BULLETIN. KB-hallen Fredning og affredning. NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen. LEDER Kulturarven i søgelyset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN. KB-hallen Fredning og affredning. NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen. LEDER Kulturarven i søgelyset"

Transkript

1 BULLETIN # 90 /2014 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen LEDER Kulturarven i søgelyset KONSERVATORER MED PH.D. Karakterisering af bevaringsforhold for humane knogler KB-hallen Fredning og affredning 1

2 Indholdsfortegnelse Leder - Kulturarven er kommet i søgelyset... 3 Karakterisering af bevaringsforhold for humane knogler... 4 KB Hallen - fredning og affredning... 5 ODMs tværfaglige orienteringsmøde... 9 Referat af NKF-Emnegruppemøde - Arkæologi Generalforsamling Nekrolog NKF regnskab Abstracts fra Konservatorskolen NKF-dk Emnegrupper NKF-dk bestyrelse Karen Borchersen Formand Tlf Katja Storkholm Næstformand Tlf Maj Ringgaard Kasserer Tlf Nanna Gerdes Arrangementsansvarlig Torben Ernst Signe Skriver Hedegaard Tlf Carsten Korthauer Henvendelser om medlemsskab skal ske til medlemmer af bestyrelsen. Repræsentant i E.C.C.O.: Johanne Velling Revisorer: Susan Ritterband Pernille Højmark Hjemmeside: Information Bulletin udkommer to gange om året. Næste deadline er 1. september Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Forsidefoto: Anna K. E. Tjelldén optager meget nedbrudt knoglemateriale i Alken Enge, sommer Ansvarshavende redaktør: Karen Borchersen Konservatorskolen Esplanaden 34, 1263 Kbh. K ISSN nr Oplag: 400 Tryk: GP-TRYK A/S Redaktion: Anne Marie Eriksen Karen Borchersen Torben Ernst Rikke Melin Signe Michelsen Korrektur: Winnie Odder Layout: Anne Marie Eriksen Annoncer: Torben Ernst Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Indlæg til Bulletin sendes uformateret via til den ansvarshavende redaktør. Forbundsrådet Forbundsrådsordfører: Halldóra Ásgeirsdóttir Redaktør af Meddelelser om Konservering: Loa Ludvigsen Fælles Nordisk hjemmeside: E.C.C.O. E.C.C.O. Reports kan læses på NKF-dk s hjemmeside: 2 BULLETIN

3 Leder Kulturarven er kommet i søgelyset Arkiv foto Af Karen Borchersen I marts kom Rigsrevisionens kritiske rapport om museernes håndtering af vores kulturarv. Rapporten giver tydeligt indtryk af at både museerne og kulturstyrelsen ikke har levet op til deres ansvar. ODM har været opmærksom på sagen allerede fra Rigsrevisionen gik i gang med undersøgelsen. og sagen har også været fremført i medierne, både DR, Kristeligt Dagblad og Politiken har skrevet om det Det overraskende er måske Rigsrevisionens rolle. Det ville være naturligt, at Rigsrevisionen kom med en status og en evt. anbefaling til, hvorledes de offentlige midler på de enkelte museer har været anvendt. Rigsrevisionens anbefalinger er af en karakter som man med rette kan kaldes bevaringspolitik på alle højeste plan. Museumslederne ville med rette kunne kalde anvisningerne for utidig indblanding, men indenfor det konserveringsfaglige område kan Rigsrevisionens anbefalinger måske bruges som en løftestang. Baggrunden for Rigsrevisionens anbefalinger bygger hovedsageligt på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 36 statsanerkendte museer. Undersøgelsen går i dybden og spørger fx om andelen af skadede genstande og om mulige årsager - skadedyr, fugtskjolder, mug osv. Undersøgelsen går også i bredden og interesserer sig både for indsamling, registrering og magasinering. Den stiller fx spørgsmål om, hvor ofte museet foretager en gennemgang af sin samling, om det har en bevaringsplan, om det kan benytte de centrale kulturarvsregistre, og om det er klart for museet, hvor stor en procentdel af museets samling der befinder sig på et fællesmagasin. Det ville være en relevant kritik, at undersøgelsen ikke på nogen måde underbygger eller anbefaler evt. flere ansættelser af konservatorer i kulturstyrelsen og på museerne i øvrigt. Realistisk set er det nok den præventive konservering som vil drage nytte af Rigsrevisionens anbefalinger, men det er jo også en start. Det positive er, at vi får en registrering af hvordan bevaringstilstanden, på en del af de statsanerkendte museer, har udviklet sig siden En udvikling som vi udmærket har haft kendskab til men som nu får mere vægt med Rigsrevisionens rapport. Da jeg til ENCoREs generalforsamling i marts måned mødte ECCOs præsident Susan Corr, fortalte jeg hende om rapporten, og hun var meget interesseret i at der i Danmark var en offentlig Institution som tog kulturarven alvorligt, og ODMs tekst om rapporten er derfor ved fælles hjælp oversat til engelsk og publiceret på ECCOs hjemmeside. Det er vigtigt, både uddannelsesmæssigt og efteruddannelsesmæssigt at have fokus på nogle af de områder som diskuteres. En helt anden ting som blev behandlet på ENCoREs 10. generalforsamling var udarbejdelsen og vedtagelsen af dokumentet Document on Practice in Conservation- Restoration Education.omkring praksis i uddannelsen af konservatorer. Formålet med dokumentet er at sætte ord på den store variation der indgår i den praktiske del af konserveringsuddannelserne. Dokumentet er, i perioden fra den foregående generalforsamling i 2009,blevet gennemdiskuteret af bestyrelsen, af ECCOs bestyrelse, ligesom alle medlemmer har fået mulighed for at komme med kommentarer til de løbende udkast til dokumentet. Formålet med dokumentet er,at beskrive og definere de dele af konserveringsuddannelsesprogrammet, der omfatter den praktiske del af uddannelsen. For at forbedre beskrivelserne af læringsmålene, kvaliteten af undervisningen og de didaktiske metoder. Som udløber af ECCOs EQF arbejde Competences for Access to the Conservation- Restoration Profession og førnævnte dokument ændrede ENCoRE kravene til medlemskab, således at kun uddannelser der udbyder en 5-årig kandidatuddannelse i konservering kan være ordinært medlem, mens 4-årige bacheloruddannelser og 2-årige kandidatuddannelser kan blive associerede medlemmer. Uddannelsen i Danmark vil fortsat kunne være ordinært medlem. BULLETIN 3

4 Konservatorer med ph.d. Karakterisering af bevaringsforhold for humane knogler Af Anna K.E. Tjelldén Karakterisering af bevaringsforhold for humane knogler, et tværvidenskabeligt phd-projekt For både konservatorer og arkæologer er det grundlæggende at kende til nedbrydnings- og bevaringsprocesser in situ (på stedet). Bevaringsforholdene i jorden sætter dagsordenen for de bevarede materialer, og hvis man ikke har dette faktum for øje, kan man risikere at tolke på et ufuldstændigt fundgrundlag. Det gælder også i konserveringsprocessen, hvor det er en forudsætning at kunne diagnosticere korrekt for at give den rette behandling. Fokusområdet for mit ErhvervsPhD-projekt er bevaringsforhold for humant knoglemateriale i vanddrukkent og semi-vanddrukkent miljø. Projektet blev påbegyndt d. 1. februar 2013 og er et samarbejde mellem tre forskningsenheder; Moesgård Museums Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Nationalmuseets Forskningsafdeling og Institut for Geoscience, Aarhus Universitet. Alken Enge offerpladsen nær Skanderborg er valgt som primært forskningsområde til vurdering af in situ nedbrydningsparametre for det arkæologiske knoglemateriale. Materialet herfra er enestående, ikke kun i et arkæologisk perspektiv, men også ud fra et konserveringsvidenskabeligt perspektiv. Efter forespørgsler foretaget i ind- og udland, ved universiteter og til konferencer med specifikt fokus på diagenetiske ændringer i arkæologisk knogle, er der ikke gjort fund, der tillader lignende videnskabelige kombinationsmuligheder. Ved at tilstandsvurdere meget velbevarede knogler (2012) med nedbrudte knogler (2013) samt knogler fra Harald Andersens udgravninger ( ), er der mulighed for resultater, der ikke før har været set i internationalt regi. Min hovedtese er, at man ud fra diagenetiske ændringer i knoglens celler og kemiske sammensætning kan knytte knoglens bevaringstilstand til det miljø, knoglen har været indlejret i. Der har før været undersøgelser med dette formål, men undersøgelserne har udelukkende været baseret på materialeanalyser uden undersøgelse af bevaringsmiljøet. I dette phd-projekt kombineres materialeanalyser (HPrQCT scanning, FTIR-ATR, termogravimetrisk analyse, iltnedbrydningsforsøg og synkrotron analyse) Nedsætning af ét ud af tre knoglespyd (recent lårben fra gris) til vurdering af nedbrydningshastighed og type i Alken Enge, med geotekniske in situ undersøgelser af vandstand, ledningsevne, vandkemi og ph, samt nedgravning af recent dyreknogle til undersøgelse af nedbrydningshastigheder og type. Hermed kan bevaringstilstand knyttes til bevaringsforhold og vi får dermed et videnskabeligt grundlag til vurdering af de humane, arkæologiske knoglers nedbrydningshastighed in situ. Preferential growth af rødder gennem en human rørknogles trabekulære væv pga. knoglens eftertragtede næringsstoffer. 4 BULLETIN

5 Et høringssvar til Kulturministeren K.B. Hallen - fredning og affredning Af Torben Ernst Der er meget bevaringspolitik og en stor del af bevaringspolitisk indflydelse at hente, hvis man blander sig, involvere sig og optræder som meningsdanner med sin faglige kompetence. Det kan være i diverse fora, der direkte eller indirekte, har indflydelse på hvad der bevares - lokal, regionalt og på landsplan. Der modtages hele tiden ansøgninger om nye fredninger i Danmark. Vi konservatorer er ikke så aktive og er ikke altid synlige nok, som meningsdannere, i bevaringspolitiske sager. Fredninger og affredninger Samtlige fredningssager skal forelægges det særlige Bygningssyn. En bygning kan kun fredes hvis bygningssynet indstiller til fredning. Det indstillede fredningsforslag sendes i høring hos ejeren, brugere, lokale museer og hos interesseorganisationer, der har bedt om at blive hørt. Under høringen må der ikke gennemføres bygningsarbejder eller ændringer, med mindre Kulturstyrelsen har givet skriftlig tilladelse. Under høringen offentliggøres høringsforslaget med en tidsfrist for at komme med indsigelser. På baggrund af de indkommende indsigelser tages der stilling til om der gennemføres en fredning eller ej. Kulturstyrelsens beslutning kan påklages til kulturministeren inden for en klagefrist på 4 uger. Kulturstyrelsen tinglyser så en evt. fredning på ejendommen efter fredningen er annoncet i lokalpressen. Det lovgivningsmæssige grundlag for en affredning er Kulturministeriets og Kulturarvstyrelsens rapport af 2009 om bygningsbevaring. Her fremgår det, at bygninger, der ikke længere har tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske fredningsværdier, kan affredes. Generelt sker der indenfor de såkaldte B-fredninger en revision af de tidligere fredninger. En affredning kan også gennemføres, hvis bygningen har mistet, eller aldrig har haft, de værdier som i dag gør en fredning forståelig. I forlængelse af den argumentation, kan der være fredede bygninger, der har været så nedbrændte, at en restaurering vil betyde en egentlig nyopførelse. En sådan nyopførelse, vil ud fra en bevaring af fredningsværdier BULLETIN ikke altid give den bedste mening. K.B. Hallen blev fredet i foråret 2011 på baggrund af hallens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. En kraftig brand i september 2011 var så omfattende og så ødelæggende, at den genopbygning som kunne komme på tale Nødvendigvis vil blive en kopi med nye betonkonstruktioner og totalt nyt interiør som det kunne læses i Kulturstyrelsens beslutningen om en affredning i november Affredningen blev truffet efter 8,stk. 2 i Lov om Bygningsfredning og bevaring af bygninger. Et høringssvar til Kulturministeren En indsigelse mod en affredning af K.B. Hallen fra Torben Ernst. Indsigelser mod affredning af K.B.Hallen, bestående af opvisningshal,træningshal med to tennisbaner, badmintonhal, Pejsesal, restaurant og div. klublokaler, omklædningsrum ect. samt udendørs svømmebassin på ejendommen Peter Bangsvej 147. De arkitektoniske, teknologihistoriske og historiske værdier. K.B. Detalje af Nordsiden efter branden i Foto: Torben Ernst Hallen er opført i en tid, hvor der bygningskulturelt foregår radikale brud med traditionen og hvor funktion og konstruktion helt blev bestemmende for form og plan. Bygninger skal opføres så enkelt og økonomisk som muligt. Det tilstræbes, at lade bygningens indhold komme til udtryk i formen. Det kendetegnes særligt ved brug af enkle bygningsblokke, i en fri planløsning og i en afvekslende højde- og materialebehandling. KB-Hallen udtrykker de samme tanker. K.B. Hallen er bla. derfor, et vigtigt bygningshistorisk dokument og formentlig det eneste anlæg af sin art i hele Nordeuropa. Arkitektonisk er bygningen med de formspændte buer af jernarmeret beton i sig selv enestående. Samtidig udgør de formspændte buer et råt arkitektonisk udtryk, som formentlig er en af de få konstruktioner af denne karakter, der er tilbage i Danmark. Formen understreges yderligere af den armerede jernbeton, som udgør mellemrummene mellem bueslagene. Bygningens rå udtryk, med de fine aftryk fra de forskallingsbrædder, der har udgjort formene under selve støbningen af klimaskærmen. Store dele af bygnin- 5

6 Hallen set fra Vestsiden med indgangen til Pejsesalen. Foto: Torben Ernst gen er formentlig støbt på stedet bag store rå bræddekonstruktioner. Samspillet mellem de markante bueslag og de fine søjlegange, der bærer de kantede udbygninger på hallen gør, at det buede rum bliver mere fleksibelt og funktionelt. Der er tale om en integration af materialer og funktion i de bærende dele af opvisningshallens store rum. K.B. Hallen blev fredet i februar 2011 på baggrund af sine arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Skadernes omfang At branden blev betydelig mere omfattende og tydeligt meget vanskeligere at bekæmpe, skyldes sandsynligvis den store mængde af brandbart materiale der fandtes inde i hallen. Det var tydeligt, at branden var ude af kontrol i en lang periode. Samtidig med at slukningsarbejdet sandsynligvis blev vanskeliggjort af at hallens tagbelægning er af tagpap. Der har formentlig været en varmeudvikling på mellem 550 graders celsius og 1100 graders celsius. Omfanget af skaderne er bekymrende, hvis det er rigtigt, som det forlyder, at branden begyndte som 6 følge af en halogenlampe, der stod for tæt på nogle papkasser. På nordsiden, og specielt den nordlige del af vestsiden, er skaderne tydeligvis mest omfattende. Denne side var også rammen om de schalburgtage, der blev udført på bygningen i Der er meget omfattende sætningsskader. Disse har også været en del af bygningen før branden, men størrelsen af de sætninger, der muligvis er opstået som følge af brugen af store mængder vand og frostskader, er tydeligt eskaleret i omfang inden for de sidste tre år. Det er dog væsentligt, at gøre sig klart, at de alvorlige skader udgør en meget lille del af det samlede areal på opvisningshallens klimaskærm. Det er på nordsiden, hvor branden opstod, der er sket omfattende skader. Det er kun en ubetydelig del, hvis nogle, af de bærende konstruktioner der har taget betydelig skade som følge af de høje varmegrader. Sydsiden er bevaret uden nævneværdige skader. Bygningsfysik Armeret beton, som udsættes for brandpåvirkning, kan skades, selv om armeret beton, rigtig dimensioneret og udført, regnes blandt de brandsikre byggematerialer. Efter lokal brand i et bygningsværk af armeret beton, kan visse områder af betonen og dens armering være så ødelagt, at der skal ske en udskiftning. Andre områder kan derimod repareres, medens nogle brandpåvirkede områder ikke har lidt skade. Økonomisk reparation af lokale brandskader kræver en lokalisering og en vurdering af skadesgraden på såvel beton som armering. Skadesgraden skal bestemmes for at tage beslutning om der skal udskiftes eller repareres. Oplysninger om brandens forløb og slukningen skal vurderes og der tages prøver til laboratorieundersøgelse ud fra mikroskopering af betonprøver fra brandpåvirkede områder Armeringstemperatur og skader bestemmes på tilsvarende vis. For længdearmering benyttes koordinaterne for centret af hver enkelt armeringsstang. Temperaturen for bøjlearmering findes ved at tage middelværdien af temperaturen i eksempelvis to punkter jævnt fordelt på nederste del af bøjlen. I brandtilstanden regnes betontværsnittet BULLETIN

7 begge sagkyndige vælger Kulturstyrelsen, at tvivlen skal komme sikkerheden til gode. Ejernes mangel på omhu Et andet væsentligt argument for, at affrede bygningen er, at Kjøbenhavns Boldklub, som følge af fredningen i 2011, ikke havde ændret sine forsikringer, som det lovmæssigt kræves ved en fredning. Kjøbenhavns Boldklub har desværre været underforsikret. Denne underforsikring umuliggør eller gør det meget vanskeligt for Kjøbenhavns Boldklub, at opfylde sine fredningsforpligtigelser og dermed imødekomme sine forpligtigelser overfor det omkringliggende samfund. En ting er at ukendskab til loven ikke frikender en for ansvar, men en anden ting, der er mere bekymrende, er at ejeren ikke inden for de sidste tre år har udført forebyggende foranstaltninger på klimaskærmen for at begrænse en forværring af skaderne på bygningen herunder en begrænsning af vandskader og frostskader på de bærende konstruktioner. Endelig, er det bekymrende, at en klub og en virksomhed som KB., ikke har evnet at varetage en sådan opgave, som man med rette kunne forvendte af en virksomhed (klub) med en så betydelig størrelse. Ejerne af KB Hallen kan muligvis beskyldes for, at have én tydelig og klar dagsorden nemlig - at hallen ikke skulle bevares under nogle omstædigheder. BULLETIN Tværsnit af armeret beton. Snittet er udtaget på nordsiden Foto: Torben Ernst Bærende søjlekonstruktion mod vest. Foto: Torben Ernst svækket, dels i form af en skadet randzone, der ikke tages med i regning og dels ved en styrken af beton og armering. De skadede randzoner på K.B. Hallens bueslag er for størstedelen randzoneskadet på én side af den jernarmerede beton. For sædvanlige danske betoner med tilslag af sø- eller bakkematerialer, men også af granit kan styrkereduktionskoefficienterne findes. Styrkereduktionsfaktorerne i tabellen for danske betoner er beskrevet i artiklen Concrete strength for fire safety design v/kristian Hertz i Magazine of Concrete Research Ingeniørrådgiver for hallens ejer, Kjøbenhavns Boldklub (KB), har vurderet, at flammerne havde så høj en temperatur, at de bærende betonkonstruktioner tog skade og derfor ikke kan genanvendes. Kulturstyrelsens rådgiver vurderer, på sin side, at betonkonstruktionerne godt kan repareres på forsvarlig vis. På baggrund af tvivlen hos Lad os én gang for alle slå fast, at branden i KB Hallen for to år siden var så ødelæggende for betonkonstruktionen, at bygningen ikke står til at redde. Det har vi vist, siden de tekniske undersøgelser blev afsluttet for lang tid siden. Klubben har derfor anmodet at få ophævet fredningen af den historiske bygning, således at vi kan komme videre. Skal man tro klubbens redaktør af medlemsbladet KB eren, Jørgen Willum Larsen. Dette sammenholdt med, at klubben har været underforsikret, efter at KB Hallen er gået fra status som bevaringsværdig til fredet, kunne foranledige en til at antage det synspunkt, at klubben ikke har haft nogen intention om at påtage sig ejerens lovmæssige forpligtigelser med at genopbygge hallen. Klubben karismatiske formand har adskillige gange udtalt at klubben ikke kan og ikke vil påtage sig en sådan opgave. Man kunne antage at der gennem de sidste tre år, har der været udført en bevist nedprioritering af bevaringen af hallen fra ejerens side. Hvorfor ejerne dermed, i et vist omfang, har modsat sig almenvældets interesse for 7

8 Revnedannelser mod nord-vest november Foto: Torben Ernst Hallen. Bekymrende affredning Kulturstyrelsen bygger hovedsagelig sin indstilling på en diskussion om validiteten, af de undersøgelser der ligger til grund for, om bygningen står til at redde. Det naturlige ville være, at få et tredje uvildigt og velrenommeret ingeniørfirma til at undersøge sagen yderligere. Man kan - og man skal anlægge en meget kritisk synsvinkel på Kulturstyrelsens defaitistiske begrundelse for affredningen af KB- Hallen. Kulturstyrelsen bygger sin indstilling på bla. ingeniørråd-givning foretaget af Hallens ejer selv - Kjøbenhavns Boldklub. Efter min opfattelse imødekommer Kulturstyrelsen, med den argumentation, ikke almenvældets interesse og bekymring for bevarelse af fredede og uerstattelige bevaringsværdige bygninger. Tværtimod - man kan med god grund have en sammenfattende bekymring, som gør at en affredning i denne sag er uacceptabel. Det væsentligste er imidlertid, at se på KB hallen, som en arkitektonisk helhed. Den helhed der udtrykker de kulturhistoriske- og idrætshistoriske værdier, som kommer til udtryk på hele anlægget. Det vil således være en katastrofe, at nedrive selve hallen og dermed kun bevare den del af anlægget, der ikke blev skadet ved branden. Opgaven med en opførelse af en ny Hal, der skal ligge op af de fredede bygninger, kan med rette antages at være at en sådan almen betydning, at det ikke kan overlades til KB s ledelse selv, at løfte og udføre denne opgave. Der har været forsømmelser fra både ejer og Kulturstyrelsen i denne sag. Hallen bør genopbygges som et brugbart rum. Til dagens standard, og med en skyldige hensyntagen til hele anlæggets enestående sammensætning og karakter. Der har været løselige estimater, men et tal på omkring 250 millioner kroner er blevet diskuteret. Det kunne være prisen for at op- føre en moderne rekonstruktion af den gamle KB Hal. Et sådan tal, vil løseligt vurderet, betyde en engangsudgift for klubbens ca medlemmer på ca. kr pr.medlem. De middelalderlige kirker som forbillede Der er formentlig skader på den nordvestlige del af bygningen, som kan gøre bygningen skrøbelig som følge af branden og som følge at de tidligere omtalte Schalburgtage. Der vil formentlig også på en del af bygningen være brug for begrænsede rekonstruktioner, men på den øvrige del af bygningen, vil der kunne udføres lokale rekonstruktioner af småskader på jern og beton. KB har i en årrække måtte leje hallen ud, da den moderne dimensionering af f.eks håndboldbaner, ikke opfyldte de forældede banemål i den fredede hal Således har hallen ikke kunne benyttes til f.eks håndbold.. Hvis man vil flytte KB-Hallen ind i en mere funktionel anvendelse, så kan man med fordel lade sig inspirerer af hvorledes samspillet mellem de middelalderlige kirkerum og de moderne krav til anvendelse - til stadighed udfordre arkitekter, konservatorer og menighedsråd. Dette er også opgaven her! Det kæver kreativ tankegang, mod og indsigt at bevare de væsentlige værdier ved det bestående anlæg og samtidig skulle integrere moderne anvendelses muligheder som kan understøtte Kjøbenhavns Boldklubs fremtidige behov. Hallen anbefales fredet og indsigelserne imødekommet. Indkaldelse til NKF s Årlige Papirgruppemøde 2014 Tirsdag den 7. oktober 2014, kl på Bevaringsafdelingen, HUS Det Kongelige Bibliotek, København Du er meget velkommen til at melde et emne du ønsker taget op eller gerne selv vil fremlægge. Dagsorden følger senere på NKF s hjemmeside eller ved henvendelse til Christina. Det er gratis for NKf s medlemmer at deltage, inklusiv kaffe og frokost. Tilmelding skal ske til Christina Krüger Henningsen på mail: senest tirsdag den 30. september. Det plejer at være en rigtig god og givtig dag, og vi glæder os meget til at se mange kollegaer i København! Med venlig hilsen Koordineringsgruppen: Pia Hansen, Christina Henningsen og Maja Sandahl 8 BULLETIN

9 Tips og Tricks 2013 ODMs tværfaglige orienteringsmøde Information om ODMs tværfaglige orienteringsmøde 2014 Fra koordinatorgruppen Som det er gjort siden 1976, arbejdes der igen i år for, at kollegaer fra den danske museumsverden kan mødes og udveksle viden, ideer og oplevelser fra hvert deres fagområde på ODMs tværfaglige orienteringsmøde. Arbejdet med planlægningen og koordineringen af mødet, er nu i gang. Koordinatorgruppen for det konserveringfaglige område modtager gerne tilsagn om indlæg, projekter eller idéer til emner færdige som ufærdige fra ALLE kolleger. Indlæggenes varighed er typisk min, men sidder du inde med et kortere eller længere indslag, er du/i også velkommen. ph-spottest af partikler med indikatorblyant Af Trine Sørensen, Museum Sønderjylland, Konserveringen Trine fortalte om en nem og hurtig måde til at få en ph-indikation vha. en blyant med indikatorfarver: phy-drion Insta-Chek surface ph Pencil. Blyanten indeholder indikatorpartikler samt voks. Hvis man spidser den og opløser flagerne i lidt vand, kan man bruge denne opløsning til at tjekke ph af partikler. Blandingen skifter farve alt efter ph-niveauet. Det er vigtigt at foretage en kontrol på et materiale med en kendt ph. Blyanten er også rigtig god til at tjekke arkiv materiale m.m. Desværre kan den ikke købes i Danmark, men sælges i hvert fald i Nordamerika. To små tips Af Pia Lyngberg-Larsen, Bevaringscenter, Næstved Pia viste os noget poleregrej, der kan bruges til finslibning af fx farvesnit eller epoxyudfyldninger der skal være blanke. Produktet hedder Micro-mesh og fås som stykker, vatpinde og strips. Desuden viste Pia en handske frem, der kan bruges når man skærer med en hobbykniv (fx når man skærer bagsidebeskyttelse til malerier). Det drejer sig om en snitfast handske af Kevlar + underarmsbeskytter af Kevlar. Begge dele fås hos DS sikkerhedsudstyr. Mindre/kortere indlæg kan også indgå i tips og tricks -sessionen, hvor der f.eks. fortælles om erfaringer med nye materialer, apparatur eller værktøj eller noget helt fjerde. Orienteringsmødet løber af stablen onsdag 12. og torsdag 13.november med mulighed for afsluttende netværksmiddag torsdag efter mødet og overnatning til fredag d. 14. november Den konserveringsfaglige koordinatorgruppe 2014 er: Jens Gregers Aagaard, kulturhistorisk konservator, Odense Bys Museer, Laura Hesel Bonde, malerikonservator, cand. scient.cons., Bevaringscenter Nordjylland, Niels Borring, grafisk konservator, cand. scient.cons., Statens Museum for Kunst, niels. Birgit Wilster Hansen, kulturhistorisk konservator, MA Museology (Amsterdam), Museum Lolland-Falster, dk Reservér dagene i november ( november 2014) og henvend dig/jer nu til en af ovenstående med indlæg, idéer og emner. Mange hilsner og tak fra koordinatorerne. Ordinært medlemskab Ordinære medlemmer har stemmeret og kan indvælges i bestyrelsen. For at blive ordinært medlem skal man som minimum have en 3-årig konserveringsfaglig uddannelse suppleret med ét års erhvervsarbejde på et anerkendt værksted. Kontingentet er 400 kr. Ordinær-plus-medlemskab Ordinær-plus-medlemmer har udover, hvad der kræves som ordinært medlem, yderligere to års konserveringsfaglig uddannelse - i alt fem års uddannelse og ét års erhvervserfaring. Kontingentet er 400 kr. Associeret medlemskab Alle, der ønsker det, kan blive associeret medlem af foreningen, men har ikke stemmeret. Kontingentet er 350 kr. Æresmedlemskab er kontingentfrie og har status som ordinære medlemmer. NKF-dk Medlemskab Institutioner kan være medlemmer og har status som associerede medlemmer. Kontingentet er 550 kr. Pensionistkontingent er for medlemmer der pga. alder er uden for aktiv tjeneste (bestyrelsen har sat grænsen til 65 år). Kontingentet er det halve af ordinært medlemskab: 200 kr. Studentermedlemskab er et associeret medlemskab med reduceret kontingent. Studerende med tidligere ordinært/ordinært-plus medlemskab vender automatisk tilbage til dette efter studenterstatus ophør. Ansøgning om studentermedlemskab samt dettes varighed behandles og besluttes af bestyrelsen. Kontingentet er halvdelen af det ordinære: 200 kr. BULLETIN 9

10 NKF-Emnegruppemøde Referat fra NKF-emnegruppemøde Arkæologi Af Jannie Amsgaard Ebsen Odense Bys Museer, den 23. januar 2014, kl Deltagere: Ida Hovmand, Eric Farrell (Øhavsmuseet), Louis Lange Wollesen, Anne-Kathrine Kjerullf (Konserveringscenteret i Vejle), Carsten Korthauer (Museum Østjylland), Katja Niere, Gerd Nebrich (Konserveringscenter Vest), Trine Myron Wiinblad, Signe Nygaard (Nationalmuseet), Helle Strehle (Moesgaard Museum), Lars Brock Andersen (Museernes Bevaringscenter i Skive), Dorte Gramtorp & Jannie Amsgaard Ebsen (Odense Bys Museer). Karsten fortæller om afrensning af guldfundene fra en fantastisk guldskat fra germansk jernalder. Kære medlemmer, Her er der plads til dit indlæg Fra redaktionens side vil vi gerne bringe en opfordring til jer medlemmer. Vores blad er altid godt men bedst, når det bliver skrevet i samarbejde med jer derude. Derfor er I altid velkomne til at bidrage med billeder, notitser og artikler, små som store. Årets møde i NKF-emnegruppen Arkæologi blev afholdt i Kirkesalen på Møntergården. Efter velkomst med kaffe og brød blev der taget hul på dagens program. Første punkt var en rundt om bordet snak, hvor alle mødedeltagerne gav en kort status på hvad der arbejdes med på de forskellige konserveringsværksteder. Vi i redaktionen står altid klar til at give løbende feed back og inspiration. Sommerhilsner, Redaktionen. På besøg i middelalderudgravningen på I. Vilhelm Werners Plads. På Odense Bys Museer er der blevet arbejdet intensivt med opsætningen af udstillingen Fyn midt i Verden på Møntergården det sidste års tid. Ellers blev der rapporteret kort om Bevaringens deltagelse i forskellige formidlingsarrangementer, den igangværende store middelalderudgravning i Odense centrum og en stor stigning i indlevering af Danefæ i det seneste års tid. På Konserveringscenter Vest arbejdes der med genstande fra de arkæologiske udgravninger i Ribe, hvor der blandt andet er fundet en gravplads og en runesten, men ellers er det en relativ stille periode mht. arkæologiske udgravninger. Ellers er der blevet udført et større bjergningsprojekt i forbindelse med en brand på Fahl Kro. Fra Museum Østjylland kunne det blandt andet berettes, at der arbejdes en del med forskellige arkæologiske præparater og formidling af konservatorens arbejde. Ligeledes er der ikke så mange igangvæ-rende arkæologiske sager pt.. På Øhavsmuseet er konservatorstuderende, Eric Farrell på udveksling fra Durham Universitet. Der arbejdes for tiden med materialet fra en større jernaldergravplads og andre sager. På Moesgaard Museum er Konserveringen flyttet til nyrenoverede faciliteter på Moesgaard og det nye Moesgaard Museum åbner den Desuden beskrev Helle, hvordan de arkæologistuderende på Moesgaard løbende i deres uddannelsesforløb kommer på besøg på konserveringen og bliver undervist mm. Konserveringscenteret i Vejle har udført et stort projektarbejde i forbindelse med opsætning og montering af ny udstilling på Vejle museum, samt analyser og konservering af et romersk bronzefad. Ellers er der ikke så mange arkæologiske sager for tiden. På Museernes Bevaringscenter i Skive arbejdes der blandt andet med udgravning og konservering af en lækker fyrstegrav med rosettefibel, perler m.m. Desuden intensivt arbejde med dannelse af fælles magasiner og bevaringscenter for det vestlige Limfjords område. HUSK Fra Nationalmuseet kunne det berettes, at der har været en stor indsats på Danefæområdet som følge af en ekstra bevilling fra Kulturstyrelsen og, at der i slutningen af januar afholdes en temadag om danefæ for amatørarkæologer. Derudover bliver der udført konservering af genstande fra Metroog Femern Bælt udgravningerne. I forbindelse med den korte orientering blev 10 BULLETIN

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings BULLETIN # 89 /2013 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Referat af generalforsamlingen NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings TEMA Ildebrand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt bulletin # 85 /2011 Nordisk Konservator Forbund Danmark Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt Kulturarv www.digitalbevaring.dk PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1

Læs mere

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK BULLETIN # 92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamling LEDER Konservatorer kan bruges til andet end konservering KONSERVATORER MED PH.D. Fire arkæologiske nåletræpæle

Læs mere

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark bulletin # 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark ThorvaLdsens Museum NKF- dk arrangement Konservatorer med p.hd. 2 abstracts Mogens S. Koch Interview FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1

BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1 BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. september 2005. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1

BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1 BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1 Bulletin NKF-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008

MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008 MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008 7. juli INDHOLDSFORTEGNELSE Redaktionelt...3 Siden sidst...4 Generalforsamling 2007...6 Formandsberetning 2007...8 Censornyt - KR & KL...12 Kierkegaard Texthæfte...13 Censornyt

Læs mere

NYE VAGTREGLER I TÅRNBY Formandsvalg 11 GODE RÅD TIL DIT CV BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN

NYE VAGTREGLER I TÅRNBY Formandsvalg 11 GODE RÅD TIL DIT CV BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN SEPTEMBER 2014 08 11 GODE RÅD TIL DIT CV NYE VAGTREGLER I TÅRNBY Formandsvalg 1. SID IKKE NED 2. DRIK IKKE KAFFE 3. ALLE OPGAVER ER FÆLLES DDElibra & Digital post Digital

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Bestyrelse i 2010 Formand, direktør, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere