D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4"

Transkript

1 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW

2 . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney. De tolvs Råd: Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, Delbert L. Stapley, LeGrand Rchards, Howard W. Hunter, Gordon B. Hnckley, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvn J. Ashton, Bruce R. McConke, L. Tom Perry, Davd B. Haght. Rådgvende komté: Gordon B. Hckley, Marvn J. Ashton, L. Tom Perry, Maron D. Hanks, James A. Cullmore, Robert D. Hales. Redaktør af krken magazner: Dean L. Larsen. Internatonal Magaznes redakton: Larry A. Hller, Carol Larsen, Roger Gyllng. Den danske Stjernes redakton: Jørgen Ljungstrøm, Translatons Servces, Vodroffsvej 7, DK-1900 København V. Korrespondenter: Københavns Stav:. Den danske Msson: INDHOLDSFORTEGNELSE Rapport fra den 147. oktober generalkonference 1 Grundlaget for retskaffenhed. Spencer W. Kmball. Wf^Ktk: 3 Herrens metode. Thomas S. Monson 8 Ægteskabets bergelse. James E. Faust 12 Det var et mrakel. Mark E. Petersen 16 Det tragske kredsløb. Maron G. Romney 20 Opretholdelse af krkens ledere. N. Eldon Tanner 24 Velsgnelserne ved retskaffen lydghed. Delbert L. Stapley 26 Det, der hører Gud og mennesker tl. LeGrand Rchards 31 V har været der hele tden. Paul H. Dunn 35 Et særlgt øjeblk krkens hstore. W. Grant Bangerter 38 Offer på mssonærvs. Adney Y. Komatsu 41 Et budskab tl den opvoksende generaton. Ezra Taft Benson 44 Præstedømmets t velsgnelser. Bruce R. McConke 49 Om at se de fem t-taller. Maron D. Hanks 53 Tlld tl Herren. Maron G. Romney 59 Adlydelse af den rette stemme. N. Eldon Tanner 63 Tlgvelsens kraft. Spencer W. Kmball 69^ Evangelets lys. N. Eldon Tanner 74 (Forts, på bagsden) Abonnement: Tegnes gennem wards/grensrepræsentanten: 12 numre dkr Nævnte prser er ncl. moms og porto. Betalng over gre tl Dstrbutons Centret, Smedevangen 9, 3540 Lynge. Unted States and Canada: $ 8.00 (surface mal) by the Corporaton of the Presdent of the Church of Jesus Chrst of Latter-day Sants. All rghts reserved.

3 oktober,. Tabernaklet krken, ) Rapport fra den 147. oktober general konference Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge Konferencen den 1. og 2. oktober 1977 på Temple Square Salt LakeCty, Utah,,0g se, dette er et møster for alle dem, der blver ordneret tl dette præstedømme, og hvs msson det er at rejse ud Dette er et mønster for dem, at de skal tale, som de blver drevet dertl af den Hellgånd. krkens. Og hvad de taler, drevet af den Hellgånd, skal anses som hellg skrft, skal være Herrens snd, skal være Herrens ord. Herrens røst og Guds kraft tl salggørelse.«(l. + P. 68 : 2-4) Således talte Herren tl profeten Joseph Smth november 1831 og dette løftes ånd talte præsdent Spencer W. Kmball og andre af krkens generalautorteter ved den 147. halvårlge generalkonference krken holdt sdste år hovedkvarter Salt Lake Cty. Fra hele verden kom de 11 område generalautorteter, som er bosat uden for USA, 158 regonalrepræsentanter og lokale stavs- og wardsledere, såvel som tusnder af medlemmer fra lande og øer spredt over hele jorden. Møder blev holdt lørdag den 1 oktober og søndag den 2. oktober. Præsdent Spencer W. Kmball præsderede, mens alle møder blev ledet af medlemmer af Det øverste Præsdentskab præsdent Spencer W. Kmball, præsdent N. Eldon Tanner, førsterådgver, og præsdent Maron G. Romney, andenrådgver. 28 af de alt 63 generalautorteter talte. De vgtgste admnstratve handlnger under konferencen var opretholdelse af generalautorteter og hovedledere beregnet tre nye medlemmer af De halvfjerds første Kvorum ældste Hugh W. Pnnock fra Utah, medlem af krkens melksedekske præstedømmes hovedkomté; ældste F. Enzo Busche fra Tyskland, regonalrepræsentant, og ældste Yoshhko Kkuch fra Japan, stavspræsdent. (Se andetsteds Stjernen, hvor der er en lste over opretholdelse af krkens ledere og bografske oplysnnger om nye generalautorteter Konferencemøderne blev afholdt Tabernaklet på Temple Square; yderlgere sddepladser var skaffet Assembly Hall og det nærlggende Salt Palace. Møderne holdtes lørdag kl. 7,00 (velfærdsmøde), kl. 10,00, kl. 14,00 og kl. 19,00 (almndelgt præstedømmemøde, der blev nternt transmtteret tl mødelokaler over det meste af verden); samt søndag kl. 10,00 og kl. 14,00. 1

4 Derudover bev der holdt et heldags semnar for regonalrepræsentanter om fredagen. Den 30. september krkens kontorbygnng, hvor præsdent Kmball udstedte en nsprerende kaldese for genaktvserng af passve" medlemmer og han fremhævede atter vgtgheden af at mssonere. Krkens nye aktvtetskomté blev dette præsenteret og der blev gvet vgtge bekendtgørelser om et ændret sportsprogram, om semnar- og nsttutprogrammet, om aktvserng af passve" unge og voksne medlemmer, og om lederprncpper. (Se rapporten herom andetsteds nummer af Stjernen.) Redaktonen.

5 en den krken Formddagsmøde, lørdag den 1. oktober 1977 Grundlaget for retskaffenhed PRÆSIDENT SPENCER W. KIMBALL Evangelets love og programmer er vores skreste rettesnor tl opnåelse af lykke vdt mulgt har deres egne skrfter og lærerat bruge dem. Ml.ne elskede brødre og søstre, det er en glæde gen at være sammen med jer tl endnu en generalkonference. Famlehjemmeaften Med hensyn tl vore famlejemmeaftener, så opfylder en hjemmeaften med famlen eller en aften ude et eller andet nteressant sted kun tldels behovet for en famlehjemmeaften. Noget meget væsentlgt er belærngen af børnene om den lvsstl, der er så uhyre vgtg. Blot at gå t en forestllng eller tl et selskab sammen, eller at tage på fsketur, tlfredsstller kun det halve behov, men at blve hjemme og belære børnene om evangelet, skrfterne og kærlghed tl hnanden og kærlghed tl deres forældre, er af yderste vgtghed. V har anbefalet, at alle børnene så Patrarkalske velsgnelser V lever god td, patrarkernes td, og det er vores store håb, at alle og enhver, også de unge voksne, vl få mulghed for at få en patrarkalsk velsgnelse, som blver offcelt arkveret af krken. Jeg har stor tlld tl patrarkerne og t! deres velsgnelser. Når patrarken er en trofast sdste dages hellg, holder sg nær tl Herren og studerer skrfterne, så vl de løfter, som han gver undersn særlge bemyndgelse og kaldelse, blve opfyldt, hvs modtageren af velsgnelsen er trofast og oprgtg. Selvfølgelg er det enhver fars ret og hans plgt som patrark for sn egen famle at gve sne børn en fars velsgnelse, og det er vort håb, at enhver far vl gve en hellg velsgnelse tl ethvert af sne børn, sær når de forlader hjemmet for enten at studere eller rejse på msson eller for at blve gft og en sådan velsgnelse bør ndføres pågældendes prvate dagbog. Optegnelser Må jeg sge et par ord om personlge dagbøger og optegnelser: V opfordrer alle og enhver tl at føre en dagbog lge fra de helt unge år, hele lvet gennem. Bare alle famler, når de nu holder deres hjemmeaftener, vlle oplære

6 deres skellene god I den Rom at deres børn fra de er små tl at føre en dagbog over de vgtgere begvenheder lv, og helt bestemt når de begynder at forlade hjemmet for at studere eller rejse på msson. Oprydnng V er overmåde glade for reaktonen på vores opfordrng tl at anlægge nyttehaver. Det er sundhedsfremmende, både at arbejde med at skabe en høst og at spse den. Det er dejlgt at se så mange haver overalt landet, og der kommer rapporter nd fra talløse famler og enlge, der både har sparet meget og har haft fornøjelse ved at dyrke grøntsager. V håber, at dette vl blve noget permanent for vore medlemmer, og at de selv vl dyrke meget af det, som de sætter på bordet. Udover at passe vore nyttehaver håber v, at folk vl sætte deres staktter og hække stand og rydde op og rve gamle, faldefærdge bygnnger ned, så vore huse og haver kan vse sg fra den bedste sde. Wards og grenskor V er taknemmelge for, at mange af vore bskopper og grenspræsdenter har oprettet aldeles udmærkede kor tl deres gudstjenester. Det er vdunderlgt, og v påskønner det. Uddannelse Krken har lge fra begyndelsen opretholdt prncppet: Guds herlghed er ntelh'gens". (93:36) V opfordrer derfor vore medlemmer tl at studere og berede sg tl at yde tjeneste både med deres forstand og deres hænder. Nogle egner sg godt for højere, boglg uddannelse og andre egner sg bedre for praktsk arbejde. V mener, at vore medlemmer bør have den form for uddannelse, som de egner sg bedst tl overensstemmelse med deres nteresse og evner. Hvad enten det er nden for kunst, vdenskab eller lberale erhverv, unverstetsuddannelse eller oplærng praktske fag, så prser v det og opmuntrer tl det. Vandalsme og tyver Vores tro er blevet sat på en streng prøve, når v har hørt om den ryggesløse stjælen nogle af vore samfund, når der blver stjålet varer for mllonbeløb af butkstyve. sdste ende er det det store publkum os allesammen som må betale. Hvorfor vl noget menneske, hvad enten det er en mand, en kvnde eller et barn, stjæle fra de venlge handlende og fra folk almndelghed og deres naboer? Det er ubegrbelgt. Og kæmpebeløb går tl på grund af en stadg voksende vandalsme. V kan smpelthen kke forstå det menneske, som ødelægger og tlntetgør bare for fornøjelsens skyld. V må da have mere stolthed lvet, end at v tlfredsstlles ved at ødelægge værder. Er det mulgt, at nogen af os den grad mangler respekt for os selv? Brødre og søstre, v håber, at v allesammen vl leve mådeholdent {sådan som det blev drøftet vores velfærdsmøde), og nden for rammerne af vore ndtægter, og at v vl betale vores gæld trofast og ærlgt. Det var Herren, som gav os befalngen : Du må kke stjæle!" (2. Mosebog 20:15) Mange steder verden er der mennesker, som fnder fornøjelse ødelægge. Dsse mennesker er sadster. Kejser Nero var det han sges at have brændt Rom af, blot for at glæde sg over lden og derefter skyde skylden for branden på de krstne. Han sges at have elsket det gamle Roms arenaforestllnger med alle deres sadstske aktvteter, og v spekulerer på, hvad det er, der skaber et sådant menneske. Og hvorfor

7 . det.. verden form : " kærlghed harmon vores vor højere tuskærer folk bldæk, knalder vnduer, prygler tlfældge og uskyldge mennesker, sætter ld på og kaster bomber? Herren besvarer dette spørgsmål Hvs I følger mne anordnnger og holder mne bud og handler efter dem,.. Jeg vl gve fred landet, så I kan lægge Eder tl hvle, uden at nogen skræmmer op;. Jeg vl vandre blandt Eder og være Eders Gud, og I skal være mt folk. (3. Mosebog 26:3,6, 12) Eftergvenhed, tolerance. Den voksende eftergvenhed og tolerance moderne samfund bekymrer os meget. Vor hmmelske Fader er sandelg utlfreds med den voksende udbredelse af sådanne afskyelge former for synd som hor og utugt, homoseksualtet, lesbsk samkvem, svangerskabsafbrydelse, pornograf, fødselskontrol, alkoholsme, grusomhed af pryg- lng af ægtefæller og msrøgt af børn, uærlghed, vandalsme, vold og krmnaltet almndelghed, og med den synd, det er at leve sammen uden for ægteskabet, hvlket altsammen forekommer vore samfund. V appellerer tl alle krkens medlemmer overalt om at forny deres ndsats for at styrke hjemmet og ære og respektere deres forældre og opbygge større forståelse og bedre kommunkaton mellem forældre og børn. Så vgtgt det end er at opbygge stærkere hjem, er det kke nok kampen mod den stgende eftergvenhed og tolerance. V opfordrer derfor krkens medlemmer tl som borgere at lade deres stemmer høre, at slutte sg sammen med andre deres eget nabolag og deres egen kommune og overalt tl utrættelgt at bekæmpe pornograf og den almndelge tltagende eftergvenhed og tolerance. Lad os vrgt modvrke den chokerende udvklng, der opmuntrer tl de gamle synder fra Sodoma og Gomorra, og som tlsmudser såvel det menneskelge legeme som Guds tempel. Tl vore elskede brødre og søstre overalt, såvel som tl alle verdens mennesker, som elsker Herren og ønsker at leve med Jesu Krst evangelum, sger v, at ntet folk kan forblve stærkt og lykkelgt, som godkender dsse løse moralstandarder. Men selv om v kke kan tolerere synd og krken rettesætter dem, som begår synd, må v dog hjælpe overtræderen ved og forståelse at hjælpe ham eller hende tlbage tl fuldt fællesskab krken. Lad os hjælpe hver enkelt tl velsgnelserne ved varg omvendelse, gennem resolut tagen afstand fra fejl. Jeg har lejlghedsvs talt om behovet for mange hjælpeklder tlværelsen tl opfyldelse af vore behov. Jeg har sagt: Nogle forrådskamre er beregnet tl opmagasnerng ^f vand. Nogle tl at opbevare føde, sådan som v gør det famle-velfærdsprogram, og som Josef gjorde det Ægypten under de syv fede år. V bør også have et forrådskammer af kundskab tl mødegåelse af kommende behov; forråd af mod tl at overvnde den megen frygt, som brnger uskkerhed nd tlværelse; forråd af fyssk styrke tl at hjælpe os tl at klare de lejlghedsvse byrder af arbejde og sygdom; forråd af godhed og forråd af modstandskraft; forråd af tro. Ja, sær forråd af tro, så v, når verden presser sg nd på os, kan stå fast og stærkt, når frstelserne en verden opløsnng, som blver mere og mere eftergvende og ond, og højere grad vl trække på vores energ, udtømme vores åndelge lvskraft og søge at trække os nedad. V

8 materel fortjeneste, mlloner stadg dag. Nnevé, dag form. har brug for et forråd af tro, der kan løfte de unge og senere voksne over de kedelge, de vanskelge, de frygtelge øjeblkke; over skuffelser; desllusonernger og onde år, mangler, forvrrng og frustraton. Og hvem skal opbygge dsse forråd? Er det mon kke derfor, at Gud gav ethvert barn to forældre? Det er dsse forældre, som undfangede dem og fødte dem, som forventes (af Herren) at lægge grundlaget for deres børn og at opbygge lader og tanke og beholdere og forrådskamre." (fra Fath Precedes the Mracle", Salt Lake Cty, Utah, pp ), Bedrager ved menneskers sammensværgelser V må gøre os klart, at et af Satans mest vrknngsfulde våben tl at ødelægge lvets renhed foros, er når v bedrages ved sammensværgelser. Mens uærlge mennesker producerer og sælger alkoholske drkke over hele verden af lter og med mlloner opfyldes Herrens ord; det sker vore dage ved fattgdom, opløste ægteskaber, ødelagt helbred, ndustrel vrksomhed gennem svækket effektvtet, lavere produktvtet og fravær på grund af sygdom; og dødsulykker på verdens lande ~ og motorveje, for en stor del forårsaget af ønsket om at overskrde fartbegrænsnngen. Med vor tds nye moral", som sex-overfladskhed somme tder kades, bør v være klare over Herrens bekymrng over umoral og det alvorlge sex-synder af alle slags. V er dette århundrede kommet langt udvklng, men antkkens synder påvrker større grad menneskenes hjertet Kan v kke lære af andres erfarnger? Er det nødvendgt, at også v besudler vore legemer, fordærver vore sjæle og høster tlntetgørelse, sådan som folkeslag og natoner har gjort før os? Gud lader sg kke spotte. Hans love er uundgåelge. Vrkelg omvendelse belønnes med tlgvelse, men synd brnger dødens brod V hører hver eneste dag mere og mere om synder af hor, homoseksualtet og lesbsk samkvem. Homoseksualtet er en afskyelg synd, men på grund af dens hyppge forekomst og behovet for at advare de ubesmttede og behovet fdr at hjælpe dem, der allerede er nvolveret der, måden brnges frem fuldt lys. Det er tdernes synd. Den fandtes, mens sraeltterne vandrede ørkenen, både før og efter. Den blev tolereret af grækerne. Den fandtes det faldne Rom. Oldtdsbyerne Sodoma og Gomorra er symboler på ussel syndghed, og denne specelt omtalte perverstet antydes hstoren om Lots gæster. Der ytres stærke krav om at legalsere sådanne forhold ved hjælp af lovgvnngen. Nogle ønsker også at legalsere prosttuton. Man har verden legalseret svangerskabsafbrydelse, det man søger at afkrmnalsere denne afskyel ge synd. V betænker os kke på at fortælle verden, at helbredelsen for dsse onder kke opnås ved at overgve sg tl dem. Men lad os fremhæve, at spørgsmål om ret eller forkert, retskaffenhed og synd, kke er afhængg af menneskets vurdernger, overlevernger og ndstllng. Socal godkendelse forandrer kke en handlngs status, gør kke det forkerte rgtgt. Skulle alle mennesker acceptere homoseksualtet... vlle det stadg være en alvorlg synd" Tlgvelsens Mrakel, København 1975) Når v tænker tlbage pådet,derskete Babylon, Sodoma og Gomorra, må v spekulere på, om hstoren vl gentage sg. Hvad med

9 dag?... hor. verden Glemmer v vore højt udvklede natoner de høje og hellge prncpper, der kan redde natonerne? Jeg kommer tl at tænke på general Douglas MacArthur, som ved japanernes overgvelse sagde: Mltær sammenslutnng, magtbalance. De forenede Natoner er altsammen mslykkedes. V har haft vores sdste chance. Hvs v kke nu udarbejder et eller andet større og mere retfærdgt system, vl Harmagedon være over os. Problemet er fortrnsvs teologsk og kræver. forbedrng af den menneskelge karakter. Det må begynde med ånden, hvs v skal redde kødet." (Douglas MacArthur, Last Chance" Tme, sept.10,1945) Indbyder v kke tl endelg tlntetgørelse, når v vanhellger alt, hvad der er hellgt, lge ned tl den almndelge og uærbødge benyttelse af Guddommens navne daglgsproget og ved at gøre hans hellge dag, sabbaten tl arbejdsdag, tl ndkøbsdag og en dag, hvor man søger fornøjelser"? Hvordan kan v så håbe på at undgå Guds vrede og på at få fred og retskaffenhed? Svaret kommer med tordenstyrke fra Sna-bjerget og forb ver det samme. Lad os gåtl Sna: Du må kke have andre guder end mg." Du må kke msbruge Herren dn Guds navn,.". Kom hvledagen hu, så du holder den hellgz!" Ær dn fader og dn moder,.". Du må kke slå hjel!" Du må kke bedrve hor!" Du må kke stjæle!" Du må kke sge falsk vdnesbyrd." Du må kke begære." (2. Mosebog 20:3, 7-8, 12-17:-) Og nu det Herrens år 1977 fndes der blandt os dsse samme synder og overtrædelser, der har styrtet kejserrger, og v ser dem blve mere og mere almndelge alle lande. Skal v, som Belsazzar så blæst og høste hvrvelvnde? Skal v tllade, at hjemmet smuldrer og ægteskabet latterlggøres? Skal v vedblve at forbande Gud, hade vore fjender og besmtte vore legemer og sensuelle forlystelser? Og når Herrens tålmodghed med os er udtømt, skal v så stå rystende, mens ødelæggelse kommer over os? Eller skal v klogt se skrften på væggen og tage ved lære af fortdens sørgelge erfarnger og vende tlbage tl Herren og tjene ham? Jeg vdner, at Jesus er Krstus, og at dette er hans program ; han er denne verdens Gud, og jeg ved, at v kan nå vore mål og opbygge varg fred alene på grundlag af retskaffenhed. Og må han hjælpe os tl at stræbe efter at leve henhold tl hans love og tl at opnå lykke på jorden, beder jeg om Jesu Krst navn. Amen.

10 natonalparkerne Bryce Salt Herrens metode ÆLDSTE THOMAS s. MONSON De tolvs Råd Krkens velfærdsplan er nspreret af den almægtge Gud" og gver lvet en ny og dybere menng" R.et ofte synger v salmen Konn, lytter tl profetens røst, hør ordet dag har v sendt fra Gud" (nr. 138) I lyttet tl en profets stemme, nemlg Spencer W. Kmball, der har talt Gudsord. Ydmygt og med en bøn hjertet søger jeg guddommelg hjælp, når jeg nu taler tl jer fra The Crossroads of thewest" Salt Lake Cty er et Mekka for turster fra alle dele af verden. Tusnder trænges på de smukke skbakker Alta, Brghton, Park Cty og Snowbrd hver eneste vnter. Om sommeren gæster tusnder af andre bjergdalene og Zon. En attrakton på alle årstder er Temple Square med dets hstorske tabernakel, højtragende tempel med de 6 spr, og det smukke besøgscenter, der byder alle og enhver hjertelg velkommen. En smule borte fra alfarvej, uden for den travle trafk, fndes en anden verden berømt plads. Her betjener ældre og handcappede arbejdere hnanden på en stlfærdg måde, der er motveret af krsten kærlghed, efter Mesterens guddommelge plan. Jeg taler om Welfare Square, der somme tder også kaldes Bskoppernes Forrådshus. På dette centrale sted og talrge andre steder rundt om henkoges frugt og grøntsager, tlberedes fødevarer, som mærkes, opbevares og dstrbueres tl mennesker, der er nød. Der ses ngen tegn på offentlg arbejdsløshedsunderstøttelseeller nogen form for betalng kontanter, det den eneste form for betalngsmddel her er en ordreseddel, underskrevet af en ordneret bskop. Journalster er målløse over denne enestående velfærdsplan og skrver beundrende om et folk, der er retfærdgt stolte over deres uafhængghed ved selv at sørge for deres mndre heldgt stllede borgere. De tre almndelgst stllede spørgsmål fra behagelgt forbavsede besøgende er dsse: (1) Hvordan vrker den plan?" (2) Hvordan fnanceres den?" (3) Hvad er det, der motverer hver arbejder tl en så uselvsk ndsats?" gennem årene har det været mn behagelge opgave at besvare dsse oprgtghed stllede spørgsmål. Tl spørgsmålet: Hvordan vrker den plan egentlg?" fortæller jeg gerne, at jeg peroden fra 1950 tl 55 havde det prvlegum at præsdere som bskop over 1000 medlemmer, der boede mdt Lake Cty. I mengheden var der 86 enker og omkrng 40 8

11 I gang forskellg : 1. Kongebog den nød, en famler, der måtte betegnes som værdgt trængende, som på forskellge tdspunkter og grad havde brug for velfærdshjælp. Hvert år måtte jeg, lgesom tusnder af andre bskopper, udfærdge et budget med angvelse af det omtrentlge behov form af fødevarer og nødvendghedsartkler for vore trængende medlemmer for det kommende Alle dsse budgetter blev omhyggelgt år. vurderet og sammentalt, hvorefter krkens forskellge enheder fk tl opgave at fremskaffe de nødvendge varer. én krkelg enhed vlle medlemmerne så producere kød, en anden appelsner, en trede grøntsager eller korn eller andre forskellge nødvendghedsartkler, så forrådshuset kunne fyldes og de gamle og trængende tlfredsstlles. Herren beredte vejen og metoden, da han erklærede Forrådshuset skal vedlgeholdes gennem krkens frvllge gaver, og der skal sørges for enker og faderløse og lgeledes for de fattge." (L. + P. 83:6) Og derpå denne påmndelse: Dog skal det ske på mn egen måde." (L.-fP. 104:16) I et nabolag, hvor jeg boede og vr- kede, drev v et hønser som krkeprojekt. For det meste var det et effektvt drevet projekt, der forsynede forrådshuset med tusnder af frske æg og hundredvs af ovnklart fjerkræ. Men ved nogle enkelte lejlgheder gav oplevelsen ved at være frvllge by-landmænd kke blot vabler hænderne men også frustraton for både hjerte og snd. For eksempel vl jeg aldrg glemme en gang, da v havde samlet menghedens drenge Det aronske Præstedømme for vrkelg at gve hønseret en skønhedsbehandlng, en rgtg ansgtsløftnng. Vore vrge og energske unge gk hurtgt tempo med at luge ukrudt op, rve det sammen store bunker og brænde det sammen med grene og affald. I lyset af brændende bål spste v vore pølser og lykønskede os tl et vel udført job. Hønseret så nu ordentlgt og godt ud. Der var bare ét stort, ja, katastrofalt problem. Larmen og lden og røgen havde den grad forstyrret de sarte og temperamentsfulde 5000 stk. æglæggende høns, at de fleste af dem begyndte at fælde og helt holdt op med at lægge æg. Derefter fandt v os smule ukrudt, så v tl gengæld kunne producere flere æg. Intet medlem af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge, som har været med tl at konservere ærter, gjort sukkerroer klar, kørt med hø eller skovlet kul med et sådant formål, glemmer eller fortryder nogen snde den oplevelse, det er at hjælpe andre, der er nød. Trofaste mænd og kvnder hjælper med tl at drve dette storslåede, nsprerede program. Ja, denne plan vlle aldrg lykkes ved ndsats alene, for det køres vrkelgheden på tro og på Herrens egen måde. At dele det v har med andre, er kke noget nyt for vor generaton. V behøver bare at slå op på beretnngen, der fndes hellge Bbel for påny at påskønne det prncp, at når v følger Herrens råd, når v sørger for dem, der er så vl resultatet være tl fordel for alle. V læser dér, at en meget alvorlg tørke ramte landet. Hungersnød blev resultatet. Elsa (Eljah), profeten, modtog fra Herren, hvad der for ham må have syntes at være en forbavsende nstrukton: Begv dg tl Zarepta, som hører tl Zdon, og tag bolg der; se, jeg har pålagt en enke der at sørge for føde tl dg." Da han fandt enken der, erklærede Elas (Eljah): Hent mg ldt vand et kar, for at jeg kan drkke!" Og da hun gk bort for at hente det, råbte han efter hende: Tag også et stykke brød med tl mg!" Hendes svar beskrev hendes fort-

12 dunken. deres den ugen vvlede stuaton, det hun forklarede: at hun var ved at tlberede et sdste, sølle måltd for sn søn og sg selv, og at de derefter måtte dø. Hvor måtte Elas (Eljahs) svar have lydt usandsynlgt for hende: Frygt kke! Gå hjem og gør, som du sger; men lav først et llle brød deraf tl mg og brng mg det; sden kan du lave noget tl dg selv og dn søn! Th så sger Herren, Israels Gud: Melkrukken skal kke blve tom, og olen skal kke slppe op, før den Herre sender regn over jorden! Da gk hun og gjorde som Elas sagde; og både hun og han og hendes søn havde noget at spse en td lang. Melkrukken blev kke tom, og olen dunken slap kke op, efter det ord Herren havde talet ved Elas." (1 Kongebog 17:9-11,13-1 6) Det er den slags tro, som hele tden har motveret og nspreret Herrens velfærdsplan. Som svar på det andet spørgsmål:,, Hvordan fnanceres jeres velfærdsplan?" er det kun nødvendgt at beskrve prncpperne fasteofferet. Profeten Esajas beskrev den sande faste således: at bryde dt brød tl de sultne, brnge hjemløse stakler hus, at du klæder den nøgne du ser, ej nægter at hjælpedne landsmænd. Som morgenrøden bryder dt lys da frem, da læges hastgt dt sår, foran dg vandrer dn retfærd, Herrens herlghed sluttertoget. Da svarer Herren, når du kalder; på dt råb er hans svar: Her er jeg! Herren skal altd lede dg, mætte dn sjæl, hvor der er goldt, og gve dg nye kræfter; du blver som en vandrg have, som rndende væld, hvor vandet aldrg svgter." (Esajas 58:7-9, 11) Ledet af dette prncp og efter en plan, der er udarbejdet og belært om af nsprerede Guds profeter, faster sdste dages hellge én dag hver måned og gver gavmldt tl et fasteofferfond hvad der svarer tl værdlen af de måltder, de undlader at ndtage og sædvanlgvs mange gange mere end det. Sådanne hellge offergaver fnancerer drften af forrådshusene, dækker de fattges behov for kontanter og betaler for lægebehandlng af de syge, som kke selv kan betale. Mange steder ndsamles fasteofrene hver måned af drenge, der er dakoner, når de besøger de enkelte famlers hjem, gerne tdlgt søndag morgen. Jeg husker en morgen, da drengene menghed, som jeg præsderede over, havde samlet sg med søvnen stadg sddende øjnene, en smule forpjuskede at se tl og mldt kværulerende over, at skulle så tdlgt op for at udføre deres tjenestegernng. Der blev kke svaret gen med et eneste krtsk ord for deres msstemnng, men derefter tog v drengene med på en tur tl Welfare Square. Her så de med egne øjne en dame, der var lam, passe omstllngsbordet, en gammel mand, der fyldte lagerhylder op, kvnder, der arrangerede tøj, der skulle fordeles og endog en blnd mand, der klæbede etketter på dåser. Her var tale om mennesker, der tjente tl lvets ophold ved at arbejde. Dsse drenge blev ganske stlle, da de blev vdne tl, hvordan deres ndsats med at ndsamle det hellge fasteoffer hver måned, hjalp de trængende og gav arbejde tl dem, der ellers vlle gå ledge. Fra den velsgnede dag var der aldrg mere brug for at opmuntre vore drenge. Fastesøndag var de der klokken 7, klædt bedste søndagstøj, vrge efter at udføre deres gernng som medlemmer af Det aronske Præstedømme. De nøjedes kke længere med at udlevere og ndsamle fastofferkuverter. De hjalp med tl at 10

13 gjort skaffe mad tl de sultne og husly for de hjemløse altsammen på Herrens egen måde. De smlede mere, deres gang var mere vrg og deres modvlje var tæmmet. Måske marcherede de nu tl takten af en anden trommeslager; måske forstod de nu bedre de klassske ord: Hvad I har gjort mod en af dsse mne mndste brødre dér, har I mod mg." (Matt. 25:40) T! det trede og sdste spørgsmål: Hvad er det, der motverer hver arbejder tl en så uselvsk ndsats?" gves dette enkle svar: Et personlgt vdnesbyrd om Herren Jesu Krst evangelum, ja et dybtfølt ønske om at elske Herren af hele st hjerte, snd og sjæl, og sn næste som sg selv. Det er det, der motverede en personlg, nu afdød ven, som handlede med frugt og grøntsager, tl en gang at rnge tl mg, da jeg var bskop, og sge: Jeg sender en lastvogn med bvogn tl forrådshuset med ctroner og appelsner tl dem, der ellers kke kan få nogen. Lad bestyreren vde, at vognen kommer og det skal kke koste jer noget. Men bskop, lad ngen vde, hvem der har sendt varerne." Sjældent har jeg set en sådan glæde og påskønnelse, som denne gavmlde gernng frembragte. Og aldrg har jeg tvvlet på den evge belønnng, som den unavngvne velgører nu har fået. Sådanne velgernnger hører kke tl sjældenhederne; de forekommer ret ofte. Lge under den stærkt trafkerede motorvej, der omkranser Salt Lake Cty, bor en treds-årg mand, der på grund af en ondartet sygdom aldrg har haft en dag uden smerte eller mange dage uden at føle sg ensom. En vnterdag, da jeg besøgte ham, varede det særlgt længe, før han besvarede dørklokkens rngen. Jeg hans velordnede hjem. gk nd Temperaturen var overalt, undtagen et enkelt værelse, så langt nede som bare 5 grader, altså hundekoldt. Grunden: Der var kke penge nok tl at opvarme de andre værelser. Væggene trængte tl at tapetseres, lofterne tl at forsænkes, spsekammeret tl at fyldes. Bekymret efter besøget hos mn ven fk jeg en bskop alarmeret, og der skete et mrakel form af udvst kærlghed. Wardets medlemmer blev organseret, og en arbejdskampagne sat gang. En måned senere rngede mn ven tl mg og spurgte, om jeg vlle komme og se, hvadder var sket for ham. Det gjorde jeg, og det var vrkelg et mrakel. Gangstens flser, der lå vnd og skævt på grund af nogle store poppeltræers rødder, var blevet omlagt, verandaen var erstattet af en ny, og der var sat en ny hoveddør nd med sknnende håndtag. Lofterne var blevet sænket, væggene tapetseret, træværket malet og spsekammeret fyldt op. Hjemmet var kke længere koldt og undbydende. Det syntes nu at byde én hjertelgt velkommen. Og Lou gemte lge tl allersdst det, han var allermest stolt og glad for: et yndgt uldent sengetæppe med hans skotske famles våbenmærke lå på sengen. Det var med stor kærlghed blevet fremstllet af kvnderne hjælpeforenngen. Inden jeg gk derfra, fk jeg at vde, at Unge Voksne hver uge vlle brnge ham en gang varm mddagsmad og arrangere en famleaften med ham. Varme havde erstattet kulden ; reparatonsarbejde havde fjernet årenes sld, men endnu vgtgere, håb havde splttet fortvvlelsen, og nu herskede kærlgheden undskrænket. Alle, der var med dette bevægende drama fra hverdagslvet, havde fundet en ny og personlg påskønnelse af Mesterens belærng: Salgere er det at gve end at modtage." (Ap. Gern. 20:35) 11

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts.

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts. Nummer STJERNE Februar 1976 125. årgang 2 Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin 81-års fødselsdag den 28. marts. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar 1976 125. årgang Nummer

Læs mere

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8 STJERNE August 1979 128, årgang Nummer 8 ' M^. om msndcwsa& Organ August 1979 : fc HT U for Jesu Kristi Kirke af 1W BT Årgang 128 K^ JL w JCJ JI.W XM Mli Sidste Dages Hellige Nummer 8 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***.

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***. "»" is. i ', 1 4 % %,J * SICfW ^ - kj % ' É(Hmi * '^JBHM^i c# '% v MSN dansae. STJERNE Juni 1977 126. årgang Nummer 6 -y.^.flbhi Tfr^l* lp-- ÉÉ Ir *

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

K Jii. 132. Årgang Nummer 3

K Jii. 132. Årgang Nummer 3 K Jii li Marts 1983 132. Årgang Nummer 3 STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Marts 1983 Årgang 132 Nummer 3 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, Marion G. Romney, Gordon

Læs mere

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige August 1987 136. årgang Nummer 8 August 1987 136. årgang Nummer 8 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II " * ...ir«, ' '*"" ',\, i

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II  * ...ir«, ' '* ',\, i ...ir«, limndcmsåe i September 1981 130. Årgang Nummer 9 ém " * ' '*"" ',\, i Vr.J II OigLin Scpicmbcr 1981 for Jesu Krisii Kirke af Årgang 130 Sidsie Dages Hellige Nummer 9 Det overste Præsidentskab:

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I Os i tf J cd W O Q W H en Q HH fa HH os NN I E-I en HH PS c«ds od 05 - c o u c

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. KIMBALL Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Forslag og kommentarer til denne

Læs mere

tf w i* O tn H O tf w 1 H Cfi

tf w i* O tn H O tf w 1 H Cfi i I O tf w O H i* O O i H tn H O w Cfi c«ti H 1 H c«i tf c«tf w p o O tf STJERNEN OKTOBER 1996 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAR: KÆRLIGHEDENS DØR PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 EVELINES ROG

Læs mere

Kirkens præsidenter. Religion 345

Kirkens præsidenter. Religion 345 Kirkens præsidenter E LEVENS Religion 345 HÆFTE Kirkens præsidenter Elevens hæfte Religion 345 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City,

Læs mere

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred. GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith Kirkens præsidenters lærdomme Joseph Fielding Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME JOSEPH FIELDING SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City i Utah Bøger i serien Kirkens

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

»» xiisé. iber 1980 129. Årgang Nummer 11

»» xiisé. iber 1980 129. Årgang Nummer 11 »» xiisé * iber 1980 129. Årgang Nummer 11 Gi-] Organ for Jesu Kristi Kirice af Sidste Dages Hellige November 1980 Årgang 129 Nummer 11 Det øverste Prasidentskab: Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, Marion

Læs mere