KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2016 GENAKKREDITERING 2016, OPFØLNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM

2 Genakkreditering, 2016 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Uddannelsens beskrivelse i UddannelsesGuiden... 7 Uddannelsens kompetenceprofil... 8 Uddannelsens struktur... 9 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Indstilling for kandidatuddannelsen Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen

4 Indledning Denne akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af den akkrediteringsbekendtgørelse 1, som var gældende på tidspunktet for akkreditering og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. februar Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den faglige vurdering af uddannelsen. ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse af undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø består af to kernefaglige eksperter, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Erik Steen Jensen, Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Erik Steen Jensen er uddannet cand.agro. (1980), lic.agro. (1986) og dr.agro. (1997) fra Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole inden for planteernæringsfysiologi og jordbundsvidenskab. Han har forsket i jordbrugets planteproduktion og miljø siden 1980 med fokus på jordbrugets kvælstof- og kulstofkredsløb. Han er nu professor i bæredygtige dyrkningssystemer og forsker i udvikling af systemer i Sverige og globalt, herunder økologisk jordbrug. Erik Steen Jensen er hovedansvarlig lærer på en toårig kandidatuddannelse i agroøkologi og et kursus i bæredygtig forvaltning af jordressourcer. Han deltog i den oprindelige akkreditering i Kernefaglig ekspert Professor Mikael Ohlson, Institutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Mikael Ohlson har en doktorgrad i skovøkologi fra Sveriges lantbruksuniversitet (1987). Hans hovedforskningsområde er skovøkologi og skovhistorie, og derudover har han arbejdet med forskning i vådområders økologi, specielt med kulstofkredsløb og biologisk mangfoldighed i sumpskove. Aftagerrepræsentant Chef for Mark & Miljø Hans Jeppe Andersen, Jysk Landbrugsrådgivning. Uddannet cand.agro. fra Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole (1991). Hans Jeppe Andersen har været driftsøkonomikonsulent i Familielandbruget og Sydvestjysk Landboforening ( ). Senere har han været landbrugskundechef i Nykredit Ringkøbing ( ). Han har desuden været afdelingschef for driftsøkonomiafdelingen i Sydvestjysk Landboforening ( ) og siden chef for Mark & Miljø i Jysk Landbrugsrådgivning (siden 2011), begge steder med personale- og rekrutteringsansvar. Derudover har han været medlem af og senere formand for bestyrelsen i Økonomikonsulenternes Forening og siddet i driftsøkonomiudvalget ved Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. Han deltog i den oprindelige akkreditering i Studerende Stud.scient. Louise Garbrecht Køhler, kandidatstuderende i biologi ved Syddansk Universitet. Studenterrepræsentant i Det Naturvidenskabelige Studienævn på Syddansk Universitet. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 2. november

6 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Der er ikke indhentet supplerende dokumentation. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 12. februar 2016 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 18. april 2016 Høringssvar modtaget 3. maj 2016 Sagsbehandling afsluttet 23. maj 2016 Dato for Akkrediteringsrådets møde 23. juni 2016 Bemærkninger Genakkrediteringen sker på baggrund af vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. februar 2011 og Akkrediteringsrådets afgørelse af 5. juli Der er afholdt besøg på Aarhus Universitet, campus Foulum. Akkrediteringspanelet holdt møde med uddannelsens ledelse, uddannelsens undervisere og både danske og udenlandske studerende på uddannelsen. 6

7 Uddannelsens beskrivelse i UddannelsesGuiden I UddannelsesGuiden (ug.dk) er uddannelsen beskrevet på følgende måde: På den engelsksprogede kandidatuddannelse i jordbrug, natur og miljø lærer du om jordbrugets miljøeffekter og samspillet mellem produktion, natur, landskab, miljø og det øvrige samfund gennem miljøregulering og jordbrugspolitik. Du lærer om, hvordan man bedst udnytter jordens naturressourcer i landbrugsproduktion, uden at miljøet lider skade. Uddannelsen behandler bl.a. klimaændinger, vandmiljø og natur samt samfundsforhold. Uddannelsen giver dig mulighed for at forske, men du kan også finde arbejde inden for bl.a. rådgivning på miljøområdet eller i landbruget. Du undervises bl.a. i: Landbrugspolitik og miljøregulering Kulstofomsætning og klimaændringer Næringsomsætning og miljøstyring Analyse af agroøkosystemer på bedriftsniveau Oplandsanalyse og -forvaltning Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk. Uddannelsens engelske betegnelse er Agro-Environmental Management. Du afslutter kandidatuddannelsen med et specialet, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. ( Denne beskrivelse er kun gengivet i rapporten til almen introduktion. Teksten indgår ikke i vurderingsgrundlaget. 7

8 Uddannelsens kompetenceprofil Det generelle formål med kandidatuddannelsen er at: Udbygge de studerendes faglige viden og personlige evner, deres kvalifikationer vedrørende teori og metode og deres selvstændighed i forhold til bachelorniveauet. Give de studerende større dybtgående viden gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride en mere specialiseret karriere og til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. Kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen). I løbet af kandidatuddannelsen vil den studerende: Få kvalifikationer med henblik på ansættelse i virksomheder og organisationer i såvel den private som den offentlige sektor både i Danmark og i udlandet hvor ekspertise på højt niveau i Jordbrug, Natur og Miljø er nødvendig. Tilegne sig dybtgående viden om jordbrugsproduktion og dens indvirkninger på natur, miljø og klima. Få en helhedsforståelse af sammenhænge og processer i agro-økosystemet og naturlige økosystemer. Tilegne sig viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området. Når studiet er gennemført, vil kandidaten være i stand til at: Vurdere, udvælge og anvende teoretiske og eksperimentelle metoder til at belyse problemstillinger inden for fagområdet Jordbrug, Natur og Miljø og bidrage til nye analyser og løsninger. Vurdere biologiske og teknologiske værktøjer til løsning af miljømæssige udfordringer. Kommunikere faglig viden på både videnskabeligt og mere populærvidenskabeligt niveau. Gøre sig systematisk og kritisk bekendt med nye fagområder og strukturere en løbende kompetenceudvikling. Deltage i og tage ansvar for tværfaglige grupper, der har til opgave at bidrage til udviklingen af bæredygtige miljøløsninger på lokalt, regionalt og globalt niveau. (Redegørelsen, s ). 8

9 Uddannelsens struktur (Studieordning, s. 3) 9

10 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2013 Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering i 2013 Rådet vurderer, at der ikke er implementeret en procedure for, hvordan progressionen i den enkelte studerendes studieforløb sikres på uddannelsen. Det betyder, at progressionen ikke sikres for alle studerende. Desuden bemærker rådet kritisk, at uddannelsen ikke i tilstrækkelig grad er opbygget, så den kan håndtere, at optaget på uddannelsen er præget af store forskelle i uddannelsesmæssig baggrund. Der optages en stor andel af internationale studerende på uddannelsen. På uddannelsen anvendes projektarbejde i grupper på næsten alle de obligatoriske kurser. De studerende indføres dog ikke i denne studieform, hvilket er et særligt problem for de internationale studerende. Det kursus som skal tage højde for de forskellige uddannelsesmæssige og kulturelle/nationale baggrunde, er ikke obligatorisk, og både undervisere og studerende oplever stadig efter 1. semester en stor heterogenitet blandt de studerende på de enkelte kurser. I forlængelse heraf vurderer rådet, at den manglende varetagelse af udfordringerne i den store heterogenitet blandt de studerende desuden er forbundet til problemerne med den manglende interne kvalitetssikring af uddannelsen. Rådet bemærker således, at det centrale evalueringssystem har været sat ud af kraft som følge af organisatoriske ændringer. Dette betyder, at studieledelsen ikke har modtaget systematisk viden til brug i en udvikling af uddannelsen og således ikke har haft mulighed for at handle på baggrund af identificerede problemer. 10

11 Indstilling for kandidatuddannelsen Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø på Aarhus Universitet, campus Foulum, indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Uddannelsen er i løbende dialog med dimittender gennem universitetets centrale undersøgelser og særlige, uddannelsesnære undersøgelser. Uddannelsen følger nu fakultetets procedurer for vejledning og godkendelse af individuelt studieforløb, og uddannelsesledelsen sikrer progressionen gennem denne godkendelsesprocedure. Der er indført obligatoriske kurser, der etablerer et fælles fagligt niveau og sikrer, at alle studerende indføres i gruppearbejde som arbejdsform. Evalueringer gennemføres nu systematisk, både mundtligt og skriftligt, og der følges op på evalueringerne. 11

12 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2013 Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2013 Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, da universitetets viden om de 16 dimittender fra uddannelsen er begrænset, og universitetet ikke har taget yderligere initiativer til at indhente supplerende viden om dimittenderne. Derfor vurderer panelet, at dialogen med uddannelsens dimittender har et begrænset omfang, og at den endnu ikke anvendes til udvikling af uddannelsen og i sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Vurdering ved genakkreditering i 2016 Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Dimittenddialog I akkrediteringsrapporten fra 2013 blev det kritiseret, at universitetets viden om de dengang i alt 16 dimittender fra uddannelsen var begrænset, og universitetet ikke havde taget yderligere initiativer til at indhente supplerende viden om dimittenderne. Faculty of Science and Technology, hvor uddannelsen hører under, har siden 2004 systematisk gennemført beskæftigelsesundersøgelser, hvor kandidater og ph.d.er, der er dimitteret for henholdsvis ½ - 1 ½ år og 4 ½ - 5 ½ år siden, får tilsendt et webbaseret spørgeskema. Fra 2007 er beskæftigelsesundersøgelserne gennemført samlet for Aarhus Universitet. Siden akkrediteringen i 2013 er uddannelsens dimittender indgået i denne centrale beskæftigelsesundersøgelse, men kun i alt fire dimittender fra uddannelsen har responderet på undersøgelserne i 2012, 2013 og (Redegørelsen, s. 8) Institut for Agroøkologi har derfor i 2015 suppleret med en selvstændig dimittendundersøgelse. Samtlige af de p.t. 35 færdiguddannede kandidater på uddannelsen er blevet kontaktet, hvoraf flere har udenlandsk baggrund. Kandidaterne er blevet kontaktet via forskellige kanaler som private mailadresser, LinkedIn-profiler og Facebook og har efterfølgende fået tilsendt et spørgeskema om deres beskæftigelse. 20 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 57 (Redegørelsen, s. 8). 12

13 Resultaterne er som følger: Faglig sammenhæng mellem kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø og kandidaternes job Hvordan var den faglige sammenhæng ml. din uddannelse og dit Antal % job? Jobbet ligger inden for uddannelsens faglige område Jobbet ligger uden for uddannelsens faglige område, men kræver generelle kvalifikationer erhvervet via uddannelsen 2 10 Der er ingen direkte forbindelse ml. uddannelsen og nuværende job 4 20 Ansættelse i eller uden for Danmark Land Antal % Afrika 1 5 Amerika 3 15 Asien 3 15 Danmark Europa 1 5 Væsentlige beskæftigelsesområder for kandidater i jordbrug, natur og miljø. Branche Antal % beskæftigede Forskning Konsulent- og rådgivningsvirksomhed 5 25 Andet 4 20 (Redegørelsen, s. 8-9) På besøget nævnte uddannelsesledelsen, at der kommer flere og flere dimittender, hvilket fremover vil forøge antallet af respondenter i den centrale beskæftigelsesundersøgelse. Uddannelsesledelsen nævnte dog på besøget, at de vil fortsætte med at gennemføre de uddannelsesnære undersøgelser, indtil den centrale undersøgelse giver et tilfredsstillende udbytte. Alle beskæftigelsesundersøgelser tilgår dekan, studienævn, studieledere og institutter. (Redegørelsen, s. 8) Uddannelsesledelsen nævnte også på besøget, at undersøgelserne er blevet behandlet som en del af drøftelser om uddannelsen på undervisermøder. Da undersøgelsens resultater ikke peger på problemer, er der dog ikke eksempler på konkrete ændringer eller konkrete emner, der er blevet taget op som direkte resultat af beskæftigelsesundersøgelsen. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at uddannelsen gennemfører løbende dimittend- og beskæftigelsesundersøgelser. Panelet vurderer det positivt, at instituttet har suppleret den centrale beskæftigelsesundersøgelse med en uddannelsesnær undersøgelse. Panelet noterer sig dog, at undersøgelserne endnu ikke er blevet direkte anvendt i forbindelse med drøftelser om uddannelsens kvalitet og relevans, men vurderer også, at uddannelsesledelsen vil inddrage undersøgelserne i det løbende kvalitetsarbejde, hvis fremtidige undersøgelser skulle pege på problemer. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 13

14 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Vurdering ved akkreditering i 2013 Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2013 Der er i studieordningen og i fakultetets procedurer en formel sammenhæng mellem de adgangsgivende uddannelser og uddannelsens niveau, men denne sammenhæng sikres ikke i praksis. Universitetet tager ikke i tilstrækkelig grad hånd om de udfordringer, der ligger i det heterogene studenteroptag og projektarbejdsformen. Der er derfor ikke i tilstrækkelig grad sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau. Godkendelsesproceduren for den enkelte studerendes studieforløb er endnu ikke implementeret på uddannelsen. De studerende bliver vejledt i mulige valgfag og studieforløb på halvårlige fællesmøder, men den personlige vejledning og den formelle godkendelse af individuelle studieforløb udføres endnu ikke i praksis. Der er derfor ikke i tilstrækkelig grad sikret en faglig progression fra første til sidste semester. Desuden har institutionen ikke systematisk evalueret den pædagogiske afvikling af undervisningen, og der er heller ikke systematisk blevet fulgt op på evalueringerne. Vurdering ved genakkreditering i 2016 Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø: - En bachelorgrad i jordbrugsvidenskab, biologi, geologi eller geografi - Andre kvalifikationer kan give adgang til kandidatuddannelsen, forudsat at universitetet vurderer, at deres niveau, omfang og indhold svarer til de ovennævnte grader. I akkrediteringsrapporten fra 2013 vurderede akkrediteringspanelet, at der formelt set var sammenhæng mellem de nævnte danske uddannelser og uddannelsens niveau. Ud over de forskellige studerende med en dansk 14

15 bacheloruddannelse optages der dog også en stor gruppe af udenlandske studerende på uddannelsen, og de studerende og underviserne oplevede en række problemer ved denne heterogenitet. Panelets vurdering af forholdet baserede sig især på, at introduktionskurset, der skulle sikre et ensartet niveau, ikke var obligatorisk, og at de studerende ikke i tilstrækkelig grad blev indført i at indgå i projekt- og gruppearbejde, hvilket ellers er den dominerende undervisnings- og arbejdsform på uddannelsen. Siden den første akkreditering har optaget udviklet sig i retningen af flere danske studerende, og uddannelsen har desuden iværksat tiltag, der skal sikre et ensartet, højt niveau. Universitetet skriver om studenteroptagets udvikling, at: - Der optages nu hvert år flere studerende fra Aarhus Universitets bacheloruddannelse i agrobiologi. - Uddannelsen optager stadig en stor andel af udenlandske studerende. Den faglige bedømmelse af ansøgere er strammet op i forhold til vurderingen af kvalifikationer, så de i niveau, omfang og indhold skal svare til de adgangsgivende, danske bacheloruddannelser. (Redegørelsen, s. 10) Tiltagene, der skal sikre et ensartet niveau hos de studerende, der er optaget på uddannelsen, er: - Et særligt introduktionskursus, Academic Practice and Writing, er udviklet. Det er obligatorisk for alle studerende som en integreret del i det obligatoriske 1. semester-kursus Næringsstofomsætning og miljøstyring (10 ECTS-point). Introduktionskurset, som afvikles i løbet af en dag, er udviklet i samarbejde med Center for Scienceuddannelse (CSE) ved Aarhus Universitet med særligt fokus på at udvikle de studerendes kompetencer i projekt- og gruppearbejde og relaterede skriftlige opgaver. - Kurset Agroøkologi og miljø (5 ECTS-point) er obligatorisk for alle studerende på kandidatuddannelsen, som ikke har fulgt bachelorkurset Agroøkologi (10 ECTS-point) ved Aarhus Universitet eller tilsvarende. Kurset fungerer som et introduktionskursus, der skal sikre et ensartet, fagligt niveau blandt de studerende. (Redegørelsen, s. 11) Universitetet skriver også, at de på baggrund af studieledertal og løbende monitoreringer har foretaget en analyse af de karakterer, der er givet til de studerende på kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø. Analysen viser ifølge universitetet en jævn fordeling af karakterer blandt de studerende, uanset uddannelsesmæssig baggrund. På besøget mødte akkrediteringspanelet ledelsen og underviserne samt både danske og udenlandske studerende. Ledelsen og underviserne gav udtryk for, at de seneste årgange af studerende generelt har været på et fagligt højere, mere homogent niveau. Dette gør, at det er lettere at ramme et passende niveau i undervisningen. De studerende gav udtryk for, at der fortsat er niveauforskelle blandt de studerende, men ikke i et problematisk omfang. De beskrev 1. semester som hårdt med en stejl læringskurve for alle studerende. Særligt de udenlandske studerende understregede, at introduktionskurserne havde givet dem et godt udgangspunkt for at arbejde i grupper med deres medstuderende. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at uddannelsen har iværksat tiltag, der har skabt en mere homogen studentergruppe. Dette er gjort ved at skærpe adgangskravene og tilrettelægge obligatoriske introduktionskurser, således at der etableres et fælles, fagligt niveau, og således at alle studerende bliver introduceret til projekt- og gruppearbejde som undervisnings- og arbejdsform. 15

16 Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at uddannelsen sikrer sammenhæng mellem adgangsgrundlaget og uddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Uddannelsen består af: 45 ECTS-point obligatoriske kurser, 30 ECTS-point speciale og 45 ECTS-point valgfrie kurser. De studerende sammensætter et individuelt studieforløb, som skal godkendes af uddannelsesledelsen. I akkrediteringsrapporten fra 2013 blev det kritiseret, at fakultetets centrale procedurer for individuel vejledning og godkendelse af den enkelte studerendes studieprogram ikke var implementeret på uddannelsen. Uddannelsen har nu faste procedurer for vejledning og godkendelse af den enkelte studerendes studieprogram, og disse procedurer følges i praksis. Ved påbegyndelsen af uddannelsen og dernæst hvert halve år indkaldes alle studerende til individuelle vejledningssamtaler med uddannelseslederen for at følge op og eventuelt revidere den studerendes studieprogram. Programmet skal være godkendt, inden den studerende må tilmelde sig eksamener på kandidatuddannelsen (Redegørelsen, s. 12). Ved sammensætningen af studieprogrammet tages hensyn til: - at programmet skal reflektere kandidatuddannelsens kompetenceprofil og opfylde øvrige studieordningsfastsatte krav - at programmet skal sikre den faglige progression og kohærens i uddannelsen - den studerendes behov for toning af den faglige kompetenceprofil i retning af den ønskede erhvervsfunktion. (Redegørelsen, s. 12) Universitetet skriver, at den valgfrihed i forbindelse med sammensætningen af kandidatprogrammet, der er defineret af studieordningen, således er gældende ved studiestart, hvor programmet fastlægges, men dette betyder ikke, at den studerende gennem hele uddannelsen arbitrært kan til- og fravælge kurser. Omvendt betyder valgfriheden, at faste, prædefinerede studieprogrammer ikke offentliggøres, dog sådan at de obligatoriske kurser, som udgør en faglig kerne af konstituerende elementer, skal indgå i programmet (Redegørelsen, s. 13) På besøget bekræftede de studerende, at de hvert halve år havde kontakt med uddannelseslederen om deres studieprogram. Vejledningssamtalerne var i nogle tilfælde blevet erstattet af skriftlig kommunikation. I flere tilfælde var der foretaget ændringer af studieprogrammer undervejs i uddannelsen, men dette var sket under vejledning af uddannelseslederen og kun med dennes godkendelse. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at uddannelsen nu følger fakultetets procedurer for individuel vejledning og godkendelse af kandidatprogrammet, og vurderer i øvrigt, at der gennem uddannelsesledelsens vejledning sikres progression fra første til sidste semester. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen I akkrediteringsrapporten fra 2013 vurderede akkrediteringspanelet, at institutionen ikke systematisk havde evalueret den pædagogiske afvikling af undervisningen, og at der heller ikke systematisk var blevet fulgt op på evalueringerne, da kurserne på uddannelsen ikke var blevet evalueret skriftligt i 1 ½ år, og at ikke alle kurser var blevet evalueret mundtligt. Panelet vurderede også, at genetableringen af et centralt evalueringssystem kunne medføre en systematisk evaluering. 16

17 Uddannelsen indgår nu fuldt ud i fakultetets evalueringssystem. Det enkelte kursus evalueres af de deltagende studerende efter hvert kursusforløb gennem en anonymiseret, webbaseret spørgeskemaundersøgelse, og dette gælder også på kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø. Alle kurser på Science and Technology evalueres efter en fælles model, som tager udgangspunkt i fire standardspørgsmål/-emner: 1. Har den samlede kursusaktivitet i dette kursus på bedste vis hjulpet dig til at opfylde kursets læringsmål? 2. Underviseren/underviserne formidlede stoffet og afviklede kurset på bedste vis 3. Det var som helhed et godt og lærerigt kursus 4. Hvor mange timer brugte du samlet (undervisning + forberedelse) på dette kursus pr. uge? (Redegørelsen, s. 22) Anvendelse af identiske spørgeskemaer for alle kurser giver mulighed for tværgående sammenligning af svarene. Det enkelte uddannelsesudvalg har derudover mulighed for at vælge op til yderligere fem spørgsmål, som skal vælges ud fra en fast pulje af tillægsspørgsmål (Redegørelsen, s ). En rapport over besvarelserne for hvert enkelt kursus sendes til uddannelsesledelsen, som formidler resultaterne videre til kursusansvarlige og undervisere samt uddannelsesudvalg, studieleder og institutleder. Den kursusansvarlige udarbejder en plan for, hvorledes kurset kan forbedres til næste gang, fx angående ændringer i kursusbeskrivelse og studieordning, undervisningsplan, læseplan, undervisningsmetoder og eksamensform (Redegørelsen, s. 23). Rapporten drøftes på uddannelsesudvalgsmøder med henblik på at identificere succeser og problemer samt mulige løsninger på disse. Institutlederen involveres i arbejdet med opfølgning på kurser med negative evalueringer, sådan at en underviser aldrig står alene med at løse problemerne. Institutlederen kan fx følge op i form af samtale og tilbud om kompetenceudvikling (Redegørelsen, s. 23). Af mødet med underviserne fremgik det, at den skriftlige evaluering fungerer, men at de fandt den mundtlige evaluering i slutningen af hvert kursus mere brugbar i forhold til at udvikle kurserne. Den løbende dialog med de studerende gør det desuden muligt at ændre på kurset eller undervisningen undervejs. De studerende gav udtryk for, at underviserne lyttede til deres feedback. De gav også et eksempel på en underviser, der havde bedt om input til planlægningen af næste års undervisning, hvilket ifølge de studerende havde fungeret godt. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående, at undervisningen evalueres både skriftligt og mundtligt, og at der følges op på evalueringerne både efter kursets afholdelse og undervejs i kurset. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 17

18 Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2013 Kandidatuddannelsen: Kriterium 5 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2013 Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsesledelsen ikke i tilstrækkelig grad har mulighed for løbende og systematisk at tage hånd om identificerede problemer på uddannelsen, da der ikke sker en indsamling/ modtagelse, analyse og anvendelse af relevant information. Nogle af underviserne har evalueret undervisningen og fulgt op på eventuelle problemer. De studerende oplever, at underviserne lytter til deres tilbagemeldinger og handler på baggrund af dem. Ledelsen sikrer dog ikke, at denne evaluering foregår løbende og systematisk. Panelet vurderer derfor, at uddannelsen som helhed og derunder den pædagogiske afvikling af undervisningen ikke systematisk er blevet evalueret, og at der heller ikke systematisk er blevet fulgt op på evalueringerne. Panelet vurderer dog også, at evalueringsprocedurerne er til stede, og at genetableringen af det centrale evalueringssystem vil medføre en systematisk evaluering af undervisningen. Panelet vurderer derfor samlet set, at uddannelsesledelsen ikke i tilstrækkelig grad har haft mulighed for løbende og systematisk at tage hånd om identificerede problemer på uddannelsen på baggrund af indsamling/modtagelse, analyse og anvendelse af relevant information, men at genetableringen af evalueringsprocedurerne fremover kan bidrage til at sikre dette. Vurdering ved genakkreditering i 2016 Kandidatuddannelsen: Kriterium 5 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Universitetet redegør i et skema for universitetets overordnede ansvarsfordeling i kvalitetssikringen af kurser og uddannelser. 18

19 Niveau Ansvar Opgaver i forhold til kvalitetssikring Dekan/prodekan for uddannelse Sikre kvaliteten af uddannelse og undervisning Sikre kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser Godkende studieordninger Fastlægge fakultetets strategi og politikker for området Formulere fakultetets målsætninger og indsatsområder Audit af uddannelsernes kvalitetsarbejde Institut (institutleder) Uddannelsesudvalg Sikre kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning Sikre opfølgning på kvalitetsarbejdet med uddannelse og undervisning under inddragelse af studienævn og studieleder Sikre den faglige forankring af uddannelserne ved institutterne Stå for fagnær kvalitetssikring og kvalitetsmæssig udvikling af undervisning og uddannelse Formulere handleplan for pædagogisk og didaktisk udvikling og fremdrift af medarbejderne Forestå opfølgning på kursusevalueringer Rådgive den uddannelsesansvarlige i udviklingsmæssige og praktiske aspekter relateret til undervisning og uddannelse samt medvirke ved forberedelse af materiale til institutter, studienævn og aftagerpanel Udvikle kursusudbud, sikre og udvikle kvalitet i undervisningen samt at følge op på evalueringer af undervisningen i dialog med studienævn, studieleder og institutleder. Sikre den faglige sammenhæng mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse for uddannelser, der naturligt hører sammen Aftagerpanel Sikre uddannelsernes kvalitet og relevans for samfund Inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer Uddannelsesansvarlig Overvåge udviklingen og den praktiske afvikling af uddannelserne Bidrage til kvalitetsudvikling og -sikring af uddannelsen Sikre at kurserne i forhold til undervisning er forsvarligt bemandet, såvel kvantitativt som kvalitativt Godkende den enkelte studerendes studieprogram Følge op på undervisningsevalueringer i samspil med kursusansvarlige/undervisere, uddannelsesudvalg, institutleder og studieleder Kursusansvarlig/underviser Sørge for faglig koordinering og kvalitetssikring af undervisning Bidrage til kvalitetssikringen og - udviklingen af uddannelserne Følge op på kursusevaluering Udvikle kursusudbud Indgå i dialog med uddannelsesudvalg, institutleder mfl. 19

20 Studieleder Studienævn Stå for den praktiske tilrettelæggelse og udvikling af uddannelserne Overvåge studiemæssige forhold på tværs af uddannelserne inden for den respektive portefølje Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning Forestå den praktiske tilrettelæggelse af uddannelse, undervisning og eksamen Være forum for politiske diskussioner ift. undervisning og uddannelse Jf. opgaver beskrevet i universitetsloven Koordinere de uddannelsesansvarliges arbejde Repræsentere uddannelserne i relevante interne og eksterne fora Forberede studieordninger, herunder kursusbeskrivelser, til godkendelse hos dekanen Formulere konkrete kvalitetsmål Formulere handleplaner for indfrielse og opfølgning på de konkrete kvalitetsmål Fastlægge retningslinjer for uddannelserne, herunder bl.a. kurser, undervisning, eksamen og studentersager Foretage løbende evaluering af undervisning og uddannelse Studerende Deltagelse i undervisning og andre læringsaktiviteter. Bidrage til kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne via repræsentanter i uddannelsesudvalg, studienævn, arbejdsmiljøorganisationen og Akademisk Råd Diverse input til kvalitetssikringssystemet - herunder undervisningsevaluering Administrationen Sikre tilfredsstillende dokumentations- Tilvejebringe den nødvendige data og (såvel central som på og informationssystemer dokumentation fakultetsniveau) Sikre tilfredsstillende Formidle og dokumentere universitetets systemunderstøttelse samlede kvalitetsarbejde (Redegørelsen, s ) Desuden beskriver universitetet forskellige informationskilder i kvalitetssikringen og ansvarsfordelinger for håndtering af disse informationer (Redegørelse, s ): Studiemiljøvurdering Fakultetet og universitet gennemfører systematiske studiemiljøundersøgelser i henhold til kravene i Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (lov nr. 166 af 14. marts 2001). Som resultat af undersøgelsen blev der i 2012 allokeret midler til forbedring af det fysiske og faglige studiemiljø ved fakultetet. Beskæftigelses- og dimittend/alumneundersøgelser Universitetet og hovedområdet gennemfører årlige beskæftigelses- og dimittend/alumne undersøgelser, hvor kandidater med en kandidatalder på et og fem år spørges om deres beskæftigelsessituation og stilles en række uddannelsesrelaterede spørgsmål, herunder spørgsmål om uddannelsernes relevans for og afpasning til arbejdsmarkedet. Rapporterne gennemgås af dekanat og institutlederkreds bl.a. med henblik på at fastsætte eventuelle rammer for optag på uddannelser med lav beskæftigelse. Rapporterne gennemgås ligeledes af studienævn og uddannelsesudvalg, hvor et fokuspunkt er korrelationen mellem uddannelsens kompetenceprofil i forhold til de kompetencer, der efterspørges og kræves på jobmarkedet. 20

21 Dialog med aftagerpanel Den løbende dialog med uddannelsesnære aftagerpaneler bidrager til og styrker fakultetets kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne. Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø hører under aftagerpanelet for jordbrugsuddannelser. Dialog med censorformandskabet Censorformandskabet afgiver årsrapporter, der indgår i den løbende revision af uddannelse og kurser. Rapporterne tilgår studielederen, der i tilfælde af konstaterede problemer tager sagen op med det relevante uddannelsesudvalg og institut. Efterfølgende orienteres studienævnet om problemet og høres omkring den planlagte løsning eller opfølgning på problemet. Opfølgning varetages efter aftale af den uddannelsesansvarlige, studielederen eller institutlederen. Rapporter fra censorer indsendt i forbindelse med afvikling af eksamen for enkelte kurser/specialer indgår ligeledes i kvalitetsarbejdet. Rapporterne læses af studielederen, og observeres problemer, tages disse op med den kursusansvarlige, den uddannelsesansvarlige og institutlederen. Efterfølgende orienteres uddannelsesudvalget og studienævnet, hvis der er tale om alvorligere forhold. Statistisk beredskab og studieledertal Der udarbejdes løbende statistikker over alle relevante studie- og studenterrelaterede parametre (f.eks. optag, gennemførelse, karakterprofiler, frafald, STÅ-optjening hos den enkelte studerende m.v.) i tillæg til de data, der leveres fra centralt hold. Informationen tilgår dekanat og studielederen, der distribuerer videre til uddannelsesudvalgene. Konkret opfølgning i forhold til konstaterede problemer kan initieres af alle niveauer i kvalitetssikringssystemet, jf. figur 1. Forhold der er generelt gældende for alle/mange uddannelser vil typisk initieres på dekanats eller studienævnsniveau, mens forhold relevante for enkelte uddannelser i første omgang adresseres af det relevante uddannelsesudvalg og uddannelsesansvarlige. Konkret i forhold til jordbrug, natur og miljø er der sat særligt fokus på rekruttering, som gerne ses styrket. (Redegørelsen, s ). Udmønter uddannelsen institutionens kvalitetssikringssystem? I akkrediteringsrapporten fra 2013 blev det kritiseret, at uddannelsen ikke udmøntede institutionens kvalitetssikringssystem på følgende områder: - ESG 1.6. Systemer, der indsamler/modtager, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne herunder procedurer for og praksis med dimittenddialog (jf. kriterium 1), beskæftigelsesstatistikker (jf. kriterium 1), undervisningsevalueringer (jf. kriterium 4 og ovenfor), da uddannelsesledelsen besad begrænset viden om dimittendernes beskæftigelsessituation, og der ikke var etableret en dialog med dimittenderne til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet og relevans. - ESG 1.2. Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger (jf. kriterium 4), da der i studieordningen ganske vist er en formel sammenhæng mellem de adgangsgivende uddannelser og uddannelsens niveau, men at universitetet ikke i tilstrækkelig grad tog hånd om de udfordringer, der ligger i det heterogene studenteroptag og projektarbejdsformen. - ESG 1.4. Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer (jf. kriterium 4), da institutionen ikke systematisk havde evalueret den pædagogiske afvikling af undervisningen, og at der heller ikke systematisk var blevet fulgt op på evalueringerne. Kurserne og undervisningen var 21

22 blevet evalueret mundtligt og løbende, men evalueringen og opfølgningen på evalueringerne var ikke foregået systematisk. Disse problemer er nu løst, jf. denne rapports kriterium 1 og kriterium 4. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at uddannelsen udmønter institutionens kvalitetssikringssystem. Tager uddannelsesledelsen løbende og systematisk hånd om identificerede problemer på uddannelsen? I akkrediteringsrapporten fra 2013 blev det kritiseret, at uddannelsesledelsen ikke i tilstrækkelig grad havde mulighed for løbende og systematisk at tage hånd om identificerede problemer på uddannelsen, da uddannelsen som helhed og derunder den pædagogiske afvikling af undervisningen ikke systematisk var blevet evalueret, og at der derfor heller ikke systematisk var blevet fulgt op på evalueringerne. Akkrediteringspanelet vurderede dog også, at evalueringsprocedurerne var til stede på fakultetsniveau, og at genetableringen af det centrale evalueringssystem ville medføre en systematisk evaluering af undervisningen. I dag evalueres alle kurser systematisk, og der følges op på eventuelle problemer, jf. denne rapports kriterium 4. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at uddannelsesledelsen i tilstrækkelig grad løbende og systematisk tager hånd om identificerede problemer på uddannelsen. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 22

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i agrobiologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET

BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I POLITIK OG ADMINISTRATION ROSKILDE UNIVERSITET Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Delpolitik for: Før uddannelsen

Delpolitik for: Før uddannelsen Delpolitik for: Før uddannelsen Tidspunkt for ikrafttræden: 19. juni 2008 1.0 Formål Gennem udviklingen af en delpolitik for Før uddannelsen at synliggøre og sikre en fortsat positiv udvikling af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nye vitaminer... ... finder du her! Efter- og videreuddannelse ved. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Nye vitaminer... ... finder du her! Efter- og videreuddannelse ved. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Efter- og videreuddannelse ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Nye vitaminer...... finder du her! I foråret 2009 udbydes følgende

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i islamiske studier, Københavns

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Medarbejderen. Agrobiologi:

Medarbejderen. Agrobiologi: Agrobiologi: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på fremtidens fødevareproduktion i en udfordrende verden:

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I OPTIK OG ELEKTRONIK AARHUS UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSERNE I OPTIK OG ELEKTRONIK AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I OPTIK OG ELEKTRONIK AARHUS UNIVERSITET Kandidatuddannelserne i optik og elektronik,

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politikpapir for veterinæruddannelsen

Den Danske Dyrlægeforenings politikpapir for veterinæruddannelsen Den Danske Dyrlægeforenings politikpapir for veterinæruddannelsen 1 1. Uddannelsens mål og niveau Formålet med uddannelsen er beskrevet i studieordningen 1 for veterinæruddannelsen Det er et krav at uddannelsen

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere