LegioControl Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LegioControl Brugermanual"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt en... 4 Maskinens betegnelse... 5 Maskinskilt... 5 Teknologisk baggrund... 5 Garanti... 5 Advarsler Generelt Montering & igangsætning... 7 Sikkerhedsdatablad Activ-OX Sikkerhedsdatablad Activ Produktet Formålsbestemt anvendelse Anlæggets opbygning Lokale & rådighedsafstande Effektiv cirkulation Forberedelse af produktet til anvendelse Transport Montering, tilslutning og igangsætning VVS montage Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Vandtilslutning Elektrisk installation Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

3 Tilslutning Styreskab Igangsætning Inden opstart af anlæg Opstart af anlæg Påfyldning og skift af forbrugsstoffer Udluftning af doseringspumpe Drift Drift Nulstilling af værdier og alarmer Alarm Ændring og genprogrammering af driftsparametre PLC-struktur oversigt Rengøring af anlægget Vedligeholdelse og Service Vedligeholdelse Pumper Injektionsventilhus Sugelance Tilbagestrømssikring Funktionskontrol af tilbagestrømssikring Fejlsøgning Bortskaffelse Bilag A. Generel information Bilag B. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Bilag C. El-dokumentation Bilag D. Overensstemmelseserklæring Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

4 1. Generelt 1.1 en Denne brugermanual er Guldager A/S originale brugermanual gældende for LegioControl og henvender sig til slutbrugeren. Manualen bør gennemlæses grundigt, inden anlægget tages i brug og opbevares synligt nær anlægget. Formålet med denne brugermanual er at sikre korrekt installation, brug, håndtering og vedligeholdelse af LegioControl. Det er arbejdsgiverens (Ejer af LegioControl ) forpligtelse at sikre at alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere LegioControl, har læst brugermanualen; som minimum de dele af den, der er relevante for deres arbejde. Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere LegioControl pligt til selv at søge informationer i brugermanualen. Komplet dokumentation bør følge produktet ved eventuelt ejerskifte. Hvis der skulle blive fremstillet tillæg til denne manual, bør de opbevares sammen med manualen. Er der spørgsmål til manualen eller til driften af anlægget, står vi altid til rådighed med yderligere oplysninger. Guldager A/S Hejrevang Allerød Telefon: Hjemmeside: Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

5 1.2 Maskinens betegnelse Enhedens fulde betegnelse er LegioControl 1.3 Maskinskilt Figur 1: Maskinskilt 1.4 Teknologisk baggrund Guldager s LegioControl er et kompakt og integreret doserings- og styringssystem til løbende forebyggelse mod Legionella i varmtvandssystemer. LegioControl beskytter ikke kun varmtvandsbeholderen, men hele rørsystemet. På den måde sikres, at der ikke opstår vækst af Legionella bakterier ved drift af anlægget, hverken i det cirkulerende vand eller ved tappestederne. 1.5 Garanti Guldager A/S yder en garanti på 12 måneder på samtlige af anlæggets mekaniske komponenter samt på anlæggets mekaniske konstruktion. Garantien er gældende fra overdragelsesdatoen. Inden for denne periode udbedres eller efterleveres alle komponenter, der måtte blive ubrugelige på grund af fejlkon Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

6 struktion, materialefejl eller mangelfuld udførelse. Undtaget herfor er defekter, grundet fejltilslutning eller forsyningssvigt. Guldager A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen: a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i køberens besiddelse, b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Garantien bortfalder såfremt der foretages ændringer på anlægget uden skriftlig godkendelse af Guldager A/S. Ligeledes bortfalder garantien, såfremt der monteres uoriginale reserve- og sliddele. 1.6 Advarsler Generelt Anlægget må kun benyttes, såfremt anlægget er i forsvarlig stand og kun til anlæggets normale anvendelsesformål, se 2.1. Ved ukyndig anvendelse er det til trods for alle tekniske sikkerhedsanordninger, personligt beskyttelsesudstyr og optimale organisationsmæssige forholdsregler, ikke muligt helt at udelukke skade på materiel eller endda personskade. Skulle der trods alle sikkerhedsforanstaltninger opstå et uheld, skal Guldager A/S informeres, således at vi med henblik på afklaring af årsag, kan gennemgå forholdene på anlægget, så eventuelle eksisterende rest risici kan reduceres til et minimum Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

7 1.6.2 Montering & igangsætning Montering skal foretages af autoriseret personale og overholde gældende lovgivning samt anvisninger i denne manual. Igangsætning bør foretages af instrueret personale iht. kap. 5 i denne manual Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

8 1.7 Sikkerhedsdatablad Activ-OX 20 PRODUKTNAVN: ACTIV-OX IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Kemisk identitet: Leverandør: Stabiliseret opløsning med natriumklorit og natriumhypoklorit Guldager A/S Hejrevang Allerød Tlf Anvendelse Desinfektion 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet indeholder en blanding af natriumklorit 2,7% og natriumhypoklorit 2,0% Symboler, R og S-sætninger: se pkt FAREIDENTIFIKATION Er helbredsskadeligt og forårsager hudirritation. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Ætsningsfare 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelt: Indånding: Ved hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: I alle tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer bør der søges mere information. Undgå yderligere berøring med produktet, sørg for hvile og varme. Søg læge for behandling af symptomer. Ved dannelse af klordioxid søg frisk luft. Giv kunstigt åndedræt ved manglende vejrtrækning. Ved besværet vejrtrækning gives ilt. Patienten holdes med overkroppen i halvvejs siddestilling. Søg læge. Skyl grundigt med vand og fjern gennemvædet tøj. Søg læge. Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet Skyl straks munden og drik rigelig vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet. Fremkald ikke opkastning. 5. BRANDBEKÆMPELSE Brandslukningsmidler: Farlige forbrændingsprodukter: Specielt brandslukningsudstyr: Vand eller vandtåge. Klordioxid Brug luftforsynet åndedrætsværn 6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP Personlige forholdsregler: Miljømæssige forholdsregler: Rengøringsprocedure: 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering: Opbevaring: Brug passende beskyttelsesdragt Undgå udledning til vand- eller afløb Større udslip: Evakuer området, undgå kontakt med syrer, saml væsken op, hæld den på lukkede beholdere. Undgå indtørring. Mindre udslip: Skyl med vand for at fortynde og gennemskyl det forurenede afløb. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Opbevares tørt og køligt. Undgå temperaturer over 45 C og under frysepunktet, inddampning til tør tilstand, og udsættelse for sollys. Opbevares adskilt fra syreholdige stoffer. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Klordioxid Eksponeringsgrænse (8 timer) 0.1ppm Type OES (10 min.) 0.3ppm Beskyttelsesforanstaltninger Indånding: Hænder: Øjne: Hud: Ved betydelig eksponering bæres luftforsynet åndedrætsværn Benyt beskyttelseshandsker Brug beskyttelsesbriller Bær beskyttelsesbeklædning 8 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

9 9. FYSISK/KEMISKE EGENSKABER Udseende farveløs bleggrøn væske ph >13 Opløselighed i vand Total Lugt Stikkende lugt Kogepunkt/kogeinterval Ikke fastlagt Smeltepunkt/smelteinterval Ikke tilgængeligt Antændelsespunkt Ikke tilgængelig Brændbarhed Ikke brændbar Selvantændelighed Ikke tilgængelig Eksplosive egenskaber Ikke tilgængelig Oxideringsegenskaber Ikke tilgængelig Damptryk Ikke fastlagt Relativ densitet STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Langsomt nedbrydelig ved over 50 C Undgå : Direkte sollys, varme Undgå flg. materialer: Stærke syrer, iltnings- og reduktionsmidler samt organisk materiale. Farlige nedbrydningsprodukter: Klordioxid 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) Indtagelse: Hudkontakt: Hudoptagelse: Indånding: Lav forgiftningsrate mundtlig LD50> 5000 mg/kg (estimeret) Vedvarende kontakt forårsager mindre irritationer Kan sandsynligvis ikke optages gennem huden i giftige mængder Indånding af dampe kan irritere næse og svælg. Indånding af frit Cl02 fra aktiveret stof kan medføre åndedrætsirritation. 12. MILJØOPLYSNINGER Miljømæssige effekter Kan være giftig for fisk (1ppm frit Cl2 giftigt for alle fisk) Mobilitet Vandopløselig Nedbrydelighed - Bioakkumulativt potentiale Intet bevis for bioakkumulation Marine forureningsfaktor BORTSKAFFELSESHENSYN Produkt : Beholder: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Skyl tom beholder grundigt med vand før bortskaffelse 14. TRANSPORTOPLYSNINGER LAND TRANSPORT HI nr. 80 UN klasse 8 EAC 2 X UN Nr Pakke Gruppe III SEA TRANSPORT UN Nr Klasse 8 Pakke Gruppe III Marineforurenende stof Nej EMS 8-15 MFAG 760 IMDG Code PSN Samme som ovenfor 15. LOVMÆSSIGE OPLYSNINGER Kemisk identifikation: EEC Nr. Symbol(er) Risikoforskrift(er) Sikkerhedsforskrift(er) Stabiliseret opløsning med natrium klorit og natriumhypoklorit Ikke tilgængelig Xi irriterende R32 udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre R41 Risiko for alvorlige øjenskader S14 Opbevares adskilt fra syrer S24/25 Undgå øjen- og hudkontakt S36/37/39 - Brug beskyttelsesbeklædning, -handsker og briller samt ansigtsskærm 9 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

10 16. ØVRIGE OPLYSNINGER ACTIV-OX er et registeret varemærke, der tilhører FEEDWATER Ltd. Patentansøgning indsendt. Dato: Udgave: Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

11 1.8 Sikkerhedsdatablad Activ-8 PRODUKTNAVN: ACTIV-8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Kemisk identitet: Fortyndet opløsning af blandede uorganiske syrer. Leverandør: Guldager A/S Hejrevang Allerød 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet indeholder en blanding af fortyndede uorganiske syrer. R og S-sætninger: Se pkt FAREIDENTIFIKATION Produktet er klassificeret som ufarligt, kan dog irritere hud og øjne ved længerevarende kontakt. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelt: Ved hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: I alle tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer bør der søges mere information. Undgå yderligere berøring med stoffet, sørg for hvile og varme. Søg læge for behandling af symptomer. Skyl grundigt med vand og fjern gennemvædet tøj. Søg læge. Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet. Skyl straks munden og drik rigelig vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg læge og medbring dette sikkerhedsdatablad. Fremkald ikke opkastning. 5. BRANDBEKÆMPELSE Brandslukningsmidler: Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Farlige forbrændingsprodukter: Specielt brandslukningsudstyr: Ikke brændbare, kan forårsage ætsende, giftige og eksplosive dampe ved brand. Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes. 6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP Personlige forholdsregler: Miljømæssige forholdsregler: Rengøringsprocedure: Undgå kontakt med væsken. Sørg for udluftning for at fjerne restdampe. Ved fjernelse af spildt væske bør der bæres fuld beskyttelsesdragt. Undgå udledning til vand- eller afløb. Ved mindre udslip: Fortyndet opløsning kan skylles ud i afløbet med større mængder vand. Større udslip: Sørg for opsamling i beholder koncentreret spild må ikke udledes i vand- eller afløb. Forsøg at neutralisere med et passende middel og rengør med rigelige mængder vand. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering Opbevaring Risikoen for indånding eller hudkontakt bør minimeres ved god rengøringspraksis. Oplagres i tætlukket originalemballage og ikke sammen med baser og klorholdige stoffer. Undgå temperaturer under frysepunktet. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Eksponeringsgrænse (8 timer) Ikke fastlagt Type ikke tilgængelig Beskyttelsesforanstaltninger Indånding: Hænder: Øjne: Hud: Ved høj eksponering skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes Benyt beskyttelseshandsker Brug beskyttelsesbriller Bær beskyttelsesbeklædning Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

12 9. FYSISK/KEMISKE EGENSKABER Udseende Klar farveløs til lys væske Lugt Minimal ph 1.9 Kogepunkt/Kogeinterval Ikke fastlagt Smeltepunkt/Smelteinterval Ikke fastlagt Antændelsespunkt Ikke tilgængelig Brændbarhed Ikke brændbar Selvantændelighed Ikke tilgængelig Eksplosive egenskaber Ikke tilgængelig Oxideringsegenskaber Ikke tilgængelig Damptryk Ikke fastlagt Relativ densitet 1.01 Opløselighed i vand Total Opløselighed i andre væsker Ikke fastlagt Øvrige Data Ingen 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Undgå flg. forhold Undgå flg. materialer Farlige nedbrydningsprodukter Ikke brændbar Undgå støv og temperaturer under syrefrysepunktet Alkalisk oxidationsmiddel, koncentreret sulphaminsyre ( kan reagere med metaller og frigive hydrogen) Hydrogenklorid, Klor, Phosphorpentooxid 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) Akutte påvirkninger Væske og dampe kan medføre irritation af hud, øjne, åndedræt og fordøjelse 12. MILJØOPLYSNINGER Miljømæssige effekter Forholdsvis ugiftig for levende organismer LC50 96t >2000mg/l (estimeret) Økotoksitet Høje koncentrationer i spildevand vil beskadige vandmiljøet på grund af den lave ph værdi Mobilitet - Nedbrydelighed BORTSKAFFELSESHENSYN Produkt : Beholder: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer Skyl tom beholder grundigt med vand før bortskaffelse 14. TRANSPORTOPLYSNINGER LANDTRANSPORT Varenr. Intet UN klasse ADR klasse UN nr. Pakkegruppe Proper Shipping Name (PSN) Ingen restriktioner Ingen restriktioner Intet Ingen Ingen restriktioner SØ TRANSPORT UN nr. Intet Klasse Ingen restriktioner Pakkegruppe I Ingen Marineforurenende stof Nej EMS Ikke relevant MFAG Ingen restriktioner IMDG Kode Ikke relevant PSN Samme som ovenfor 15. LOVMÆSSIGE OPLYSNINGER Kemisk identifikation: EEC Nr. Symbol(er) R og S sætninger Se ovenfor Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig(e) S26 I tilfælde af kontakt med øjnene skylles der omgående efter med rindende vand, hvorefter der søges læge. S37/39 Brug beskyttelseshandsker og briller samt ansigtsskærm 16. ØVRIGE OPLYSNINGER Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet. Dato: Udgave: Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

13 2. Produktet 2.1 Formålsbestemt anvendelse Dette anlæg er udelukkende beregnet til dosering af klordioxid. Anden anvendelse anses som ikke formålsbestemt anvendelse. For skader, der måtte opstå som følge heraf, er firmaet Guldager A/S IKKE ansvarlig. Se Bilag B. 2.2 Anlæggets opbygning LegioControl virker ved at dosere klordioxid til det kolde vand før varmtvandsbeholderen. Denne dosering sker på baggrund af vandforbruget, og styres så præcist, at den tilsatte klordioxid er forbrugt ved tappestederne, samt at hele installationen er beskyttet. Klordioxid er lugtfri og produceres i takt med forbruget ved blanding af to flydende forbrugsstoffer, et basisprodukt Activ-OX 20 og en aktivator Activ-8, begge leveret af Guldager i 25 liters dunke. Forbrugsstofferne kan udskiftes under drift. Anlægget tilsluttes en by-pass streng til den kolde vandforsyning, således at anlægget ikke lukker for strengen ved service. Foran anlægget skal der monteres en VA godkendt tilbagestrømssikring, der som minimum sikrer Medium Kategori 4, jvf. Rørcenteranvisning 015, se figur 2 pos. 1. Anlægget skal desuden tilsluttes almindelig 230 V s el-tilslutning. 1. Tilbagestrømssikring (VA godkendt) 2. Kuglehane 3. Prøvehane 4. Kuglehane 5. LegioControl 6. Kuglehane 7. Prøvehane 8. Kuglehane 9. Vandmåler 10. Injektionssted 11. Doseringspumper 12. Klordioxid måler Figur 2: PI diagram LegioControl anlæg Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

14 2.3 Lokale & rådighedsafstande I forbindelse med opstilling af anlægget, samt ved udskiftning af forbrugsstoffer, er der brug for visse minimumafstande i forhold til anlægget og det rum, hvori anlægget er installeret. Disse mål er angivet i tabel 1 og skal ses i forhold til anlæggets fysiske mål. Højde gulv til loft Friplads venstre Friplads højre Friplads bagtil Friplads fortil 2,0 m 0,75 m 0,75 m 0,10 m 1,5 m Kabinettet har dimensionerne (HxBxD) 1620 mm x 1060 mm x 500 mm Tabel 1: Friplads Figur 3: Dimensioner 2.4 Effektiv cirkulation For at sikre at klordioxiden fordeles i rørsystemet skal cirkulationen være effektiv og ensrettet, og der må ikke forekomme strenge i kredsløbet, som ikke gennemstrømmes. Ved flere parallelle systemer skal disse være korrekt indregulerede, og i mange varmtvandsanlæg kan der derfor med fordel monteres Alpha B ventiler, der automatisk regulerer cirkulationen Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

15 3. Forberedelse af produktet til anvendelse 3.1 Transport Anlægget leveres fra Guldager A/S som en samlet enhed på en palle og emballeret med folie. Anlægget må ikke udsættes for tryk og stød under transport. 3.2 Montering, tilslutning og igangsætning Montering, tilslutning og igangsætning skal foretages af autoriseret personale og overholde gældende lovgivning samt anvisninger i denne brugermanual. Se kap. 4, 5 og Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

16 4. VVS montage 4.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Jf. maskindirektivet skal Guldager A/S oplyse om, at alle inden påbegyndelse af arbejde, er forpligtet til at læse de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, se Bilag B. 4.2 Vandtilslutning Anlægget tilsluttes en by-pass streng til den kolde vandforsyning, således at anlægget ikke lukker for strengen ved service af anlægget. Ind og udgang er indv. 5/4 rørgevind. Se figur 4. For at sikre forsyningsnettet mod retursugning af forbrugsstoffer, skal der før anlægget monteres en kontrollerbar tilbagestrømssikring. Se figur 2. Indgang Udgang Figur 4: Vandtilslutning Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

17 5. Elektrisk installation 5.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Jf. maskindirektivet skal Guldager A/S oplyse om, at alle, inden påbegyndelse af arbejde, er forpligtet til at læse de grundlæggende sikkerhedsregler, se Bilag B. 5.2 Tilslutning Spænding: 1 x 230 V Forsikring: 10 A Max. elforbrug: 1 kw Tilslutning 1 x fase jord Temperatur: max 40 C 5.3 Styreskab Se bilag C komplet el-dokumentation Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

18 6. Igangsætning LegioControl anlægget er afprøvet og indstillet med en standard opsætning fra fabrikken. Det er derfor nødvendigt at kontrollere og evt. ændre på opsætningen for at tilpasse anlægget til lokale forhold. Dette foretages af Guldager A/S. 6.1 Inden opstart af anlæg Kontrol af hvorvidt alle el- og vandinstallationer er udført som beskrevet i afsnit 4 og 5. Inden opstart af LegioControl anlægget, kontrolleres at der er forbrugsstoffer i de to 25 liters dunke, og at sugelancerne i dunkene er skruet korrekt på. Tilslut 230V til anlægget. 6.2 Opstart af anlæg Når hovedafbryderen på LegioControl aktiveres, er anlægget klar til at dosere. Fra fabrikken er anlægget indstillet til at dosere 0,25mg/l. For at opnå denne koncentration er hver pumpe sat til at dosere 0,025mg/l. Ønskes den doserede mængde ændret, foretages det via PLC en af en Guldager service tekniker. Ved første start eller ved tørkørsel af forbrugsstoffer, skal begge doseringspumper udluftes. Se afsnit 5.4. Kontroller også at de to doserings pumper er indstillet til puls styring. Dette gøres ved at trykke og holde omskifter knappen (pos. 2) inde, indtil dioden (pos. 1) lyser grønt, se figur Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

19 Betjeningselementer på DDE Figur 5: Betjeningselementer på DDE pumpe Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

20 Efter tilslutning af spænding, vil display vise Out of service. I denne tilstand kan anlægget sættes i drift og de aktuelle driftsværdier (flow, doseringsmængde og ClO 2 niveau (sidst nævnte kun hvis ClO 2 sensor er installeret)) aflæses. Herfra er det også muligt at komme videre til den kodebeskyttede del af programmet. Efter tilslutning og afbrydning af anlægget på hovedafbryderen, vil anlægget starte op i den tilstand, det blev afbrudt i. Figur 6: PLC menu for driftsværdier Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

21 6.3 Påfyldning og skift af forbrugsstoffer Påfyldning og skift af forbrugsstoffer på LegioControl anlægget må kun foretages af en Guldager servicetekniker eller anden instrueret person. Ved hvert servicebesøg efterfyldes der kemikalier og samtidig kontrolleres det reelle forbrug vha. kuffertvægten og sammenlignes med forbruget angivet i PLC en. Forbruget noteres i VPA en. Sæt anlægget i Out of service ved at trykke på 0. Træk skuffen i bunden af skabet ud. Træk returslangen fra doseringspumpen op af sugelancen, og skru den sorte omløber på sugelancen løs. Skru adapteren og sugelancen løs fra dunken. Kontroller forbruget af kemikalier ved at veje kemikaliedunken med kuffertvægten, og noter forbruget i VPA en. Sammenlign med det angivne forbrug i PLC en under menupunktet Dosed volume Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

22 Udskift dunken med forbrugsstoffet og skru adapteren fast igen. Activ-OX 20 i sort dunk og gul adapter placeres i rummet til venstre. Activ-8 i blå dunk og orange adapter placeres i rummet til højre. Skub sugelancen i bund og skru den sorte omløber på sugelancen fast. Skub returslangen tilbage i sugelancen. Kontroller at adapter passer, og er strammet til. Tør spildte forbrugsstoffer op, og kontroller for knæk på slanger. Vær desuden opmærksom på at undgå knæk på slanger, når skuffen med spandene skubbes på plads igen. Nulstil forbrug i PLC/Display. Når anlægget står i Out of service tast Pil ned (6) indtil du er på skærmbilledet Reset Vol./Flow. For at nulstille værdien hold 0 nede og tast Enter. Tast Pil op (3) for at returnere til Out of service. Tast Pil til højre og derefter Enter for at sætte anlægget i In service Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

23 6.4 Udluftning af doseringspumpe For at sikre korrekt dosering af forbrugsstoffer skal serviceteknikeren foretage en udluftning af doseringspumpen før den indledende drift af pumpen og/eller efter udskiftning af dunkene med forbrugsstoffer. Tilslut spænding og sæt anlægget i Out of service ved at trykke på 0. Drej pumpens udluftningsskrue en halv omgang mod uret for at åbne udluftningsventilen. Tryk på 100 % knappen og hold den inde indtil der kommer en ubrudt strøm af væske uden bobler ud af udluftningsslangen. Drej udluftningsskruen med uret for at lukke udluftningsventilen, og slip derefter 100 % knappen. Undersøg til sidst hele enheden for væskelækage. Når anlægget står i Out of service Tast Pil til højre og derefter Enter for at returnere til In service Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

24 7. Drift 7.1 Drift. Efter opstart og under drift vil LegioControl anlægget dosere den fra fabrikken indstillede mængde, så længe der er flow igennem by-passet. Anlægget foresætter ved med at dosere, så længe der er forbrugsstoffer i de 2 dunke. Når LegioControl anlægget er In Service vil det være muligt at gennemse driftparametre ved at trykke på Info-knappen. Figur 7: PLC interface Brug Pil op/ned (3 og 6) til at bladre i menuen Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

25 Figur 8: PLC menu Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

26 7.2 Nulstilling af værdier og alarmer For adgang til denne del af programmeringen skal der indtastes en kode, jævnfør figur 8. Herefter vil det være muligt nulstille værdier og alarmer. Figur 9: Driftsværdier Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

27 For at kunne nulstille diverse værdier skal man trykke på og holde nede de 2 taster, som vises herunder, imens man står på den værdi, man ønsker at nulstille. Figur 10: Nulstilling af værdier 7.3 Alarm Dette programpunkt viser en alarmoversigt. I tilfælde af en alarm, kan operatøren bekræfte alarmen ved at taste Enter eller stoppe anlægget ved at taste 0. De første to alarmer, Activ OX20 Empty og Activ-8 Empty, fremkommer hvis forbrugsstofferne i dunkene er opbrugt, og vil sætte anlægget i Out of service. Alarmen for Injection valves fremkommer, hvis dato for planlagt vedligehold overskrides med mere end 60 dage. De resterende alarmer er til information, og vil ikke afbryde anlæggets drift. Har anlægget inkluderet SMS tjeneste, sendes alle alarmer til det tilmeldte nr. Figur 11: Alarmer Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

28 7.4 Ændring og genprogrammering af driftsparametre Ændringer i parametre skal foretages i Settings menuen. Denne del af programmet er beskyttet af en kode, jævnfør figur 8. Brug piletaster til at navigere med og Enter til at åbne og lukke de parametre der ønskes ændret. Figur 12: Ændring af parametre I Unit Number kan man angive anlæggets nr. Dosing Volume angiver den mængde i ml/l, man ønsker at dosere, og derefter vises den procentsats, man skal indstille de 2 doseringspumper til for at opnå denne doseringsmængde. Herefter kan man vælge, om man vil udføre en test af pumper eller ej. (FAT-Test). Figur 13a: Driftsparametre Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

29 Dosing Time Alarm: Hvis aktiv, fremkommer/vises en alarm, hvis der ikke har været forbrug efter et angivet antal timer. Forced Dosing: Mulighed for tvangsdosering efter et angivet antal timer. ClO 2 Sensor: Mulighed for måling af ClO 2 niveau, hvis installeret. Figur 13b: Driftsparametre Communication: Mulighed for kommunikation med SMS eller Modbus system. Modbus: 1. Network ID: Her indtastes PLC ens ID i Modbus netværket, Tryk Enter for at gemme. ID bestemmes af CTS firmaet. 2. Baudrate: Her vælges hastigheden til netværket med +/- tasten. Tryk Enter for at gemme, og PLC en vil genstarte, hvis der er fortaget ændringer. Baudrate bestemmes af CTS firmaet. Tryk i for at gå en menu tilbage Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

30 Hvis der ændres i opsætningen, vil PLC en genstarte for at bruge den nye opsætning, og der vises Initializes! - Please Wait! i displayet. SMS: Opsætning. 1. Send Set Admin. for at oprette en SMS bruger til LegioControl anlæggets telefonnummer. Anlægget svarer tilbage: LegioControl Unit xxxxx: Admin Phonenumber Set To: nnnnnnnnnn. 2. Send Start. for at starte anlægget. Anlægget svarer: LegioControl Unit xxxxx: In Service. 3. Send Stop. for at stoppe anlægget. Anlægget svarer: LegioControl Unit xxxxx: Out of Service. 4. Send Status. for at få en status fra anlægget. Anlægget svarer: Legio- Control Unit xxxxx: In/Out of Service, Flow: x.x M 3 /h, Dose: x.xxx mg/l, ClO 2 : xxxx mg/l*, Dosed Volume: x.xx L Total: xxxx.xx L. 5. Når anlægget startes/stoppes på PLC en, sender anlægget en SMS: LegioControl Unit xxxxx: Started/Stopped on Unit. 6. Efter strømsvigt sender anlægget en sms: LegioControl Unit xxxxx: Restarted after power failure. In Service/Out of Service. 7. Ved alarmer sender anlægget sms(er) med alarmen: LegioControl Unit xxxxx: Alarm: (se Alarmer ). 8. Send Alarm ok. for at bekræfte alarm(er). Anlægget svarer: Legio- Control Unit xxxxx: No Pending Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

31 Note: ingen i sms er *: ClO 2 : xxxx mg/l vises kun, hvis der er installeret ClO 2 sensor. Alarmer: Følgende alarmer stopper anlægget: 1. Activ-OX20 Empty 2. Activ-8 Empty 3. Injection valves Følgende er til info: 1. Dosing Time 2. ClO 2 Sensor 3. ClO 2 Min. 4. ClO 2 Max. 5. Activ-OX20 Low 6. Activ-8 Low 7. Low Battery Er SMS og Modbus funktionerne installeret, vil en fejl i opstarten af disse også resultere i en alarm Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

32 7.5 PLC-struktur oversigt Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

33 33 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

34 34 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

35 7.6 Rengøring af anlægget Anlægget skal holdes i rengjort stand. Bemærk at ved adskillelse og reparation af anlægget skal der være lukket for vandet, og hovedafbryderen til strømmen skal være slået fra. Vær desuden opmærksom på at der ved adskillelse kan forekomme spildte forbrugsstoffer i skab og spande. Sørg for at opsamle evt. spild og bortskaffe det iht. retningslinjerne på sikkerhedsbladene, se afsnit 1.3 og Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

36 8. Vedligeholdelse og Service 8.1 Vedligeholdelse LegioControl anlægget er udviklet til at fungere med et minimum af vedligeholdelse. Dog er en grundlæggende vedligeholdelse og service af anlæggets enheder nødvendig for at imødegå eventuelle lækager, samt for at overvåge at det reelle forbrug af additiver stemmer overens med værdierne angivet i PLC en. Regelmæssig vedligeholdelse og service som beskrevet nedenfor sikrer, at enheden altid fungerer problemfrit. 8.2 Pumper Pumperne i LegioControl (Grundfos DDE 6-10-PR) er normalt vedligeholdelsesfrie. Hvis det konstateres, at de ikke fungerer korrekt, skal pumpemekanismen eller den elektriske motor efterses, renses eller udskiftes. Membranen og de interne ventiler på hver pumpe skal udskiftes hver 2. år eller efter driftstimer for at forhindre potentielle lækager og forstoppelser (krystallisering) som følge af interaktion mellem forbrugsstofferne. Figur 14: Grundfos DDE pumpe front og bagside Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

37 8.3 Injektionsventilhus. Injektionsventilhuset bør udskiftes hver 24 måned. Derudover kan injektionsventilerne vedligeholdes ved at adskille dem og efterse og evt. udskifte fjederen og pakningen. Antal dage til næste planlagte kontrol fremgår af PLC en under Maintenance funktionen, og denne værdi skal nulstilles efter hver kontrol. Serviceintervallet på injektionsventilerne er 180 dage. 8.4 Sugelance. Sugelancen bør efterses samtidigt med injektionsventilerne. Ved eftersyn adskilles bundsi, og pakning kontrolleres. Delene udskiftes efter behov. Eftersynet afsluttes ved at nulstille Maintenance funktionen, se afsnit Tilbagestrømssikring. LegioControl anlægget er udstyret med en tilbagestrømsikring (Honeywell BA295). For at sikre optimal funktion skal tilbageløbssikringen funktionskontrolleres med tryk-testsæt (TKA295) hver 6. måned. Returventiler på ind- og afgangsside bør udskiftes efter 1-3 års drift Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

38 Tests LegioControl Handlinger Noter tryk (bar) Observer resultat af handlinger Instruktioner Gå til: Figur 15: Tryk-testsæt og tilbagestrømssikring Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

LegioControl Brugermanual

LegioControl Brugermanual Brugermanual Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Brugermanualen... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlægget... 5 2.1 Formålsbestemt anvendelse... 5 2.2 Anlæggets opbygning... 5

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Version 1.0, oktober 2012 Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Brugsvejledning Inden Okkerrens tilsættes skal klorindholdet være 0 mg/l

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

UniSoft KT UniSoft Mini. Brugermanual

UniSoft KT UniSoft Mini. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 en...3 1.2 Formålsbestemt anvendelse...3 1.3 Teknologisk baggrund...3 2. Anlægsspecifikation... 5 2.1 Tekniske data...5 2.2 Regenerationsdisc...6 3. VVS montage...

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner.

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Version 1.0, september 2012 Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Beskrivelse Pulver der anvendes til at reducere et for stort indhold af klor eller brom. Indholdet af frit klor må højst være

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Uldvask Anvendelse: Til tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1960 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Produktnavn: ivarplank Kantmaling Side: 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarplank Cedral kantmaling - Vare nr. 670XXXXXXX Anvendelse: Maling til reparationer

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Telefon: 75 45 48 28 Fax.: 76 11 50 80 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Vare nr. 1971 Maskinopvasketabs Anvendelse: Til service opvask i maskine. Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Toilet rens Anvendelse: Til rengøring af toiletkummer. Vare nr. 1953 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato:

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato: SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: REN DUFT WC Produktkode: 2026 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 26.07.2007 Kontaktdata: Minatol ApS

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Klorrent Type: Desinficerende rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Til desinfektion og rengøring af alle klorbestandige overflader, såsom redskaber, maskiner, inventar m.m. Er også velegnet til blegning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Producent/leverandør oplysning Producent/leverandør: Sika Danmark A/S Gade/postbox: Præstemosevej 2-4

Producent/leverandør oplysning Producent/leverandør: Sika Danmark A/S Gade/postbox: Præstemosevej 2-4 Leverandørbrugsanvisning efter dir. 2001/58/EC og At's bekg. 559/2002 Trykkedato: $$Date Side: 1/6 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Oplysninger om produktet Handelsnavn Sika Viscocrete-22

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema tøjvaske tabs. Dato: 04-01-2012 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: CZS-595

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PVA indpakkede tabletter i kartonæsker.

SIKKERHEDSDATABLAD. PVA indpakkede tabletter i kartonæsker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema 1000 Opvasketabs 5i1 Dato: 09.01.12 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: DW3967 IC/W/TC Maskinopvasketablet

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Eddikerens Anvendelse: Til rengøring af køkken og bad. Vare nr. 1951 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1812992 Revideret den: 6-6-2006 Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Saltsyre 30 % Anvendelse: Opløsningsmiddel

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde)

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde) 1. Identifikation af produktet og leverandøren Navn: FRESH WC Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf. 75223333 (kontaktes ved nødstilfælde) Producent: BUCK-Kemie GmbH, Hertzstr. 1,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Brandhæmmende produkt Emballage: Leverandør: TA Consult A/S Niels Andersens Vej 25 2900 hellerup 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112 Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY Side: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY PR-Nr.: Anvendelse: Glidemiddel til plastrør Emballage: 400

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk AGROS Clopyralid 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: Aros Clopyrald Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN KEMISK NAVN Air-bag modules Varenummer 1327029 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Produktnavn: ivarcem 700T, Villacem 702 Side: 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarcem 700T, Villacem 702 Anvendelse: Tag og facade beklædning. Leverandør: ivarsson

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarit Unico Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Unico Anvendelse: Vådrumsplade Leverandør: ivarsson & Co A/S Tlf.: 73 66 19 99 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL 2IN1 RENGØRING & DESINFEKTION Pr.nr.: 2225650 Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 1270919 Anvendelse: Rengøringsmiddel til PUR skum Emballage:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31 Produktnavn: Equitone Linea Side: 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Equitone Linea Anvendelse: Facadebeklædning Leverandør: ivarsson a/s, Kometvej 36, 6230 Rødekro,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L.

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L. Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089390010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere