LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00"

Transkript

1 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon wwwalmenbo-aarhus.dk CVR august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Hermed fremsendes revderet dagsorden med tlhørende blag tl ordnært afdelngsmøde afdelngens fælleslokale Trsdag den 4. september 2012, kl Dagsorden: 1. Valg af drgent og referent. 2. Godkendelse af forretnngsorden. 3. Fremlæggelse af afdelngsbestyrelsens beretnng. 4. Godkendelse af afdelngens budget 2013 samt forelæggelse af afdelngens regnskab Behandlng af ndkomne forslag: 1. Forslag fra nr. 532 vedr, stop for nye tlflyttere med hund/kat (alternatvt husdyr) samt forbud mod at medlemmer af afdelngsbestyrelsen blander sg drekte nabokonflkter på an den måde end ved møder, som alle parter den enkelte konflkt ønsker at få gennemført og deltage samtdgt. 6. Valg af I medlem tl afdelngsbestyrelsen: På valg er: Jette Abld 7. Valg af suppleanter tl afdelngsbestyrelsen. 8. Eventuelt Med venlg hlsen Afdelngsbestyrelsen Kontortd Mandag-onsdag Torsdag og Fredag lukket

2 2. Afdelngsformanden eller dennes lgestllede leder valget at en drgent. 3. Den valgte drgent nedsætter et stemmeudvalg. Drgenten skal kke nødvendgvs være bosat afdelngen. mødet. 1. Forretnngsordenen udsendes sammen med ndkaldelse og dagsorden tl afdelngs Forretnngsorden for afdelngsmøder Sde I at 2 mnstraton. Referatet underskrves foruden at sekretæren tllge af drgenten og afdelngsforman Referatet ndføres afdelngens forhandlngsprotokol og kop sendes tl forenngens ad ge resultat at afstemnnger samt udfærdger et kort sammendrag af forhandlngerne. den. 12. Afdelngsmødet vælger en sekretær, der refererer de trufne beslutnnger og det nøjagt tanter for denne. Endvdere kan afdelngsmødet beslutte, at andre deltager mødet, l det med taleret. geledes uden stemmeret. Forenngens bestyrelse kan beslutte, at andre deltager mø soner. Adgang har tllge - men uden stemmeret forenngens bestyrelse og repræsen 11. Adgang tl afdelngsmødet har alle lejere, dsses ægtefæller og dermed sde stllede per Formanden eller dennes lgestllede overtager ledelsen af afstemnngen. Kravet om at drgenten skal vge st sæde skal vedtages med smpelt flertal. 10. Såfremt der udtrykkes mstlld tl drgenten, skal dette straks sættes under afstemnng. Ved længere ndlæg fra drgenten overtager formanden eller dennes lgestllede dn men skal respektere den tlld, der er gvet. gentfunktonen. 9. Drgenten har, med de stemmeberettgedes tlladelse, ret tl at ndtegne sg som taler, særlge tlfælde kan drgenten fravge denne regel, men kun for korte bemærknnger. 8. Drgenten skal gve talerne ordet den rækkefølge begærngen herom er ndleveret, I og afstemnngens resultat bestemmer det vdere forløb. Fremsættes der forslag om at standse en sag skal det sættes under afstemnng kan stlles af enhver stemmeberettget. 7. Forslag om at standse behandlngen at en sag (motveret dagsordensforslag) dennes lgestllede kan få ordet for afsluttende bemærknnger kan også stlles fra stemmeberettgede deltagere. Når dette er vedtaget kan debatten kke optages gen. Forslagsstller og formand eller nede taler, lgesom drgenten kan stlle forslag om begrænset taletd. Forslag om dette 6. Drgenten kan stlle forslag om debattens afslutnng enten straks eller med de ndteg kan kke fravge denne uden de stern meberettgedes samtykke. Efter punkternes behandlng skal de tl afstemnng. 5. Drgenten sætter dagsordenens punkter under debat den rækkefølge de er opført, og 4. Drgenten sætter forretnngsordenen, ndkaldelsen og dagsordenen tl afstemnng. AARHUS 1menBo

3 Der kan kke stemmes ved fuldmagt. stemmer. Ugyldge og blanke stemmer tæller kke med antallet af afgvne stemmer. for, afgør afdelngsmødet alle spørgsmål ved smpel stemmeflertal blandt de afgvne 14. Bortset fra valg og de spørgsmål der vedtægterne er fastlagt præcse stemmeandele uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 13. Ved valg og øvrge afstemnnger har hvert tlstedeværende beboelseslejemål 2 stemmer Sde2af2 Godkendt på hovedbestyrelsesmøde den 21. marts Afdelngsmødet kan kke fravge forenngens vedtægter. tantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal væl ges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldg. 19. Ved valg af afdelngsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter tl forenngens repræsen stemmer. 18. Såfremt flere end 2 kanddater foreslås tl formandsvalget, og ngen kanddater ved før skrftlg afstemnng mellem de 2 kanddater, der ved første afstemnng opnåede flest ste skrftlge afstemnng opnår flere end halvdelen af de afgvne stemmer, foretages ny træknng. mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelghed, foretages lod 17. Såfremt 2 kanddater foreslås tl formandsvalget, vælges den der ved skrftlg afstem nng opnår flere end halvdelen af de afgvne stemmer. Hvs begge kanddater opnår lge betragtes vedkommende som valgt uden afstemnng. 16. Ved valg af formand på afdelngsmødet gælder, at såfremt kun en kanddat foreslås, stern nngsformen. dre spørgsmål afgøres ved almndelg stemmeflertal. Herudover afgør drgenten af 15. Ved valg foretages skrftlg afstemnng. Forslag om skrftlg afstemnng vedrørende an AARHUS r[menbo

4 AlmenBo Aarhus AFD. 31, HJELMAGERPARKEN Ejendommens belgenhed: HJELMAGERPARKEN Skødstrup Budgettet er udarbejdet samarbejde mellem afdelngsbestyrelsen og admnstratonen Budgettet vser en stgnng på kr svarende tl 1,96 % Admnstratonsbdrag udgør kr ,00 pr. lejemålsenhed Dspostonsfondsbdrag udgør kr. 231,00 pr. lejemålsenhed Arbejdskaptal udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed Gennemsntlg leje pr. m2 pr. Stgnng pr m2 Ny gennemsntlg leje pr. m2 pr ,87 15,86 825,73 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 0% DRenter og afdrag kredtforenngslân Offentlge og andre faste udgfter Varable udgfter Henlæggelser DEkstraordnære udgfter

5 Budget for året 2013 Regnskab Budget Budget Afvgelse Udgfter 105 Prortetsydelser Ejendomsskatter Vandafgft Renovaton Forskrnger Afdelngens energforbrug Bdrag tl bolgorgansatonen Bdrag Byggefonden: A + G ndskud Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse Planlagtvedlgeholdelse dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytnng Særlge aktvteter Dverse udgfter Henlæggelse: Planlagt vedlgeh Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytnng A Henlæggelse: lstandsætv/fraflytnng B Henlæggelse: Tab ved fraflytnng Andre henlæggelser Ydelse lån forbedrngsarbejder Afskrvnng forbedrngsarbejder Ydelser lån bygnngsskader Ydelser lån ombygnng Tab ved lejeledghed Tab ved fraflytnng Andre renter Ydelser vedr. drftsstøtte Afvklng opsamlet underskud Korrekton vedr, tdlgere år Godtgørelse tl fraflyttede lejere Beboerrådgvere Årets overskud Samlede udgfter Indtægter 201 Almene famlebolger Almene ungdomsbolger/værelser Almene ældrebolger Erhvervslejemål Insttutoner Kældre/pulterum Garager/carporte/parkerngspladser Særlg lejeforhøjelse forbedrngsarb Merleje Rentendtægter Andre ordnære ndtægter Drftsskrng og anden særlg drftsst Korrekton vedr, tdlgere år Ekstraordnære ndtægter Aretsunderskud Huslejeforhøjelse Samlede ndtægter

6 111 Elafgft og udarbejdelse af varmeregnskaber Ejendomsskat Vandafgft Renovaton Forskrng Udgfter Renter og afdrag på kredtforenngslån Resultatopgørelse Regnskab Budget henvendelse tl forenngens admnstraton. Såfremt afdelngens udvdede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved godkendt regnskabet foråret Regnskabet er revderet henhold tl gældende lovgvnng. Endvdere har afdelngsbestyrelsen Passver alt Langfrstet gæld Kortfrstet gæld alt Passver Henlæggelser alt Aktver alt Omsætnngsaktver Aktver Anlægsaktver alt Balance pr Samlede ndtægter Rentendtægter Årets underskud Andre ndtægter Indtægter 201 Huslejendtægter Samlede udgfter Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytnng Renter og afdrag på forbedrngslån Andre ekstraordnære udgfter dækkes af henlæggelser Admnstratonsbdrag Bdrag tl Byggefonden: A og G ndskud Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse Planlagt vedlgeholdelse Særlge aktvteter Dverse udgfter Henlæggelse: Planlagt vedlgeholdelse Henlæggelse: Tab v/lejeledghed og fraflytnng Andre henlæggelser Årets overskud 0 0 Regnskab for 2011 AFD. 31, HJELMAGERPARKEN

7 116.2 IALT Revderet /sm Afdelng 31 Hjelmagerparken PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge fuges/vedh. Udvendge trapper, sokler Tagkonstruktoner Kældertrapper - Svalegang fælleshus renoverng/ved. Langtdsbudget for henlæggelser og planlagt vedlgeholdelse og fornyelser 10 årg vedlgeholdelsespan KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vnduer/døre justerng Udv. fuger vnduer/døre Ib. udsk. Cylnderlåse vedlh./udskftes Sålbænke udskftnng/repr. Tagrender og nedløb Ib IALT OVERFLADEBEKLÆDNINGER Malng udvendgt træværk nkl. døre Lakerng gulv Kælder malng fælleshus Eternttagplader Ib. vedlgehold Malng skure Malng vægge + bjælker fælleshus IALT

8 Ialt WS ANLÆG Varmeanlæg renoveres Brugsvandnst. udskftnng Rensnng aftrækskanaler Radator udskftnng Ib. Fadstammer - renoverng Ib. Tolet, håndvask, bibatter mm IALT EL ANLÆG Lednngsnet renoverng IALT INVENTAR Husquarna QSG ovne fælleshus Komfur - Køle/fryseskab - udskftnng- Emhætter - løbende udskftnng - - udskftnng løbende løbende Køkkener renoverng/udskftnng Trnette - udskftnng Vaskemaskner-udskftn. 2/2006-1/2003 Tørretumber - udskftnng Strygerulle - udskftnng øvrgt vaskeranlæg udskftnng Betalngssystem vasken Opvaskemaskne fælleshus

9 I ØVRIGE DELE OG ANLÆG 2010 j j L Snerydnng Græsklpnng Fællesarealer Årlg klpnnghække fællesareal Renoverng grønne områder Postkasser/navnesklte Udhuse - renoverng/vedl. Belægnng p-plads/gård opretnng Stbelægnng opretnng Beplantnng Traktor, fejemaskne, værktøj Legeplads, gård, haveareal Parklamper Pullertlamper usdk./renov. Materelgård renov. t I , IALT SERVICEAFTALER O.A Servce legepladsudstyr IALT Planlagt vedlgehold alt Budgetteret heniæggelse LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tlgang netto 401. Henlæggelser PRIMO 401. Henlæggelser ULTIMO Byggendeks 1998 = 100% Byggendeks ,6% Byggendeks 2011 procent Procentstgnng flg. budgetgrundlag Regulerngsfaktor procent 139,4% 2,2% 141,6%

10 Lene Gaardsted Fra: Maranne Nelsen Sendt: 20. august :33 Tl: Lene Gaardsted Emne: Afdelngsmøde 4. september, Hjelmagerparken 412+ To forslag tl mødet: 1) Stop for nye tlflyttere med hund/kat (altematvt husdyr) fra først mulge dato. 2) Forbud mod at medlemmer af afdelngsbestyrelsen blander sg drekte nabokonflkter på anden måde end ved møder, som alle parter den enkelte konflkt ønsker at få germemført og deltage samtdgt. Med venlg hlsen Maranne Nelsen Hj elmagerparken Skødstrup Onlne lån? se oversgt over lån og kredtkortudbydere Klk her! Sammenlgn moblprser og abonnemerter klk her og se

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE 23. august2012 CVR 59645013 wwwalrnenboaarhus.dk post@almenboaarhus.dk Telefon

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere