BULLETIN. KB-hallen Fredning og affredning. NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen. LEDER Kulturarven i søgelyset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN. KB-hallen Fredning og affredning. NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen. LEDER Kulturarven i søgelyset"

Transkript

1 BULLETIN # 90 /2014 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamlingen LEDER Kulturarven i søgelyset KONSERVATORER MED PH.D. Karakterisering af bevaringsforhold for humane knogler KB-hallen Fredning og affredning 1

2 Indholdsfortegnelse Leder - Kulturarven er kommet i søgelyset... 3 Karakterisering af bevaringsforhold for humane knogler... 4 KB Hallen - fredning og affredning... 5 ODMs tværfaglige orienteringsmøde... 9 Referat af NKF-Emnegruppemøde - Arkæologi Generalforsamling Nekrolog NKF regnskab Abstracts fra Konservatorskolen NKF-dk Emnegrupper NKF-dk bestyrelse Karen Borchersen Formand Tlf Katja Storkholm Næstformand Tlf Maj Ringgaard Kasserer Tlf Nanna Gerdes Arrangementsansvarlig Torben Ernst Signe Skriver Hedegaard Tlf Carsten Korthauer Henvendelser om medlemsskab skal ske til medlemmer af bestyrelsen. Repræsentant i E.C.C.O.: Johanne Velling Revisorer: Susan Ritterband Pernille Højmark Hjemmeside: Information Bulletin udkommer to gange om året. Næste deadline er 1. september Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Forsidefoto: Anna K. E. Tjelldén optager meget nedbrudt knoglemateriale i Alken Enge, sommer Ansvarshavende redaktør: Karen Borchersen Konservatorskolen Esplanaden 34, 1263 Kbh. K ISSN nr Oplag: 400 Tryk: GP-TRYK A/S Redaktion: Anne Marie Eriksen Karen Borchersen Torben Ernst Rikke Melin Signe Michelsen Korrektur: Winnie Odder Layout: Anne Marie Eriksen Annoncer: Torben Ernst Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Indlæg til Bulletin sendes uformateret via til den ansvarshavende redaktør. Forbundsrådet Forbundsrådsordfører: Halldóra Ásgeirsdóttir Redaktør af Meddelelser om Konservering: Loa Ludvigsen Fælles Nordisk hjemmeside: E.C.C.O. E.C.C.O. Reports kan læses på NKF-dk s hjemmeside: 2 BULLETIN

3 Leder Kulturarven er kommet i søgelyset Arkiv foto Af Karen Borchersen I marts kom Rigsrevisionens kritiske rapport om museernes håndtering af vores kulturarv. Rapporten giver tydeligt indtryk af at både museerne og kulturstyrelsen ikke har levet op til deres ansvar. ODM har været opmærksom på sagen allerede fra Rigsrevisionen gik i gang med undersøgelsen. og sagen har også været fremført i medierne, både DR, Kristeligt Dagblad og Politiken har skrevet om det Det overraskende er måske Rigsrevisionens rolle. Det ville være naturligt, at Rigsrevisionen kom med en status og en evt. anbefaling til, hvorledes de offentlige midler på de enkelte museer har været anvendt. Rigsrevisionens anbefalinger er af en karakter som man med rette kan kaldes bevaringspolitik på alle højeste plan. Museumslederne ville med rette kunne kalde anvisningerne for utidig indblanding, men indenfor det konserveringsfaglige område kan Rigsrevisionens anbefalinger måske bruges som en løftestang. Baggrunden for Rigsrevisionens anbefalinger bygger hovedsageligt på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 36 statsanerkendte museer. Undersøgelsen går i dybden og spørger fx om andelen af skadede genstande og om mulige årsager - skadedyr, fugtskjolder, mug osv. Undersøgelsen går også i bredden og interesserer sig både for indsamling, registrering og magasinering. Den stiller fx spørgsmål om, hvor ofte museet foretager en gennemgang af sin samling, om det har en bevaringsplan, om det kan benytte de centrale kulturarvsregistre, og om det er klart for museet, hvor stor en procentdel af museets samling der befinder sig på et fællesmagasin. Det ville være en relevant kritik, at undersøgelsen ikke på nogen måde underbygger eller anbefaler evt. flere ansættelser af konservatorer i kulturstyrelsen og på museerne i øvrigt. Realistisk set er det nok den præventive konservering som vil drage nytte af Rigsrevisionens anbefalinger, men det er jo også en start. Det positive er, at vi får en registrering af hvordan bevaringstilstanden, på en del af de statsanerkendte museer, har udviklet sig siden En udvikling som vi udmærket har haft kendskab til men som nu får mere vægt med Rigsrevisionens rapport. Da jeg til ENCoREs generalforsamling i marts måned mødte ECCOs præsident Susan Corr, fortalte jeg hende om rapporten, og hun var meget interesseret i at der i Danmark var en offentlig Institution som tog kulturarven alvorligt, og ODMs tekst om rapporten er derfor ved fælles hjælp oversat til engelsk og publiceret på ECCOs hjemmeside. Det er vigtigt, både uddannelsesmæssigt og efteruddannelsesmæssigt at have fokus på nogle af de områder som diskuteres. En helt anden ting som blev behandlet på ENCoREs 10. generalforsamling var udarbejdelsen og vedtagelsen af dokumentet Document on Practice in Conservation- Restoration Education.omkring praksis i uddannelsen af konservatorer. Formålet med dokumentet er at sætte ord på den store variation der indgår i den praktiske del af konserveringsuddannelserne. Dokumentet er, i perioden fra den foregående generalforsamling i 2009,blevet gennemdiskuteret af bestyrelsen, af ECCOs bestyrelse, ligesom alle medlemmer har fået mulighed for at komme med kommentarer til de løbende udkast til dokumentet. Formålet med dokumentet er,at beskrive og definere de dele af konserveringsuddannelsesprogrammet, der omfatter den praktiske del af uddannelsen. For at forbedre beskrivelserne af læringsmålene, kvaliteten af undervisningen og de didaktiske metoder. Som udløber af ECCOs EQF arbejde Competences for Access to the Conservation- Restoration Profession og førnævnte dokument ændrede ENCoRE kravene til medlemskab, således at kun uddannelser der udbyder en 5-årig kandidatuddannelse i konservering kan være ordinært medlem, mens 4-årige bacheloruddannelser og 2-årige kandidatuddannelser kan blive associerede medlemmer. Uddannelsen i Danmark vil fortsat kunne være ordinært medlem. BULLETIN 3

4 Konservatorer med ph.d. Karakterisering af bevaringsforhold for humane knogler Af Anna K.E. Tjelldén Karakterisering af bevaringsforhold for humane knogler, et tværvidenskabeligt phd-projekt For både konservatorer og arkæologer er det grundlæggende at kende til nedbrydnings- og bevaringsprocesser in situ (på stedet). Bevaringsforholdene i jorden sætter dagsordenen for de bevarede materialer, og hvis man ikke har dette faktum for øje, kan man risikere at tolke på et ufuldstændigt fundgrundlag. Det gælder også i konserveringsprocessen, hvor det er en forudsætning at kunne diagnosticere korrekt for at give den rette behandling. Fokusområdet for mit ErhvervsPhD-projekt er bevaringsforhold for humant knoglemateriale i vanddrukkent og semi-vanddrukkent miljø. Projektet blev påbegyndt d. 1. februar 2013 og er et samarbejde mellem tre forskningsenheder; Moesgård Museums Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Nationalmuseets Forskningsafdeling og Institut for Geoscience, Aarhus Universitet. Alken Enge offerpladsen nær Skanderborg er valgt som primært forskningsområde til vurdering af in situ nedbrydningsparametre for det arkæologiske knoglemateriale. Materialet herfra er enestående, ikke kun i et arkæologisk perspektiv, men også ud fra et konserveringsvidenskabeligt perspektiv. Efter forespørgsler foretaget i ind- og udland, ved universiteter og til konferencer med specifikt fokus på diagenetiske ændringer i arkæologisk knogle, er der ikke gjort fund, der tillader lignende videnskabelige kombinationsmuligheder. Ved at tilstandsvurdere meget velbevarede knogler (2012) med nedbrudte knogler (2013) samt knogler fra Harald Andersens udgravninger ( ), er der mulighed for resultater, der ikke før har været set i internationalt regi. Min hovedtese er, at man ud fra diagenetiske ændringer i knoglens celler og kemiske sammensætning kan knytte knoglens bevaringstilstand til det miljø, knoglen har været indlejret i. Der har før været undersøgelser med dette formål, men undersøgelserne har udelukkende været baseret på materialeanalyser uden undersøgelse af bevaringsmiljøet. I dette phd-projekt kombineres materialeanalyser (HPrQCT scanning, FTIR-ATR, termogravimetrisk analyse, iltnedbrydningsforsøg og synkrotron analyse) Nedsætning af ét ud af tre knoglespyd (recent lårben fra gris) til vurdering af nedbrydningshastighed og type i Alken Enge, med geotekniske in situ undersøgelser af vandstand, ledningsevne, vandkemi og ph, samt nedgravning af recent dyreknogle til undersøgelse af nedbrydningshastigheder og type. Hermed kan bevaringstilstand knyttes til bevaringsforhold og vi får dermed et videnskabeligt grundlag til vurdering af de humane, arkæologiske knoglers nedbrydningshastighed in situ. Preferential growth af rødder gennem en human rørknogles trabekulære væv pga. knoglens eftertragtede næringsstoffer. 4 BULLETIN

5 Et høringssvar til Kulturministeren K.B. Hallen - fredning og affredning Af Torben Ernst Der er meget bevaringspolitik og en stor del af bevaringspolitisk indflydelse at hente, hvis man blander sig, involvere sig og optræder som meningsdanner med sin faglige kompetence. Det kan være i diverse fora, der direkte eller indirekte, har indflydelse på hvad der bevares - lokal, regionalt og på landsplan. Der modtages hele tiden ansøgninger om nye fredninger i Danmark. Vi konservatorer er ikke så aktive og er ikke altid synlige nok, som meningsdannere, i bevaringspolitiske sager. Fredninger og affredninger Samtlige fredningssager skal forelægges det særlige Bygningssyn. En bygning kan kun fredes hvis bygningssynet indstiller til fredning. Det indstillede fredningsforslag sendes i høring hos ejeren, brugere, lokale museer og hos interesseorganisationer, der har bedt om at blive hørt. Under høringen må der ikke gennemføres bygningsarbejder eller ændringer, med mindre Kulturstyrelsen har givet skriftlig tilladelse. Under høringen offentliggøres høringsforslaget med en tidsfrist for at komme med indsigelser. På baggrund af de indkommende indsigelser tages der stilling til om der gennemføres en fredning eller ej. Kulturstyrelsens beslutning kan påklages til kulturministeren inden for en klagefrist på 4 uger. Kulturstyrelsen tinglyser så en evt. fredning på ejendommen efter fredningen er annoncet i lokalpressen. Det lovgivningsmæssige grundlag for en affredning er Kulturministeriets og Kulturarvstyrelsens rapport af 2009 om bygningsbevaring. Her fremgår det, at bygninger, der ikke længere har tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske fredningsværdier, kan affredes. Generelt sker der indenfor de såkaldte B-fredninger en revision af de tidligere fredninger. En affredning kan også gennemføres, hvis bygningen har mistet, eller aldrig har haft, de værdier som i dag gør en fredning forståelig. I forlængelse af den argumentation, kan der være fredede bygninger, der har været så nedbrændte, at en restaurering vil betyde en egentlig nyopførelse. En sådan nyopførelse, vil ud fra en bevaring af fredningsværdier BULLETIN ikke altid give den bedste mening. K.B. Hallen blev fredet i foråret 2011 på baggrund af hallens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. En kraftig brand i september 2011 var så omfattende og så ødelæggende, at den genopbygning som kunne komme på tale Nødvendigvis vil blive en kopi med nye betonkonstruktioner og totalt nyt interiør som det kunne læses i Kulturstyrelsens beslutningen om en affredning i november Affredningen blev truffet efter 8,stk. 2 i Lov om Bygningsfredning og bevaring af bygninger. Et høringssvar til Kulturministeren En indsigelse mod en affredning af K.B. Hallen fra Torben Ernst. Indsigelser mod affredning af K.B.Hallen, bestående af opvisningshal,træningshal med to tennisbaner, badmintonhal, Pejsesal, restaurant og div. klublokaler, omklædningsrum ect. samt udendørs svømmebassin på ejendommen Peter Bangsvej 147. De arkitektoniske, teknologihistoriske og historiske værdier. K.B. Detalje af Nordsiden efter branden i Foto: Torben Ernst Hallen er opført i en tid, hvor der bygningskulturelt foregår radikale brud med traditionen og hvor funktion og konstruktion helt blev bestemmende for form og plan. Bygninger skal opføres så enkelt og økonomisk som muligt. Det tilstræbes, at lade bygningens indhold komme til udtryk i formen. Det kendetegnes særligt ved brug af enkle bygningsblokke, i en fri planløsning og i en afvekslende højde- og materialebehandling. KB-Hallen udtrykker de samme tanker. K.B. Hallen er bla. derfor, et vigtigt bygningshistorisk dokument og formentlig det eneste anlæg af sin art i hele Nordeuropa. Arkitektonisk er bygningen med de formspændte buer af jernarmeret beton i sig selv enestående. Samtidig udgør de formspændte buer et råt arkitektonisk udtryk, som formentlig er en af de få konstruktioner af denne karakter, der er tilbage i Danmark. Formen understreges yderligere af den armerede jernbeton, som udgør mellemrummene mellem bueslagene. Bygningens rå udtryk, med de fine aftryk fra de forskallingsbrædder, der har udgjort formene under selve støbningen af klimaskærmen. Store dele af bygnin- 5

6 Hallen set fra Vestsiden med indgangen til Pejsesalen. Foto: Torben Ernst gen er formentlig støbt på stedet bag store rå bræddekonstruktioner. Samspillet mellem de markante bueslag og de fine søjlegange, der bærer de kantede udbygninger på hallen gør, at det buede rum bliver mere fleksibelt og funktionelt. Der er tale om en integration af materialer og funktion i de bærende dele af opvisningshallens store rum. K.B. Hallen blev fredet i februar 2011 på baggrund af sine arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Skadernes omfang At branden blev betydelig mere omfattende og tydeligt meget vanskeligere at bekæmpe, skyldes sandsynligvis den store mængde af brandbart materiale der fandtes inde i hallen. Det var tydeligt, at branden var ude af kontrol i en lang periode. Samtidig med at slukningsarbejdet sandsynligvis blev vanskeliggjort af at hallens tagbelægning er af tagpap. Der har formentlig været en varmeudvikling på mellem 550 graders celsius og 1100 graders celsius. Omfanget af skaderne er bekymrende, hvis det er rigtigt, som det forlyder, at branden begyndte som 6 følge af en halogenlampe, der stod for tæt på nogle papkasser. På nordsiden, og specielt den nordlige del af vestsiden, er skaderne tydeligvis mest omfattende. Denne side var også rammen om de schalburgtage, der blev udført på bygningen i Der er meget omfattende sætningsskader. Disse har også været en del af bygningen før branden, men størrelsen af de sætninger, der muligvis er opstået som følge af brugen af store mængder vand og frostskader, er tydeligt eskaleret i omfang inden for de sidste tre år. Det er dog væsentligt, at gøre sig klart, at de alvorlige skader udgør en meget lille del af det samlede areal på opvisningshallens klimaskærm. Det er på nordsiden, hvor branden opstod, der er sket omfattende skader. Det er kun en ubetydelig del, hvis nogle, af de bærende konstruktioner der har taget betydelig skade som følge af de høje varmegrader. Sydsiden er bevaret uden nævneværdige skader. Bygningsfysik Armeret beton, som udsættes for brandpåvirkning, kan skades, selv om armeret beton, rigtig dimensioneret og udført, regnes blandt de brandsikre byggematerialer. Efter lokal brand i et bygningsværk af armeret beton, kan visse områder af betonen og dens armering være så ødelagt, at der skal ske en udskiftning. Andre områder kan derimod repareres, medens nogle brandpåvirkede områder ikke har lidt skade. Økonomisk reparation af lokale brandskader kræver en lokalisering og en vurdering af skadesgraden på såvel beton som armering. Skadesgraden skal bestemmes for at tage beslutning om der skal udskiftes eller repareres. Oplysninger om brandens forløb og slukningen skal vurderes og der tages prøver til laboratorieundersøgelse ud fra mikroskopering af betonprøver fra brandpåvirkede områder Armeringstemperatur og skader bestemmes på tilsvarende vis. For længdearmering benyttes koordinaterne for centret af hver enkelt armeringsstang. Temperaturen for bøjlearmering findes ved at tage middelværdien af temperaturen i eksempelvis to punkter jævnt fordelt på nederste del af bøjlen. I brandtilstanden regnes betontværsnittet BULLETIN

7 begge sagkyndige vælger Kulturstyrelsen, at tvivlen skal komme sikkerheden til gode. Ejernes mangel på omhu Et andet væsentligt argument for, at affrede bygningen er, at Kjøbenhavns Boldklub, som følge af fredningen i 2011, ikke havde ændret sine forsikringer, som det lovmæssigt kræves ved en fredning. Kjøbenhavns Boldklub har desværre været underforsikret. Denne underforsikring umuliggør eller gør det meget vanskeligt for Kjøbenhavns Boldklub, at opfylde sine fredningsforpligtigelser og dermed imødekomme sine forpligtigelser overfor det omkringliggende samfund. En ting er at ukendskab til loven ikke frikender en for ansvar, men en anden ting, der er mere bekymrende, er at ejeren ikke inden for de sidste tre år har udført forebyggende foranstaltninger på klimaskærmen for at begrænse en forværring af skaderne på bygningen herunder en begrænsning af vandskader og frostskader på de bærende konstruktioner. Endelig, er det bekymrende, at en klub og en virksomhed som KB., ikke har evnet at varetage en sådan opgave, som man med rette kunne forvendte af en virksomhed (klub) med en så betydelig størrelse. Ejerne af KB Hallen kan muligvis beskyldes for, at have én tydelig og klar dagsorden nemlig - at hallen ikke skulle bevares under nogle omstædigheder. BULLETIN Tværsnit af armeret beton. Snittet er udtaget på nordsiden Foto: Torben Ernst Bærende søjlekonstruktion mod vest. Foto: Torben Ernst svækket, dels i form af en skadet randzone, der ikke tages med i regning og dels ved en styrken af beton og armering. De skadede randzoner på K.B. Hallens bueslag er for størstedelen randzoneskadet på én side af den jernarmerede beton. For sædvanlige danske betoner med tilslag af sø- eller bakkematerialer, men også af granit kan styrkereduktionskoefficienterne findes. Styrkereduktionsfaktorerne i tabellen for danske betoner er beskrevet i artiklen Concrete strength for fire safety design v/kristian Hertz i Magazine of Concrete Research Ingeniørrådgiver for hallens ejer, Kjøbenhavns Boldklub (KB), har vurderet, at flammerne havde så høj en temperatur, at de bærende betonkonstruktioner tog skade og derfor ikke kan genanvendes. Kulturstyrelsens rådgiver vurderer, på sin side, at betonkonstruktionerne godt kan repareres på forsvarlig vis. På baggrund af tvivlen hos Lad os én gang for alle slå fast, at branden i KB Hallen for to år siden var så ødelæggende for betonkonstruktionen, at bygningen ikke står til at redde. Det har vi vist, siden de tekniske undersøgelser blev afsluttet for lang tid siden. Klubben har derfor anmodet at få ophævet fredningen af den historiske bygning, således at vi kan komme videre. Skal man tro klubbens redaktør af medlemsbladet KB eren, Jørgen Willum Larsen. Dette sammenholdt med, at klubben har været underforsikret, efter at KB Hallen er gået fra status som bevaringsværdig til fredet, kunne foranledige en til at antage det synspunkt, at klubben ikke har haft nogen intention om at påtage sig ejerens lovmæssige forpligtigelser med at genopbygge hallen. Klubben karismatiske formand har adskillige gange udtalt at klubben ikke kan og ikke vil påtage sig en sådan opgave. Man kunne antage at der gennem de sidste tre år, har der været udført en bevist nedprioritering af bevaringen af hallen fra ejerens side. Hvorfor ejerne dermed, i et vist omfang, har modsat sig almenvældets interesse for 7

8 Revnedannelser mod nord-vest november Foto: Torben Ernst Hallen. Bekymrende affredning Kulturstyrelsen bygger hovedsagelig sin indstilling på en diskussion om validiteten, af de undersøgelser der ligger til grund for, om bygningen står til at redde. Det naturlige ville være, at få et tredje uvildigt og velrenommeret ingeniørfirma til at undersøge sagen yderligere. Man kan - og man skal anlægge en meget kritisk synsvinkel på Kulturstyrelsens defaitistiske begrundelse for affredningen af KB- Hallen. Kulturstyrelsen bygger sin indstilling på bla. ingeniørråd-givning foretaget af Hallens ejer selv - Kjøbenhavns Boldklub. Efter min opfattelse imødekommer Kulturstyrelsen, med den argumentation, ikke almenvældets interesse og bekymring for bevarelse af fredede og uerstattelige bevaringsværdige bygninger. Tværtimod - man kan med god grund have en sammenfattende bekymring, som gør at en affredning i denne sag er uacceptabel. Det væsentligste er imidlertid, at se på KB hallen, som en arkitektonisk helhed. Den helhed der udtrykker de kulturhistoriske- og idrætshistoriske værdier, som kommer til udtryk på hele anlægget. Det vil således være en katastrofe, at nedrive selve hallen og dermed kun bevare den del af anlægget, der ikke blev skadet ved branden. Opgaven med en opførelse af en ny Hal, der skal ligge op af de fredede bygninger, kan med rette antages at være at en sådan almen betydning, at det ikke kan overlades til KB s ledelse selv, at løfte og udføre denne opgave. Der har været forsømmelser fra både ejer og Kulturstyrelsen i denne sag. Hallen bør genopbygges som et brugbart rum. Til dagens standard, og med en skyldige hensyntagen til hele anlæggets enestående sammensætning og karakter. Der har været løselige estimater, men et tal på omkring 250 millioner kroner er blevet diskuteret. Det kunne være prisen for at op- føre en moderne rekonstruktion af den gamle KB Hal. Et sådan tal, vil løseligt vurderet, betyde en engangsudgift for klubbens ca medlemmer på ca. kr pr.medlem. De middelalderlige kirker som forbillede Der er formentlig skader på den nordvestlige del af bygningen, som kan gøre bygningen skrøbelig som følge af branden og som følge at de tidligere omtalte Schalburgtage. Der vil formentlig også på en del af bygningen være brug for begrænsede rekonstruktioner, men på den øvrige del af bygningen, vil der kunne udføres lokale rekonstruktioner af småskader på jern og beton. KB har i en årrække måtte leje hallen ud, da den moderne dimensionering af f.eks håndboldbaner, ikke opfyldte de forældede banemål i den fredede hal Således har hallen ikke kunne benyttes til f.eks håndbold.. Hvis man vil flytte KB-Hallen ind i en mere funktionel anvendelse, så kan man med fordel lade sig inspirerer af hvorledes samspillet mellem de middelalderlige kirkerum og de moderne krav til anvendelse - til stadighed udfordre arkitekter, konservatorer og menighedsråd. Dette er også opgaven her! Det kæver kreativ tankegang, mod og indsigt at bevare de væsentlige værdier ved det bestående anlæg og samtidig skulle integrere moderne anvendelses muligheder som kan understøtte Kjøbenhavns Boldklubs fremtidige behov. Hallen anbefales fredet og indsigelserne imødekommet. Indkaldelse til NKF s Årlige Papirgruppemøde 2014 Tirsdag den 7. oktober 2014, kl på Bevaringsafdelingen, HUS Det Kongelige Bibliotek, København Du er meget velkommen til at melde et emne du ønsker taget op eller gerne selv vil fremlægge. Dagsorden følger senere på NKF s hjemmeside eller ved henvendelse til Christina. Det er gratis for NKf s medlemmer at deltage, inklusiv kaffe og frokost. Tilmelding skal ske til Christina Krüger Henningsen på mail: senest tirsdag den 30. september. Det plejer at være en rigtig god og givtig dag, og vi glæder os meget til at se mange kollegaer i København! Med venlig hilsen Koordineringsgruppen: Pia Hansen, Christina Henningsen og Maja Sandahl 8 BULLETIN

9 Tips og Tricks 2013 ODMs tværfaglige orienteringsmøde Information om ODMs tværfaglige orienteringsmøde 2014 Fra koordinatorgruppen Som det er gjort siden 1976, arbejdes der igen i år for, at kollegaer fra den danske museumsverden kan mødes og udveksle viden, ideer og oplevelser fra hvert deres fagområde på ODMs tværfaglige orienteringsmøde. Arbejdet med planlægningen og koordineringen af mødet, er nu i gang. Koordinatorgruppen for det konserveringfaglige område modtager gerne tilsagn om indlæg, projekter eller idéer til emner færdige som ufærdige fra ALLE kolleger. Indlæggenes varighed er typisk min, men sidder du inde med et kortere eller længere indslag, er du/i også velkommen. ph-spottest af partikler med indikatorblyant Af Trine Sørensen, Museum Sønderjylland, Konserveringen Trine fortalte om en nem og hurtig måde til at få en ph-indikation vha. en blyant med indikatorfarver: phy-drion Insta-Chek surface ph Pencil. Blyanten indeholder indikatorpartikler samt voks. Hvis man spidser den og opløser flagerne i lidt vand, kan man bruge denne opløsning til at tjekke ph af partikler. Blandingen skifter farve alt efter ph-niveauet. Det er vigtigt at foretage en kontrol på et materiale med en kendt ph. Blyanten er også rigtig god til at tjekke arkiv materiale m.m. Desværre kan den ikke købes i Danmark, men sælges i hvert fald i Nordamerika. To små tips Af Pia Lyngberg-Larsen, Bevaringscenter, Næstved Pia viste os noget poleregrej, der kan bruges til finslibning af fx farvesnit eller epoxyudfyldninger der skal være blanke. Produktet hedder Micro-mesh og fås som stykker, vatpinde og strips. Desuden viste Pia en handske frem, der kan bruges når man skærer med en hobbykniv (fx når man skærer bagsidebeskyttelse til malerier). Det drejer sig om en snitfast handske af Kevlar + underarmsbeskytter af Kevlar. Begge dele fås hos DS sikkerhedsudstyr. Mindre/kortere indlæg kan også indgå i tips og tricks -sessionen, hvor der f.eks. fortælles om erfaringer med nye materialer, apparatur eller værktøj eller noget helt fjerde. Orienteringsmødet løber af stablen onsdag 12. og torsdag 13.november med mulighed for afsluttende netværksmiddag torsdag efter mødet og overnatning til fredag d. 14. november Den konserveringsfaglige koordinatorgruppe 2014 er: Jens Gregers Aagaard, kulturhistorisk konservator, Odense Bys Museer, Laura Hesel Bonde, malerikonservator, cand. scient.cons., Bevaringscenter Nordjylland, Niels Borring, grafisk konservator, cand. scient.cons., Statens Museum for Kunst, niels. Birgit Wilster Hansen, kulturhistorisk konservator, MA Museology (Amsterdam), Museum Lolland-Falster, dk Reservér dagene i november ( november 2014) og henvend dig/jer nu til en af ovenstående med indlæg, idéer og emner. Mange hilsner og tak fra koordinatorerne. Ordinært medlemskab Ordinære medlemmer har stemmeret og kan indvælges i bestyrelsen. For at blive ordinært medlem skal man som minimum have en 3-årig konserveringsfaglig uddannelse suppleret med ét års erhvervsarbejde på et anerkendt værksted. Kontingentet er 400 kr. Ordinær-plus-medlemskab Ordinær-plus-medlemmer har udover, hvad der kræves som ordinært medlem, yderligere to års konserveringsfaglig uddannelse - i alt fem års uddannelse og ét års erhvervserfaring. Kontingentet er 400 kr. Associeret medlemskab Alle, der ønsker det, kan blive associeret medlem af foreningen, men har ikke stemmeret. Kontingentet er 350 kr. Æresmedlemskab er kontingentfrie og har status som ordinære medlemmer. NKF-dk Medlemskab Institutioner kan være medlemmer og har status som associerede medlemmer. Kontingentet er 550 kr. Pensionistkontingent er for medlemmer der pga. alder er uden for aktiv tjeneste (bestyrelsen har sat grænsen til 65 år). Kontingentet er det halve af ordinært medlemskab: 200 kr. Studentermedlemskab er et associeret medlemskab med reduceret kontingent. Studerende med tidligere ordinært/ordinært-plus medlemskab vender automatisk tilbage til dette efter studenterstatus ophør. Ansøgning om studentermedlemskab samt dettes varighed behandles og besluttes af bestyrelsen. Kontingentet er halvdelen af det ordinære: 200 kr. BULLETIN 9

10 NKF-Emnegruppemøde Referat fra NKF-emnegruppemøde Arkæologi Af Jannie Amsgaard Ebsen Odense Bys Museer, den 23. januar 2014, kl Deltagere: Ida Hovmand, Eric Farrell (Øhavsmuseet), Louis Lange Wollesen, Anne-Kathrine Kjerullf (Konserveringscenteret i Vejle), Carsten Korthauer (Museum Østjylland), Katja Niere, Gerd Nebrich (Konserveringscenter Vest), Trine Myron Wiinblad, Signe Nygaard (Nationalmuseet), Helle Strehle (Moesgaard Museum), Lars Brock Andersen (Museernes Bevaringscenter i Skive), Dorte Gramtorp & Jannie Amsgaard Ebsen (Odense Bys Museer). Karsten fortæller om afrensning af guldfundene fra en fantastisk guldskat fra germansk jernalder. Kære medlemmer, Her er der plads til dit indlæg Fra redaktionens side vil vi gerne bringe en opfordring til jer medlemmer. Vores blad er altid godt men bedst, når det bliver skrevet i samarbejde med jer derude. Derfor er I altid velkomne til at bidrage med billeder, notitser og artikler, små som store. Årets møde i NKF-emnegruppen Arkæologi blev afholdt i Kirkesalen på Møntergården. Efter velkomst med kaffe og brød blev der taget hul på dagens program. Første punkt var en rundt om bordet snak, hvor alle mødedeltagerne gav en kort status på hvad der arbejdes med på de forskellige konserveringsværksteder. Vi i redaktionen står altid klar til at give løbende feed back og inspiration. Sommerhilsner, Redaktionen. På besøg i middelalderudgravningen på I. Vilhelm Werners Plads. På Odense Bys Museer er der blevet arbejdet intensivt med opsætningen af udstillingen Fyn midt i Verden på Møntergården det sidste års tid. Ellers blev der rapporteret kort om Bevaringens deltagelse i forskellige formidlingsarrangementer, den igangværende store middelalderudgravning i Odense centrum og en stor stigning i indlevering af Danefæ i det seneste års tid. På Konserveringscenter Vest arbejdes der med genstande fra de arkæologiske udgravninger i Ribe, hvor der blandt andet er fundet en gravplads og en runesten, men ellers er det en relativ stille periode mht. arkæologiske udgravninger. Ellers er der blevet udført et større bjergningsprojekt i forbindelse med en brand på Fahl Kro. Fra Museum Østjylland kunne det blandt andet berettes, at der arbejdes en del med forskellige arkæologiske præparater og formidling af konservatorens arbejde. Ligeledes er der ikke så mange igangvæ-rende arkæologiske sager pt.. På Øhavsmuseet er konservatorstuderende, Eric Farrell på udveksling fra Durham Universitet. Der arbejdes for tiden med materialet fra en større jernaldergravplads og andre sager. På Moesgaard Museum er Konserveringen flyttet til nyrenoverede faciliteter på Moesgaard og det nye Moesgaard Museum åbner den Desuden beskrev Helle, hvordan de arkæologistuderende på Moesgaard løbende i deres uddannelsesforløb kommer på besøg på konserveringen og bliver undervist mm. Konserveringscenteret i Vejle har udført et stort projektarbejde i forbindelse med opsætning og montering af ny udstilling på Vejle museum, samt analyser og konservering af et romersk bronzefad. Ellers er der ikke så mange arkæologiske sager for tiden. På Museernes Bevaringscenter i Skive arbejdes der blandt andet med udgravning og konservering af en lækker fyrstegrav med rosettefibel, perler m.m. Desuden intensivt arbejde med dannelse af fælles magasiner og bevaringscenter for det vestlige Limfjords område. HUSK Fra Nationalmuseet kunne det berettes, at der har været en stor indsats på Danefæområdet som følge af en ekstra bevilling fra Kulturstyrelsen og, at der i slutningen af januar afholdes en temadag om danefæ for amatørarkæologer. Derudover bliver der udført konservering af genstande fra Metroog Femern Bælt udgravningerne. I forbindelse med den korte orientering blev 10 BULLETIN

11 temaer, som det tværfaglige samarbejde og dialog mellem konservatorer og arkæologer, arkæologiske budgetsager, naturvidenskabelige analyser, samt synliggørelse af konserveringsfaget også vendt. Temaer, som måske kunne tages op til ODM s årlige orienteringsmøde. Herefter blev følgende indlæg præsenteret i løbet af dagen; Orientering fra ICOM Metal Edinburgh september 2013 (Signe & Trine) Orientering fra røntgenseminar på Viden skabsmuseet i Trondheim december 2013 (Jannie) Efterårets imponerende guldfund fra Museum Østjylland (Carsten) Economy and decision making in the use of BTA (Eric) Konservering af et romersk bronzefad (Anne-Katrine & Louis) Halmregn og forkullet træ, Fahl kro - en hot story fra Vestjylland (Gerd) Desuden var vi på besøg i Arkæologens Værksted og så den store arkæologiske middelalderudgrav-ning, som pt. foregår i På besøg i Arkæologens værksted, hvor arkæolog Kirstine Haase fra OBM fortæller om udgravningerne på I. Vilhelm Werners Plads. Odense centrum på I. Vilhelm Werners Plads. Efterfølgende besøgte vi den nye kulturhistoriske udstilling Fyn midt i verden. Se evt. mere på viden/arkaeologi/aktuel-arkaeologi/thomasb-thriges-gade og BULLETIN 11

12 LAD OS SKÆRE DET UD I PAP: VI HAR ALT TIL INDRAMNING, PRÆSENTATION OG EMBALLAGE Hos J&M Handel skal du ikke lede længe efter materialer til indramning, opklæbning, præsentation og emballage. Vi fører nemlig alle kendte materialer og formater plus de skæve størrelser, de mindre kendte materialer, alt det nødvendige tilbehør og de kreative skæreløsninger. Her kan du se noget af det vi kan hjælpe dig med. Vi har udstyret i orden Vi fører alt til faget hørende tilbehør og hjælpemidler, så du selv kan håndtere alle og hjul, til knive, lim, tapeproduter osv. En bred vifte af kartoner Vi fører det absolut største og bredeste program af eksklusive kartoner og plastprodukter til præsentationer, samt et kæmpe udvalg af lækre skumplader i mange farver og tykkelser. Udnyt vores store klæbehjerne Vores skumpladesortiment er uden tvivl Skandinaviens største vi lagerfører størrelser fra A4 op til 140 cm til 300 cm i hvid, sort, grå og brun, med eller uden klæb, samt skumplader uden linier til arkitekt og modelbyggeropgaver i tykkelser fra 1-80 mm. Passepartout der passer til alt Vores ramme- og galleriprogram med bl.a. passepartout er et af vores kerneprodukter. På lager har vi markedets største og bedste producent af passepartout, Moorman Karton, i et væld af nuancer, tykkelser og størrelser alt med egenskaber som syrefrihed mv. DU FÅR MANGE GODE KVAL Handler du hos J & M Handel kan vi love dig mange gode kvaliteter. Det være sig: Kompetent samarbejde Omfattende knowhow Kvalitetsprodukter God service Det er for os de værdier, som vi har arbejdet efter siden J & M Handel blev stiftet i 1999, og som vi hver dag stadig forsøger at yde alle vores kunder over hele landet. Hos J & M Handel er ingen opgaver for store eller for små. Vi betjener alle efter bedste evne og kan med vores mange års erfaring altid bidrage med god sparring til valg af materiale i forhold til opgaven. 12 BULLETIN

13 Vi skærer igennem alle formater Skulle dit behov række ud over vores sortiment af størrelser, har vi skæremaskiner, som fx denne vertikalskærer, til at løse dine opgaver. Samtidig kan vi hulle, false, udstanse og pakke opgaven klar. Fortæl os om dine behov så ruller vi os ud! Vi løser også dine specialopgaver, som fx eksklusive rammeemballager, alle former for arkivkasser mv. Fortæl os blot, hvad du har brug for. Komplette pakkeløsninger Vi lagerfører et bredt program af emballageprodukter, emballagetape i plast og papir med og uden logotryk, handywrap Du skulle se vores usynlige glas Vi repræsenterer de førende glasproducenter og fører deres mange beskyttelsesemballager, bølgepap, skummaterialer, boblefolie i bredder fra 25 cm til 2,4 m og meget meget mere. opgave, vi ikke kan løfte! glas også på specielle mål fra fabrik. ITETER HOS J&M HANDEL Et samarbejde af format Vi er tossede med alle former for materialer til indramning, opklæbning, præsentation, emballage, og som det seneste, materialer til foto. Vi lagerfører materialet fra A4 størrelse og helt op til kæmpeformater på over 300 cm i længden og ruller fra 10 cm bredde og op til 240 cm i bredden. Det er tilbehøret der gør et Alt i skruer, øskner, ophæng, og beslag til alurammer, er bare lidt af alt det tilbehør vi kan tilbyde, kontakt os vi kan helt sikkert også hjælpe dig. Så kontakt os og fortæl os dine ønsker; vi kan mere end du tror! Tlf.: Vi indfører millimeterdemokrati Vi udlejer og forhandler de imponerende Wizard skæremaskiner til passepartout opgaver. Den computerstyrede skæremaskine kan skære de mest fantastiske passepartouter, og vi arrangerer gerne en præsentation af den maskine, vi har stående i Karlslunde og som kan lejes på månedsbasis for en meget rimelig pris.

14 Monumental Treasures - Preservation and Conservation Dear Conservators and other Preservers of Cultural Heritage The Nordic Association of Conservators Finnish section has the honour to invite you to the NKF XX Congress in Helsinki, Finland on October The theme of the congress is the preservation and conservation of monumental cultural heritage objects. A monumental object is a notable building, space or entity comprising of its exterior, interior and furnishings. The entity could include layers and details from different eras. Monumental objects could also be a prominent piece of art, textile or art collection. Our goal at the congress is to present monumental restoration and conservation projects that have been carried out in cooperation between various people within the fields of conservation and preservation of cultural heritage, construction representatives, property and art owners and local authorities. During the congress we will become acquainted with on-going renovations projects in Helsinki including the Presidential Palace, the Parliament Building and the National Library of Finland. Call for Papers For presentations we kindly ask you to send in a maximum 300-word English abstract on the subject and the title of the presentation. Be sure to include your name, title, and other contact details and a short CV at the end of the abstract. Abstracts should be sent by e- mail in Word or PDF by 10 October 2014 to You may also participate in the congress with a poster. The length of each presentation is max. 20 minutes. The congress presentations will be published. Articles for the publication should be delivered by 28 Feb The congress working language will be English. We look forward to active dialogue, experiences of challenging projects and especially real-life examples of what we conservators face every day at work. For more information visit: Welcome to Helsinki, Nordic Association of Conservators (Nordic IIC group) - Finnish section Preservation and Conservation. XX NKF Congress October Helsinki, Finland

15 NKF-dk Generalforsamling 2014 Lørdag den 13. september 2014 kl på Konservatorskolen, Esplanaden 34, afholdes generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Formandens beretning for det forløbne år 2.Regnskabsaflæggelse og budget 3. Optagelse af ordinære og ordinær+ecco medlemmer 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer: a) forslag til ændring af de fællesnordiske stadgar b) Kontingentet fastholdes 5. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en eller flere suppleanter (jf. 4) 6. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant 7. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside 8. Orientering om E.C.C.O. 9. Eventuelt Generalforsamlingen er den danske afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår inden udgangen af november måned Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til denne indleveres skriftligt mindst fem dage før til bestyrelsen. Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan stemmes ved fuldmagt hver person kan kun medbringe en fuldmagt. Før generalforsamlingen giver foreningen frokost til de deltagende. Tilmelding til frokost skal ske pr. mail til Nanna Gerdes på senest den 7.september Forslag til ændring af stadgar: På forbundsrådsmødet i januar udarbejdedes forslag til ændringer af stadgar. Af praktiske hensyn gengives stadgar i sin helhed, med forslagene indarbejdet. Indsat tekst er fremhævet med fed, mens slettet tekst er gennemstreget. Kommentarer er indsat i kursiv STADGAR FÖR NORDISKA KONSERVA- TORFÖRBUNDET ICC NORDIC GROUP SENAST REVIDERAD ÅR 2011 (ændres forhåbentlig til 2014) 1 Förbundets namn är Nordiska Konservator förbundet och heter på de nordiska språken: Nordiska Konservatorförbundet Sverige Nordisk Konservatorforbund Danmark Nordisk Konservatorforbund Norge Pohjoismaisen Konservaattoriliiton Suomen osasto ry Félag norrænna forvarða Ísland På engelska lyder förbundets namn: Nordic Association of Conservators. Det är valfritt om man vill använda IICs logo och beteckning IIC Nordic Group. Svenska är Nordiska Konservatorförbundets officiella språk. Forslag: Sidst i 1 indsættes: NKF följer E.C.C.O. Professional Guidelines (I): The Profession, (II): Code of Ethics och (III): basic Requirements for Education in Conservation-Restoration. Arrangement efter generalforsamlingen 2014 HU KViC har eksisteret i 11 år, og har til formål at indsamle konserveringsfaglig information og stille den til rådighed for såvel museer og værksteder. Efter Konservatorskolens fusion med Arkitektskolen og Designskolen er dette stadig formålet, dog nu med ny database mm. Lise Marie Kofod vil fortælle om, hvilke tilbud og services, KViC fortsat tilbyder konservatorfaget som del af den samlede institution KADK.

16 Medlemmar av NKF följer ICOM s etiska riktlinjer. (det står i de danske vedtægter, så der er ikke nogen ændring for NKF-dk) 2 Nordiska konservatorförbundets ändamål är att främja samarbetet mellan medlemmarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och därigenom verka för en god och allsidig konservatorutbildning samt en hög yrkesmässig standard. Förbundet ska nå detta mål genom: 1. att förmedla kunskap i teoretiska och praktiska frågor gällande konservering och restaurering, vilka är av gemensamt intresse för medlemmarna, 2. att utge en gemensam tidskrift, vars redaktör utses av förbundsrå det, 3. att arrangera en samnordis kongress vart tredje år eller efter beslut av förbundsrådet, (For at fastholde kontinuiteten foreslås det at det er fast hvert 3 år ) 4. att arrangera fackseminarier och konferenser vidareutbildning vart tredje år (fagseminarier og konferencer» ændres til videreud dannelse da kongresserne står i linjen før). Nordiska konservatorförbundet skall vara regionalgrupp för The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (ICC Nordic Group) och verka för att förmedla kontakter mellan medlemmar och konservatorer utanför Norden. 3 Nordiska konservatorförbundet utgörs av samtliga medlemmar i sektionernas alla kategorier. Godkännande av medlemmar och placering i kategori sker i enighet med respektive sektions upptagelsekriterier som skall framgå i sektionens stadgar. Tre års godkänd konservatorutbildning i enighet med E.C.C.O:s Professional Guidelines eller motsvarande är minimumskravet för fullt medlemskap i alla sektioner av NKF. Ett fullt medlemskap är automatiskt överförbart till de andra sektionerna i NKF. (da de øvrige sektioner ikke pt lever op til eccos guidelines fandt forbundsrådet det mest korrekt at fjerne dette fra vedtægterne). 4 Förbundets medlemmar utgörs av fem sammanslutningar, en sektion för vart och ett av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Varje sektions sammansättning, medlemskategorier och arbetsordning bestäms av respektive sektion. Varje sektion ansvarar för att dess stadgar ej strider mot förbundsstadgarna. 5 Förbundets styrelse, förbundsrådet, utgörs av förbundsordföranden och upptill tre medlemmar från varje nordisk sektion. Redaktören för förbundets tidskrift och förbundsordförandens suppleant har rätt att deltaga i förbundsrådens möten, men de saknar rösträtt. 6 Förbundsrådet sammanträder med en kallesetid på en månad minst tre månader, om minst tre medlemmar av förbundsrådet, alla tillhörande olika sektioner, begär detta eller efter beslut av förbundsordföranden ensam. Dagordning samt förslag, om vilka det ska fattas beslut, skall vara de enskilda sektionerna eller förbundsordföranden tillhanda senast fjorton dagar före mötet. (en måneds varsel er for kort tid, når man skal rejse). 7 Dagordningen för förbundsrådsmöte skall minst innehålla följande punkter: (Der har ikke tidligere været en fast dagsorden i stadgar) 1. Godkännande av dagordning 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Godkännande av protokoll från föregående förbunds rådsmöte 5. Förbundsrådsrådets årsberät telse 6. Förbundsrådets ekonomiska redogörelse 7. NKF kongresseroch vidareut bildning 8. Redogörelse från MoK-redak tionen 9. Redogörelse från Webgrup pen 10. Sektionernas berättelser (utskickat i förväg) 11. Nästa möte 8 Förbundsrådet är beslutsmässigt om minst tre sektioner är representerade. Vid omröstning har varje sektion en röst och förbundsordföranden har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är förbundsordförandens röst avgörande. 9 Förbundsordföranden väljs av förbundsrådet för en mandattid om tre år och kan omväljas för ytterligare en mandatperiod. Förbundsordföranden kan ej samtidigt vara arbetande ordförande inom sin sektion. Förbundsordföranden hanterar på förbundsrådets vägnar löpande ärenden mellan dess möten. Förbundsrådet utser en suppleant för förbundsordföranden. Suppleanten tillträder med förbundsordförandens rättigheter då denne uteblivit. Suppleanten kan ej samtidigt vara aktiv ordförande i sin egen sektion då denne ersätter förbundsordföranden 10 Vid förbundsrådsmöten där ärenden behandlas och där förbundsordföranden är jävig, d v s om vederbörande kan skäligen antagas vara partisk i sitt omdöme i saken, utses en mötesledare som vid eventuella röstningar tilldelas förbundsordförandens befogenheter. 11 Vid förbundsrådsmöten utses en sekreterare som det åligger att föra mötesprotokoll. Det är förbundsordförandens uppgift att se till att beslut genomförs. (slettes da det er en del af mødedagsordenen). 11 Utgifter i samband med förbundets aktiviteter täckes av de enskilda sektionerna gemensamt i förhållande till deras medlemsantal och i övrigt efter förbundsrådets beslut. Beräkningsunderlaget för utgifternas fördelning mellan sektionerna skall revideras årligen. 12 Förbundsordföranden ska vid mandattidens slut, d v s vart tredje år, avge redogörelse för förbundsrådets verksamhet och ekonomi varje år, vilken ska komma sektionerna tillhanda samtidigt med kallelsen till förbundsrådet. (forbundsrådet fandt at FO bør aflægge rapport hvert år) 13 Förslag till ändring av förbundsstadgarna skall föreläggas respektive sektion vid följande årsmöte. Beslut om stadgeändring fattas av förbundsrådet och detta beslut är bindande för sektionerna. 14 Förbundsrådet kan endast upplösas på förslag från förbundsrådet. Detta beslut måste fattas på årsmötet i varje sektion. Det ska vid avstämning föreligga en majoritet i varje sektion för att upplösa förbundet innan upplösning kan ske. 16 BULLETIN

17 Nekrolog Mindeord om Jesper Frederiksen Af Helle Strehle på vegne af Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum Ubegribeligt, ufatteligt og uretfærdigt lyder det spontant fra alle sider af Jesper Frederiksens vidtstrakte netværk som reaktion på Jespers pludselige, helt uventede og alt, alt for tidlige død. Jesper fik hjertestop, mens han var ude at ro i kajak. Ingen genoplivningsforsøg kunne redde ham. museumsgenstande i udstillingerne og løste mangt et teknisk problem ikke bare i afdelingen, men på museet som sådan. Jesper var desuden en nøgleperson i Moesgårds stærke marinarkæologiske team og det var også Jesper, der på innovativ vis styrede konserveringen af de vanddrukne materialer. Jesper Frederiksen Jesper var en ualmindelig alsidig og ressourcestærk person: Jesper var oprindelig udlært klejnsmed og efter at have læst biologi ved Københavns Universitet tog han i 1992 afgang som konserveringstekniker fra Konservatorskolens Kulturhistoriske linje. 1. april 1994 blev Jesper ansat ved Moesgård Museums Konserveringsafdeling. Jesper gennemførte foruden en række specialsvejsekurser desuden Søværnets Erhvervsdykkereksamen og alle disse kompetencer blev bragt i anvendelse til glæde for Moesgård Museum og kredsen af kolleger og venner. Jesper udtænkte og fremstillede specialtilpassede, elegante og fleksible bæringer til Jesper var en fantastisk kollega: altid hjælpsom, altid kreativ. Jesper løste opgaverne på en sikker, kompetent og autoritativ måde. Han var altid det rolige og velovervejede centrum, når alt omkring ham kunne være hektisk. Som koordinator på Fuglsø-møderne var han ligeledes meget afholdt. Han var desuden et meget vidende og hjælpsomt medlem af NKF s frysetørringsgruppe. Det er ikke bare på Moesgård, at Jesper efterlader sig et stort tomrum. Vores varmeste medfølelse går til Jespers efterladte. Æret være hans minde. Mindeord om Tina Johannesen Af Marie Vest Tina Johannesen fra Bevaringsafdelingen er afgået ved døden efter kort tids sygdom. Tina blev i 1985 optaget på Konservatorskolen og blev kort efter ansat som konservator på Færøernes Landsarkiv i Torshavn. Tina byggede bevaringsindsatsen op i arkivet over en længere årrække, men rejste sammen med sin mand og 2 børn tilbage til Danmark, hvor Tina forsatte sit arbejde med bevaring på det daværende DNLB. Gennem sammenlægningen af DNLB og KB blev Tina en værdsat medarbejder i Bevaringsafdelingen. Tinas store fokus var den forebyggende bevaring, både gennem nænsomme og små konserveringsindgreb i genstandene på værkstedet på Slotsholmen og samtidig gennem kontakten til medarbejdere i bibliotekets øvrige afdelinger. Her var Tina bevaringens ambassadør med et skarpt og aldrig svigtende blik for, hvordan processer kunne forbedres til gavn for genstandene.. I gennem Tinas lange liv i den danske konserveringsverden har vi på kryds og tværs mødt hende som studiekammerat, chef, fagfælle, ven og kollega. Hendes tilgang til bevaring har vi værdsat og lært af, og vi vil komme til at savne Tinas gode humør og tørre humor, som var et gennemgående træk i at skabe forandringer i en positiv ånd. Tina havde en ukuelig tilgang til livet og dets udfordringer, hvad enten det gjaldt hverdagens gøremål, fysiske strabadser eller store livsbegivenheder. Bevaringsafdelingen er med Tinas bortgang blevet lidt mere stille, og biblioteket har mistet en dygtig og vellidt medarbejder. Tina var frem for alt vores ven, og vi vil savne hende. Tina Johannesen BULLETIN 17

18 NKF-dk-regnskab 2013 Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 INDTÆGTER: Kontingenter Udgivelser Administration UDGIFTER: Udgivelser Hjemmeside Medlemsaktiviteter Bestyrelsen Forbundsråd E.C.C.O. Udestående kontingenter 2.597,50 Kontingent , , ,00 debitorer ultimo 0,00 debitorer primo 0,00 Annoncesalg , , ,00 Salg af postprints og andre bøger 0,00 debitorer ultimo 0,00 debitorer primo 0,00 Renter 0,00 0,00 0,00 Indtægter i alt: , , ,00 Bulletin tryk , ,00 Bulletin porto , ,00 Meddelser tryk , ,00 abonnement og opdatering 3.936, ,00 Medlemsarrangementer 4.278, ,00 besøg eremitagen-brugerbetaling ,00 eremitagen udgift Arbejdsgrupper 270, ,00 Generalforsamling 5.576, ,00 Bestyrelsesmøder incl rejser 3.395, ,00 Repræsentation 0, ,00 Deltagelse i ODMs medlemsmøde 0, ,00 Fællesudgifter 8.446, ,00 Deltagelse i forbundsråd 2.404, ,00 ECCO kontingent , ,00 Rejser 7.249, ,00 ODM ODM kontingent 4.500,00 Administration Kontorartikler 0, ,00 Porto 1.467,75 300, ,00 Gebyrer 2.995, ,00 300,00 Udgifter i alt: , , ,00 Årets resultat (indtægter - udgifter) , , ,00 18 BULLETIN BULLETIN1

19 J & M Handel er lagerførende i følgende inden for UV-beskyttende og anti-reflektivt glas Lad os sige det glasklart J & M Handel aps er lagerførende i det største og mest interessante program i alt fra UV-beskyttende glas til Museum glas og Museum acryl. Nøgleord for J & M Handel: Service, leveringssikkerhed og kvalitet TRU VUE UltraVue Waterwhite anti-reflektivt glas med en UV-beskyttelse på 65%. TRU VUE Conservation Clear Conservation Clear er et glas med en UV-beskyttelse på over 98%. TRU VUE Museum Glass Museum glass er toppen af kvalitetsglas, som både er anti-reflektivt og samtidig har en UV-beskyttelse på over 98% i reflektion. Schott AR+ med UV-beskyttelse AR+ er anti-reflektivt med en UV-beskyttelse på 84%. Henrik Madsen Brian Jensen GroGlass Artglass Waterwhite Waterwhite anti-reflektivt med en UV-beskyttelse på 70%. TRU VUE Optium Museum Acrylic optium Museum acrylic er anti-reflektivt, ridsefast, antistatisk og med en UV-beskyttelse på 98%. Museum Glass sammenlign selv ForskeLLen mellem Museum Glass og andet anti-reflekterende produkt Andet anti-reflekterende produkt BULLETIN J&M Handel aps silovej 32 e+f dk 2690 karlslunde tlf.: Fax:

20 Konservatorskolen Abstracts fra Konservatorskolen Der er tradition for at bringe abstracts fra Konservatorskolens kandidatafgange i Bulletin. Vi bringer her abstracts fra tre af de afgange, der har været siden sidste nummer af Bulletin. Annemarie Juul (Kulturhistorisk linje) RENSNING AF TEKSTILER MED FLYDENDE CO2 - En vurdering af rensemetoden med flydende CO2 på hvide naturlige og syntetiske tekstiler Dette kandidatspeciale undersøger og diskuterer rensemetoden rensning med flydende carbondioxid s (LCO2) påvirkning af 17 nye hvide testtekstiler. Målet med specialet var, at få en viden om rensemetoden med LCO2 kan bruges på museumstekstiler. Alle rense testforsøg er udført i et Elektrolux gamma LCO2 renseanlæg hos det kommercielle renseri Fred Butler. I alle forsøg er testtekstilerne renset med flydende CO2, tilsat et specielt udviklet antistatisk non ionisk detergent CLIPCOO og et non ionisk skyllemiddel Arlamol PS15-LQ(RB), ved temperaturer 5 C 10 C og under et tryk på 40 Bar. De valgte 17 testtekstiler omfatter cellulose acetat, akryl, bomuld, hør, polyester, silke, uld og viscose (regenereret cellulose) i forskellige kvaliteter. Alle 17 testtekstiler er renset 1 x LCO2, 4 af dem (bomuld, silke, uld og viscose) er renset 10 x LCO2, 3 af dem (silke, uld og viscose) er renset 10 x LCO2 og herefter ældet, og 3 af 17 testtekstiler (silke, uld og viscose) er tilsmudset og renset 1 x LCO2. Nedbrydning er testet med følgende metoder; trækstyrketest (MaxLoad), forlængelse op til brud (extension), spektrofotometer for at detektere farveændring, trådtælling og måling for krymp, vejning af testtekstiler for tab af materiale, visuel vurdering af krøl, pilling, greb, glans, farveændring og opbygning af statisk elektricitet. Tværsnit af testtekstilet cellulose acetat er skåret og mikroskopfotograferet. Rensemetodens effektivitet til at fjerne smuds fra testtekstiler blev ligeledes vurderet. Typer af smuds som blev undersøgt i dette speciale var en blanding af paraffinolie og bensort som illuderer organisk smuds og palmitinsyre som kemisk ligner fingeraftryk. Følgende metoder blev anvendt; spektro- fotometer for at detektere farveændring, vejning af testtekstiler for tab af smuds og visuel vurdering af fjernelse af smuds makroskopisk og mikroskopisk. Resultatet af undersøgelsen viser med stor tydelighed er der er forskel på, hvordan flydende CO2 påvirker testtekstilerne og smudstype. Proteinholdige testtekstiler, uld og silke klarer rensningen 1 x LCO2 fint ved, at øge trækstyrken. Celluloseholdige testtekstiler, cellulose acetat, hør og viscose nedbrydes efter rens 1 Annemarie Juul med en stol fra Klunkelejligheden Foto: Laila Hansen x LCO2, ved alle, at miste trækstyrke. Testtekstiler med bomuldsfibre klarer en rens 1 x LCO2 nogenlunde med 3 testtekstiler ud af 5 som øger trækstyrke efter en rens 1 x LCO2. Syntetiske testtekstiler, akryl og polyester nedbrydes på trækstyrken efter rens 1 x LCO2. Efter en rens 10 x LCO2 øges trækstyrken for testtekstilerne silke, uld og viscose, men forringes for bomuld. Rensemetoden fjerner fedtstofferne, paraffinolie og palmitinsyre, men ikke de faste finkornede smudspartikler, bensort, i rens 1 x LCO2. Interiør fra Tvillingegårdens østre stue med to bonader, Frilandsmuseet. Af Mette Humle Jørgensen 20 BULLETIN

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

BULLETIN INDKALDELSE. Til generalforsamling PALACE HOTEL FORSKNINGSPERSPEKTIVER PUCCIO SPERONI. NKF- dk arrangement. Analyse.

BULLETIN INDKALDELSE. Til generalforsamling PALACE HOTEL FORSKNINGSPERSPEKTIVER PUCCIO SPERONI. NKF- dk arrangement. Analyse. # 82 /2010 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK PALACE HOTEL NKF- dk arrangement FORSKNINGSPERSPEKTIVER Analyse PUCCIO SPERONI Interview INDKALDELSE Til generalforsamling Indholdsfortegnelse Leder... 3

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G ADVOKAT JØRGEN IVERSEN (H) JI@IVERSENADVOKAT.DK TLF: 87538181 FAX: 87538180 BOX 30 6960 HVIDE SANDE CVR: 31310474 J.NR.: 12-10182 V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere