ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning"

Transkript

1 ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning 2010

2 Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald - en udredning Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Kategori: Faglig rådgivning Emneord: ECT-behandling, dødsfald, journalføring, dødsattester, udredning Sprog: Dansk Version: 1.0 Versionsdato: 14. april 2010 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, april 2010 Elektronisk ISBN:

3 Indhold 1 Sammenfatning og konklusion Sundhedsstyrelsens konklusioner 5 2 Baggrund 6 3 Materiale Dødsattester Journalgennemgang Instrukser 8 4 Resultater Dødsfald samme dag som ECT-behandlingen blev givet Dødsfald i dagene efter ECT-behandling Dødsfald dagen efter ECT-behandling Dødsfald op til 10 dage efter ECT-behandling Dødsfald dage efter ECT-behandling Instrukser for ECT-behandling 13 5 Sundhedsstyrelsens vurdering 14 6 Referencer 15 3

4 1 Sammenfatning og konklusion Denne udredning omfatter en gennemgang af 78 patientforløb, hvor der er givet elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling), og hvor patienterne efterfølgende er døde indenfor 30 dage efter sidste ECT-behandling. Et af formålene med udredningen var at vurdere, om der var en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Undersøgelsen finder ingen påviselig sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at ECT-behandlingen generelt blev anvendt med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed og på korrekt indikation. Udredningen viste også, at hvis patienterne havde somatiske lidelser, var disse ikke altid tilstrækkeligt udredte og behandlede inden ECT-behandlingen blev indledt. Sundhedsstyrelsen finder, at der som minimum bør være foretaget en objektiv undersøgelse og foreligge relevante parakliniske undersøgelser. Dette gælder for såvel indlagte patienter som ambulante patienter og patienter i vedligeholdelsesbehandling. Der bør desuden være foretaget en risikovurdering af ECT-behandling ved anæstesilæge/psykiater før behandlingen bliver givet. Vurderingen bør omfatte stillingtagen til eksempelvis krav til intubation eller særlige krav til præoperative parakliniske undersøgelser. Ved gennemgangen af patientjournalerne fandt Sundhedsstyrelsen, at journalføringen i forbindelse med ECT-behandling kan forbedres. Indikationen skal altid tydeligt fremgå af patientjournalen. Den systematiske vurdering af effekten af den givne ECT-behandling skal ligeledes fremgå af journalen. Endelig bør der foreligge en behandlingsplan, der omfatter en plan for ECTbehandlingen herunder varigheden af den planlagte behandling. Sundhedsstyrelsen skal bemærke, at det altid er den for behandlingen ansvarlige læge, som har ansvaret for at tage stilling til, om en planlagt ECT-behandling skal gives. De fremsendte instrukser for ECT-behandling på de psykiatriske afdelinger var som hovedregel fagligt dækkende. Sundhedsstyrelsen har dog bemærket, at flere af instrukserne ikke indeholdt oplysninger om, hvem der var ansvarlig for udarbejdelse af instrukserne, ligesom det ikke klart fremgik, hvornår instrukserne skulle revideres. Sundhedsstyrelsen skal påpege, at instrukserne skal omfatte den præoperative vurdering samt håndtering af patienter i ambulant behandling og patienter i vedligeholdelsesbehandling. Ved ustabile patienter er der skærpede krav til, at den præoperative vurdering ikke er forældet, hvilket også bør fremgår af instrukserne. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 4

5 1.1 Sundhedsstyrelsens konklusioner Den foreliggende udredning har ikke kunnet påvise en sammenhæng mellem ECTbehandling og død. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at ECT-behandling blev anvendt med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed. Sundhedsstyrelsen finder, at: indikationen for ECT-behandlingen skal tydeligt fremgå af patientjournalen effekten af ECT-behandlingen skal systematisk vurderes og tydeligt journalføres der skal foreligge en behandlingsplan omfattende oplysninger om varigheden af den planlagte behandling patienten skal være somatisk udredt inden ECT-behandlingen startes der skal som minimum foreligge en objektiv undersøgelse og relevante parakliniske undersøgelser. Dette gælder for såvel indlagte som ambulante patienter, herunder patienter i vedligeholdelsesbehandling der skal være foretaget en risikovurdering ved anæstesiolog/psykiater før ECT-behandlingen startes. Risikovurderingen skal bl.a. indeholde stillingtagen til eventuel intubation og særlige præoperative undersøgelser instrukserne for ECT-behandling på de psykiatriske afdelinger skal omfatte krav til præoperativ vurdering også af ustabile patienter samt håndteringen af patienter i ambulant behandling og patienter i vedligeholdelsesbehandling. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 5

6 2 Baggrund ECT-behandling er en veldokumenteret behandlingsform til patienter med svære depressionstilstande med psykotiske symptomer og akut livstruende delir. Enkelte patienter med recidiverende svære og invaliderende depressionstilstande har god effekt af såkaldt vedligeholdelsesbehandling, dvs. enkeltstående ECT-behandlinger, fx hver 14. dag. ECT-behandling er mere skånsom ved hjerte/kar lidelser end gængse antidepressive lægemidler. Bivirkningerne ved ECT-behandling er overvejende forbigående hukommelsesforstyrrelser. Anvendelsen af ECT-behandling bliver med mellemrum debatteret i Danmark. Primo 2007 modtog Sundhedsstyrelsen en anmodning om, at udlevere en oversigt over antallet af patienter, der var døde efter ECT-behandling. Styrelsen blev ligeledes anmodet om at vurdere, om der var sammenhæng mellem ECT-behandling og død, samt om ECT-behandlingen var anført på dødsattesten. Sundhedsstyrelsen iværksatte på den baggrund en udredning for at vurdere, om der var en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Ud over en vurdering af, om der var sammenhæng mellem ECT-behandling og død inden for en måned efter ECT- behandlingen, fokuserede udredningen på, om de sundhedspersoner, der var involveret i ECT-behandlingerne havde udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed jævnfør dagældende lovgivning 1, 2 herunder om journalføringen levede op til gældende regelsæt inden for området 3, 4, 5. Endelig fokuserede udredningen på, om afdelingsledelserne på de afdelinger, hvor der var foregået ECT-behandling, havde opstillet tilstrækkelige instrukser for at ECT-behandling kunne foregå forsvarligt 6. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 6

7 3 Materiale Fra Landspatientregistreret (LPR) blev der indhentet oplysninger om antal patienter, der havde fået ECT-behandling i perioden 1999 til Herudover blev der indhentet data fra Sundhedsstyrelsens register over anvendelse af tvang i psykiatrien. Ingen patienter, der havde fået ECT-behandling under tvang, var døde inden for de første 30 dage efter ECT-behandlingen. ECT-behandlinger i Danmark (Oplysninger fra LPR) ECT-behandlinger ECT-behandlede patienter Tidsrum mellem seneste ECT-behandling og død (Oplysninger fra LPR) Tid fra ECT til død Samme dag Dagen efter dage efter dage efter dage efter dage efter dage efter Dødsattester 78 dødsfald skete inden for 30 dage efter at sidste ECT-behandling var givet. For hvert af disse dødsfald, blev dødsattesterne gennemgået. Ingen af disse dødsattester indeholdt oplysninger om, at der var givet ECT-behandling. Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at oplysning om ECT-behandling ifølge gældende lovgivning ikke skal anføres på dødsattesten 7. Af tabellen på den efterfølgende side fremgår dødsårsag og antal døde. Tabellen indeholder kun oplysninger om patienter, der døde op til 30 dage efter, der var givet ECT-behandling. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 7

8 Dødsårsag Antal Kommentarer Suicidium 20 4 patienter døde dagen efter ECT 3 patienter døde 2 dage efter ECT Ulykke 3 Hjerte-lunge sygdom 32 4 patienter døde samme dag som ECT 2 patienter døde dagen efter ECT Cancer 5 Apoplexi 3 Svækkelse 1 Patienten døde samme dag som ECT Dehydratio 1 Sepsis 1 Andet 1 Mangelfuld dødsattest 3 Alle 3 patienter døde dagen efter ECT Ukendt 8 1 patient døde samme dag som ECT I alt Journalgennemgang Det blev foretaget en gennemgang af patientjournaler, hvis: patienten var død samme dag som ECT-behandlingen blev givet dødsårsagen ikke entydigt fremgik af dødsattesterne dødsattesten ikke indeholdt oplysninger om den tilgrundliggende psykiatriske lidelse. Der blev gennemgået 21 journaler for at fastslå: om indikationen for ECT-behandlingen var angivet i journalen om indikationen var relevant - det vil sige var i overensstemmelse med Dansk Psykiatrisk Selskabs (DPS) faglige retningslinier om patienterne var relevant undersøgt, herunder om de relevante parakliniske undersøgelser forelå før ECT-behandling om patienter med komplicerende somatiske lidelser var vurderet og relevant udredt om der forud for ECT-behandlingen forelå en risikovurdering ved såvel psykiatrisk som anæstesiologisk lægefaglig ekspertise 3.3 Instrukser Der blev i denne udredning udført ECT-behandlinger ved 17 forskellige psykiatriske hospitalsafdelinger. Afdelingernes skriftlige instrukser for ECT-behandling blev indhentet og gennemgået. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 8

9 4 Resultater 4.1 Dødsfald samme dag som ECT-behandlingen blev givet Seks patienter døde samme dag som ECT-behandlingen blev givet. Fem af disse seks patienter havde alvorlige komplicerende somatiske lidelser: hypertension, dehydratio og miseries kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), myxødem, apoplexia sequelae vægttab causa ignota, decubitus atrieflimren, apoplexia sequelae, diabetes mellitus type II kronisk nephropathi, morbus cordis, hypertension, parkinsonisme. For den sjette patient, der var i 70 erne, blev der ved retmedicinsk obduktion og retskemisk undersøgelse påvist udtalt åreforkalkning samt nortriptylin-forgiftning. Alle journalerne indeholdt oplysninger om indikationen for ECT-behandlingen. Der er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der var indikation for ECT-behandlingerne hos alle 6 patienter. Alle patienter havde svær depression. Herudover var en patient psykotisk og en anden stuporøs. Alle seks patienter var grundigt somatisk udredt forud for ECT-behandlingen og havde tålt ECT-behandling tidligere. Der var kun journalført risikovurdering af ECT-behandling versus alternativ behandling for én af patienterne. Der var for denne patient foretaget en risikovurdering af risici ved ECT-behandling versus ingen behandling. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke i nogen af disse tilfælde kan påvises en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Patienternes somatiske sygdomme har i alle seks tilfælde været så alvorlige, at de må antages at være dødsårsagerne. 4.2 Dødsfald i dagene efter ECT-behandling Dødsfald dagen efter ECT-behandling Ti patienter døde dagen efter ECT-behandling. Der blev indhentet journaler på seks af patienterne. To af patienterne havde kendte komplicerende somatiske lidelser: cancer coli, afmagret cancer pulmonis. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 9

10 Hos en patient viste den efterfølgende obduktion svær arteriosclerose samt akut myokardie infarkt (AMI). Hos en anden patient viste obduktionen svær arteriosclerose af koronarkar samt multiple lungeembolier. Sundhedsstyrelsen finder på baggrund af gennemgangen af de seks patientjournaler, at der var indikation for ECT-behandling hos alle seks patienter. Alle patienterne havde svær depression. En patient var tvangsindlagt på behandlingsindikation grundet medicinsvigt og manglende indtagelse af væske og næring. Alle seks patienter var grundigt somatisk udredt forud for ECT-behandlingen. Hos én patient var de parakliniske undersøgelser dog flere uger gamle og var ikke gentaget trods patientens mangelfulde indtagelse af væske og næring. Der var kun journalført en risikovurdering af ECT-behandlingen for én af patienterne. Denne risikovurderingen var foretaget af anæstesilægen, og blev udelukkende journalført i anæstesijournalen og ikke i journalkontinuationerne. Det er Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at der ikke i nogen af disse tilfælde kan påvises en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Patienternes somatiske sygdomme har i alle ti tilfælde været så alvorlige, at de kan antages at være dødsårsagerne Dødsfald op til 10 dage efter ECT-behandling Fire patienter døde to dage efter, at der var givet ECT-behandling. I ét tilfælde fandt Sundhedsstyrelsen grundlag for at indhente patientjournalen, da dødsårsagen ikke fremgik af dødsattesten. Det drejede sig om en patient, der havde været indlagt på intensiv afdeling i flere uger, var dehydreret, stuporøs og kakektisk med infektion uden kendt fokus. Patienten blev vurderet at være delirøs, hvorfor der var indikation for ECT-behandling en bloc. Der var dog ingen effekt af behandlingen, og patienten døde ifølge obduktionserklæringen af sepsis. To patienter døde tre dage efter, der var givet ECT-behandling. Tretten patienter døde fire til ni dage efter, der var givet ECT-behandling. For alle disse patienter fremgik dødsårsagen tydeligt af dødsattesten. Sundhedsstyrelsen fandt ikke grundlag for at indhente patientjournalerne for disse patienter. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke i nogen af disse tilfælde kan påvises en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Patienternes somatiske sygdomme har i alle tilfælde været så alvorlige, at de kan antages at være dødsårsagerne. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 10

11 4.2.3 Dødsfald dage efter ECT-behandling Der blev indhentet journaler på otte patienter, der døde dage efter sidste ECT-behandling. En patient døde ti dage efter sidste ECT-behandling af vandintoxication. Patienten blev indlagt med psykotisk depression og var somatisk dårlig. Ved præanæstesivurdering fandtes let øget risiko ved ECT-behandling grundet tidligere AMI. Patienten havde dog tidligere tålt ECT-behandling. Patienten blev i forløbet overflyttet til neurologisk afdeling grundet pludselig ukontaktbarhed. Her blev fundet lavt natrium, der normaliseredes, og patienten blev tilbageflyttet til psykiatrisk afdeling pga. fortsat depression. Der blev tilrådet væskerestriktion. Væskeskema kunne dog ikke føres på afdelingen grundet patientens adfærd, og væsketallene blev kun kontrolleret umiddelbart efter tilbageflytningen. ECT-behandlingen blev genoptaget og efter fire behandlinger blev patienten fundet bevidstløs. Patienten blev tilbageflyttet til neurologisk afdeling, hvor der blev påvist svær hyponatriæmi og hjerneødem. Patienten døde på neurologisk afdeling. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at der burde have været udført tættere kontrol af væsketallene særligt i forbindelse med ECT-behandlingerne. Styrelsen har dog ikke fundet grundlag for, at lægerne, der var involveret i behandlingen af patienten, havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed, jævnfør dagældende lægelovs 6. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der var et mere generelt problem på den pågældende psykiatriske afdeling, idet der var en mangelfuld instruks for parakliniske undersøgelser og ECT-behandling af ustabile patienter, hvilket afstedkom en mangelfuld observation på afdelingen af patienten med excessiv væskeindtagelse. Afdelingsledelsen har overfor Sundhedsstyrelsen oplyst, at instrukserne og arbejdsgangene er blevet rettet og nu lever op til Sundhedsstyrelsens anvisning. En anden patient sidst i 80 erne døde 12 dage efter vedligeholdelses ECT-behandling. Patienten havde fået 39 ECT-behandlinger grundet recidiverende depressioner. Der var foretaget somatisk undersøgelse forud for ECT-behandlingen blev iværksat, men herefter forelå kun sparsomme journalnotater. Sundhedsstyrelsen fandt ved gennemgangen af patientjournalen, at indikationen for fortsat ECT-behandling eller vurdering af effekten af behandlingen ikke fremgik af journalen. Sundhedsstyrelsen fandt, at det havde været hensigtsmæssigt, at der havde været foretaget supplerende somatiske eller parakliniske undersøgelser i forløbet. Styrelsen fandt, at de mange læger fra psykiatrisk afdeling, der var involveret i behandlingen af patienten ikke havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed jævnfør dagældende lægelovs 6. Sundhedsstyrelsen har dog vurderet, at der forelå et generelt problem med håndteringen af vedligeholdelses ECT-behandling på den pågældende psykiatriske afdeling. Afdelingsledelsen har oplyst, at den snarest vil udarbejde en instruks for vedligeholdelses-ect-behandling, som omfatter de forhold Sundhedsstyrelsen har påpeget. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 11

12 En patient først i 80 erne med myxødem samt pacemaker blev indlagt med agiteret depression, og faldt om dagen efter ottende ECT-behandling i en serie. Patienten døde 2 uger senere af lungeødem. Det fremgik ikke af journalen, om der var kontrolleret EKG, da patienten ifølge journalen fik forværring af respirationen. Sundhedsstyrelsen orienterede afdelingsledelsen på den psykiatriske afdeling om, at der efter styrelsens vurdering bør foretages en ny EKG undersøgelse, når patienter får lungeødem, og beskrivelse samt vurdering af EKG et bør fremgå af journalen. Styrelsen anførte også, at hvis det i en konkret situation skønnes, at der ikke er indikation for kontrol af EKG, bør dette ligeledes fremgå af journalen. En patient i 80 erne med svær depression udviklede apoplexi efter tre ECTbehandlinger. Patienten døde 12 dage senere på medicinsk afdeling. Sundhedsstyrelsen orienterede afdelingsledelsen om, at styrelsen havde fundet journalføringen mangelfuld, idet det ikke fremgik, hvornår ECT-behandlingerne var givet. En patient i 70 erne med kendt organisk psykosyndrom og frontallapssyndrom blev indlagt til start af ambulant vedligeholdelses ECT-behandling. Denne behandling blev iværksat, uden at patienten var blevet undersøgt somatisk eller fik foretaget parakliniske undersøgelser. Patienten døde to uger efter ECT-behandlingen. Dødsårsagen er anført at være Hjertestop. Afdelingsledelsen har overfor Sundhedsstyrelsen oplyst, at der nu er opstillet en instruks, så det fremgår, at der skal foretages en somatisk undersøgelse inklusiv parakliniske undersøgelser også ved ambulant ECT-behandling. Blandt de øvrige patienter var: En patient i 90 erne med periodisk depression, morbus cordis og hypertension. Patienten døde 11 dage efter ECT-behandling. En patient i 70 erne, der døde af lungeemboli 11 dage efter vedligeholdelses ECT-behandling. En patient i 60 erne med svær depression, der fik mavesmerter og opkastninger flere dage efter en serie på 5 ECT-behandlinger. Patienten blev overflyttet meget dehydreret til medicinsk afdeling, udviklede hjerte- og respirationsstop, blev genoplivet, men døde 13 dage efter sidste ECTbehandling. Patienten blev obduceret, uden at dødsårsagen blev nærmere fastslået. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke i nogen af disse tilfælde kan påvises en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 12

13 4.3 Instrukser for ECT-behandling Sundhedsstyrelsen modtog de gældende instrukser fra de 17 afdelinger, hvor der var foretaget ECT-behandlinger. Udover at modtage disse instrukser, modtog styrelsen i flere tilfælde afdelingernes senere reviderede instrukser. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at disse nyere instrukser generelt er mere fyldestgørende end de ældre. Dog opfyldte enkelt af instrukserne ikke fuldt ud formkravene jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser. Flere af instrukserne indeholdt ikke oplysninger om, hvem var ansvarlig for instrukserne, eller hvornår instrukserne skulle revideres. De pågældende psykiatriske afdelinger er gjort opmærksomme på Sundhedsstyrelsens vurdering. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 13

14 5 Sundhedsstyrelsens vurdering Sundhedsstyrelsen finder ikke, at denne udredning har påvist en sammenhæng mellem ECT-behandling og dødsfald. Desuden er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at indikationen for ECT-behandlingen var i overensstemmelse med anbefalingerne fra 2002 fra Dansk Psykiatrisk Selskab vedrørende ECT-behandling. Dog var indikationen ikke altid tydeligt journalført. Det er også ofte uklart, hvor mange ECT-behandlinger der var planlagt. Der var en klar overvægt i undersøgelsen af ældre depressive patienter med komplicerende somatiske lidelser. For patienter med morbis cordis skal lægen efter Sundhedsstyrelsens vurdering foretage en vurdering af, om der er indikation for ECT-behandling. Styrelsen kan oplyse, at ECT-behandling ofte er mere skånsom end behandling med antidepressiva, der kan være kontraindicerede eller relativt kontraindicerede hos denne patientgruppe. Forundersøgelser, det vil sige objektiv undersøgelse inklusiv parakliniske undersøgelser, var som hovedregel foretaget. Dog var der eksempler på, at forundersøgelser manglede ved ambulante behandlinger eller ikke blev opdateret ved vedligeholdelsesbehandling. Der var kun meget sjældent foretaget en risikovurdering ved anæstesilæge/psykiater af ECT-behandling versus anden behandling eller ingen behandling. Endelig finder Sundhedsstyrelsen, at afdelingernes instrukser for ECT behandling var af vekslende kvalitet, idet de ikke altid omfattede kravene til den præoperative vurdering inklusiv de parakliniske undersøgelser. Ofte omfattede instrukserne heller ikke håndteringen af patienter i vedligeholdelsesbehandling. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 14

15 6 Referencer 1 Lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. juli 1997 af lov om udøvelse af lægegerning (Lægeloven), 6 og Lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001 af lov om udøvelse af lægegerningen (Lægeloven), 6. 2 Bekendtgørelse af lov nr af 17. december 2008 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, Cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) og Vejledning nr. 236 af 19. december 1996 om lægers journalføring. 4 Bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) og Vejledning nr. 118 af 13. oktober 2003 om lægers journalføring. 5 Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.), 8. 6 Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser. 7 Vejledning nr af 1. december 2006 om udfyldelse og indberetning af dødsattester. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 15

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre Dato: 31-08-2006 Sagsnr.: 316263 Dok.nr.: 1930856 Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre 1. Generelt om rapporten Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Karen Marie Dencker Oversygeplejerske, cand.scient.san. 23.05.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Patientjournaler. Journalføringspligt

Patientjournaler. Journalføringspligt Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen.

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) I medfør af 21, stk. 1 og 2, 22, stk. 3, 23, stk. 2, 24, stk. 2, 25, stk.

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensivbehandling Forfatter: Dokumentansvarlig:

Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensivbehandling Forfatter: Dokumentansvarlig: Dokumentbrugere: OUH, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværgående retningslinje: Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensivbehandling Forfatter: Dokumentansvarlig: ify6vi Godkender Dokumentnummer:

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Akuttelefonen Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej Ballerup. 20. november Den organisatoriske tilsynssag om Akuttelefonen 1813 lukkes

Akuttelefonen Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej Ballerup. 20. november Den organisatoriske tilsynssag om Akuttelefonen 1813 lukkes Akuttelefonen Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej 5 2750 Ballerup 20. november 2014 Den organisatoriske tilsynssag om Akuttelefonen 1813 lukkes Sundhedsstyrelsen har den 8. august 2014 modtaget svar

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger

Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger 2010 Tilsynstema 2009 Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger Sundhedsstyrelsen Redaktion

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Hovgaard Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger CARDIOTOCOGRAFI En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger 2008 Cardiotocografi en spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Syd, Birkebo Adresse: Hovedgaden 60, 8654 Bryrup Kommune: Silkeborg Leder: Lisbeth Ninn Bøgeholdt Telefon: 89703944 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicinsk Speciallægeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-11-2015 Gyldig til 06-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Behandlingssted:

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristian Guldbæk Bundgaard Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsjuridiske aspekter. Journalføringspligt Ansvarsdeling Informeret samtykke

Sundhedsjuridiske aspekter. Journalføringspligt Ansvarsdeling Informeret samtykke Sundhedsjuridiske aspekter Journalføringspligt Ansvarsdeling Informeret samtykke Susanne Scheppan Afdelingslæge, Lægeansvarsudvalget Henrik Kristensen Chefkonsulent, cand.jur. Betina Keldorff Specialkonsulent,

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Autorisation Autorisationslovens 54 Uddannelse som sygeplejerske giver autorisation Autorisation indebærer en beskyttet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Vlasios Kontogiannis Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Annette Nørgaard

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2013

Opfølgende tilsynsrapport 2013 J. nr.: 5-2211-1919/1 SST-id: PHJSYN-00004270 P-nr.: 1013556845 Opfølgende tilsynsrapport 2013 Ældre Aalbæk Adresse: Stationsvej, 9 9982 Ålbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder Helle Kooij Gruppeleder:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Inger Birgitte Beck Behandlingssted:

Læs mere

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Historisk baggrund Meduna, Ungarsk neurolog, 1935. Kamfer-inducerede kramper hos patienter med katatoni. Cerletti

Læs mere

Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn. Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C. Behandlingssted: CVR-Nr.: P-Nr.

Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn. Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C. Behandlingssted: CVR-Nr.: P-Nr. Tilsynsrapport 2017 Reaktivt tilsyn Behandlingssted: Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C CVR-Nr.: 34258376 P-Nr.: Dato for tilsynet: 24-01-2017 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital FORMÅL At lære af de gode patientforløb At påvise eventuelle utilsigtede hændelser At få inspiration til forbedringer At vurdere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Peter Vilmann Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kirsten Wilkens Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Bo- og behandlingstilbudet FEDDET Adresse: Tinghøjgade 69 9493

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Else Hagedorn Behandlingssted:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Birgitte Haaber Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger?

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen, juli 2008 Er procedurerne i vejledningen: Sikring

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Århus Friplejehjem Adresse: Slet Møllevej 12, 8310 Tranbjerg J Kommune: Århus Ledelse: Forstander Kristian Bräuner, afdelingssygeplejerske Marianne Brandstrup Telefon: 76

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig læge: Ole Jørgensen Behandlingssted: Psykiatri-klinikken

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

TILSYNSTEMA God lægefaglig journalføring

TILSYNSTEMA God lægefaglig journalføring TILSYNSTEMA 2004 God lægefaglig journalføring 2005 Tilsynstema 2004 God lægefaglig journalføring Tilsynstema 2004. God lægefaglig journalføring Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Delegation. Indhold. Den 11.maj Jnr G60 Sagsid Ref JJC/KMM/MSH Dir 3370

Delegation. Indhold. Den 11.maj Jnr G60 Sagsid Ref JJC/KMM/MSH Dir 3370 N OTAT Delegation Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 2 Baggrund... 4 Rettigheder og pligter i forhold til Autorisationsloven... 4 Regler om delegation... 5 Konkret delegation... 5 Rammedelegation...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Flemming Klein Behandlingssted:

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Georgios Zontos Hårklinikken Adresse: Amaliegade 42, 1256 København K Telefon: 33113610 Tilsynet blev foretaget af: embedslæge Ulla Aelsen og embedslæge

Læs mere