Bygherrerapport. Der undersøges fortidige anlæg og muldafrømmes med gravemaskine på Hylstensbjerg-gravningen. Foto: Malene R. Beck.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherrerapport. Der undersøges fortidige anlæg og muldafrømmes med gravemaskine på Hylstensbjerg-gravningen. Foto: Malene R. Beck."

Transkript

1 Bygherrerapport SOM 346 Hylstensbjerg Bjerreby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr KUAS jr.nr /SOM-0007, ejerlav Hellev By, Bjerreby, matr.nr. 2a og Vårø By, Bjerreby, matr.nr. 9d Forfatter: Søren Jensen Der undersøges fortidige anlæg og muldafrømmes med gravemaskine på Hylstensbjerg-gravningen. Foto: Malene R. Beck. Svendborg Museum Bygherrerapport nr

2 SOM 346 Hylstensbjerg Bjerreby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr KUAS jr.nr /SOM-0007, ejerlav Hellev By, Bjerreby, matr.nr. 2a og Vårø By, Bjerreby, matr.nr. 9d Bygherrerapport for udgravningen af bopladsspor fra oldtid og middelalder samt brandgrave fra oldtid Udført af Søren Jensen m.fl. I perioden 23. marts til 20. april 2009 For Svendborg Museum Indhold: Resumé... 3 Undersøgelsens resultater... 3 Konklusion og perspektivering... 7 Undersøgelsens baggrund... 8 Topografi, terræn og undergrund... 8 Andre fortidsminder i området... 9 Administrative data... 9 Udgravningsmetode Dataliste Litteraturliste Tidstavle... 13

3 Fig. 1: Oversigt over de undersøgte områder ved Hylstensbjerg. Hegnsgrænser er markeret med grønt, og veje er markeret med lyserødt. Resumé I anledning af opsætning af store vindmøller undersøgte Svendborg Museum i marts-april 2009 et område på kvadratmeter på lokaliteten Hylstensbjerg øst for Bjerreby på Tåsinge. Der blev fundet spor efter bebyggelse og aktivitet på området i forhistorisk tid i form af stolpehuller, gruber, brandgrave, agerrener og toftegrøfter. Der kunne udskilles to langhuse og en staklade. Yderligere et hus blev delvist afdækket og det kunne ikke afgøres hvor stort det oprindeligt havde været. Pladsens fem brandgrave ligger indenfor et afgrænset område; umiddelbart nord for brandgravene ligger der en koncentration af 14 kogestensgruber i en uregelmæssig cirkel. Genstandsmaterialet fra undersøgelsen er særdeles sparsomt og ukarakteristisk. Pladsens agerrener og toftegrøfter samt det ene langhus udgør en bebyggelse fra middelalderen, hvorimod de øvrige gruber, stolpehuller og spor efter huse formodes at være fra bondestenalderen, bronzealderen og/eller ældre jernalder. Undersøgelsens resultater Der undersøgtes et område på i alt kvadratmeter, hvilket fordeler sig på tre udgravningsfelter (Felt A, B og C) samt mellemliggende søgegrøfter (Fig. 1). Ved undersøgelsen registreredes i alt 571 anlæg; disse fordeler sig på 286 stolpehuller, 215 gruber, 32 grøfter, 13 agerrener, 5 brandgrave, 2 ikke tolkbare anlæg, 7 naturfænomener samt 11 målepunkter. 3

4 FAKTA Langhuse Man har bygget langhuse i Danmark siden begyndelsen af bondestenalderen. Igennem hele bondestenalderen og lidt ind i ældre bronzealder ( f.kr.) bygger man toskibede langhuse; det vil sige huse med en enkelt række af stolper inden i bygningen. Denne stolperække har båret husets tagkonstruktion og kaldes derfor for tagbærende stolper. I ældre bronzealder begynder man at bygge treskibede langhuse; det vil sige huse med to rækker af tagbærende stolper inden i bygningen. Treskibede langhuse er den altdominerende bygningsform i Danmark fra ældre bronzealder til slutningen af vikingetiden (1500 f.kr e.kr.). Både toskibede og treskibede langhuse bygges således over meget lange tidsrum. Indenfor både de toskibede og især de treskibede huses byggeperioder ændrer forskellige detaljer i husenes udseende sig dog også gennem tiden. I mange tilfælde er kun sporene af de dybest nedgravede stolper bevaret; det vil sige de tagbærende stolper. I middelalderen ( e.kr.) ændres byggeskikken igen. Nu har man ikke længere en eller to rækker tagbærende stolper indeni huset; i stedet bærer vægstolperne husets tagkonstruktion. Bopladsspor fra oldtiden Der er fundet spor af en bygning på Felt B; det drejer sig om et mindre, treskibet hus, der er orienteret i retningen ØNØ-VSV (Fig. 2). Huset måler 4,5 x 3 meter. Huset består af tre par tagbærende stolper; dets sydvestligste tagbærende stolpe er ikke afdækket. Spændet er 2,6 meter, og afstanden mellem de tagbærende stolpepar er 1,8-2,1 meter. Der er ikke gjort fund i forbindelse med huset, men baseret på dets udseende kan det være fra yngre bronzealder ( f.kr.) eller ældre jernalder (500 f.kr.-200 e.kr.). Lige vest for felt B blev der i vejtraceet fundet stolpehuller, der sandsynligvis stammer fra endnu et hus. Dette hus kan også have ligget på stedet i bronze- eller jernalderen. På flere dele af det undersøgte område (især på Felt A og Felt C) er de fortidige spor karakteriseret ved koncentrationer af affaldsgruber og Fig. 2: Lille treskibet langhus på Felt B. stolpehuller, der dog tilsyneladende ikke indgår i bygninger. Det er kun på den nordlige del af området (omkring Felt B), at der er fundet genstande i nogle af anlæggene det drejer sig om et par stykker bearbejdet flint samt små, grove lerkarskår. En tidsfæstelse af genstandene er desværre usikker, da de er meget ukarakteristiske: Man har hugget flint og lavet grove lerkar igennem meget lange perioder af Danmarks oldtid. Det, at der kun er gjort få fund i anlæggene, peger dog på, at sporene er fra en periode før jernalderen. På den ældre jernalders (500 f.kr e.kr.) bopladser findes der normalt store mængder af lerkarskår i affaldsgruberne, og det er som sagt ikke tilfældet her. På bopladserne fra bondestenalderen ( f.kr.) og bronzealderen ( f.kr.) er fundmaterialet derimod ofte sparsomt. To karakteristiske elementer på bopladser fra disse perioder er aflange, fundfattige gruber samt koncentrationer af stolpehuller, der tilsyneladende ikke har indgået i egentlige bygninger. Noget lignende findes flere steder på Hylstensbjerg. Alt i alt er en tidsfæstelse til bondestenalderen ( f.kr.) eller bronzealderen ( f.kr.) nok det mest sandsynlige dette svarer fint til de øvrige fund, der kendes i omegnen (se Andre fortidsminder i området). To kogegrubefelter fra yngre bronzealder eller ældre jernalder På det undersøgte områdes sydøstlige del (den nordlige del af Felt C) findes en koncentration 4

5 FAKTA Kogestensgruber Kogestensgruber er gruber, der indeholder trækul og varmepåvirkede sten. De er en af de mest almindelige typer af forhistoriske anlæg, og de fi ndes på pladser fra både bronzealderen ( f.kr.) og jernalderen (500 f.kr.-775 e.kr.). Kogestensgruber har været brugt som en slags primitive madlavningsovne: Man har først tændt et bål i et hul i jorden. Herefter har man lagt nogle sten ned i bålet, således at de er blevet opvarmet. Ovenpå de varme sten har man lagt det kød, man har villet stege (pakket ind i blade e.l.), og dækket hullet til med jord igen. Når kødet så har ligget dér i nogle timer, har det været gennemstegt, og er blevet hentet frem igen. Kogestensgrubernes udbredelse på pladserne er meget varieret: Nogle steder ligger de på rækker, og andre steder ligger de i koncentrationer. De kan også både ligge indeni huse og udenfor huse. På mange pladser ligger de tilsyneladende tilfældigt spredt. af 14 kogestensgruber (Fig. 3). Kogestensgruberne danner en uregelmæssig cirkel på 13,2 x 8,5 meter. Tre kogestensgruber, der er blevet nærmere undersøgt, viste sig at have varierende form og dybde og til dels også varierende fyld; to af dem bestod kun af et lag fyld og var nærmest proppet med ildpåvirkede sten fra top til bund, hvorimod den tredje var lagdelt og indeholdt forholdsvis få ildpåvirkede sten. Der ligger ikke ret mange andre anlæg i nærheden af kogestensgruberne. Man kan naturligvis ikke udelukke, at der ligger huse e.l. udenfor de undersøgte områder, men foreløbig ser det ud til, at kogestensgrube-koncentrationen ligger ret isoleret. Endnu en koncentration af kogestensgruber blev fundet længst mod vest i det vejtracé, der går fra Felt B ud mod Hylstensbjergvej. Her er området med kogestensgruber ikke afgrænset men fortsætter både mod vest, nord og syd. Sandsynligvis hører disse kogestensgruber til en boplads, idet der også lå enkelte stolpehuller affaldsgruber sammen med dem. Koncentrationer af kogestensgruber kendes især fra yngre bronzealder ( f.kr.) og førromersk jernalder (500 f.kr.-kr.f.). Antallet af kogestensgruber i sådanne koncentrationer er varierende, men nogle steder kommer det op på flere hundrede. De fleste steder findes der ingen samtidig bebyggelse i nærheden af koncentrationerne (Kristensen 2008: s. 35 ff.). De store kogestensgrube-koncentrationer tolkes ofte som spor efter sammenkomster af mennesker fra flere forskellige bopladser måske i forbindelse med religiøse ceremonier. I forhold til pladserne med flere hundrede kogestensgruber er koncentrationen på Hylstens- Fig. 3: Koncentration af kogestensgruber (markeret med gråt) og samling af brandgrave (markeret med rødt) på den nordlige del af Felt C. 5

6 Fig. 4: Brandgrav, som den så ud i jordoverfl aden. Graven består af et hul i jorden, der er fyldt med trækul og brændte menneskeknogler. (Foto: Søren Jensen) bjerg felt C så lille, at de også blot kan være resterne af en enkelt gårds madlavning. Det, at der tilsyneladende ikke ligger nogle samtidige huse i nærheden af kogestensgruberne, kunne dog tyde på, at de ikke har været brugt i den daglige husholdning. Kogestensgruber, der danner cirkler, kendes desuden også fra andre pladser med koncentrationer af kogestensgruber (Aarsleff 2006; Prangsgaard & Andersen 2008: Fig. 2). Fig. 5: Tværsnit af brandgraven, der ses i fl aden på fi g. 4. Som det ses, er graven ikke særlig dyb. (Foto: Søren Jensen) Brandgrave fra yngre bronzealder eller ældre jernalder En ting der taler for, at kogestensgruberne har været brugt i forbindelse med andet end den daglige madlavning, er, at der findes en lille gravplads umiddelbart syd for kogestensgrubekoncentrationen (Fig. 3). Der er fundet i alt fem grave på pladsen. Det drejer sig om brandgrave: Den døde er blevet brændt, hvorefter resterne fra ligbålet er blevet lagt i et hul i jorden (Fig. 4). Fire af de fem brandgrave ligger tæt sammen i en koncentration, hvorimod den femte grav ligger lidt herfra. Det er muligt, at gravpladsen fortsætter udenfor det undersøgte område. De fleste af brandgravene var dårligt bevarede: For to af gravenes vedkommende var kun de nederste rester bevaret, og to af de øvrige var begge under 10 cm dybe (Fig. 5). Der kan således have eksisteret flere grave, som blot ikke er bevaret længere. Ved undersøgelsen af brandgravene fandtes der brændte knogler og trækul men ingen genstande. Gravenes fyld er dog blevet indsamlet og vil senere blive gennemskyllet, hvorved der kan fremkomme småstykker af genstande, som ikke kunne ses ved undersøgelsen på stedet. Brandgrave er mest almindelige i yngre bronzealder ( f.kr.) og ældre jernalder (500 f.kr.-200 e.kr.). Gravpladsen kan således være samtidig med den før nævnte koncentration af kogestensgruber, hvilket er bemærkelsesværdigt. Det er ikke usandsynligt, at kogestensgruberne er blevet brugt til at stege kød, der er ble- Fig. 6: Langhus med tilhørende toftegrøft (markeret med violet) og agerrener (markeret med gråt) på Felt B. Der fi ndes fl ere agerrener indenfor det undersøgte område længere mod nord. 6

7 vet spist ved begravelserne. Hus, grøfter og marker fra middelalderen På det undersøgte områdes sydlige dele findes der forskellige former af spor fra middelalderen ( e.kr.) (Fig. 6). På Felt B er der fundet et hus fra middelalderen. Huset er orienteret i retningen N-S. Huset måler 9,8 x 4,4 meter og er lettere skævt. I alt fem stolper indgår i huset; dets sydvestlige hjørne er ikke afdækket. Umiddelbart syd og vest for huset findes der en såkaldt toftegrøft. I middelalderen markerede man afgrænsningen af det område, der hørte til en gård, med sådanne grøfter. Nord for huset findes der også spor efter marker i form af agerrener. Agerrener er rester af såkaldte højryggede agre; det vil sige lange, smalle marker. Højryggede agre blev brugt i perioden e.kr., så de kan være samtidige med huset og grøften. Der ses også flere spor af toftegrøfter i vejtraceet vest for felt B, det tyder på at der kan have været en større bebyggelse på stedet. På den sydlige del af Felt C findes der en grøft, der er næsten identisk med toftegrøften på Felt B. Lige op ad grøften ligger der en såkaldt staklade; det vil sige fire stolper, der danner en firkant (Fig. 7). Stakladen måler 4,5 x 3,2 meter. Stolpen i dens nordvestlige hjørne er udslettet af et moderne dræn. Staklader er ikke blevet brugt til beboelse men til opbevaring af fx hø; der kan dog sagtens ligge et eller flere beboelseshuse udenfor det undersøgte område. I denne forbindelse skal det også nævnes, at der på luftfotos kan ses systemer af grøfter i området øst for Felt A og nord for Felt C. Konklusion og perspektivering Fig. 7: Staklade og toftegrøft på den sydlige del af Felt C. De ældste fund på pladsen er fra bondestenalderen ( f.kr.) eller bronzealderen ( f.kr.): I denne periode har man gravet affaldsgruber på stedet, og der har sikkert også ligget huse på stedet, selvom vi ikke har fundet sikre spor af dem. Måske har husene ligget udenfor det undersøgte område. Bopladssporene fra bondestenalderen og bronzealderen skal ses i sammenhæng med adskillige samtidige grave og fund af flintredskaber i Hylstensbjergområdet (se Andre fortidsminder i området). I yngre bronzealder ( f.kr.) eller ældre jernalder (500 f.kr.-200 e.kr.) har man både begravet sine døde og foretaget madlavning indenfor et afgrænset areal på den sydøstlige del af pladsen. Tæt ved gravpladsen har man lavet mad i en koncentration af kogestensgruber måske i forbindelse med begravelserne. En mindre bygning på en anden del af pladsen kan også være opført i denne periode. Herefter går der adskillige hundrede år, hvor der tilsyneladende ikke er aktivitet på stedet. I middelalderen ( e.kr.) vender man dog tilbage til Hylstensbjerg. I denne periode ligger der mindst en gård med tilhørende marker på stedet. Der er således spor efter aktivitet i flere forskellige perioder på størstedelen af de berørte arealer, og sporene fortsætter tydeligvis udenfor de undersøgte felter. I hvert fald ser middelalderbebyggelsen på luftfotos ud til at have dækket et temmelig stort areal, hvoraf vi kun har undersøgt en lille del i denne omgang. Det samme gælder sandsynligvis for sporene fra de tidligere perioder. Selvom pladsen således langtfra er fuldt udgravet, supplerer den de fund, der i forvejen kendtes fra området, på flere punkter: For det første er de fleste af de i forvejen kendte fund enten grave eller løsfundne genstande, hvorimod vi 7

8 på Hylstensbjerg har spor af en boplads. Kombinationerne af forskellige typer af spor på pladsen er også interessante: En koncentration af kogestensgruber er fundet sammen med en samling af brandgrave indenfor et afgrænset område, hvilket supplerer vores viden om, hvad der er foregået i forbindelse med gravlæggelser i yngre bronzealder eller ældre jernalder. Fra middelalderen findes både et hus, en toftegrøft samt spor af marker indenfor et afgrænset område, hvilket giver os et billede af, hvordan middelalderens landbebyggelse har været organiseret i området. Undersøgelsens baggrund Den 17. februar 2009 kontaktede bygherre Svendborg Museum og meddelte, at der samme dag ville være opstartsmøde vedrørende opsætning af vindmøller ved Søby på Tåsinge. Det aftaltes, at museet ville følge bygherres muldafrømning på stedet, og der udarbejdedes herefter et budget for en arkæologisk forundersøgelse. Efter fremsendelse og godkendelse af budgettet fra Kulturarvsstyrelsen og bygherre kunne undersøgelsen påbegyndes den 23. marts. Da der under muldafrømningen fremkom så mange anlæg, at der var risiko for, at forundersøgelses-budgettet ikke ville være tilstrækkeligt, udarbejdedes et budget for en egentlig arkæologisk undersøgelse. Dette fremsendtes og godkendtes af Kulturarvsstyrelsen og bygherre, hvorefter undersøgelsen af de fundne anlæg kunne påbegyndes den 14. april. Topografi, terræn og undergrund Det undersøgte område ligger i et forholdsvis fladt og lavtliggende landskab; de forhøjninger, der findes, er lave (Fig. 8). N-S-gående søgegrøft vest for Felt A: Den sydlige del af grøften skråner mod syd. Undergrunden består af gult til hvidgult ler; nogle steder findes lommer af næsten rent sand og andre steder grus. Muldlaget er cm tykt. Det nordlige Felt A: Feltets overflade er ganske Fig. 8: Felt C set fra syd. Udgravningsfeltet ligger på en mindre forhøjning i det temmelig fl ade landskab. (Foto: Søren Jensen) 8

9 Fig. 9: Hylstensbjerg-gravningen (markeret med en blå fi rkant) og andre fortidsminder i området. Numrene svarer til de SB (sognebeskrivelses-) numre, der nævnes i teksten. (Kort fra jævn; dog let skrånende mod øst. Undergrunden består af gult til lys grågult sandet ler. Muldlaget er cm tykt. Det sydvestlige Felt B: Feltets overflade er ganske jævn; dets sydlige del skråner dog mod nord. Undergrunden består af lysgult ler til sandet ler med lysgrå pletter. Visse steder findes pletter af sand. Muldlaget er cm tykt. VNV-ØSØ-gående søgegrøft mellem det sydvestlige Felt B og det sydøstlige Felt C: Overfladen er ganske jævn og kun let skrånende mod øst. Undergrunden består af lysgult og lysgråt leret sand. Muldlaget er cm tykt. Det sydøstlige Felt C: Feltet ligger på en mindre forhøjnings sydøstvendte skråning; overfladen er let skrånende. Undergrunden består på feltets nordligste del (den højest beliggende del af feltet) af lysgult ler, hvorimod den på de øvrige dele af feltet består af lysgult og lysgråt sandet ler til sand. Muldlaget er cm tykt. Andre fortidsminder i området Der er registreret adskillige fortidsminder i området omkring det undersøgte område (se Jensen 1976). Det drejer sig især om fund fra bondestenalderen ( f.kr.) og bronzealderen ( f.kr.) (Fig. 9). Hvis vi starter med fundene fra bondestenalderen, så er der flere steder i området registreret grave både store stenbyggede gravkamre fra periodens tidlige dele (SB 7, SB 13, SB 19) og mindre stenkister fra periodens senere dele (SB 22, SB 27). Syd for det undersøgte område er der fundet et depot af flintøkser og -mejsler (SB 35). Endelig er der flere steder opsamlet flintgenstande fra flere forskellige dele af bondestenalderen (SB 67, SB 103). Der er ligeledes registreret grave fra bronzealderen adskillige steder i undersøgelsens omegn både grave under høj fra ældre bronzealder og urner fra yngre bronzealder (SB 11, SB 12, SB 19, SB 20, SB 66). Der kendes desuden et par skålsten, det vil sige sten med simple helleristninger, i undersøgelsens omegn (SB 63, SB 66) de er sandsynligvis også fra bronzealderen. Nordvest for undersøgelsen er der registreret en brandgrav fra yngre bronzealder eller ældre jernalder (SB 1) og en boplads fra ældre jernalder (SB 58). Endelig er der registreret flere gravhøje (SB 16, SB 56, SB 100) samt en boplads (SB 92), der ikke kan tidsfæstes nærmere end 9

10 oldtid. Administrative data Bygherre: Wind 1 A/S, Holgersgade 1, 7900 Nykøbing Mors. Kontaktperson: Torsten Klein Mikkelsen. Følgende korrespondence er knyttet til undersøgelsen: 17. februar 2009: fra Malene R. Beck til Torsten K. Mikkelsen vedrørende fremsendelse af materiale. 17. februar 2009: fra Torsten K. Mikkelsen til Malene R. Beck vedrørende ændring af vejforløb. 18. februar 2009: fra Malene R. Beck til Torsten K. Mikkelsen vedrørende samlet anlægssum. 18. februar 2009: fra Torsten K. Mikkelsen til Malene R. Beck vedrørende samlet anlægssum. 18. februar 2009: Budget for arkæologisk forundersøgelse fremsendes til Kulturarvsstyrelsen. 18. februar 2009: fra Torsten K. Mikkelsen til Svendborg Museum vedrørende opstart af projekt. 19. februar 2009: fra Malene R. Beck til bygherre vedrørende besigtigelse af areal. 23. februar 2009: Kulturarvsstyrelsen godkender budget for forundersøgelse. 27. februar 2009: Budget for forundersøgelse fremsendes til bygherre. 10. marts 2009: fra Torsten K. Mikkelsen til Malene R. Beck m.fl. vedrørende fejl i referat fra opstartsmøde. 18. marts 2009: fra Torsten K. Mikkelsen til Malene R. Beck med godkendelse af budget samt vedrørende museets tilstedeværelse under forskellige etaper af byggeriet. 18. marts 2009: fra Malene R. Beck til Torsten K. Mikkelsen vedrørende museets tilstedeværelse under forskellige etaper af byggeriet. 18. marts 2009: fra Torsten K. Mikkelsen til Malene R. Beck vedrørende museets tilstedeværelse under forskellige etaper af byggeriet. 3. april 2009: fra Torsten K. Mikkelsen til Malene R. Beck vedrørende fund under muldafrømning. 3. april 2009: Budget for arkæologisk undersøgelse fremsendes til Kulturarvsstyrelsen. 3. april 2009: Kulturarvsstyrelsen godkender budget for arkæologisk undersøgelse. 6. april 2009: Budget for arkæologisk undersøgelse fremsendes til bygherre. 6. april 2009: fra Torsten K. Mikkelsen til Malene R. Beck med godkendelse af budget samt vedrørende dettes størrelse. 7. april 2009: fra Malene R. Beck til Torsten K. Mikkelsen vedrørende budgettets størrelse. 20. april 2009: fra Torsten K. Mikkelsen til Malene R. Beck vedrørende frigivelse af arealer. Udgravningsmetode Mulden blev afrømmet ved hjælp af en gravemaskine med en 2,5 meter bred rabatskovl. Bygherre stod for muldafrømningen, der blev fulgt af museets medarbejdere. Visse steder i den VNV-ØSØ-gående søgegrøft mellem Felt B og Felt C er mulden ikke helt afrømmet, da det kun var nødvendigt for bygherre at fjerne jord indtil en bestemt dybde under underfladen. Alle anlæg er opmålt med GPS ved Villy Nielsen; system 34. Herefter er digitaliserede planer blevet udskrevet. De fleste anlæg er beskrevet i fladen. Nogle nåede at tørre ud, inden de var blevet beskrevet, hvorfor fladebeskrivelserne på Felt C må anses for at være temmelig upræcise. Udvalgte anlæg er gravet halvt igennem (snittet), hvorefter tværsnittet er tegnet i størrelsesforholdet 1:20 og beskrevet. For størstedelens vedkommende er snitningen foregået med spade og graveske. Toftegrøften A354 er dog snittet ved hjælp af gravemaskine. Efter snitning, tegning og beskrivelse er de stolpehuller, der indgår i langhuset K1, blevet tømt. Brandgravene A423, A424 og A449 er undersøgt på følgende måde: Der er blevet udlagt fire målepunkter omkring hver grav, hvorefter de er blevet tegnet i fladen i størrelsesforholdet 1:10. 10

11 Herefter er graven blevet snittet med graveske, og dens tværsnit er blevet tegnet og beskrevet (Fig. 10). Endelig er graven blevet tømt med graveske. Gravenes fyld er blevet indsamlet til soldning. Brandgravene A586 og A587 er ikke undersøgt, da der kun var sparsomme rester tilbage af dem. Der er taget jordprøver af fylden i langhuset K1s stolpehuller samt i et par kogestensgruber, der indgik i en koncentration af sådanne gruber. Disse jordprøver vil senere blive gennemskyllet og således undersøgt for fund af forkullet materiale (træ, korn o.l.). Fotos er taget med digitalkamera. Der er taget billeder af brandgrave i fladen og i profil samt oversigts- og arbejdsbilleder. Anlæg er nummereret fortløbende A1-A607. Fund er nummereret fortløbende X1-X10. Tegninger er nummereret fortløbende T1-T9. Fotos er nummereret fortløbende A samt B ; de manglende numre udgøres af dubletter. En længere periode med solrigt og tørt vejr gjorde, at jordoverfladen under den senere del af undersøgelsen var hård og tør. Forholdene var således særdeles uhensigtsmæssige til at søge efter og fremskovle eventuelle oversete anlæg, hvorfor det ikke kan udelukkes, at nogle anlæg er blevet overset. Dataliste Undersøgelsen har Svendborg Museum journalnummer SOM 346 og KUAS journalnummer /SOM Undersøgelsen foregik i perioden 23. marts til 3. april samt april Udgravningsansvarlig: Museumsinspektør Malene Refshauge Beck. Daglig leder: Museumsinspektør Søren Jensen samt i få dage museumsinspektør Lars Ewald Jensen. Desuden medvirkede museumsinspektør Maria Elisabeth Rasmussen samt cand.mag Signe Fog Mogensen. Beretning, fund og dokumentation opbevares på Svendborg Museum. Fig. 10: Signe Fog Mogensen tegner tværsnittet af en af pladsens brandgrave. (Foto: Søren Jensen) 11

12 Litteraturliste Henvisninger i teksten: Jensen, V. 1976: Tåsinges fortidsminder. Svendborg. Kristensen, I.K. 2008: Kogegruber i klynger eller på rad og række. Kuml Prangsgaard, K. & Andersen, A.B. 2008: 3000 år gamle kultpladser ved Søndersø. Fynske Minder Aarsleff, E. 2006: Bombakken I (nr. 10). Arkæologiske Udgravninger i Danmark. Katalog Findes på Generelt om bondestenalder, bronzealder, ældre jernalder og middelalder: Jensen, J. 2001: Danmarks Oldtid. Stenalder f. Kr. København. (s. 239 ff.) Jensen, J. 2002: Danmarks Oldtid. Bronzealder f. Kr. København. Jensen, J. 2003: Danmarks Oldtid. Ældre jernalder 500 f.kr.-400 e.kr. København. Roesdahl, E. (red.) 1999: Dagligliv i Danmarks middelalder: en arkæologisk kulturhistorie. København.

13 Tidstavle Periode Middelalder Jernalder Bronzealder Bondestenalder Jæger-samler stenalder Underperiode Kalenderår f./e. Kr. Nyere tid 1536 Senmiddelalder 1400 Højmiddelalder 1200 Gård og marker Tidlig middelalder 1050 Vikingetid 775 Germansk jernalder 375 Romersk jernalder Kr.fødsel Førromersk jernalder 500 Brandgrave og Yngre bronzealder 1100 kogestensgruber Ældre bronzealder 1700 Sen-neolitisk tid 2400 Bopladsspor Enkeltgravstid 2800 Mellem-neolitisk tid 3200 Tidlig-neolitisk tid 3900 Ertebøllekultur Kongemosekultur Ældste stenalder/ Palæolitikum Maglemosekultur Ahrensburgkultur Brommekultur Federmesserkultur Hamburgkultur

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Bygherrerapport. Søgegrøfter på genbrugsplads-arealet set fra sydvest. Foto: Søren Jensen.

Bygherrerapport. Søgegrøfter på genbrugsplads-arealet set fra sydvest. Foto: Søren Jensen. Bygherrerapport SOM 263 Ny Genbrug Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUAS jr.nr. 2008-7.24.02/SOM-0012, ejerlav 2004356 Sørup, Svendborg Jorder, matr.nr. 11a Forfatter:

Læs mere

OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse Af stud.mag. Anders Pihl WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning og udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater og landskabet.. 2 Udgravningsmetode

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

VHM 00163 Gammel Hjallerup

VHM 00163 Gammel Hjallerup VHM 00163 Gammel Hjallerup En boplads med bebyggelse og brandgrave fra romersk jernalder Dronninglund sogn Fund og Fortidsminder Stednr: 100203-386 Geodatastyrelsen. Luftfoto fra 2012 med alle udgravningsfelter

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

Bygherrerapport. SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Malene R. Beck

Bygherrerapport. SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Malene R. Beck Bygherrerapport SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.15. Malene R. Beck Svendborg Museum Bygherrerapport nr. 70:2009 SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013. Sted nr. 12.07.08., sb. 49/KS nr. 2013-7.24.02/VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt.

Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013. Sted nr. 12.07.08., sb. 49/KS nr. 2013-7.24.02/VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt. Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013 Sted nr. 12.07.08., sb. 49/KS nr. 2013-7.24.02/VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt. 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Abstract...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Udført af Søren Jensen. KOLOFON Museets j.nr.: MLF001891 KUAS j.nr.: 17/00134 Stednavn: Pensylvanien Varmeværk

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune J.nr. HØM 295 KUAS j.nr. FOR 2003-2123-0105 Sb.nr. 010411-83 Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune Den arkæologiske udgravning 2006 Ole Lass Jensen Hørsholm Egns Museum Maj 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2

OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2 OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2 - Forundersøgelse forud for råstofindvending. Af arkæolog Michael Borre Lundø. Arkæologisk Rapport nr. 422, 2013 Indledning...s. 3 Udgravningens forhistorie.....s. 3 Udgravningens

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Skalhøje II Kogegrubefelt samt bebyggelse fra sen stenalder og yngre bronzealder J.nr. ÅHM 5684 Januar 2016 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon: 99

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Tinggård 1 og 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder

Tinggård 1 og 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder Tinggård 1 og 2 Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder Benita Clemmensen og Niels Terkildsen Vesthimmerlands Museum

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads vikingetid ROM 2258 Delareal 2, mat. nr. 14gt Åbrinken, Højby By. Rorup sogn Ramsø herred Københavns amt. Stednr. 020109 Resumé Et areal på 3400 m

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2576 Nørrevangen 18 Gedsted sogn, Rinds Herred, Viborg Amt Stednr. 13.09.02 Bygherrerapport for VMÅ 2576 Nørrevangen 18 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt.

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Maria Elisabeth Lauridsen Arkæologisk Rapport nr.492 2015 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse af bopladser fra yngre stenalder og ældre jernalder i perioden fra d. 26/5 til d. 29/7 2008. Kulturhistorisk redegørelse.

Arkæologisk undersøgelse af bopladser fra yngre stenalder og ældre jernalder i perioden fra d. 26/5 til d. 29/7 2008. Kulturhistorisk redegørelse. Sydvestsjællands Museum Storegade 17 4180 Sorø Tlf.nr. +45 57 83 40 63 Mail: kontor@vestmuseum.dk Arkæologisk undersøgelse af bopladser fra yngre stenalder og ældre jernalder i perioden fra d. 26/5 til

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Bygherrerapport SOM 208 Kirkeby Erhverv

Bygherrerapport SOM 208 Kirkeby Erhverv Bygherrerapport SOM 208 Kirkeby Erhverv Kirkeby sogn, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.05, KUAS jr.nr. 2003-2122-1872, ejerlav Kirkeby By, matr. nr. 4a Forfatter: Lars Søgård

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Bygherrerapport SOM 343 Ørskov Frugt, Oure sogn, Gudme herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr

Bygherrerapport SOM 343 Ørskov Frugt, Oure sogn, Gudme herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr Bygherrerapport SOM 343 Ørskov Frugt, Oure sogn, Gudme herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.07. Forfatter: Malene R. Beck Svendborg Museum Bygherrerapport nr. 60:2009 SOM 343 Ørskov Frugt,

Læs mere

HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95.

HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95. HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95. Arkæologisk forundersøgelse af et delareal i forbindelse med råstofindvinding ved Hærvejen, syd for Urnehoved.

Læs mere

Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune.

Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune. KE Ejendomsalg Att. Lars Peter Bang Fuglesangsvej 30 Postboks 48 3460 Birkerød 3111-08 08/2597-8.1.5 Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune. Museum Sønderjylland har

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder

Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder 1 Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 5 Bygherrer: Lise-Lotte og John Nielsen 2 Indledning. I og lige omkring Aalestrup er registreret

Læs mere

Bygherrerapport. Større del af et lerkar fra pladsen Sørup Øst. Ældre romersk jernalder (Kr.f.-200 e.kr.). Foto: Villy Nielsen.

Bygherrerapport. Større del af et lerkar fra pladsen Sørup Øst. Ældre romersk jernalder (Kr.f.-200 e.kr.). Foto: Villy Nielsen. Bygherrerapport SOM 92 Sørup Øst Svendborg sogn, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. sted.nr. 09.05.13. KUAS jr.nr. FOR 2003-2122-1496. Sørup ejerlav, Svendborg jorder. Forfatter: Stud.mag. Kenneth

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

SIM 14/2007 Balle Huse Karen Rysgaard

SIM 14/2007 Balle Huse Karen Rysgaard Beretning for udgravning af dele af en bebyggelse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, Balle Huse, Balle sogn, Hids herred, gml. Viborg amt, stednr. 13.03.01-150, SIM 14/2007, KUAS j. nr. 2003-2123-1251

Læs mere

KROPPEDAL. Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård.

KROPPEDAL. Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård. KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Enhed for Lovpligtigt Arbejde Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård. Kroppedal, Museum

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder

Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder 1 Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 43 Bygherre: Pipers Teglværker A/S, Hammershøj

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere