FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN. Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN. Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang?"

Transkript

1 VIA University College Holstebro - Fysioterapeut uddannelsen Bachelorprojekt Vejleder: Gitte Bek Andersen Anslag: FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang? Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den er udtryk for forfatterens egne synspunkter, der ikke nødvendigvis falder sammen med Fysioterapeutuddannelsens. Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse.

2 Indhold 1.0 Problembaggrund Apopleksi Spasticitet Gangfunktion påvirket af spasticitet Shockwave terapi Hypoteser: Formål Problemformulering: Teori Apopleksiramt med spasticitet Gangfunktion hos raske Gangfunktionen i relation til apopleksi og spasticitet Shock Wave Piezoelectrisk Metode: Design: Casestudie design: Forskerens forforståelse Videnskabsteori Litteratur Søgning Søgestrategi Databaser Usystematisk søgning Systematisk søgning Resultater fra systematisk søgning Patientudvælgelse, inklusion og eksklusion Etik Protokol: Protokol til indsamling af data

3 6.1.1 Hjælpemidler Modified tardieu skala: ROM, aktiv & passiv: MGT: Videooptagelse: Fokuseret ESWT: Protokol til databearbejdning Teori bag intervention og databearbejdning Modified Tardieu TENS (Transkutan elektrisk nervestimulation) & Motoriske punkter Resultater af egen data Patient Gangfunktion Ankel Sammenfatning af målinger Opsamling Patient Gangfunktion Ankel Sammenfatning af målinger Opsamling Patient Gangfunktion Ankel Sammenfatning af målinger Opsamling Diskussion: Konklusion: Perspektivering: Litteraturliste Bilag Bilag I: CAT

4 13.2 Bilag II: Samtykkeerklæring Bilag III: Brev til borger Bilag IV: Piezon Bilag V: Protokol til brug af Modified Tardieu Skala Bilag VI: Dorsalfleksion i ankelleddet Bilag VII: Plantar fleksion over ankelleddet Bilag VIII: Manuel til 6 minutters gangtest (6MGT) Abstract Formål: Hovedformålet med projektet var at finde ud af hvorledes gangfunktionen blev påvirket af spasticiteten hos patienter der har modtaget fokuseret ekstracorporeal shock wave terapi af plantar fleksor spasticitet over art. talucruralis. Metode: Vi har undersøgt og behandlet 3 patienter, der alle, gennemsnitlig, havde fået apopleksi for et år siden. De havde alle plantar fleksor spasticitet over art. talucruralis, og var i stand til selv at kunne gå. Der blev behandlet med FSW på laterale og mediale motoriske endeplade af m. gasntrocnemius. Patienterne blev evalueret både ved baseline og umiddelbart lige efter FSW. Patienterne blev målt ved brug af modified tardieu, ROM samt 6MGT. Endvidere blev gangen analyseret ved brug af videooptagelser fra 6MGT i Kinovea. Der blev filmet i det frontale og sagitale plan. Resultater: Efter FSW var der ikke store forandringer. Modified tardieu-scoren var kun forandret hos 1 patient fra score 3 til 2, mens clonus-varigheden var mindsket i sekunder fra 8 til 3 hos en anden patient, men med samme modified tardieu-score. ROM viste positive resultater hos alle i den aktive ROM. Differencen for de tre patienter mellem dag 1 og dag 2 er på 13gr, 20gr og 23gr. 6MGT viste positive resultater hos 2 af patienterne, der hver især havde en forbedring i distancen på forholdsvis +9,32 % og +37,5 %. Ved ganganalyse ses der hos 2 ud af 3 af patienterne en større frivillig muskelaktivitet over art. 3

5 talucruralis. Dette kan medvirke til at patienterne bedre kan lave tå-afsæt samt hæl-i-sæt, og derved et skabe et bedre gangmønster. Konklusion: Den aktive ROM hos disse 3 apopleksipatienter havde positive resultater, mens den passive ROM og modified Tardieu-scoren ikke viste store forandringer. Vi kan pga. det lave patient tal og resultaterne ikke konkludere at FSW har en påvirkning på spasticiteten i gastrocnemius, og derved kan bidrage til en bedre gangfunktion. Der er behov for yderligere forskning indenfor området, for at kunne vurdere om FSW har en påvirkning på spasticiteten hos apopleksipatienter. Objective: The main objective with this project was to find how the gait was affected by the spasticity at patients who received focused exctracorporeal shock wave therapy in plantar flexor spasticity over the art. talucruralis. Methods: We have studied and treated three patients, which all averagely had gotten apoplexia about a year ago. All patients had ankle plantar flexor spasticity, and were able of walking by themselves. FSW was applied on the lateral and medial motor junction of m. gastrocnemius. The patients were evaluated at baseline and immediately after applying FSW. The patients were measured by Tardieu, ROM and 6MWT. In addition we analyzed the gait by using footage from 6MWT in Kinovea. The footage was taken in the frontal and sagittal level. Results: There wasn t any big difference after FSW. The modified tardieu-score changed from score three to two, by only one out of the three patients, while the duration of the clonus was reduced from eight seconds to three seconds by another patient, but with the same score in modified tardieu. The active ROM showed positive results in all patients. The differences in all patients between day one and day two were: 13degrees, 20degrees and 23degrees. 6MWT showed positive results by two of the patients, which each of them had an improvement in distance by relatively +9,32 % and +37,5 %. In analyzing the gait, we did see 4

6 a bigger voluntary muscle activity over art. talucruralis by two of the three patients. This can help the patients in a better toe-off and heel-strike, and by that getting a better gait. Conclusion: The active ROM showed positive results by all three patients, while the passive ROM and modified Tardieu didn t show any changes. Because of the low number of patients and of the results, we can t conclude that FSW have any kind of impact on the spasticity of m. gastrocnemius, and in that way contribute to a better gait. Further studying within this area is needed, before we can be able to conclude if FSW have any kind of impact on spasticity at patients with apoplexia. 1.0 Problembaggrund 1.1 Apopleksi I Danmark var incidensen i 2010 for nye apopleksitilfælde , og i dag lever ca personer med følgerne efter en apopleksi. Derfor er apopleksi en af de største folkesygdomme i Danmark. Apopleksi er pludseligt opståede fokale neurologiske symptomer pga. formodet nedsat blodforsyning i mere end 24 timers varighed. Det kan skyldes en blodprop i et forsynende blodkar eller en bristning af et blodkar, der medfører en blødning i hjernens væv(sundhedsstyrelsen 2011, Frochhammer 2009). Gennem vores uddannelse har vi i praktik perioder alle oplevet at arbejde med apopleksi patienter. Patienterne har haft dramatiske omkostninger, da det rammer både deres arbejde, private og sociale liv. De, der er hårdest ramt, kan ikke længere klare sig selv, men er afhængig af daglig pleje enten i hjemmet eller på plejehjem. I Danmark blev der i 2010 i alt indlagt personer på hospital pga. apopleksi, sequelae og apopleksi-lignende tilstande. Sygdommen har altså store omkostninger for staten. De direkte udgifter til behandling og omsorg for mennesker med apopleksi er estimeret til 2,7 milliard kroner om året i Danmark eller 4% af sundhedsbudgettet(sundhedsstyrelsen 2011, Frochhammer 2009). Dertil kommer en væsentlig indirekte omkostning, der skyldes et produktionstab 5

7 som følge af for tidlig død og tidlig pensionering blandt mennesker på arbejdsmarkedet, der rammes af apopleksi(kruse). Apopleksi er derfor et stort arbejdsfelt indenfor fysioterapi, da genoptræningen er en stor og vigtig del af en apopleksi patients behandlingsforløb. 1.2 Spasticitet Spasticitet kan være en af følgerne efter apopleksi, og forekomsten for en spasticitetsdiagnose er % i op til 2-6 uger efterfølgende apopleksi debut (Witting 2010). Der er derfor noget, som tyder på, at spasticitet er en normal komplikation til apopleksi. Vi har taget udgangspunkt i Lances definition af spasticitet. Definitionen er den hyppigst anvendte (Lorentzen 2012): spasticity is a motor disorder characterized by a velocity dependent increase in tonic stretch reflexes (muscle tone) with exaggerated tendon jerks, resulting from hyper-excitability of the stretch reflexes, and is one component of the upper motoneuron syndrome (shumway-cook 2007:108) Lance understreger, at spasticitet er en hastighedsafhængig modstand i en muskel som reaktion på passiv udspænding. Netop dette adskiller spasticitet fra sygdomme såsom dystoni. Vi har i opgavens kliniske sammenhæng været interesseret i de tonusforstyrrelser, som kan opstå på baggrund af skader i nervesystemet. Overordnet skelnes der mellem nedsat tonus i en muskelgruppe (hypotoni), atoni (ingen tonus) og forøget tonus (hypertoni). De to væsentligste former for patologisk øget tonus er spasticitet og rigiditet(wæhrens 2011:46, Lorentzen 2012). Nuværende behandling af spasticitet har til formål at opretholde ledbevægelighed. Herved undgås kontrakturer og forbedrer kontrollen over musklerne. Dette kan ske gennem en både medicinsk og fysioterapeutisk indsats. Nyere studier har fremlagt resultater, som peger imod, at shock wave terapi kan antages som en ny behandlingsmetode for spasticitet hos apopleksi. Studierne indikerer, at behandlingen har en effekt. Dette vil vi komme nærmere ind på senere. Ud fra disse nye studier, fandt vi det interessant at forske videre 6

8 på dette område(husak 2010, Moon 2013, Seung Won Moon 2013, Sohn 2011, Tronkati 2013). 1.3 Gangfunktion påvirket af spasticitet Der vil i manges tilfælde opstå diverse aktivitetsbegrænsninger efter en apopleksidebut bl.a. pga. spasticitet. Ofte oplever vi som fysioterapeuter i mødet med den apopleksi ramte patient, at patientens primære mål er at generhverve eller forbedre sin gangfunktion(kissow 2011:68). Med henblik på gangfunktionen kan spasticitet for det første give en uhensigtsmæssig aktivering i musklerne, når musklerne hurtigt bliver forlængede. For det andet kan spasticitet give en ændring af de mekaniske karakteristika, som medfører forandringer i de passive og aktive strukturer. De mekaniske forandringer medvirker, at kropssegmenterne ikke kan bevæge sig frit i forhold til hinanden. Derudover bliver spasticitet, som nævnt, påvirket af hurtige bevægelser. Disse to elementer vil indvirke på gangmønsteret (Shumway-cook 2007: , Wæhrens 2011:47). Dog er spasticiteten nødvendigvis ikke et problem, da mange ikke kan undvære det erhvervede spastiske mønster ift at kunne opretholde postural kontrol og gangfunktion. Det er derfor vigtig at tage højde for den enkelte patients behov ved et behandlingstiltag(wæhrens 2011: 47). Vi har valgt at beskæftige os med apopleksi patienter, der har en påvirket gangfunktion pga. spasticitet. Endvidere har vi benyttet os af en alternativ behandlingsform, shock wave, for at undersøge, om det kunne have en påvirkning på gangfunktionen. Vi har haft fokus på spasticitet af plantar fleksorerne over art. talucruralis, da dette ofte ses efterfølgende en apopleksi. Plantar fleksor spasticiteten kan typisk medføre problemer ift gangmønsteret - både i stand og sving fase. Plantar fleksor spasticiteten vil i standfasen medføre en uhensigtsmæssig udgangsstilling, og dermed have en negativ indvirkning på den posturale kontrol i gangen og i den stående stilling på grund af lille understøttelse og forskydning af vægt mod ikke-afficerede side. Af andre kompensatoriske strategier ved plantar fleksor spasticitet ses der ofte nedsat skridtlængde og reduceret gang hastighed, og videre nedsætter kvaliteten i gangen(shumway-cook 2007: ). 7

9 Til undersøgelse af gangfunktion har man fokus på flere elementer fra det fysioterapeutiske fag. Herudfra opnås en forståelse for den individuelle patient ift postural kontrol og bevægelseskvalitet. Dette er en kompleks størrelse og er afhængig af flere forskellige parametre, hvilket også er derfor, vi har taget udgangspunkt i både kvantitative og kvalitative data til analyse af gangfunktionen hos den enkelte patient. Dette forklares nærmere i metode afsnittet. 1.4 Shockwave terapi Oprindeligt blev shock wave terapi brugt til behandling af nyresten i 1980'erne, hvor denne metode fandt fodfæste i løbet af 70-80'erne. I løbet af 1990'erne opdagede man, at shock wave også havde en fremmende effekt på knogledannelse, og dette ledte til en del eksperimentelle studier i årene fremefter. Senere hen er shock wave som behandling til muskuloskeletale lidelser blevet populært hos mange praktikere inden for fysioterapien(hilt 2006). I dag findes der to former for extra corporal shock wave terapi(eswt): Focused Shock Wave(FSW) og Radial Pressure Wave(RPW). De studier, som har afprøvet shock wave som spasticitetsbehandling til apopleksi, har anvendt typen FSW. Dog er der et behov for videre forskning på området inden shock wave kan antages som en ny alternativ behandlingsmetode for spasticitet hos apopleksi patienter(moon 2013, Sohn 2011, Bilag IV). 1.5 Hypoteser: 1. Ved brugen af fokuseret shock wave(fsw) forventer vi, at se spasticiteten blive mindre. 2. Når spasticiteten bliver mindre, forventer vi, at dette har en indvirkning på gangfunktionen. 1.6 Formål Anderledes fra de andre studier har vi valgt at undersøge FSW sammen med gangfunktion. Vores fysioterapeutiske kompetencer har givet os mulighed for at analysere og vurdere med en anden faglig indfaldsvinkel. Som fysioterapeuter 8

10 ved vi også, at apopleksipatientgruppen er svær at standardisere, og alle har individuelle følge symptomer. Derfor mener vi, at en kvalitativ metode bør inddrages til vurdering af den enkelte patient ved denne intervention. Projektet har til hensigt at undersøge behandlingen af shock wave terapi til spasticitet og efterfølgende vurdere, om det har haft en påvirkning i forhold til gangfunktion. 2.0 Problemformulering: Hvorledes påvirkes spasticiteten og herved gangfunktionen hos apopleksipatienter, som har modtaget fokuseret shock wave(fsw) af plantar fleksor spasticitet over art. talucruralis? 3.0 Teori 3.1 Apopleksiramt med spasticitet Apopleksi kan forekomme på to måder, enten ved en hjerneblødning(hæmoragisk) eller ved en trombose(iskæmisk). Ved iskæmiske cerebrale sygdomme er der pga en trombose manglende blodforsyning til dele af hjernen. Ved hæmoragisk cerebrale sygdomme forekommer en blødning, der øger trykket i hjernen. I begge tilfælde ses der iltmangel, og dette kan medføre nekrose af nervevæv og herved give funktionstab. Personer, der har haft en apopleksi, er ofte ramt i casula lentis interna. Her ligger de pyramidale baner og de indirekte baner, der leder fra motorcortex til de motoriske kerner i hjernestammen. Påvirkningen efter en apopleksi kan ramme den individuelle forskelligt. Virkningen af apopleksien kan forekomme som en forstyrrelse eller i værste fald bortfald af bevægelser på modsat side. Der kan også forekomme øgning af muskeltonus i anti -tyngdekraftmusklerne og medføre hyperrefleksivitet (spasticitet). I den sammenhæng kan de også have nedsat evne til voluntært at udløse bevægelser. Årsagen til tonusændringerne er man ikke sikker på, hvad kommer af. Spasticiteten skyldes antageligt bortfald af storehjernes påvirkning af de motoriske kerner i hjernestammen(schibye 2010: ). Symptomerne er i større eller mindre grad, og de opstår enten, fordi det område, som styrer den specifikke funktion bliver ødelagt eller fordi 9

11 projektionsbanerne mellem det styrende område og kroppen bliver afskåret(wæhrens 2009: ). 3.2 Gangfunktion hos raske Gangen er en meget kompleks bevægelse, der tilsammen består af mange kombinerede bevægelser. Ved at studere normal gang i detaljer bliver det nemmere at forstå den apopleksiramtes gang. Selvom gangen for de fleste bliver udført automatisk, indeholder den komplekse mønstre, der indeholder hele kropssegmenter med fokus på underekstremiteterne. Vi har i det følgende afsnit beskrevet karakteristika ved et normalt gangmønster og efterfølgende set dette i forhold til gangfunktionen hos en apopleksiramt med plantar fleksor spasticitet. Indenfor for fysioterapien undersøger man de forskellige elementer i gangens cyklus. En gangcyklus er fra hæl-i-sæt til hæl-i-sæt af samme ben. For at forstå gangens cyklus bliver denne delt op i faserne: Standfase og svingfase, som varer henholdsvis 60% og 40% af en gangcyklus. Når ganghastigheden accelererer eller decelerere, ændres disse procent også. Gang i et langsomt tempo kan f.eks. have en standfase på ca. 70%. Disse faser er yderligere delt op i underfaser. Under standfasen er der: hæl-isæt, flad fod, midtstand, hæl-afsæt og tå-afsæt. Svingfasen er delt op i: Acceleration, midtsving og deceleration. Standfasen er den tidsperiode, hvor benet er i kontakt med gulvet. Under gangen vil der altid være et tidspunkt, hvor begge fødder er i gulvet på samme tid. Denne periode kaldes for dobbelt standfasen. Standfasen er den mest komplekse og vigtigste fase af gangen. Her skal benet udgive en understøttelse for kroppens vægt, faciliterer balance og medvirke til en fremaddrift. Er understøttelsesfladen ujævn, skal benet ligeledes kompensere for dette. Som ovennævnt kan standfasen deles op i underfaser. Den starter med hæl-isæt som det første, hvor hælen kommer i kontakt med jorden. Her er kroppens tyngdepunkt længst nede mod jorden. Umiddelbart lige efter hæl-i-sættet kommer foden ned i en flad fod, hvor hele foden har kontakt til understøttelsesfladen. Her har benet den bedste mulighed for at bære kroppens 10

12 vægt. I midtstand bliver kroppens vægt ført from over det bærende ben, og det modsatte ben kommer i svingfasen. Svingfasen er den fase, hvor benet ikke er i kontakt med gulvet. Her kommer benet i acceleration ved hjælp af tå-afsættet og muskelkraft i hoften. I decelerationsfasen arbejder underbenets muskler eksentrisk i en forberedelse på at få foden i et hæl-i-sæt. Herefter starter benet i standfasen igen. Kroppens tyngdepunkt kommer i midstanden op på sit højeste niveau i modsætning til standfasen. Her er kroppen mest ustabil pga. den lille understøttelsesflade. I hæl-afsættet bliver hælen løftet fra gulvet. Tå-afsættet er fasen umiddelbart lige efter hæl-afsættet, og personen kommer frem på tæerne, og skubber fra ved hjælp af muskelkraft i underbenet, og skaber en fremdrift af kroppen, hvorefter det samme ben kommer ind i svingfasen. Derudover består gangen af spatiotemporale elementer (f.eks. skridtlængde ved en gangcyklus, skridtlængde fra hæl-i-sæt til kontralaterale hæl-i-sæt(sl), kadance og ganghastighed). Den spatiale komponent refererer til en position eller en distance, som udføres i gangen, hvor den temporale del referer til tiden, som det tager at udføre en handling eller aktivitet(everett 2010: ). Hastigheden er resultatet af skridtlængde og kadence, og denne vil typisk være 4-6 km/t. Omregnet vil denne være 1,11-1,66 m/sek.(bojsen-møller 2008:342). Kadencen ses som antal skridt pr. min.. I langsom gang ses kadencen som skridt/min, hvor i hurtig gang ligger denne på 110 skridt/min Gangfunktionen i relation til apopleksi og spasticitet Plantar fleksor spasticitet i triceps surae ses ofte efterfølgende en neurologisk lidelse(shumway-cook 2007:362). I og med vores intervention består i at behandle på m.gastrocnemius, vil vi her i teorien også afdække anklens funktion under gang. Ved en apopleksiramt med spasticitet kan der ofte ses nogle klassiske spastiske mønstre for UE. Spasticiteten kan komme til udtryk i gangen på to forskellige måder. Den ene er, hvis musklerne aktiveres uhensigtsmæssig under gangcyklussen. Dette er set i relation til, at spasticiteten er hastighedsafhængig. Den anden måde ses ved ændringer i mekaniske strukturer over tid. Dette vil 11

13 medføre kontraktur, som igen vil begrænse bevægeligheden under gang (Shumway-cook 2007:361). Den spastiske gang ses ofte karakteristisk stiv og bredsporet, og endvidere vil spasticiteten også forhindre en dorsal fleksion og modvirker derved et hæl-isæt. (Wæhrens 2009:46, Shumway-cook 2007:362). Hos apopleksipatienter med parese i dele af muskulaturen, og som endvidere har spasticitet i anti-tyngdekraftsmusklerne, er dette en stor problematik ift at genvinde normal gangfunktion. Bojsen-Møller (2008:344) fortæller, om muskelaktiviteten omkring ankelleddet. Fænomenet beskrevet kaldes i praksis for en drop-fod. I relation til plantar fleksor spasticiteten møder vi et lignende fænomen. I en normal fodafvikling vil m. tibialis anterior arbejde koncentrisk under dorsalfleksion. Den igangsættes efter tåafsæt og arbejder under hele svingfasen til hæl-i-sæt. Herved kan hele benet svinge med lavest mulige tyngdepunkt. Herefter vil arbejdet skifte til ekscentrisk idet foden plantarflekteres. I midtstand er m. tibialis anterior passiv, mens m.soleus er aktiv. Derfor er dorsalfleksionen essentiel ift til et korrekt gangmønter. Ved plantar fleksor spasticitet ses der øget aktivitet i triceps surae, når musklen forlænges. Herved kan en kontrolleret frivillig bevægelse være svær at koordinere, og dette vil også medføre til kompensatoriske strategier i gangen (Shumway-Cook 2007:362). Shumway-Cook (2007:363) fremviser et studie af Knuttsen og Richards(1979). Her har de fundet ud af, at i den tidlige standfase sker der en abnorm aktivering af plantar fleksor muskulaturen. Forkortelsen af musklerne sker inden kroppen er kommet i standfase, og dette medvirker til, at man ikke kan udføre hæl-i-sættet. I stedet kompenserer man ved at lande i flat-foot og herved lave hyperekstension i knæet og ydermere cirkumduktion og/eller hofteopdrag for at få benet fremad. På trods af den præmature aktivering af triceps surae sker der ingen overdreven aktivering af disse muskler under svingfasen. De konkluderer, at plantar fleksor spasticiteten har indvirkning på dele af gangcyklussen. Derudover kan plantar fleksions spasticiteten relateres til ganghastigheden, som indikerer, at den tidlige aktivering af de spastiske muskler nedsætter mobiliteten ved tå-afsæt i slut standfase. 12

14 3.4 Shock Wave Shock wave kan deles ind i 2 typer: Høj-energi (FSW) og lav-energi (RPW). Den overordnede forskel på de to typer er måden, de udsender de soniske impulser. FSW udsender intense impulser mod et bestemt område, som typisk er punktet med størst smerte i en muskuloskeletal behandling. Endvidere bliver denne form for shock wave også anvendt til fjernelse af nyresten(wang 2012). RPW udsender mindre intense impulser med begrænset vævspenetrering. Denne form bruges også normalt til superficielle problematikker. ESWT har derfor forskellige penetreringskarakteristika ind i muskelvævet(fig. 3.4)(Bilag IV). Indenfor FSW findes der 3 forskellige former for extra corporal shock wave: electro-hydralic, electro-magnetic og piezoelectrisk(wang 2012). I denne opgave har vi valgt at beskæftige os med typen piezoelectrisk. Figur 3.4: FSW til venstre og RPW til højre i billedet Piezoelectrisk De 3 forskellige former inden for FSW afhænger af proben og dens opbygning. Den piezoelektriske probe består af flere hundrede piezocrystaller, som er arrangeret i et mosaikmønster i bunden af selve proben. Dette vil give et præcist fokuseret punkt, når man udsender et impuls. Oven på proben placeres en gelpude, som bestemmer behandlingsdybden. Desto smallere gel-puden er yderst, desto mindre bliver behandlingsdybden. Denne går fra 5mm til 40mm(Bilag IV). Ved en elektrisk ladning udvider krystallerne sig kortvarigt og udsender herefter et sonisk impuls ud i gel-puden. Gel-pudens funktion er så at guide impulset ud mod behandlingsområdet(wang 2012). Shock wave er forklaret ved begreberne: "high amplitude", "rise time" og "duration"(wang 2012). - Amplituden er energiudslaget målt i mj/mm^2. Figur 3.4.1: Billedet illustrerer Amplitude, rise time og duration. 13

15 - Rise time er tiden, som det tager at udsende et energiudslag. - Duration eller skud fortæller om hver impuls og man angiver typisk et antal skud pr. behandling. Ved den elektriske ladning skabes en høj amplitude. Selve dannelsen af energi impulset sker næsten med det samme, som derefter sendes ud af proben ved hjælp af gel-puden. Herefter falder energiniveauet, før den igen kan udsende et nyt impuls(fig ) (Bilag IV). Brugen af shock wave og teorien bag Shock wave er mest kendt i behandlingen af nyresten(lithotripsy) indenfor den medicinske verden, men har i løbet af 90 erne vundet frem indenfor fysioterapien. Den bruges inden for dette felt til behandling af tendinopati af forskellig art. Blandt nogle er lateral epicondylitis(tennis albue), patellar tendinopati, achellis tendinopati, etc.. Behandlingssucces raten har varieret fra 65 % til 91%(Wang 2012). Man forudsætter, at de udsendte soniske impulser forårsager mikroskopisk traume på celleniveau og igangsætter en inflammatorisk proces. Herved opnås en række helingsfremmende mekanismer. I dyre-forsøg har man bevist, at der både sker biologiske og molekylære forandringer. Dette betyder bl.a. dannelse af flere og større netværk af blodkar, som medfører til mere blodtilførsel til behandlingsområdet og et større perfussionsområde. Herved er der mulighed for bedre vævsregenerering (Wang 2012). Mekanismen bag shock wave er dog, som nævnt, endnu ikke afklaret. Dette er set på baggrund af en mangel på dokumenteret viden om, hvorfor der er en effekt ved brug af shock wave på et fysiologisk og biologisk plan, men også på et neurofysiologisk område(wang 2012). Ligeledes har man nogle teorier omhandlende, hvilken effekt shock wave har på neuromuskulære forbindelser. Et nyt studie indikerer, at shock wave også har en effekt neuromuskulært. Kenmoku et. al.(2012) har lavet et forsøg på 70 rotter, som fik shock wave behandling, hvorefter man undersøgte de fysiologiske forandringer i muskulaturen. Studiet fremviser brugen af ESWT har lignende effekt som 14

16 behandling med botulinum toxin A, hvor ESWT kan hæmme acetylcolin receptorer. Dette understøtter studiets hypotese om, at shock wave kan bruges til behandling af neuromuskulær dysfunktion. Som resultat kan FSW fremme muskel koordination. Endvidere har vi medinddraget et afsnit af Mariott et. al. fra studiet af Moon et. al.(2013). Det viser, at ESWT fremkalder Nitric Oxid (NO) Syntese. NO er et vigtigt element i den anti-flammatoriske proces, neural signalering og synaptisk plasticitet. Derudover har et studie vist, at NO har en hæmmende effekt på acetylcolin receptorer, hvilket kan stemme overens med foregående nævnte studie af Kenmoku. Teoretisk dannes NO postsynaptisk og diffunderer ud i synapsekløften. Her påvirkes acetylcolinreceptorerne præsynapsen (Garthwait 1991). 4.0 Metode: 4.1 Design: Projektet er et case studie design og har til hensigt at undersøge behandlingen af shock wave terapi til spasticitet, og efterfølgende vurdere, om det har haft en påvirkning i forhold til spasticitet og gangfunktion. Et casestudie design består af et fleksibelt kvalitativt design, som netop gør, at det passer til vores opgave. Kirsti Malterud (Jamvedt 2007:108) forklarer, at: "kvalitative metoder er forskningsstrategier, som egner sig til beskrivelse og analyse af karaktertræk og egenskaber(kvalitativ) ved de fænomener, der skal studeres. Materialet består af tekst, som kan repræsentere samtale eller observation, mens de kvantitative metoder bygger på talmateriale. Derved har kvalitative studiedesigns til formål at øge vores indsigt og belyse, hvordan vi forstår og oplever et fænomen. Nye beskrivelser og nuancer kan øge vores indsigt og forståelse mere end det, som kan vejes og måles. Herved kan man evt. finde sammenhænge gennem en videnskabelig måde (jamtvedt 2007: 114). Målet med kvalitativ forskning er ikke at generalisere til en bredere befolkning, men den kan præsentere modeller, som passer på lignende grupper/fænomener. Tolkning af alle forskningsresultater indebærer en vurdering om gyldighed til 15

17 andre patienter. Om der er mulighed for at gå fra "unikke" til "Typisk". Her er overførbarheden af et kvantitativt studie ikke bedre end et kvalitativt studie (Jamtvedt 2007: 114) Casestudie design: Vores multiple-casestudie består af 3 parallelle casestudier, hvor vi har undersøgt vores hypoteser på tre cases sideløbende. Det vil sige, at vi har undersøgt forskningsspørgsmålet ud fra flere cases, som vi har analyseret enkeltvis og derefter sammenfattet i en diskussion og konklusion. Hvis resultaterne i flere cases i et multiple-casestudie kan sammenlignes og finde fællestræk med hinanden, kan dette virke mere overbevisende og herved styrke konklusionerne(ramien 2012 :84-85). Der er benyttet flere datakilder til vores empiriske undersøgelse, hvor vi bl.a. har kombineret kvantitative og kvalitative undersøgelser. Selve casestudiet arbejder i real world og har ikke kontrol over alle variabler. Variablerne kan ændre sig, og undersøgelserne/indsatsen kan tilpasses herefter (Ramien 2012:15-19). Vi har inddraget flere teorier til bearbejdning af indsamlede empiriske data. Her indgår bl.a. teori om ganganalyse. Disse vil afspejle vores observationer og give flere indfaldsvinkler til vores data. Målet er at få en mere mangfoldig og dermed mere præcis beskrivelse af fænomenet (Jamtvedt 2007: 113). Videre har vi udarbejdet en protokol, hvor samtlige trin i vores caseundersøgelse beskrives. Vore data, som fremkommer efter en nøje udførelse af vores protokol, vil blive fremlagt i opgaven, og vi har anvendt faglitteratur og teorier til at analysere og diskutere vores resultater og valg af undersøgelser Forskerens forforståelse Forskerne bag ved denne opgave er alle fysioterapeuter, og dette danner grundlaget for vores forforståelse til opgaven. Forskningsresultaterne bliver herved diskuteret ud fra fysioterapeutens perspektiv. I dette design bruges der bl.a. observationsdata. Ved denne metode er forskeren et mellemled, som påvirker det materiale, som indhentes (Jamtvedt 2007:112). 16

18 4.2 Videnskabsteori Videnskabsteoretisk har vi overordnet taget udgangspunkt i en del af sundhedsvidenskaben, da dette er bestående af flere forskellige videnskabelige paradigmer. Herved kan vi belyse vores problemstilling med et bredere perspektiv. Vores hovedfokus vil være med udspring i det human- og narturvidenskabelige paradigmer, da vi har søgt at forstå og diskutere med henblik på det fysioterapeutiske fag. Fysioterapien er et sammensat fag, som gør brug af flere paradigmer. De to paradigmer i vores opgave anvendes i samspil med hinanden, hvor den anvendte teori omkring spasticitet, shock wave, apopleksi og gangfunktionens biomekanik tager afsæt i det naturvidenskabelige paradigme, og det humanvidenskabelige afsæt består i tilgangen og i inddragelsen af individet (Birkler 2006: 44-47). I tilgangen til vores dataindsamling har vi udført en metodetriangulering af videnskabsteoretiske metoder for at skabe et bredere helhedsbillede af den enkelte patient. Her indgår hermeneutisk, empirisk og positivistisk metode. Tanken bag den empiriske og positivistiske tilgang bygger på erfaringsdannelse, hvor denne erfaring er bygget på baggrund af noget målbart, og gør det, som endnu ikke kan måles, til noget målbart. Herved er forskeren objektiv (Birkler 2006:52-59, Thornquist 2006:17-21). Derudover har vi haft en generel hermeneutisk tilgang til vores kvalitative data, hvor vi fortolker det indsamlede data og det anvendte materiale. Dette indbefatter, udover vores egen empiri, artikler og faglitteratur. Ydermere inddrages andres empiri i form af forskningsbaserede tekster. (Thornquist 2006: 20-21; 159) Vi vil opnå egen empiri gennem studiet ved anvendelse af kvalitative metoder som videokamera til undersøgelse af gangfunktion. Dertil består testbatteriet af 3 kvantitative målbare elementer i form af modified tardieu, aktiv og passiv Range Of Movement (ROM) og 6 min. gangtest (6MGT). Til undersøgelse af ROM bruges der goniometer (Jamtvedt 2007, Glasdam 2011:67). 17

19 Det kvantitative indsamlede data vil blive belyst gennem et positivistisk perspektiv. Dette vil afspejles i opgaven gennem vores forforståelse og forståelse af emnet. Vi kan, på grund af en lille patientgruppe og den manglende mulighed for at lave gyldig statistik på det indsamlede data, ikke fastslå noget generaliserbart omkring interventionen(jamtvedt 2007: , Glasdam 2011:71-72 ). 4.3 Litteratur Søgning Vi har udført 2 forskellige slags søgeformer i vores projekt til fremskaffelse af relevant forskningsbaseret materiale; en usystematisk søgning og en systematisk søgning. Vi lavede den usystematiske søgning først for at undersøge og indkredse hvilke mulige artikler, der fandtes på vores specifikke område. Dernæst udførte vi en systematisk søgning ved brug af relevante databaser og brug af henholdsvis Headings, Thesaurus og MeSH-termer på disse databaser (Jamvedt 2007:40-52, Glasdam 2011:36-46) Søgestrategi Vi ville gennem vores litteratursøgning finde studier, der undersøgte ESWT s virkning på spasticitet hos apopleksipatienter ift. vores problemformulering. Vi opstillede en søgematrix med udgangspunkt i PIO, også kaldet det tredelt spørgsmål (Patient, Intervention, Outcome), hvor vi har brugt, i den usystematiske søgning, fritekst. I den systematiske søgning er der gjort brug af fritekst, Mesh-termer(Cochrane, PubMED), headings og thesaurus (ESBCO) for at kunne systematisk undersøge den forskningsbaserede baggrund for interventionen(jf. Bilag 1: CAT) (Jamtvedt 2007:30-34). Vi udvalgte vores nøglebegreber fra problemformuleringen med henblik på at finde forskningsmateriale, som er relevant ift. vores projekt. Nøglebegreberne er: - Apopleksi (stroke) - Spasticitet (Spasticity) - Plantar flexor spasticitet - Gangfunktion - Ekstracorporeal Shock Wave Therapy 18

20 Disse nøglebegreber brugte vi til den usystematiske søgning. Vi valgte at ekskludere studier, som omhandler muskuloskeletale lidelser, behandling af nyresten (shock wave lithotripsy) og andre patientgrupper end apopleksi. Dette var med henblik på at afgrænse søgematrixen og finde materiale som opfyldte vores kriterier Databaser Der blev derfor søgt i følgende databaser: The Cochrane Library, PubMed, ESBCO (Cinahl, rehabilitation & medicine in sports og AMED) og PEDro. Søgningen blev foretaget 10. oktober 2013 kl Der var ingen begrænsninger i publikationstidspunkt. The Cochrane Library - Indeholder kritiske systematiske reviews over RCT studier. De handler hovedsageligt om forebyggelse, diagnosticering, behandling og pleje. Derfor er der gode muligheder for at finde evidensbaserede studier. PubMed - Største medicinske database, som bliver opdateret dagligt. Databasen indeholder publikationer vedr. Bl.a. medicin, biokemi, medicinsk teknik, ergo- og fysioterapi mm.. Cinahl - Denne database har knap 3000 tidsskrifter omhandlende forskellige fagproffessioner. Der findes meget kvalitativt forskning og artikler om patienterfaringer og oplevelser. Derudover stilles der krav til kvaliteten af artiklerne set ud fra et fagligt niveau. PEDro - PEDro er en database som hovedsageligt beskæftiger sig med fysioterapi. Bibliotekerne.viauc.dk 19

Effekten af ShockWave-Terapi til Apopleksiramte med Spastisk Hemiparese

Effekten af ShockWave-Terapi til Apopleksiramte med Spastisk Hemiparese Katrine Thybo Pedersen Thomas Klarskov Christensen Effekten af ShockWave-Terapi til Apopleksiramte med Spastisk Hemiparese Effekten af ShockWave-Terapi til Apopleksiramte med Spastisk Hemiparese Bachelorprojekt

Læs mere

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM NEDSAT MOBILITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Hos patienter med MS defineres nedsat bevægelighed som enhver begrænsning af bevægelse forårsaget af summen af forskellige

Læs mere

Gang & løb. PanumPanik UE B- spørgsmål

Gang & løb. PanumPanik UE B- spørgsmål Gang & løb Gang og løb er menneskets to naturlige måder at bevæge sig på. Bevægelsen er yderst kompliceret og kræver fin koordination af talrige muskler. Svigter denne koordination indtræder afvigelser

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Hvad er 3-D ganganalyse? Ganglaboratoriet OUH. Databaseret systematisk måling, beskrivelse og vurdering af gangmønster

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Hvad er 3-D ganganalyse? Ganglaboratoriet OUH. Databaseret systematisk måling, beskrivelse og vurdering af gangmønster Dias 1 3 dimensionel ganganalyse Hvad er det? Hvilken rolle spiller denne undersøgelse i CPOP? Dias 2 Hvad er 3-D ganganalyse? Databaseret systematisk måling, beskrivelse og vurdering af gangmønster Dias

Læs mere

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal J. nr. 6.2.6 FIA_30-09-09 los/ebo Model for fysioterapeutens arbejdsjournal Fysioterapeutuddannelsen i Århus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra september 2009 1 Model for

Læs mere

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse.

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Anamnese Funktionsundersøgelse Delundersøgelse Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen

Læs mere

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen 1 BOBATH KONCEPTET Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen DAGENS INDHOLD Bobath konceptet teoretisk baggrund Bobath konceptet metoder rettet mod tonus Bobath konceptet - truncus 2 BOBATH KONCEPTET TEORETISK

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Indholdsfortegnelse Bilag 1 Opvarmningsprogram... 3 Armsving... 3

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Ankel fod ortoser (AFO)

Ankel fod ortoser (AFO) Ankel fod ortoser (AFO) Generelle informationer Ankel Fod ortoser (AFO) er et af de mest brugte hjælpemidler inden for ortopædien. Denne AFO guide er tænkt som et lille opslagsværk, der kan give et overblik

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje Version 3, nov. 2014 Titel: Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Begreber: Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Ledere i

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Lidt om jer Jeg følger > 5 børn med CP Jeg følger 4 børn med CP Jeg følger 3 børn med

Læs mere

Generelle informationer og definitionen af en dropfod...3. AFO Præfabrikeret (standard dropfodsortoser)...7

Generelle informationer og definitionen af en dropfod...3. AFO Præfabrikeret (standard dropfodsortoser)...7 Dropfodsguide (AFO) Indholdsfortegnelsen Generelle informationer og definitionen af en dropfod...3 Dropfodsbandage...5 AFO Præfabrikeret (standard dropfodsortoser)...7 Dropfodssimulator FES (funktionel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 20.11.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser GMFCS og GMFM - Planlægning og evaluering af indsatser Lene Bruun - Fagforum for Børnefysioterapi Kirsten Nordbye-Nielsen - CPOP Helle Mätzke Rasmussen - CPOP Hvor mange er fysioterapeut for et eller flere

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

Implementering af systematisk testning med Motor Assessment Scale (MAS) af patienter med apopleksi i rehabiliteringsforløb på Glostrup Hospital

Implementering af systematisk testning med Motor Assessment Scale (MAS) af patienter med apopleksi i rehabiliteringsforløb på Glostrup Hospital Implementering af systematisk testning med Motor Assessment Scale (MAS) af patienter med apopleksi i rehabiliteringsforløb på Glostrup Hospital Regions- og højtspecialiserede funktioner Østdanmark Neurorehabilitering

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Projekt Happy Rehab. Intensiv træning og implementering i hverdagen. 2 caserapporter

Projekt Happy Rehab. Intensiv træning og implementering i hverdagen. 2 caserapporter Projekt Happy Rehab Intensiv træning og implementering i hverdagen 2 caserapporter Udarbejdet af: Fysioterapeut Ida Hjortshøj Lindgren Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 3 Formål...

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt

Læs mere

Cerebral parese (spastisk lammelse).

Cerebral parese (spastisk lammelse). Cerebral parese (spastisk lammelse). Hvad er cerebral parese? En gruppe af varige udviklingsforstyrrelser i forhold til bevægelse og holdning, der medfører aktivitetsbegrænsning og som er forårsaget af

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2015

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2015 Fysioterapi til børn funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret Fysioterapi til børn funktionsnedsættelse Formået børnetemaet er: Som det fremgår af modulbeskrivelsen skal vi beskæftige os : Intervention

Læs mere

Sole-MET træning. Sole-MET anbringer modstanden under fodsålen, herved placeres modstanden så distalt som muligt med nær fodkontakt.

Sole-MET træning. Sole-MET anbringer modstanden under fodsålen, herved placeres modstanden så distalt som muligt med nær fodkontakt. Sole-MET træning. Sole-MET anbringer modstanden under fodsålen, herved placeres modstanden så distalt som muligt med nær fodkontakt. Baggrunden for, og fordelen ved at der er brugt en sål og at trækøjerne

Læs mere

Styrketræning til børn med cerebral parese

Styrketræning til børn med cerebral parese Styrketræning til børn med cerebral parese - overvejelser om implementering og gennemførelse Torsdag d. 15. November, 2007 1 Indhold Styrketræning til børn med cerebral parese implementering Styrketræningsprojekt

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Aktiv og passiv udspænding

Aktiv og passiv udspænding Fagligt inspirationsmateriale Aktiv og passiv udspænding Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 4 af 9 Denne folder er en del

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Dropfod efter skader på CNS

Dropfod efter skader på CNS Dropfod efter skader på CNS skrevet af Fysioterapeut Jens Olesen og Fysioterapeut Thomas Nybo - 29.08.2013 Fysioterapeuterne Jens Olesen og Thomas Nybo beskriver i denne artikel forskellige behandlingstilgange

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj GIGT & FØDDER Gigt i fødderne Gigt kan gøre tilværelsen besværlig, men det behøver livet ikke at blive ringere af. Ofte drejer det sig om at gribe tingene lidt anderledes an. Den moderne behandling af

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med total knæprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med total knæprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med total knæprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Genoptræningen

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Træningsmateriale 400 meter

Træningsmateriale 400 meter Træningsmateriale 400 meter Indhold Generelt om lang sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 lange stigningsløb... 4 Lektion 3 fartkontrol... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 7 1

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Symmetritræning 6. Start/stop for bentræner 7. Hastighed 8. Motor styrke 9. Aktiv tilstand 10. Træningsperiode

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 1 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Page 1 of 7 Cerebral Parese Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Cerebral Parese Hvad er CP? Cerebral betyder 'vedrørende hjernen' - Parese betyder 'lammelse'

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden

Patientvejledning. Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden Patientvejledning Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Mange, der

Læs mere

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Brud på anklen -operativ/konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Brud på anklen Anklen kaldes også fodleddet. Det er i

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8?

Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? 1 Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Fald og faldforebyggelse Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Faldhyppighed -Danmark Omkring 1/3 af alle over 65 år falder mindst en gang om året, og

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Foråret 2016

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Foråret 2016 Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse Formået med børnetemaet er: Som det fremgår af modulbeskrivelsen skal vi beskæftige os med: Intervention ud fra et familiecentreret perspektiv og hvilken betydning

Læs mere

Brud på anklen. - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver behandling. Formålet

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Hvilke redskaber anvender i til at undersøge børn og unge med CP? Mål med CPOP Forbedre samarbejde Øge kundskaben om cerebral parese Forbedre / sikre

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Knæet. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Knæet. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Knæet Træningsprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Knæet Udleveret af: Tlf.nr.: 79 97 61 63 Træningen begynder med det samme, hvis ikke andet er

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER SIDE 1 INDHOLD ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER 3 Kort om baggrunden for Rådets arbejde 4 Fokus på adhd, depression og funktionelle lidelser 4 Diagnosen

Læs mere

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen.

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen. Kære behandler På Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg har vi netop opstartet et projekt omkring niveauet hos patienter med achillessene tendinopati (AT). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet.

Læs mere

Træning med lille elastik

Træning med lille elastik Til patienter og pårørende Træning med lille elastik Vælg farve Vælg billede Fysioterapien Øvelsesprogram med lille elastikbånd Ved træning med elastik kan du styrketræne dine muskler. Elastikken er let

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år 1 HVAD vil vi teste? Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år NB! Testpersonerne gennemfører øvelserne med sko på Fysisk form er en variabel, der er sammensat af mange forskellige egenskaber.

Læs mere

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du:

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du: Hvor tilfreds er du samlet set med modul? Særdeles godt % Godt % Mindre godt % 6 Dårligt % Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - ankel. Træningsprogram for genoptræning efter ruptur af achillessene

Patientvejledning. Træningsprogram - ankel. Træningsprogram for genoptræning efter ruptur af achillessene Patientvejledning Træningsprogram - ankel Træningsprogram for genoptræning efter ruptur af achillessene Dette træningsprogram indeholder øvelser til at behandle achillessenen efter overrivning (ruptur).

Læs mere