D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4"

Transkript

1 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW

2 . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney. De tolvs Råd: Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, Delbert L. Stapley, LeGrand Rchards, Howard W. Hunter, Gordon B. Hnckley, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvn J. Ashton, Bruce R. McConke, L. Tom Perry, Davd B. Haght. Rådgvende komté: Gordon B. Hckley, Marvn J. Ashton, L. Tom Perry, Maron D. Hanks, James A. Cullmore, Robert D. Hales. Redaktør af krken magazner: Dean L. Larsen. Internatonal Magaznes redakton: Larry A. Hller, Carol Larsen, Roger Gyllng. Den danske Stjernes redakton: Jørgen Ljungstrøm, Translatons Servces, Vodroffsvej 7, DK-1900 København V. Korrespondenter: Københavns Stav:. Den danske Msson: INDHOLDSFORTEGNELSE Rapport fra den 147. oktober generalkonference 1 Grundlaget for retskaffenhed. Spencer W. Kmball. Wf^Ktk: 3 Herrens metode. Thomas S. Monson 8 Ægteskabets bergelse. James E. Faust 12 Det var et mrakel. Mark E. Petersen 16 Det tragske kredsløb. Maron G. Romney 20 Opretholdelse af krkens ledere. N. Eldon Tanner 24 Velsgnelserne ved retskaffen lydghed. Delbert L. Stapley 26 Det, der hører Gud og mennesker tl. LeGrand Rchards 31 V har været der hele tden. Paul H. Dunn 35 Et særlgt øjeblk krkens hstore. W. Grant Bangerter 38 Offer på mssonærvs. Adney Y. Komatsu 41 Et budskab tl den opvoksende generaton. Ezra Taft Benson 44 Præstedømmets t velsgnelser. Bruce R. McConke 49 Om at se de fem t-taller. Maron D. Hanks 53 Tlld tl Herren. Maron G. Romney 59 Adlydelse af den rette stemme. N. Eldon Tanner 63 Tlgvelsens kraft. Spencer W. Kmball 69^ Evangelets lys. N. Eldon Tanner 74 (Forts, på bagsden) Abonnement: Tegnes gennem wards/grensrepræsentanten: 12 numre dkr Nævnte prser er ncl. moms og porto. Betalng over gre tl Dstrbutons Centret, Smedevangen 9, 3540 Lynge. Unted States and Canada: $ 8.00 (surface mal) by the Corporaton of the Presdent of the Church of Jesus Chrst of Latter-day Sants. All rghts reserved.

3 oktober,. Tabernaklet krken, ) Rapport fra den 147. oktober general konference Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge Konferencen den 1. og 2. oktober 1977 på Temple Square Salt LakeCty, Utah,,0g se, dette er et møster for alle dem, der blver ordneret tl dette præstedømme, og hvs msson det er at rejse ud Dette er et mønster for dem, at de skal tale, som de blver drevet dertl af den Hellgånd. krkens. Og hvad de taler, drevet af den Hellgånd, skal anses som hellg skrft, skal være Herrens snd, skal være Herrens ord. Herrens røst og Guds kraft tl salggørelse.«(l. + P. 68 : 2-4) Således talte Herren tl profeten Joseph Smth november 1831 og dette løftes ånd talte præsdent Spencer W. Kmball og andre af krkens generalautorteter ved den 147. halvårlge generalkonference krken holdt sdste år hovedkvarter Salt Lake Cty. Fra hele verden kom de 11 område generalautorteter, som er bosat uden for USA, 158 regonalrepræsentanter og lokale stavs- og wardsledere, såvel som tusnder af medlemmer fra lande og øer spredt over hele jorden. Møder blev holdt lørdag den 1 oktober og søndag den 2. oktober. Præsdent Spencer W. Kmball præsderede, mens alle møder blev ledet af medlemmer af Det øverste Præsdentskab præsdent Spencer W. Kmball, præsdent N. Eldon Tanner, førsterådgver, og præsdent Maron G. Romney, andenrådgver. 28 af de alt 63 generalautorteter talte. De vgtgste admnstratve handlnger under konferencen var opretholdelse af generalautorteter og hovedledere beregnet tre nye medlemmer af De halvfjerds første Kvorum ældste Hugh W. Pnnock fra Utah, medlem af krkens melksedekske præstedømmes hovedkomté; ældste F. Enzo Busche fra Tyskland, regonalrepræsentant, og ældste Yoshhko Kkuch fra Japan, stavspræsdent. (Se andetsteds Stjernen, hvor der er en lste over opretholdelse af krkens ledere og bografske oplysnnger om nye generalautorteter Konferencemøderne blev afholdt Tabernaklet på Temple Square; yderlgere sddepladser var skaffet Assembly Hall og det nærlggende Salt Palace. Møderne holdtes lørdag kl. 7,00 (velfærdsmøde), kl. 10,00, kl. 14,00 og kl. 19,00 (almndelgt præstedømmemøde, der blev nternt transmtteret tl mødelokaler over det meste af verden); samt søndag kl. 10,00 og kl. 14,00. 1

4 Derudover bev der holdt et heldags semnar for regonalrepræsentanter om fredagen. Den 30. september krkens kontorbygnng, hvor præsdent Kmball udstedte en nsprerende kaldese for genaktvserng af passve" medlemmer og han fremhævede atter vgtgheden af at mssonere. Krkens nye aktvtetskomté blev dette præsenteret og der blev gvet vgtge bekendtgørelser om et ændret sportsprogram, om semnar- og nsttutprogrammet, om aktvserng af passve" unge og voksne medlemmer, og om lederprncpper. (Se rapporten herom andetsteds nummer af Stjernen.) Redaktonen.

5 en den krken Formddagsmøde, lørdag den 1. oktober 1977 Grundlaget for retskaffenhed PRÆSIDENT SPENCER W. KIMBALL Evangelets love og programmer er vores skreste rettesnor tl opnåelse af lykke vdt mulgt har deres egne skrfter og lærerat bruge dem. Ml.ne elskede brødre og søstre, det er en glæde gen at være sammen med jer tl endnu en generalkonference. Famlehjemmeaften Med hensyn tl vore famlejemmeaftener, så opfylder en hjemmeaften med famlen eller en aften ude et eller andet nteressant sted kun tldels behovet for en famlehjemmeaften. Noget meget væsentlgt er belærngen af børnene om den lvsstl, der er så uhyre vgtg. Blot at gå t en forestllng eller tl et selskab sammen, eller at tage på fsketur, tlfredsstller kun det halve behov, men at blve hjemme og belære børnene om evangelet, skrfterne og kærlghed tl hnanden og kærlghed tl deres forældre, er af yderste vgtghed. V har anbefalet, at alle børnene så Patrarkalske velsgnelser V lever god td, patrarkernes td, og det er vores store håb, at alle og enhver, også de unge voksne, vl få mulghed for at få en patrarkalsk velsgnelse, som blver offcelt arkveret af krken. Jeg har stor tlld tl patrarkerne og t! deres velsgnelser. Når patrarken er en trofast sdste dages hellg, holder sg nær tl Herren og studerer skrfterne, så vl de løfter, som han gver undersn særlge bemyndgelse og kaldelse, blve opfyldt, hvs modtageren af velsgnelsen er trofast og oprgtg. Selvfølgelg er det enhver fars ret og hans plgt som patrark for sn egen famle at gve sne børn en fars velsgnelse, og det er vort håb, at enhver far vl gve en hellg velsgnelse tl ethvert af sne børn, sær når de forlader hjemmet for enten at studere eller rejse på msson eller for at blve gft og en sådan velsgnelse bør ndføres pågældendes prvate dagbog. Optegnelser Må jeg sge et par ord om personlge dagbøger og optegnelser: V opfordrer alle og enhver tl at føre en dagbog lge fra de helt unge år, hele lvet gennem. Bare alle famler, når de nu holder deres hjemmeaftener, vlle oplære

6 deres skellene god I den Rom at deres børn fra de er små tl at føre en dagbog over de vgtgere begvenheder lv, og helt bestemt når de begynder at forlade hjemmet for at studere eller rejse på msson. Oprydnng V er overmåde glade for reaktonen på vores opfordrng tl at anlægge nyttehaver. Det er sundhedsfremmende, både at arbejde med at skabe en høst og at spse den. Det er dejlgt at se så mange haver overalt landet, og der kommer rapporter nd fra talløse famler og enlge, der både har sparet meget og har haft fornøjelse ved at dyrke grøntsager. V håber, at dette vl blve noget permanent for vore medlemmer, og at de selv vl dyrke meget af det, som de sætter på bordet. Udover at passe vore nyttehaver håber v, at folk vl sætte deres staktter og hække stand og rydde op og rve gamle, faldefærdge bygnnger ned, så vore huse og haver kan vse sg fra den bedste sde. Wards og grenskor V er taknemmelge for, at mange af vore bskopper og grenspræsdenter har oprettet aldeles udmærkede kor tl deres gudstjenester. Det er vdunderlgt, og v påskønner det. Uddannelse Krken har lge fra begyndelsen opretholdt prncppet: Guds herlghed er ntelh'gens". (93:36) V opfordrer derfor vore medlemmer tl at studere og berede sg tl at yde tjeneste både med deres forstand og deres hænder. Nogle egner sg godt for højere, boglg uddannelse og andre egner sg bedre for praktsk arbejde. V mener, at vore medlemmer bør have den form for uddannelse, som de egner sg bedst tl overensstemmelse med deres nteresse og evner. Hvad enten det er nden for kunst, vdenskab eller lberale erhverv, unverstetsuddannelse eller oplærng praktske fag, så prser v det og opmuntrer tl det. Vandalsme og tyver Vores tro er blevet sat på en streng prøve, når v har hørt om den ryggesløse stjælen nogle af vore samfund, når der blver stjålet varer for mllonbeløb af butkstyve. sdste ende er det det store publkum os allesammen som må betale. Hvorfor vl noget menneske, hvad enten det er en mand, en kvnde eller et barn, stjæle fra de venlge handlende og fra folk almndelghed og deres naboer? Det er ubegrbelgt. Og kæmpebeløb går tl på grund af en stadg voksende vandalsme. V kan smpelthen kke forstå det menneske, som ødelægger og tlntetgør bare for fornøjelsens skyld. V må da have mere stolthed lvet, end at v tlfredsstlles ved at ødelægge værder. Er det mulgt, at nogen af os den grad mangler respekt for os selv? Brødre og søstre, v håber, at v allesammen vl leve mådeholdent {sådan som det blev drøftet vores velfærdsmøde), og nden for rammerne af vore ndtægter, og at v vl betale vores gæld trofast og ærlgt. Det var Herren, som gav os befalngen : Du må kke stjæle!" (2. Mosebog 20:15) Mange steder verden er der mennesker, som fnder fornøjelse ødelægge. Dsse mennesker er sadster. Kejser Nero var det han sges at have brændt Rom af, blot for at glæde sg over lden og derefter skyde skylden for branden på de krstne. Han sges at have elsket det gamle Roms arenaforestllnger med alle deres sadstske aktvteter, og v spekulerer på, hvad det er, der skaber et sådant menneske. Og hvorfor

7 . det.. verden form : " kærlghed harmon vores vor højere tuskærer folk bldæk, knalder vnduer, prygler tlfældge og uskyldge mennesker, sætter ld på og kaster bomber? Herren besvarer dette spørgsmål Hvs I følger mne anordnnger og holder mne bud og handler efter dem,.. Jeg vl gve fred landet, så I kan lægge Eder tl hvle, uden at nogen skræmmer op;. Jeg vl vandre blandt Eder og være Eders Gud, og I skal være mt folk. (3. Mosebog 26:3,6, 12) Eftergvenhed, tolerance. Den voksende eftergvenhed og tolerance moderne samfund bekymrer os meget. Vor hmmelske Fader er sandelg utlfreds med den voksende udbredelse af sådanne afskyelge former for synd som hor og utugt, homoseksualtet, lesbsk samkvem, svangerskabsafbrydelse, pornograf, fødselskontrol, alkoholsme, grusomhed af pryg- lng af ægtefæller og msrøgt af børn, uærlghed, vandalsme, vold og krmnaltet almndelghed, og med den synd, det er at leve sammen uden for ægteskabet, hvlket altsammen forekommer vore samfund. V appellerer tl alle krkens medlemmer overalt om at forny deres ndsats for at styrke hjemmet og ære og respektere deres forældre og opbygge større forståelse og bedre kommunkaton mellem forældre og børn. Så vgtgt det end er at opbygge stærkere hjem, er det kke nok kampen mod den stgende eftergvenhed og tolerance. V opfordrer derfor krkens medlemmer tl som borgere at lade deres stemmer høre, at slutte sg sammen med andre deres eget nabolag og deres egen kommune og overalt tl utrættelgt at bekæmpe pornograf og den almndelge tltagende eftergvenhed og tolerance. Lad os vrgt modvrke den chokerende udvklng, der opmuntrer tl de gamle synder fra Sodoma og Gomorra, og som tlsmudser såvel det menneskelge legeme som Guds tempel. Tl vore elskede brødre og søstre overalt, såvel som tl alle verdens mennesker, som elsker Herren og ønsker at leve med Jesu Krst evangelum, sger v, at ntet folk kan forblve stærkt og lykkelgt, som godkender dsse løse moralstandarder. Men selv om v kke kan tolerere synd og krken rettesætter dem, som begår synd, må v dog hjælpe overtræderen ved og forståelse at hjælpe ham eller hende tlbage tl fuldt fællesskab krken. Lad os hjælpe hver enkelt tl velsgnelserne ved varg omvendelse, gennem resolut tagen afstand fra fejl. Jeg har lejlghedsvs talt om behovet for mange hjælpeklder tlværelsen tl opfyldelse af vore behov. Jeg har sagt: Nogle forrådskamre er beregnet tl opmagasnerng ^f vand. Nogle tl at opbevare føde, sådan som v gør det famle-velfærdsprogram, og som Josef gjorde det Ægypten under de syv fede år. V bør også have et forrådskammer af kundskab tl mødegåelse af kommende behov; forråd af mod tl at overvnde den megen frygt, som brnger uskkerhed nd tlværelse; forråd af fyssk styrke tl at hjælpe os tl at klare de lejlghedsvse byrder af arbejde og sygdom; forråd af godhed og forråd af modstandskraft; forråd af tro. Ja, sær forråd af tro, så v, når verden presser sg nd på os, kan stå fast og stærkt, når frstelserne en verden opløsnng, som blver mere og mere eftergvende og ond, og højere grad vl trække på vores energ, udtømme vores åndelge lvskraft og søge at trække os nedad. V

8 materel fortjeneste, mlloner stadg dag. Nnevé, dag form. har brug for et forråd af tro, der kan løfte de unge og senere voksne over de kedelge, de vanskelge, de frygtelge øjeblkke; over skuffelser; desllusonernger og onde år, mangler, forvrrng og frustraton. Og hvem skal opbygge dsse forråd? Er det mon kke derfor, at Gud gav ethvert barn to forældre? Det er dsse forældre, som undfangede dem og fødte dem, som forventes (af Herren) at lægge grundlaget for deres børn og at opbygge lader og tanke og beholdere og forrådskamre." (fra Fath Precedes the Mracle", Salt Lake Cty, Utah, pp ), Bedrager ved menneskers sammensværgelser V må gøre os klart, at et af Satans mest vrknngsfulde våben tl at ødelægge lvets renhed foros, er når v bedrages ved sammensværgelser. Mens uærlge mennesker producerer og sælger alkoholske drkke over hele verden af lter og med mlloner opfyldes Herrens ord; det sker vore dage ved fattgdom, opløste ægteskaber, ødelagt helbred, ndustrel vrksomhed gennem svækket effektvtet, lavere produktvtet og fravær på grund af sygdom; og dødsulykker på verdens lande ~ og motorveje, for en stor del forårsaget af ønsket om at overskrde fartbegrænsnngen. Med vor tds nye moral", som sex-overfladskhed somme tder kades, bør v være klare over Herrens bekymrng over umoral og det alvorlge sex-synder af alle slags. V er dette århundrede kommet langt udvklng, men antkkens synder påvrker større grad menneskenes hjertet Kan v kke lære af andres erfarnger? Er det nødvendgt, at også v besudler vore legemer, fordærver vore sjæle og høster tlntetgørelse, sådan som folkeslag og natoner har gjort før os? Gud lader sg kke spotte. Hans love er uundgåelge. Vrkelg omvendelse belønnes med tlgvelse, men synd brnger dødens brod V hører hver eneste dag mere og mere om synder af hor, homoseksualtet og lesbsk samkvem. Homoseksualtet er en afskyelg synd, men på grund af dens hyppge forekomst og behovet for at advare de ubesmttede og behovet fdr at hjælpe dem, der allerede er nvolveret der, måden brnges frem fuldt lys. Det er tdernes synd. Den fandtes, mens sraeltterne vandrede ørkenen, både før og efter. Den blev tolereret af grækerne. Den fandtes det faldne Rom. Oldtdsbyerne Sodoma og Gomorra er symboler på ussel syndghed, og denne specelt omtalte perverstet antydes hstoren om Lots gæster. Der ytres stærke krav om at legalsere sådanne forhold ved hjælp af lovgvnngen. Nogle ønsker også at legalsere prosttuton. Man har verden legalseret svangerskabsafbrydelse, det man søger at afkrmnalsere denne afskyel ge synd. V betænker os kke på at fortælle verden, at helbredelsen for dsse onder kke opnås ved at overgve sg tl dem. Men lad os fremhæve, at spørgsmål om ret eller forkert, retskaffenhed og synd, kke er afhængg af menneskets vurdernger, overlevernger og ndstllng. Socal godkendelse forandrer kke en handlngs status, gør kke det forkerte rgtgt. Skulle alle mennesker acceptere homoseksualtet... vlle det stadg være en alvorlg synd" Tlgvelsens Mrakel, København 1975) Når v tænker tlbage pådet,derskete Babylon, Sodoma og Gomorra, må v spekulere på, om hstoren vl gentage sg. Hvad med

9 dag?... hor. verden Glemmer v vore højt udvklede natoner de høje og hellge prncpper, der kan redde natonerne? Jeg kommer tl at tænke på general Douglas MacArthur, som ved japanernes overgvelse sagde: Mltær sammenslutnng, magtbalance. De forenede Natoner er altsammen mslykkedes. V har haft vores sdste chance. Hvs v kke nu udarbejder et eller andet større og mere retfærdgt system, vl Harmagedon være over os. Problemet er fortrnsvs teologsk og kræver. forbedrng af den menneskelge karakter. Det må begynde med ånden, hvs v skal redde kødet." (Douglas MacArthur, Last Chance" Tme, sept.10,1945) Indbyder v kke tl endelg tlntetgørelse, når v vanhellger alt, hvad der er hellgt, lge ned tl den almndelge og uærbødge benyttelse af Guddommens navne daglgsproget og ved at gøre hans hellge dag, sabbaten tl arbejdsdag, tl ndkøbsdag og en dag, hvor man søger fornøjelser"? Hvordan kan v så håbe på at undgå Guds vrede og på at få fred og retskaffenhed? Svaret kommer med tordenstyrke fra Sna-bjerget og forb ver det samme. Lad os gåtl Sna: Du må kke have andre guder end mg." Du må kke msbruge Herren dn Guds navn,.". Kom hvledagen hu, så du holder den hellgz!" Ær dn fader og dn moder,.". Du må kke slå hjel!" Du må kke bedrve hor!" Du må kke stjæle!" Du må kke sge falsk vdnesbyrd." Du må kke begære." (2. Mosebog 20:3, 7-8, 12-17:-) Og nu det Herrens år 1977 fndes der blandt os dsse samme synder og overtrædelser, der har styrtet kejserrger, og v ser dem blve mere og mere almndelge alle lande. Skal v, som Belsazzar så blæst og høste hvrvelvnde? Skal v tllade, at hjemmet smuldrer og ægteskabet latterlggøres? Skal v vedblve at forbande Gud, hade vore fjender og besmtte vore legemer og sensuelle forlystelser? Og når Herrens tålmodghed med os er udtømt, skal v så stå rystende, mens ødelæggelse kommer over os? Eller skal v klogt se skrften på væggen og tage ved lære af fortdens sørgelge erfarnger og vende tlbage tl Herren og tjene ham? Jeg vdner, at Jesus er Krstus, og at dette er hans program ; han er denne verdens Gud, og jeg ved, at v kan nå vore mål og opbygge varg fred alene på grundlag af retskaffenhed. Og må han hjælpe os tl at stræbe efter at leve henhold tl hans love og tl at opnå lykke på jorden, beder jeg om Jesu Krst navn. Amen.

10 natonalparkerne Bryce Salt Herrens metode ÆLDSTE THOMAS s. MONSON De tolvs Råd Krkens velfærdsplan er nspreret af den almægtge Gud" og gver lvet en ny og dybere menng" R.et ofte synger v salmen Konn, lytter tl profetens røst, hør ordet dag har v sendt fra Gud" (nr. 138) I lyttet tl en profets stemme, nemlg Spencer W. Kmball, der har talt Gudsord. Ydmygt og med en bøn hjertet søger jeg guddommelg hjælp, når jeg nu taler tl jer fra The Crossroads of thewest" Salt Lake Cty er et Mekka for turster fra alle dele af verden. Tusnder trænges på de smukke skbakker Alta, Brghton, Park Cty og Snowbrd hver eneste vnter. Om sommeren gæster tusnder af andre bjergdalene og Zon. En attrakton på alle årstder er Temple Square med dets hstorske tabernakel, højtragende tempel med de 6 spr, og det smukke besøgscenter, der byder alle og enhver hjertelg velkommen. En smule borte fra alfarvej, uden for den travle trafk, fndes en anden verden berømt plads. Her betjener ældre og handcappede arbejdere hnanden på en stlfærdg måde, der er motveret af krsten kærlghed, efter Mesterens guddommelge plan. Jeg taler om Welfare Square, der somme tder også kaldes Bskoppernes Forrådshus. På dette centrale sted og talrge andre steder rundt om henkoges frugt og grøntsager, tlberedes fødevarer, som mærkes, opbevares og dstrbueres tl mennesker, der er nød. Der ses ngen tegn på offentlg arbejdsløshedsunderstøttelseeller nogen form for betalng kontanter, det den eneste form for betalngsmddel her er en ordreseddel, underskrevet af en ordneret bskop. Journalster er målløse over denne enestående velfærdsplan og skrver beundrende om et folk, der er retfærdgt stolte over deres uafhængghed ved selv at sørge for deres mndre heldgt stllede borgere. De tre almndelgst stllede spørgsmål fra behagelgt forbavsede besøgende er dsse: (1) Hvordan vrker den plan?" (2) Hvordan fnanceres den?" (3) Hvad er det, der motverer hver arbejder tl en så uselvsk ndsats?" gennem årene har det været mn behagelge opgave at besvare dsse oprgtghed stllede spørgsmål. Tl spørgsmålet: Hvordan vrker den plan egentlg?" fortæller jeg gerne, at jeg peroden fra 1950 tl 55 havde det prvlegum at præsdere som bskop over 1000 medlemmer, der boede mdt Lake Cty. I mengheden var der 86 enker og omkrng 40 8

11 I gang forskellg : 1. Kongebog den nød, en famler, der måtte betegnes som værdgt trængende, som på forskellge tdspunkter og grad havde brug for velfærdshjælp. Hvert år måtte jeg, lgesom tusnder af andre bskopper, udfærdge et budget med angvelse af det omtrentlge behov form af fødevarer og nødvendghedsartkler for vore trængende medlemmer for det kommende Alle dsse budgetter blev omhyggelgt år. vurderet og sammentalt, hvorefter krkens forskellge enheder fk tl opgave at fremskaffe de nødvendge varer. én krkelg enhed vlle medlemmerne så producere kød, en anden appelsner, en trede grøntsager eller korn eller andre forskellge nødvendghedsartkler, så forrådshuset kunne fyldes og de gamle og trængende tlfredsstlles. Herren beredte vejen og metoden, da han erklærede Forrådshuset skal vedlgeholdes gennem krkens frvllge gaver, og der skal sørges for enker og faderløse og lgeledes for de fattge." (L. + P. 83:6) Og derpå denne påmndelse: Dog skal det ske på mn egen måde." (L.-fP. 104:16) I et nabolag, hvor jeg boede og vr- kede, drev v et hønser som krkeprojekt. For det meste var det et effektvt drevet projekt, der forsynede forrådshuset med tusnder af frske æg og hundredvs af ovnklart fjerkræ. Men ved nogle enkelte lejlgheder gav oplevelsen ved at være frvllge by-landmænd kke blot vabler hænderne men også frustraton for både hjerte og snd. For eksempel vl jeg aldrg glemme en gang, da v havde samlet menghedens drenge Det aronske Præstedømme for vrkelg at gve hønseret en skønhedsbehandlng, en rgtg ansgtsløftnng. Vore vrge og energske unge gk hurtgt tempo med at luge ukrudt op, rve det sammen store bunker og brænde det sammen med grene og affald. I lyset af brændende bål spste v vore pølser og lykønskede os tl et vel udført job. Hønseret så nu ordentlgt og godt ud. Der var bare ét stort, ja, katastrofalt problem. Larmen og lden og røgen havde den grad forstyrret de sarte og temperamentsfulde 5000 stk. æglæggende høns, at de fleste af dem begyndte at fælde og helt holdt op med at lægge æg. Derefter fandt v os smule ukrudt, så v tl gengæld kunne producere flere æg. Intet medlem af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge, som har været med tl at konservere ærter, gjort sukkerroer klar, kørt med hø eller skovlet kul med et sådant formål, glemmer eller fortryder nogen snde den oplevelse, det er at hjælpe andre, der er nød. Trofaste mænd og kvnder hjælper med tl at drve dette storslåede, nsprerede program. Ja, denne plan vlle aldrg lykkes ved ndsats alene, for det køres vrkelgheden på tro og på Herrens egen måde. At dele det v har med andre, er kke noget nyt for vor generaton. V behøver bare at slå op på beretnngen, der fndes hellge Bbel for påny at påskønne det prncp, at når v følger Herrens råd, når v sørger for dem, der er så vl resultatet være tl fordel for alle. V læser dér, at en meget alvorlg tørke ramte landet. Hungersnød blev resultatet. Elsa (Eljah), profeten, modtog fra Herren, hvad der for ham må have syntes at være en forbavsende nstrukton: Begv dg tl Zarepta, som hører tl Zdon, og tag bolg der; se, jeg har pålagt en enke der at sørge for føde tl dg." Da han fandt enken der, erklærede Elas (Eljah): Hent mg ldt vand et kar, for at jeg kan drkke!" Og da hun gk bort for at hente det, råbte han efter hende: Tag også et stykke brød med tl mg!" Hendes svar beskrev hendes fort-

12 dunken. deres den ugen vvlede stuaton, det hun forklarede: at hun var ved at tlberede et sdste, sølle måltd for sn søn og sg selv, og at de derefter måtte dø. Hvor måtte Elas (Eljahs) svar have lydt usandsynlgt for hende: Frygt kke! Gå hjem og gør, som du sger; men lav først et llle brød deraf tl mg og brng mg det; sden kan du lave noget tl dg selv og dn søn! Th så sger Herren, Israels Gud: Melkrukken skal kke blve tom, og olen skal kke slppe op, før den Herre sender regn over jorden! Da gk hun og gjorde som Elas sagde; og både hun og han og hendes søn havde noget at spse en td lang. Melkrukken blev kke tom, og olen dunken slap kke op, efter det ord Herren havde talet ved Elas." (1 Kongebog 17:9-11,13-1 6) Det er den slags tro, som hele tden har motveret og nspreret Herrens velfærdsplan. Som svar på det andet spørgsmål:,, Hvordan fnanceres jeres velfærdsplan?" er det kun nødvendgt at beskrve prncpperne fasteofferet. Profeten Esajas beskrev den sande faste således: at bryde dt brød tl de sultne, brnge hjemløse stakler hus, at du klæder den nøgne du ser, ej nægter at hjælpedne landsmænd. Som morgenrøden bryder dt lys da frem, da læges hastgt dt sår, foran dg vandrer dn retfærd, Herrens herlghed sluttertoget. Da svarer Herren, når du kalder; på dt råb er hans svar: Her er jeg! Herren skal altd lede dg, mætte dn sjæl, hvor der er goldt, og gve dg nye kræfter; du blver som en vandrg have, som rndende væld, hvor vandet aldrg svgter." (Esajas 58:7-9, 11) Ledet af dette prncp og efter en plan, der er udarbejdet og belært om af nsprerede Guds profeter, faster sdste dages hellge én dag hver måned og gver gavmldt tl et fasteofferfond hvad der svarer tl værdlen af de måltder, de undlader at ndtage og sædvanlgvs mange gange mere end det. Sådanne hellge offergaver fnancerer drften af forrådshusene, dækker de fattges behov for kontanter og betaler for lægebehandlng af de syge, som kke selv kan betale. Mange steder ndsamles fasteofrene hver måned af drenge, der er dakoner, når de besøger de enkelte famlers hjem, gerne tdlgt søndag morgen. Jeg husker en morgen, da drengene menghed, som jeg præsderede over, havde samlet sg med søvnen stadg sddende øjnene, en smule forpjuskede at se tl og mldt kværulerende over, at skulle så tdlgt op for at udføre deres tjenestegernng. Der blev kke svaret gen med et eneste krtsk ord for deres msstemnng, men derefter tog v drengene med på en tur tl Welfare Square. Her så de med egne øjne en dame, der var lam, passe omstllngsbordet, en gammel mand, der fyldte lagerhylder op, kvnder, der arrangerede tøj, der skulle fordeles og endog en blnd mand, der klæbede etketter på dåser. Her var tale om mennesker, der tjente tl lvets ophold ved at arbejde. Dsse drenge blev ganske stlle, da de blev vdne tl, hvordan deres ndsats med at ndsamle det hellge fasteoffer hver måned, hjalp de trængende og gav arbejde tl dem, der ellers vlle gå ledge. Fra den velsgnede dag var der aldrg mere brug for at opmuntre vore drenge. Fastesøndag var de der klokken 7, klædt bedste søndagstøj, vrge efter at udføre deres gernng som medlemmer af Det aronske Præstedømme. De nøjedes kke længere med at udlevere og ndsamle fastofferkuverter. De hjalp med tl at 10

13 gjort skaffe mad tl de sultne og husly for de hjemløse altsammen på Herrens egen måde. De smlede mere, deres gang var mere vrg og deres modvlje var tæmmet. Måske marcherede de nu tl takten af en anden trommeslager; måske forstod de nu bedre de klassske ord: Hvad I har gjort mod en af dsse mne mndste brødre dér, har I mod mg." (Matt. 25:40) T! det trede og sdste spørgsmål: Hvad er det, der motverer hver arbejder tl en så uselvsk ndsats?" gves dette enkle svar: Et personlgt vdnesbyrd om Herren Jesu Krst evangelum, ja et dybtfølt ønske om at elske Herren af hele st hjerte, snd og sjæl, og sn næste som sg selv. Det er det, der motverede en personlg, nu afdød ven, som handlede med frugt og grøntsager, tl en gang at rnge tl mg, da jeg var bskop, og sge: Jeg sender en lastvogn med bvogn tl forrådshuset med ctroner og appelsner tl dem, der ellers kke kan få nogen. Lad bestyreren vde, at vognen kommer og det skal kke koste jer noget. Men bskop, lad ngen vde, hvem der har sendt varerne." Sjældent har jeg set en sådan glæde og påskønnelse, som denne gavmlde gernng frembragte. Og aldrg har jeg tvvlet på den evge belønnng, som den unavngvne velgører nu har fået. Sådanne velgernnger hører kke tl sjældenhederne; de forekommer ret ofte. Lge under den stærkt trafkerede motorvej, der omkranser Salt Lake Cty, bor en treds-årg mand, der på grund af en ondartet sygdom aldrg har haft en dag uden smerte eller mange dage uden at føle sg ensom. En vnterdag, da jeg besøgte ham, varede det særlgt længe, før han besvarede dørklokkens rngen. Jeg hans velordnede hjem. gk nd Temperaturen var overalt, undtagen et enkelt værelse, så langt nede som bare 5 grader, altså hundekoldt. Grunden: Der var kke penge nok tl at opvarme de andre værelser. Væggene trængte tl at tapetseres, lofterne tl at forsænkes, spsekammeret tl at fyldes. Bekymret efter besøget hos mn ven fk jeg en bskop alarmeret, og der skete et mrakel form af udvst kærlghed. Wardets medlemmer blev organseret, og en arbejdskampagne sat gang. En måned senere rngede mn ven tl mg og spurgte, om jeg vlle komme og se, hvadder var sket for ham. Det gjorde jeg, og det var vrkelg et mrakel. Gangstens flser, der lå vnd og skævt på grund af nogle store poppeltræers rødder, var blevet omlagt, verandaen var erstattet af en ny, og der var sat en ny hoveddør nd med sknnende håndtag. Lofterne var blevet sænket, væggene tapetseret, træværket malet og spsekammeret fyldt op. Hjemmet var kke længere koldt og undbydende. Det syntes nu at byde én hjertelgt velkommen. Og Lou gemte lge tl allersdst det, han var allermest stolt og glad for: et yndgt uldent sengetæppe med hans skotske famles våbenmærke lå på sengen. Det var med stor kærlghed blevet fremstllet af kvnderne hjælpeforenngen. Inden jeg gk derfra, fk jeg at vde, at Unge Voksne hver uge vlle brnge ham en gang varm mddagsmad og arrangere en famleaften med ham. Varme havde erstattet kulden ; reparatonsarbejde havde fjernet årenes sld, men endnu vgtgere, håb havde splttet fortvvlelsen, og nu herskede kærlgheden undskrænket. Alle, der var med dette bevægende drama fra hverdagslvet, havde fundet en ny og personlg påskønnelse af Mesterens belærng: Salgere er det at gve end at modtage." (Ap. Gern. 20:35) 11

14 mange de en USA Tl alle nden for mne ords rækkevdde erklærer jeg, at Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellges velfærdsplan er nspreret af den almægtge Gud. Ja, Herren Jesus Krstus er dens arktekt. Tl jer sender jeg en dybtfølt og oprgtg ndbydelse: Kom tl Salt Lake Cty og besøg Welfare Square. Jeres øjne vl lyse en smule klarere, jeres hjerter vl slå en smule hurtgere, og lvet selv vl antage en dybere menng. Måtte I få lov at opleve dette, beder jeg om Jesu Krst navn. Amen. Ægteskabets bergelse ÆLDSTE JAMES E. FAUST De halvfjerds første kvorums præsdentskab Ægteskabet er en fælles søgen efter det gode, det smukke og det guddommelge vanskelgheder alene. Og derefter kom der en højst forbløffende afslø- rng, som jeg med hendes tlladelse skal fortælle. Hun sagde: Selv om det var et vanskelgt ægteskab, så vlle jeg, hvs jeg kunne gøre det om gen, med den vden, jeg nu har, kke have søgt sklsmsse. Dette er værre." Statstsk set er det vanskelgt at undgå sklsmsser, for her er der nu omkrng 50 sklsmsser fo hver hundrede bryllupper ( hht. World Almanac" 1976) Med mndre den øjeblkkelge stgnng antallet.or nogle år sden blev jeg opsøgt af en kvnde, som ønskede at blve sklt fra sn mand af grunde, som efter mn menng, var retfærdge. Efter at sklsmssen var orden, så jeg hende kke gen år. Et tlfældgt møde med hende på gaden var meget forbavsende. Hendes engang så smukke ansgt bar tydelgt præg af års ensomhed og skuffelse. Efter at have sagt nogle få venlge ord, skyndte hun sg at sge, at lvet kke havde gvet hende noget, og at hun var træt af at skulle klare alle af sklsmsser bremses, vl der begyndelsen af 1980-erne forekomme 70 sklsmsser for hvert 100 ndgåede ægteskaber. Sklsmsser kan kun retfærdggøres allersjældneste tlfælde, for ofte vl sklsmssen rve folks lv stykker og flænge famlelykken. Ofte vl parterne sklsmssesag tabe mere end de vnder. De voldsomme sjælelge påvrknnger, man gennemgår en sklsmssesag, kender og forstår kun de færreste, men der burde sandelg vses meget mere forståelse for og sympat med dem, der gennemgår en sådan tragede, og hvs tlværelse kke ka-" 12

15 så ægteskabet ægteskabet. søvn. snde stand sg laves om. De, der blver sklt, må kke mste håbet, de vl stadg kunne opnå lykke tlværelsen ved at glemme sg selv tjenesten over for andre. Hvorfor er den ægteskabelge lykke så sart og skrøbelg for så mange, når andre kan være umådelg lykkelge? Hvorfor skal så mange uskyldge mennesker lde hjertesorg og ldelser, som følge af ulykkelge ægteskaber? Hvlke bergende elementer mangler mange ægteskaber, der alle begyndte med så megen lykke og så mange store forventnnger? Jeg har lang td spekuleret over dsse vanskelge spørgsmål. Efter at have tlbragt det meste af lvet med at behandle menneskelge problemer, er jeg ret godt bekendt med problemerne ved ulykkelge ægteskaber, sklsmsser og opløste famlebånd. Jeg kan også tale med om stor lykke, for takket være mn egen Ruth har jeg opnået en rg menneskelg tlværelse. Der fndes kke noget enkelt, let svar på de udfordrende og ndvklede spørgsmål om, hvordan man opnår lykke Der gves også mange forklarnger på, hvorfor ægteskaber ender sklsmsse. Blandt dem nævnes alvorlge problemer som selvskhed, umodenhed, manglende evne tl at forplgte sg, utlstrækkelg kommunkaton, utroskab. Og alle de andre selvfølgelge og velkendte grunde. Efter mn erfarng er der endnu en grund, der kke synes så selvfølgelg, men som går forud for og følger med alle de andre. Det er manglen på stadg fornyelse ægteskabet. Det er den ekstra tng, der gør ægteskabet værdfuldt, specelt og helt vdunderlgt, når tlværelsen forekommer ensformg, besværlg og kedelg. Og så vl I måske tænke: Hvordan kan et ægteskab bestandgt fornyes?" Adam, der talte om Eva, sagde: Det er ben af mne ben og kød af mt kød." (1. Mosebog 2:23) V opbygger vore ægteskaber på et uendelgt venskab, på stadg tlld, oprgtghed og ved at støtte og hjælpe hnanden vore vanskelgheder. Der er nogle få enkle, relevante spørgsmål, som ethvert menneske, hvadenten man er gft eller påtænker ægteskab, burde stlle sg selv forsøget på at blve ét kød". Det er dsse: For det første: Er jeg tl at tænke på mt ægteskabs og mn ægtefælles nteresse, før jeg tænker på mne egne ønsker? For det andet: Hvor oprgtgt har jeg forplgtet mg over for mn ægtefælle, bortset fra eventuelle andre nteresser? Fordet trede: Er mn ægtefælle mn bedsteven? For det fjerde: Har jeg respekt for mn partners værdghed som et værdfuldt menneske af betydnng? For det femte: Skændes v om penge? Penge synes kke selv at gøre et par lykkelgt, eller mangel på penge nødvendgvs at gøre de pågældende ulykkelge, men penge er ofte et symbol på selvskhed. Fordet sjette: Fndes der et åndelgt, hellgt bånd, der bnderos sammen? Jeg anbefaler al le at læse den fortrnlge artkel af præsdent Kmball, Ægteskab og sklsmsse", hvor han mnder os om at der er kke nogen magt, der kan ødelægge et ægteskab, undtagen den magt, der fndes hos enten den ene eller begge ægtefæller selv" ( Marrage and Dvorce", Salt LakeCty, Utah, p. 17) Forholdet ægtefolk mellem kan berges ved bedre kommunkaton. En udmærket metode er at bede sammen. Det vl løse mange af u- overensstemmelserne, hvs sådanne fndes, mellem parrene, før de falder Jeg har kke at overvurdere forskellge opfattelser, men 13

16 ægteskabet. den stand så I de ægteskabets et sådanne de er noget vrkelgt og gør det hele mere nteressant. Vore uoverensstemmelser er de små portoner salt, der kan forny ægteskabet og få det tl at forekomme sødere. V kommunkerer på tusnder af måder, som f.eks. med et sml, et kærtegn, en let berørng og med at huske hver dag at sge Jeg elsker dg", og for manden at sge: Hvor ser du sød ud." Nogle andre ord, som er vgtge at sge er: Det er jeg ked af." Og at lytte er en glmrende form for kommunkaton. Fuldstændg tlld tl hnanden er en af de allervgtgste bergende faktorer Intet ødelægger marven gensdge tlld, der er nødvendg for at opretholde et postvt forhold tl hnanden, som utroskab. Der fndes aldrg nogen retfærdggørelse for hor. Men tl trods for en sådan ødelæggende oplevelse reddes lejlghedsvs ægteskab og famler bevares. For at gøre det mulgt, må den sårede part være tl at yde ubetnget kærlghed rgelg grad, at vedkommende kan tlgve og glemme. Det kræver, at den syndge part desperat ønsker at omvende sg og vrkelg forsage det onde. Vores loyaltet over for vores evge partner bør kke bare være fyssk men lge så meget mental og åndelg. Da der kke fndes nogen harmløs flrt og ngen plads tl jalous efter ægteskabets ndgåelse, er det bedst at undgå mulgheden for det onde ved at afholde sg fra enhver problematsk kontakt med et menneske man kke er gft med. Dyd er den stærke lm, der holder det hele sammen. Herren sagde: Du skal elske dn hustru af hele dt hjerte og holde dg tl hende og ngen anden." (42:22) Af alt det, der kan velsgne og berge et ægteskab, er der én tng, der mere end nogen anden vl kunne hjælpe en mand og en kvnde t at knytte sg tl ægteskabet. hnanden på en meget vrkelg, hellg og åndelg måde. Det er bevarelsen af det guddommelge Henrk den Shakespeare sger Femte": Gud, den bedste skaber af alle ægteskaber, forene jeres hjerter tl ét." (Femte akts anden scene) Gud er også den bedste hjælp tl at bevare et ægteskab. Der er mange detaljer, som berger et alle at sdde ægteskab, men de synes på det samme aks. Hvs man lever nær Gud, vl have den man hellge Guddom med sg og det er selve kærnen tl stor lykke ægteskabet. Åndelg enhed er ankeret. Små utætheder hellggørende dmenson får ofte ægteskaber tl at blve flade bldæk. Sklsmsser blver mere og mere almndelge, ford partnerne mange tlfælde mangler den bergelse, der kommer af den hellggørende velsgnelse, som er resultatet af at holde Guds befalnger. Det er en mangel på åndelg nærng. næsten 20 år jeg vrkede som bskop og stavspræsdent, lærte jeg, at en fortrnlg garant mod sklsmsse er betalng af tende. Betalng af tende synes at styrke bevarelsen af opladede åndelge batterer, som kan klare stuatonen tlfælde, hvor den åndelge generator har lgget stlle eller kke vrker. Der fndes ngen storsjået eller majestætsk musk, der bestandgt frembrnger en stor kærlgheds harmon. Den mest fuldkomne musk er en sammensmeltnng af to stemmer t! én åndelg solo. Ægteskabet er den metode, som Gud har skabt tl opfyldelse af de største menneskelge behov, baseret på gensdg respekt, modenhed, uselvskhed, sømmelghed, forplgtelse og ærlghed. Lykke ægteskab og fader- og moderskab kan tusndfold overstge en hvlken som helst anden lykke. 14

17 høj 1861 Pne Jesu alle Ægteskabets sjæl blver grad berget, og den åndelge udvklng stærkt øget, når et par blver forældre. Fader- og nnoderskabet bør gve den største af alle lykkefølelser. Mænd udvkles, ford de sonn fædre må varetage fannlens behov. Kvnder blomstrerop, ford de som mødre må glemme sg selv. V forstår bedst den fulde betydnng af kærlghed, når v blver forældre. Vore hjem burde være blandt de mest værdsatte af alle jordske tlflugtssteder. Med hensyn tl bergelse af ægteskabet er de store tng de små tng. Det er en vedvarende påskønnelse af hnanden og en gennemtænkt demonstraton af taknemmelghed. Det er det at opmuntre og hjælpe hnanden tl udvklng. Ægteskabet er en fælles søgen efter det gode, det smukke og det guddommelge. Frelseren har sagt: Se, jeg står for døren og banker! om nogen hører mn røst og åbner døren, da vl jeg gå nd tl ham og holde nadver med ham, og han med mg."(johs. Åbenb. 3:20) Må Guds tlstedeværelse vrke bergende og velsgnende ægteskaber og hjem, og sær hans hellges, som en del af hans evge plan, beder jeg om Krst navn. Amen. Grantvlle Poneer krkebygnng. Bygget af soltørrede mursten^ Nu fungerer denne ét-værelsesbygnng som poner-museum. Pne Valley (1868). Denne krkebygnng, der blev bygget for ponererne som boede Valley Utah, mens de huggede træ tl Salt Lake Tabernaklets orgelpber og tl templet St. George, er optaget The Natonal Regster of Hstore Places (fredet klasse A). 15

18 sn den Det var et mrakel ÆLDSTE MARK E. PETERSEN De tolvs Råd Mormons Bog er en åbenbarng, en nspreret oversættelse, Guds og kke noget menneskes værk. Den er sand fra første tl sdste sde. Jeg står her dag for at vdne om profeten Joseph Smths guddommelge kaldelse og for at erklære mn tro på det mrakel, hvorved Mormons Bog blev oversat og udgvet. Joseph Smth gjorde mere for denne verdens menneskers frelse end nogen anden, der nogen snde har evet med undtagelse alene af vor Herre og Frelser vor Forløser Jesus Krstus, Guds guddommelge Søn. Joseph blev det redskab, hvorved Guds sande krke og rge blev genoprettet på jorden. Han frembragte Mormons Bog, der blev oversat formedelst Guds kraft. Han blev mdlet tl at få den udgvet egen td to verdensdele. Han sendte det evge, nu gengvne evangelum, ud tl jordens fre ender. Han modtog adskllge åbenbarnger fra Herren, som er blevet offentllggjort Lære og Pagter, Den kostelge Perle og vor krkes hstore. Han samlede tusnder af sdste dages hellge fra andre verdensdele for at opbygge en stor by ved Nauvoo staten Illnos med værksteder og frugtbare jorde, krker, skoler og et unverstet. Han planlagde de sdste dages hellges emgraton mod vest og bosættelsen ved den store Saltsø, en opgave, der senere blev gennemført af hans retmæssge efterfølger, præsdent Brgham Young. Han levede stort, og han døde stort, en martyr for Krst sag. Og lgesom de fleste af Herrens salvede gamle dage, beseglede han sn msson og st vdnesbyrd med st eget blod. {Se L. + P. 153:3) Han efterlod sg et navn og en berømmelse, som aldrg vl dø, og som årene går, og krken fortsætter med at brnge evangelet ud tl alle natoner, slægter, tungemål og folk, vl hans navn blve endnu større, mere æret og velsgnet af mlloner af trofaste, som kommer tl kundskab om, hvor vrkelg storslået hans kaldelse var. Han var forudordneret Hmlen tl den kolossale gernng de sdste dage. Han udfyldte sn kaldelse med ære og nspraton, et lys for alle, som følger ham, og han herlggjorde altd Gud Hmlen, som han arbejdede for. Men storslået som denne mægtge profet var, begyndte han dog beskedent. Han voksede op som bondedreng uden megen skolegang. Som ung boede han vestlgste del af staten New York, der den gang 16

19 I begyndelsen mlloner. dag, staten vor vor å lge på grænsen af De forenede vl tale Stater mod vest. Famlen ryddede skov for at påbegynde deres landbrug. De var ydmyge mennesker. De kendte tl fattgdom og hårdt arbejde, men ved stor fld og Hmlens velsgnelser levede de en nyttg tlværelse. Joseph Smths gernng var forudsagt af profeten Esajas, som omtalte hans beskedne herkomst og hans manglende skolegang. Ja, Esajas kaldte ham en ulærd mand. Det er betydnngsfuldt med hensyn tl denne profet, for det er blevet et uforlgnelgt kendetegn. af st 29. kaptel beskrver Esajas en naton, som pludselg vlle blve tlntetgjort, men som vor td, bogstavelgt fra graven ved en bogs hjælp. Han tdsbestemmer også begvenheden, det han sger, at det vl ske, før Palæstna genvnder sn frugtbarhed. Palæstna er nu den frugtbare mark, som han forudså, og bogen er blevet udgvet. Denne bogs oprndelse skulle blve usædvanlg af forskellge grunde, blandt andet, at den vlle nvolvere både en ulærd mand og en lærd. Joseph Smth var den ulærde mand, for ulærd var han på det tdspunkt st lv. (Olver Cowdery, som nedskrev oversættelsen efter Joseph Smths dktat, var skolelærer af professon, en lærd mand." O.a.) Og så bemærkelsesværdg vlle ndflydelsen af bogens udgvelse blve, at selv døve vlle høre bogens ord, de blnde vlle se dem, og de fattge blandt jordens mennesker vlle fryde sg Israels Hellge. V bærer vdnesbyrd om, at Esajas profet er blevet opfyldt, og at bogen nu kan fås. Det er Mormons Bog. Hvordan blev den tl? En fordums naton, som boede Amerka blev vrkelg helt og pludselgt tlntetgjort, sådan som Esajas havde forudsagt. Den talte sne ndbyggere Dsse mennesker havde engang været et retskaffent folk og havde profeter, som ndgraverede deres hstore på metalplader. Før deres endelge tlntetgørelse, gravede en af deres profeter dsse optegnelser ned en stenkasse, for at de kunne blve opbevaret. Senere blev denne bog fundet, oversat og udgvet td, således at det gamle folk bogstavelgt talte fra jorden, sådan som Esajas sagde, at det vlle ske. Hvordan kom denne bog frem? Den 22. september 1823 nær ved landsbyen Palmyra New York, næsten oppe ved grænsen tl Canada, åbenbarede en engel stedet, hvor den lå begravet, tl en 18-årg dreng ved navn Joseph Smth jr., på det tdspunkt endnu en ulærd landbrugsarbejder, men nu af Gud kaldet tl at være hans profet td. Bogen var af metal og så ud tl at være af guld. Den bestod af metalsder så tynde som almndelgt blk. Sderne målte omkrng 7x8 tommer (18x21 cm.), de var holdt sammen ryggen af metalrnge, så sderne let kunne vendes. Bogen var omkrng 6 tommer tyk (15 cm.). Alle sderne var dækket på begge sder med tegnnskrptoner, der tlsyneladende var gamle men meget smukke. Bogen lå en stenkste, der århundreder havde beskyttet den mod elementernes påvrknng. Jeg gør et ophold her for at spørge, om der på det tdspunkt kendtes nogen parallel tl en sådan optegnelse, som Joseph Smth kunne have efterlgnet? Svaret er nej. Der fandtes ngen. Men hvad så nu 1977? Svaret er ja et rungende ja! For eksempel har arkæologer fundet ndgraverede guld- og sølvoptegnelser fra kong Sargon II af Syren, 17

20 Korea kan I deres... ulærd manuskrptet,.. Det vor dateret tlbage tl omkrng 750 f.kr., nedgravet en stenkasse. Det sannme gælder for kong Darus' guldplader det var hann, som satte Danel løvekulen. Begge sæt antkke optegnelser er blevet oversat og udgvet. Et andet lgnende sæt metalplader, bundet sammen som en bog, er blevet fundet og kan ses Seouls museum, og endnu en anden er fundet Italen. Så I se, at det kke var ualmndelgt, at gamle optegnelser blev opbevaret på den måde. Mange stenkasser er blevet fundet, specelt Mexco og Mellemamerka. Nogle er små, smukt ndgraverede og ndeholder smykker. Andre er store nok tl at tjene som fødevarebeholdere. Brugen af stenkasser var almndelg gammel td. Men lad os et øjeblk se på selve oversættelsen af dsse optegnelser. Joseph Smth sagde, at han udførte den ved Guds gave og kraft og ved benyttelsen af Urm og Thummm. Så ulærd han var på det tdspunkt, kunne han kke have gjort det på nogen anden måde. Fjender dukkede op. De søgte kke alene at ødelægge profeten Joseph selv men også hans værk. De forsøgte på alle måder at nedvurdere det, han gjorde, at bagvaske og tlsmudse hans uskyldge navn og at nedvurdere hans værk. De vlle kke acceptere tanken om, at han skulle være profet. De troede kke på åbenbarng td. De vlle kun prøve på at nedværdge ham og nedrakke og bagtale ham. Og så var det, de prøvede at borttage det guddommelge stempel på hans oversættelse af Mormons Bog. De besluttede sg tl at menneskelggøre" hans værk ved at sge, at han selv havde skrevet bogen, eller at han havde stjålet den fra Salomon Spauldng, eller at Sdney Rgdon havde skrevet den, tl trods for, at den blev udgvet, længe før Joseph Smth overhovedet havde hørt om Sdney Rgdon. anstrengelser for at menneskelggøre" hans arbejde med oversættelsen tlskrev de ham ufrvllgt en kundskab og evner, som han slet kke havde, det de sagde, at han plagerede dele af Bbelen og bogstavelg talt tog hele kaptler ud af den for at skrve sn Mormons Bog hvlket altsammen naturlgvs var urgtgt og tåbelgt. Joseph Smth erklærede, at han kun skrev under Guds gave og kraft. Olver Cowdery, hans sekretær, sagde det samme og tlføjede: Jeg skrev med mn egen pen hele Mormons Bog (med undtagelse af nogle få sder), sådan som den kom fra profetens (Joseph Smth) læber, da han oversatte den ved Guds gave og kraft." (Journal og Reuben Mller, 21.0kt. 1848) Martn Harrs, der også var sekretær, bar det samme vdnesbyrd. Og Emma Smth, profetens elskede hustru, som bogstavelgt levede og med og gennem denne oversættelsesperode, og somme tder asssterede som sekretær, bar dette vdnesbyrd: Jeg er overbevst om, at ngen mand kunne have dkteret skrvelserne medmndre han var nspreret. For når jeg vrkede som sekretær for ham, dkterede Joseph tl mg tme efter tme. Og når han vendte tlbage efter måltderne eller efter andre afbrydelser, begyndte han straks, der hvor v var blevet afbrudt, uden så meget som at gennemse manuskrptet eller få nogen del deraf læst op. vlle have været utænkelgt, at nogen lærd mand kunne gøre det, og for en så som ham, var det ganske enkelt umulgt." {Sants' Herald, 1879,26:290) Hvordan kan så krtkere sge, at Joseph Smth sn ungdom var så 18

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere