Katzenbach-notatet ***

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katzenbach-notatet ***"

Transkript

1 Katzenbach-notatet Et 1963 notat fra justitsministeriet er i 50 år blevet udlagt som en noget nær indrømmelse af cover-up og et bevis på myndighedernes plan om at lade Oswald få hele skylden og derefter begrave sagen. Men hvis vi gør os den ulejlighed at se hvad der faktisk står i notatet, er sagen ikke så enkel. *** I tiden efter mordet var Robert F. Kennedy naturligvis ramt af dyb sorg over tabet af sin bror, og midlertidigt ude af stand til at forvalte sit embede som landets justitsminister. Hans vicejustitsminister, Nicholas Katzenbach, tog derfor over. Den 25.november 3 dage efter attentatet sendte Katzenbach et memorandum, eller notat, til præsident Johnsons særlige rådgiver Bill Moyers, hvori han kom med opfordringer vedr. regeringens taktik i mordsagen. Dette notat har lige siden været kodyl guf for konspirationsteoretikere, fordi det virker i notatet som om Katzenbach skriver at offentligheden hurtigt skal spises af med en historie om Oswald som morderen, og at alle undersøgelser vedr. en konspiration skal kvæles. Lad os se hvad han skriver: MEMORANDUM FOR MR. MOYERS It is important that all of the facts surrounding President Kennedy s assassination be made public in a way which will satisfy people in the NOTAT TIL MR. MOYERS Det er vigtigt at alle kendsgerningerne vedrørende præsident Kennedys attentat bliver offentliggjort på en måde som vil tilfredsstille

2 United States and abroad that all the facts have been told and that a statement to this effect be made now. 1. The public must be satisfied that Oswald was the assassin; that he did not have confederates that are still at large; and that the evidence was such that he would have been convicted at trial. 2. Speculation about Oswalds motivation ought to be cut off, and we should have some basis for rebutting thought that this was a communist conspiracy or (as the Iron Curtain press is saying) a right-wing conspiracy to blame it on the communists. Unfortunately, the facts on Oswald seem about too pat too obvious (Marxist, Cuba, Russian wife etc.) The Dallas police have put out statements on the communist conspiracy theory, and it was they who were in charge when he was shot and thus silenced. 3. The matter has been handled thus far with neither dignity nor conviction. Facts have been mixed with rumour and speculation. We can scarcely let the world see us totally in the image of the Dallas Police when our President is murdered. I think this objective may be satisfied by making public as soon as possible a complete and thorough FBI report on Oswald and the assassination. This may run in to the difficulty of pointing to inconsistencies between this report and statements by Dallas Police officials. But the reputation of the Bureau is such that it may do the whole job. The only other step would be the appointment of a presidential commission of unimpeachable personnel to review and examine the evidence and announce its conclusions. This has both advantages and disadvantages. It (sic) think it can await publication of the FBI report and public reaction to it here and abroad. I think, however, that a statement that all facts will be made public property in an orderly and responsible way should be made now. We need befolkningerne i USA og i udlandet om at alle fakta er blevet fremlagt, og at en udtalelse i den henseende bliver foretaget nu. 1. Befolkningen må overbevises om at Oswald var attentatmanden; at han ikke havde medskyldige som stadig er på fri fod; og at bevismaterialet var af en sådan art at han ville være blevet dømt ved en retssag. 2. Spekulationer om Oswalds motiv bør stoppes, og vi burde have et grundlag for at gendrive tanker om at dette var et kommunistisk plot eller (som pressen på den anden side af Jerntæppet siger) et højreorienteret plot for at skyde skylden på kommunisterne. Uheldigvis virker forhold vedr. Oswalds person lidt for påfaldende (marxist, Cuba, russisk kone m.m.). Dallas politi har udtalt sig om en kommunistisk konspirationsteori, og da han blev skudt og således gjort tavs, var han i deres varetægt. 3. Sagen er indtil nu blevet håndteret med hverken værdighed eller seriøsitet. Fakta er blevet blandet med rygter og spekulationer. Vi kan dårligt lade verden se os som det billede der er tegnet af Dallas politi når vores præsident er blevet myrdet. Jeg tror sagen kan løses ved så hurtigt som muligt at offentliggøre en komplet og grundig FBI rapport om Oswald og attentatet. Denne tilgang vil muligvis løbe ind i det problem, der ligger i at pege på uoverensstemmelser mellem rapporten og udtalelser fra Dallas politi. Men FBI s ry er af en sådan art at det måske klarer sagen. Det eneste alternative træk ville være at præsidenten udnævner en kommission af personer med upåklagelig baggrund, som skal gennemgå og undersøge bevismaterialet og fremlægge sine konklusioner. Dette vil både have fordele og ulemper. [jeg] tror det kan vente til efter offentliggørelsen af FBI rapporten og til efter befolkningens reaktion, både i USA og udenlands.

3 something to head off public speculation or congressional hearings of the wrong sort. Jeg mener dog at en udtalelse om at alle fakta vil blive gjort til offentlig ejendom på en ordentlig og ansvarlig måde, burde fremføres nu. Vi behøver noget der kan bremse offentlighedens spekulationer eller kongreshøringer af den forkerte slags. På overfladen virker det som om Katzenbach opfordrer til cover-up. Særlig bemærkningen i punkt 1: Befolkningen må overbevises om at Oswald var attentatmanden lyder skummel her bare 3 dage efter mordet. Da det virker som et stærkt dokument, er det også derfor mange konspirationsteoretikere inddrager det i deres bøger. Fx Jesse Ventura og Jens Mohr Thygesen lader det være noget af det første som læseren præsenteres for. Flere konspirationsteoretikere får det især til at lyde stærkt ved at de nøjes med at fremlægge punkt 1 uden at nævne resten af brevet. Man kan også gå et langt skridt videre og gøre som konspirationsteoretiker Jens Mohr Thygesen: lave en kreativ oversættelse. Thygesen præsenterer kun læseren for sin danske oversættelse, den amerikanske original kan man ikke se, og der er ingen kildehenvisning. Han indføjer fx et fremstår som om i sin oversættelse, således at det lyder sådan: Det er vigtigt, at al information omkring mordet præsenteres således, at det fremstår som om alt er fremlagt (Thygesen,2013 s.14). Derved kommer det til at lyde som om Katzenbach kun er interesseret i et skønmaleri, dvs. det skal bare se ud som om alt er fremlagt, snarere end at alt faktisk skal fremlægges. Men der er intet i den amerikanske tekst der berettiger til en sådan formulering på dansk. Ingen tvivl om at Thygesen opfatter det på den måde. Det samme gør James DiEugenio, som mener at vendingen offentliggøres på en måde som vil tilfredsstille befolkningerne har en begrænsende effekt på offentliggørelsen af alle fakta 1. Det behøver ikke at være tilfældet, og fortolkningen er problematisk fordi Katzenbach netop indleder med at sige at alle kendsgerninger skal fremlægges. Havde han nu sagt at sagen skal fremlægges på en måde som vil tilfredsstille alle om at alt er blevet fremlagt, havde der været mere basis for DiEugenios og Thygesens fortolkning. Men hvordan overbeviser man bedst om at alt er blevet fremlagt? Ved at fremlægge alt, måske? Det sidste afsnit har Thygesen lavet om til næsten ukendelighed. Hans oversættelse lyder: Et løfte til offentligheden om, at alt materiale vil stå til rådighed i henhold til loven, vil efter min mening være passende nu, som kan imødegå rygter og krav om høringer af upassende art.(thygesen,2013 s.15) Sammenlign med originalteksten ovenfor. Ved at ændre markant i oversættelsen får Thygesen ulig meget lettere ved at påvise lusk hos myndighederne. Men hvem er det der er lusket når det kommer til stykket, og ændrer i kildemateriale efter eget forgodtbefindende? Thygesen fortæller desuden sin læser at notatet var efter direktiv fra Hoover?(s.14). Hvordan J. Edgar Hoover skulle være i stand til at give sin chef ordrer står vist hen i det uvisse? Er notatet virkelig et brev der handler om at mørklægge sandheden? Et bevis for myndighedernes skurkestreger?

4 Det første vi må undre os over ved Katzenbach-beviset er hvorfor en fungerende justitsminister tilsyneladende så åbent skulle opfordre til lusk? Det svarer lidt til at Poul Schlüter sendte et brev til sin departementschef med teksten: Fej alt ind under gulvtæppet i den Tamil-sag, for hvis det kommer frem hvad vi har lavet, så falder der brænde ned. Eller Troels Lund-Poulsen i en mail til SKAT: Grav lidt dybere i Thornings skattepapirer, og hvis I finder noget snavs, så lad mig det vide asap. Hvorfor blotte sig selv i et memorandum der også vil ses af andre end Moyers 2 og som nemt kan lækkes til pressen? Det næste der kan undre er hvorfor Katzenbach så ikke er blevet dømt for noget, eller hvorfor historikere ikke i stort omfang har brugt notatet som udgangspunkt for en dybtgående kritik? Det tredje og mest bemærkelsesværdige: Katzenbach skriver jo rent faktisk at alt bør frem i lyset/på bordet? En mørklægning plejer at skjule informationer for offentligheden, derfor lyder hans formuleringer underlige og passer ikke helt ind i en forståelse af, at han snakker om mørklægning. Katzenbach blev i 1978 udspurgt af HSCA om memoet. Lad os se - i uddrag - hvad han svarede Kongresmand Dodd om sagen: Mr. Dodd: I suppose that an awful lot of the speculation that grew out of the Warren Commission, after the completion of its work, over the past 15 years, a lot of it stemmed, and I will ask if you agree or disagree with this stemmed from the memorandum sent to Bill Moyers. As I recall, over the past 15 years, on any number of occasions, I have either read or heard people refer to that first paragraph in that memorandum, three points, and I will quote it for you : The public must be satisfied that Oswald was the assassin; that he did not have confederates that are still at large; and that the evidence was such that he would have been convicted at trial. This was November 25, 1963, 3 days after the assassination. Now, unfortunately, they don t always quote the other paragraphs in that memorandum, which I think to an extend mellow that single paragraph, but still that paragraph has been quoted extensively as an indication that the Warren Commission was really a self-fulfilling prophecy, that it was not designed to investigate the assassination of the President from a de novo position, but rather to confirm what the FBI had already concluded, Dodd: jeg går ud fra at en skrækkelig masse af de spekulationer der affødtes af Warrenkommisionen, efter afslutningen af dens arbejde, over de sidste 15 år, at en hel del af det stammede fra og jeg vil spørge om De er enig eller uenig i dette stammede fra dette memorandum sendt til Bill Moyers. Som jeg erindrer, har jeg gennem de sidste 15 år, ved utallige lejligheder, enten læst eller hørt folk referere til det første punkt i det memorandum,[der er] 3 punkter, og jeg vil citere det for Dem : Befolkningen må overbevises om at Oswald var attentatmanden; at han ikke havde medskyldige som stadig er på fri fod; og at bevismaterialet var af en sådan art at han ville være blevet dømt ved en retssag. Det var den 25.november 1963, 3 dage efter mordet. Nu er det desværre sådan at man ikke altid citerer de andre afsnit i det memo, som jeg ellers mener til en vis grad mildner dette første punkt, men dog stadigvæk er dette punkt blevet citeret omfattende som en indikation af at Warren-kommissionen egentlig var en selvopfyldende profeti, at det ikke var meningen at den skulle efterforske mordet på præsidenten med nye øjne, men at den snarere skulle bekræfte hvad FBI allerede havde konkluderet,

5 what the Dallas police had concluded, and that, therefore, the Warren Commission didn t really fulfil its obligation, the obligation that Chief Justice Warren outlined when he said our responsibility is to get at the truth. Why was it so important that the public be satisfied that Oswald was the assassin? Mr. Katzenbach: Because, very simply, if that was the conclusion that the FBI was going to come to, then the public had to be satisfied that that was the correct conclusion. My whole attitude in that memorandum, and I think it is contained or reflected in other paragraphs that you mentioned, I think it was reflected in other conversations, other memorandums that you have, one overwhelming feeling that I had, and that was in the assassination of the President of The United States, all of the facts, all of the evidence, everything that was relevant to that had to be made public. Dodd: [gentager endnu engang hvad der star I første punkt] I think that is fine, but still I am perplexed, absolutely perplexed, on why it was in the public interest to prove that Oswald was the one, and did not have confederates who were still at large. Why was it so important to prove that 3 days after the assassination? Katzenbach: Because for the very simple reason, if that was not a fact, and all of the facts were not on the table, then it seemed to me that nobody was going to be satisfied, and I thought that the public was entitled if there was a conspiracy, then we ought to say there was a conspiracy. If there were confederates at large, it ought to be said there were confederates at large. I knew then already that Oswald had been in Russia. Oswald had been in Mexico. Now, if you are going to conclude, as the Bureau was concluding, that this was not part of a conspiracy, that there were no confederates, then you had to make that case, with all of the facts, absolutely persuasive. If you didn t reveal these facts, somebody else was going to reveal hvad Dallas politi havde konkluderet, og at Warren-kommissionen derfor rent faktisk ikke opfyldte sin forpligtelse, den forpligtelse som Højesteretsdommer Warren havde skitseret, da han sagde at vores opgave er at nå til sandheden. Hvorfor var det så vigtigt at befolkningen skulle overbevises om, at Oswald var gerningsmanden? Katzenbach: Simpelthen fordi, hvis det var den konklusion som FBI var ved at nå til, så måtte befolkningen stilles tilfredse med at det [så også] var den rigtige konklusion. Hele min holdning i det notat, og jeg mener det er indeholdt eller vises i andre afsnit som De nævnede, jeg mener det blev vist i andre samtaler, andre notater som De er i besiddelse af, en overvældende følelse som jeg havde, og det var at i mordet på USA s præsident, var man nødt til at offentliggøre alle kendsgerninger, alt bevismateriale, alt hvad der vedrørte sagen. Dodd: [gentager igen hvad der står i første punkt]. Det er fint nok, synes jeg, men jeg er stadig forvirret, meget forvirret, om hvorfor det var i offentlighedens interesse at få bevist at Oswald var manden, og ikke havde medskyldige som stadig var på fri fod. Hvorfor var det så vigtigt at bevise dette, 3 dage efter attentatet? Katzenbach: Af den ganske simple grund, at hvis det [at Oswald var morderen] ikke var en kendsgerning, og at ikke alle kendsgerninger var lagt på bordet, så forekom det mig at ingen ville stille sig tilfredse med det, og jeg mente at befolkningen havde krav på hvis der var en sammensværgelse, så burde vi gå ud og sige at der var en sammensværgelse. Hvis der var medskyldige på fri fod, så burde det siges at der var medskyldige på fri fod. Jeg vidste allerede dengang at Oswald havde været i Rusland. Oswald havde været i Mexico. Nuvel, hvis man når frem til at konkludere, som FBI konkluderede, at dette ikke var [udtryk for] en del af en sammensværgelse, at der ikke var

6 them. Now, if there was a conspiracy, there was a conspiracy, and you put those facts out. But if you were persuaded Oswald was a lone killer, you had better put all of the facts out and you better not cover up anything, and you better say now all of the facts are going to be made public. That was the advice I was giving Moyers and that was the advice I was giving the President and that was the motivation for the Warren Commission. I don t think this is artistically phrased. Perhaps you have never written anything that you would like to write better afterwards, Congressman, but I have. medskyldige, så måtte man fremføre denne sag, meget overbevisende, med alle facts [på bordet]. Hvis man ikke afslørede alle disse kendsgerninger, ville andre afsløre dem. Så, hvis der var en konspiration, så var der en konspiration, og så lægger man de fakta frem. Men hvis man er overbevist om at Oswald var en enlig dræber, så gør man klogt i at lægge alle fakta frem, og man gør klogt i ikke at skjule noget, og man gør klogt i at udtale at alle fakta offentliggøres. Det var det råd, jeg gav til Moyers, det var det råd jeg gav præsidenten, og det var motivationen for Warren-kommissionen. Jeg mener ikke det er [særlig] formfuldendt udtrykt [i notatet]. Måske har De, Hr. Kongresmedlem, aldrig skrevet noget som De bagefter gerne ville skrive om, men det har jeg. En kritiker ville hævde at vi ikke kan stole på Katzenbachs forsikringer, det kunne jo være lyv, for at dække sig ind. Man ser jo aktørerne i det skumle plot som særdeles kolde og beregnende, så det ville ikke undre hvis den tidligere minister her løj. Måske. Men i enhver retsstat må man være uskyldig indtil det modsatte er bevist. Man må påvise en disharmoni med det som Katzenbach siger her, med hvad han andre steder har sagt og gjort, eller hvad andre i relation til sagen har gjort. Det har jeg ikke set. Jeg har kun set en henvisning til notatet og det er alt. Men det som Katzenbach siger her, er i fuld overensstemmelse med hans notat, og hvad han ellers sagde og gjorde. At Katzenbach skulle opfordre præsidenten til at mørklægge fakta om Kennedys død, er alt andet lige en temmelig vild ide ikke mindst fordi den døde præsident var hans egen chefs bror! Men selv hvis Katzenbach ville kontrollere undersøgelsen af mordet, er hans opførsel ulogisk. For han ville utvivlsomt lettest kunne gøre dette hvis FBI stod for hele efterforskningen. Hvorfor? Fordi FBI hørte (og hører) ind under justitsministeriet. På den baggrund giver det ikke megen mening at Katzenbach i brevet nævner muligheden for en uafhængig kommission, og senere støttede varmt op om ideen med Warren-kommissionen. Denne kommission ville han ikke have kunnet kontrollere. Den var uafhængig og svarede kun overfor præsidenten 3? For at forstå situationen ordentligt og for at forstå hvad det er Katzenbach vil, må man kende to væsentlige forhold vedr. dagene i 1963: 1) Det stod klart efter blot 2 dage at man havde en endog meget stærk sag mod Oswald. Hans gevær var mordvåbenet, han var stukket af fra Bogdepotet, kolleger havde set ham på 5.sal kort inden mordet, vidner havde set en person der lignede ham i vinduet på 5.sal, affyrende et gevær mod kortegen, 2 vidner udpegede ham direkte som manden der kort efter dræbte

7 betjent Tippit, og 5 andre vidner placerede ham på gerningsstedet for Tippits mord. Rigtig meget tydede på at han var gerningsmanden, og for hver dag kom der mere og mere belastende materiale mod ham. Desuden var der tilsyneladende ingen der havde hjulpet ham (fx med at komme væk, jf. hans kaotiske flugt der indebar en tur med bussen og med taxa), og JFK var blevet skudt med et brugt postordregevær til 13 dollars. Det tydede ikke ligefrem på en stor konspiration. Alt dette vidste Katzenbach. 2) Frygten for atomkrig eller anden form for uro efter mordet var markant i magtens korridorer. En folkelig opstand som følge af vilde rygtedannelser, mod fx Cuba eller Sovjet, var taktisk farligt. Når Katzenbach taler om kongreshøringer af den forkerte slags er der næppe nogen tvivl om at han tænker på senator Joe McCarthys modbydelige heksejagt på kommunister i En opportun senator greb en paranoid folkestemning og udnyttede den til egen vinding, men skabte derved frygt og had. Har man ikke disse forhold med, er Dodds spørgsmål særdeles relevant. Hvorfor var det nødvendigt blot 3 dage efter mordet at fremstille Oswald som morderen? Det fremgår af HSCA-høringen at Katzenbach ville stoppe en rygtedannelse der ellers kunne blive en ukontrollabel lavine. Han ønskede total åbenhed, ikke mørklægning. Som han selv indrømmede, var hans ordvalg kluntet da det kunne (og gav) anledning til misforståelser. En bedre, mere præcis formulering havde måske været: Hvis Oswald virkelig er den skyldige, bør vi fremlægge sagen imod ham hurtigst muligt, for at undgå at rygterne tager overhånd. Når sagen fremlægges, skal det stå klart for alle at han er den skyldige uden for rimelig tvivl. Det kæver at alle facts lægges på bordet, intet må skjules. Forfatter og professor i politisk videnskab Larry Sabato, kritiserer i bogen The Kennedy Halfcentury (2013) Katzenbachs notat. Selvom Sabato anerkender at ministerens motiv ikke var skummel mørklægning, finder han hastværket kritisabelt, idet han ser det som et udtryk for fokus på image og orden i gaderne, snarere end fokus på at få sandheden frem: It was impossible for anyone to know, seventytwo hours after the assasination, exactly what has transpired in Dallas, much less that Oswald was the lone assassin and would have been convicted at a trial. Moreover, this memo puts far more emphasis on public relations, and on pushing a preconceived, sanitized notion of the murder of the president, than it does on an honest effort to uncover all the facts. In Katzenbachs defense, his primary motive might have been to tamp down rumours of a conspiracy before they overtook the facts, which was not unreasonable. Sabato, 2013, s.134 Det var umuligt for nogen at vide, 72 timer efter attentatet, præcis hvad der var hændt i Dallas, og da endnu mindre at [vide at] Oswald var den eneste morder, og at han ville være blevet dømt ved en retssag. Desuden lægger dette notat markant mere vægt på PR og på at fremme en forudindtaget, uskadelig opfattelse af mordet, snarere end [at lægge vægt på] en ærlig indsats for at afklare alle fakta. Til forsvar for Katzenbach kan hans primære motiv godt have været at ville slå ned på konspirationsrygter inden de udmanøvrerede kendsgerningerne, hvilket ikke var ufornuftigt.

8 Men overfortolker Sabato ikke (ligesom Dodd) ordlyden? Intet sted skriver Katzenbach faktisk at man nu skal gå ud og sige at Oswald er morderen. Det ville ganske rigtigt have været uansvarligt! Han siger blot at man nu skal meddele at sagen vil blive efterforsket og alle fakta offentliggjort - underforstået: på et senere tidspunkt. Og ligeledes skal en grundig og komplet FBI-rapport udarbejdes. Så hurtigt som muligt, jovist, men Katzenbach ved jo godt at det ikke kan gøres på 2 dage 4. Det må tage den tid det tager, blot skal man ikke fedtspille med tiden. Da der ingen steder står at man skal erklære sagen for løst med det samme, virker Sabatos kritik ikke helt fair. Og da slet ikke konspirationsteoretikernes kritik. Deres fejlgreb skyldes at de på forhånd antager at der var en konspiration, og at Katzenbach vidste det. Så kan hans memo tolkes som afslørende ord. Det ser sådan ud: 1. Der var en konspiration der slog JFK ihjel, med kobling til statsadministrationen (antages). 2. Som fungerende justitsminister vidste Katzenbach dette. Han var måske endda med i det (antages). 3. Katzenbach skriver at USA's befolkning skal overbevises om at der ikke var en konspiration men at Oswald var alene om det. Konklusion: Katzenbach opfordrer til cover-up Det er let at se argumentets svaghed, når man konstaterer at 2 ud af 3 præmisser er baseret på antagelser (gætværk, spekulation) hvis sandhed ikke er godtgjort. Læg også mærke til at vi let kommer ind i et cirkelargument, der kører i ring. For den ovenstående konklusion skal jo ofte bruges af konspirationsteoretikere til at bevise at der var en konspiration. Men det havde man jo allerede antaget i præmis 1? Altså : Katzenbach meddeler cover-up hvorfor? ---- fordi der var en sammensværgelse hvordan kan vi vide det? ---- fordi Katzenbach meddeler cover-up --- osv. De to præmisser der er antagelser er det man kalder skjulte præmisser. De formuleres ikke, men ligger til grund for konklusionen. Men den rigtige konklusion er at Katzenbach ikke havde noget som helst ønske om at mørklægge sandheden om mordet på JFK. Det er skæbnens ironi, at konspirationsteoretikerne har haft held til at vende alting på hovedet: En opfordring om åbenhed blev forvandlet til en lusket opfordring om mørklægning. Det er blevet sagt så øredøvende mange gange nu, at det er blevet til sandhed. 1 Reclaiming Parkland 2010, s Jeg fandt hele memoet på Mary Ferrells hjemmeside, og på det indscannede dokument kan man se at det er blevet xerox ed dvs. fotokopieret den 9.dec 1963, formentlig af en sekretær. Der står inclosure (dvs ikke beregnet for offentliggørelse ) på brevet men ingen steder strengt fortroligt eller lignende. 3 Bugliosi, Reclaiming History 2007

9 4 Det tog ca. 3 uger.

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Jakob Lauring 2010. Dansk ledelse og sproglig mangfoldighed: Hvilke konsekvenser kan det have til søs?

Jakob Lauring 2010. Dansk ledelse og sproglig mangfoldighed: Hvilke konsekvenser kan det have til søs? Dansk ledelse og sproglig mangfoldighed: Hvilke konsekvenser kan det have til søs? Oversigt Præsentation Styrker og svagheder ved dansk ledelse Mangfoldighed og sprogledelse Hvordan fungere det til søs

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber Historisk analyse Når der foretages en historisk analyse, er det nødvendigt, at der anvendes kildeanalyse, og her er det oplagt at udvælge nogle få kilder, som der arbejdes i dybden med. Analysen skal

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere