Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014"

Transkript

1 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5 Ydelsesbeskrivelse alkoholbehandling

4 Indledning Alkoholbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et udtrykt ønske om behandling for alkoholmisbrug. Ambulant behandling kan foregå anonymt. Teglporten - Rusmiddelcenter i Rudersdal Kommune tilbyder ambulant behandling for stof- og alkoholmisbrug og er organisatorisk placeret under Socialområdet. Hvis en borger har brug for dageller døgnbehandling, kan RusmiddelRådgivning visitere borgeren til dette i andet regi. Kvalitetsstandarden for alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens 141 indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden er et redskab til at skabe sammenhæng mellem lovgivningens krav, de politiske mål og det godkendte budget. Kvalitetsstandarden er derfor et vigtigt redskab til at informere borgerne om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder borgere med et alkoholmisbrug. Udover kvalitetsstandarden indeholder dokumentet en ydelsesbeskrivelse for alkoholbehandlingen i Teglporten - Rusmiddelcenter. Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke ydelser Teglporten - Rusmiddelcenter tilbyder borgerne i Rudersdal Kommune. Målgruppen, der tilbydes alkoholbehandling, er primært voksne, som har et misbrug af alkohol. Rudersdal Kommunes indsats på alkoholområdet hviler på følgende værdier, som grundlag for kontakten til borgeren: Tilbuddet om rådgivning og behandling skal være let tilgængeligt for borgerne Det forudsættes, at borgeren deltager frivilligt og har et ønske om at engagere sig i sine egne mål for indsatsen Borgeren skal føle sig velkommen og mødes med respekt og indlevelse Borgeren skal informeres objektivt og være medansvarlig for mål og indsats Rehabilitering baseret på alkoholfrihed er en værdifuld og attråværdig målsætning for en øget livskvalitet. Pårørendes ressourcer er væsentlige i et behandlingsforløb i forhold til at forbedre interaktionen i familien og underbygge et varigt behandlingsresultat, hvorfor borgeren altid anbefales, at familien inddrages i behandlingsforløbet. 4

5 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Henvendelse om alkoholbehandling rettes til: Rudersdal Kommune Teglporten - Rusmiddelcenter Teglporten 11, 2.sal 3460 Birkerød Telefon: Hjemmeside: Målgruppe: Borgere, som er bosiddende i Rudersdal Kommune: Alle borgere over 18 år, som søger Alkoholbehandling Rådgivning som pårørende. Unge mellem 15 og 17 år kan modtage indledende rådgivning uden forældresamtykke. Hvis den unge efter to samtaler skønnes at have brug for yderligere indsats, skal den, der har forældremyndigheden, inddrages i beslutningen, men den endelige beslutningskompetence ligger hos den årige. Ligeledes skal Forebyggelse og Rådgivning i Skole- og Familie inddrages, da de er myndigheds ansvarlige for unge under 18 år. Borgere, som bor udenfor Rudersdal Kommune: Alle borgere over 18 år, som søger Alkoholbehandling Rådgivning som pårørende kan modtage rådgivning og ambulant behandling. Unge mellem 15 og 17 år kan modtage en indledende rådgivningssamtale uden forældresamtykke. Hvis den unge skønnes at have brug for yderligere indsats, skal den, der har forældremyndigheden, inddrages i beslutningen, men den endelige beslutningskompetence ligger hos den årige. Ligeledes skal relevant forvaltning i bopælskommune inddrages, da de er myndigheds ansvarlige for unge under 18 år. Målgruppen omfatter ikke: Borgere under 15 år. 5

6 Formål med indsatsen: Kriterier for tildeling af indsatsen: Formålet er: At støtte borgerens bestræbelser på at ophøre med eller reducere brugen af alkohol At sikre inddragelse af pårørende i behandlingen. Behandling er frivillig og tilbydes borgere, som vurderes at have risikabel alkoholadfærd, skadelig brug eller afhængighedssyndrom af alkohol efter fastsatte kriterier 1 : Risikabel alkoholadfærd. Storforbrug eller tegn på alkoholafhængighed defineret udfra en af følgende punkter: Storforbrug ugentlig alkohol forbrug, der overskrider højrisikogenstandsgrænse på 14/21 (kvinder,mænd) Tegn på alkoholafhængighed. Skadelig brug. Vurderes aktuelt ved et brugsmønster af alkohol, som medfører, at helbredet skades under følgende omstændigheder: Fysisk eller psykisk skade (herunder dømmekraft og adfærd) Skaden er klart påviselig Varighed mindst en måned eller gentagne gange inden for et år At der ikke er tale om afhængighedssyndrom. Afhængighedssyndrom. Er en række adfærdsmæssige, kognitive og fysiologiske fænomener, som hos nogle mennesker udvikler sig ved gentagen brug af alkohol. Når tre eller flere af følgende kriterier er opfyldt samtidigt i mindst en måned eller gentagne gange inden for et år, at der er tale om et afhængighedssyndrom: Trang ('craving') Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen Abstinenssymptomer eller indtagelse af alkohol for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer Toleransudvikling Rusmidlets dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug Fortsat brug af alkohol trods erkendt skadevirkning. Indhold: Borgeren bliver efter henvendelse i Teglporten - Rusmiddelcenter tilbudt en tid til en rådgivningssamtale med en misbrugsbehandler. Det vurderes herefter, om der skal foretages en udredning af borgerens alkoholbrug. På baggrund af en faglig vurdering af borgerens aktuelle behov og eventuelle oplysninger om tidligere behandling informeres borgeren om behandlingstilbud. Ovenstående er indeholdt i følgende opgaver, som udføres af medarbejdere i Teglporten - Rusmiddelcenter: 1 Risikabel alkoholadfærd efter Sundhedsprofilen 2013 ( Skadelig brug og afhængighedssyndrom efter WHO ICD-10 (International Classification og Disease) - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Klassifikation og diagnostiske kriterier 2009, 1. udg. 15. reviderede oplag,, Munksgaard, København 6

7 Rådgivning og vejledning af borgere. Borgeren tilføres viden om alkoholbrug og mulige konsekvenser, samt eventuelle behandlingsmuligheder. Sammen med borgeren vurderes det, om der efterfølgende er grundlag for en udredning Udredning og vurdering af alkoholbrug og social situation, sundhedsmæssig problemstilling, psykisk belastning, motivation for behandling Udarbejdelse af plan for ambulant behandling Indstilling til visitation til ambulant alkoholbehandling Indstilling til visitation dag- og døgnbehandling Ambulant alkoholbehandling Koordination med anden socialfaglig, psykosocial og sundhedsmæssig indsats internt i Rudersdal Kommune Samarbejde med andre behandlingsaktører, hospitaler, kriminalforsorgen og andre aktører. Borgeren har ret til at afvise tilbuddet fra Teglporten - Rusmiddelcenter. Hyppighed: Ydelsens hyppighed / intensitet vurderes på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers samlede situation. Behandlingen klassificeres af Socialstyrelsen på forskellige niveauer i intensitet 2 : Ambulant behandling: Foregår enten individuelt eller i grupper, mindst hver 14. dag og højst to gange om ugen Dagbehandling: Deltagelse i tre til fem dage om ugen af mindst 2 timers varighed per gang Døgnbehandling: Leveres som en ydelse hver dag, og ydelsen inkluderer overnatning. Døgnbehandling benyttes til afgiftning og stabilisering og til behandling af borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med alvorlige sociale problemer Ad hoc: Ydelsen leveres sjældnere end hver 14. dag Afrusning: Tilbud om afrusning kan foregå ambulant, via læge og psykiatrisk skadestue. Indsatsen omfatter ikke: Behandlingsplan: Visitation: Helbredsscreening. Til grund for vurdering af behandlingsplan lægges en helhedsvurdering af borgerens: Fysiske og psykiske tilstand Sociale situation Motivation for at engagere sig i behandling med det formål at forandre adfærd med hensyn til brugen af stof Medvirken til aktivt at løse egne problemer. 3 Proceduren for at komme i alkoholbehandling er følgende: Borgeren træffer aftale om en rådgivningssamtale hos Teglporten - Rusmiddelcenter Rådgiver beslutter sammen med borger, om der skal iværksættes 2 Kvalitet og organisering - et inspirationskatalog til misbrugsbehandlingen af Kommunernes Landsforening. 3 Retssikkerhedsvejledningen, 2006, pkt. 14 7

8 en udredning Rådgiver foretager udredning, som afdækker borgerens behov for behandling Sagsfremstilling og behandlingsplan udfærdiges af rådgiver, som indstiller til godkendelse af behandlingsydelse i visitationen Teglporten - Rusmiddelcenter har kompetencen til at træffe afgørelser om ambulant behandling og kan indstille til og godkende dag- og døgnbehandling. Borgere med bopæl i anden kommune skal godkendes til dag- og døgnbehandling i hjemkommune. Sagsbehandlingsfrist og behandlingsgaranti: Borgere med alkoholmisbrug har ifølge sundhedslovens 141 ret til at modtage et behandlingstilbud senest 14 dage fra første henvendelse. Sagsbehandlingstiden er op til 14 dage. Leverandør / frit valg: Rudersdal Kommune anvender som udgangspunkt følgende leverandør: Teglporten - Rusmiddelcenter Teglporten 11, 2.sal 3460 Birkerød Telefon: Hjemmeside: En borger, der er visiteret til alkoholbehandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor borgeren bor. Der er ikke frit valg mellem ambulant behandling og dagog døgnbehandling. Vælger borgeren et tilsvarende tilbud, kan 14 dages fristen fraviges. Tilrettelæggelse af indsatsen: Teglporten - Rusmiddelcenter skal sikre, at borgeren i alle faser af forløbet tilgodeses med en professionel og faglig tilgang til indsatsen. Som udgangspunkt skal borgeren have den første personlige samtale så hurtigt som muligt og senest en uge efter første henvendelse med et ønske om behandling. Et motivations- og behandlingsforløb skal indledes senest 14 dage efter borgerens henvendelse med et ønske om behandling. Behandling skal være baseret på et anerkendt og evidensbaseret 8

9 grundlag med uddannede og velkvalificerede medarbejdere, der har de nødvendige kompetencer. Behandlingsstedet skal være opført i Tilbudsportalen under alkoholbehandling efter sundhedslovens 141 og ved døgnophold 107. Dag- og døgnbehandling Indstilling til døgnbehandling sker med udgangspunkt i en individuel vurdering af egnede tilbud, hvor der lægges vægt på for eksempel: Beliggenhed Tilbuddets indretning og omgivelser Behandlingsform Målgruppe Medarbejdernes kompetence Pris. Rudersdal Kommune driver ikke selv dag- eller døgnbehandlingstilbud for alkoholmisbrug. Der benyttes i stedet private eller offentlige leverandører. For at sikre en høj kvalitet i behandlingen stiller Rudersdal Kommune krav til disse leverandører. Kvalitetskravene dækker hele behandlingen, hvad angår rammerne og indholdet i behandlingen samt det værdigrundlag, behandlingen bygger på. Nedenstående krav stilles til alle dag- og døgnbehandlingstilbud. Behandlingstilbuddet skal: Indberette data til det offentlige register NAB Samarbejde med henblik på, at borgeren kan udsluses til mindre indgribende foranstaltning hurtigst muligt Støtte borgeren i forhold til koordinering af andre sociale indsatser eller praktiske problemstillinger under opholdet Udarbejde og fremsende midtvejs og afslutningsstatus og orientere inden to dage ved behandlingsafbrud Oplyse om priser per dag per ydelse og betalingsvilkår ved ikke planlagt afslutning Informere inden to dage i tilfælde af, at der sker ændringer på behandlingstilbuddet, som kan påvirke kvaliteten af behandlingen. Betaling for indsatsen: Rudersdal Kommune betaler for den bevilligede misbrugsbehandling. Ved tilbud om døgnbehandling efter sundhedslovens 141 indgår ikke egenbetaling for kost og logi. Opfølgning og tilsyn: Teglporten - Rusmiddelcenter fører individuelt tilsyn for at sikre, at borgeren modtager den aftalte behandling. Opfølgning ved statusmøder sker midtvejs i forløbet. Ved længere forløb vurderes behov for opfølgning i det enkelte tilfælde. 9

10 Lovgrundlag: Sundhedslovens 141 og 141 b. Afgørelse: Teglporten - Rusmiddelcenter træffer afgørelse om alkoholbehandling efter vurdering af sagsfremstilling samt behandlingsplan. Klage- og ankemulighed: Efter Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for afgørelse truffet om alkoholbehandling efter Sundhedslovens 141. Afgørelsen er derfor endelig, og kan ikke påklages ved anden administrativ myndighed. Godkendt dato: Ydelsesbeskrivelse alkoholbehandling 10

11 Sundhedslovens 141 Målgruppe: Borgere visiteret til ambulant alkoholbehandlingstilbud i Teglporten - Rusmiddelcenter, som ønsker at modtage tilbuddet. Mål med indsatsen: Målet er: At forebygge negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter ved alkoholbrug At reducere risikoen for at borgeren genoptager uhensigtsmæssigt alkoholbrug At støtte borgeren i sine bestræbelser på at genetablere sig på arbejdsmarkedet, boligmæssigt, økonomisk og i samfundet mere bredt gennem en koordineret tværfaglig og opfølgning At støtte borgeren i at etablere netværk af personer uden aktivt misbrug for eksempel gennem selvhjælpsgruppen AA (Anonyme Alkoholikere) At støtte den pårørende i at håndtere konsekvenserne ved misbrug af alkohol. Kriterier for deltagelse i indsatsen: Borgeren skal være motiveret for deltagelse i behandling. Borgeren skal indgå i et ansvarligt samarbejde for at imødegå udfordringer ved at udnytte egne ressourcer bedst muligt. Borgeren skal medvirke aktivt i at afdække behovet for en social indsats samt formulere sine ønsker og forventninger til indsatsen. Det er en betingelse for indsatsens fortsatte gennemførelse, at borgeren overholder behandlingsaftale med anvisninger: Om fremmøde til individuelle samtaler eller gruppeforløb Af lægefaglig karakter Af rådgivningsmæssig- eller terapeutisk karakter. Indhold: Alkoholbehandling består af følgende typer tilbud: Behandlingsbesøg. I hjemmet for borgere med særlige udfordringer fysisk eller psykisk Motiverende. Samtaler individuelt eller i gruppe med afsæt i forandringscirklen.: Borgere som har et problematisk forbrug af rusmidler, motiveres til at reducere/ophøre med brug af disse Psykosocial. Behandling individuelt eller i gruppe med afsæt i kognitiv tilgang til forandringsprocesser Familieorienteret. Behandling med systemisk afsæt, som tager udgangspunkt i, hvorledes de enkelte familiemedlemmer oplever rusproblemet og dets indvirkning på den samlede familie Ungebehandling. Borgere under 24 år tilbydes særlig tilrettelagt miljøterapeutisk behandling for unge, hvor afklaring af ambivalens og motivation til forandring er i fokus Efterbehandling. Individuelt eller i gruppe støttes borgeren i at 11

12 prioritere fastholdelse af hensigtsmæssigt adfærd, så fortsat alkohol/stof frihed vedligeholdes Tilbagefaldsbehandling. Borgerens færdigheder i at genkende og håndtere højrisikosituationer forbedres, så ædruelighed/stoffrihed kan opretholdes Ad-hoc. Opfølgning individuelt ved støtte i en skadesreducerende indsats Skadesreduktion. Hjælp og støtte til at håndtere psykosociale udfordringer, at undgå yderligere skade, for derved at forebygge negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter ved alkoholmisbrug Lægefagligt. Det er lægens opgave er at vurdere psykisk lidelse hos borgeren og ordinere medicinsk behandling Psykolog. Psykologens opgave er at udrede borgeren, og vurderer hans /hendes behov for psykologisk behandling udover, hvad der tilbydes af primær alkoholbehandling. Der lægges særlig vægt på dobbeltbelastning Medicinsk. Behandling skal ses i sammenhæng med behandlingsplan, og har til formål sammen med andre behandlingsindsatser at understøtte borgerens bestræbelser på at opfylde behandlingsmål NADA. Akupunktur Støttegruppe. For pårørende til aktive misbrugere Dag-og døgnbehandling. Borgeren kan tilbydes egnet behandlingsform og intensitet som supplement til den ambulante behandling. Ekstern behandling udføres i henhold til aftaler med andre aktører. Metode: Teglporten - Rusmiddelcenter anvender følgende metoder i arbejdet med stofmisbrugsbehandling: Kognitiv metode Motiverende samtale Feedback Informed Treatment MCMI udredning af psykisk samsygelighed SE- terapi Familieorienteret alkoholbehandling Jeg støttende metoder. For nærmere information om de enkelte metoder henvises til metodekatalog for Teglporten - Rusmiddelcenter, som ligger på Rudersdal kommunes hjemmeside samt Teglporten - Rusmiddelcenters hjemmeside: Hyppighed: Ydelsens hyppighed / intensitet vurderes på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgeres samlede situation. Behandlingen klassificeres af Socialstyrelsen på forskellige niveauer i intensitet 4 : Ambulant behandling: Foregår enten individuelt eller i grupper, 4 Kvalitet og organisering - et inspirationskatalog til misbrugsbehandlingen af Kommunernes Landsforening. 12

13 mindst hver 14. dag og højst to gange om ugen Dagbehandling: Deltagelse i tre til fem dage om ugen af mindst 2 timers varighed per gang Døgnbehandling: Leveres som en ydelse hver dag, og ydelsen inkluderer overnatning. Døgnbehandling benyttes til afgiftning og stabilisering og til behandling af borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med alvorlige sociale problemer. Ad hoc: Ydelsen leveres sjældnere end hver 14. dag Afrusning/afgiftning: Tilbud om afrusning kan foregå ambulant via læge, psykiatrisk skadestue, eller indlæggelse på døgnbehandlingsinstitution. Takst: Refusion af udgifter til transport ved dagbehandling: Se opdaterede taktser på Dagbehandling defineres som fremmøde mindst 3 gange ugentligt af to timers varighed. Borgere fra Rudersdal Kommune på offentlig forsørgelse i dagbehandling efter sundhedslovens 141 kan bevilliges tilskud til transport svarende til maksimalt et syv zoners månedskort i højst tre måneder. Ordningen administreres af behandlingsstedet formedelst gyldig rejsehjemmel fra deltager. Hvem leverer indsatsen: Rudersdal Kommune anvender som udgangspunkt Teglporten - Rusmiddelcenter, men borgeren har, indenfor de beskrevne rammer under leverandør i kvalitetsstandarden, frit valg. Krav til leverandøren: Teglporten - Rusmiddelcenter skal sikre et tæt samarbejde med andre aktører internt som eksternt for at koordinere en fælles tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Tilbud og ydelser til borgeren skal tilrettelægges ud fra borgerens opfattelse af problemets omfang og personalets faglige vurdering. Justeringer i behandlingsplan skal tage udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behandlingsforløbet. Teglporten - Rusmiddelcenter skal anvende FIT score metode til at følge borgers udvikling og tilfredshed med ydelsen. Teglporten - Rusmiddelcenter skal varetage koordinering af behandlingsplan i forhold til den øvrige familie og eventuelle børn: o Teglporten - Rusmiddelcenters opgave er at varetage den voksne forældres misbrugsbehandling og sikre den nødvendige koordination af behandlingsplanen i forhold til den øvrige familie og børn. Herunder evt. at koordinere behandlingen med Skole og Familieområdets handleplan for barnet. Hermed rettes opmærksomheden på de forhold, som eventuelle hjemmeboende børn af alkoholmisbrugere lever under o Hvis Teglporten - Rusmiddelcenter kommer i kontakt med en alkoholmisbruger med børn under 18 år, skal Teglporten - Rusmiddelcenter være særlig opmærksom på behovet for at 13

14 o inddrage Forebyggelse og Rådgivning under Skole og Familieområdet i Rudersdal Kommune eller relevant myndighed i borgerens bopælskommune med henblik på et samarbejde, der skal sikre barnets trivsel Hensigten med at inddrage familie- og børneperspektivet i behandlingen er at styrke borgerens forældrekompetence og yde en helhedsorienteret behandlingsindsats. Hvis det vurderes, at barnet lever under truede forhold, er behandlerne i Teglporten - Rusmiddelcenter forpligtet til at underrette Forebyggelse og Rådgivning i Rudersdal Kommune eller anden relevant myndighed i borgerens bopælskommune med henblik på, at sikre barnet den fornødne hjælp. Der er følgende krav til medarbejdernes kompetencer: Teglporten - Rusmiddelcenters team skal være sammensat af medarbejdere med social- og sundhedsfaglig baggrund eller en specialiseret misbrugsuddannelse En læge skal være tilknyttet Teglporten - Rusmiddelcenter Medarbejderne skal være trænet i motiverende samtaler, familieorienteret behandling og FIT. Herudover skal relevante medarbejdere være videreuddannet af systemisk-, kognitiv- eller traumeterapeutisk karakter 1-2 behandlere skal være NADA akupunktur uddannet Medarbejderne skal løbende deltage i relevant efter- og videreuddannelse En psykolog skal være tilknyttet Teglporten - Rusmiddelcenter. Kontakt til leverandøren: Opfølgning på indsatsen / monitorering af indsatsen: Rudersdal Kommune Teglporten - Rusmiddelcenter Teglporten 11, 2.sal 3460 Birkerød Telefon: Hjemmeside: Dokumentation Behandlingsarbejdet skal dokumenteres gennem ASI belastnings - score, Bostedsystemet og FIT score metode til at følge borgers udvikling og tilfredshed med ydelsen. Der skal rapporteres til det offentlige register NAB. Måltal Der skal opstilles måltal for: Andelen af alkoholmisbrugere, der efter afsluttet behandling er alkoholfri Andelen af alkoholmisbrugere, der efter afsluttet behandling har reduceret deres alkoholmisbrug. 14

15 Klage: Serviceniveau Klage over service i forhold til forløb i Teglporten - Rusmiddelcenter eller andre aktører rettes først og fremmest til ledelsen i Teglporten - Rusmiddelcenter, Teglporten 11, 2.sal, 3460 Birkerød. Tlf Herudover kan der rettes henvendelse til Rudersdal Kommune, Socialområdet, Stationsvej 36, 3460 Birkerød. Godkendt dato: 15

16 Teglporten - Rusmiddelcenter Teglporten 11, 2.sal 3460 Birkerød Telefon: Hjemmeside: RUDERSDAL KOMMUNE SOCIALOMRÅDET Stationsvej Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2017

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2017 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2017 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014

Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014 Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Alkoholbehandling i henhold til sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. Alkoholbehandling i henhold til sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard Alkoholbehandling i henhold til sundhedslovens 141 1 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Alkoholbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et udtrykt

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rusmiddelbehandling Gladsaxe Kommune

Kvalitetsstandarder for Rusmiddelbehandling Gladsaxe Kommune Kvalitetsstandarder for Rusmiddelbehandling 2017-2018 Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00P22 1 INDLEDNING... 3 KVALITETSSTANDARD FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING... 4 KVALITETSSTANDARD FOR ALKOHOLBEHANDLING...

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Indledning: Baggrund for udarbejdelsen af kvalitetsstandarden Kommunalbestyrelsen skal efter

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING...

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... Kvalitetsstandard Behandling af misbrug 2016-2017 Indholdsfortegnelse. ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... 1 Misbrugscentrets ydelser... 1 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere