At samtale let om tungt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At samtale let om tungt"

Transkript

1 At samtale let om tungt et narrativt perspektiv på overvægtsproblematikker. Af Susanne Kaastrup & Anne Kaaber At bringe de narrative ideer ind i samtaler om såkaldt overvægt. Denne artikel omhandler, hvordan vi har anvendt og omsat de narrative ideer 1 (White 2006, 2008) i forhold til at skabe hjælpsomme samtaler med mennesker, der er ramt af overvægt. Vores interesse for temaet overvægt er opstået sammen med de mennesker, der har talt med os om denne problematik. I vores undervisning og på vores kurser har vi talt med sundhedsplejersker og sygeplejersker, som har efterlyst nye veje og supplerende måder at arbejde på, når vejning og vejledning om kost og motion ikke har den ønskede effekt. Endvidere er vi i vores samtalepraksis blevet opsøgt af mennesker, der trods ihærdige forsøg med slankekure og diæter og stor viden om kalorieindtag og forbrænding ikke synes at lykkes med at opnå det ønskede vægttab. Vi har bemærket, at der er mange logikker, ideer og antagelser, som bliver taget for givet, når det gælder overvægtsproblematikker. Et centralt aspekt af den narrative tilgang er bestræbelsen på at afdække og sætte spørgsmålstegn ved nogle af de forhåndsantagelser, der eksisterer i et givent praksisfelt og som nærmest har fået sandhedsstatus. Derfor er vi blevet optaget af at undersøge nogle af de forklaringsmåder og forståelser, der hersker indenfor det sundhedsfaglige felt i relation til overvægt. Artiklen har særlig fokus på begreberne diskurs, dekonstruktion og eksternaliserende sprogbrug, begreber vi undervejs i artiklen definerer. Vores intention er at give eksempler på, hvordan vi med inspiration fra disse begreber kan invitere til samtaler, der bidrager til at folk kan få talt andre historier frem om begivenheder og initiativer i deres liv, som ligger udenfor problemfortællingen, eksempelvis udenfor fortællingen: Jeg er overvægtig. Når vi i artiklen vælger at sætte overvægt i anførselstegn og taler om såkaldt overvægt, er dette begrundet i vores opmærksomhed på, at begrebet overvægt er en generel definition, som udelukkende fokuserer på vægt i relation til højde (BMI), hvilket kun et perspektiv ud af mange og dermed kun er en fortælling ud af mange mulige fortællinger. Artiklens opbygning. Vi har valgt, at tage udgangspunkt i et samtaleforløb med en 15 årig ung pige Rikke 2, der siden hun var 6-7 år har oplevet overvægt som et problem i sit liv. Vi vil undervejs knytte udvalgte narrative ideer an til det konkrete eksempel fra praksis, idet vi håber på, at dette kan konkretisere, hvordan de udvalgte narrative ideer 3 åbner for nye inspirerende handlemuligheder i praksis. 1

2 Vi indleder artiklen med en lille beskrivelse af Rikke og hendes situation. Herefter vil vi komme ind på tre dominerende diskurser 4, som vi finder centrale på kost og sundhedsområdet, samt komme ind på den poststrukturalistiske 5 diskurs, som vi trækker på i den narrative praksis. Dernæst vil vi illustrere, hvordan dekonstruerende spørgsmål og eksternaliserende sprogbrug kan medvirke til, at der skabes nye udsigter og dermed andre handlemuligheder for Rikke. Indledende fortællinger om Rikke. Rikke, der går i 9.klasse, kontakter os, idet hun igennem sin lærer er blevet opfordret til at søge hjælp til at få løst sit overvægtsproblem. Læreren har sagt til Rikke, at hendes besvær med at koncentrere sig og møde stabilt, måske kan hænge sammen med manglende selvværd pga. hendes overvægt. Ved den første samtale fortæller Rikke, at det svært for hende at følge de kost- og motionsråd, som hun har fået utallige gange af sundhedsplejersken på skolen, diætister og andre, hun har opsøgt gennem tiden. Hun har igennem sin skoletid haft mange samtaler med skolens sundhedsplejerske om kost og motion og ved disse lejligheder er hun også blevet vejet og herved bekræftet i, at hun er for tyk. I Rikkes familie taler kvinderne ofte om vægt. Moderen og mostrene er lige som Rikke igen og igen på slankekure og samtalerne i familien drejer sig ofte om nye slanketips og om, hvem der har tabt sig mest og bedst. Rikke giver udtryk for, at hun er ked af, at hun ikke har styr på sit liv i forhold til, at hun vejer for meget og at hun ikke har viljestyrken til at lykkes med at tabe sig varigt. At spørge til selvfølgeligheder. Jeg kan jo ikke engang købe en is eller en cola uden at møde folks dømmende blik. Jeg ved godt, at de tænker, at jeg bare skal tage mig sammen og holde op med at spise og drikke de forkerte ting. (Rikke 2010) På sundhedsområdet er der i den vestlige kultur nogle dominerende forståelser af overvægt. (Mik-Meyer, 2007) De indeholder både ideer om, hvad vi som professionelle bør gøre for at hjælpe personen, og hvad personen selv bør gøre for at komme videre. Et af de første spørgsmål vi stillede Rikke var: Hvorfor vil du tabe dig? For mange kan det måske virke indlysende, at personen vil tabe sig, men ved at stille nysgerrige spørgsmål, giver man personen mulighed for at få øje på, hvilke selvfølgelige forståelser hun har med sig omkring, hvorfor hun bør tabe sig og hvordan disse forståelser bidrager til at forme Rikkes opfattelse af sig selv. Rikke beskrev, at hun opfattede sig selv som viljesvag og ude af stand til at kontrollere, hvad hun spiste. I mange situationer fik dette hende til at føle sig dum og mislykket. For Rikke fik det en stor betydning, at vi stillede spørgsmålet om, hvorfor hun ville tabe sig. Dette var Rikke ikke blevet spurgt om før, idet alle de velmenende voksne omkring hende, 2

3 oplevede det som en selvfølgelighed, at svaret på overvægt er vægttab. Spørgsmålet skaber således allerede fra starten en samtale, der ikke uden videre reproducerer de gældende antagelser om overvægt. Når vi stiller spørgsmål til selvfølgeligheder, så skiller man så at sige (ide)konstruktionen lidt ad, således at der opstår en ny konstruktion, der giver adgang til nye (syns)vinkler. Sagt med andre ord så dekonstrueres 6 de antagelser, der har fået status som sandheder, hvorved andre fortællinger kan komme til orde. Rikke fik herved en vej til selv at tage stilling til sin vægt og tale sine egne begrundelser frem omkring, hvorfor hun ønskede at tabe sig. Eksempler på dekonstruerende spørgsmål vi stillede Rikke: Kan du fortælle lidt om, hvornår ideen om at du skulle tabe dig opstod? I hvilke situationer er ideen om overvægt særligt fremtrædende? Hvem og hvad bakker op om den ide og hvordan lykkes den med at være overbevisende? Hvilke ideer, normer, idealer og selvfølgeligheder trækker den ide på? De svar som Rikke og andre har givet på denne type spørgsmål har kastet lys på nogle af de ideer og forståelser, som dominerer området. Disse ideer og forståelser er vi gået på opdagelse i, hvorved særligt tre mere overordnede diskurser er kommet til syne; en naturvidenskabelig -, en humanistisk - og en samfundsvidenskabelig diskurs. Hver diskurs har særlige logikker og antagelser om hvad overvægt skyldes, hvordan den forklares og hvad der bør gøres eller ikke bør gøres, som vi kort vil beskrive i følgende afsnit. Dominerende diskurser på sundhedsområdet. Den narrative praksis insisterer som tidligere beskrevet på, at afdække og dekonstruere de ideer og taget for givet antagelser, som vi mennesker er underlagt. Hensigten med dette er at øge menneskers fornemmelse af at have indflydelse på deres eget liv. Vi kan ikke ikke være under indflydelse af de dominerende ideer, og vores ærinde er ikke at forkaste de antagelser og fremgangstiltag, de stiller op. Men nærmere at forholde os kritisk til effekten af de dominerende diskurser, eksempelvis ved at italesætte såkaldt overvægt på andre måder og derigennem skabe andre positioner 7 for dem, der føler sig marginaliserede af de fremherskende måder at tale og tænke på. Den naturvidenskabelige diskurs. Den naturvidenskabelige diskurs har på sundhedsområdet fokus på livsstil og manglende balance mellem forbrug og indtag af kalorier. Den viser sig tydeligt i forventningerne til sundhedsplejersker om, at de skal lave målinger, vejninger, indtegne vækstkurver for at kunne afdække om barnet falder indenfor eller udenfor normalområdet (BMI). Denne diskurs problematiserer overvægt ud fra antagelsen om, at overvægt medfører øget sygdomsrisiko. Eksempelvis bliver der i den naturvidenskabelige diskurs skabt sammenhæng mellem overvægt og forøget dødelighed. Denne diskurs skaber ideer om ideal vægt og ideer om, at vægten kan være over eller under det såkaldte normale, hvorved der skabes kategorier i forhold til, hvad der er normalt / unormalt og dermed rigtigt 3

4 og forkert. Det er inden for denne diskurs, at Rikke ofte var blevet mødt. I samtalen opdagede Rikke, at der er en tid før overvægtens historie, hvor hun ikke oplevede sin krop som forkert, selv om Rikke, som hun udtrykte det, også dengang vejede for meget. Men da var hun glad for sin runde bløde krop. Indtil hun fik et andet blik på den via andre, som omtalte hende som overvægtig. Den humanistiske diskurs. En anden fremtrædende diskurs er den humanistiske diskurs, der fokuserer på sammenhænge mellem spisning og psykologiske faktorer. Her forklares overvægt ud fra psykologiske teorier; at det er noget indre og ubevidst, der giver anledning til overspisning, at det fx er en måde at forsøge at dække følelsesmæssige behov på eller er et forsvar mod at mærke forbudte eller svære følelser. Heraf fx begreber som spiseforstyrrelse og trøstespisning. Her forudsættes, at den overvægtige muligvis dækker over et andet problem ved at spise for meget, og når problemet først bevidstgøres, kan personen måske få et andet forhold til sine følelser og dermed til den såkaldte overspisning / spiseforstyrrelse. Læreren på Rikkes skole trak angiveligt på denne diskurs i hendes måde at forstå Rikkes problemer på, idet hun knyttede Rikkes overvægt sammen med Rikkes manglende koncentration og hyppige fravær, der samlet blev tillagt den mening, at Rikke manglede selvværd. Rikke selv meningstilskrev sit fravær, der som oftest var i idrætstimer, på en anden måde; nemlig som en fravælgelse af de situationer, hvor hun skulle udstille sin krop for andres dømmende blikke. Den samfundsvidenskabelige diskurs. En tredje fremtrædende diskurs er den samfundsvidenskabelige diskurs, der fokuserer på overvægt som et samfundsfagligt problem, hvor overvægt ses som et resultat af samfundsmæssige forhold. Ud fra statistiske målinger skabes der forklaringer, der kobler overvægt med kort og mangelfuld skolegang, manglende uddannelse og tilhørende lavtlønsgrupper. En logisk følgevirkning af denne forståelse er, at årsagen til overvægt skyldes manglende viden om sund livsstil samt begrænsede midler til at realisere en sådan livsførelse. I denne diskurs tales der om, at de såkaldte overvægtige er en økonomisk byrde for samfundet og der sættes ind med sundhedskampagner, der nu også er flyttet helt ind i virksomheder, hvor arbejdsgiveren/lederen kan tilbyde hjælp og støtte til vægttab. Ud fra denne diskurs gøres det legitimt, at Rikkes lærer påtaler Rikkes krop som problematisk, samt at Rikke ud fra samme diskurs, adspurgt af vores spørgsmål, betragter det som en støtte. En poststrukturalistisk diskurs. Med det narrative perspektiv kunne man sige, at vi er inspireret af en 4

5 socialkonstruktionistisk og poststrukturalistisk 8 diskurs, hvor overvægt forstås som en social konstruktion, altså som et problem der konstrueres gennem sproget og ikke som en objektiv størrelse. Det betyder, at fokus bliver rettet mod, hvordan der bliver talt om problemet og mod effekterne af problemet i stedet for mod årsagen til og løsningen af problemet. Det narrative perspektiv retter mere specifikt fokus mod de fortællinger, som personen har om sig selv, idet de får stor betydning for, hvordan vi forstår og handler i livet. I narrative samtaler er bestræbelsen, at medvirke til at de foretrukne fortællinger bliver fyldigere beskrevet, det vil sige fortællinger om det, mennesker ved og kan og som er vigtigt for dem i livet. Når vi bliver opsøgt af mennesker, der bøvler med eksempelvis overvægt ledsages overvægten meget ofte af dominerende problemmættede historier, som let kommer til at overskygge de foretrukne fortællinger. Grundantagelsen er, at livet er multihistorielt. Der er altid også andre historier vi kan fortælle og dermed nye konklusioner, vi kan drage om vores identitet. Mennesker har altid erfaringer, der falder udenfor de dominerende historier, men der er ofte ikke blevet skabt fortællinger og historier om de erfaringer og derfor glider de let i baggrunden og ud af syne. Hvor der er magt, er der modmagt. Med diskursbegrebet har Narrativ praksis hentet inspiration fra Michel Foucault, der var optaget af moderne magt en magtform der ikke har et ydre synligt centrum, men som opererer usynligt gennem de normer om normalitet, som tidens diskurser installerer i mennesker og som vi forsøger at disciplinere os i forhold til. Ifølge Foucault avler moderne magt utilstrækkelighed og forkerthedsfølelser ved at kategorisere og marginalisere os i forhold til, hvad der anses som rigtigt/forkert, normalt/unormalt eller som sundt /sygt. Når vi i den narrative tilgang stiller dekonstruerende spørgsmål og tilstræber at afdække hvilke diskurser og dermed hvilke ideer, som personen er under indflydelse af, er intentionen som sagt at flytte folks blik fra hvad de gør forkert til mere at være optaget af, hvilke diskurser de er inviteret ind i, som de ikke trives med. Foucault pegede yderligere på, at hvor der er magt, er der også altid modmagt, en inspiration som i en narrativ betragtning bliver oversat til, at fiaskofølelse også kan betragtes som en modstandshandling mod at lade sig disciplinere af den dominerende kulturs idealer og foreskrevne normer. (Holmgren, 2006) Mulige modstandshandlinger som vi kan gå på opdagelse i, i relation til hvilken betydning de har for personen. I det lys kunne vi stille spørgsmål til Rikke som: Hvad er det, som gør det muligt for dig ikke at tabe dig? Når nu alle snakker om idealvægt og når hele din familie har vægttab som projekt, hvad er det så du kan og som du ved om dig selv, som gør det muligt for dig ikke at tabe dig? For Rikke betød det, at hun fik sat sin størrelse ind i en ny betydningssammenhæng, nemlig i fortællingen om, at hun på lige det område formåede at sætte sin egen dagsorden og sige: Her bestemmer jeg selv. Det gik op for Rikke, at hun ofte i familien blev rettet på plads, hvis hun udtrykte sin egen holdning, som gik imod familiens. Ved at være den 5

6 eneste i familien, der aldrig fastholdt et vægttab, kunne hun protestere mod de andres værdisæt. Rikke fik herved øje på, at det var vigtigt for hende at blive respekteret for sine holdninger, også når de ikke blev delt af andre. Hun blev opmærksom på, at der også kunne være andre måder at sige fra overfor familien på end ved at spise. Rikke besluttede sig for at tale med sin mor og familien om det og sige: Mindre vægt på vægten! Hold op med at spørge mig, om jeg har tabt mig eller har taget på, hver gang vi snakker sammen. At tale let om tungt Narrativ praksis benytter sig i samtaler af metoden eksternaliserende sprogbrug, hvor ideen er at tale om fx problemer, som noget der er adskilt fra personen, og som ind imellem kan ramme eller gribe vedkommende. Når vi taler om et problem på denne måde, kan det medvirke til, at problemet får mindre indflydelse i personens liv, idet der via sproget skabes en i en narrativ terminologi - refleksiv distance, som synliggør, at problemet ikke er lig med personens identitet. I samtalerne med Rikke kunne vi tale om Spisetrangen og om Overvægten som selvstændige størrelser, der har deres egne liv og som har planer og taktikker de benytter sig af. Eksempelvis kunne vi spørge: Hvornår følte du Overvægten begyndte at overtage dit liv? Er der tidspunkter, hvor Spisetrangen fylder mere end på andre tidspunkter? Hvad siger den til dig og har du en fornemmelse af, hvilke planer den har for dit liv? På den måde kunne Rikke tale om sin relation til Overvægten og Spisetrangen og hun kunne få udfoldet de situationer, hvor hun faktisk gik imod deres diktater. Eksternaliserende sprogbrug kan bidrage til, at personen får øje på egne færdigheder og initiativer, der måske har været nærmest usynlige, fordi de har stået i problemets skygge. At tale eksternaliserende om overvægtsproblemer kan også give anledning til, at man kommer til at grine meget sammen. Ikke mindst når man får afdækket hvad fx Spisetrangen og dens tro følgesvende kan lokke én til. Fx fandt Rikke det ret morsomt, da det gik op for hende, hvordan Spisetrangen fik hende til at gå i mange forskellige kiosker, så hendes indkøb ikke blev for tydelige. Rikke kunne pludselig se hvilke færdigheder ud i planlægningens kunst, hun havde udviklet, hvilket blev en god medicin mod hendes ideer om, at være uden kontrol og vilje. En fremgangsmåde i eksternaliserende samtaler er at spørge til effekterne af problemets måder at virke på. Nogle eksempler på dette kunne være: Hvilken effekt har Spisetrangen på dit liv og på de tanker du har om dig selv? Hvad siger Overvægten til dig om hvordan fx dine venner ser dig? Hvis du går et skridt mere i retning af hvad Overvægten vil, hvordan vil det så påvirke de næste år af dit liv? Er du tilfreds eller ikke tilfreds med det eller både/og? 6

7 Har du intentioner med dit liv og håb og drømme, som går imod det Spisetrangen har planer om? En stærk overbevisning i narrativ praksis er, at det er af stor betydning, at folk selv tager en position i forhold til problemet og dets effekter. For Rikkes vedkommende betød det, at hun besluttede sig for, at Spisetrangen og Overvægten skulle bestemme mindre i hendes liv og hun fandt frem til sine egne begrundelser. Hun fandt også frem til nye fortællinger om sig selv, fx fortællinger om Vilje, Kontrol og Selvbestemmelse, der var befordrende for hende at trække på, når hun skulle sætte sig igennem overfor Spisetrangen. Afsluttende bemærkninger. Via vores narrative kurser for sundhedsplejersker, har vi fået tilbagemeldinger på, at det i høj grad har givet mening for dem at supplere med en narrativ tilgang i deres arbejde med vægtproblemer. Det har blandt andet betydet, at de kan føre samtaler med barnet på måder, der ikke skaber eller forstørrer problemet. Samtidig har mange oplevet det som en lettelse, at det ikke kun er deres ekspertviden og de normative ideer, de møder barnet med, men at de gennem anvendelsen af dekonstruerende spørgsmål og eksternaliserende sprogbrug får skabt samtaler, der sætter barnets oplevelser og viden i centrum. Effekten er, at både de som fagpersoner og dem de har samtaler med ikke sidder tilbage med den utilstrækkelighedsfølelse, der for begge parter ind imellem har præget deres praksis. I denne artikel har vi haft et særligt fokus på overvægt i en sundhedsplejerske kontekst. Men vores bud er, at de narrative ideer har meget at tilbyde mere bredt indenfor sundhedsplejerskers arbejdsområde. Forældreskab og familieliv er i særdeleshed underlagt mange, nogen gange modsatrettede ideer om, hvad vi hver især skal og bør gøre for at leve op til at være den gode far eller mor. Det at få øje på, hvilke ideer / diskurser der hersker på området, bliver det muligt at stille spørgsmål til dem og derved bidrage til at udvide feltet for, hvordan den gode far og mor skal være. Ideerne med at tale eksternaliserende om problemer kan ligeledes anvendes i mange samtaler. Nogle sundhedsplejersker har meldt tilbage, at de har fået stor hjælp til svære samtaler ved at tale om problemer som fx sorg, angst og uro på denne måde, hvor børnene kunne tale om disse følelser, som ydre størrelser. Filosoffen K.E. Løgstrup har det udtryk: at den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd (Løgstrup, 1991). I et narrativt perspektiv kunne det udtrykkes som, at vi i samtaler med mennesker altid holder noget af dette menneskes liv i vores hænder gennem de historier, der bliver samskabt i samtalen. Susanne Kaastrup og Anne Kaaber er stiftere af konsulent virksomheden Kaaber & Kaastrup, hvor de arbejder med undervisning, supervision, organisationsudvikling og 7

8 terapeutiske samtaleforløb. Læs mere om forfatterne på Litteraturhenvisninger Davies Bronwyn og Harrés Rom (1990) Positioning: The Discursive Production of Selves. Holmgren, Allan (2006): Identitet som historier. I forordet til: White, Michael. Narrativ teori. Hans Reitzels Forlag, København Holmgren, Anette (2008): Terapifortællinger. Narrativ terapi i praksis. Dansk psykologisk Forlag, Danmark Jørgensen, Marianne Winther & Philips, Louise (1999): Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde Universitetsforlag, Danmark Løgstrup, K. E Den etiske fordring. Gyldendal, København Mik Meyer, Nanna (2007): Magtens former - Sociologiske perspektiver på statens møde med Borgeren Hæftet, 1. udgave, Hans Reitzel Monk, Gerald, Winslade, John, Crocket, Katie & Epston, David (2006): Narrativ terapi i praksis. Håbets arkæologi. Akademisk Forlag, København Morgan, Alice (2005): Narrative samtaler. Hans Reitzels Forlag, København Pearce, W. Barnett (2007): Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. Dansk psykologisk Forlag, Danmark Russell, Shona & Carey, Maggie (2007): Narrativ terapi. Spørgsmål og svar. Hans Reitzels Forlag, København Westmark, Thilde (2008): At tale er at handle. Fokus på initiativer i unges fortællinger. Fokus på familien. Årgang 2009 nr. 1 White, Michael (2006): Narrativ teori. Hans Reitzels Forlag, København 8

9 White, Michael (2008): Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag, København Åkerstrøm Andersen, Niels, Esmark Anders, Laustsen Carsten Bagge: Poststrukturalistiske Analysestrategier en introduktion. 1 De narrative ideer er udviklet af Michael White, m.fl. Narrativ betyder historiefortælling og metaforen henviser til, at narrativ praksis har den antagelse, at vi mennesker skaber mening i vores liv og forstår vores identitet gennem fortællinger, som vi konstruerer gennem det sprog og de metaforer, som er mulige i vores kultur. De historier vi fortæller og som andre fortæller om os, har en formende indflydelse på den måde, vi kommer til at opfatte os selv på og på vores fornemmelse af fremtidige handlemuligheder. (Morgan 2005, White 2008) 2 Eksemplet er anonymiseret. 3 Af hensyn til artiklens begrænsede omfang vil vi ikke have mulighed for på fyldestgørende vis at gøre rede for alle de narrative begreber vi anvender, men i disse tilfælde henvise til relevant litteratur, som den interesserede læser kan benytte sig af. 4 Diskurs bliver af Michel Foucault defineret som den gruppe af ytringer, der udgår fra den samme diskursive formation og som man kan definere mulighedsbetingelserne for. Sagt mere enkelt: Diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et bestemt udsnit) på. Diskurs er dermed det, der i et praksisfelt er muligt at sige og det der ikke er muligt at sige og måden det, der kan siges, kan udtrykkes på. Iflg. Foucault konstruerer diskurser den sociale verden i betydning - der aldrig kan fastlåses endeligt, da sproget grundlæggende er ustabilt. Diskursanalysens ærinde er at undersøge hvordan vi skaber virkeligheden, så den bliver en objektiv og selvfølgelig omverden. (Jørgensen og Phillips ) 5 Narrativ praksis trækker på Poststrukturalistiske ideer. Poststrukturalisme afviser at der er faste strukturer vi kan finde ind til eller en objektiv sandhed vi kan nå frem til via videnskaben. Det sande kan kun være sandt indenfor en given diskurs. Det der opfattes som virkeligt eller sandt er konstitueret gennem sproget og dermed gennem diskurser - i sociale processer mennesker imellem. Poststrukturalismen kilder er bl.a. Michel Foucault, Jacques Derrida og Gilles Deleuze, m.fl. 6 Dekonstruktion er et begreb, der stammer fra den franske filosof Jacques Derrida. At dekonstruere vil sige afdækning af selvfølgelige antagelser og begreber, der danner grundlag for social praksis, som giver sig ud for at være sand eller virkelig Monk, G Iflg diskursanalysen stiller diskurser forskellige positioner til rådighed for individet, som der kan tales og handles ud fra. Davies og Harré har introduceret positioneringsbegrebet, som en reaktion mod det traditionelle socialpsykologiske rollebegreb, for at understrege, at hvor roller indtages af individet, skabes og forhandles positioner aktivt. Se endvidere note 4 og 5. 9

10 8 Poststrukturalismen og socialkonstruktionismen er to selvstændige traditioner, der dog deler erkendelsesinteresser, men som kommer frem til deres pointer ad delvist parallelle - men dog forskellige spor. Jørgensen og Phillips anskuer dog socialkonstruktionismen som en samlebetegnelse for en række teorier, herunder poststrukturalismen. Fælles antagelser er bl.a.: En kritisk indstilling overfor selvfølgelig viden. Vores viden om verden kan ikke tages for objektiv sandhed. Vores måder at forstå verden på skabes og opretholdes i sociale processer. Vores syn på og viden om verden er kulturelt og historisk indlejret. (Åkerstrøm, Jørgensen og Philips.1999) 10

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling fortælling Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling - beboeren på forfatterbænken At vælge behandling er et skridt i retning af at om-skrive sit liv. Bruger og behandler er begge deltagere i rejsen hen

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse af betydningen af de anvendte styringsstrategier i Skyen.

Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse af betydningen af de anvendte styringsstrategier i Skyen. Bachelorprojekt Afleveringsdato: 13. juni 2014 Af: Anatoli Kanev Vejleder: Benedicta Pecseli Antal anslag: 69.475 Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Narrativ pædagogik det handler om livskraft Mening

Narrativ pædagogik det handler om livskraft Mening Narrativ pædagogik det handler om livskraft Af Allan Holmgren Denne bog handler om narrativ praksis med særligt fokus på pædagogiske sammenhænge, både på almindelig pædagogik og på specialpædagogik. Selve

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

- En diskursanalyse af tv-programmet Ha det godt

- En diskursanalyse af tv-programmet Ha det godt - En diskursanalyse af tv-programmet Ha det godt Af: Sisse Mohr Thomas Jensen Villads Bach Petersen Vejleder: Ditte Tofteng 18. december 2008 3. Semester Hus K. 1.1 Gruppe 15 Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk. WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER Work-Life Balance among Lawyers Sofie Bolding Christensen Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.) Vejleder: Kristian Herdal Molbech Afleveringsdato: 27. januar 2015 Anslag:

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Man tager det sgu for givet - Ungdommens sproglige bevidsthed og italesættelse på en efterskole på Frederiksberg.

Man tager det sgu for givet - Ungdommens sproglige bevidsthed og italesættelse på en efterskole på Frederiksberg. Man tager det sgu for givet - Ungdommens sproglige bevidsthed og italesættelse på en efterskole på Frederiksberg. Ida Helene Geertz, Professionsbachelorprojekt Vejledere: ANHA og SAHO 13 januar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi.

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. 9 16. maj 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. Side 3 Leder Psykologer

Læs mere