En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum"

Transkript

1 V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

2 Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem. En stor beslutning og en ændring både i Deres og Deres pårørendes liv. Vi og vore medarbejdere vil alle bestræbe os på, at De hurtigt finder Dem tilrette og kommer til at føle Dem hjemme. Vi håber med denne brochure at give Dem og Deres pårørende et indtryk af hverdagen i Holmegårdsparken og give svar på nogle af de mange spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med indflytningen. De kan derudover finde nyttige informationer på vores hjemmeside De er altid meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Se telefonliste på sidste side. Med venlig hilsen Connie Engelund Direktør Torben Birkstrøm Madsen Økonomidirektør 2

3 Indholdsfortegnelse Bebyggelsen... 4 Udendørsarealer... 5 Holmegårdsparkens værdigrundlag... 5 Selvbestemmelse og magtanvendelse... 7 Accept af bolig og indflytning... 8 Husleje... 8 Servicekontrakt... 8 Egen læge... 9 Helbredsmæssige interesser... 9 Hjemmebesøg Mit liv Indretning af Deres bolig Værdigenstande Forventningsafstemning Evalueringssamtale Hverdagen i Holmegårdsparken Mærkedage og traditioner Medarbejderne i plejen Tavshedspligt Ved livets afslutning Aktiviteter og træning Hjælpemidler og forflytning De forskellige afdelinger Plejeafdelingerne Centralkøkken Caféen Aktivitetscentret Serviceafdelingen Praktiske oplysninger fra A-Z Telefonliste/Oversigt Egne notater

4 Præsentation af Holmegårdsparken Holmegårdsparken er en selvejende institution, som blev stiftet i 1859 af overlæge Ludvig Israel Brandes. Holmegårdsparken er det ældste plejehjem i Danmark. Vi har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune og er således underlagt kommunens visitationspraksis. Som selvejende institution påhviler det overordnede ansvar bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af en direktør, en økonomidirektør, en vicedirektør og samtlige afdelingers ledere. Bebyggelsen Holmegårdsparken danner rammen om 145 beboeres hverdag. Boligerne er fordelt på 6 plejeafdelinger i 3 typer bygninger, opført i henholdsvis 1900, 1959 og I afdeling A og B i den gamle hovedbygning er der fælles terrasser med udsigt over grønne områder. I stueetagen ligger yderligere vores kirkesal. I afdeling E og F er der altan til hver bolig. I afdeling K og L er der direkte udgang til små egne haver. Vi har yderligere en række servicefunktioner. Et aktivitetscenter med motions- og træningslokale. Her er også dagcenter og klub for kommunens pensionister. I samme bygning ligger frisørsalon og klinik for fodterapi. Et centralkøkken, med tilhørende café og festlokale Pyramiden, som bl.a. benyttes af husets beboere og pensionister fra kommunen. En serviceafdeling som varetager teknisk service, rengøring af fællesarealer og et vaskeri, hvor beboernes personlige tøj vaskes. 4

5 Et administrationskontor, som varetager ansættelser, afsked, lønudbetaling, brugerbetaling af servicering af alle brugere. Holmegårdsparken har et korps af frivillige, som er med til at gøre dagene hyggelige og indholdsrige for beboerne. De er velkommen til at få en folder. Alle afdelinger, bortset fra administrationsbygningen, er forbundet med et gangsystem i kælderen. Udendørsarealer Bygningerne ligger i et stort parkområde med bl.a. en skulptur- og caféhave. På plænen foran Aktivitetscentret er der et kaninhus med dværgkaniner og et hønsehus. De fritgående høns hjælper med at holde mælke-bøtterne nede. Det er muligt at færdes med kørestol i parken, hvor der er placeret borde og bænke. Holmegårdsparkens værdigrundlag Vi arbejder med respekt for den enkelte beboer i tæt samarbejde med de pårørende. Vi har udarbejdet en tværfaglig målsætning, som alle medarbejdere kender og arbejder for. Vi har en omfattende undervisningsvirksomhed for at sikre, at alle medarbejdere til enhver tid har, eller erhverver de nødvendige faglige kvalifikationer. Det indebærer sommetider, at samtlige medarbejdere er væk fra afdelingen samtidig, det giver det største udbytte i dagligdagen. De får så lejlighed til at hilse på medarbejdere fra andre afdelinger. Under alle omstændigheder vil vi altid sørge for, at De bliver plejet godt. 5

6 Holmegårdsparkens målsætning Holmegårdsparken skal tilbyde pleje, omsorg og behandling, som i størst mulig omfang imødekommer beboernes behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt. Beboeren skal kunne leve en tryg og meningsfyldt tilværelse med maksimal frihed og med størst mulig forudsætning for selvudfoldelse og bevarelse af identitet. Desuden skal Holmegårdsparken tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab samt være et godt arbejdssted for de ansatte. Vi tager udgangspunkt i: Det gode plejehjemsophold Et ophold, som i videst muligt omfang imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg, og som i videst muligt omfang baseres på et optimalt samarbejde med de pårørende. Det gode plejehjemsophold er kendetegnet ved: Respektfuld og omsorgsfuld omgang med beboerne Individuel pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie God basal hygiejne Sund afvekslende kost, smukt anrettet og afpasset den enkelte Aktiviteter, der tilstræber at stimulere, bevare og vedligeholde personlige ressourcer Oplevelser, der er med til at gøre dagligdagen varieret Smukke omgivelser (ude og inde) En værdig livsafslutning Samarbejdet med de pårørende er kendetegnet ved: Gensidig respekt Afklaring af gensidige forventninger Højt informationsniveau Gode muligheder for fælles oplevelser for beboere og pårørende Åbenhed for forslag og konstruktiv kritik 6

7 Vi henviser endvidere til vores hjemmeside hvor målsætning og vore bestræbelser med udgangspunkt i Det gode plejehjemsophold er uddybet nærmere. Selvbestemmelse og magtanvendelse Som beboer i Holmegårdsparken er De beskyttet af forskellig lovgivning; Grundloven, Lov om patienters retsstilling og Serviceloven. Alle lovene har til formål, at understøtte Deres selvbestemmelsesret. Af og til kan denne lovgivning give anledning til nogle dilemmaer i forbindelse med den pleje og omsorg, som vi ønsker at hjælpe med, især hos beboere, der har en demenssygdom. Vi ønsker i videst muligt omfang at understøtte beboernes selvbestemmelse samt at undgå enhver form for magtanvendelse. Det kan være i forbindelse med personlig hygiejne, måltider etc., hvor grænsen mellem omsorgssvigt og magtanvendelse er knivskarp. Især oplever vi, at det kan være vanskeligt for pårørende at forstå. Det er ikke lovligt at låse yderdørene indefra. Beboerne skal til enhver tid på døgnet kunne komme ud. Anvendelse af brikker eller andre pejlemidler er udelukkende tilladt efter speciel tilladelse fra kommunen. For yderligere oplysninger henviser vi til Socialministeriets pjece: Omsorg og magt. 7

8 Indflytning i Holmegårdsparken På de følgende sider har vi samlet forskellige oplysninger, som De og Deres pårørende kan få brug for forud for indflytning samt senere, når indflytningen er vel overstået. Accept af bolig og indflytning Fra Gentofte Kommune modtager Holmegårdsparken en meddelelse om, at De skal tilbydes en bolig i Holmegårdsparken. De modtager efterfølgende et brev med tilbud om en specifik bolig, hvori vi også beder Dem om at kontakte lederen af den pågældende afdeling. Senest 5 hverdage efter modtagelse af brevet skal De bekræfte, om De vil modtage tilbuddet. Lejemålet overtages til den førstkommende 1. eller 15. i måneden. Indflytning forventes at finde sted snarest derefter. De er velkommen til at indrette boligen aften eller weekend, men for at De skal falde til bedst muligt, er det vores erfaring, at selve indflytningen bør ske på en hverdag i dagarbejdstid. Gerne først på ugen. Husleje Selve huslejen beregnes af Gentofte Kommune og fremgår af kontrakten. Huslejen er afhængig af indtægts- og formueforhold. Servicekontrakt De skal tage stilling til hvilke ydelser De ønsker her i Holmegårdsparken. Det er måltider, brug af sengelinned og håndklæder, forsikringer, tøjvask, aktiviteter osv. Generelt anbefaler vi, at De vælger hele pakken med den begrundelse, at så kan De og Deres pårørende bruge Deres tid sammen på oplevelser og samvær frem for praktiske opgaver. Såfremt De gerne vil fortsætte huslige gøremål såsom at stryge tøj, tørre støv af, vande blomster, ordne have osv., så er der selvfølgelig mulighed for dette. Betaling for forplejningen er fastsat af Gentofte Kommune. Den deles op i morgenmad/formiddagsforplejning, frokost samt aftenforplejning. 8

9 Refusion af måltider Såfremt De er på ferie eller på anden måde ude af huset, refunderes måltider for hele dage. Spiser De i Caféen, betales dagspris ved kassen eller over brugerbetaling. De får refusion over brugerbetaling svarende til den gældende plejehjemstakst (evt. mindre end det, De har betalt for måltidet). Tilsvarende hvis De spiser uden for huset. Forudsætningen herfor er dog, at afdelingen får besked dagen forinden. Servicekontrakten skal være underskrevet og afleveret senest i forbindelse med Deres indflytning. Hver måned får De eller Deres pårørende tilsendt en opgørelse for den forrige måned. Opgørelsen omfatter perioden fra den 20. til den 19. Servicepakken betales bagud. Eksempelvis: Januar gøres op til februar, til betaling 1. marts. De kan tilmelde Dem PBS direkte på Servicekontrakten. Priserne er som udgangspunkt fastsat for et år ad gangen og bliver årligt reguleret. Egen læge Ved indflytning i Holmegårdsparken kan De beholde Deres egen praktiserende læge, hvis De har haft adresse i Gentofte Kommune. Ellers bør De skifte læge. Såfremt De har behov for lægehjælp, kontakter afdelingens medarbejdere Deres læge efter forudgående accept af Dem/Deres pårørende. Helbredsmæssige interesser Ved indflytning aftaler vi og noterer ned, hvem der varetager Deres helbredsmæssige interesser. Herunder kontakt til Deres praktiserende læge samt bestilling af medicin. Vi er forpligtet til at indhente samtykke inden lægekontakt, behandling, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger. Der kan dog opstå akutte situationer, hvor vi må handle hurtigt uden at indhente accept. 9

10 Hjemmebesøg Hvis det rent praktisk kan lade sig gøre, vil vi meget gerne tilbyde Dem et besøg inden selve indflytningen i Holmegårdsparken. Vi kommer hjem til Dem på Deres bopæl, på aflastningsophold eller på genoptræningscenter, så vi kan hilse på hinanden. Vi håber, at dette besøg kan være med til, at gøre indflytningen på Holmegårdsparken så tryg og nænsom som muligt. Ved dette besøg har afdelingens medarbejdere nogle billeder med fra Holmegårdsparken og fra den afdeling, som De skal flytte ind på. Mit liv Mit liv er en guide til samtale om den kommende beboers liv, der udleveres ifm. indflytningen. Samtalen kan ske mellem en kommende beboer og dennes pårørende, eller samtalen kan være mellem beboeren og en medarbejder eller en frivillig. Skemaet kan også udfyldes elektronisk via vores hjemmeside og printes derfra. Det hjælper vi gerne med. At flytte på plejehjem er en stor og vanskelig beslutning, både for den, der flytter ind, og for de nærmeste pårørende, som ofte har været med til at tage beslutningen. Det er også forbundet med en lang række tab, fysisk og/eller psykisk formåen. Man har skullet sige farvel til sin bolig, mange af sine ejendele og meget mere. Samtidig kan det knibe med hukommelsen. Alt dette kan gøre det svært at holde fast på sin egen identitet. Derfor vil det være meget værdifuldt for os at få så meget som muligt, af det, som har være af betydning, at vide. 10

11 Indretning af Deres bolig Det kan være svært at vælge hvilke møbler De skal tage med. Vi rådgiver gerne og anbefaler, at De så vidt muligt forsøger at efterligne Deres tidligere hjem. Vær opmærksom på, at møblerne bør være lette og ikke for mange. Boligen er møbleret med vores seng og sengebord. Den øvrige møblering er Deres personlige. De kan bruge Deres egne eller Holmegårdsparkens gardiner og loftbelysning. Af hensyn til risiko for fald, hjælpemidler og rengøring er det nødvendigt at begrænse gulvtæpper til et lille tæppe under en siddegruppe. Alle boliger er udstyret med skilderilister, som muliggør ophængning af billeder. Vores serviceafdeling er til rådighed med ophængning. Alle boliger er desuden forsynet med et internt kaldeanlæg, så De har mulighed for at kontakte personalet. Værdigenstande Vi anbefaler at De kun har få rede penge og værdigenstande i Deres bolig. Forventningsafstemning I forbindelse med Deres indflytning vil De og Deres pårørende blive indbudt til en forventningssamtale. Vi vil meget gerne høre, hvad De har af forventninger, hvad De selv gerne vil klare i hverdagen og hvilke opgaver vi skal hjælpe og støtte Dem med at klare. Samtidig vil vi gerne fortælle Dem og Deres pårørende hvad vi har af muligheder for at hjælpe og støtte Dem og således lægge fundamentet til et godt samarbejde. Evalueringssamtale Ca. en måned efter Deres indflytning, vil vi meget gerne invitere Dem og Deres pårørende til en evalueringssamtale. Her vil vi atter afstemme og finpudse forventningerne og mulighederne. 11

12 Hverdagen i Holmegårdsparken Da Holmegårdsparken er Deres hjem, tilstræber vi, i videst muligt omfang, at De kan opretholde Deres sædvanlige liv. Vi bestræber os på at gøre måltiderne til et højdepunkt i hverdagen. Måltider kan efter eget ønske indtages i egen bolig, i afdelingens dagligstue eller i Caféen En almindelig dag i Holmegårdsparken former sig således: Fra kl til ca. kl Tilbud om morgenmad/-buffet. Derefter og resten af formiddagen er der forskellige aktiviteter. Kl. ca Der serveres frokost, en lun ret, suppe og smørrebrød. Efter frokost er der mulighed for et hvil, eller fortsat deltagelse i aktiviteterne. Kl. ca Servering af eftermiddagskaffe/te. Kl. ca Servering af varm middag. Der er en hovedret og en biret. Efter middagen serveres aftenkaffe/te. Mærkedage og traditioner I Holmegårdsparken lægger vi stor vægt på traditioner. Vi gør meget ud af at fejre beboernes fødselsdage og andre mærkedage, og vi fejrer desuden husets fødselsdag, forårsfest, sommerfest med telt i haven, efterårsfest, royale mærkedage og alle højtider. De kan holde Dem orienteret om aktiviteter på afdelingens opslagstavle samt i HP-Avisen. Medarbejderne i plejen Der er flere medarbejderkategorier ansat i plejen: sygeplejersker, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter (SOSU) og -hjælpere, sygehjælpere og plejemedhjælpere. Afdelingerne ledes af en afdelingsleder, som har ansvaret for afdelingen døgnet rundt. Til hjælp har denne en assisterende afdelingsleder. De er alle sygeplejersker, plejehjems- og/eller SOSU-assistenter. De vil få tilknyttet en kontaktperson, som er den, der har størst kendskab til Dem og Deres behov og som under supervision varetager Deres pleje. 12

13 Dagtjenesten strækker sig som hovedregel fra kl. 7 til kl. 15, og der er typisk seks medarbejdere i tjeneste. Aftenvagten går fra kl. 15 til kl. 23 og varetages af tre medarbejdere. Nattevagten strækker sig fra kl. 23 til kl. 07 og varetages af én medarbejder pr. afdeling. Aften, nat samt weekender og helligdage er der derudover én medarbejder, som har ansvaret for plejen i hele huset. Da det kan være vanskeligt at dække weekendtjenesterne med faste medarbejdere, har vi en række medarbejdere fast tilknyttet vores afløserkorps. De træder til i weekenderne samt i øvrige vagter, hvor der ikke er tilstrækkeligt faste medarbejdere. Det kan lejlighedsvist være nødvendigt at benytte eksterne vikarbureauer. Holmegårdsparken er praktiksted for studerende og elever indenfor samtlige aktuelle fagområder. Elever og studerende i plejen er under vejledning af vores kliniske vejleder/vicedirektør. Forespørgsler bedes rettet på hverdage i dagarbejdstid, mellem kl. 10 og 15. Aktiviteter og træning Plejeafdelingerne har tilknyttet fysio- og ergoterapeuter, som i et samarbejde med afdelingens plejemedarbejdere tilbyder beboere aktiviteter. Målet er at stimulere, bevare og vedligeholde beboerens personlige ressourcer i det omfang det er muligt. Terapeuterne inspirerer og igangsætter. De tilbyder træning og aktiviteter individuelt og på hold, der både kan foregå i afdelingerne, i beboerens egen bolig, i aktivitetscentret, på de grønne udendørs arealer eller udenfor Holmegårdsparken. Målet er, at der tages udgangspunkt i den enkelte beboers individuelle ønsker og formåen. Aktiviteter kan være ballon/boldspil, bowling, cykling, gymnastik samt gåture både inde og ude. Derudover er der reminiscensmetoden, som er en aktivitet, der understøtter beboerens identitet gennem erindring, genkaldelse og genkendelse. Minder, hændelser samt ting og sager fra hele livet kan bringe livsglæden frem. Reminiscens kan understøtte den enkelte beboers identitet og bevare eller genantænde livsglæden, hvorfor den er en vigtig del af dagligdagen på Holmegårdsparken. 13

14 På afdelingerne vil der blive bagt i f.eks. ovn, i vaffeljern eller på pande. Der vil blive sunget sange og spillet musik og blade og bøger vil blive kigget igennem ligesom familiebilleder vil blive studeret og talt ivrigt om. Jævnligt ses gamle danske film som f.eks. Morten Korch. Andre gange handler det bare om at sidde og holde i hånd og måske tale om gamle dage. Holmegårdsparken afholder flere fællesarrangementer om året. F.eks. sangog dansecafé, musikarrangementer, dame- og herrefrokoster mm. Arrangementerne går på tværs af afdelingerne. Både hvad angår beboere og medarbejdere. Flere af aktiviteterne er årstidsbestemte, såsom sommerfest, høstfest, julefrokost, fastelavn, påskefrokost, olympiade, plantedag o. lign. Billedet nedenunder er fra sang- og dansecafé, hvor beboeren ikke var i stand til rent fysisk at tage dansetrin, idet hun sidder i kørestol, men alligevel udtalte: Vi dansede ikke, men jeg dansede indeni. Sådan kan en aktivitet virke usynlig. Holmegårdsparken råder over to handicapbusser samt en el-bil. Ved Aktivitetscentret står tre dobbeltcykler, som beboere, pårørende samt vores store korps af frivillige er velkomne til at benytte til mindre ture og udflugter. Udlån aftales med afdelingslederne. 14

15 Holmegårdsparkens smukke haveanlæg indbyder til gåture og kan bruges frit af alle interesserede. Det er også i haven, at vores høns og kaniner holder til. Hønsene er fritgående og er meget tamme. Af hensyn til vores fritgående høns og almindelig ro og orden, skal hunde føres i snor og efterladenskaber samles op. Hjælpemidler og forflytning I forbindelse med indflytning, vil terapeuterne i samarbejde med plejemedarbejderne vurdere behovet for hjælpemidler samt vejlede både beboeren og plejemedarbejderne i forflytning og brugen af specifikke hjælpemidler for at sikre den mest forsvarlige forflytning, der samtidig stimulerer beboeren til at være aktiv så meget som muligt og så længe som muligt. Tavshedspligt Alle medarbejdere har tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger om forhold vedr. Dem uden Deres forudgående tilladelse. Dette gælder også oplysninger til Deres pårørende. Såfremt De ikke selv kan tage denne beslutning, kan De udvælge en af Deres pårørende til at varetage Deres interesser. Tavshedspligten er gældende i såvel arbejdstid som fritid samt når arbejdsforholdet ophører. Optegnelser og registreringer vedrørende Dem opbevares, så uvedkommende ikke har adgang. Det er udelukkende det sundhedsfaglige personale, der deltager i pleje, behandling og aktivering af Dem, der har adgang til optegnelserne. Oplysninger til egen læge, hospital, fysio- og ergoterapeuter udveksles kun efter forudgående tilladelse. Ved livets afslutning Vores fornemmeste opgave er at føje liv til dage og når livets afslutning nærmer sig, at gøre denne værdig og skånsom. Det er vores mål, at beboerne kan dø i egne rammer blandt kendte ansigter såfremt De ønsker det. Derfor har vi overført den viden og den filosofi der er i hospicetanken til Holmegårdsparken. Vi har et tæt samarbejde med de praktiserende læger og vi er i stand til at give den fornødne medikamentelle behandling, som kan lindre eventuelle symptomer, ligesom vi er i stand til at udføre den særlige pleje og omsorg, som er en betingelse for en værdig livsafslutning. Vi vil i videst mulig omfang efterkomme Deres og Deres pårørendes ønsker om en værdig livsafslutning. 15

16 De forskellige afdelinger Plejeafdelingerne Holmegårdsparken har seks plejeafdelinger, der er fordelt på tre huse med to afdelinger i hvert hus. Afdelingerne hedder afdeling A, B, E, F, K og L. Rent fysisk er de forskellige og vi henviser til den enkelte afdelings velkomstfolder. Centralkøkken Maden i Holmegårdsparken fremstilles i eget Centralkøkken. Medarbejderne sætter en ære i at lave varieret, indbydende og veltillavet mad. Der er mulighed for at tilgodese individuelle ønsker og behov. Menuerne afspejler altid, hvad der er populært lige nu og følger årstiderne. Maden produceres så tæt på spisetidspunktet som mulig, og er således altid frisklavet. Caféen Holmegårdsparkens Café er et mødested, der ligger i forlængelse af Centralkøkkenet. Caféen er åben alle årets dage i tidsrummet kl til bortset fra alle skæve helligedage samt d. 24. december, hvor der lukkes kl. 14. Der er et stort udvalg af både varme og kolde retter, smørrebrød, kaffebrød og drikkevarer - herunder husets og månedens vin. Caféen er åben for såvel beboere og pårørende som for pensionister, der bor i nærområdet. I Pyramiden afholdes forskellige arrangementer. Eksempler herpå er: ferniseringer, mindre musikarrangementer, bankospil og gallamiddage. Billetter til arrangementerne kan købes i Caféen eller i afdelingerne. I månedsbladet HP-Avisen, kan De holde Dem orienteret om arrangementerne. Bagerst i HP-Avisen finder De månedens menuplan. Aktivitetscentret I Aktivitetscenteret er ansat fysio- og ergoterapeuter, beskæftigelsesvejledere og SOSU-assistenter, som tilbyder beboere aktiviteter, der tilstræber at stimulere, bevare og vedligeholde personlige resurser. Aktiviteterne er individuelle, på hold eller i grupper og tilbydes i beboernes bolig, i de enkelte afdelinger eller i Aktivitetscenteret. Flere af aktiviteterne er årstidsbestemte og medvirkende til, at beboerne kan opleve livskvalitet både i hverdag og ved festlige lejligheder. 16

17 Udover tilbud om aktiviteter til Holmegårdsparkens beboere, rummer Aktivitetscenteret dagcenter og klubvirksomhed for pensionister i hele Gentofte Kommune. Holmegårdsparken råder over flere dobbeltcykler, som beboere og pårørende kan låne til mindre ture og udflugter. I Aktivitetscentret findes et lille bibliotek, ligesom der i afdelingerne også findes et udvalg af bøger. Alle kan blive tilmeldt en ordning, hvor personalet i samråd med en bibliotekar fra Gentofte Hovedbibliotek, finder bøger af interesse. Efter en uge, senest inden de første 14 dage, vil en medarbejder fra Aktivitetscenteret aflægge Dem et besøg, udlevere en pjece over centerets tilbud og fortælle om aktiviteterne. Ligeledes vil medarbejderne tale med Dem om hjælpemidler. Serviceafdelingen Serviceafdelingen varetager 2 funktioner: Teknisk service Medarbejderne i Teknisk Service har mange funktioner. En væsentlig funktion er at hjælpe beboerne ved indflytning, men også med små og store opgaver i det daglige. Ud over en lang række vedligeholdelsesopgaver indgår medarbejderne i Teknisk Service som en væsentlig del af det tværfaglige samarbejde i huset, både i daglige aktiviteter og ved særlig arrangementer som f.eks. Åbent husarrangementer samt ved busture, havefester mm. Rengøring Rengøringsmedarbejderne varetager rengøringen i hele Holmegårdsparken efter moderne metoder og med svanemærkede produkter, der tager hensyn til miljøet. Rengøring udføres efter princippet: rengøring efter behov. Der foretages ikke rengøring af boligerne i weekend og på helligdage. I rengøringsafdelingen foretages mærkning af tøj med afdeling og bolignummer samt vask af dette. Yderligere formidles tøj til rensning mod betaling. Rengøringsafdelingens medarbejdere hjælper også med at køre beboerne til og fra Aktivitetscenteret, frisør og fodterapeut. 17

18 Praktiske oplysninger fra A-Z Avis De kan opretholde Deres faste abonnementer. Ved adresseændring bedes De anføre afdelings bogstav samt bolig nr., eks.: L 24. Beboer- og pårørenderåd Beboer- og pårørenderådets opgave er at skabe et forum for dialog og samarbejde mellem beboere og ledelse, sådan at beboernes interesser bliver varetaget. Rådet består af 3-6 beboere og 3-6 pårørende, en repræsentant for Seniorrådet i Gentofte Kommune samt direktør, vicedirektør og en medarbejderrepræsentant. Referater fra rådets møder offentliggøres og kan læses i HP-Avisen. De kan læse mere om Beboer- og pårørenderådet i den separate folder. Ferie og fravær I forbindelse med ferie og når De ellers er ude af huset bedes De underrette medarbejderne om, hvornår De tager af sted og hvornår De forventer at være tilbage. Forsikring Vi kan desværre ikke tage ansvar for Deres værdigenstande. Holmegårdsparken har tegnet en kollektiv indboforsikring, som udelukkende dækker følgende: 1. Simpelt tyveri af rede penge med max. kr ,- pr. tilfælde. 2. Indbosum ved skade/brand for indtil kr ,-. 3. Særligt privat indbo i form af antikviteter, malerier, kunstværker, ure, radio- og TV-apparater, pelsværk, guld, sølv, perler og smykker mv. dækkes med maximalt 15 % af forsikringssummen eller kr. Har De særligt værdifuldt indbo anbefaler vi, at De selv tegner en personlig tillægsforsikring. Frisør og fodterapeut Såfremt De ønsker at benytte disse tilbud, hjælper medarbejderne Dem med at bestille tid, ligesom De får hjælp til at komme dertil. De kan afregne kontant eller over Deres månedsregning. Hvis De er medlem af Sygesikringen Danmark vil refusionsbeløbet for fodpleje indgå på Deres konto. 18

19 Gæsteværelse Holmegårdsparken råder over et gæsteværelse beliggende i bebyggelsen Ordrup Vænge. Det kan lejes af pårørende. Lejeperioden afgrænses i almindelighed til 3 dage. Reservation af gæsteværelset sker på administrationskontoret, der også kan oplyse om pris mm. Husdyr Vi kan ikke tilbyde Dem, at holde husdyr. Til gengæld ser vi meget gerne hunde på besøg. Information I alle afdelinger hænger en opslagstavle med informationer om stort og småt samt kommende arrangementer. De kan yderligere holde Dem orienteret i HP-Avisen, som udkommer 11 gange om året. Vær opmærksom på, at nogle af arrangementerne kræver tilmelding. Med hensyn til information om beboerrelaterede forhold, se venligst afsnittet om tavshedspligt samt helbredsmæssige interesser. Kirkegang Der afholdes gudstjeneste i vores kirkesal hver 14. dag. Se annoncering i HP- Nyt. Medarbejderne hjælper Dem med at kontakte en præst såfremt De måtte ønske det. Ledsagelse til aftaler uden for huset Holmegårdsparkens medarbejdere kan som hovedregel ikke ledsage Dem ud af huset. Medicin Deres medicin opbevares i afdelingens medicinrum. Medarbejderne i afdelingen hjælper Dem med at tage medicinen på det af lægen ordinerede tidspunkt. Post Holmegårdsparken modtager post på alle hverdage. Posten leveres i boligen. 19

20 Radio og fjernsyn Der er tilslutning til radio og kabel-tv i alle boliger. Tilslutningen omfatter TDC s grundpakke. Ønsker De yderligere kanaler, har De mulighed for selv at rekvirere tilslutning. Betaling herfor opkræves via brugerbetalingen. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på offentlige steder i Danmark. I Holmegårdsparken er anvist specielle udendørsarealer, hvor rygning er tilladt. Det er tilladt for beboere at ryge i egen bolig. Det er ikke muligt at pålægge ikke-rygende medarbejdere at hjælpe beboere med at ryge, hvorfor det kan være problematisk såfremt rygning kan udgøre brandfare for beboeren selv og øvrige afdeling. Vi beder om størst mulig forståelse for problemstillingen og anmoder om de pårørendes hjælp. Samarbejde med pårørende Vi ønsker et gensidigt højt informationsniveau. For at undgå misforståelser foretrækker vi, at der er en navngiven person, som har den primære kontakt til os. Yderligere anbefaler vi, at spørgsmål, som vedrører beboerens helbred og plan i øvrigt, stilles i dagtimerne på hverdage, hvor kontaktperson, afdelingsleder og/eller assisterende afdelingsleder er på arbejde. Vi henviser i øvrigt til afsnittet om tavshedspligt. Tandpleje Omsorgstandplejen har klinik på afdeling F og kan efter behov udføre lettere tandpleje og tandbehandling ude i de enkelte afdelinger. Vinduespolering Der ydes vinduespudsning fire gange årligt ude og inde. Betaling opkræves på den månedlige regning. 20

21 Telefonliste/Oversigt Administration/Omstilling Telefax Direktør Connie Engelund Økonomidirektør Torben B. Madsen Henv. vedr. brugerbetaling (mobil) Plejeafdelingerne (bedst mellem 10 og 15 man - fre) Afdeling A Afdelingsleder Conni Bork Afdeling B Afdelingsleder Mette Petersen Afdeling E Afdelingsleder Gert Laustsen Afdeling F Afdelingsleder Anette Østberg Afdeling K Afdelingsleder Tonny Nielsen Afdeling L Afdelingsleder Majbritt Jensen Ansvarshavende man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre ; weekend hele døgnet 21

22 Øvrige afdelinger: Centralkøkkenet Økonoma Marianne Nørgaard Caféen Aktivitetscentret Ass. afdl. Mette Puk Andersen Rengøringsafdelingen/vaskeri Tilsynsassistent. Susanne Bidstrup Teknisk Service Teknisk chef Niels Duus Adresse Hjemmeside Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Til slut Vi håber, at denne folder har givet Dem og Deres pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der naturligt opstår, når De skal flytte ind i Holmegårdsparken. De er altid meget velkommen med yderligere spørgsmål og/eller kommentarer. 22

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere