LegioControl Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LegioControl Brugermanual"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt en... 4 Maskinens betegnelse... 5 Maskinskilt... 5 Teknologisk baggrund... 5 Garanti... 5 Advarsler Generelt Montering & igangsætning... 7 Sikkerhedsdatablad Activ-OX Sikkerhedsdatablad Activ Produktet Formålsbestemt anvendelse Anlæggets opbygning Lokale & rådighedsafstande Effektiv cirkulation Forberedelse af produktet til anvendelse Transport Montering, tilslutning og igangsætning VVS montage Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Vandtilslutning Elektrisk installation Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

3 Tilslutning Styreskab Igangsætning Inden opstart af anlæg Opstart af anlæg Påfyldning og skift af forbrugsstoffer Udluftning af doseringspumpe Drift Drift Nulstilling af værdier og alarmer Alarm Ændring og genprogrammering af driftsparametre PLC-struktur oversigt Rengøring af anlægget Vedligeholdelse og Service Vedligeholdelse Pumper Injektionsventilhus Sugelance Tilbagestrømssikring Funktionskontrol af tilbagestrømssikring Fejlsøgning Bortskaffelse Bilag A. Generel information Bilag B. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Bilag C. El-dokumentation Bilag D. Overensstemmelseserklæring Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

4 1. Generelt 1.1 en Denne brugermanual er Guldager A/S originale brugermanual gældende for LegioControl og henvender sig til slutbrugeren. Manualen bør gennemlæses grundigt, inden anlægget tages i brug og opbevares synligt nær anlægget. Formålet med denne brugermanual er at sikre korrekt installation, brug, håndtering og vedligeholdelse af LegioControl. Det er arbejdsgiverens (Ejer af LegioControl ) forpligtelse at sikre at alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere LegioControl, har læst brugermanualen; som minimum de dele af den, der er relevante for deres arbejde. Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere LegioControl pligt til selv at søge informationer i brugermanualen. Komplet dokumentation bør følge produktet ved eventuelt ejerskifte. Hvis der skulle blive fremstillet tillæg til denne manual, bør de opbevares sammen med manualen. Er der spørgsmål til manualen eller til driften af anlægget, står vi altid til rådighed med yderligere oplysninger. Guldager A/S Hejrevang Allerød Telefon: Hjemmeside:www.guldager.com 4 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

5 1.2 Maskinens betegnelse Enhedens fulde betegnelse er LegioControl 1.3 Maskinskilt Figur 1: Maskinskilt 1.4 Teknologisk baggrund Guldager s LegioControl er et kompakt og integreret doserings- og styringssystem til løbende forebyggelse mod Legionella i varmtvandssystemer. LegioControl beskytter ikke kun varmtvandsbeholderen, men hele rørsystemet. På den måde sikres, at der ikke opstår vækst af Legionella bakterier ved drift af anlægget, hverken i det cirkulerende vand eller ved tappestederne. 1.5 Garanti Guldager A/S yder en garanti på 12 måneder på samtlige af anlæggets mekaniske komponenter samt på anlæggets mekaniske konstruktion. Garantien er gældende fra overdragelsesdatoen. Inden for denne periode udbedres eller efterleveres alle komponenter, der måtte blive ubrugelige på grund af fejlkon Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

6 struktion, materialefejl eller mangelfuld udførelse. Undtaget herfor er defekter, grundet fejltilslutning eller forsyningssvigt. Guldager A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen: a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i køberens besiddelse, b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Garantien bortfalder såfremt der foretages ændringer på anlægget uden skriftlig godkendelse af Guldager A/S. Ligeledes bortfalder garantien, såfremt der monteres uoriginale reserve- og sliddele. 1.6 Advarsler Generelt Anlægget må kun benyttes, såfremt anlægget er i forsvarlig stand og kun til anlæggets normale anvendelsesformål, se 2.1. Ved ukyndig anvendelse er det til trods for alle tekniske sikkerhedsanordninger, personligt beskyttelsesudstyr og optimale organisationsmæssige forholdsregler, ikke muligt helt at udelukke skade på materiel eller endda personskade. Skulle der trods alle sikkerhedsforanstaltninger opstå et uheld, skal Guldager A/S informeres, således at vi med henblik på afklaring af årsag, kan gennemgå forholdene på anlægget, så eventuelle eksisterende rest risici kan reduceres til et minimum Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

7 1.6.2 Montering & igangsætning Montering skal foretages af autoriseret personale og overholde gældende lovgivning samt anvisninger i denne manual. Igangsætning bør foretages af instrueret personale iht. kap. 5 i denne manual Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

8 1.7 Sikkerhedsdatablad Activ-OX 20 PRODUKTNAVN: ACTIV-OX IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Kemisk identitet: Leverandør: Stabiliseret opløsning med natriumklorit og natriumhypoklorit Guldager A/S Hejrevang Allerød Tlf Anvendelse Desinfektion 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet indeholder en blanding af natriumklorit 2,7% og natriumhypoklorit 2,0% Symboler, R og S-sætninger: se pkt FAREIDENTIFIKATION Er helbredsskadeligt og forårsager hudirritation. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Ætsningsfare 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelt: Indånding: Ved hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: I alle tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer bør der søges mere information. Undgå yderligere berøring med produktet, sørg for hvile og varme. Søg læge for behandling af symptomer. Ved dannelse af klordioxid søg frisk luft. Giv kunstigt åndedræt ved manglende vejrtrækning. Ved besværet vejrtrækning gives ilt. Patienten holdes med overkroppen i halvvejs siddestilling. Søg læge. Skyl grundigt med vand og fjern gennemvædet tøj. Søg læge. Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet Skyl straks munden og drik rigelig vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet. Fremkald ikke opkastning. 5. BRANDBEKÆMPELSE Brandslukningsmidler: Farlige forbrændingsprodukter: Specielt brandslukningsudstyr: Vand eller vandtåge. Klordioxid Brug luftforsynet åndedrætsværn 6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP Personlige forholdsregler: Miljømæssige forholdsregler: Rengøringsprocedure: 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering: Opbevaring: Brug passende beskyttelsesdragt Undgå udledning til vand- eller afløb Større udslip: Evakuer området, undgå kontakt med syrer, saml væsken op, hæld den på lukkede beholdere. Undgå indtørring. Mindre udslip: Skyl med vand for at fortynde og gennemskyl det forurenede afløb. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Opbevares tørt og køligt. Undgå temperaturer over 45 C og under frysepunktet, inddampning til tør tilstand, og udsættelse for sollys. Opbevares adskilt fra syreholdige stoffer. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Klordioxid Eksponeringsgrænse (8 timer) 0.1ppm Type OES (10 min.) 0.3ppm Beskyttelsesforanstaltninger Indånding: Hænder: Øjne: Hud: Ved betydelig eksponering bæres luftforsynet åndedrætsværn Benyt beskyttelseshandsker Brug beskyttelsesbriller Bær beskyttelsesbeklædning 8 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

9 9. FYSISK/KEMISKE EGENSKABER Udseende farveløs bleggrøn væske ph >13 Opløselighed i vand Total Lugt Stikkende lugt Kogepunkt/kogeinterval Ikke fastlagt Smeltepunkt/smelteinterval Ikke tilgængeligt Antændelsespunkt Ikke tilgængelig Brændbarhed Ikke brændbar Selvantændelighed Ikke tilgængelig Eksplosive egenskaber Ikke tilgængelig Oxideringsegenskaber Ikke tilgængelig Damptryk Ikke fastlagt Relativ densitet STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Langsomt nedbrydelig ved over 50 C Undgå : Direkte sollys, varme Undgå flg. materialer: Stærke syrer, iltnings- og reduktionsmidler samt organisk materiale. Farlige nedbrydningsprodukter: Klordioxid 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) Indtagelse: Hudkontakt: Hudoptagelse: Indånding: Lav forgiftningsrate mundtlig LD50> 5000 mg/kg (estimeret) Vedvarende kontakt forårsager mindre irritationer Kan sandsynligvis ikke optages gennem huden i giftige mængder Indånding af dampe kan irritere næse og svælg. Indånding af frit Cl02 fra aktiveret stof kan medføre åndedrætsirritation. 12. MILJØOPLYSNINGER Miljømæssige effekter Kan være giftig for fisk (1ppm frit Cl2 giftigt for alle fisk) Mobilitet Vandopløselig Nedbrydelighed - Bioakkumulativt potentiale Intet bevis for bioakkumulation Marine forureningsfaktor BORTSKAFFELSESHENSYN Produkt : Beholder: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Skyl tom beholder grundigt med vand før bortskaffelse 14. TRANSPORTOPLYSNINGER LAND TRANSPORT HI nr. 80 UN klasse 8 EAC 2 X UN Nr Pakke Gruppe III SEA TRANSPORT UN Nr Klasse 8 Pakke Gruppe III Marineforurenende stof Nej EMS 8-15 MFAG 760 IMDG Code PSN Samme som ovenfor 15. LOVMÆSSIGE OPLYSNINGER Kemisk identifikation: EEC Nr. Symbol(er) Risikoforskrift(er) Sikkerhedsforskrift(er) Stabiliseret opløsning med natrium klorit og natriumhypoklorit Ikke tilgængelig Xi irriterende R32 udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre R41 Risiko for alvorlige øjenskader S14 Opbevares adskilt fra syrer S24/25 Undgå øjen- og hudkontakt S36/37/39 - Brug beskyttelsesbeklædning, -handsker og briller samt ansigtsskærm 9 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

10 16. ØVRIGE OPLYSNINGER ACTIV-OX er et registeret varemærke, der tilhører FEEDWATER Ltd. Patentansøgning indsendt. Dato: Udgave: Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

11 1.8 Sikkerhedsdatablad Activ-8 PRODUKTNAVN: ACTIV-8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Kemisk identitet: Fortyndet opløsning af blandede uorganiske syrer. Leverandør: Guldager A/S Hejrevang Allerød 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet indeholder en blanding af fortyndede uorganiske syrer. R og S-sætninger: Se pkt FAREIDENTIFIKATION Produktet er klassificeret som ufarligt, kan dog irritere hud og øjne ved længerevarende kontakt. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelt: Ved hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: I alle tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer bør der søges mere information. Undgå yderligere berøring med stoffet, sørg for hvile og varme. Søg læge for behandling af symptomer. Skyl grundigt med vand og fjern gennemvædet tøj. Søg læge. Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet. Skyl straks munden og drik rigelig vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg læge og medbring dette sikkerhedsdatablad. Fremkald ikke opkastning. 5. BRANDBEKÆMPELSE Brandslukningsmidler: Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Farlige forbrændingsprodukter: Specielt brandslukningsudstyr: Ikke brændbare, kan forårsage ætsende, giftige og eksplosive dampe ved brand. Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes. 6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP Personlige forholdsregler: Miljømæssige forholdsregler: Rengøringsprocedure: Undgå kontakt med væsken. Sørg for udluftning for at fjerne restdampe. Ved fjernelse af spildt væske bør der bæres fuld beskyttelsesdragt. Undgå udledning til vand- eller afløb. Ved mindre udslip: Fortyndet opløsning kan skylles ud i afløbet med større mængder vand. Større udslip: Sørg for opsamling i beholder koncentreret spild må ikke udledes i vand- eller afløb. Forsøg at neutralisere med et passende middel og rengør med rigelige mængder vand. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering Opbevaring Risikoen for indånding eller hudkontakt bør minimeres ved god rengøringspraksis. Oplagres i tætlukket originalemballage og ikke sammen med baser og klorholdige stoffer. Undgå temperaturer under frysepunktet. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Eksponeringsgrænse (8 timer) Ikke fastlagt Type ikke tilgængelig Beskyttelsesforanstaltninger Indånding: Hænder: Øjne: Hud: Ved høj eksponering skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes Benyt beskyttelseshandsker Brug beskyttelsesbriller Bær beskyttelsesbeklædning Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

12 9. FYSISK/KEMISKE EGENSKABER Udseende Klar farveløs til lys væske Lugt Minimal ph 1.9 Kogepunkt/Kogeinterval Ikke fastlagt Smeltepunkt/Smelteinterval Ikke fastlagt Antændelsespunkt Ikke tilgængelig Brændbarhed Ikke brændbar Selvantændelighed Ikke tilgængelig Eksplosive egenskaber Ikke tilgængelig Oxideringsegenskaber Ikke tilgængelig Damptryk Ikke fastlagt Relativ densitet 1.01 Opløselighed i vand Total Opløselighed i andre væsker Ikke fastlagt Øvrige Data Ingen 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Undgå flg. forhold Undgå flg. materialer Farlige nedbrydningsprodukter Ikke brændbar Undgå støv og temperaturer under syrefrysepunktet Alkalisk oxidationsmiddel, koncentreret sulphaminsyre ( kan reagere med metaller og frigive hydrogen) Hydrogenklorid, Klor, Phosphorpentooxid 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) Akutte påvirkninger Væske og dampe kan medføre irritation af hud, øjne, åndedræt og fordøjelse 12. MILJØOPLYSNINGER Miljømæssige effekter Forholdsvis ugiftig for levende organismer LC50 96t >2000mg/l (estimeret) Økotoksitet Høje koncentrationer i spildevand vil beskadige vandmiljøet på grund af den lave ph værdi Mobilitet - Nedbrydelighed BORTSKAFFELSESHENSYN Produkt : Beholder: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer Skyl tom beholder grundigt med vand før bortskaffelse 14. TRANSPORTOPLYSNINGER LANDTRANSPORT Varenr. Intet UN klasse ADR klasse UN nr. Pakkegruppe Proper Shipping Name (PSN) Ingen restriktioner Ingen restriktioner Intet Ingen Ingen restriktioner SØ TRANSPORT UN nr. Intet Klasse Ingen restriktioner Pakkegruppe I Ingen Marineforurenende stof Nej EMS Ikke relevant MFAG Ingen restriktioner IMDG Kode Ikke relevant PSN Samme som ovenfor 15. LOVMÆSSIGE OPLYSNINGER Kemisk identifikation: EEC Nr. Symbol(er) R og S sætninger Se ovenfor Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig(e) S26 I tilfælde af kontakt med øjnene skylles der omgående efter med rindende vand, hvorefter der søges læge. S37/39 Brug beskyttelseshandsker og briller samt ansigtsskærm 16. ØVRIGE OPLYSNINGER Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet. Dato: Udgave: Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

13 2. Produktet 2.1 Formålsbestemt anvendelse Dette anlæg er udelukkende beregnet til dosering af klordioxid. Anden anvendelse anses som ikke formålsbestemt anvendelse. For skader, der måtte opstå som følge heraf, er firmaet Guldager A/S IKKE ansvarlig. Se Bilag B. 2.2 Anlæggets opbygning LegioControl virker ved at dosere klordioxid til det kolde vand før varmtvandsbeholderen. Denne dosering sker på baggrund af vandforbruget, og styres så præcist, at den tilsatte klordioxid er forbrugt ved tappestederne, samt at hele installationen er beskyttet. Klordioxid er lugtfri og produceres i takt med forbruget ved blanding af to flydende forbrugsstoffer, et basisprodukt Activ-OX 20 og en aktivator Activ-8, begge leveret af Guldager i 25 liters dunke. Forbrugsstofferne kan udskiftes under drift. Anlægget tilsluttes en by-pass streng til den kolde vandforsyning, således at anlægget ikke lukker for strengen ved service. Foran anlægget skal der monteres en VA godkendt tilbagestrømssikring, der som minimum sikrer Medium Kategori 4, jvf. Rørcenteranvisning 015, se figur 2 pos. 1. Anlægget skal desuden tilsluttes almindelig 230 V s el-tilslutning. 1. Tilbagestrømssikring (VA godkendt) 2. Kuglehane 3. Prøvehane 4. Kuglehane 5. LegioControl 6. Kuglehane 7. Prøvehane 8. Kuglehane 9. Vandmåler 10. Injektionssted 11. Doseringspumper 12. Klordioxid måler Figur 2: PI diagram LegioControl anlæg Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

14 2.3 Lokale & rådighedsafstande I forbindelse med opstilling af anlægget, samt ved udskiftning af forbrugsstoffer, er der brug for visse minimumafstande i forhold til anlægget og det rum, hvori anlægget er installeret. Disse mål er angivet i tabel 1 og skal ses i forhold til anlæggets fysiske mål. Højde gulv til loft Friplads venstre Friplads højre Friplads bagtil Friplads fortil 2,0 m 0,75 m 0,75 m 0,10 m 1,5 m Kabinettet har dimensionerne (HxBxD) 1620 mm x 1060 mm x 500 mm Tabel 1: Friplads Figur 3: Dimensioner 2.4 Effektiv cirkulation For at sikre at klordioxiden fordeles i rørsystemet skal cirkulationen være effektiv og ensrettet, og der må ikke forekomme strenge i kredsløbet, som ikke gennemstrømmes. Ved flere parallelle systemer skal disse være korrekt indregulerede, og i mange varmtvandsanlæg kan der derfor med fordel monteres Alpha B ventiler, der automatisk regulerer cirkulationen Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

15 3. Forberedelse af produktet til anvendelse 3.1 Transport Anlægget leveres fra Guldager A/S som en samlet enhed på en palle og emballeret med folie. Anlægget må ikke udsættes for tryk og stød under transport. 3.2 Montering, tilslutning og igangsætning Montering, tilslutning og igangsætning skal foretages af autoriseret personale og overholde gældende lovgivning samt anvisninger i denne brugermanual. Se kap. 4, 5 og Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

16 4. VVS montage 4.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Jf. maskindirektivet skal Guldager A/S oplyse om, at alle inden påbegyndelse af arbejde, er forpligtet til at læse de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, se Bilag B. 4.2 Vandtilslutning Anlægget tilsluttes en by-pass streng til den kolde vandforsyning, således at anlægget ikke lukker for strengen ved service af anlægget. Ind og udgang er indv. 5/4 rørgevind. Se figur 4. For at sikre forsyningsnettet mod retursugning af forbrugsstoffer, skal der før anlægget monteres en kontrollerbar tilbagestrømssikring. Se figur 2. Indgang Udgang Figur 4: Vandtilslutning Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

17 5. Elektrisk installation 5.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Jf. maskindirektivet skal Guldager A/S oplyse om, at alle, inden påbegyndelse af arbejde, er forpligtet til at læse de grundlæggende sikkerhedsregler, se Bilag B. 5.2 Tilslutning Spænding: 1 x 230 V Forsikring: 10 A Max. elforbrug: 1 kw Tilslutning 1 x fase jord Temperatur: max 40 C 5.3 Styreskab Se bilag C komplet el-dokumentation Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

18 6. Igangsætning LegioControl anlægget er afprøvet og indstillet med en standard opsætning fra fabrikken. Det er derfor nødvendigt at kontrollere og evt. ændre på opsætningen for at tilpasse anlægget til lokale forhold. Dette foretages af Guldager A/S. 6.1 Inden opstart af anlæg Kontrol af hvorvidt alle el- og vandinstallationer er udført som beskrevet i afsnit 4 og 5. Inden opstart af LegioControl anlægget, kontrolleres at der er forbrugsstoffer i de to 25 liters dunke, og at sugelancerne i dunkene er skruet korrekt på. Tilslut 230V til anlægget. 6.2 Opstart af anlæg Når hovedafbryderen på LegioControl aktiveres, er anlægget klar til at dosere. Fra fabrikken er anlægget indstillet til at dosere 0,25mg/l. For at opnå denne koncentration er hver pumpe sat til at dosere 0,025mg/l. Ønskes den doserede mængde ændret, foretages det via PLC en af en Guldager service tekniker. Ved første start eller ved tørkørsel af forbrugsstoffer, skal begge doseringspumper udluftes. Se afsnit 5.4. Kontroller også at de to doserings pumper er indstillet til puls styring. Dette gøres ved at trykke og holde omskifter knappen (pos. 2) inde, indtil dioden (pos. 1) lyser grønt, se figur Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

19 Betjeningselementer på DDE Figur 5: Betjeningselementer på DDE pumpe Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

20 Efter tilslutning af spænding, vil display vise Out of service. I denne tilstand kan anlægget sættes i drift og de aktuelle driftsværdier (flow, doseringsmængde og ClO 2 niveau (sidst nævnte kun hvis ClO 2 sensor er installeret)) aflæses. Herfra er det også muligt at komme videre til den kodebeskyttede del af programmet. Efter tilslutning og afbrydning af anlægget på hovedafbryderen, vil anlægget starte op i den tilstand, det blev afbrudt i. Figur 6: PLC menu for driftsværdier Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

21 6.3 Påfyldning og skift af forbrugsstoffer Påfyldning og skift af forbrugsstoffer på LegioControl anlægget må kun foretages af en Guldager servicetekniker eller anden instrueret person. Ved hvert servicebesøg efterfyldes der kemikalier og samtidig kontrolleres det reelle forbrug vha. kuffertvægten og sammenlignes med forbruget angivet i PLC en. Forbruget noteres i VPA en. Sæt anlægget i Out of service ved at trykke på 0. Træk skuffen i bunden af skabet ud. Træk returslangen fra doseringspumpen op af sugelancen, og skru den sorte omløber på sugelancen løs. Skru adapteren og sugelancen løs fra dunken. Kontroller forbruget af kemikalier ved at veje kemikaliedunken med kuffertvægten, og noter forbruget i VPA en. Sammenlign med det angivne forbrug i PLC en under menupunktet Dosed volume Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

22 Udskift dunken med forbrugsstoffet og skru adapteren fast igen. Activ-OX 20 i sort dunk og gul adapter placeres i rummet til venstre. Activ-8 i blå dunk og orange adapter placeres i rummet til højre. Skub sugelancen i bund og skru den sorte omløber på sugelancen fast. Skub returslangen tilbage i sugelancen. Kontroller at adapter passer, og er strammet til. Tør spildte forbrugsstoffer op, og kontroller for knæk på slanger. Vær desuden opmærksom på at undgå knæk på slanger, når skuffen med spandene skubbes på plads igen. Nulstil forbrug i PLC/Display. Når anlægget står i Out of service tast Pil ned (6) indtil du er på skærmbilledet Reset Vol./Flow. For at nulstille værdien hold 0 nede og tast Enter. Tast Pil op (3) for at returnere til Out of service. Tast Pil til højre og derefter Enter for at sætte anlægget i In service Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

23 6.4 Udluftning af doseringspumpe For at sikre korrekt dosering af forbrugsstoffer skal serviceteknikeren foretage en udluftning af doseringspumpen før den indledende drift af pumpen og/eller efter udskiftning af dunkene med forbrugsstoffer. Tilslut spænding og sæt anlægget i Out of service ved at trykke på 0. Drej pumpens udluftningsskrue en halv omgang mod uret for at åbne udluftningsventilen. Tryk på 100 % knappen og hold den inde indtil der kommer en ubrudt strøm af væske uden bobler ud af udluftningsslangen. Drej udluftningsskruen med uret for at lukke udluftningsventilen, og slip derefter 100 % knappen. Undersøg til sidst hele enheden for væskelækage. Når anlægget står i Out of service Tast Pil til højre og derefter Enter for at returnere til In service Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

24 7. Drift 7.1 Drift. Efter opstart og under drift vil LegioControl anlægget dosere den fra fabrikken indstillede mængde, så længe der er flow igennem by-passet. Anlægget foresætter ved med at dosere, så længe der er forbrugsstoffer i de 2 dunke. Når LegioControl anlægget er In Service vil det være muligt at gennemse driftparametre ved at trykke på Info-knappen. Figur 7: PLC interface Brug Pil op/ned (3 og 6) til at bladre i menuen Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

25 Figur 8: PLC menu Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

26 7.2 Nulstilling af værdier og alarmer For adgang til denne del af programmeringen skal der indtastes en kode, jævnfør figur 8. Herefter vil det være muligt nulstille værdier og alarmer. Figur 9: Driftsværdier Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

27 For at kunne nulstille diverse værdier skal man trykke på og holde nede de 2 taster, som vises herunder, imens man står på den værdi, man ønsker at nulstille. Figur 10: Nulstilling af værdier 7.3 Alarm Dette programpunkt viser en alarmoversigt. I tilfælde af en alarm, kan operatøren bekræfte alarmen ved at taste Enter eller stoppe anlægget ved at taste 0. De første to alarmer, Activ OX20 Empty og Activ-8 Empty, fremkommer hvis forbrugsstofferne i dunkene er opbrugt, og vil sætte anlægget i Out of service. Alarmen for Injection valves fremkommer, hvis dato for planlagt vedligehold overskrides med mere end 60 dage. De resterende alarmer er til information, og vil ikke afbryde anlæggets drift. Har anlægget inkluderet SMS tjeneste, sendes alle alarmer til det tilmeldte nr. Figur 11: Alarmer Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

28 7.4 Ændring og genprogrammering af driftsparametre Ændringer i parametre skal foretages i Settings menuen. Denne del af programmet er beskyttet af en kode, jævnfør figur 8. Brug piletaster til at navigere med og Enter til at åbne og lukke de parametre der ønskes ændret. Figur 12: Ændring af parametre I Unit Number kan man angive anlæggets nr. Dosing Volume angiver den mængde i ml/l, man ønsker at dosere, og derefter vises den procentsats, man skal indstille de 2 doseringspumper til for at opnå denne doseringsmængde. Herefter kan man vælge, om man vil udføre en test af pumper eller ej. (FAT-Test). Figur 13a: Driftsparametre Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

29 Dosing Time Alarm: Hvis aktiv, fremkommer/vises en alarm, hvis der ikke har været forbrug efter et angivet antal timer. Forced Dosing: Mulighed for tvangsdosering efter et angivet antal timer. ClO 2 Sensor: Mulighed for måling af ClO 2 niveau, hvis installeret. Figur 13b: Driftsparametre Communication: Mulighed for kommunikation med SMS eller Modbus system. Modbus: 1. Network ID: Her indtastes PLC ens ID i Modbus netværket, Tryk Enter for at gemme. ID bestemmes af CTS firmaet. 2. Baudrate: Her vælges hastigheden til netværket med +/- tasten. Tryk Enter for at gemme, og PLC en vil genstarte, hvis der er fortaget ændringer. Baudrate bestemmes af CTS firmaet. Tryk i for at gå en menu tilbage Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

30 Hvis der ændres i opsætningen, vil PLC en genstarte for at bruge den nye opsætning, og der vises Initializes! - Please Wait! i displayet. SMS: Opsætning. 1. Send Set Admin. for at oprette en SMS bruger til LegioControl anlæggets telefonnummer. Anlægget svarer tilbage: LegioControl Unit xxxxx: Admin Phonenumber Set To: nnnnnnnnnn. 2. Send Start. for at starte anlægget. Anlægget svarer: LegioControl Unit xxxxx: In Service. 3. Send Stop. for at stoppe anlægget. Anlægget svarer: LegioControl Unit xxxxx: Out of Service. 4. Send Status. for at få en status fra anlægget. Anlægget svarer: Legio- Control Unit xxxxx: In/Out of Service, Flow: x.x M 3 /h, Dose: x.xxx mg/l, ClO 2 : xxxx mg/l*, Dosed Volume: x.xx L Total: xxxx.xx L. 5. Når anlægget startes/stoppes på PLC en, sender anlægget en SMS: LegioControl Unit xxxxx: Started/Stopped on Unit. 6. Efter strømsvigt sender anlægget en sms: LegioControl Unit xxxxx: Restarted after power failure. In Service/Out of Service. 7. Ved alarmer sender anlægget sms(er) med alarmen: LegioControl Unit xxxxx: Alarm: (se Alarmer ). 8. Send Alarm ok. for at bekræfte alarm(er). Anlægget svarer: Legio- Control Unit xxxxx: No Pending Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

31 Note: ingen i sms er *: ClO 2 : xxxx mg/l vises kun, hvis der er installeret ClO 2 sensor. Alarmer: Følgende alarmer stopper anlægget: 1. Activ-OX20 Empty 2. Activ-8 Empty 3. Injection valves Følgende er til info: 1. Dosing Time 2. ClO 2 Sensor 3. ClO 2 Min. 4. ClO 2 Max. 5. Activ-OX20 Low 6. Activ-8 Low 7. Low Battery Er SMS og Modbus funktionerne installeret, vil en fejl i opstarten af disse også resultere i en alarm Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

32 7.5 PLC-struktur oversigt Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

33 33 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

34 34 47 Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

35 7.6 Rengøring af anlægget Anlægget skal holdes i rengjort stand. Bemærk at ved adskillelse og reparation af anlægget skal der være lukket for vandet, og hovedafbryderen til strømmen skal være slået fra. Vær desuden opmærksom på at der ved adskillelse kan forekomme spildte forbrugsstoffer i skab og spande. Sørg for at opsamle evt. spild og bortskaffe det iht. retningslinjerne på sikkerhedsbladene, se afsnit 1.3 og Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

36 8. Vedligeholdelse og Service 8.1 Vedligeholdelse LegioControl anlægget er udviklet til at fungere med et minimum af vedligeholdelse. Dog er en grundlæggende vedligeholdelse og service af anlæggets enheder nødvendig for at imødegå eventuelle lækager, samt for at overvåge at det reelle forbrug af additiver stemmer overens med værdierne angivet i PLC en. Regelmæssig vedligeholdelse og service som beskrevet nedenfor sikrer, at enheden altid fungerer problemfrit. 8.2 Pumper Pumperne i LegioControl (Grundfos DDE 6-10-PR) er normalt vedligeholdelsesfrie. Hvis det konstateres, at de ikke fungerer korrekt, skal pumpemekanismen eller den elektriske motor efterses, renses eller udskiftes. Membranen og de interne ventiler på hver pumpe skal udskiftes hver 2. år eller efter driftstimer for at forhindre potentielle lækager og forstoppelser (krystallisering) som følge af interaktion mellem forbrugsstofferne. Figur 14: Grundfos DDE pumpe front og bagside Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

37 8.3 Injektionsventilhus. Injektionsventilhuset bør udskiftes hver 24 måned. Derudover kan injektionsventilerne vedligeholdes ved at adskille dem og efterse og evt. udskifte fjederen og pakningen. Antal dage til næste planlagte kontrol fremgår af PLC en under Maintenance funktionen, og denne værdi skal nulstilles efter hver kontrol. Serviceintervallet på injektionsventilerne er 180 dage. 8.4 Sugelance. Sugelancen bør efterses samtidigt med injektionsventilerne. Ved eftersyn adskilles bundsi, og pakning kontrolleres. Delene udskiftes efter behov. Eftersynet afsluttes ved at nulstille Maintenance funktionen, se afsnit Tilbagestrømssikring. LegioControl anlægget er udstyret med en tilbagestrømsikring (Honeywell BA295). For at sikre optimal funktion skal tilbageløbssikringen funktionskontrolleres med tryk-testsæt (TKA295) hver 6. måned. Returventiler på ind- og afgangsside bør udskiftes efter 1-3 års drift Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

38 Tests LegioControl Handlinger Noter tryk (bar) Observer resultat af handlinger Instruktioner Gå til: Figur 15: Tryk-testsæt og tilbagestrømssikring Udgave: Marts 2014 LegioControl_brugermanual.doc

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual

UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual 1 13 Udgave: Februar 2011 Indhold 1. Generelt...3 1.1 en...3 1.2 Teknologisk baggrund...3 1.3 Garanti...5 1.4 Advarsler...5 1.4.1 Generelt...5 1.4.2 Montering & igangsætning...6 1.4.3 Lækage og overløb...6

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør:

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør: SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 777035 2. 0. 1 Anvendelse af stoffer eller præparatet: Water treatment Produktkode: 777035 (25Ltr

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 766410 5. 0. 4 Produktkode: 766410 (25kg) Field 1: Wilhelmsen Ships Service Field 2: Strandveien

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: Stensalt no. 2. Revisionsdato: 30. november 2010 Erstatter: 1. udgave. Leverandør: Stadsing A/S tlf.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: Stensalt no. 2. Revisionsdato: 30. november 2010 Erstatter: 1. udgave. Leverandør: Stadsing A/S tlf. SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Stensalt no. 2 Stensalt no. 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Stensalt no. 2 Varetype: Salt Varenr.: 4570 PR-nr.: Er tilmeldt,

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 5 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 1016 Stoffets/præparatets anvendelse Til kemisk/teknisk anvendelse. Levnedsmiddel Producent/leverandør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES MALINGSFJERNER

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES MALINGSFJERNER Udfærdigelsesdato: 26.05.2009 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren: Produktnavn: Pr-nr.: Leverandør: H F INDUSTRI & MARINE ApS Adresse: Gotlandsvej 6 5700 Svendborg e-mail:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11.

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11. Side 1/5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden * Oplysninger om produktet * * Artikel nr.: 2996 * Anvendelse af produktet: Fugtbeskyttelsesmiddel * Producent/leverandør: Remmers

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID AALBORG CEMENT LAVALKALI

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 5 af selskab/virksomh1 Identifikation af stof/ 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 1801 Stoffets/præparatets anvendelse Gødningsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants * 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0851 YANMAR POWERHYDRAULIC HVI ISO 46 Anvendelse Specifikt smøremiddel til hydrauliske systemer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad 1907/2006 (EG) Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN PIPELINE GOLD ANVENDELSE Rengøring drikkesystem. F.eks øl, læskedrikke,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Duftspray, Skov 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Duftspray, skov Varenr.: 2717 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere