Det gældende rammebeløb udgør kr. + tillæg for energiklasse 1 på kr. eller i alt kr./m 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2."

Transkript

1 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november 2010 skema A vedrørende opførelse af bofællesskab i Marie Magdalene med 24 boliger til godkendelse. Fremsendelsen skete efter at bygherren havde indberettet projektet i BOSSINF. Byggeriet omfatter 24 2-rums boliger på 85 m 2 eller i alt m 2. Det gældende rammebeløb udgør kr. + tillæg for energiklasse 1 på kr. eller i alt kr./m 2. Ud fra byggeriets størrelse giver det en anskaffelsessum på kr., som finansieres således Realkredit 91% kr. Kommunelån 7% kr. Beboerindskud 2% kr. Der søges om godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 740 kr./m 2. Der er vedlagt driftsbudget for 1. driftsår, samt totaløkonomiske vurderinger. I forbindelse med godkendelse af skema A anmoder boligforeningen om at administrationen bemyndiges til at godkende skema B, hvis anskaffelsessum og husleje er den samme som skema A. Regnskabsafdelingens gennemgang af skema A den økonomiske del: Skema A: Gennemgangen har givet anledning til enkelte spørgsmål, som er afklaret telefonisk med forretningsfører Svend Aage Nielsen. Ifølge tegning m.v. er den ene fløj ikke etagebyggeri, men bygning i et plan. Det er efterfølgende afklaret med Harry Thorsen i Team Ejendomme, at der er tale om etagebyggeri. I forbindelse med telefonsamtale med Svend Aage Nielsen er det aftalt, at realkreditinstitut rettes til Nykredit, desuden påføres ejendomsnummer for Vestergade 114A. Ifølge skema A udgør den foreløbige husleje 740 kr./m 2 i årlig husleje, hertil kommer udgifter til el, vand og varme med 127 kr/m 2 og fællesantenne på 60 kr/m 2. Til sammenligning er der af Ebeltoft Boligselskab afdeling 18 opført 55 ældreboliger i 2006, der ifølge driftsregnskab for 2009 havde en huslejen på 816 kr./m 2 I forbindelse med tilsagn skal kommunen kunne godtgøre, at det samlede antal ledige boliger i kommunen, der på tilsagnstidspunktet som følge af udlejningsvanskeligheder påfører de pågældende afdelinger og bebyggelser lejetab, ikke overtiger 2 pct.

2 2 of 7 Til dokumentation heraf er anvendt Landsbyggefondens udmeldinger måned for måned af boligorganisationernes indberetning af lejeledigheden i Syddjurs kommune, der har udviklet sig således: - 1. maj ,77% i alt 14 boliger - 1. juni ,82% i alt 15 boliger - 1. juli ,71% i alt 13 boliger - 1. september ,27% i alt 5 boliger - 1. oktober ,33% i alt 6 boliger - 1. november ,43% i alt 8 boliger Med en samlet ledighedsprocent det sidste halve år på 0,27%-0,82%, er kommunen ikke i nærheden af at have 2% lejeledighed som følge af udlejningsvanskeligheder, idet nogle boliger skyldes almindelig lediggang mellem fraflytning og ny indflytning. Ifølge skema A bygges 24 boliger på hver 85 m 2, dermed overholdes reglen om at ingen bolig må overstige 115 m 2 og gennemsnittet af boligerne overstiger ikke 110 m 2. Af oversigten for totaløkonomi fremgår, at byggeriets enkelte bestanddele udgør følgende: Køb af byggegrund 6 mio. kr. + grundudgifter i øvrigt i alt 8,5 mio. kr. svarende til 19,7% af den samlede anskaffelsespris, hvilket er acceptabel, idet anbefalingen går på højest 20%. Håndværkerudgifter er opført til 28,429 mio. kr., svarende til 65,9% af den samlede anskaffelsespris, hvilket er over minimumskravet på 60%. Omkostningerne er opført til 6,217 mio. kr., svarende til 14,4% af den samlede anskaffelsespris, hvilket holder sig under anbefalingen på max. 15%. Gennemgang af driftsregnskabet sammenlignet med gennemsnitstal pr. m 2 for regnskaber 2008 og 2009 for boligorganisationer i kommunen. Udgiftsart Driftstal for 24 ældreboliger Sammenlign.tal Ejendomsskatter 15 kr. 35 kr. Renovation 25 kr. 25 kr. Forsikringer 7 kr. 9 kr. Renholdelse 21 kr. 46 kr. Almindelig vedligehold 9 kr. 46 kr. Planlagt periodisk vedligehold 20 kr. 80 kr. Istandsættelse fraflytning 2 kr. 8 kr. De budgetterede udgifter er således lave. Det skal ses i forhold til at der som sammenligningsgruppe er valgt alle afdelinger i de 3 store boligorganisationer i kommunen, disse indeholder også mange gamle afdelinger og andre boligtyper, hvor udgifter til almindelig og planlagt vedligeholdelse må antages at være betydeligt højere end i et nybyggeri. Projektet er indberettet til BOSSINF-STB med foreløbig BOSSID og har tilknyttet servicearealer med foreløbig BOSSID Regnskabsafdelingen, den 24. november 2010 Leo Konradsen

3 3 of 7 I forbindelse med godkendelse af anskaffelsessummen skema A på t.kr. skal kommunen i henhold til lovgivningen stille særlige vilkår som nævnt nedenfor. Særlige vilkår og betingelser: 31 bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, indsamling af nøgletal, 32 beregninger der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner, 38 om totaløkonomiske beregninger, 39 plan for styring af logistik på byggepladsen Senest i forbindelse med fremsendelse af byggeregnskab fremsendes dokumentation for betalte udgifter til bidrag til Byggeskadefonden og statens promillegebyr. Inden endelig regnskabsopgørelse afregner boligforeningen kommunens gebyr for behandling af støttesagen. Dokumentation for ejerskab af grunden. Gennemgangen er foretaget i henhold til : 1. lov om almene boliger m.v. (almenboligloven) jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 429 af 28. april 2010 og 2 i lov nr. 730 af 25. juni bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om støtte til almene boliger m.v. I lov om almene boliger m.v. fremgår: 105, stk. 1 at, kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger. Stk. 2 at, regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 3 at, boligerne kan tilvejebringes som almene ældreboliger efter denne lov eller som kommunalt finansierede boliger. 106 at, tilsagn om støtte kan kun gives, hvis byggearbejder, som omfattes af tilsagnet, ikke er påbegyndt. 109, stk. 1 at, almene familieboligers bruttoetageareal ikke må overstige 115 m 2. En del af boligernes areal kan indrettes som fælles boligareal for flere boliger. Stk. 2 at, i almene familieboliger, der opføres som tæt, lavt byggeri i én etage med et bruttoetageareal på 85 m 2 eller derover, skal der være mindst ét bade- og toiletrum med et frit manøvreareal med en diameter på mindst 1,5 m. 110, stk. 1 at, almene ældreboliger skal med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. 109, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

4 4 of 7 Stk. 2 at, hver ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan dog i særlige tilfælde beslutte, at ældreboliger ikke forsynes med selvstændig køkken. Stk. 3 at, fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på ethvert tidspunkt af døgnet. Stk. 4 at, boligernes adgangsforhold skal være egnede for gangbesværede. 115 stk. 1 at, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til en almen boligorganisation til etablering af almene boliger ved nybyggeri Stk. 7 at, hvis kommunalbestyrelsen meddeler tilsagn til nyt alment boligbyggeri, skal kommunalbestyrelsen på socialministeriets eventuelle forlangende kunne godtgøre, at det samlede antal ledige boliger i kommunen opgjort efter 2. pkt., der på tilsagnstidspunktet som følge af udlejningsvanskeligheder påfører de pågældende afdelinger og bebyggelser lejetab, ikke overstiger 2 pct. I opgørelsen medregnes det samlede antal ledige almene boliger, ungdomsboliger tilhørende en selvejende ungdomsboliginstitution og ældreboliger tilhørende en selvejende institution eller en pensionskasse, og hvortil der er meddelt tilsagn om offentlig støtte efter denne lov, tidligere love om boligbyggeri eller den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap. Stk. 9 at, kommunalbestyrelsen kan ikke give tilsagn efter stk. 1-6, hvis der er tinglyst en tilbagekøbsklausul på ejendommen. Stk. 10 at, socialministeren fastsætter maksimumsbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri. Den endeligt godkendte anskaffelsessum må ikke overstige det maksimumsbeløb, der gælder på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af anskaffelsessummen forud for påbegyndelsen. 118, stk. 1 at, anskaffelsessummen for nybyggeri af almene boliger efter 115 finansieres med 84 pct. lån, 14 pct. kommunal grundkapital og 2 pct. beboerindskud. Ved bekendtgørelse nr. 490 af 12. juni 2009 er finansieringen ændret for byggeri med tilsagn i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010, sådan at lån forhøjes til 91 pct. og kommunens grundkapital nedsættes til 7 pct. Af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. fremgår: Kapitel 1: 1, stk. 1 at, bekendtgørelsen gælder for etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til 115 i lov om almene boliger m.v. 4, stk. 1 at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage indberetning til Indenrigs- og Socialministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF-STB. Stk. 4 at, indberetning af tilsagn (ansøgningsskema A) skal for at være gældende ske i samme finansår, som tilsagnet er meddelt. Kapitel 3: 8, stk. 1, at i anskaffelsessummen for byggeriet eller de arbejder, der gennemføres, skal samtlige udgifter indgå, herunder udgifter til gennemførelse af støttesagen m.v. Stk. 3 at, anskaffelsessummens enkelte udgiftsposter skal hver især være rimelige i forhold til byggeriets udformning og indhold og skal kunne holdes inden for det maksimumsbeløb, der gælder for byggeriet.

5 5 of 7 10, stk. 1 at, købesummen for en ubebygget ejendom, der erhverves med henblik på etablering af almene boliger, opgjort kontant ikke må overstige prisen i handel og vandel. Kapitel 4: 14 stk. 1 at, det er en betingelse for kommunalbestyrelsens tilsagn til etablering af boliger efter 115 i lov om almene boliger m.v., at den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke overstiger det maksimumsbeløb, der var gældende på påbegyndelsestidspunktet. Kapitel 5: 16, stk. 1 at boligarealet for almene familieboliger og almene ældreboliger inklusive eventuelle fælleslokaler kan udgøre indtil 110 m 2 i gennemsnit pr. bolig. Stk. 2 at, den enkelte boligs areal ikke kan overstige 115 m 2. Kapitel 6: 19, stk. 1 at, bygherren indberetter digitalt støtteansøgning (ansøgningsskema A) til kommunalbestyrelsen. Stk. 2 at, kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med tilsagn stille vilkår, herunder de særlige vilkår, som det konkrete projekt måtte give anledning til. Stk. 3 at, kommunalbestyrelsen kan kræve det materiale, der er nødvendigt til behandling af ansøgningen. 21, stk. 1 at, det nødvendige plangrundlag, herunder normalt en lokalplan, skal være tilvejebragt og planen registreret i Planregisteret, før tilsagn kan gives. 23, stk.1 at, tilsagnsmodtageren skal have skøde på ejendommen og skal stå som debitor for de lån, som optages til finansiering af byggeriet. Det skal dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der senest ved byggeriets påbegyndelse foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. dog stk. 2. Stk. 2 at, den frist, der er nævnt i stk. 1, for tinglysning kan udskydes, hvis tinglysningen alene er betinget af udstykningsmyndighedernes samtykke og forudsat, at bygherren på tidspunktet for byggeriets påbegyndelse kan dokumentere, at der er opnået forhåndsgodkendelse fra disse myndigheder af, at udstykning vil kunne gennemføres. 24, stk. 1 at, kommunalbestyrelsen ved tilsagnet skal tage hensyn til lejens (boligafgiftens) størrelse for de pågældende boliger og de udlejningsmuligheder, der følger heraf. 25, stk.1 at, det skriftlige tilsagn til boliger først kan meddeles, når kommunalbestyrelsen har påset, at bestemmelserne i kapitel 3 og 5 samt dette kapitel er opfyldt. 31, stk. 1 at kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagnet, at de bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, indsamling af nøgletal, bygningsdrift og eftersyn m.v., der er nævnt i bilag 2, gælder for tilsagnet. Stk. 2 at, kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser. Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Er der, forinden støtteansøgning fremsendes til kommunalbestyrelsen, indgået aftaler, som fraviger bestemmelserne i ABR, AB og ABTm skal fravigelser, som kommunalbestyrelsen ikke kan godkende, frafaldes, inden tilsagn gives. Stk. 3 at, kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagn efter 115 i lov om almene boliger m.v., at bygherren til brug for Byggeskadefondens eftersyn af byggeriet

6 6 of 7 afleverer oplysninger om mangler ved byggeriet, der omfatter en fordeling af manglerne på bygningsdele og en klassificering af manglerne efter alvor, til fonden i forbindelse med afleveringen af byggeriet og senest 2 måneder efter afleveringen. Bygherren indberettet oplysningerne digitalt til Byggeskadefonden på baggrund af et særligt skema, der udarbejdes af Byggeskadefonden. 32, stk. 1 at, kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagnet, at bygherren skal vedlægge beregninger, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag heraf tage stilling til, om projektet opfylder kravene i byggeteknisk henseende. Stk. 2 at, de beregninger, der er nævnt i stk. 1, skal foreligge samtidig med ansøgningsskema B. Er hovedprojektet ikke udarbejdet på skema B-tidspunktet, skal bygherren dog fremsende beregningerne efter stk. 1, inden meddelelse af byggetilladelse. Bilag 2: Bestemmelser, som kommunalbestyrelsen i henhold til denne bekendtgørelses 31 skal påse overholdt: Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder. Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet). Bekendtgørelse nr.623 af 23. juni 2005 om bygningsdrift. Bekendtgørelse nr. 635 af 15. juni 2006 om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden. Cirkulære nr. 152 af 7. oktober 1996 om kommunalt og amtskommunalt tilsyn med udbud af byggearbejder i det offentlige støttede byggeri, udgivet af den tidligere Bygge- og Boligstyrelse. Bekendtgørelse nr. 624 af 23. juni 2005 om skadedækning fra Byggeskadefonden. Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, med senere tillæg, udgivet af den tidligere Bygge- og Boligstyrelse. Bekendtgørelse af 15. december 2009 om nøgletal for alment byggeri mv. Kapitel 8: 38, stk. 1 at, bygherrens ansøgning om kommunalbestyrelsens godkendelse af anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B) skal indeholde en totaløkonomisk vurdering baseret på anvendelse af Landsbyggefondens totaløkonomimodel, jf. stk. 2. Stk. 2 at, den totaløkonomiske vurdering skal indeholde en nutidsværdiberegning til opgørelse af den årlige omkostning for hver af bygningsdelene tag, facade og vinduer. Der skal endvidere foretages en tilsvarende totaløkonomisk vurdering for mindst ét relevant alternativ for hver bygningsdel, som er nævnt i 1. pkt. Andre bygningsdele kan indgå i projektets totaløkonomiske vurdering.

7 Stk. 4 at, bygherren samtidig med ansøgning efter 39, stk. 1, digitalt skal indberette det samlede beregningsgrundlag herunder alternative beregninger for den endelige totaløkonomiske vurdering til Landsbyggefonden. 39, stk. 1 at bygherren skal senest 9 måneder efter tilsagnsdatoen digitalt indberette de oplysninger, som danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B) til kommunalbestyrelsen. Stk. 2, at bygherren skal samtidig med indberetningen af oplysninger efter stk. 1 fremsende en plan for styring af logistik på byggepladsen. Planen skal indeholde principper for løbende ajourføring og justering af planen i byggeperioden 7 of 7

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere