi omvendt havde indekstallene og skulle finde de faktiske tal, som i skemaet herunder. År jan feb mar april Antal sygedage i Ajax a / s 546 Indekstal Vi kan benytte den samme formel om det er år, dage eller måneder er selvfølgelig underordnet: Indekstal Indekstal Faktisk tal Faktisk tal Beregning at det faktiske tal for feb: Faktisk tal 2 Hvilket giver et faktisk tal 2 på Faktisk tal 2 Hvilket giver et faktisk tal 2 på Faktisk tal 2 Hvilket giver et faktisk tal 2 på 568 De beregnede værdier indsættes i skemaet: År jan feb mar april Antal sygedage i Ajax a / s Indekstal Lektion 9s Side 9

10 Indekstal version 2 Indekstal er en slags procenttal, der bruges til at beskrive, hvordan en talstørrelse (fx en pris) forandrer sig over tid. Indekstal beregnes således: Indekstal Periodens tal 100 Basisperiodens tal Eksempel på opgave Yrsa Olsen arbejder på en fabrik. Hun bor i en lejlighed i en anden by, og hun tager hver dag bussen på arbejde. Tabellen viser hendes timeløn og husleje samt prisen på et månedskort til bussen. År Timeløn Husleje Buskort Sammenlign løn- og prisudviklingen ved at lave en indekstabel. Brug 1990 som basisår. Man laver en tabel præcis magen til tabellen ovenfor, men i stedet for krone-beløbene skriver man indekstal. Alle tre indekstal for 1990 sættes til 100, da dette år er basisår. De øvrige indekstal beregnes som vist herunder: Timeløn 1992: ,5 Timeløn 1994: ,4 Timeløn 1996: 67 Læg mærke til at man altid dividerer med timelønnen fra 1990 (basisåret). I alt får man denne tabel (kontroller selv tallene): År Timeløn 100,0 107,5 113,4 122,4 132,8 143,3 Husleje 100,0 102,1 107,6 112,0 114,1 121,8 Buskort 100,0 113,3 128,0 136,0 145,3 150, I tabellen er indekstallene skrevet med en decimal. Ofte afrunder man til helt tal. Indekstallene viser, at huslejen er steget klart langsommere end lønnen. Til gengæld er prisen på buskortet vokset noget hurtigere end lønnen. Indekstal er gode til at vise en udvikling, da det er let at sammenligne et tal med tallet 100. Indekstal er gode, hvis man skal sammenligne udviklingen af meget forskellige talstørrelser. Lektion 9s Side 10

11 VIGTIGT VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT VIGTIGT - VIGTIGT Indekstal er en slags procental. Men når indekstallet for Yrsa Olsens løn fra 1994 til 1996 stiger fra 113,4 til 122,4, så siger man, at stigningen er på 122,4-113,4 9,0 procentpoint. Stigningen er ikke på 9% af lønnen i 1994 men på 9% af lønnen i 1990 (basisåret). Derfor siger man procentpoint og ikke procent. Det kan være svært at huske (og forstå). Eksempel på opgave (fortsat) Indekstabellen viser udviklingen i prisen på et månedskort til en busrute. År Buskort 100,0 113,3 128,0 136,0 145,3 150,7 Find stigningen fra 1994 til 1996 i både procentpoint og procent. Stigningen i procentpoint er forskellen i indekstal: 136,0-128,0 8,0 procentpoint. Stigningen i procent findes ved almindelig procentregning: 8, ,25% 128,0 Kik evt. i modulet om procentregning, hvis du døjer med at huske regnemetoderne. Hvis man beregner stigningen i procent fra 1994 til 1996 ud fra de rigtige buspriser fra eksemplet på forrige side, så får man: 6,25%. Altså præcis samme resultat. 480 Det vil altid være tilfældet. Tabellen i eksemplet ovenfor viser tydeligt, at prisstigningen er størst i starten. Den største stigning målt i procentpoint er på 14,7 procentpoint fra 1992 til ,7 100 Det svarer til en stigning på : 13,0% 113,3 Men den største stigning i "almindelige" procent er faktisk fra 1990 til Her er stigningen på 13,3% (og i øvrigt også på 13,3 procentpoint). Danmarks Statistik udregner indekstal for den gennemsnitlige prisudvikling i samfundet. Tallene kaldes forbrugerprisindeks. Beregningen af tallene er kompliceret, og den er ikke kun baseret på priserne på almindelige "købmandsvarer". Der indgår også udgifter til fx husleje og transport. Her er vist forbrugerprisindeks med 1980 som basisår. År Indeks 100,0 123,0 139,8 151,7 165,0 177,4 185,5 191,6 199,7 207,9 219,3 I tabellen er af pladshensyn kun vist tal fra hvert andet år, men der bliver beregnet nye tal hver eneste måned året rundt. Tallene er gode som sammenligningsgrundlag. Lektion 9s Side 11

12 Eksempel på opgave (fortsat) Sammenlign udviklingen i prisen på et månedskort (se forrige sider) med udviklingen i forbrugerprisindekset. Man kan ikke umiddelbart sammenligne indekstal med forskellige basisår, men det er alligevel muligt at lave en sammenligning. Man kan omregne forbrugerprisindekset, således at 1990 bliver basisår. Man får: År Indeks 56,4. 93,0 100,0 104,6 108,0 112,6 117,2 123,6 De nye indekstal for 1998 er fx fundet således: 207, ,4 117,2 Nu kan man tydeligt se, at prisen på buskortet er vokset en del hurtigere end forbrugerprisindekset. Men sammenligningen kan også laves på flere andre måder. Overvej selv hvordan. Eksempel på opgave Et forsikringsselskab regulerer sine præmier efter udviklingen i forbrugerprisindekset. En indboforsikring kostede 778 kr. i År Indeks 199,7 204,1 207,9 213,0 Find prisen på forsikringen i Prisen kan beregnes således: Pris i 1999 Pris i1998 Indekstalfra 1999 Indekstalfra ,0 207,9 797 kr. Metoden kan sættes på formel på denne måde: Nyt tal Gammelt tal Gammelt Nyt indekstal indekstal NB: Beregningen i eksemplet ovenfor er lidt urealistisk. Man kender naturligvis ikke forbrugerprisindekset for 1999, når man skal beregne forsikringspræmien for I praksis vil man lave en "forsinket" indeksregulering. Man vil bruge indekstallene fra 1997 og 1998 som det gamle og det nye indekstal. Lektion 9s Side 12

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartil, boksplot og sumkurver... 2 Opgaver... 7 Side 1 Median, kvartil, boksplot og sumkurver Medianen er det midterste af en række tal, der er skrevet

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst

Procent og eksponentiel vækst Procent og eksponentiel vækst Procent og decimaltal...52 Vækst-fomlen; K n er ukendt...54 Vækst-fomlen; K 0 er ukendt...56 Vækst-fomlen; r er ukendt...57 Vækst-fomlen; n er ukendt...58 Når du regner opgaverne

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium Kurve eller punktdiagram Formatering

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere