En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum"

Transkript

1 V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

2 Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem. En stor beslutning og en ændring både i Deres og Deres pårørendes liv. Vi og vore medarbejdere vil alle bestræbe os på, at De hurtigt finder Dem tilrette og kommer til at føle Dem hjemme. Vi håber med denne brochure at give Dem og Deres pårørende et indtryk af hverdagen i Holmegårdsparken og give svar på nogle af de mange spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med indflytningen. De kan derudover finde nyttige informationer på vores hjemmeside De er altid meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Se telefonliste på sidste side. Med venlig hilsen Connie Engelund Direktør Torben Birkstrøm Madsen Økonomidirektør 2

3 Indholdsfortegnelse Bebyggelsen... 4 Udendørsarealer... 5 Holmegårdsparkens værdigrundlag... 5 Selvbestemmelse og magtanvendelse... 7 Accept af bolig og indflytning... 8 Husleje... 8 Servicekontrakt... 8 Egen læge... 9 Helbredsmæssige interesser... 9 Hjemmebesøg Mit liv Indretning af Deres bolig Værdigenstande Forventningsafstemning Evalueringssamtale Hverdagen i Holmegårdsparken Mærkedage og traditioner Medarbejderne i plejen Tavshedspligt Ved livets afslutning Aktiviteter og træning Hjælpemidler og forflytning De forskellige afdelinger Plejeafdelingerne Centralkøkken Caféen Aktivitetscentret Serviceafdelingen Praktiske oplysninger fra A-Z Telefonliste/Oversigt Egne notater

4 Præsentation af Holmegårdsparken Holmegårdsparken er en selvejende institution, som blev stiftet i 1859 af overlæge Ludvig Israel Brandes. Holmegårdsparken er det ældste plejehjem i Danmark. Vi har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune og er således underlagt kommunens visitationspraksis. Som selvejende institution påhviler det overordnede ansvar bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af en direktør, en økonomidirektør, en vicedirektør og samtlige afdelingers ledere. Bebyggelsen Holmegårdsparken danner rammen om 145 beboeres hverdag. Boligerne er fordelt på 6 plejeafdelinger i 3 typer bygninger, opført i henholdsvis 1900, 1959 og I afdeling A og B i den gamle hovedbygning er der fælles terrasser med udsigt over grønne områder. I stueetagen ligger yderligere vores kirkesal. I afdeling E og F er der altan til hver bolig. I afdeling K og L er der direkte udgang til små egne haver. Vi har yderligere en række servicefunktioner. Et aktivitetscenter med motions- og træningslokale. Her er også dagcenter og klub for kommunens pensionister. I samme bygning ligger frisørsalon og klinik for fodterapi. Et centralkøkken, med tilhørende café og festlokale Pyramiden, som bl.a. benyttes af husets beboere og pensionister fra kommunen. En serviceafdeling som varetager teknisk service, rengøring af fællesarealer og et vaskeri, hvor beboernes personlige tøj vaskes. 4

5 Et administrationskontor, som varetager ansættelser, afsked, lønudbetaling, brugerbetaling af servicering af alle brugere. Holmegårdsparken har et korps af frivillige, som er med til at gøre dagene hyggelige og indholdsrige for beboerne. De er velkommen til at få en folder. Alle afdelinger, bortset fra administrationsbygningen, er forbundet med et gangsystem i kælderen. Udendørsarealer Bygningerne ligger i et stort parkområde med bl.a. en skulptur- og caféhave. På plænen foran Aktivitetscentret er der et kaninhus med dværgkaniner og et hønsehus. De fritgående høns hjælper med at holde mælke-bøtterne nede. Det er muligt at færdes med kørestol i parken, hvor der er placeret borde og bænke. Holmegårdsparkens værdigrundlag Vi arbejder med respekt for den enkelte beboer i tæt samarbejde med de pårørende. Vi har udarbejdet en tværfaglig målsætning, som alle medarbejdere kender og arbejder for. Vi har en omfattende undervisningsvirksomhed for at sikre, at alle medarbejdere til enhver tid har, eller erhverver de nødvendige faglige kvalifikationer. Det indebærer sommetider, at samtlige medarbejdere er væk fra afdelingen samtidig, det giver det største udbytte i dagligdagen. De får så lejlighed til at hilse på medarbejdere fra andre afdelinger. Under alle omstændigheder vil vi altid sørge for, at De bliver plejet godt. 5

6 Holmegårdsparkens målsætning Holmegårdsparken skal tilbyde pleje, omsorg og behandling, som i størst mulig omfang imødekommer beboernes behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt. Beboeren skal kunne leve en tryg og meningsfyldt tilværelse med maksimal frihed og med størst mulig forudsætning for selvudfoldelse og bevarelse af identitet. Desuden skal Holmegårdsparken tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab samt være et godt arbejdssted for de ansatte. Vi tager udgangspunkt i: Det gode plejehjemsophold Et ophold, som i videst muligt omfang imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg, og som i videst muligt omfang baseres på et optimalt samarbejde med de pårørende. Det gode plejehjemsophold er kendetegnet ved: Respektfuld og omsorgsfuld omgang med beboerne Individuel pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie God basal hygiejne Sund afvekslende kost, smukt anrettet og afpasset den enkelte Aktiviteter, der tilstræber at stimulere, bevare og vedligeholde personlige ressourcer Oplevelser, der er med til at gøre dagligdagen varieret Smukke omgivelser (ude og inde) En værdig livsafslutning Samarbejdet med de pårørende er kendetegnet ved: Gensidig respekt Afklaring af gensidige forventninger Højt informationsniveau Gode muligheder for fælles oplevelser for beboere og pårørende Åbenhed for forslag og konstruktiv kritik 6

7 Vi henviser endvidere til vores hjemmeside hvor målsætning og vore bestræbelser med udgangspunkt i Det gode plejehjemsophold er uddybet nærmere. Selvbestemmelse og magtanvendelse Som beboer i Holmegårdsparken er De beskyttet af forskellig lovgivning; Grundloven, Lov om patienters retsstilling og Serviceloven. Alle lovene har til formål, at understøtte Deres selvbestemmelsesret. Af og til kan denne lovgivning give anledning til nogle dilemmaer i forbindelse med den pleje og omsorg, som vi ønsker at hjælpe med, især hos beboere, der har en demenssygdom. Vi ønsker i videst muligt omfang at understøtte beboernes selvbestemmelse samt at undgå enhver form for magtanvendelse. Det kan være i forbindelse med personlig hygiejne, måltider etc., hvor grænsen mellem omsorgssvigt og magtanvendelse er knivskarp. Især oplever vi, at det kan være vanskeligt for pårørende at forstå. Det er ikke lovligt at låse yderdørene indefra. Beboerne skal til enhver tid på døgnet kunne komme ud. Anvendelse af brikker eller andre pejlemidler er udelukkende tilladt efter speciel tilladelse fra kommunen. For yderligere oplysninger henviser vi til Socialministeriets pjece: Omsorg og magt. 7

8 Indflytning i Holmegårdsparken På de følgende sider har vi samlet forskellige oplysninger, som De og Deres pårørende kan få brug for forud for indflytning samt senere, når indflytningen er vel overstået. Accept af bolig og indflytning Fra Gentofte Kommune modtager Holmegårdsparken en meddelelse om, at De skal tilbydes en bolig i Holmegårdsparken. De modtager efterfølgende et brev med tilbud om en specifik bolig, hvori vi også beder Dem om at kontakte lederen af den pågældende afdeling. Senest 5 hverdage efter modtagelse af brevet skal De bekræfte, om De vil modtage tilbuddet. Lejemålet overtages til den førstkommende 1. eller 15. i måneden. Indflytning forventes at finde sted snarest derefter. De er velkommen til at indrette boligen aften eller weekend, men for at De skal falde til bedst muligt, er det vores erfaring, at selve indflytningen bør ske på en hverdag i dagarbejdstid. Gerne først på ugen. Husleje Selve huslejen beregnes af Gentofte Kommune og fremgår af kontrakten. Huslejen er afhængig af indtægts- og formueforhold. Servicekontrakt De skal tage stilling til hvilke ydelser De ønsker her i Holmegårdsparken. Det er måltider, brug af sengelinned og håndklæder, forsikringer, tøjvask, aktiviteter osv. Generelt anbefaler vi, at De vælger hele pakken med den begrundelse, at så kan De og Deres pårørende bruge Deres tid sammen på oplevelser og samvær frem for praktiske opgaver. Såfremt De gerne vil fortsætte huslige gøremål såsom at stryge tøj, tørre støv af, vande blomster, ordne have osv., så er der selvfølgelig mulighed for dette. Betaling for forplejningen er fastsat af Gentofte Kommune. Den deles op i morgenmad/formiddagsforplejning, frokost samt aftenforplejning. 8

9 Refusion af måltider Såfremt De er på ferie eller på anden måde ude af huset, refunderes måltider for hele dage. Spiser De i Caféen, betales dagspris ved kassen eller over brugerbetaling. De får refusion over brugerbetaling svarende til den gældende plejehjemstakst (evt. mindre end det, De har betalt for måltidet). Tilsvarende hvis De spiser uden for huset. Forudsætningen herfor er dog, at afdelingen får besked dagen forinden. Servicekontrakten skal være underskrevet og afleveret senest i forbindelse med Deres indflytning. Hver måned får De eller Deres pårørende tilsendt en opgørelse for den forrige måned. Opgørelsen omfatter perioden fra den 20. til den 19. Servicepakken betales bagud. Eksempelvis: Januar gøres op til februar, til betaling 1. marts. De kan tilmelde Dem PBS direkte på Servicekontrakten. Priserne er som udgangspunkt fastsat for et år ad gangen og bliver årligt reguleret. Egen læge Ved indflytning i Holmegårdsparken kan De beholde Deres egen praktiserende læge, hvis De har haft adresse i Gentofte Kommune. Ellers bør De skifte læge. Såfremt De har behov for lægehjælp, kontakter afdelingens medarbejdere Deres læge efter forudgående accept af Dem/Deres pårørende. Helbredsmæssige interesser Ved indflytning aftaler vi og noterer ned, hvem der varetager Deres helbredsmæssige interesser. Herunder kontakt til Deres praktiserende læge samt bestilling af medicin. Vi er forpligtet til at indhente samtykke inden lægekontakt, behandling, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger. Der kan dog opstå akutte situationer, hvor vi må handle hurtigt uden at indhente accept. 9

10 Hjemmebesøg Hvis det rent praktisk kan lade sig gøre, vil vi meget gerne tilbyde Dem et besøg inden selve indflytningen i Holmegårdsparken. Vi kommer hjem til Dem på Deres bopæl, på aflastningsophold eller på genoptræningscenter, så vi kan hilse på hinanden. Vi håber, at dette besøg kan være med til, at gøre indflytningen på Holmegårdsparken så tryg og nænsom som muligt. Ved dette besøg har afdelingens medarbejdere nogle billeder med fra Holmegårdsparken og fra den afdeling, som De skal flytte ind på. Mit liv Mit liv er en guide til samtale om den kommende beboers liv, der udleveres ifm. indflytningen. Samtalen kan ske mellem en kommende beboer og dennes pårørende, eller samtalen kan være mellem beboeren og en medarbejder eller en frivillig. Skemaet kan også udfyldes elektronisk via vores hjemmeside og printes derfra. Det hjælper vi gerne med. At flytte på plejehjem er en stor og vanskelig beslutning, både for den, der flytter ind, og for de nærmeste pårørende, som ofte har været med til at tage beslutningen. Det er også forbundet med en lang række tab, fysisk og/eller psykisk formåen. Man har skullet sige farvel til sin bolig, mange af sine ejendele og meget mere. Samtidig kan det knibe med hukommelsen. Alt dette kan gøre det svært at holde fast på sin egen identitet. Derfor vil det være meget værdifuldt for os at få så meget som muligt, af det, som har være af betydning, at vide. 10

11 Indretning af Deres bolig Det kan være svært at vælge hvilke møbler De skal tage med. Vi rådgiver gerne og anbefaler, at De så vidt muligt forsøger at efterligne Deres tidligere hjem. Vær opmærksom på, at møblerne bør være lette og ikke for mange. Boligen er møbleret med vores seng og sengebord. Den øvrige møblering er Deres personlige. De kan bruge Deres egne eller Holmegårdsparkens gardiner og loftbelysning. Af hensyn til risiko for fald, hjælpemidler og rengøring er det nødvendigt at begrænse gulvtæpper til et lille tæppe under en siddegruppe. Alle boliger er udstyret med skilderilister, som muliggør ophængning af billeder. Vores serviceafdeling er til rådighed med ophængning. Alle boliger er desuden forsynet med et internt kaldeanlæg, så De har mulighed for at kontakte personalet. Værdigenstande Vi anbefaler at De kun har få rede penge og værdigenstande i Deres bolig. Forventningsafstemning I forbindelse med Deres indflytning vil De og Deres pårørende blive indbudt til en forventningssamtale. Vi vil meget gerne høre, hvad De har af forventninger, hvad De selv gerne vil klare i hverdagen og hvilke opgaver vi skal hjælpe og støtte Dem med at klare. Samtidig vil vi gerne fortælle Dem og Deres pårørende hvad vi har af muligheder for at hjælpe og støtte Dem og således lægge fundamentet til et godt samarbejde. Evalueringssamtale Ca. en måned efter Deres indflytning, vil vi meget gerne invitere Dem og Deres pårørende til en evalueringssamtale. Her vil vi atter afstemme og finpudse forventningerne og mulighederne. 11

12 Hverdagen i Holmegårdsparken Da Holmegårdsparken er Deres hjem, tilstræber vi, i videst muligt omfang, at De kan opretholde Deres sædvanlige liv. Vi bestræber os på at gøre måltiderne til et højdepunkt i hverdagen. Måltider kan efter eget ønske indtages i egen bolig, i afdelingens dagligstue eller i Caféen En almindelig dag i Holmegårdsparken former sig således: Fra kl til ca. kl Tilbud om morgenmad/-buffet. Derefter og resten af formiddagen er der forskellige aktiviteter. Kl. ca Der serveres frokost, en lun ret, suppe og smørrebrød. Efter frokost er der mulighed for et hvil, eller fortsat deltagelse i aktiviteterne. Kl. ca Servering af eftermiddagskaffe/te. Kl. ca Servering af varm middag. Der er en hovedret og en biret. Efter middagen serveres aftenkaffe/te. Mærkedage og traditioner I Holmegårdsparken lægger vi stor vægt på traditioner. Vi gør meget ud af at fejre beboernes fødselsdage og andre mærkedage, og vi fejrer desuden husets fødselsdag, forårsfest, sommerfest med telt i haven, efterårsfest, royale mærkedage og alle højtider. De kan holde Dem orienteret om aktiviteter på afdelingens opslagstavle samt i HP-Avisen. Medarbejderne i plejen Der er flere medarbejderkategorier ansat i plejen: sygeplejersker, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter (SOSU) og -hjælpere, sygehjælpere og plejemedhjælpere. Afdelingerne ledes af en afdelingsleder, som har ansvaret for afdelingen døgnet rundt. Til hjælp har denne en assisterende afdelingsleder. De er alle sygeplejersker, plejehjems- og/eller SOSU-assistenter. De vil få tilknyttet en kontaktperson, som er den, der har størst kendskab til Dem og Deres behov og som under supervision varetager Deres pleje. 12

13 Dagtjenesten strækker sig som hovedregel fra kl. 7 til kl. 15, og der er typisk seks medarbejdere i tjeneste. Aftenvagten går fra kl. 15 til kl. 23 og varetages af tre medarbejdere. Nattevagten strækker sig fra kl. 23 til kl. 07 og varetages af én medarbejder pr. afdeling. Aften, nat samt weekender og helligdage er der derudover én medarbejder, som har ansvaret for plejen i hele huset. Da det kan være vanskeligt at dække weekendtjenesterne med faste medarbejdere, har vi en række medarbejdere fast tilknyttet vores afløserkorps. De træder til i weekenderne samt i øvrige vagter, hvor der ikke er tilstrækkeligt faste medarbejdere. Det kan lejlighedsvist være nødvendigt at benytte eksterne vikarbureauer. Holmegårdsparken er praktiksted for studerende og elever indenfor samtlige aktuelle fagområder. Elever og studerende i plejen er under vejledning af vores kliniske vejleder/vicedirektør. Forespørgsler bedes rettet på hverdage i dagarbejdstid, mellem kl. 10 og 15. Aktiviteter og træning Plejeafdelingerne har tilknyttet fysio- og ergoterapeuter, som i et samarbejde med afdelingens plejemedarbejdere tilbyder beboere aktiviteter. Målet er at stimulere, bevare og vedligeholde beboerens personlige ressourcer i det omfang det er muligt. Terapeuterne inspirerer og igangsætter. De tilbyder træning og aktiviteter individuelt og på hold, der både kan foregå i afdelingerne, i beboerens egen bolig, i aktivitetscentret, på de grønne udendørs arealer eller udenfor Holmegårdsparken. Målet er, at der tages udgangspunkt i den enkelte beboers individuelle ønsker og formåen. Aktiviteter kan være ballon/boldspil, bowling, cykling, gymnastik samt gåture både inde og ude. Derudover er der reminiscensmetoden, som er en aktivitet, der understøtter beboerens identitet gennem erindring, genkaldelse og genkendelse. Minder, hændelser samt ting og sager fra hele livet kan bringe livsglæden frem. Reminiscens kan understøtte den enkelte beboers identitet og bevare eller genantænde livsglæden, hvorfor den er en vigtig del af dagligdagen på Holmegårdsparken. 13

14 På afdelingerne vil der blive bagt i f.eks. ovn, i vaffeljern eller på pande. Der vil blive sunget sange og spillet musik og blade og bøger vil blive kigget igennem ligesom familiebilleder vil blive studeret og talt ivrigt om. Jævnligt ses gamle danske film som f.eks. Morten Korch. Andre gange handler det bare om at sidde og holde i hånd og måske tale om gamle dage. Holmegårdsparken afholder flere fællesarrangementer om året. F.eks. sangog dansecafé, musikarrangementer, dame- og herrefrokoster mm. Arrangementerne går på tværs af afdelingerne. Både hvad angår beboere og medarbejdere. Flere af aktiviteterne er årstidsbestemte, såsom sommerfest, høstfest, julefrokost, fastelavn, påskefrokost, olympiade, plantedag o. lign. Billedet nedenunder er fra sang- og dansecafé, hvor beboeren ikke var i stand til rent fysisk at tage dansetrin, idet hun sidder i kørestol, men alligevel udtalte: Vi dansede ikke, men jeg dansede indeni. Sådan kan en aktivitet virke usynlig. Holmegårdsparken råder over to handicapbusser samt en el-bil. Ved Aktivitetscentret står tre dobbeltcykler, som beboere, pårørende samt vores store korps af frivillige er velkomne til at benytte til mindre ture og udflugter. Udlån aftales med afdelingslederne. 14

15 Holmegårdsparkens smukke haveanlæg indbyder til gåture og kan bruges frit af alle interesserede. Det er også i haven, at vores høns og kaniner holder til. Hønsene er fritgående og er meget tamme. Af hensyn til vores fritgående høns og almindelig ro og orden, skal hunde føres i snor og efterladenskaber samles op. Hjælpemidler og forflytning I forbindelse med indflytning, vil terapeuterne i samarbejde med plejemedarbejderne vurdere behovet for hjælpemidler samt vejlede både beboeren og plejemedarbejderne i forflytning og brugen af specifikke hjælpemidler for at sikre den mest forsvarlige forflytning, der samtidig stimulerer beboeren til at være aktiv så meget som muligt og så længe som muligt. Tavshedspligt Alle medarbejdere har tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger om forhold vedr. Dem uden Deres forudgående tilladelse. Dette gælder også oplysninger til Deres pårørende. Såfremt De ikke selv kan tage denne beslutning, kan De udvælge en af Deres pårørende til at varetage Deres interesser. Tavshedspligten er gældende i såvel arbejdstid som fritid samt når arbejdsforholdet ophører. Optegnelser og registreringer vedrørende Dem opbevares, så uvedkommende ikke har adgang. Det er udelukkende det sundhedsfaglige personale, der deltager i pleje, behandling og aktivering af Dem, der har adgang til optegnelserne. Oplysninger til egen læge, hospital, fysio- og ergoterapeuter udveksles kun efter forudgående tilladelse. Ved livets afslutning Vores fornemmeste opgave er at føje liv til dage og når livets afslutning nærmer sig, at gøre denne værdig og skånsom. Det er vores mål, at beboerne kan dø i egne rammer blandt kendte ansigter såfremt De ønsker det. Derfor har vi overført den viden og den filosofi der er i hospicetanken til Holmegårdsparken. Vi har et tæt samarbejde med de praktiserende læger og vi er i stand til at give den fornødne medikamentelle behandling, som kan lindre eventuelle symptomer, ligesom vi er i stand til at udføre den særlige pleje og omsorg, som er en betingelse for en værdig livsafslutning. Vi vil i videst mulig omfang efterkomme Deres og Deres pårørendes ønsker om en værdig livsafslutning. 15

16 De forskellige afdelinger Plejeafdelingerne Holmegårdsparken har seks plejeafdelinger, der er fordelt på tre huse med to afdelinger i hvert hus. Afdelingerne hedder afdeling A, B, E, F, K og L. Rent fysisk er de forskellige og vi henviser til den enkelte afdelings velkomstfolder. Centralkøkken Maden i Holmegårdsparken fremstilles i eget Centralkøkken. Medarbejderne sætter en ære i at lave varieret, indbydende og veltillavet mad. Der er mulighed for at tilgodese individuelle ønsker og behov. Menuerne afspejler altid, hvad der er populært lige nu og følger årstiderne. Maden produceres så tæt på spisetidspunktet som mulig, og er således altid frisklavet. Caféen Holmegårdsparkens Café er et mødested, der ligger i forlængelse af Centralkøkkenet. Caféen er åben alle årets dage i tidsrummet kl til bortset fra alle skæve helligedage samt d. 24. december, hvor der lukkes kl. 14. Der er et stort udvalg af både varme og kolde retter, smørrebrød, kaffebrød og drikkevarer - herunder husets og månedens vin. Caféen er åben for såvel beboere og pårørende som for pensionister, der bor i nærområdet. I Pyramiden afholdes forskellige arrangementer. Eksempler herpå er: ferniseringer, mindre musikarrangementer, bankospil og gallamiddage. Billetter til arrangementerne kan købes i Caféen eller i afdelingerne. I månedsbladet HP-Avisen, kan De holde Dem orienteret om arrangementerne. Bagerst i HP-Avisen finder De månedens menuplan. Aktivitetscentret I Aktivitetscenteret er ansat fysio- og ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere og SOSU-assistenter, som tilbyder beboere aktiviteter, der tilstræber at stimulere, bevare og vedligeholde personlige resurser. Aktiviteterne er individuelle, på hold eller i grupper og tilbydes i beboernes bolig, i de enkelte afdelinger eller i Aktivitetscenteret. Flere af aktiviteterne er årstidsbestemte og medvirkende til, at beboerne kan opleve livskvalitet både i hverdag og ved festlige lejligheder. 16

17 Udover tilbud om aktiviteter til Holmegårdsparkens beboere, rummer Aktivitetscenteret dagcenter og klubvirksomhed for pensionister i hele Gentofte Kommune. Holmegårdsparken råder over flere dobbeltcykler, som beboere og pårørende kan låne til mindre ture og udflugter. I Aktivitetscentret findes et lille bibliotek, ligesom der i afdelingerne også findes et udvalg af bøger. Alle kan blive tilmeldt en ordning, hvor personalet i samråd med en bibliotekar fra Gentofte Hovedbibliotek, finder bøger af interesse. Efter en uge, senest inden de første 14 dage, vil en medarbejder fra Aktivitetscenteret aflægge Dem et besøg, udlevere en pjece over centerets tilbud og fortælle om aktiviteterne. Ligeledes vil medarbejderne tale med Dem om hjælpemidler. Serviceafdelingen Serviceafdelingen varetager 2 funktioner: Teknisk service Medarbejderne i Teknisk Service har mange funktioner. En væsentlig funktion er at hjælpe beboerne ved indflytning, men også med små og store opgaver i det daglige. Ud over en lang række vedligeholdelsesopgaver indgår medarbejderne i Teknisk Service som en væsentlig del af det tværfaglige samarbejde i huset, både i daglige aktiviteter og ved særlig arrangementer som f.eks. Åbent husarrangementer samt ved busture, havefester mm. Rengøring Rengøringsmedarbejderne varetager rengøringen i hele Holmegårdsparken efter moderne metoder og med svanemærkede produkter, der tager hensyn til miljøet. Rengøring udføres efter princippet: rengøring efter behov. Der foretages ikke rengøring af boligerne i weekend og på helligdage. I rengøringsafdelingen foretages mærkning af tøj med afdeling og bolignummer samt vask af dette. Yderligere formidles tøj til rensning mod betaling. Rengøringsafdelingens medarbejdere hjælper også med at køre beboerne til og fra Aktivitetscenteret, frisør og fodterapeut. 17

18 Praktiske oplysninger fra A-Z Avis De kan opretholde Deres faste abonnementer. Ved adresseændring bedes De anføre afdelings bogstav samt bolig nr., eks.: L 24. Beboer- og pårørenderåd Beboer- og pårørenderådets opgave er at skabe et forum for dialog og samarbejde mellem beboere og ledelse, sådan at beboernes interesser bliver varetaget. Rådet består af 3-6 beboere og 3-6 pårørende, en repræsentant for Seniorrådet i Gentofte Kommune samt direktør, vicedirektør og en medarbejderrepræsentant. Referater fra rådets møder offentliggøres og kan læses i HP-Avisen. De kan læse mere om Beboer- og pårørenderådet i den separate folder. Ferie og fravær I forbindelse med ferie og når De ellers er ude af huset bedes De underrette medarbejderne om, hvornår De tager af sted og hvornår De forventer at være tilbage. Forsikring Vi kan desværre ikke tage ansvar for Deres værdigenstande. Holmegårdsparken har tegnet en kollektiv indboforsikring, som udelukkende dækker følgende: 1. Simpelt tyveri af rede penge med max. kr ,- pr. tilfælde. 2. Indbosum ved skade/brand for indtil kr ,-. 3. Særligt privat indbo i form af antikviteter, malerier, kunstværker, ure, radio- og TV-apparater, pelsværk, guld, sølv, perler og smykker mv. dækkes med maximalt 15 % af forsikringssummen eller kr. Har De særligt værdifuldt indbo anbefaler vi, at De selv tegner en personlig tillægsforsikring. Frisør og fodterapeut Såfremt De ønsker at benytte disse tilbud, hjælper medarbejderne Dem med at bestille tid, ligesom De får hjælp til at komme dertil. De kan afregne kontant eller over Deres månedsregning. Hvis De er medlem af Sygesikringen Danmark vil refusionsbeløbet for fodpleje indgå på Deres konto. 18

19 Gæsteværelse Holmegårdsparken råder over et gæsteværelse beliggende i bebyggelsen Ordrup Vænge. Det kan lejes af pårørende. Lejeperioden afgrænses i almindelighed til 3 dage. Reservation af gæsteværelset sker på administrationskontoret, der også kan oplyse om pris mm. Husdyr Vi kan ikke tilbyde Dem, at holde husdyr. Til gengæld ser vi meget gerne hunde på besøg. Information I alle afdelinger hænger en opslagstavle med informationer om stort og småt samt kommende arrangementer. De kan yderligere holde Dem orienteret i HP-Avisen, som udkommer 11 gange om året. Vær opmærksom på, at nogle af arrangementerne kræver tilmelding. Med hensyn til information om beboerrelaterede forhold, se venligst afsnittet om tavshedspligt samt helbredsmæssige interesser. Kirkegang Der afholdes gudstjeneste i vores kirkesal hver 14. dag. Se annoncering i HP- Nyt. Medarbejderne hjælper Dem med at kontakte en præst såfremt De måtte ønske det. Ledsagelse til aftaler uden for huset Holmegårdsparkens medarbejdere kan som hovedregel ikke ledsage Dem ud af huset. Medicin Deres medicin opbevares i afdelingens medicinrum. Medarbejderne i afdelingen hjælper Dem med at tage medicinen på det af lægen ordinerede tidspunkt. Post Holmegårdsparken modtager post på alle hverdage. Posten leveres i boligen. 19

20 Radio og fjernsyn Der er tilslutning til radio og kabel-tv i alle boliger. Tilslutningen omfatter TDC s grundpakke. Ønsker De yderligere kanaler, har De mulighed for selv at rekvirere tilslutning. Betaling herfor opkræves via brugerbetalingen. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på offentlige steder i Danmark. I Holmegårdsparken er anvist specielle udendørsarealer, hvor rygning er tilladt. Det er tilladt for beboere at ryge i egen bolig. Det er ikke muligt at pålægge ikke-rygende medarbejdere at hjælpe beboere med at ryge, hvorfor det kan være problematisk såfremt rygning kan udgøre brandfare for beboeren selv og øvrige afdeling. Vi beder om størst mulig forståelse for problemstillingen og anmoder om de pårørendes hjælp. Samarbejde med pårørende Vi ønsker et gensidigt højt informationsniveau. For at undgå misforståelser foretrækker vi, at der er en navngiven person, som har den primære kontakt til os. Yderligere anbefaler vi, at spørgsmål, som vedrører beboerens helbred og plan i øvrigt, stilles i dagtimerne på hverdage, hvor kontaktperson, afdelingsleder og/eller assisterende afdelingsleder er på arbejde. Vi henviser i øvrigt til afsnittet om tavshedspligt. Tandpleje Omsorgstandplejen har klinik på afdeling F og kan efter behov udføre lettere tandpleje og tandbehandling ude i de enkelte afdelinger. Vinduespolering Der ydes vinduespudsning fire gange årligt ude og inde. Betaling opkræves på den månedlige regning. 20

21 Telefonliste/Oversigt Administration/Omstilling Telefax Direktør Connie Engelund Økonomidirektør Torben B. Madsen Henv. vedr. brugerbetaling (mobil) Plejeafdelingerne (bedst mellem 10 og 15 man - fre) Afdeling A Afdelingsleder Conni Bork Afdeling B Afdelingsleder Mette Petersen Afdeling E Afdelingsleder Gert Laustsen Afdeling F Afdelingsleder Anette Østberg Afdeling K Afdelingsleder Tonny Nielsen Afdeling L Afdelingsleder Majbritt Jensen Ansvarshavende man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre ; weekend hele døgnet 21

22 Øvrige afdelinger: Centralkøkkenet Økonoma Marianne Nørgaard Caféen Aktivitetscentret Ass. afdl. Mette Puk Andersen Rengøringsafdelingen/vaskeri Tilsynsassistent. Susanne Bidstrup Teknisk Service Teknisk chef Niels Duus Adresse Hjemmeside Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Til slut Vi håber, at denne folder har givet Dem og Deres pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der naturligt opstår, når De skal flytte ind i Holmegårdsparken. De er altid meget velkommen med yderligere spørgsmål og/eller kommentarer. 22

V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n

V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum - 2009 Juni 2015 Administrationsbygning med aktivitetscenter, frisør

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Velkommen til LÆRKEBO

Velkommen til LÆRKEBO 2010 Velkommen til LÆRKEBO Vi ser med hjertet Indhold Boligen... Indretning Elektronisk nøgle Forsikring Hybridnet og radio Musik og støj Telefon Kaldeanlæg Altaner Økonomi. Pension Husleje Pensions og

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Plejetestamente Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Et plejetestamente er en tilkendegivelse fra dig til dine pårørende og til plejepersonalet om, hvordan du gerne

Læs mere

Mappen er alfabetisk opbygget efter stikord sig til hvis der er noget du savner i bogen.

Mappen er alfabetisk opbygget efter stikord sig til hvis der er noget du savner i bogen. Forord Velkommen til Hospice Søndergård. Med denne lille bog, vil vi som personale på Hospice Søndergård forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der kan være i forbindelse med ophold her.

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE...

VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 1 VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 4 PLEJECENTRET MUNKE MOSES VÆRDIGGRUNDLAG... 5 DEN PRAKTISKE HVERDAG PÅ PLEJECENTRET MUNKE MOSE... 7 Adresse... 7 Telefon... 7 Hjemmeside... 7 Husleje... 7 Betalingsservice...

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere