Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug"

Transkript

1 Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug Borgere i Skanderborg Kommune trives uden misbrug af alkohol eller brug af euforiserende stoffer

2 Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug i Skanderborg Kommune Vision Overordnede mål Udviklingsmål Borgere i Skanderborg Kommune Overordnede udviklingsmål Forebyggelse børn og unge Behandling børn og unge og voksne Organisering af forebyggelse og behandling Skanderborg Kommune som arbejdsgiver Arbejdspladser i Skanderborg Kommune Bilag Fakta om misbrug Skanderborg Kommunes profil på alkohol- og stofmisbrugsområdet Definitioner Lovgrundlag

3 Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug i Skanderborg Kommune 1. Vision Visionen er, at borgere i Skanderborg Kommune kan trives uden misbrug af alkohol eller brug af euforiserende stoffer. 2. Overordnede mål I arbejdet med at nå denne vision, vil Skanderborg Kommune arbejde ud fra disse holdninger: Misbrug og afhængighed af alkohol og stoffer opstår i et samspil mellem individ, samfund og rusmiddel. Det skal Skanderborg Kommunes aktiviteter omkring forebyggelse og behandling tage højde for. Udgangspunktet for aktiviteterne er respekten for det enkelte menneske. Det overordnede mål er, at forebyggelse og behandling skal give det enkelte menneske mulighed for at opnå et liv, hvor han/hun er i stand til at tage ansvar for sig selv og ikke mindst - sin familie. 3

4 3. Udviklingsmål De udviklingsmål, som indgår her, er de politiske signaler til borgere i Skanderborg Kommune og til ansatte i Skanderborg Kommune. Med andre ord: Vision, overordnede mål og udviklingsmål er den politisk besluttede ramme for en faglig prioritering. Udviklingsmålene skal senere følges op af service- og kvalitetsmål, som nærmere og mere konkret beskriver, hvad Skanderborg Kommune skal arbejde med i forhold til forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. De politisk prioriterede service- og kvalitetsmål indgår i det årlige budget. Skanderborg Kommune udviklingsmål for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrug er fordelt på følgende tre områder: Borgere i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune som arbejdsgiver Arbejdspladser i Skanderborg Kommune Organisering af forebyggelse og behandling 4

5 3.1 Borgere i Skanderborg Kommune Overordnede udviklingsmål Baggrund for udviklingsmål Synlighed Skanderborg Kommune skal være synlig for borgerne - både med forebyggelse af misbrug og med behandlingstilbud til misbrugere og deres familie Sammenhæng i tilbud Borgere i Skanderborg Kommune skal opleve, at Skanderborg Kommunes forskellige indsatser hænger sammen og udgør en helhed Fra 1. januar 2009 har Skanderborg Kommune også overtaget ansvaret for behandling af misbrug. Skanderborg Kommune skal både i forhold til forebyggelse og behandling opbygge et kendskab hos borgerne til de tilbud, kommunen har, og/eller opbygge mulighed for hurtigt og nemt at få den viden, når man som borger har konkret brug for hjælp til sig selv, ægtefælle, familie eller venner. Af service- og kvalitetsmål skal det fremgå, hvilke tilbud borgerne kan forvente af Skanderborg Kommune. Der er behov for, at de kræfter/resurser Skanderborg Kommune bruger til forebyggelse og behandling af misbrug taler sammen, så borgeren mærker, at man internt i kommunen har koordineret den indsats, som ydes. Der er specifikt behov for, at samarbejdet mellem børn og unge området og voksenområdet udbygges. Opsøgende Alle medarbejdere i Skanderborg Kommune er opsøgende i forhold til børn og unge med misbrug, voksne med misbrug og misbrugsfamilier. Baggrunden for dette udviklingsmål er, at Skanderborg Kommune ønsker at arbejde proaktivt, og ikke sætte sig tilbage og vente på, at nogen henvender sig. En mere proaktiv indsats skal være med til at forebygge, at misbruget foregår over mange år (med de følgevirkninger det har), inden der bliver grebet ind. Dette gælder ikke mindst i forhold til børn i misbrugsfamilier. 5

6 Udvikle/kvalificere Der skal arbejdes på at udvikle/kvalificere og udbygge det forebyggende arbejde både hvad angår misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Udvikling og kvalificering af de medarbejdere, som arbejder med forebyggelse af misbrug skal prioriteres højt. Kvalificerede medarbejdere er den vigtigste forudsætning for et vellykket forebyggelsesarbejde. 6

7 3.1.2 Forebyggelse børn og unge Udviklingsmål Barnets nærmiljø Det forebyggende arbejde i forhold til børn og unge tager udgangspunkt i at inddrage alle de aktører, som omgiver børnene/de unge - alle aktører i barnets nærmiljø skal aktiveres. Vigtige aktører i forhold til børn og unge er foreninger/frivilligt arbejde. Det er vigtigt, at voksne, der på frivillig basis arbejder med børn og unge, er bevidste om og forholder sig til de værdier, som de er med til at videregive det gælder også i forhold til alkohol og euforiserende stoffer. Debutalder Alkohol: Debutalderen for indtagelse af alkohol skal være højere. Samtidig skal de unges omgivelser vise ansvarlighed i forhold til de rammer, der sættes for indtagelse af alkohol. Holdningsbearbejdning Skanderborg Kommune skal have fokus på holdningsbearbejdning. Det betyder bl.a., at der skal arbejdes med holdning blandt forældre til unges indtagelse af alkohol f.eks. ved at SSP (eller andre) deltager i forældrearrangementer, forældremøder m.v. og stiller materiale til rådighed. I dette arbejde kan f.eks. flertalsmisforståelser indgå. Baggrund for udviklingsmål Skanderborg Kommunes forebyggende arbejde bygger på et samspil med børnene/de unges omgivelser. Det er primært barnets forældre/familie og nærmiljøet lokalsamfund, skole, foreninger m.fl. som former barnet. Derfor er det vigtigt at gøre forældre og nærmiljøet bevidste om dette ansvar. Jo højere debutalder, jo færre udvikler et misbrug. Derfor er det vigtigt at arbejde med en højere debutalder. Samtidig er det vigtigt at arbejde på, at omgivelserne sætter rammer for de unges alkoholindtagelse. Erfaringer viser, at arbejdet med holdninger til alkohol blandt unge og blandt forældre er effektivt, forstået på den måde at der udvikles rammer for de unge, som de selv har været med til at udforme. Rammer, som alle kender, og som derfor har langt bedre chancer for at fungere og blive overholdt. Med flertalsmisforståelser menes i denne sammenhæng opfattelser, som flertallet tror er rigtige, men som er opstået ud fra en myte om virkeligheden at alle andre har prøvet mere/må mere, end jeg har/mine børn har. Desuden er det vigtigt, at Skanderborg Kommune arbejder sammen med politiet og praktiserende læger om forebyggelse (og behandling). Fokus Der skal i arbejdet med forebyggelse blandt børn og unge være fokus på udsatte unge med sociale problemer. 7

8 3.1.3 Behandling børn og unge og voksne Udviklingsmål Baggrund for udviklingsmål De behandlingstilbud, Skanderborg Kommune giver, skal: tage udgangspunkt i, at misbrugere ofte har andre problemer end alkohol- eller stofmisbrug eksempelvis sociale/psykiske problemer. Indsatsen skal afspejle denne helhedstænkning. være differentierede, således at tilbudene matcher de problemer, misbrugerne har. En differentiering af tilbudene vil også gøre, at flere misbrugere bliver motiveret til at gå i behandling (fordelene ved at gå i behandling vil overstige ulemperne) Den kommunale organisation er opbygget ud fra et fagligt udgangspunkt. Det betyder, at man som borger med mere end et problem/behov, får kontakt til flere afdelinger/medarbejdere. Det betyder, at det er vigtigt med et tæt samarbejde mellem de afdelinger/medarbejdere, som har kontakt med en borger med misbrug. Faggrænser/intern organisering er fuldstændig ligegyldigt for borgerne. Erfaringer viser, at jo mere differentierede, jo mere målrettede tilbudene er, jo større effekt har indsatsen, og jo flere vælger at gå i behandling. Fokus Der skal i forhold til behandling være særlig fokus på: børn i familier, hvor de voksne har misbrug unge med misbrug ledige med misbrugsproblemer sygedagpengemodtagere med misbrugsproblemer 8

9 3.1.4 Organisering af forebyggelse og behandling Udviklingsmål Samarbejdet på tværs af organisationen skal styrkes. Organisationen skal arbejde i samme retning samtidig. Skanderborg Kommunes organisationsopbygning skal indeholde formelle strukturer, som understøtter, at forebyggelse og behandling udgør en sammenhængende helhed. Alle ansatte skal have en viden, der gør, at de er i stand til at handle, når de møder misbrug. Unge (og deres forældre) skal opleve, at overgangen fra tilbud til under 18-årige til tilbud til over 18-årige er koordineret og fleksibel. Man skal som borger opleve sammenhæng. Der skal være en tæt dialog mellem de forskellige tilbud, og dialogen skal ske tidligt og velplanlagt. Ledelsesansvar Det forventes, at ledelsen på alle niveauer påtager sig ansvaret for at: give ansatte viden om misbrug og viden om de tilbud, som Skanderborg Kommune giver give de ansatte rygstød til at tage misbrugsproblemer op sikre det tværgående samarbejde i organisationen. Ansatte i marken De ansatte, som er tættest på borgerne, skal vide, hvad de gør, når de møder misbrug, enten i kontakten med unge/voksne med misbrug, eller i kontakten med børn, som lever i en misbrugsfamilie. Den viden kan f.eks. opnås ved at arbejde med den svære samtale og ved at uddanne nøglepersoner/kompetencepersoner i organisationen, som de ansatte kan henvende sig til. 9

10 3.2 Skanderborg Kommune som arbejdsgiver Udviklingsmål Alle, dvs. ledelse, medarbejdere, ledelses- og medarbejderfora og den enkelte medarbejder, har et fælles ansvar for at være med til at forebygge misbrug hos de ansatte Hvis en ansat har et misbrug, vil Skanderborg Kommune tilbyde hjælp Alle medarbejdere er bekendt med Skanderborg Kommunes holdning til misbrug og bekendt med den hjælp, som tilbydes ved misbrug Afsnit nedenfor er uddrag af Skanderborg Kommunes personalepolitik, som blev godkendt i Byrådet den 25. juni Skanderborg Kommunes personalepolitik Værdier Personalepolitikken i Skanderborg Kommune bygger på værdierne: Åbenhed Mod Fællesskab Mangfoldighed Engagement ordentlighed Arbejdsmiljø og sundhed Skanderborg Kommune: vil skabe gode arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Når det gælder det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hviler indsatsen på to hovedprincipper. Forebyggelse og dokumentation ønsker i størst muligt omfang at forebygge fysiske og psykiske arbejdsmiljøskader, og sikkerheds- og sundhedsarbejdet har høj prioritet tager hånd om ansatte, der kommer i en krisesituation, eller hvis arbejdsevne er nedsat eller truet. Der er mulighed for at yde akut psykologisk krisehjælp til ansatte har som et helt afgørende indsatsområde at nedbringe sygefraværet har som udgangspunkt, at vi hver især har det primære ansvar for vores egen sundhed. Kommunen accepterer som arbejdsgiver den enkeltes valg, men ønsker at skabe rammer, der gør det muligt at træffe sunde valg. Forholdsregler ved formodet misbrug Af retningslinierne for Skanderborg Kommunes personalepolitik fremgår bl.a.: Alle har pligt til at udvise vilje til at hjælpe medarbejderen, herunder fortælle vedkommende, at man fra arbejdsstedets side vil yde hjælp Lederen indkalder ved mistanke om misbrug medarbejderen til en samtale og meddeler, at der er mistanke om misbrug Hvis det bekræftes, at der er et misbrug, indskærpes det over for medarbejderen at stoppe sit misbrug Der tilbydes om nødvendigt hjælp til behandling. 10

11 3.3 Arbejdspladser i Skanderborg Kommune Mange arbejdsgivere arbejder i deres personalepolitik med at forebygge alkohol- og stofmisbrug. Udviklingsmål Skanderborg Kommune vil aktivt støtte det arbejde, der gøres på arbejdspladser i forhold til alkohol- og stofmisbrug. Dette kan ske ved: Ideer/hjælp til udformning af misbrugspolitik Oplysning om behandlingsmuligheder, når misbrug opstår Deltagelse i informationsmøder for medarbejdere. 11

12 4. Bilag 4.1 Fakta om misbrug danskere er alkoholafhængige, dvs. at de ikke kan kontrollere deres alkoholindtagelse. Beboerne i Skanderborg Kommune udgør ca. 1 % af Danmarks befolkning. Hvert år medvirker stofmisbrug til danskeres død børn vokser op i en familie, hvor enten faderen eller moderen drikker for meget. Stofmisbrug medfører hvert år, at der indlægges på landets sygehuse Danske unge har Europa-rekord i alkoholforbrug Stort set alle, der eksperimenterer med stoffer, gør det, inden de fylder 20 år Alkoholrelaterede dødsfald er fordoblet i løbet af de sidste 20 år Dobbelt så mange drenge som piger har erfaring med stoffer Danskeres alkoholforbrug koster hvert år samfundet ca. 10 mia. kr. Knap halvdelen af de unge mellem 18 og 24 år i behandling har hash som hovedmisbrugsstof, mens 13 %, 6 % og 4 % har henholdsvis amfetamin, kokain og ecstasy som hovedmisbrugsstof danskere er i alkoholbehandling. Det faktiske behov vurderes til at være mellem I 2006 blev personer indskrevet i behandling for stofmisbrug Kilde: 12

13 4.2 Skanderborg Kommunes profil på alkohol- og stofmisbrugsområdet Baggrunden for sundhedsprofilen for Region Midtjylland er undersøgelsen Hvordan har du det?, der er gennemført på baggrund af en dataindsamling i hele regionen, og som blev offentliggjort november Der har været udsendt et spørgeskema til personer, hvor hver af de nye storkommuner er repræsenteret med personer (dog fra Århus), der er tilfældigt udtrukket fra CPRregisteret. Undersøgelsen omfatter personer i alderen år. Svarprocenten udgør samlet set 69 %. Undersøgelsens deltagere har udfyldt et spørgeskema med ca. 400 spørgsmål, hvor de har skullet angive en række sociale baggrundsvariable, er blevet spurgt til diverse forhold omkring egen sundhed og sygdom herunder selvvurderet helbred, ligesom deltagernes vaner i forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne) er blevet klarlagt. Nedenfor ses en sammenligning mellem de tre Klyngekommuner, Favrskov, Silkeborg og Skanderborg. Alkohol Undersøgelsen indeholder tre mål for risikabelt alkoholforbrug. Rusdrikkeri et mål for, hvor hyppigt, der indtages fem genstande eller flere ved en enkelt lejlighed Storforbrug hvor der pr. uge drikkes mere end de anbefalede maksimale genstandsgrænser (14 genstande for kvinder, 21 genstande for mænd) Afhængighed hvor der ud fra svarene på seks alkoholrelaterede spørgsmål foretages en vurdering af, om der er tale om afhængighed Nedenstående tabel viser den andel af befolkningen i de tre kommuner med mindst én af de tre risikable former for alkoholforbrug. Fordelingen er lavet for henholdsvis mænd og kvinder, da der i forhold til alkohol er markant forskel på de to køns vaner. Mænd med mindst én af tre risikable former for alkoholforbrug Kvinder med mindst én af tre risikable former for alkoholforbrug Skanderborg Silkeborg Favrskov 31 % 25 % 25 % (5700) (6700) (3400) 11 % (1800) 10 % (2800) 9 % (1400) Stofmisbrug Hvert år medvirker stofmisbrug til danskeres død Stofmisbrug er forbundet med en række helbredsmæssige problemer og konsekvenser, bl.a. forhøjet dødelighed på grund af forgiftninger og sygdomme. En del af disse konsekvenser beskrives nedenfor. Stofmisbrug* medfører hvert år, at der: dør ca danskere med en diagnose relateret til stofmisbrug, svarende til 2 % af alle dødsfald indlægges på landets hospitaler registreres skadestuebesøg og ambulante besøg tildeles 100 tilfælde af helbredsbetinget førtidspension 13

14 Der er lige mange indlæggelser blandt mænd og kvinder, mens der for de øvrige mål er flest tilfælde blandt mænd. Personer, der dør som følge af stofmisbrug, mister i gennemsnit leveår, og danskernes middellevetid reduceres med 3-5 måneder. Skanderborg Kommune udgør ca. 1 % af Danmarks befolkning *Der arbejdes her med en bred definition af stofmisbrug. Udover sygdomme og skader som følge af illegale stoffer (f.eks. heroin og kokain) inkluderes også sygdomme og skader som konsekvenser af receptpligtig medicin (f.eks. smertestillende og beroligende medicin). **Data stammer fra nationale registre og indeholder tilfælde, hvor diagnoserne har været relateret til stofmisbrug. For dødsfald og hospitalskontakter er medtaget tilfælde, hvor stofmisbrug har været en medvirkende årsag, men ikke i alle tilfælde været hovedårsagen. For førtidspensioner er udelukkende medtaget tilfælde, hvor stofmisbrug har været hovedårsagen. Kilde: Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006, 344 sider - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen. 14

15 4.3 Definitioner Misbrug Misbrug skal forstås som en længerevarende afhængighed af stoffer, hvis mængdeindtagelse ikke kan kontrolleres, og som overstiger mængder, der skønnes normale i kulturen. Stofferne, som f.eks. kan være alkohol, cannabis eller kokain, giver en beruselse, hvorved misbrugeren kan leve sin hverdag i en rus og dermed undgå at konfrontere personlige og sociale problemer. Ligeledes kan misbrugeren dække evt. smerter gennem stofmisbrug. Når stofindtagelsen giver enten psykiske, fysiske eller sociale komplikationer i hverdagen, kan man tale om en overgang fra stofforbrug til stofmisbrug. Alkoholmisbrug Det er de færreste, som ikke er klar over, at større mængder alkohol er skadeligt for kroppen. For at definere grænsen for, hvornår det får sundhedsmæssige konsekvenser, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet retningslinier for, hvor mange genstande man højst bør indtage ugentligt. Indtaget bør ikke overstige 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd et forbrug herudover anses for skadeligt. Der er imidlertid stor individuel variation i forhold til, hvor meget alkohol man kan indtage, inden man bliver afhængig af alkohol. Dette gør grænsen mellem forbrug og misbrug med afhængighed til et broget område, som man ikke kan sætte et antal genstande på. Overgangen fra at drikke socialt til at udvikle afhængighed er glidende, og kan tage fra måneder til år. Hvem der ender i et misbrug er svært at forudsige. Der findes dog nogle kriterier, som bruges, når man taler om egentlig afhængighed. Opfylder man tre af de følgende kriterier, taler man om afhængighed: Trang (næsten uimodståelig lyst til alkohol) Abstinenser (ubehag, sved, uro, høj puls mv.) Tolerance (det kræver større mængde for samme effekt) Nedsat kontrol (små mængder alkohol medfører lyst til store mængder og hyppig indtagelse) Fortsat indtag selvom man ved, det skader kroppen Nedsat evne til at passe arbejde, familie mv. Stofmisbrug Stofmisbrug dækker over misbrug af medicin og af ulovlig narkotika. For begge grupper af misbrug gælder, at der udvikles både fysisk og psykisk afhængighed, hvilket medfører, at der kan være alvorlige følger, såfremt kroppen ikke får stoffet. Derudover bliver kroppen mere og mere vant til stoffet, hvilket gør, at der skal mere og mere stof til at opnå den samme euforiserende virkning. Bivirkningerne ved stofferne er adskillige, men hovedproblemet er den sociale deroute, der følger med enhver form for misbrug. Grunden til at nogle mennesker tager euforiserende stoffer er, at de på den måde kommer til at føle sig opstemte, fyldt med energi, eller rolige og afslappede. Man kan også få psykedeliske oplevelser. Stofferne er vanedannende, og mange fortsætter med at tage dem, fordi de er blevet afhængige af dem. Euforiserende stoffer Euforiserende stoffer kan inddeles efter den rus, de giver: Hash, marihuana og pot virker afslappende og beroligende. De bevirker også, at man bliver sløv, og at det man ser, hører eller føler bliver forstærket og opleves mere intenst. Man føler sig euforisk og kan miste tidsfornemmelsen. 15

16 Narkotika-præparater som heroin, morfin og metadon bevirker, at man føler sig opstemt, afslappet, sløv og er mindre opmærksom på sine omgivelser. LSD, ecstacy og andre designerdrugs bevirker, at man bliver mere aktiv og at det man ser, hører eller føler bliver forstærket og opleves mere intenst. Man kan også få hallucinationer. Amfetamin, kokain, khat og andre opkvikkende stoffer bevirker, at man bliver aktiv, i godt humør og får en høj selvtillid. Man kan også få hjertebanken. Udover de ulovlige stoffer tager mange stofmisbrugere også angstdæmpende medicin og sovemedicin i store mængder ad gangen, især benzodiazepiner. Pillerne giver en rus, hvor man bliver opstemt, får større selvværdsfølelse, bliver afslappet og passiv. Kilder: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner, Region Midtjylland/Center for Folkesundhed 16

17 4.4 Lovgrundlag Rådgivning, forebyggelse og sundhedsfremme Lov om social service Kommunens rådgivning 10 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan give særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning. Stk. 2. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter denne eller anden lovgivning. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder samt instruktion i brugen heraf. Opgaven kan varetages i samarbejde med andre kommuner. Børn, unge og forældre 11 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forældre med børn og unge eller andre. Der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbudet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Stk. 2. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning efter stk. 1, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. Voksne 12 Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde. Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner. 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 99 Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelse, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. 107 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 17

18 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Behandling stofmisbrugere 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stik 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 18

19 Sundhedsloven Forebyggelse og sundhedsfremme 119 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (forkortet her) 120 Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. St. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, smat en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Behandling af alkoholmisbrug (forkortet her) 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling af alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Lægelig behandling af stofmisbrug 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. 19

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes stofpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner.

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Rusmiddelcenter Viborg Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Alkoholforbrug er ofte tabu i Danmark Alkoholoverforbrug

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

Af kommissoriet fremgår det, at formålet med kortlægningen af misbrugsområdet er;

Af kommissoriet fremgår det, at formålet med kortlægningen af misbrugsområdet er; Strategi og Organisation Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/12630 Dato: 27-01-2011 Sag: Sagsbehandler: Kortlægning af misbrugsområdet Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

STRATEGI FOR MERE SUNDHED OG MINDRE MISBRUG

STRATEGI FOR MERE SUNDHED OG MINDRE MISBRUG STRATEGI FOR MERE SUNDHED OG MINDRE MISBRUG MERE SUNDHED OG MINDRE MISBRUG EN STYRKET FOREBYGGELSE OG MISBRUGSBEHANDLING Problemer i kølvandet på misbrug 1 af stoffer, medicin og alkohol er fortsat en

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN SKOLESUNDHEDSPROFILEN PRÆSENTATION Børn, Forebyggelse og Trivsel Louise Thastrup Børn og Læring: Søren Meinert Skousen Mette Matthisson Sundhed og Rehabilitering: Mai Bjørn Sønderby Sara Møller Olesen

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Oktober 2006 Misbrugspolitik for Gladsaxe Kommune 2006 1. udgave Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Misbrugsområdet i Gladsaxe Kommune... 3 1.3. Kommunalreformens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. Sundhedsprofilen for unge belyser følgende temaer:

9. DE UNGES SUNDHED. Sundhedsprofilen for unge belyser følgende temaer: SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 9. DE UNGES SUNDHED Sundhedsprofilen for unge beskriver sundhedsvaner blandt etnisk danske personer i aldersgruppen 16-24 år i Region Midtjylland. Fokus rettes

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 19 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv adfærd Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 21 voksne Center for Folkesundhed hvordan har du det? 21 voksne Udarbejdet af: Finn Breinholt Larsen Pia Vedel Ankersen Stine Poulsen Dorte Søe Stinne Møller Christensen Center for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere