LegioControl Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LegioControl Brugermanual"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt en... 4 Maskinens betegnelse... 5 Maskinskilt... 5 Teknologisk baggrund... 5 Garanti... 5 Advarsler Generelt Montering & igangsætning... 7 Sikkerhedsdatablad Activ-OX Sikkerhedsdatablad Activ Produktet Formålsbestemt anvendelse Anlæggets opbygning Lokale & rådighedsafstande Effektiv cirkulation Forberedelse af produktet til anvendelse Transport Montering, tilslutning og igangsætning VVS montage Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Vandtilslutning Elektrisk installation Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

3 Tilslutning Styreskab Igangsætning Inden opstart af anlæg Opstart af anlæg Påfyldning og skift af forbrugsstoffer Udluftning af doseringspumpe Drift Drift Nulstilling af værdier og alarmer Alarm Ændring og genprogrammering af driftsparametre PLC-struktur oversigt Rengøring af anlægget Vedligeholdelse og Service Vedligeholdelse Pumper Injektionsventilhus Sugelance Tilbagestrømssikring Funktionskontrol af tilbagestrømssikring Fejlsøgning Bortskaffelse Bilag A. Generel information Bilag B. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Bilag C. El-dokumentation Bilag D. Overensstemmelseserklæring Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

4 1. Generelt 1.1 en Denne brugermanual er Guldager A/S originale brugermanual gældende for LegioControl og henvender sig til slutbrugeren. Manualen bør gennemlæses grundigt, inden anlægget tages i brug og opbevares synligt nær anlægget. Formålet med denne brugermanual er at sikre korrekt installation, brug, håndtering og vedligeholdelse af LegioControl. Det er arbejdsgiverens (Ejer af LegioControl ) forpligtelse at sikre at alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere LegioControl, har læst brugermanualen; som minimum de dele af den, der er relevante for deres arbejde. Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere LegioControl pligt til selv at søge informationer i brugermanualen. Komplet dokumentation bør følge produktet ved eventuelt ejerskifte. Hvis der skulle blive fremstillet tillæg til denne manual, bør de opbevares sammen med manualen. Er der spørgsmål til manualen eller til driften af anlægget, står vi altid til rådighed med yderligere oplysninger. Guldager A/S Hejrevang Allerød Telefon: Hjemmeside:www.guldager.com 4 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

5 1.2 Maskinens betegnelse Enhedens fulde betegnelse er LegioControl 1.3 Maskinskilt Figur 1: Maskinskilt 1.4 Teknologisk baggrund Guldager s LegioControl er et kompakt og integreret doserings- og styringssystem til løbende forebyggelse mod Legionella i varmtvandssystemer. LegioControl beskytter ikke kun varmtvandsbeholderen, men hele rørsystemet. På den måde sikres, at der ikke opstår vækst af Legionella bakterier ved drift af anlægget, hverken i det cirkulerende vand eller ved tappestederne. 1.5 Garanti Guldager A/S yder en garanti på 12 måneder på samtlige af anlæggets mekaniske komponenter samt på anlæggets mekaniske konstruktion. Garantien er gældende fra overdragelsesdatoen. Inden for denne periode udbedres eller efterleveres alle komponenter, der måtte blive ubrugelige på grund af fejlkon Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

6 struktion, materialefejl eller mangelfuld udførelse. Undtaget herfor er defekter, grundet fejltilslutning eller forsyningssvigt. Guldager A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen: a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i køberens besiddelse, b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Garantien bortfalder såfremt der foretages ændringer på anlægget uden skriftlig godkendelse af Guldager A/S. Ligeledes bortfalder garantien, såfremt der monteres uoriginale reserve- og sliddele. 1.6 Advarsler Generelt Anlægget må kun benyttes, såfremt anlægget er i forsvarlig stand og kun til anlæggets normale anvendelsesformål, se 2.1. Ved ukyndig anvendelse er det til trods for alle tekniske sikkerhedsanordninger, personligt beskyttelsesudstyr og optimale organisationsmæssige forholdsregler, ikke muligt helt at udelukke skade på materiel eller endda personskade. Skulle der trods alle sikkerhedsforanstaltninger opstå et uheld, skal Guldager A/S informeres, således at vi med henblik på afklaring af årsag, kan gennemgå forholdene på anlægget, så eventuelle eksisterende rest risici kan reduceres til et minimum Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

7 1.6.2 Montering & igangsætning Montering skal foretages af autoriseret personale og overholde gældende lovgivning samt anvisninger i denne manual. Igangsætning bør foretages af instrueret personale iht. kap. 5 i denne manual Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

8 1.7 Sikkerhedsdatablad Activ-OX 20 PRODUKTNAVN: ACTIV-OX IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Kemisk identitet: Leverandør: Stabiliseret opløsning med natriumklorit og natriumhypoklorit Guldager A/S Hejrevang Allerød Tlf Anvendelse Desinfektion 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet indeholder en blanding af natriumklorit 2,7% og natriumhypoklorit 2,0% Symboler, R og S-sætninger: se pkt FAREIDENTIFIKATION Er helbredsskadeligt og forårsager hudirritation. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Ætsningsfare 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelt: Indånding: Ved hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: I alle tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer bør der søges mere information. Undgå yderligere berøring med produktet, sørg for hvile og varme. Søg læge for behandling af symptomer. Ved dannelse af klordioxid søg frisk luft. Giv kunstigt åndedræt ved manglende vejrtrækning. Ved besværet vejrtrækning gives ilt. Patienten holdes med overkroppen i halvvejs siddestilling. Søg læge. Skyl grundigt med vand og fjern gennemvædet tøj. Søg læge. Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet Skyl straks munden og drik rigelig vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet. Fremkald ikke opkastning. 5. BRANDBEKÆMPELSE Brandslukningsmidler: Farlige forbrændingsprodukter: Specielt brandslukningsudstyr: Vand eller vandtåge. Klordioxid Brug luftforsynet åndedrætsværn 6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP Personlige forholdsregler: Miljømæssige forholdsregler: Rengøringsprocedure: 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering: Opbevaring: Brug passende beskyttelsesdragt Undgå udledning til vand- eller afløb Større udslip: Evakuer området, undgå kontakt med syrer, saml væsken op, hæld den på lukkede beholdere. Undgå indtørring. Mindre udslip: Skyl med vand for at fortynde og gennemskyl det forurenede afløb. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Opbevares tørt og køligt. Undgå temperaturer over 45 C og under frysepunktet, inddampning til tør tilstand, og udsættelse for sollys. Opbevares adskilt fra syreholdige stoffer. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Klordioxid Eksponeringsgrænse (8 timer) 0.1ppm Type OES (10 min.) 0.3ppm Beskyttelsesforanstaltninger Indånding: Hænder: Øjne: Hud: Ved betydelig eksponering bæres luftforsynet åndedrætsværn Benyt beskyttelseshandsker Brug beskyttelsesbriller Bær beskyttelsesbeklædning 8 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

9 9. FYSISK/KEMISKE EGENSKABER Udseende farveløs bleggrøn væske ph >13 Opløselighed i vand Total Lugt Stikkende lugt Kogepunkt/kogeinterval Ikke fastlagt Smeltepunkt/smelteinterval Ikke tilgængeligt Antændelsespunkt Ikke tilgængelig Brændbarhed Ikke brændbar Selvantændelighed Ikke tilgængelig Eksplosive egenskaber Ikke tilgængelig Oxideringsegenskaber Ikke tilgængelig Damptryk Ikke fastlagt Relativ densitet STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Langsomt nedbrydelig ved over 50 C Undgå : Direkte sollys, varme Undgå flg. materialer: Stærke syrer, iltnings- og reduktionsmidler samt organisk materiale. Farlige nedbrydningsprodukter: Klordioxid 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) Indtagelse: Hudkontakt: Hudoptagelse: Indånding: Lav forgiftningsrate mundtlig LD50> 5000 mg/kg (estimeret) Vedvarende kontakt forårsager mindre irritationer Kan sandsynligvis ikke optages gennem huden i giftige mængder Indånding af dampe kan irritere næse og svælg. Indånding af frit Cl02 fra aktiveret stof kan medføre åndedrætsirritation. 12. MILJØOPLYSNINGER Miljømæssige effekter Kan være giftig for fisk (1ppm frit Cl2 giftigt for alle fisk) Mobilitet Vandopløselig Nedbrydelighed - Bioakkumulativt potentiale Intet bevis for bioakkumulation Marine forureningsfaktor BORTSKAFFELSESHENSYN Produkt : Beholder: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Skyl tom beholder grundigt med vand før bortskaffelse 14. TRANSPORTOPLYSNINGER LAND TRANSPORT HI nr. 80 UN klasse 8 EAC 2 X UN Nr Pakke Gruppe III SEA TRANSPORT UN Nr Klasse 8 Pakke Gruppe III Marineforurenende stof Nej EMS 8-15 MFAG 760 IMDG Code PSN Samme som ovenfor 15. LOVMÆSSIGE OPLYSNINGER Kemisk identifikation: EEC Nr. Symbol(er) Risikoforskrift(er) Sikkerhedsforskrift(er) Stabiliseret opløsning med natrium klorit og natriumhypoklorit Ikke tilgængelig Xi irriterende R32 udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre R41 Risiko for alvorlige øjenskader S14 Opbevares adskilt fra syrer S24/25 Undgå øjen- og hudkontakt S36/37/39 - Brug beskyttelsesbeklædning, -handsker og briller samt ansigtsskærm 9 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

10 16. ØVRIGE OPLYSNINGER ACTIV-OX er et registeret varemærke, der tilhører FEEDWATER Ltd. Patentansøgning indsendt. Dato: Udgave: Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

11 1.8 Sikkerhedsdatablad Activ-8 PRODUKTNAVN: ACTIV-8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Kemisk identitet: Fortyndet opløsning af blandede uorganiske syrer. Leverandør: Guldager A/S Hejrevang Allerød 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet indeholder en blanding af fortyndede uorganiske syrer. R og S-sætninger: Se pkt FAREIDENTIFIKATION Produktet er klassificeret som ufarligt, kan dog irritere hud og øjne ved længerevarende kontakt. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelt: Ved hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: I alle tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer bør der søges mere information. Undgå yderligere berøring med stoffet, sørg for hvile og varme. Søg læge for behandling af symptomer. Skyl grundigt med vand og fjern gennemvædet tøj. Søg læge. Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet. Skyl straks munden og drik rigelig vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg læge og medbring dette sikkerhedsdatablad. Fremkald ikke opkastning. 5. BRANDBEKÆMPELSE Brandslukningsmidler: Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Farlige forbrændingsprodukter: Specielt brandslukningsudstyr: Ikke brændbare, kan forårsage ætsende, giftige og eksplosive dampe ved brand. Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes. 6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP Personlige forholdsregler: Miljømæssige forholdsregler: Rengøringsprocedure: Undgå kontakt med væsken. Sørg for udluftning for at fjerne restdampe. Ved fjernelse af spildt væske bør der bæres fuld beskyttelsesdragt. Undgå udledning til vand- eller afløb. Ved mindre udslip: Fortyndet opløsning kan skylles ud i afløbet med større mængder vand. Større udslip: Sørg for opsamling i beholder koncentreret spild må ikke udledes i vand- eller afløb. Forsøg at neutralisere med et passende middel og rengør med rigelige mængder vand. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering Opbevaring Risikoen for indånding eller hudkontakt bør minimeres ved god rengøringspraksis. Oplagres i tætlukket originalemballage og ikke sammen med baser og klorholdige stoffer. Undgå temperaturer under frysepunktet. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Eksponeringsgrænse (8 timer) Ikke fastlagt Type ikke tilgængelig Beskyttelsesforanstaltninger Indånding: Hænder: Øjne: Hud: Ved høj eksponering skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes Benyt beskyttelseshandsker Brug beskyttelsesbriller Bær beskyttelsesbeklædning Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

12 9. FYSISK/KEMISKE EGENSKABER Udseende Klar farveløs til lys væske Lugt Minimal ph 1.9 Kogepunkt/Kogeinterval Ikke fastlagt Smeltepunkt/Smelteinterval Ikke fastlagt Antændelsespunkt Ikke tilgængelig Brændbarhed Ikke brændbar Selvantændelighed Ikke tilgængelig Eksplosive egenskaber Ikke tilgængelig Oxideringsegenskaber Ikke tilgængelig Damptryk Ikke fastlagt Relativ densitet 1.01 Opløselighed i vand Total Opløselighed i andre væsker Ikke fastlagt Øvrige Data Ingen 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Undgå flg. forhold Undgå flg. materialer Farlige nedbrydningsprodukter Ikke brændbar Undgå støv og temperaturer under syrefrysepunktet Alkalisk oxidationsmiddel, koncentreret sulphaminsyre ( kan reagere med metaller og frigive hydrogen) Hydrogenklorid, Klor, Phosphorpentooxid 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) Akutte påvirkninger Væske og dampe kan medføre irritation af hud, øjne, åndedræt og fordøjelse 12. MILJØOPLYSNINGER Miljømæssige effekter Forholdsvis ugiftig for levende organismer LC50 96t >2000mg/l (estimeret) Økotoksitet Høje koncentrationer i spildevand vil beskadige vandmiljøet på grund af den lave ph værdi Mobilitet - Nedbrydelighed BORTSKAFFELSESHENSYN Produkt : Beholder: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer Skyl tom beholder grundigt med vand før bortskaffelse 14. TRANSPORTOPLYSNINGER LANDTRANSPORT Varenr. Intet UN klasse ADR klasse UN nr. Pakkegruppe Proper Shipping Name (PSN) Ingen restriktioner Ingen restriktioner Intet Ingen Ingen restriktioner SØ TRANSPORT UN nr. Intet Klasse Ingen restriktioner Pakkegruppe I Ingen Marineforurenende stof Nej EMS Ikke relevant MFAG Ingen restriktioner IMDG Kode Ikke relevant PSN Samme som ovenfor 15. LOVMÆSSIGE OPLYSNINGER Kemisk identifikation: EEC Nr. Symbol(er) R og S sætninger Se ovenfor Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig(e) S26 I tilfælde af kontakt med øjnene skylles der omgående efter med rindende vand, hvorefter der søges læge. S37/39 Brug beskyttelseshandsker og briller samt ansigtsskærm 16. ØVRIGE OPLYSNINGER Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet. Dato: Udgave: Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

13 2. Produktet 2.1 Formålsbestemt anvendelse Dette anlæg er udelukkende beregnet til dosering af klordioxid. Anden anvendelse anses som ikke formålsbestemt anvendelse. For skader, der måtte opstå som følge heraf, er firmaet Guldager A/S IKKE ansvarlig. Se Bilag B. 2.2 Anlæggets opbygning LegioControl virker ved at dosere klordioxid til det kolde vand før varmtvandsbeholderen. Denne dosering sker på baggrund af vandforbruget, og styres så præcist, at den tilsatte klordioxid er forbrugt ved tappestederne, samt at hele installationen er beskyttet. Klordioxid er lugtfri og produceres i takt med forbruget ved blanding af to flydende forbrugsstoffer, et basisprodukt Activ-OX 20 og en aktivator Activ-8, begge leveret af Guldager i 25 liters dunke. Forbrugsstofferne kan udskiftes under drift. Anlægget tilsluttes en by-pass streng til den kolde vandforsyning, således at anlægget ikke lukker for strengen ved service. Foran anlægget skal der monteres en VA godkendt tilbagestrømssikring, der som minimum sikrer Medium Kategori 4, jvf. Rørcenteranvisning 015, se figur 2 pos. 1. Anlægget skal desuden tilsluttes almindelig 230 V s el-tilslutning. 1. Tilbagestrømssikring (VA godkendt) 2. Kuglehane 3. Prøvehane 4. Kuglehane 5. LegioControl 6. Kuglehane 7. Prøvehane 8. Kuglehane 9. Vandmåler 10. Injektionssted 11. Doseringspumper 12. Klordioxid måler Figur 2: PI diagram LegioControl anlæg Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

14 2.3 Lokale & rådighedsafstande I forbindelse med opstilling af anlægget, samt ved udskiftning af forbrugsstoffer, er der brug for visse minimumafstande i forhold til anlægget og det rum, hvori anlægget er installeret. Disse mål er angivet i tabel 1 og skal ses i forhold til anlæggets fysiske mål. Højde gulv til loft Friplads venstre Friplads højre Friplads bagtil Friplads fortil 2,0 m 0,75 m 0,75 m 0,10 m 1,5 m Kabinettet har dimensionerne (HxBxD) 1620 mm x 1060 mm x 500 mm Tabel 1: Friplads Figur 3: Dimensioner 2.4 Effektiv cirkulation For at sikre at klordioxiden fordeles i rørsystemet skal cirkulationen være effektiv og ensrettet, og der må ikke forekomme strenge i kredsløbet, som ikke gennemstrømmes. Ved flere parallelle systemer skal disse være korrekt indregulerede, og i mange varmtvandsanlæg kan der derfor med fordel monteres Alpha B ventiler, der automatisk regulerer cirkulationen Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

15 3. Forberedelse af produktet til anvendelse 3.1 Transport Anlægget leveres fra Guldager A/S som en samlet enhed på en palle og emballeret med folie. Anlægget må ikke udsættes for tryk og stød under transport. 3.2 Montering, tilslutning og igangsætning Montering, tilslutning og igangsætning skal foretages af autoriseret personale og overholde gældende lovgivning samt anvisninger i denne brugermanual. Se kap. 4, 5 og Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

16 4. VVS montage 4.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Jf. maskindirektivet skal Guldager A/S oplyse om, at alle inden påbegyndelse af arbejde, er forpligtet til at læse de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, se Bilag B. 4.2 Vandtilslutning Anlægget tilsluttes en by-pass streng til den kolde vandforsyning, således at anlægget ikke lukker for strengen ved service af anlægget. Ind og udgang er indv. 5/4 rørgevind. Se figur 4. For at sikre forsyningsnettet mod retursugning af forbrugsstoffer, skal der før anlægget monteres en kontrollerbar tilbagestrømssikring. Se figur 2. Indgang Udgang Figur 4: Vandtilslutning Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

17 5. Elektrisk installation 5.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Jf. maskindirektivet skal Guldager A/S oplyse om, at alle, inden påbegyndelse af arbejde, er forpligtet til at læse de grundlæggende sikkerhedsregler, se Bilag B. 5.2 Tilslutning Spænding: 1 x 230 V Forsikring: 10 A Max. elforbrug: 1 kw Tilslutning 1 x fase jord Temperatur: max 40 C 5.3 Styreskab Se bilag C komplet el-dokumentation Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

18 6. Igangsætning LegioControl anlægget er afprøvet og indstillet med en standard opsætning fra fabrikken. Det er derfor nødvendigt at kontrollere og evt. ændre på opsætningen for at tilpasse anlægget til lokale forhold. Dette foretages af Guldager A/S. 6.1 Inden opstart af anlæg Kontrol af hvorvidt alle el- og vandinstallationer er udført som beskrevet i afsnit 4 og 5. Inden opstart af LegioControl anlægget, kontrolleres at der er forbrugsstoffer i de to 25 liters dunke, og at sugelancerne i dunkene er skruet korrekt på. Tilslut 230V til anlægget. 6.2 Opstart af anlæg Når hovedafbryderen på LegioControl aktiveres, er anlægget klar til at dosere. Fra fabrikken er anlægget indstillet til at dosere 0,25mg/l. For at opnå denne koncentration er hver pumpe sat til at dosere 0,025mg/l. Ønskes den doserede mængde ændret, foretages det via PLC en af en Guldager service tekniker. Ved første start eller ved tørkørsel af forbrugsstoffer, skal begge doseringspumper udluftes. Se afsnit 5.4. Kontroller også at de to doserings pumper er indstillet til puls styring. Dette gøres ved at trykke og holde omskifter knappen (pos. 2) inde, indtil dioden (pos. 1) lyser grønt, se figur Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

19 Betjeningselementer på DDE Figur 5: Betjeningselementer på DDE pumpe Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

20 Efter tilslutning af spænding, vil display vise Out of service. I denne tilstand kan anlægget sættes i drift og de aktuelle driftsværdier (flow, doseringsmængde og ClO 2 niveau (sidst nævnte kun hvis ClO 2 sensor er installeret)) aflæses. Herfra er det også muligt at komme videre til den kodebeskyttede del af programmet. Efter tilslutning og afbrydning af anlægget på hovedafbryderen, vil anlægget starte op i den tilstand, det blev afbrudt i. Figur 6: PLC menu for driftsværdier Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

21 6.3 Påfyldning og skift af forbrugsstoffer Påfyldning og skift af forbrugsstoffer på LegioControl anlægget må kun foretages af en Guldager servicetekniker eller anden instrueret person. Ved hvert servicebesøg efterfyldes der kemikalier og samtidig kontrolleres det reelle forbrug vha. kuffertvægten og sammenlignes med forbruget angivet i PLC en. Forbruget noteres i VPA en. Sæt anlægget i Out of service ved at trykke på 0. Træk skuffen i bunden af skabet ud. Træk returslangen fra doseringspumpen op af sugelancen, og skru den sorte omløber på sugelancen løs. Skru adapteren og sugelancen løs fra dunken. Kontroller forbruget af kemikalier ved at veje kemikaliedunken med kuffertvægten, og noter forbruget i VPA en. Sammenlign med det angivne forbrug i PLC en under menupunktet Dosed volume Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

22 Udskift dunken med forbrugsstoffet og skru adapteren fast igen. Activ-OX 20 i sort dunk og gul adapter placeres i rummet til venstre. Activ-8 i blå dunk og orange adapter placeres i rummet til højre. Skub sugelancen i bund og skru den sorte omløber på sugelancen fast. Skub returslangen tilbage i sugelancen. Kontroller at adapter passer, og er strammet til. Tør spildte forbrugsstoffer op, og kontroller for knæk på slanger. Vær desuden opmærksom på at undgå knæk på slanger, når skuffen med spandene skubbes på plads igen. Nulstil forbrug i PLC/Display. Når anlægget står i Out of service tast Pil ned (6) indtil du er på skærmbilledet Reset Vol./Flow. For at nulstille værdien hold 0 nede og tast Enter. Tast Pil op (3) for at returnere til Out of service. Tast Pil til højre og derefter Enter for at sætte anlægget i In service Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

23 6.4 Udluftning af doseringspumpe For at sikre korrekt dosering af forbrugsstoffer skal serviceteknikeren foretage en udluftning af doseringspumpen før den indledende drift af pumpen og/eller efter udskiftning af dunkene med forbrugsstoffer. Tilslut spænding og sæt anlægget i Out of service ved at trykke på 0. Drej pumpens udluftningsskrue en halv omgang mod uret for at åbne udluftningsventilen. Tryk på 100 % knappen og hold den inde indtil der kommer en ubrudt strøm af væske uden bobler ud af udluftningsslangen. Drej udluftningsskruen med uret for at lukke udluftningsventilen, og slip derefter 100 % knappen. Undersøg til sidst hele enheden for væskelækage. Når anlægget står i Out of service Tast Pil til højre og derefter Enter for at returnere til In service Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

24 7. Drift 7.1 Drift. Efter opstart og under drift vil LegioControl anlægget dosere den fra fabrikken indstillede mængde, så længe der er flow igennem by-passet. Anlægget foresætter ved med at dosere, så længe der er forbrugsstoffer i de 2 dunke. Når LegioControl anlægget er In Service vil det være muligt at gennemse driftparametre ved at trykke på Info-knappen. Figur 7: PLC interface Brug Pil op/ned (3 og 6) til at bladre i menuen Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

25 Figur 8: PLC menu Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

26 7.2 Nulstilling af værdier og alarmer For adgang til denne del af programmeringen skal der indtastes en kode, jævnfør figur 8. Herefter vil det være muligt nulstille værdier og alarmer. Figur 9: Driftsværdier Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

27 For at kunne nulstille diverse værdier skal man trykke på og holde nede de 2 taster, som vises herunder, imens man står på den værdi, man ønsker at nulstille. Figur 10: Nulstilling af værdier 7.3 Alarm Dette programpunkt viser en alarmoversigt. I tilfælde af en alarm, kan operatøren bekræfte alarmen ved at taste Enter eller stoppe anlægget ved at taste 0. De første to alarmer, Activ OX20 Empty og Activ-8 Empty, fremkommer hvis forbrugsstofferne i dunkene er opbrugt, og vil sætte anlægget i Out of service. Alarmen for Injection valves fremkommer, hvis dato for planlagt vedligehold overskrides med mere end 60 dage. De resterende alarmer er til information, og vil ikke afbryde anlæggets drift. Har anlægget inkluderet SMS tjeneste, sendes alle alarmer til det tilmeldte nr. Figur 11: Alarmer Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

28 7.4 Ændring og genprogrammering af driftsparametre Ændringer i parametre skal foretages i Settings menuen. Denne del af programmet er beskyttet af en kode, jævnfør figur 8. Brug piletaster til at navigere med og Enter til at åbne og lukke de parametre der ønskes ændret. Figur 12: Ændring af parametre I Unit Number kan man angive anlæggets nr. Dosing Volume angiver den mængde i ml/l, man ønsker at dosere, og derefter vises den procentsats, man skal indstille de 2 doseringspumper til for at opnå denne doseringsmængde. Herefter kan man vælge, om man vil udføre en test af pumper eller ej. (FAT-Test). Figur 13a: Driftsparametre Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

29 Dosing Time Alarm: Hvis aktiv, fremkommer/vises en alarm, hvis der ikke har været forbrug efter et angivet antal timer. Forced Dosing: Mulighed for tvangsdosering efter et angivet antal timer. ClO 2 Sensor: Mulighed for måling af ClO 2 niveau, hvis installeret. Figur 13b: Driftsparametre Communication: Mulighed for kommunikation med SMS eller Modbus system. Modbus: 1. Network ID: Her indtastes PLC ens ID i Modbus netværket, Tryk Enter for at gemme. ID bestemmes af CTS firmaet. 2. Baudrate: Her vælges hastigheden til netværket med +/- tasten. Tryk Enter for at gemme, og PLC en vil genstarte, hvis der er fortaget ændringer. Baudrate bestemmes af CTS firmaet. Tryk i for at gå en menu tilbage Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

30 Hvis der ændres i opsætningen, vil PLC en genstarte for at bruge den nye opsætning, og der vises Initializes! - Please Wait! i displayet. SMS: Opsætning. 1. Send Set Admin. for at oprette en SMS bruger til LegioControl anlæggets telefonnummer. Anlægget svarer tilbage: LegioControl Unit xxxxx: Admin Phonenumber Set To: nnnnnnnnnn. 2. Send Start. for at starte anlægget. Anlægget svarer: LegioControl Unit xxxxx: In Service. 3. Send Stop. for at stoppe anlægget. Anlægget svarer: LegioControl Unit xxxxx: Out of Service. 4. Send Status. for at få en status fra anlægget. Anlægget svarer: Legio- Control Unit xxxxx: In/Out of Service, Flow: x.x M 3 /h, Dose: x.xxx mg/l, ClO 2 : xxxx mg/l*, Dosed Volume: x.xx L Total: xxxx.xx L. 5. Når anlægget startes/stoppes på PLC en, sender anlægget en SMS: LegioControl Unit xxxxx: Started/Stopped on Unit. 6. Efter strømsvigt sender anlægget en sms: LegioControl Unit xxxxx: Restarted after power failure. In Service/Out of Service. 7. Ved alarmer sender anlægget sms(er) med alarmen: LegioControl Unit xxxxx: Alarm: (se Alarmer ). 8. Send Alarm ok. for at bekræfte alarm(er). Anlægget svarer: Legio- Control Unit xxxxx: No Pending Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

31 Note: ingen i sms er *: ClO 2 : xxxx mg/l vises kun, hvis der er installeret ClO 2 sensor. Alarmer: Følgende alarmer stopper anlægget: 1. Activ-OX20 Empty 2. Activ-8 Empty 3. Injection valves Følgende er til info: 1. Dosing Time 2. ClO 2 Sensor 3. ClO 2 Min. 4. ClO 2 Max. 5. Activ-OX20 Low 6. Activ-8 Low 7. Low Battery Er SMS og Modbus funktionerne installeret, vil en fejl i opstarten af disse også resultere i en alarm Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

32 7.5 PLC-struktur oversigt Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

33 33 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

34 34 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

35 7.6 Rengøring af anlægget Anlægget skal holdes i rengjort stand. Bemærk at ved adskillelse og reparation af anlægget skal der være lukket for vandet, og hovedafbryderen til strømmen skal være slået fra. Vær desuden opmærksom på at der ved adskillelse kan forekomme spildte forbrugsstoffer i skab og spande. Sørg for at opsamle evt. spild og bortskaffe det iht. retningslinjerne på sikkerhedsbladene, se afsnit 1.3 og Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

36 8. Vedligeholdelse og Service 8.1 Vedligeholdelse LegioControl anlægget er udviklet til at fungere med et minimum af vedligeholdelse. Dog er en grundlæggende vedligeholdelse og service af anlæggets enheder nødvendig for at imødegå eventuelle lækager, samt for at overvåge at det reelle forbrug af additiver stemmer overens med værdierne angivet i PLC en. Regelmæssig vedligeholdelse og service som beskrevet nedenfor sikrer, at enheden altid fungerer problemfrit. 8.2 Pumper Pumperne i LegioControl (Grundfos DDE 6-10-PR) er normalt vedligeholdelsesfrie. Hvis det konstateres, at de ikke fungerer korrekt, skal pumpemekanismen eller den elektriske motor efterses, renses eller udskiftes. Membranen og de interne ventiler på hver pumpe skal udskiftes hver 2. år eller efter driftstimer for at forhindre potentielle lækager og forstoppelser (krystallisering) som følge af interaktion mellem forbrugsstofferne. Figur 14: Grundfos DDE pumpe front og bagside Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

37 8.3 Injektionsventilhus. Injektionsventilhuset bør udskiftes hver 24 måned. Derudover kan injektionsventilerne vedligeholdes ved at adskille dem og efterse og evt. udskifte fjederen og pakningen. Antal dage til næste planlagte kontrol fremgår af PLC en under Maintenance funktionen, og denne værdi skal nulstilles efter hver kontrol. Serviceintervallet på injektionsventilerne er 180 dage. 8.4 Sugelance. Sugelancen bør efterses samtidigt med injektionsventilerne. Ved eftersyn adskilles bundsi, og pakning kontrolleres. Delene udskiftes efter behov. Eftersynet afsluttes ved at nulstille Maintenance funktionen, se afsnit Tilbagestrømssikring. LegioControl anlægget er udstyret med en tilbagestrømsikring (Honeywell BA295). For at sikre optimal funktion skal tilbageløbssikringen funktionskontrolleres med tryk-testsæt (TKA295) hver 6. måned. Returventiler på ind- og afgangsside bør udskiftes efter 1-3 års drift Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

38 Tests LegioControl Handlinger Noter tryk (bar) Observer resultat af handlinger Instruktioner Gå til: Figur 15: Tryk-testsæt og tilbagestrømssikring Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual

UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual 1 13 Udgave: Februar 2011 Indhold 1. Generelt...3 1.1 en...3 1.2 Teknologisk baggrund...3 1.3 Garanti...5 1.4 Advarsler...5 1.4.1 Generelt...5 1.4.2 Montering & igangsætning...6 1.4.3 Lækage og overløb...6

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Andre former for identifikation/ Synonym SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktets partnummer

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere