Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stationsnære områder og stationsnære kerneområder"

Transkript

1 Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune begge nu Furesø Kommune.

2 Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune begge nu Furesø Kommune. Indhold 1 Redegørelse 1.1 Baggrund for planændringen 1.2 Forslagets indhold 1.3 Stationsnærhed 1.4 Forhold til anden planlægning 1.5 VVM screening 1.6 Miljøvurderingsloven 1.7 Retsvirkninger 2 Tillæggets bestemmelser 3 Kortbilag Bilag 1. Oversigt over stationsnære områder i Furesø Kommune Bilag 2. Stationsnære områder i Farum Bilag 3. Stationsnære kerneområder i Farum Bilag 4. Stationsnære områder i Værløse Bilag 5. Stationsnære kerneområder i Værløse 1

3 1 Redegørelse Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune, begge nu Furesø Kommune, omfatter afgrænsning af de stationsnære områder og stationsnære kerneområder i Furesø Kommune. Der har ved annoncering været indkaldt idéer og forslag til kommuneplantillægget i perioden 11. september - 7. november Der indkom ét høringssvar, der omhandlede boligudbygning i Hareskovby. 1.1 Baggrund Den aktuelle anledning til udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg er etablering af et større kontorprojekt i erhvervsområdet i Farum. En forudsætning for realisering af kontorprojektet er, at kommuneplanen indeholder en konkret afgrænsning af de stationsnære områder og stationsnære kerneområder. Landsplandirektiv Fingerplan 2007, der er gældende for den kommunale planlægning i hovedstadsområdet, indeholder rammer for placering af kontor- og serviceerhverv. I henhold til disse må kontorbygninger, der er større end m 2 etageareal, kun placeres inden for det stationsnære område og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder i en gangafstand på højst 600 m fra stationen. Byrådet ønsker med dette kommuneplantillæg at afgrænse de stationsnære områder som grundlag for byudvikling af de stationsnære områder. 1.2 Forslagets indhold Tillægget indeholder en afgrænsning af de stationsnære områder og stationsnære kerneområder i Furesø Kommune. En udnyttelse af de muligheder, som denne afgrænsning medfører, forudsætter i de fleste tilfælde ændringer i de planmæssige rammer i den kommune- og lokalplan, der gælder for de enkelte områder. Furesø Kommune har i alt tre stationer: Farum Station, Værløse Station og Hareskov Station. I Fingerplanen er Farum Station defineret som en knudepunktsstation. Det betyder, at byfunktioner af regional karakter fortrinsvis skal lokaliseres her. Der er i alt 49 knudepunktsstationer i hovedstadsområdet. Der afgrænses ikke stationsnære områder til intensiv byudvikling omkring Hareskov Station. I Furesø Kommune er der relativt få stationsnære områder og stationsnære kerneområder, der kan udvikles til intensive byfunktioner. Kommunens fysiske struktur med fuldt udbyggede boligområder, overvejende som åben lav bebyggelse, der er omgivet af skov og søer, giver begrænsede muligheder for fortætning i de stationsnære områder. De områder, der foreslås udlagt som stationsnære områder og stationsnære kerneområder, er områder, hvor det vurderes, at der er mulighed for placering af intensive byfunktioner på over m 2, eller som i dag har intensive byfunktioner som f.eks. tæt boligbebyggelse. De eksisterende områder, der har intensive byfunktioner, omfatter etageboligområder, centerområder og erhvervsområder. Nogle af de områder, som i dag har intensive byfunktioner, vurderes at kunne rumme yderligere fortætning enten ved etablering af tagboliger eller ved placering af intensive byfunktioner som f.eks kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, kulturinstitutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse o.lign. 2

4 1.3 Stationsnærhed Begrebet blev introduceret allerede i Hovedstadsrådets Regionplan 1989 og har siden været fastholdt i den regionale planlægning. Landsplandirektiv Fingerplan 2007, der trådte i kraft 1. august 2007, bygger videre på stationsnærhedsprincippet og justerer princippet ved at indføre et nyt begreb: Stationsnære kerneområder. De stationsnære kerneområder skal rumme de største kontorarbejdspladser i gangafstand fra S-togsstationer. Formålet med begrebet stationsnærhed er at fremme miljørigtig lokalisering af intensive byfunktioner. Ved at placere de største kontorarbejdspladser, de store regionalt orienterede institutioner og andre større rejsemål ved stationer kan den stigende trængsel på vejene imødegås. Formålet med stationsnærhed er endvidere at fremme en mere intensiv byudvikling omkring S-togsstationer og regionalstationer og skabe mulighed for, at flere borgere vil kunne benytte de offentlige transportmidler mellem arbejde og hjem. De stationsnære områder og stationsnære kerneområder Kommunerne skal fastlægge de stationsnære områder med udgangspunkt i principielle cirkelslag på m fra stationerne på S-togsbanerne i det ydre storbyområde. Det stationsnære område kan afgrænses som en amøbe, så det tilpasses de bymæssige sammenhænge og vej- og trafikstrukturen i området. Kommunerne skal derudover fastlægge de stationsnære kerneområder med udgangspunkt i en gangafstand på op til 600 m fra stationen og således, at byplanmæssige hensyn er varetaget. I de stationsnære områder og fortrinsvis i de stationsnære kerneområder skal intensive byfunktioner placeres, hvis de har et etageareal der er større end m 2. En andel af kerneområdet ved knudepunktsstationer bør forbeholdes regionale funktioner. Intensive byfunktioner Ved intensive byfunktioner forstås funktioner, der har et bygningsvolumen over m 2 etageareal, en høj arealudnyttelse, mange ansatte pr. etagemeter, stor kundetrafik og/eller er af regional karakter. Det kan f.eks. være funktioner som multiarena, rådhus, hotel og regional bankadministration. Intensive byfunktioner omfatter anvendelser som kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, kulturinstitutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse o.lign. Erhvervsbygninger der er mindre end m 2 og tæt boligbyggeri kan dog placeres i byområdet uden for de stationsnære områder. Byfunktioner af regional karakter omfatter de byfunktioner blandt ovenstående, som henvender sig til et regionalt opland, dvs. et opland som rækker ud over kommunen og nabokommunen. Serviceerhverv over m 2 omfatter liberale erhverv og sygehuse, men ikke lager og transport, servicestationer/værksteder, bankfilialer og lokale biblioteker. De fleste videnbaserede produktionsvirksomheder er kontorlignende og har intensiv karakter, idet administration, forskning og udvikling dominerer med hensyn til antal ansatte. Ofte kan moderne produktion indpasses med en bymæssig høj udnyttelse. Skoler, plejehjem og forsorgsinstitutioner betragtes normalt som lokale og er ikke omfattet af stationsnærhedskravet. 3

5 Mulighed for at fravige reglen Der er mulighed for at fravige hovedreglen om, at intensive byfunktioner med et bygningsvolumen over m 2 etageareal skal placeres inden for det stationsnære kerneområde. Intensive byfunktioner kan placeres i det stationsnære område uden for kerneområdet, hvis der redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til det stationsnære kerneområde. Det kan være et begrænset udbud af parkeringspladser suppleret med forskellige former for mobility management, som f.eks. direkte tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen mv. Der kan uden videre planlægges for større kontorbyggerier over m 2 etageareal i det stationsnære område i større afstand fra stationerne end de 600 m, hvis én af følgende situationer gør sig gældende: 1. Kommunen vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde i den pågældende egn, dvs. inklusiv ved stationer i nabokommuner på samme banestrækning. 2. Kommunen fastlægger normer for maksimalt antal parkeringspladser, som afhænger af stationens beliggenhed i fingerbystrukturen: højest 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal erhvervsbyggeri ved knudepunktsstation, og højest 1 parkeringsplads pr. 40 m 2 etageareal erhvervsbyggeri ved øvrige stationer. 3. Det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme opført før 1. januar De stationsnære områder og stationsnære kerneområder i Farum Stationen i Farum er placeret i Midtbyen imellem Vestbyen og Østbyen. Inden for det principielle cirkelslag på m fra Farum station ligger Vestbyens villaområder, størstedelen af Farum landsby, dele af Østbyen og institutionsbåndet mellem Stavnsholtvej og Paltholmvej, det meste af erhvervsområdet og dele af Farum sø og Furesø. Inden for det principielle cirkelslag på 1200 m vurderes størstedelen af arealerne til ikke at være relevante til placering af intensive byfunktioner. Afgrænsningen af det stationsnære område foreslås at omfatte landzonearealet mellem Hillerød motorvejen, Frederiksborgvej, Høveltevej og Slangerupvej, hele Farum erhvervsområde, boligbebyggelsen Farum Midtpunkt, en del af Østbyens funktionsbånd til og med den multifunktionelle hal Arenaen, Farum Bytorv, etageboligområderne mellem Paltholmvej og Ryttergårdsvej samt etageboligområderne omkring stationen. Afgrænsningen af det stationsnære kerneområde foreslås at omfatte Farum bycenter, etageboligområderne mellem Paltholmvej og Ryttergårdsvej, samt etageboligerne omkring stationen. Det foreslås endvidere, at den yderste del af Farum Hovedgade, der grænser op til Williams Plads, indgår i det stationsnære kerneområde og udvikles til placering af intensive byfunktioner med større bebyggelsesmæssig tæthed. De stationsnære områder og stationsnære kerneområder i Værløse Stationen i Værløse er placeret centralt i byområdet. Det principielle cirkelslag på m fra Værløse Station omfatter de centrale bydele med centerfunktioner og institutioner, de fleste af de omkringliggende boligområder og en mindre del af Søndersø. Inden for det principielle cirkelslag på m vurderes størstedelen af arealerne ikke til at være relevante at inddrage til placering af intensive byfunktioner. Villakvarterene i Værløse og Hareskovby er fuldt udbyggede og en fortætning her vurderes som uhensigtsmæssig. Afgrænsningen af det stationsnære område i Værløse foreslås at omfatte erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej, Rådhuset, Bymidten samt flere etageboligområder bl.a. Bavnehøj park m.fl. 4

6 Afgrænsningen af det stationsnære kerneområde i Værløse foreslås at omfatte Bymidten, erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej, Rådhuset, etageboligbebyggelsen syd for Kirke Værløsevej og en del af etageboligområdet Bavneholm park. Det stationsnære kerneområde foreslås at omfatte rådhuset, der både har en intensiv karakter og rådhusområdet, der kan udvikles til en mere intensiv karakter. Området grænser op til Værløse Bymidte, der står for en omdannelse og udvidelse med intensive byfunktioner. En omdannelse af rådhusets lave bygninger vil give mulighed for en skalamæssig helhed sammen med rådhuset i 3 etager. Det stationsnære kerneområde foreslås endvidere at omfatte en del af parcelhusbyggeriet langs Fiskebækvej nord og syd for Lille Værløse skole, samt Lille Værløse skole. Det er områder, der i dag ikke har en intensiv karakter, men som kunne omdannes til intensive byfunktioner. En omdannelse af arealerne langs Fiskebækvej vil give mulighed for en skalamæssig helhed og bymæssig sammenhæng med etageboligområderne på den modsatte side af Fiskebækvej. Der udlægges ikke stationsnære områder omkring stationen Hareskov, idet stationen er omgivet af skov og villabebyggelse. Afgrænsningerne af de stationsnære områder og stationsnære kerneområder er vist på tillæggets kortbilag. 1.4 Forhold til anden planlægning Kommuneplantillægget er underlagt en række bindinger som følge af den overordnede statslige planlægning: Fingerplan 2007 Kommuneplantillægget udnytter mulighederne der opstår som konsekvens af Fingerplanens bestemmelser om stationsnærhed. Regionplan 2005 Landsplandirektivet Fingerplan 2007 erstatter de tidligere retningslinjer i Regionplan 2005, der omhandler stationsnærhedsprincippet. Kommuneplanlægning Afgrænsning af det stationsnære område og afgrænsning af det stationsnære kerneområde er en større ændring af hovedstrukturen i kommuneplanen. Større ændringer kan ske efter, at der er truffet beslutning herom i en planstrategi eller efter en forudgående høring i henhold til planlovens 23 a. Farum Kommuneplan 2001 Farum Kommuneplan 2001 indeholder ikke en afgrænsning af det stationsnære område. Værløse Kommuneplan 2005 Værløse Kommuneplan 2005 indeholder en afgrænsning af det stationsnære område ud fra en radius på 1000 m i henhold til retningslinjer i Regionplan I kommuneplanen er det vurderingen, at størstedelen af de områder, der ligger indenfor en radius på m, ikke rummer reelle fortætningsmuligheder. Der kan ske en vis fortætning af de eksisterende etageboligområder for eksempel ved etablering af tagboliger. De stationsnære områder omfatter de områder, der i kommuneplanen har følgende rammebetegnelser: Etageboligområderne (B1, B15, B16, B17, B18), Bymidten/Læssevej (C1, C2) Erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej (E1) og et område ved skovlinien (B19). Der er ikke udpeget stationsnære områder i Hareskovby. 5

7 1.5 VVM screening Kommunen vurderer, at bestemmelserne om afgrænsning af det stationsnære område og det stationsnære kerneområde ikke giver anledning til at vurdere indvirkning på miljøet efter VVM reglerne. 1.6 Miljøvurderingsloven Efter 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004, skal en række planer og programmer miljøvurderes. Til planer og programmer hører myndighedsområdet fysisk planlægning og arealanvendelse, herunder kommuneplanlægning. Miljøvurderingen omfatter planers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Det er kommunens vurdering, at planen i hht. miljøvurderingslovens 3, stk. 1 nr. 3 skal miljøvurderes, idet planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som vurderes til at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I henhold til miljøvurderingens scoping vil miljøvurderingen alene omhandle trafikale forhold. Miljørapporten er indføjet i plantillæggets redegørelse. Rapporten fremlægges i 8 uger sammen med plantillægget. Rapport om miljøvurdering af planændringen Efter en screening af planens mulige miljøkonsekvenser har kommunen udpeget trafikområdet som det område, der skal indgå i miljørapporten. Det område, der miljøvurderes, er planens trafikale konsekvenser. Vurderingen omfatter en alternativ 0-løsning. Trafikale konsekvenser i planområdet Miljøpåvirkninger Formålet med at planlægge stationsnære områder er at mindske personbiltrafikken og give mulighed for at benytte kollektive transportmidler. Samlet set vurderes planen at give mindre belastning med personbiltrafik og derved at skabe en positiv påvirkning af miljøet. Inden for de stationsnære områder og stationsnære kerneområder, f.eks. ved Farum Bytorv og Farum erhvervsområde, kan områderne dog isoleret set blive belastet med øget trafik. Hvor mange, der rent faktisk vil benytte bil eller offentlig transport, afhænger af virksomhedstype, arbejdskraftens sammensætning og den konkrete virksomhed. En bevidst strategi for placering af intensive byfunktioner, herunder større kontorarbejdspladser, i de stationsnære områder kan understøtte en balance mellem virksomheder i kommunen og ansatte med bopæl i kommunen. Hermed er der skabt mulighed for at mindske den stigende personbiltrafik og trængsel på de overordnede veje. En øget trafik til de stationsnære områder og stationsnære kerneområder vurderes ikke til at skabe væsentlige fremkommelighedsproblemer. Der er i dag fremkommelighedsproblemer i myldretiden på Frederiksborgvej, Stavnsholtvej og Farum Hovedgade i Farum. Her hænger fremkommelighedsproblemerne sammen med den kraftige belastning af Hillerødmotorvejen, der medfører, at en del trafikanter vælger alternative ruter som f.eks. Frederiksborgvej gennem Farum. Alternativ 0-løsning Hvis man ikke udlagde stationsnære områder og stationsnære kerneområder til intensive byfunktioner, ville der fortsat være et incitament til en øget personbiltrafik og kraftig belastning af f.eks. Hillerødmotorvejen, der medfører øget trafik på bl.a. Frederiksborgvej. Planlægning af stationsnære områder og miljømæssig lokalisering af virksomheder er ud fra en miljøøkonomisk betragtning hensigtsmæssig. 1.7 Retsvirkninger Efter planlovens 12 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved at udøve sine beføjelser i medfør af lovgivningen. 6

8 Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. 2 Tillæggets bestemmelser I henhold til Lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august og senere ændringer - foretages følgende ændring af Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Kommuneplan 2001 for Farum Kommune: 1. Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Der udlægges stationsnære områder og stationsnære kerneområder som afgrænset og vist på kortbilag 1-5. Det stationsnære område omkring Farum station foreslås at omfatte følgende rammeområder: Etageboligområderne (1.B.10, 2.B.2, 2.B.3, 2.B.4; del af 2.B.5; 2.B.7; 2.B.6;2.B.8 ) Erhvervsområderne (del af 2.E.1;2.E.3; 2.E.5; 2.E.6; 2.E.4) Bymidten ( del af 1.C.2, 3.C.2; del af 2.C.2; 2.C.1; 2.C.3) Offentlige formål (del af 3.D.3, 2.D.3, 2.D.4, 2.D.1 ) Fritidsområder (2.F.2; 4.F.8) og en del af landzonearealet der omfatter matriklerne: 5, 55, 9a, 10, 4b, 7a, 7b, 8a, 8e, 4a(ramme 4.F.8), 4b, 4f,, 4g, 4e, 4d. Det stationsnære område kerneområde omkring Farum station foreslås at omfatte følgende rammeområder: Etageboligområderne (2.B.2, 2.B.4; 2.B.3; 1.B.1; 1.B.10, 2.B.7; 2.B.6;del af 2.B. 5) Erhvervsområdet (del af 2.E.1) bymidten (2.C.2; 2.C.1; 2.C.3; del af 1.C.2) Offentlige formål (2.D.1, 2.D.3 ). Det stationsnære område omkring Værløse station foreslås at omfatte følgende rammeområder: Etageboligområderne (B1, B15, B16, B17, B18) I bymidten /Læssevej (C1, C2) Åben lav boligområdet (B2 og del af B12) Erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej (E1) Offentlige formål (del af D5, D1) og et område ved skovlinien (B19). Det stationsnære kerneområde omkring Værløse station foreslås at omfatte følgende rammeområder: Etageboligområdet (B1, B15, del af B17), bymidten /Læssevej (C1, C2) Åben lav boligområdet (B2 og del af B12) Erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej (E1) Offentlige formål (del af D5, D1). Der udlægges ikke stationsnære områder i Hareskovby. 2. Placering af intensive byfunktioner Intensive byfunktioner, herunder blandt andet kontorvirksomheder med et etageareal over m 2, må kun placeres indenfor de stationsnære områder og fortrinsvis i de stationsnære kerneområder. Større kontorbyggerier over etagemeter kan dog placeres i de stationsnære områder, hvis der redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til det stationsnære kerneområde. Fingerplanen angiver følgende virkemidler: Et begrænset udbud af parkeringspladser suppleret med forskellige former for mobility management, som f.eks. direkte tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger mv. 7

9 Der kan uden videre planlægges for større kontorbyggerier over etagemeter i det stationsnære område i større afstand fra stationerne end de 600 m, hvis én af følgende situationer gør sig gældende: 1. Kommunen vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde i den pågældende egn (dvs. inklusiv ved stationer i nabokommuner på samme banestrækning). 2. Kommunen fastlægger normer for maksimalt antal parkeringspladser, som afhænger af stationens beliggenhed i fingerbystrukturen: højest 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal erhvervsbyggeri ved knudepunktsstation, og højest 1 parkeringsplads pr. 40 m 2 etageareal erhvervsbyggeri ved øvrige stationer. 3. Det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme opført før. 1. januar Vedtagelsespåtegning Furesø Kommunes byråd har den 26. marts vedtaget at offentliggøre forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune i henhold til planlovens 27. Forslaget offentliggøres i perioden fra den 17. juni til den 19. august Kommentarer og bemærkninger til planforslaget sendes til Furesø Kommune senest den 19. august Kortbilag Bilag 1. Oversigt over stationsnære områder i Furesø Kommune Bilag 2. Stationsnære områder i Farum Bilag 3. Stationsnære kerneområder i Farum Bilag 4. Stationsnære områder i Værløse Bilag 5. Stationsnære kerneområder i Værløse 8

10 Bilag 2 4 FA 4.F.8 Fa 2.E.6 FA 2.F.2 FA 2.D.4 Fa 2.E.4 Fa 2.E.5 Fa 2.E.3 Fa 2.E.1 Fa 2.F.2 Fa 1.B.17 FA 2.B.5 Fa 2.B.8 Fa 2.D.3 Fa 2.B.4 Fa 3.C.2 Fa 2.B.7 Fa 2.C.3 Fa 2.C.1 Fa 4 FA 3.D.3 FA 1.B.10 Fa 2.B.3 Fa 1.C.2 FA S 2.B.6 Fa 2.C.2 Fa 2.B.2 Fa 2.D.1 Fa 2.L.1 FA Stationsnært område Kerneområde Cirkelslag på 600 m og 1200 m Stationsnære områder og stationsnære kerneområder samt principielle cirkelslag på m og 600 m fra S-tog station Farum

11 2.D.4 Fa Bilag 3 2.F.2 FA 2.E.4 Fa 2.E.6 FA 2.E.5 Fa 2.F.2 Fa 2.E.1 Fa 2.B.5 Fa 2.D.3 Fa 2.B.4 Fa 4 FA 3.C.2 Fa 2.C.3 Fa 2.C.1 Fa 2.B.7 Fa 1.B.10 Fa 1.C.2 FA S 2.C.2 Fa 2.B.3 Fa 2.D.1 Fa 2.B.6 Fa 2.B.2 Fa 2.L.1 FA Stationsnært område Kerneområde Cirkelslag på 600 m og 1200 m Stationsnære kerneområder i Farum S-tog station Farum er knudepunktstation

12 Bilag 4 B16 VL B18 VL B17 VL B2 VL D1 VL B17 VL B12 VL D5 VL B19 VL E1 VL C2 VL S C1 VL S B1 VL B15 VL Stationsnært område Kerneområde Cirkelslag på 600 m og 1200 m Stationsnære områder og stationsnære kerneområder i Værløse samt principielle cirkelslag på m og 600 m fra S-tog station Værløse

13 Bilag 5 B16 VL B18 VL B17 VL B2 VL D1 VL B17 VL B12 VL D5 VL E1 VL C2 VL S C1 VL S B1 VL B15 VL Stationsnært område Kerneområde Cirkelslag på 600 m og 1200 m Stationsnære kerneområder i Værløse

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat. September 2008. Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune

ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat. September 2008. Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat September 2008 rev. januar 2009 Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune ABCD-modellen som afsæt for den bybygning og bymønster Kuben Management Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere