Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012)"

Transkript

1 Side 1 af 11 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm [Log ud] Søgning Avanceret søgning Klik her for hjælp til brug af InfoSystem 6 Tilbage til din produktoversigt Klik her for at lære mere om dine søgemuligheder i hele databasen Søg Se stamdokument for dette dokument Indholdsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/ ) 463 af 21/ Status: Gældende 463 af 21/ Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/ ) Status: Gældende Kopier dokumentindhold til udklipsholderen Udskriv dokument

2 Side 2 af 11 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Nr. 463 af 21. maj 2007 Miljøministeriet (Skov- og Naturstyrelsen) (Ophæves 2/6 2012) I medfør af 88, stk. 1 og 2 og 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, og i medfør af 72 og 78 i lov nr af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fastsættes: 1. Den, der er ansvarlig for offentlig eller privat virksomhed, anlæg eller indretning, m.v. eller husdyrbrug m.v., der er nævnt i 2, og den der ansøger om godkendelse af virksomhed, anlæg eller indretning m.v. efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse eller godkendelse af husdyrbrug m.v. efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal bidrage til dækning af de kommunale og statslige myndigheders omkostninger (brugerbetaling) i forbindelse med: 1) godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, 2) godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 3) tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse, og 4) tilsyn efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2. Bekendtgørelsen omfatter følgende: 1) Virksomheder, anlæg eller indretninger m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, jf. dog stk. 2. 2) Husdyrbrug, der er omfattet af 10 eller 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 3) Husdyrbrug og andre landbrug, der er omfattet af 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 4) Bestående husdyrbrug, der er omfattet af en miljøgodkendelse efter 33 eller påbud efter 41, jf. 41 a og 41 b i lov om miljøbeskyttelse, og som revurderes efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. denne lovs 103, stk. 3. 5) Husdyrbrug og dyrehold, der er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og husdyrbrug og dyrehold, der er omfattet af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., og som ikke er omfattet af nr. 1-4, efter følgende regler: a) Husdyrbrug og dyrehold på mere end 3 dyreenheder. b) Hundepensioner og hundehandler. c) Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger). 6) Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. 7) Virksomheder m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder.

3 Side 3 af 11 8) Vindmøller, vindmølleparker og vindmøllegrupper, der er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller, med undtagelse af vindmøller under 25 kilowatt. 9) Virksomheder m.v., der er optaget på bilag 1 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Skydebaner, motorsportsbaner, knallertbaner, flyvepladser og ferskvandsdambrug til udklækning af fiskeyngel er ikke omfattet af bekendtgørelsen, hvis de i overvejende grad anvendes til ikke-erhvervsmæssige fritids- og idrætsaktiviteter. Aflæggelse af jagtprøver, jf. bekendtgørelse om jagttegn, og undervisning i tilknytning hertil på skydebaner m.v. betragtes ikke som erhvervsmæssig anvendelse. Stk. 3. Tilsynsmyndigheden afgør, hvorvidt en virksomhed, et anlæg eller en indretning m.v. eller husdyrbrug m.v., som nævnt i stk. 1, er omfattet af bekendtgørelsen. 3. Godkendelsesmyndigheder og tilsynsmyndigheder opkræver efter de takster og nærmere regler, der er anført i bilag 2, brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med: 1) godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, 2) godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 3) tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse, og 4) tilsyn efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 4. De i 3 nævnte myndigheder opkræver hvert år i november måned brugerbetaling fra de virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre brugerbetalingen allerede er opkrævet, jf. stk. 2. Stk. 2. De i 3 nævnte myndigheder kan opkræve særskilt brugerbetaling for behandling af en godkendelsesansøgning, når behandlingen er afsluttet. Stk. 3. Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen for brugerbetalingen, jf. stk. 1 og Betales brugerbetaling opkrævet efter 3 og 4 ikke rettidigt, skal der betales rente herfor efter reglerne i 88, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om miljøbeskyttelse eller efter reglerne i 72, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 6. Godkendelses- og tilsynsmyndighederne kan ikke dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse. 7. Godkendelses- og tilsynsmyndighedernes afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2007 og ophæves automatisk den 2. juni 2012, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 719 af 16. juni 2006 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven ophæves. Stk. 3. Der kan ikke opkræves brugerbetaling for arbejde med behandling af ansøgninger om godkendelse indsendt i medfør af bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående listevirksomheder. Stk. 4. Godkendelsesmyndigheder og tilsynsmyndigheder opkræver i november måned 2007 brugerbetaling fra de virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden fra 1. januar 2007 til 1. november Connie Hedegaard / Anne-Marie Rasmussen

4 Side 4 af 11 Bilag 1 Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 9 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 51. Guld- og sølvsmedier. Kunststøberier. A 52. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget er mindre end normal m 3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end 6 kg pr. time, bortset fra anlæg der er omfattet af J ) 1) På listen i bilag 1 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. A 53. Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og m 2. A 54. Elektrotekniske virksomheder bortset fra printfremstilling eller fremstilling af transformatorer. A 55. Metallisering af plastgenstande. B. Forarbejdning af mineralske råstoffer B 51. Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en årlig produktion på mindre end tons. B 52. Mørtelværker, grusværker eller stenknuserier, som ikke er placeret ved indvindingsstedet. B 53. Virksomheder, der fremstiller keramiske produkter ved brænding, f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj, porcelæn, klinker, glaserede rør, samt molerværker, hvis virksomheden har en produktionskapacitet på mellem 200 kg og 75 tons pr. døgn, eller hvis virksomheden har en ovnkapacitet (ovnstørrelse) på mindre end 4 m 3 eller en sættekapacitet på mindre end 300 kg pr. m 3. B 54. Anlæg for udvinding eller oparbejdning af salte fra undergrunden. B 55. Virksomheder for fremstilling af gasbeton, slaggebeton eller kalksandsten. C. Oplagring og fremstilling på basis af mineralolie, mineralolieprodukter og naturgas C 51. Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på mindre end 10 tons i timen. Anlæg til kold forarbejdning af rene stenmaterialer. C 52. Gasværker og koksværker. C 53. Formbrændselsfabrikker. D. Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter. Fotografisk virksomhed

5 Side 5 af 11 D 51. Ikke-godkendelsespligtige anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse. D 52. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske processer fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet produktionskapacitet på mindre end tons pr. år. D 53. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en produktionskapacitet på mindre end tons pr. år. D 54. Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindre end tons pr. år. D 55. Fotografisk industri og fotografiske laboratorier for fremkaldelse af mere end m 2 film pr. år eller for fremstilling af mere end m 2 papirbilleder pr. år. D 56. Virksomheder for aftapning eller pakning af kemikalier eller produkter bortset fra bekæmpelsesmidler. D 57. Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mindre end eller lig med 100 kg pr. dag. Virksomhed for belægning med plast. D 59. Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag. E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer, foderstofproduktion og trykkerier E 51. Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindre end 6 kg pr. time. E 52. Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end m 3 fast masse pr. år af nåletræ eller mindre end m 3 fast masse pr. år af løvtræ eller med en samlet kapacitet for produktion af mindre end m 3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m 2. E 53. Gummivarefabrikker med en produktionskapacitet på mellem 100 og tons pr. år. E 54. Margarinefabrikker. E 55. Virksomhed for behandling eller forarbejdning af korn og frø. Virksomhed for foderstofproduktion med en kapacitet på mindre end 6 tons i timen. E 56. Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 20 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E 57. Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 50 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.

6 Side 6 af 11 E 58. Papirvarefabrikker og kartonnagefabrikker. E 59. Væverier, spinderier og trikotagefabrikker. E 60. Renserier og erhvervsmæssigt drevne vaskerier. E 61. Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. E 62. Anlæg til vask eller rensning af mere end tons grøntsager pr. år. E 63. Eddikefabrikker og sennepsfabrikker. E 64. Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end eller lig med 6 kg pr. time. F. Oparbejdning af animalske råvarer F 51. Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe bortset fra fjerkræ p å mindre end 50 tons pr. dag. Slagterier med en kapacitet til slagtning af fjerkræ på mindre end 17 tons pr. dag. Tarmrenserier. F 52. Pelsberederier. F 53. Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mindre end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af smør og smørblandingsprodukter. Virksomheder for fremstilling af ost og tørmælk, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mindre end eller lig med 100 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. F 54. Virksomheder for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 10 tons pr. dag. F 55. Talgsmelterier, fedtsmelterier og anlæg for raffinering af animalske olier eller fedtstoffer. F 56. Røgerier, kødvarevirksomheder og slagter- og viktualievirksomheder (herunder butikker) med tilberedning af madvarer på mere end 500 kg pr. dag. F 58. Margarinefabrikker. F 59. Lædervarefabrikker og skotøjsfabrikker. G. Kraft- og varmeproduktion (Ingen punkter) H. Anlæg for motorkøretøjer H 51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end én linje), terminaler

7 Side 7 af 11 og remiser for busser. Redningsstationer. I. Dambrug I 51. Fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet. J. Anden virksomhed J 51. Ikke-industriel fremstilling af protein, pektin eller enzymer. J 52. Indendørs skydebaner. K. Affaldsoplagring, omlastning og kompostering K 51. Containerpladser med mindre end 4 containere eller med et samlet volumen af oplaget på mindre end 30 m 3. K 52. Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag. K 53. Komposteringsanlæg med kapacitet for tilførsel af organisk affald på mindre end til 100 tons årlig - bortset fra husdyrgødning. Bilag 2 Takster og nærmere regler for brugerbetaling Afsnit 1. Takster For tid anvendt af miljømedarbejdere på de i 1 nævnte opgaver betales en takst pr. time. 1) Denne takst var 243,40 kr. pr. time i Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: "Det Kommunale Regnskab". Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside Taksten offentliggøres tillige på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside full&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk#. 1) Der skal ikke betales moms af brugerbetalinger. Ved opkrævningen anvendes den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet sted. For fremmede tjenesteydelser til brug for de i 1 nævnte opgaver betales 57,79 pct. af regningsbeløbet ekskl. moms. For godkendelsespligtige husdyrbrug m.v. omfattet af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsættes brugerbetalingen for godkendelsesarbejdet efter 11, 12 eller 16 dog til 80 pct. af det samlede beløb, der følger af ovennævnte takster. Afsnit 2. Afgrænsning af hvilke aktiviteter der skal medregnes ved opgørelsen af

8 Side 8 af 11 brugerbetalingen, jf. 1 Godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5 og tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse skal medregnes. Aktiviteter efter andre dele af lov om miljøbeskyttelse skal ikke medregnes. Godkendelse efter kapitel 3, opgaver efter kapitel 4 og tilsyn efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal medregnes. Aktiviteter efter andre dele af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ikke medregnes. Godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse omfatter behandling af godkendelsesansøgninger, behandling af sager om påbud og forbud efter 41 eller 42 i lov om miljøbeskyttelse, herunder revurdering af godkendelser, og udtalelser om grønne regnskaber. Behandling af ansøgninger om godkendelser, tilladelser og dispensationer efter andre kapitler i lov om miljøbeskyttelse samt efter bekendtgørelser udstedt med hjemmel i andre kapitler i lov om miljøbeskyttelse, medregnes ikke. Godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug omfatter godkendelser efter lovens 11, 12 og 16 samt påbuds-, forbuds- og revurderingssager efter lovens Dette gælder også, hvor et husdyrbrug revurderes efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, men endnu ikke er omfattet af en godkendelse efter lovens 11, 12 eller 16, jf. 103, stk. 3. Behandling af sager om tilladelse efter lovens 10 medregnes ikke. Tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og efter kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug omfatter tilsyn med konkrete virksomheder m.v. og husdyrbrug m.v. Det gælder således tilsyn med overholdelse af disse love, regler udstedt med hjemmel i lovene samt vilkår i godkendelser, tilladelser, påbud og andre afgørelser truffet med hjemmel i lovene eller i regler udstedt med hjemmel i lovene. Dette gælder også tilsyn med overholdelse af afgørelser, hvor tidsforbruget til udstedelse af afgørelsen ikke medregnes, jf. ovenfor. Der skal kun medregnes aktiviteter, der er knyttet direkte til den pågældende virksomhed m.v. eller det pågældende husdyrbrug m.v. Generel planlægning af tilsynsarbejde, generel vidensopbygning, efteruddannelse og lign. samt arbejde med fastlæggelse af en generel praksis, herunder ved behandling i udvalg, kommunalbestyrelse m.v., medregnes ikke. Dette gælder også, selv om f.eks. fastlæggelse af generel praksis sker med anledning i en konkret sag, eller selv om vidensopbygning sker i forbindelse med behandlingen af en konkret sag, hvis der er tale om generel viden, som medarbejdere med de pågældende opgaver bør være i besiddelse af, f.eks. om lovgivning og vejledninger, eller generelt præget teknisk viden, og hvor den konkrete sag således blot er en anledning til at skaffe sig en mere generelt nødvendig viden. Både aktiviteter på og uden for virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v. skal medregnes. Kørsel skal dog ikke medregnes. Forelæggelse for udvalg og anden politisk behandling medregnes i det omfang, det knytter sig til en bestemt virksomhed m.v. eller et bestemt husdyrbrug m.v., jf. ovenfor. Dialog med virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v. om forhold, der er fastsat regler om i forhold til virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v., eller som overvejes reguleret i påbud eller vilkår i forhold til virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v., skal medregnes. Vejledning om reglernes konkrete anvendelse på en virksomhed m.v. eller et husdyrbrug m.v. og om, hvordan man kan opfylde dem, skal således også medregnes. Derimod skal dialog om ikke-regulerede emner som f.eks. frivillig indførelse af miljøledelsessystemer og renere produkter ikke medregnes, medmindre den er en integreret og nødvendig del af en godkendelses- eller tilsynsopgave, f.eks. fordi virksomhedens

9 Side 9 af 11 miljøledelsessystem vil have betydning for udformning af egenkontrolvilkår eller for den tilsynsmæssige kategorisering af virksomheden eller tilrettelæggelsen af tilsynet i øvrigt. Arbejde hos 1. instans i forbindelse med behandling af klage i klageinstansen medregnes ikke. Hvis en afgørelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i 1. instans, medregnes den nye behandling ikke. Myndighedens aktiviteter i forbindelse med civile retssager medregnes ikke. Aktiviteter, der indgår i beregningen af andre gebyrer m.v., medregnes ikke. 2.1 Nærmere afgrænsning af, hvilke aktiviteter der medregnes som godkendelsesarbejde Alle aktiviteter i forbindelse med behandling af en godkendelsesansøgning efter lov om miljøbeskyttelse 33 eller en godkendelsesansøgning efter 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug medregnes, herunder orienterende besøg på virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v., vejledning i forbindelse med eventuel revision af ansøgningen, prøvetagning, målinger, beregninger samt udarbejdelse og eventuel politisk godkendelse af afgørelse. Behandling af en godkendelsesansøgning, der senere trækkes tilbage, skal medregnes. En ansøgning om godkendelse anses at foreligge, selv om ansøgningen ikke opfylder kravene til en ansøgning i bekendtgørelse om listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Behandling af en ansøgning om godkendelse efter 33 i lov om miljøbeskyttelse eller en ansøgning om godkendelse efter 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug medregnes ikke, hvis det ansøgte ikke kræver godkendelse, eller kun kræver tilladelse efter en anden bestemmelse i loven. Behandling af spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte kræver godkendelse, medregnes dog. Vejledning med hensyn til, om der i et konkret tilfælde kræves godkendelse, betragtes som tilsynsarbejde m.v. Brugerbetaling skal betales for behandling af sager efter 33 i lov om miljøbeskyttelse eller sager efter 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, uanset om virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v. fejlagtigt har indsendt ansøgning efter en forkert bestemmelse i lov om miljøbeskyttelse eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Der kan dog kun opkræves brugerbetaling for tiden efter, at myndigheden har gjort virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v. opmærksom på, at den agter at behandle sagen som en sag om godkendelse efter 33 i lov om miljøbeskyttelse eller som en sag om godkendelse efter 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og at der vil blive opkrævet brugerbetaling herfor. 2.2 Nærmere afgrænsning af, hvilke aktiviteter der medregnes som tilsynsarbejde m.v. Tilsynsarbejde efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse eller kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug omfatter bl.a. forberedelse af tilsyn, tilsyn på og omkring virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v., prøveudtagning, analyser og målinger, udførelse af beregninger, konkret vejledning af virksomheden om de krav, den skal opfylde, jf. nærmere ovenfor, opfølgning af tilsyn i form af tilsynsrapporter samt håndhævelse og politianmeldelser. Tilsynsarbejde medregnes, uanset hvad anledningen til tilsynet er. Dette gælder også, hvis tilsynet er

10 463 af 21/ Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om mi... Side 10 af 11 led i en kampagne eller er foranlediget af en akut forurening. Tilsynsarbejde, som alene udføres på baggrund af oplysninger fra naboer eller andre tredjeparter, medregnes dog ikke. Et beredskab, herunder både miljøvagter og et særligt beredskab over for konkrete virksomheder, kan kun medregnes i det omfang, der foretages aktivt tilsynsarbejde i forhold til forurening fra en konkret virksomhed. Under tilsyn m.v. medregnes også andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse end behandling af godkendelsesansøgninger. Dette gælder bl.a. revurdering af godkendelser og vurdering af behovet for samt udstedelse af påbud eller forbud efter lovens 41 eller 42, herunder orienterende besøg på virksomheden, prøvetagning, målinger og beregninger og udarbejdelse og eventuel politisk godkendelse af afgørelse. Tilsvarende medregnes påbud, forbud og revurdering efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Tilsynsmyndighedens ressourceanvendelse ved udarbejdelse af udtalelser om grønne regnskaber, jf. 35a i lov om miljøbeskyttelse, medregnes i tilsynsarbejdet. Dette gælder også udtalelser om frivillige grønne regnskaber. Endvidere medregnes håndhævelse i form af henstillinger, indskærpelser, påbud og forbud efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse eller kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Selvhjælpshandlinger medregnes ikke. Udfærdigelse af politianmeldelser medregnes, men det gør aktiviteter, som myndigheden efter politianmeldelse foretager som led i den politimæssige efterforskning, ikke. Afsnit 3. Opgørelse af myndighedens tidsforbrug og specifikationskrav til opkrævning Til brug for opgørelsen af det tidsforbrug, som udløser brugerbetaling, foretages en registrering i forhold til den enkelte virksomhed af den tid, som miljømedarbejderne anvender på de relevante aktiviteter, jf. afsnit 2. Tidsforbruget opgøres pr. dag til nærmeste halve time. Tidsforbrug på under 15 minutter på en dag registreres således ikke. For listevirksomheder omfattet af lov om miljøbeskyttelse opdeles registreringen mindst i følgende kategorier: 1) Godkendelse - aktiviteter på virksomheden. 2) Godkendelse - aktiviteter uden for virksomheden. 3) Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden. 4) Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for virksomheden. For godkendelsespligtige husdyrbrug m.v. omfattet af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opdeles registreringen mindst i følgende kategorier: 1) Godkendelse efter 11 eller 12 - aktiviteter på husdyrbruget. 2) Godkendelse efter 11 eller 12 - aktiviteter uden for husdyrbruget. 3) Godkendelse efter 16 - aktiviteter på bedriftens arealer. 4) Godkendelse efter 16 - aktiviteter uden for bedriftens arealer. 5) Tilsyn m.v. - aktiviteter på husdyrbruget. 6) Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for husdyrbruget. 7) Tilsyn m.v. efter 16 - aktiviteter på bedriften.

11 463 af 21/ Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om mi... Side 11 af 11 8) Tilsyn m.v. efter 16 - aktiviteter uden for bedriften. For andre husdyrbrug m.v. opdeles registreringen mindst i følgende kategorier: 1) Tilsyn m.v. - aktiviteter på husdyrbruget. 2) Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for husdyrbruget. For andre virksomheder opdeles registreringen mindst i følgende kategorier: 1) Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden. 2) Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for virksomheden. Alle omfattede aktiviteter, der ikke består i behandling af en godkendelsesansøgning, medregnes under tilsyn m.v. Når myndighederne opkræver brugerbetaling, skal det samlede tidsforbrug for det pågældende år eller den pågældende godkendelsesbehandling oplyses, opdelt i de ovenfor nævnte kategorier. For så vidt angår fremmede tjenesteydelser, skal det samlede beløb oplyses, opdelt i de oven for nævnte kategorier. LovText Teknisk Forvaltning, 11. september, 2007 J. H. Schultz information A/S Nøgleord (start ny søgning) husdyrbrug, godkendelse, miljøgodkendelse, tilsyn, miljøbeskyttelse, aktiviteter, tons, anlæg Copyright 2006 Schultz Information Forretningsvilkår Kontakt Hjælp

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet, den

Miljø- og Fødevareministeriet, den UDKAST til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug I medfør af 88, stk. 1 og 2 og 92 i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 1417 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1200-00089 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader LBK nr 994 af 09/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10 UDKAST til ændring af Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ( ) 11. Bekendtgørelsen

Læs mere

1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed

1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed Page 1 of 113 Bek. om godkendelse af listevirksomhed 1640 af 13/12 2006 Status: Gældende Nr. 1640 af 13. december 2006 Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) Ændringer til bekendtgørelsen Bekendtgørelsen indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 515 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1212-00025 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 Bilag 1 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast A 101.Jernværker (råjern), stålværker

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 572 Offentligt Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Nyborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10 UDKAST til ændring af Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ( ) 11. Bekendtgørelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i alt udført 29 tilsyn med husdyrbrug mv. i 2010. Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (max 1500 Lemvig Kommune indberetter

Læs mere

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Program Præsentation Lovstof Miljøgodkendelse Forureningsbegrænsning Grønt regnskab Uheld Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

MILJØstyrelsen 16. december 2004 Jura j. nr LWJ

MILJØstyrelsen 16. december 2004 Jura j. nr LWJ MILJØstyrelsen 16. december 2004 Jura j. nr. 1014-0005 LWJ Notat vedrørende bekendtgørelse nr. 942 af 16. september 2004 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. En ny

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faxe Indledning (max 1500 Minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i 2012. (ad. 1.1) Godkendelser af liste i-mærkede liste,

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5 Halsnæs Kommunenavn Indledning (max 1500 Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Tønder Indledning (evt.) Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretning om miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 Indberetningen for perioden 1. januar 2013

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri Page 1 of 6 Åben i Word Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 tegn) Frederiksberg Kommune overholder i 2011 sine tilsynsforpligtigelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Glostrup Kommune Indledning (max 1500 I Glostrup var der i 2013

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (max 1500 Jammebrugt Kommune gennemfører miljøtilsyn, godkendelsesarbejdet samt

Læs mere

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0 FAXE KOMM ~ NE Center for T eknik & Milj0 Faxe Ladeplads By- og Kystlaug Stilledal3 4654 Faxe Ladeplads Sendt per mail til mail@byogkyst.dk Klage over BG Stones tilstedeve&relse i Faxe Ladeplads havn og

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Gentofte Indledning (max 1500 Langt størstedelen af kommunes

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten i forbindelse med miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder har i 2012

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (evt.) Jammerbugt Kommune tilrettelægger og gennemfører tilsyn og godkendelser inkl. håndhævelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen omfatter ressourcer

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Viborg Indledning (evt.) Med henvisning til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2010. Virksomheder

Miljøtilsynsberetning 2010. Virksomheder Miljøtilsynsberetning 2010 Virksomheder Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010 Kommunenavn Skive Indledning (max 1500 tegn) I henhold til bek. nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 Kommunen skal hvert år senest den

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009 Side 1 / 5 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009 Kommunenavn Århus Indledning (max 1500 tegn) Århus Kommunes tilsynsberetning 2009 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Indledning (evt.) Kommunerne skal hvert år indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvordan arbejdet med tilsyn sagsbehandling indenfor miljøområdet

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Indledning (max 1500 Hermed foreligger Kerteminde kommunes bidrag til den årlige indberetning om miljøindsatsen i 2008. I 2008

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Indledning (evt.) Indberetning er lavet ud fra de oplysninger som Holbæk Kommune

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (evt.) Lemvig Kommune indberetter hvert år til Miljøstyrelsen

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (max 1500 Indberetning af tilsyn og godkendelse for i Frederikssund Kommune i 2011 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 12-11-2015 - Bjarne Paulsen, Adelvej 31, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 12-11-2015 - Bjarne Paulsen, Adelvej 31, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) 21. Vilkårene skal sikre, at kravene i 18 opfyldes, og skal i relevant omfang fastsætte følgende: 1) Emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning (max 1500 Faaborg-Midtfyn Kommune har til hensigt at overholde aftalen om minimumstilsyn

Læs mere

Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed

Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed I bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed foretages følgende ændringer:

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2011 i henhold i miljøminiteriets

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (max 1500 Tilsynberetningen forventes godkendt på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 23. april 2013. (ad. 1.1)

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (evt.) Hermed indsendes tilsynsberetning for Herning Kommune for 2011. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Kalundborg Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen for Kalundborg Kommune i 2011. Kalundborg Kommune overholder minimumsfrekvenserne

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (evt.) Der har været en jævn fordeling af tilsynsarbejdet og godkendelsesarbejdet.

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

http://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner/showprint.aspx?file=komindustri

http://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner/showprint.aspx?file=komindustri Side 1 af 6 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (max 1500 Rudersdal Kommune overholder minimumsfrekvenserne med rigtig god margen for

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet plan for miljøtilsyn på virksomheder i Hillerød Kommune er

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Bornholm Indledning (max 1500 Kommunen har overholdt minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn på virksomheder

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Ringsted Indledning (evt.) Ringsted Kommune har i 2011 udført en tilsynsindsats, der for hovedparten af landbrug

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Struer Kommune Natur- og miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2008 Industrivirksomheder, jordforurening og vandforsyning

Struer Kommune Natur- og miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2008 Industrivirksomheder, jordforurening og vandforsyning Struer Kommune Natur- og miljøafdelingen Tilsynsberetning 2008 Industrivirksomheder, jordforurening og vandforsyning mv. Indholdsfortegnelse Strukturreformens betydning for tilsynsarbejdet...4 1. Bemærkninger

Læs mere

Tilsynskampagne Scoringskriterierne fremgår af bilag 1.

Tilsynskampagne Scoringskriterierne fremgår af bilag 1. TEKNIK OG MILJØ Tilsynskampagne 2016 Dato: 4. februar 2016 Formål Herning Kommune fører i dag tilsyn med ca. 120 virksomheder, hvis aktiviteter kan relateres til listepunkt H51 i bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (evt.) Dette er Slagelse Kommunes indberetning til Miljøstyrelsen om tilsynsindsatsen på og pelsdyrfarme i perioden 1. januar - 22. maj 2013. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekvenserne er opfyldt.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) I medfør af 7 b, 35, stk. 1 og 2, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 b, stk. 1, 66, stk. 5, 67, 74, stk. 2, 79, 80, stk. 1 og 2, 89 b, 90, stk. 1 og

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (max 1500 Tilsynsberetninger er udarbejdet på baggrund af indberetning i Geoenviron (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning 1. Tilsynsindberetning Periode: 01-01-2016 til 31-12-2016 Fagsystemnøgle: Tilsynsindberetning-779-2016 Sidst revideret: 26-04-2017 kl. 12:36 Myndighed: Skive Kommune Titel: Skive Kommune sindberetning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Indledning (max 1500 Der er i 2011 meddelt 8 miljøgodkendelser. Det forventes, at der i 2012 vil blive meddelt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune varetager miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder. Tilsynsarbejdet udføres af Team Virksomheder, som foruden 5 kernemedarbejdere

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Halsnæs Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Egedal Kommunens bemærkninger

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2012. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med virksomheden er overholdt i 2012. Der

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere