ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning"

Transkript

1 ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning 2010

2 Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald - en udredning Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Kategori: Faglig rådgivning Emneord: ECT-behandling, dødsfald, journalføring, dødsattester, udredning Sprog: Dansk Version: 1.0 Versionsdato: 14. april 2010 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, april 2010 Elektronisk ISBN:

3 Indhold 1 Sammenfatning og konklusion Sundhedsstyrelsens konklusioner 5 2 Baggrund 6 3 Materiale Dødsattester Journalgennemgang Instrukser 8 4 Resultater Dødsfald samme dag som ECT-behandlingen blev givet Dødsfald i dagene efter ECT-behandling Dødsfald dagen efter ECT-behandling Dødsfald op til 10 dage efter ECT-behandling Dødsfald dage efter ECT-behandling Instrukser for ECT-behandling 13 5 Sundhedsstyrelsens vurdering 14 6 Referencer 15 3

4 1 Sammenfatning og konklusion Denne udredning omfatter en gennemgang af 78 patientforløb, hvor der er givet elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling), og hvor patienterne efterfølgende er døde indenfor 30 dage efter sidste ECT-behandling. Et af formålene med udredningen var at vurdere, om der var en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Undersøgelsen finder ingen påviselig sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at ECT-behandlingen generelt blev anvendt med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed og på korrekt indikation. Udredningen viste også, at hvis patienterne havde somatiske lidelser, var disse ikke altid tilstrækkeligt udredte og behandlede inden ECT-behandlingen blev indledt. Sundhedsstyrelsen finder, at der som minimum bør være foretaget en objektiv undersøgelse og foreligge relevante parakliniske undersøgelser. Dette gælder for såvel indlagte patienter som ambulante patienter og patienter i vedligeholdelsesbehandling. Der bør desuden være foretaget en risikovurdering af ECT-behandling ved anæstesilæge/psykiater før behandlingen bliver givet. Vurderingen bør omfatte stillingtagen til eksempelvis krav til intubation eller særlige krav til præoperative parakliniske undersøgelser. Ved gennemgangen af patientjournalerne fandt Sundhedsstyrelsen, at journalføringen i forbindelse med ECT-behandling kan forbedres. Indikationen skal altid tydeligt fremgå af patientjournalen. Den systematiske vurdering af effekten af den givne ECT-behandling skal ligeledes fremgå af journalen. Endelig bør der foreligge en behandlingsplan, der omfatter en plan for ECTbehandlingen herunder varigheden af den planlagte behandling. Sundhedsstyrelsen skal bemærke, at det altid er den for behandlingen ansvarlige læge, som har ansvaret for at tage stilling til, om en planlagt ECT-behandling skal gives. De fremsendte instrukser for ECT-behandling på de psykiatriske afdelinger var som hovedregel fagligt dækkende. Sundhedsstyrelsen har dog bemærket, at flere af instrukserne ikke indeholdt oplysninger om, hvem der var ansvarlig for udarbejdelse af instrukserne, ligesom det ikke klart fremgik, hvornår instrukserne skulle revideres. Sundhedsstyrelsen skal påpege, at instrukserne skal omfatte den præoperative vurdering samt håndtering af patienter i ambulant behandling og patienter i vedligeholdelsesbehandling. Ved ustabile patienter er der skærpede krav til, at den præoperative vurdering ikke er forældet, hvilket også bør fremgår af instrukserne. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 4

5 1.1 Sundhedsstyrelsens konklusioner Den foreliggende udredning har ikke kunnet påvise en sammenhæng mellem ECTbehandling og død. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at ECT-behandling blev anvendt med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed. Sundhedsstyrelsen finder, at: indikationen for ECT-behandlingen skal tydeligt fremgå af patientjournalen effekten af ECT-behandlingen skal systematisk vurderes og tydeligt journalføres der skal foreligge en behandlingsplan omfattende oplysninger om varigheden af den planlagte behandling patienten skal være somatisk udredt inden ECT-behandlingen startes der skal som minimum foreligge en objektiv undersøgelse og relevante parakliniske undersøgelser. Dette gælder for såvel indlagte som ambulante patienter, herunder patienter i vedligeholdelsesbehandling der skal være foretaget en risikovurdering ved anæstesiolog/psykiater før ECT-behandlingen startes. Risikovurderingen skal bl.a. indeholde stillingtagen til eventuel intubation og særlige præoperative undersøgelser instrukserne for ECT-behandling på de psykiatriske afdelinger skal omfatte krav til præoperativ vurdering også af ustabile patienter samt håndteringen af patienter i ambulant behandling og patienter i vedligeholdelsesbehandling. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 5

6 2 Baggrund ECT-behandling er en veldokumenteret behandlingsform til patienter med svære depressionstilstande med psykotiske symptomer og akut livstruende delir. Enkelte patienter med recidiverende svære og invaliderende depressionstilstande har god effekt af såkaldt vedligeholdelsesbehandling, dvs. enkeltstående ECT-behandlinger, fx hver 14. dag. ECT-behandling er mere skånsom ved hjerte/kar lidelser end gængse antidepressive lægemidler. Bivirkningerne ved ECT-behandling er overvejende forbigående hukommelsesforstyrrelser. Anvendelsen af ECT-behandling bliver med mellemrum debatteret i Danmark. Primo 2007 modtog Sundhedsstyrelsen en anmodning om, at udlevere en oversigt over antallet af patienter, der var døde efter ECT-behandling. Styrelsen blev ligeledes anmodet om at vurdere, om der var sammenhæng mellem ECT-behandling og død, samt om ECT-behandlingen var anført på dødsattesten. Sundhedsstyrelsen iværksatte på den baggrund en udredning for at vurdere, om der var en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Ud over en vurdering af, om der var sammenhæng mellem ECT-behandling og død inden for en måned efter ECT- behandlingen, fokuserede udredningen på, om de sundhedspersoner, der var involveret i ECT-behandlingerne havde udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed jævnfør dagældende lovgivning 1, 2 herunder om journalføringen levede op til gældende regelsæt inden for området 3, 4, 5. Endelig fokuserede udredningen på, om afdelingsledelserne på de afdelinger, hvor der var foregået ECT-behandling, havde opstillet tilstrækkelige instrukser for at ECT-behandling kunne foregå forsvarligt 6. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 6

7 3 Materiale Fra Landspatientregistreret (LPR) blev der indhentet oplysninger om antal patienter, der havde fået ECT-behandling i perioden 1999 til Herudover blev der indhentet data fra Sundhedsstyrelsens register over anvendelse af tvang i psykiatrien. Ingen patienter, der havde fået ECT-behandling under tvang, var døde inden for de første 30 dage efter ECT-behandlingen. ECT-behandlinger i Danmark (Oplysninger fra LPR) ECT-behandlinger ECT-behandlede patienter Tidsrum mellem seneste ECT-behandling og død (Oplysninger fra LPR) Tid fra ECT til død Samme dag Dagen efter dage efter dage efter dage efter dage efter dage efter Dødsattester 78 dødsfald skete inden for 30 dage efter at sidste ECT-behandling var givet. For hvert af disse dødsfald, blev dødsattesterne gennemgået. Ingen af disse dødsattester indeholdt oplysninger om, at der var givet ECT-behandling. Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at oplysning om ECT-behandling ifølge gældende lovgivning ikke skal anføres på dødsattesten 7. Af tabellen på den efterfølgende side fremgår dødsårsag og antal døde. Tabellen indeholder kun oplysninger om patienter, der døde op til 30 dage efter, der var givet ECT-behandling. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 7

8 Dødsårsag Antal Kommentarer Suicidium 20 4 patienter døde dagen efter ECT 3 patienter døde 2 dage efter ECT Ulykke 3 Hjerte-lunge sygdom 32 4 patienter døde samme dag som ECT 2 patienter døde dagen efter ECT Cancer 5 Apoplexi 3 Svækkelse 1 Patienten døde samme dag som ECT Dehydratio 1 Sepsis 1 Andet 1 Mangelfuld dødsattest 3 Alle 3 patienter døde dagen efter ECT Ukendt 8 1 patient døde samme dag som ECT I alt Journalgennemgang Det blev foretaget en gennemgang af patientjournaler, hvis: patienten var død samme dag som ECT-behandlingen blev givet dødsårsagen ikke entydigt fremgik af dødsattesterne dødsattesten ikke indeholdt oplysninger om den tilgrundliggende psykiatriske lidelse. Der blev gennemgået 21 journaler for at fastslå: om indikationen for ECT-behandlingen var angivet i journalen om indikationen var relevant - det vil sige var i overensstemmelse med Dansk Psykiatrisk Selskabs (DPS) faglige retningslinier om patienterne var relevant undersøgt, herunder om de relevante parakliniske undersøgelser forelå før ECT-behandling om patienter med komplicerende somatiske lidelser var vurderet og relevant udredt om der forud for ECT-behandlingen forelå en risikovurdering ved såvel psykiatrisk som anæstesiologisk lægefaglig ekspertise 3.3 Instrukser Der blev i denne udredning udført ECT-behandlinger ved 17 forskellige psykiatriske hospitalsafdelinger. Afdelingernes skriftlige instrukser for ECT-behandling blev indhentet og gennemgået. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 8

9 4 Resultater 4.1 Dødsfald samme dag som ECT-behandlingen blev givet Seks patienter døde samme dag som ECT-behandlingen blev givet. Fem af disse seks patienter havde alvorlige komplicerende somatiske lidelser: hypertension, dehydratio og miseries kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), myxødem, apoplexia sequelae vægttab causa ignota, decubitus atrieflimren, apoplexia sequelae, diabetes mellitus type II kronisk nephropathi, morbus cordis, hypertension, parkinsonisme. For den sjette patient, der var i 70 erne, blev der ved retmedicinsk obduktion og retskemisk undersøgelse påvist udtalt åreforkalkning samt nortriptylin-forgiftning. Alle journalerne indeholdt oplysninger om indikationen for ECT-behandlingen. Der er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der var indikation for ECT-behandlingerne hos alle 6 patienter. Alle patienter havde svær depression. Herudover var en patient psykotisk og en anden stuporøs. Alle seks patienter var grundigt somatisk udredt forud for ECT-behandlingen og havde tålt ECT-behandling tidligere. Der var kun journalført risikovurdering af ECT-behandling versus alternativ behandling for én af patienterne. Der var for denne patient foretaget en risikovurdering af risici ved ECT-behandling versus ingen behandling. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke i nogen af disse tilfælde kan påvises en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Patienternes somatiske sygdomme har i alle seks tilfælde været så alvorlige, at de må antages at være dødsårsagerne. 4.2 Dødsfald i dagene efter ECT-behandling Dødsfald dagen efter ECT-behandling Ti patienter døde dagen efter ECT-behandling. Der blev indhentet journaler på seks af patienterne. To af patienterne havde kendte komplicerende somatiske lidelser: cancer coli, afmagret cancer pulmonis. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 9

10 Hos en patient viste den efterfølgende obduktion svær arteriosclerose samt akut myokardie infarkt (AMI). Hos en anden patient viste obduktionen svær arteriosclerose af koronarkar samt multiple lungeembolier. Sundhedsstyrelsen finder på baggrund af gennemgangen af de seks patientjournaler, at der var indikation for ECT-behandling hos alle seks patienter. Alle patienterne havde svær depression. En patient var tvangsindlagt på behandlingsindikation grundet medicinsvigt og manglende indtagelse af væske og næring. Alle seks patienter var grundigt somatisk udredt forud for ECT-behandlingen. Hos én patient var de parakliniske undersøgelser dog flere uger gamle og var ikke gentaget trods patientens mangelfulde indtagelse af væske og næring. Der var kun journalført en risikovurdering af ECT-behandlingen for én af patienterne. Denne risikovurderingen var foretaget af anæstesilægen, og blev udelukkende journalført i anæstesijournalen og ikke i journalkontinuationerne. Det er Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at der ikke i nogen af disse tilfælde kan påvises en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Patienternes somatiske sygdomme har i alle ti tilfælde været så alvorlige, at de kan antages at være dødsårsagerne Dødsfald op til 10 dage efter ECT-behandling Fire patienter døde to dage efter, at der var givet ECT-behandling. I ét tilfælde fandt Sundhedsstyrelsen grundlag for at indhente patientjournalen, da dødsårsagen ikke fremgik af dødsattesten. Det drejede sig om en patient, der havde været indlagt på intensiv afdeling i flere uger, var dehydreret, stuporøs og kakektisk med infektion uden kendt fokus. Patienten blev vurderet at være delirøs, hvorfor der var indikation for ECT-behandling en bloc. Der var dog ingen effekt af behandlingen, og patienten døde ifølge obduktionserklæringen af sepsis. To patienter døde tre dage efter, der var givet ECT-behandling. Tretten patienter døde fire til ni dage efter, der var givet ECT-behandling. For alle disse patienter fremgik dødsårsagen tydeligt af dødsattesten. Sundhedsstyrelsen fandt ikke grundlag for at indhente patientjournalerne for disse patienter. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke i nogen af disse tilfælde kan påvises en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Patienternes somatiske sygdomme har i alle tilfælde været så alvorlige, at de kan antages at være dødsårsagerne. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 10

11 4.2.3 Dødsfald dage efter ECT-behandling Der blev indhentet journaler på otte patienter, der døde dage efter sidste ECT-behandling. En patient døde ti dage efter sidste ECT-behandling af vandintoxication. Patienten blev indlagt med psykotisk depression og var somatisk dårlig. Ved præanæstesivurdering fandtes let øget risiko ved ECT-behandling grundet tidligere AMI. Patienten havde dog tidligere tålt ECT-behandling. Patienten blev i forløbet overflyttet til neurologisk afdeling grundet pludselig ukontaktbarhed. Her blev fundet lavt natrium, der normaliseredes, og patienten blev tilbageflyttet til psykiatrisk afdeling pga. fortsat depression. Der blev tilrådet væskerestriktion. Væskeskema kunne dog ikke føres på afdelingen grundet patientens adfærd, og væsketallene blev kun kontrolleret umiddelbart efter tilbageflytningen. ECT-behandlingen blev genoptaget og efter fire behandlinger blev patienten fundet bevidstløs. Patienten blev tilbageflyttet til neurologisk afdeling, hvor der blev påvist svær hyponatriæmi og hjerneødem. Patienten døde på neurologisk afdeling. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at der burde have været udført tættere kontrol af væsketallene særligt i forbindelse med ECT-behandlingerne. Styrelsen har dog ikke fundet grundlag for, at lægerne, der var involveret i behandlingen af patienten, havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed, jævnfør dagældende lægelovs 6. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der var et mere generelt problem på den pågældende psykiatriske afdeling, idet der var en mangelfuld instruks for parakliniske undersøgelser og ECT-behandling af ustabile patienter, hvilket afstedkom en mangelfuld observation på afdelingen af patienten med excessiv væskeindtagelse. Afdelingsledelsen har overfor Sundhedsstyrelsen oplyst, at instrukserne og arbejdsgangene er blevet rettet og nu lever op til Sundhedsstyrelsens anvisning. En anden patient sidst i 80 erne døde 12 dage efter vedligeholdelses ECT-behandling. Patienten havde fået 39 ECT-behandlinger grundet recidiverende depressioner. Der var foretaget somatisk undersøgelse forud for ECT-behandlingen blev iværksat, men herefter forelå kun sparsomme journalnotater. Sundhedsstyrelsen fandt ved gennemgangen af patientjournalen, at indikationen for fortsat ECT-behandling eller vurdering af effekten af behandlingen ikke fremgik af journalen. Sundhedsstyrelsen fandt, at det havde været hensigtsmæssigt, at der havde været foretaget supplerende somatiske eller parakliniske undersøgelser i forløbet. Styrelsen fandt, at de mange læger fra psykiatrisk afdeling, der var involveret i behandlingen af patienten ikke havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed jævnfør dagældende lægelovs 6. Sundhedsstyrelsen har dog vurderet, at der forelå et generelt problem med håndteringen af vedligeholdelses ECT-behandling på den pågældende psykiatriske afdeling. Afdelingsledelsen har oplyst, at den snarest vil udarbejde en instruks for vedligeholdelses-ect-behandling, som omfatter de forhold Sundhedsstyrelsen har påpeget. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 11

12 En patient først i 80 erne med myxødem samt pacemaker blev indlagt med agiteret depression, og faldt om dagen efter ottende ECT-behandling i en serie. Patienten døde 2 uger senere af lungeødem. Det fremgik ikke af journalen, om der var kontrolleret EKG, da patienten ifølge journalen fik forværring af respirationen. Sundhedsstyrelsen orienterede afdelingsledelsen på den psykiatriske afdeling om, at der efter styrelsens vurdering bør foretages en ny EKG undersøgelse, når patienter får lungeødem, og beskrivelse samt vurdering af EKG et bør fremgå af journalen. Styrelsen anførte også, at hvis det i en konkret situation skønnes, at der ikke er indikation for kontrol af EKG, bør dette ligeledes fremgå af journalen. En patient i 80 erne med svær depression udviklede apoplexi efter tre ECTbehandlinger. Patienten døde 12 dage senere på medicinsk afdeling. Sundhedsstyrelsen orienterede afdelingsledelsen om, at styrelsen havde fundet journalføringen mangelfuld, idet det ikke fremgik, hvornår ECT-behandlingerne var givet. En patient i 70 erne med kendt organisk psykosyndrom og frontallapssyndrom blev indlagt til start af ambulant vedligeholdelses ECT-behandling. Denne behandling blev iværksat, uden at patienten var blevet undersøgt somatisk eller fik foretaget parakliniske undersøgelser. Patienten døde to uger efter ECT-behandlingen. Dødsårsagen er anført at være Hjertestop. Afdelingsledelsen har overfor Sundhedsstyrelsen oplyst, at der nu er opstillet en instruks, så det fremgår, at der skal foretages en somatisk undersøgelse inklusiv parakliniske undersøgelser også ved ambulant ECT-behandling. Blandt de øvrige patienter var: En patient i 90 erne med periodisk depression, morbus cordis og hypertension. Patienten døde 11 dage efter ECT-behandling. En patient i 70 erne, der døde af lungeemboli 11 dage efter vedligeholdelses ECT-behandling. En patient i 60 erne med svær depression, der fik mavesmerter og opkastninger flere dage efter en serie på 5 ECT-behandlinger. Patienten blev overflyttet meget dehydreret til medicinsk afdeling, udviklede hjerte- og respirationsstop, blev genoplivet, men døde 13 dage efter sidste ECTbehandling. Patienten blev obduceret, uden at dødsårsagen blev nærmere fastslået. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke i nogen af disse tilfælde kan påvises en sammenhæng mellem ECT-behandling og død. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 12

13 4.3 Instrukser for ECT-behandling Sundhedsstyrelsen modtog de gældende instrukser fra de 17 afdelinger, hvor der var foretaget ECT-behandlinger. Udover at modtage disse instrukser, modtog styrelsen i flere tilfælde afdelingernes senere reviderede instrukser. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at disse nyere instrukser generelt er mere fyldestgørende end de ældre. Dog opfyldte enkelt af instrukserne ikke fuldt ud formkravene jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser. Flere af instrukserne indeholdt ikke oplysninger om, hvem var ansvarlig for instrukserne, eller hvornår instrukserne skulle revideres. De pågældende psykiatriske afdelinger er gjort opmærksomme på Sundhedsstyrelsens vurdering. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 13

14 5 Sundhedsstyrelsens vurdering Sundhedsstyrelsen finder ikke, at denne udredning har påvist en sammenhæng mellem ECT-behandling og dødsfald. Desuden er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at indikationen for ECT-behandlingen var i overensstemmelse med anbefalingerne fra 2002 fra Dansk Psykiatrisk Selskab vedrørende ECT-behandling. Dog var indikationen ikke altid tydeligt journalført. Det er også ofte uklart, hvor mange ECT-behandlinger der var planlagt. Der var en klar overvægt i undersøgelsen af ældre depressive patienter med komplicerende somatiske lidelser. For patienter med morbis cordis skal lægen efter Sundhedsstyrelsens vurdering foretage en vurdering af, om der er indikation for ECT-behandling. Styrelsen kan oplyse, at ECT-behandling ofte er mere skånsom end behandling med antidepressiva, der kan være kontraindicerede eller relativt kontraindicerede hos denne patientgruppe. Forundersøgelser, det vil sige objektiv undersøgelse inklusiv parakliniske undersøgelser, var som hovedregel foretaget. Dog var der eksempler på, at forundersøgelser manglede ved ambulante behandlinger eller ikke blev opdateret ved vedligeholdelsesbehandling. Der var kun meget sjældent foretaget en risikovurdering ved anæstesilæge/psykiater af ECT-behandling versus anden behandling eller ingen behandling. Endelig finder Sundhedsstyrelsen, at afdelingernes instrukser for ECT behandling var af vekslende kvalitet, idet de ikke altid omfattede kravene til den præoperative vurdering inklusiv de parakliniske undersøgelser. Ofte omfattede instrukserne heller ikke håndteringen af patienter i vedligeholdelsesbehandling. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 14

15 6 Referencer 1 Lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. juli 1997 af lov om udøvelse af lægegerning (Lægeloven), 6 og Lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001 af lov om udøvelse af lægegerningen (Lægeloven), 6. 2 Bekendtgørelse af lov nr af 17. december 2008 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, Cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) og Vejledning nr. 236 af 19. december 1996 om lægers journalføring. 4 Bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) og Vejledning nr. 118 af 13. oktober 2003 om lægers journalføring. 5 Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.), 8. 6 Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser. 7 Vejledning nr af 1. december 2006 om udfyldelse og indberetning af dødsattester. Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald en udredning 15

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Hovgaard Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Bo- og behandlingstilbudet FEDDET Adresse: Tinghøjgade 69 9493

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 3. årgang - nr. 2-23. juni 2011 fokus på patientsikkerhed Autoriserede sundhedspersoners virke bliver vurderet i forhold til autorisationslovens paragraffer 17 og 75. Ifølge 17 skal en sundhedsperson udvise

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Nørby Behandlingssted:

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater

Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater 1. Indledning Vejledningen har til formål at styrke patientsikkerheden ved at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Charlotte Floridon Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Bonnie Erichsen Københavns Privathospital Adresse: Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 93 39 33 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Page 1 of 5 Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Resumé: 0869225 Relevante love Offentliggørelsesdato: 20. jul 2008 Lov om klage- og Faggruppe: Læger

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Georgios Zontos Hårklinikken ApS Adresse: Amaliegade 42, 1256 København K Telefon: 33113610 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Aelsen Embedslæge

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed

Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed 2010 Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin)

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Tirsdag d. 11. november 2014 i Odense Velkommen til kursus i vågen sedation ved brug af lattergas

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50 Tilsynsrapport 2013 21. november 2013 Sagsnr. 5-2211-178/1 Plejecentret Vesterbo Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns Leder: Bodil Pedersen Telefon: 64 82 83 50 E-post: bpe@nordfynskommune.dk

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere