Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven)"

Transkript

1 Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven) Bachelor (sæt kryds) Tilvalg- eller ÅU (sæt kryds) Kandidat (sæt kryds) SPECIALE (sæt kryds) X Fagelement / prøve: Speciale Psykologi. Antal typeenheder: Svarende til normalsider: 74,2 Eksaminator / underviser: Peter Dalsgaard Hvis BA-projekt / Speciale, titel på projektet: Når håbet i terapien er svækket eller fraværende 1. Navn: Nina Maria Lyngbak Studie ID: dhv982 eller Tlf.nr: Navn: Studie ID: Tlf.nr.: 3. Navn: Studie ID: Tlf.nr.: Tro & love erklæring Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede egenhændigt og selvstændigt har udformet opgaven samt at de opgivne typeenheder er oplyst korrekt. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og opgaven eller væsentlige dele af den har ikke tidligere været eller er ikke aktuelt fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng. Det erklæres endvidere at den uploadede opgave i Absalon er identisk med den eventuelle indleverede opgave i papir. Jeg er gjort bekendt med, at overtrædelse af reglerne om videnskabelig redelighed behandles efter universitetets regler: Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet Dato: Jeg/vi er indforstået med ovenstående (sæt kryds) x 1

2 Når håbet i terapien er svækket eller fraværende Nina Maria Lyngbak Københavns Universitet, Institut for psykologi Januar 2014 Vejleder: Peter Dalsgaard Antal typeenheder: svarende til 74,2 normalsider 2

3 Indholdsfortegnelse Abstract... 5 Forord... 6 Kapitel I... 6 Indledning... 6 Problemformulering... 7 Specialets opbygning... 9 En model for det terapeutiske arbejde Afgrænsning Danske definitioner Anvendt litteratur Håb som et konstrukt Mål og metateori Kapitel II Håb Definerende om håb Ordet håb Håb i terapien Håbs historiske udvikling Måling af håb Snyders Hope Scale Becks Hopelessness Scale State hope trait hope Håb og common faktorer i terapien Forløbere for forandring Indkredsning af håb Snyders Hope theory Mål Pathways Agency Forholdet mellem pathways og agency Snyders hope model Tidsaspektet i håb Håb og andre lignende konstrukter Håbløshed Optimisme Self-efficacy Opsamlende om håbløshed, optimisme og self-efficay Opsamling kapitel II Kapitel III Afgørende for håbets tilstedeværelse Håbs indflydelse på vores velbefindende Udviklingen og håb Vendepunkter i folks liv Stedfortrædende håb Terapeutisk alliance Selvomsorg, nuet og fremtid At låne håb Klientens håb Mening og håb

4 Depression og håb Sorg og håb Selvomsorg og håb Terapeutens håb Klient/terapeut relation og håb Modstand i terapien og håb Opsummering kapitel III Kapitel IV Mere håb i terapien Håbsbaserede interventioner Øget håb Den kognitive terapi og håb Terapeutisk alliance Psykoedukation Socialisering til kognitiv adfærdsterapi Kognitiv omstrukturering Afslutningsfasen og tilbagefaldsforebyggelse Adfærdseksperimenter Opsamling på dette kapitel indtil nu Hvor skal fokus så være? Eksplicit anvendelse af håb i terapien Når eksplicit brug af håb kan være problematisk For at give håb må man have håb Udbrændthed Terapeutens bevarelse af håb Selvomsorg og håb At tage vare på sig selv som terapeut Konklusion Perspektivering Litteraturliste

5 Abstract Although a large body of research consistently confirms the importance of hope in the human change process both for clients and clinicians, the practical application of hope and how it can be encouraged has not received as much attention (Flesaker & Larsen 2010). This thesis will focus on how hope can be encouraged when it is weakened or absent in the therapeutic work, by examining what might cause the absence of hope as well as which changes or interventions could be used to address this. Positive psychology has in recent years provided a new focus to therapy. Where negative psychology aims to remove or reduce hopelessness (which traditionally has been connected to depression and suicide), positive psychology instead looks at how positive and hopeful thoughts can actively be encouraged and created, thus increasing the wellbeing for the individual. Snyder s theory of hope (Snyder et al. 1991), takes part in the positive psychology and belongs to the cognitive tradition. His model is one of the most significant sources of research in the area of hope psychology and differs from previous theories by addressing not only expectation but also agency and pathways as necessary to achieve goals. The therapeutic alliance is seen to play an essential part in psychotherapeutic change and outcome and also in the client s experience of hope, as the hope of the therapist can be seen as contagious or inspiring for the client (Coppock 2007; Hanna 2002). Despite this transference of hope, the hope of the client has been examined rather more than that of the therapist. The influence of the therapist highlights the facilitation of the hope of the client, but it is not clear what is needed for this to be successful (Constantino et al. 2011). Taking as a premise the idea that the therapist must have hope to give hope, this thesis examines what might support or encourage the hope of the therapist. The examination finds that there is support for the themes presented by Gilbert and others, such as self-compassion, acceptance, being in the present moment and focus on process instead of goals, as beneficial for the therapist to cultivate in order to produce or maintain hopeful thoughts themselves, thereby protecting the client from the therapist's potential own loss of hope (Gilbert 2010a; Kennerley et al. 2010). Hope theory will be explored and viewed in relation to a cognitive behavioural therapeutic method, which supports that hope intervention can be applied in methods from cognitive behavioural therapy, such as using the therapeutic alliance, cognitive restructuring and behavioural experiments. In addition, a more explicit use of hope as intervention to expand hope in therapy could probably be worth to examine more deeply, since it seems that such an explicit focus could increase the hopeful thoughts in clients with low hope (Cutcliffe 2004). 5

6 Forord Gennem mine seneste års arbejde i et kognitivt psykologcenter har jeg mødt klienter, der var meget socialt udsatte og havde det ualmindelig svært. I mit arbejde, har jeg oplevet at have med personer at gøre, hvor håbet virkede forsvindende lille eller helt væk. Det udfordrede mig i den grad og er medvirkende til, at dette speciale skrives, fordi jeg ved, at jeg vil møde flere personer med tabt eller lidt håb i min fremtidige karriere, lige så vel som andre psykologer vil møde. Jeg ønsker at blive mere vidende omkring, hvad mangel på håb kan skyldes, samt hvorledes man som terapeut kan mestre sådanne situationer bedst muligt. I starten af min specialeproces spurgte jeg en række personer, hvad de mener at håb er. Jeg fik bl.a. følgende opfattelser af håb som skildrer en vis diversitet i forståelse: En følelse der kan give en idé om, at der er noget positivt tilbage. Noget man kan handle efter, noget man kan leve efter. En følelse og forventning om at der nok skal komme noget positive på et tidspunkt. Når man begynder at tro på, at man nok skal klare den eller komme igennem det man måske sidder fast i. Håbet er med til at give en styrke til at kunne gøre noget som får en et bedre sted hen. Kapitel I Indledning It seems that hope supports and guides much of our life focus and activity, but does so often without being noticed for the part it plays. Hope is everywhere yet hardly visible. (O'Hara 2013:preface). Skabelsen, udviklingen og bibeholdelsen af håb er en essentiel del af psykoterapien, men endnu i dag er forsøg på faktiske forklaringer på, hvorfor og hvordan håbet skal fremmes endnu mangelfulde (O'Hara 2013; Larsen & Stege 2010). Dette har medført et skel imellem den tekniske viden om håb og praktiseringen af håbsfokuserede strategier i terapien (O'Hara 2013). 6

7 Psykoterapeutiske forskere er i stigende omfang kommet frem til at se håb som et aspekt mange terapier deler, da håb gør, at klienterne får troen på, at deres problemer kan løses og at deres fremtid kan og vil blive bedre (Snyder et al. 1999). Positive begreber som håb, autonomi, selvregulering, coping, lykke og well-being er i løbet af de senere årtier i høj grad blevet diskuteret og fokuseret på indenfor den positive psykologi og terapien (Seligman & Csikszentmihalyi 2000; Snyder & Lopez 2009). Seligman & Csikszentmihalyi (2000) mener, at menneskelige styrker som bl.a. håb, kan fungere som en buffer mod psykiske lidelser. Det har betydet, at der er sket en stor udvikling af de teoretiske modeller for håb i kraft af en overgang fra at have mere fokus på de negative aspekter ved psyken som bl.a. selvmord og håbløshed (Beck et al. 1979), til at fokusere mere i retning af de positive aspekter indenfor psykologien, som håbefuldhed og velbefindende (Weis & Speridakos 2011; Seligman 2006). Betydningen af håb i den menneskelige forandringsproces har en position som en ud af fire common-faktorer, der vurderes til at stå for en stor del af klientens ændring uanset teoretisk tilgang (Snyder et al. 1999). Ifølge (Flaskas 2007) er forskningen af håb blomstret op indenfor de seneste to-tre årtier, men får stadig langt mindre klinisk forskningsopmærksomhed end de tre andre common-faktorer (Extra-terapeutisk forandring, terapeut/klient alliance og teoretisk ramme/teknikker) (ibid.). Intet terapiforløb er ens og håb vil da også optræde i varierende grad i terapien bl.a. afhængig af klientens tilstand. Det manglende fokus på håb i den praktiske kliniske praksis kan blive udfordrende i situationer, hvor håbet i den terapeutiske sammenhæng er svækket eller borte, da sådanne situationer netop stiller krav til viden om, hvordan håb atter kan tilegnes. Netop det svækkede eller fraværende håb i terapien fanger min interesse. Udover at jeg finder den ovenfor beskrevne problematik om skel mellem teori og praksis utrolig spændende og relevant, bunder min interesse som beskrevet i forordet også i min personlige erfaring med håb gennem mit terapeutiske arbejde. Ovenstående problematiske skel ved håb, samt min personlige interesse herfor, leder mig til følgende problemstilling: Problemformulering Målet med dette speciale er, at undersøge håbet i den terapeutiske sammenhæng. Fokus vil særligt være, hvordan det stiller såvel klient som terapeut når håbet er svækket eller fraværende samt de muligheder der er for at øge håbet. 7

8 Den overordnede problemstilling bliver således: Hvilke muligheder og begrænsninger er der for at øge håbet i det terapeutiske arbejde, når dette er fraværende eller mangelfuldt? Det terapeutiske arbejde dækker over: Klient, terapeut, klient/terapeut-relation og settings/omstændigheder. Denne model vil blive beskrevet nærmere i afsnittet 'En model for det terapeutiske arbejde'. For at kunne konkretisere ovenstående problematisering, finder jeg det nødvendigt først at indkredse konstruktet håb. Til dette gøres primært brug af en kognitiv tilgang til konstruktet håb ved Snyders Hope Theory der første gang blev fremsat i Inden jeg sætter fokus på den kognitive tilgang til håb, vil jeg kort skitsere den historiske udvikling af håb, da tidligere tilgange til håb kan sige noget om, hvorfor det betragtes netop som det gør i dag. Ligeledes vil jeg inddrage andre lignende konstrukter og se disse i forhold til håb, for netop at konkretisere hvad håb er og ikke er. Vigtigheden af håb som en del af det terapeutiske virke og udfald vil endvidere belyses. Jeg vil derfor stille underspørgsmålene: Hvorledes placerer håb sig i dag i forhold til den historiske udvikling af konstruktet? Hvilken indflydelse har håb på forandring i terapien og hvorledes forstås håb som en commonfaktor? På hvilke områder adskiller håb sig fra andre lignende konstrukter? Besvarelse af ovenstående spørgsmål, vil give mig et solidt ståsted i forhold til at kunne undersøge og besvare mit overordnede spørgsmål. Min hovedproblemstilling vedrører to aspekter ved det svækkede eller fraværende håb i det terapeutiske arbejde, som kan deles op i 1) årsager eller grunde til at håbet mangler for enten klient eller terapeut samt 2) hvilke indsatsmuligheder der er for at fremme dette manglende håb. Begge problematikker vil analyseres ved at inddrage de elementer som der i denne opgave forstås ved det terapeutiske arbejde. Til at undersøge den første problematik, stilles underspørgsmålet: Hvad kan skyldes, at håbet er svækket eller fraværende i det terapeutiske arbejde for såvel 8

9 klient som terapeut? Efter at have undersøgt dette spørgsmål, vil jeg have mulighed for at diskutere mulige måder, hvorved såvel klient som terapeutens håb kan øges. Her vil både tænkes i, hvilke faktorer der kunne forsøges at blive mindsket eller fjernet fra terapien, samt faktorer der kunne vægtes højere eller tilføres terapien for at give plads til håbets spiren. Dette vil ligeledes undersøges indenfor rammerne af det terapeutiske arbejde. Følgende underspørgsmålspørgsmål vil jeg derfor stille: Hvilke muligheder for intervention eller ændringer i det terapeutiske arbejde er der for at øge håbet for såvel klient og terapeut? Specialets opbygning I specialets kapitel II vil jeg kigge på, hvordan konstruket håb historisk er blevet til og anvendt, samt se på konstruktets vigtighed idag indenfor terapien i forhold til andre common-faktorer der også vurderes afgørende for terapiens virke og udfald. Inddragelsen af common-faktorer er med, for at kende til håbs betydning for effektiviteten og udfaldet af terapien. Derudover vil jeg i dette kapitel inddrage andre lignende konstrukter og se på, hvad de har tilfælles med og hvor de adskiller sig fra håb. Disse andre konstrukter som vil blive belyst er hopelessness, selfefficacy og optimisme og skal med deres ligheder og afvigelser fra håb bidrage med en tydeliggørelse af håb. Som det vil fremgå, bliver Snyders håbsteori den gennemgående i specialet, hvorfor en grundig gennemgang af teorien vil finde sted, for at kunne anvende den på et solidt grundlagt igennem resten af specialet. Kapitel III bliver en belysning af, hvilke forhold der kan gøre sig gældende i forhold til at håbet i terapien er fraværende eller mangelfuldt. Udgangspunktet er stadig den Snyderske håbsteori, men nu set i forhold til, hvorledes faktorer som depression, tabt mening og terapeutisk alliance kan indvirke på elementerne i håbsteorien. Der vil både inddrages faktorer som påvirker klienten i hans/hendes håb, men ligeså en tydeliggørelse af, hvilke faktorer der kan påvirke terapeutens håb for klienten i terapi. I kapitel IV diskuteres der, hvilke muligheder der er for at øge eller få håbet tilbage i terapien 9

10 samt hvorledes håbsteorien vil kunne anvendes indenfor rammer af kognitiv terapi. Heruden vil jeg se på, om der er noget i den hidtidige forskning der tyder på, at en mere eksplicit inddragelse af håb i terapien kunne være med til at gøre klienten mere håbefuld. Deruden vil jeg se på, om bl.a. den compassion fokuserede teori af Gilbert, der hører til under mindfullness grenen, vil kunne være gavnlig i forhold til håbet i det terapeutiske arbejde. Slutteligt indeholder specialet en konklusion, som samler pointerne fra ovenstående samt en perspektivering, hvor jeg blandt vil overveje, hvordan fremtiden ser ud for håb i terapien samt andre relevante perspektiverende overvejelser i forhold til specialets emne, men som af omfangsmæssige begrænsninger, ikke har været mulige at undersøge i dybden. En model for det terapeutiske arbejde Ønsket med specialet er at undersøge håb i det terapeutiske arbejde. Jeg vil kort præcisere, hvad jeg mener med det terapeutiske arbejde i netop dette speciale, da denne model vil være gennemgående for specialet. Dette er en model jeg har valgt at anvende, da det giver mening i forhold til netop denne undersøgelse af, hvordan man kan fremme håb såfremt det er mangelfuldt i det terapeutiske arbejde. Modellen bygger på tanker inden for den kognitive terapi, hvor der arbejdes med klientens tanker, følelser, krop og adfærd som ses i forhold til klientens kontekst. I den kognitive terapi indgår følgelig klient og terapeut. Terapien er et samarbejde mellem klient og terapeut, hvorfor relationen mellem de to ligeledes bliver en vigtig del (Mørch & Rosenberg 2005). Med inspiration fra den kognitive terapis foci, indefolder dette speciales model for det terapeutiske arbejde disse fire dele: Klient Terapeut Klient-terapeut relationen Settings/omstændigheder De fire dele har alle betydning for det terapeutisk arbejde og indgår i et interagerende samspil. Som disse fire punkter også ansporer, skal det terapeutiske arbejde i denne sammenhæng således ikke udelukkende forstås som det arbejde terapeuten laver, men derimod som de elementer der har indflydelse på det der sker i terapien og kommer ud af terapien. 10

11 Klienten er den part der er i terapi og som følgelig har indflydelse på den terapeutiske sammenhæng. Han/hun kommer som en unik person med en unik problemstilling og har ligeledes en portion bagage med sig, som ikke kan undgås at blive bragt med ind i det terapeutiske arbejde. Terapeuten indtager den anden hovedrolle i den terapeutiske sammenhæng. Der er forskel på, hvilken rolle terapeuten spiller afhængig af terapiretning. Indenfor den kognitive terapi som er den ramme håb vil blive undersøgt indenfor i dette speciale, har terapeuten en direktiv og guidende rolle (Rosenberg 1998; Rosenberg & Mørch 2005; Beck 2006). Klient-terapeut relationen kobler de to ovenforstående foci og er ligeledes en stor del af det terapeutiske arbejde. Denne relation dækker over alt det, der foregår mellem klienten og terapeuten i den foregående terapi. Det kan bl.a. være tryghed, empati, respekt, faktorer som har indflydelse på forløbet samt udfaldet af terapien. En del af denne relation er den terapeutiske alliance mellem de to parter (Beck 2006; Mørch & Rosenberg; Norcross & Goldfried 1992). Den terapeutiske relation vil blive beskrevet senere i specialet og undersøgt nærmere netop i forhold til, hvorledes denne del af det terapeutiske arbejde kan påvirke håbet i terapien. Settings eller omstændigheder er den sidste del af det terapeutiske arbejde. Denne del kan indebære mangfoldige aspekter. Det kan dække over uforudsete udefrakommende hændelser eller faktorer, såsom ting i klientens eller terapeutens nærmiljø eller i det mere fjerne miljø, men som stadig har indflydelse på det terapeutiske arbejde (Beck 2006). Dette kan være sygdom eller dødsfald, fyring, nedskæringer, økonomi, tsunami, offentlige sygesikring osv.. En decideret uddybning af disse livsomstændigheder vil ikke indgå. Denne del af modellen skal primært bruges som en bevidsthed og opmærksomhed på settings og omstændigheder, da de kan havde betydning for, at klienten går ind til terapien med nogle særlige vilkår som muligvis afspejles i deres håb. Afgrænsning Opgaven vil fokuserede på voksne enkeltpersoners håb i terapien og vil derfor ikke have et børneperspektiv ej heller et gruppeperspektiv. Ved at anvende den kognitive terapi, er andre teorier med eksempelvis et mere samfundsorienteret fokus eller et psykoanalytisk fokus 11

12 fravalgt. Håb i terapien er fokus og håb vil derfor ikke blive undersøgt i en større forkromet tværfaglig behandlingsindsats. En belysning af håb i forhold til tro vil ikke indgå. Desuden er de anvendte teorier skrevet i den vestlige del af verden, hvorfor fokus vil være på håb i den del af verden. Danske definitioner Jeg har bibeholdt nogle af de engelske termer i specialet, der hvor jeg har vurderet at en enkeltords-oversættelse ikke vil give en fyldestgørende betydning af det oversatte ord. Jeg har således ladet de enkelte termer stå i teksten med deres engelske betegnelse og i stedet skrevet en kort afklaring på dem her. Det drejer sig om følgende: Agency, Pathways, Self-efficacy. Jeg vil komme mere ind på dem alle senere i opgaven når de anvendes, hvor jeg vil gå mere i dybden med de fleste af dem. Agency = Agency er en del af Snyders to-faktor teori, der orienterer sig mod ens mål. Agency refererer til en slags motivation eller egnethed ( will ) i ens stræben hen imod et mål. Pathway = Pathways er også en del af Snyders to-faktor teori for håb. Pathways refererer til udviklingen af planer/ruter ( ways ) til at nå ønskede mål. Self-efficacy = Betegnelse skabt af Bandura (1989) for en persons tillid til at kunne håndtere en type af situationer, næsten synonymt med selvtillid, overlappende med selvværd og det modsatte af indlært hjælpeløshed (Gads Psykologileksikon). Anvendt litteratur Valget om at se bort fra håb i forhold til børn/unge, afspejles i litteratursøgningen til specialet, da artikler med den aldersgruppe som fokus er blevet sorteret fra. Den anvendte litteratur i opgaven er blevet udvalgt efter særlige søgekriterier. Jeg startede med at bruge psykologistudiets artikelportal, PsycInfo samt GoogleScholar, til at finde mine artikler. Søgekriterierne for disse startede ud mere bredt og blev så efterhånden snævret mere ind, hvilket var nødvendigt, da søgning på blot hope giver intet mindre end hits. De søgeord jeg primært har brugt i forhold til min litteratursøgning om specialets emne, har inkluderet: hope, hopeful, cognitive therapy, therapeutic, clinical, positive psychology, development, change, well-being. Søgningen på hope therapy gav et overraskende lille resultat, nemlig blot 9 referencer. Ud af disse ni var tre af referencerne relevante for dette speciale. Disse tre er: Cheavens & Gum (2010); Cheavens et al. (2006); Lopez et al. (2000). 12

13 Søgning på hope AND cognitive therapy gav 126 resultater. Ved at tilføje ordet clinical (ved AND) blev resultatet 50. Meget få af disse artikler, viste sig faktisk at være relevante for mit speciale, idet mange af dem havde fokus på kognitiv terapi eller terapi ifht. en anden problematik, men ikke nødvendigvis specifikt omkring håb. Så udover at et par af artiklerne fundet ved søgningen ovenfor hope therapy dukkede op igen, fandt jeg blot en artikel: Snyder et al The role of hope in cognitive-behavior therapies. Jeg forsøgte mig med søgninger som hope AND therapy AND change OR well-being, men oplevede samme tendens som beskrevet ovenfor. Det fik mig til at overveje min søgeteknik og jeg tænkte over ordet hope. Håb er et ord der bruges i rigtig mange sammenhænge, og ikke blot om håb i en terapeutisk sammenhæng. Det fik min opmærksomhed henledt på, at ordets mangfoldige anvendelse som et folketerm selvfølgeligt også ville afspejles i litteraturen og derved indgå i rigtig mange artikler, uden at det er hovedfokus i den pågældende artikel. Jeg valgte derfor i stedet at benytte de få allerede fundne artiklers referencelister, som kom til at fungere som hovedartikler for min litteratursøgning. Således var måske fem af referencerne i Cheavens & Gum (2010) artiklen relevant for mit speciale. Sådan fortsatte jeg og endte op med rigtig meget litteratur der var relevant i min skrivning. Snyders (2000) Handbook of hope: Theory, meassures and applications samt Snyder & Lopez (2009) Handbook of Positive Psychology har fungeret som gode fundamenter til en forståelse og tilnærmelse af emnet. Jeg har så vidt muligt brugt forholdsvis nyligt skrevne artikler. Som det også fremgår løbende i opgaven, har jeg alligevel valgt at anvende et par ældre skrifter/artikler, grundet at disse tekster må ses som klassikere indenfor deres område, bl.a. Eriksen (1968); Cronbach og Meehl (1955); Bandura (1989). Håb som et konstrukt Den mest anvendte måde at omtale håb på i teorierne er som construct eller concept (konstrukt eller begreb). Langt de fleste bruger dog betegnelsen construct (Farran et al. 1995; Magaletta & Oliver 1999; Snyder et al. 2000c), hvilket også vil være den betegnelse jeg bruger om håb igennem dette speciale. Det skyldes at det dels er den betegnelse der er mest udbredt i psykologien omkring håb, dels at denne betegnelse virker som den bedst dækkende, især efter at have sat mig ind i teorier og forskning omkring håb. Cronbach and Meehl (1955) definerer et konstrukt som en betegnelse for hvilken der ikke er en 13

14 enkel observerbar referent, men derimod flere forskellige referenter, hvor ingen af dem er altinkluderende. Desuden ses et konstrukt som noget der ikke kan observeres direkte (ibid.). Et konstrukt har som nævnt ikke en enkelt referent, hvilket betyder, at et konstrukt består af grupper af funktionsrelaterede handlinger, attituder, processer og oplevelser. Så i stedet for at se håb, ser vi i stedet indikatorer eller manifestationer af, hvad vi er blevet enige om at kalde håb (ibid.). McCorquodale and Meehl (1948) beskriver et konstrukt som bestående af surplus mening, fordi et konstrukt medfører mere end blot de handlinger, som de kan måles udfra/ dets målbare handlinger. Et konstrukt i den filosofiske videnskab er et ideal object, hvor eksistensen af ting siges at være afhængig af et subjekts sind (mind). Dette ses i forhold til et real object, hvor eksistensen ikke synes at være afhængig af eksistensen af et sind. I videnskabelig teori, særligt inden for psykologien, mener Bunge (1974), at et hypotetisk konstrukt er en forklarende variabel som ikke er direkte observerbar. Han bruger som eksempel intelligens og motivation, som begge ikke er direkte observerbare (ibid.). Mål og metateori Det vil tilstræbes, at skabe transparens i specialet såfremt teoretiske forståelser gør sig gældende. Overordnet vil specialet have en kognitiv tilgang til håb, idet Snyders håbsteori bygger på en sådan tilgang. Snyder har fået en prominent plads, når der inden for psykologien snakkes håb og hans håbsteori bliver af flere vurderet som den væsentligste indenfor det område af psykologien (Rand & Cheavens 2009; Lopez et al. 2000). I den kognitive metateori perciperer og fortolker verden på baggrund af individets personlige forudsætninger. Individet udvælger således de dele af virkeligheden, som har betydning for personen og tilskriver denne del en særlig mening (Rosenberg & Mørch 2005; Christensen 2002). Den mening, som personen knytter til en bestemt situation, eller måden, hvorpå individet konstruerer en begivenhed, har endvidere betydning for, hvordan individet føler og agerer (Alford & Beck 1997). Formålet med kognitiv terapi er netop, at korrigere meningsdannelse der er dysfunktionel og som kan føre til ubehagelige følelser og tanker samt uhensigtsmæssig adfærd (Rosenberg & Mørch 2005). En kognitiv metateoretisk forståelse er én måde at anskue verden på. Havde dette speciale været skrevet med et andet videnskabsteoretisk udgangspunkt, havde det givetvis fremhævet andre elementer af håb og undersøgelse og analyse heraf ville givetvis have frembragt andre resultater. Denne begrænsning er jeg bevidst om. Begrænsningen er dog ikke noget særligt for 14

15 den kognitive teori, men er et vilkår, uanset hvilket udgangspunkt, der var valgt. Man skal som læser blot være sig denne begrænsning bevidst. Målet med specialet er således ikke at frembringe udtømmende beskrivelser af håbs. Målsætningen er sammen med læseren, at gøre mig tanker og refleksioner om håb og de faldgruber eller udfordringer, som konstruktet potentielt indeholder eller støder på. Dette er væsentligt, fordi sådanne tanker og refleksioner kan være med til at nuancere og udvikle den praksis, som håb tager del i. Som jeg ser det, er videnskabens opgave ikke blot at analysere og beskrive, men derimod at reflektere kritisk over de teorier, som danner grundlaget for praksis og den praksis som danner grundlaget for teorierne. Denne kritiske refleksion skal netop bruges til at nuancere og udvikle praksis og teori. Ambitionen med mit speciale er således at kunne bidrage med kritiske refleksioner, som kan nuancere praksis og teori i forhold til når håbet i terapien er fraværende eller svækket. Kapitel II Håb Håb er en svær definerbar størrelse fordi det netop kan have så varierende betydning fra en person til en anden og det kan blive forklaret på mange måder, bl.a. som en følelse (affektiv), som tænkning (kognitivt) eller som en måde at relatere sig til andre på (adfærd) (Farran et al. 1995). En stor del af den senere forskning stammer imidlertid fra C.R. Snyder, som udviklede en tilgang til håb som værende primært et kognitivt koncept (Snyder et al. 1991). At Snyders teori primært ser håb i en kognitiv ramme, gør håb i hans teori mere koncis og målbar i forhold til eksempelvis Farran og kollegaers (1995) tanker om håb, hvor flere attributter vurderes som gældende for håb. Citaterne i forordet er et udtryk for, at de fleste har en idé om hvad håb er. Den enkeltes idé vil formentlig fravige en andens idé. Næste afsnit vil understrege dette ved at belyse forskellige tænkere eller teoretikeres definitioner på håb. Definerende om håb De følgende definitioner af håb fra nogle kommentatorer indenfor forskellige discipliner skildrer en vis variationer i, hvor fokus bliver lagt i forståelse af konstruktet: 15

16 a movement or strecthing forth of the appetite towards an ardous good (Aquinas citeret i (O'Hara 2013:4). a process of anticipation that involves the interaction of thinking, acting, feeling, and relating, and is directed towards a future fulfilment that is personally meaningful (Stephenson 1991:1459). a multidimensional life force characterized by a confident yet uncertain expectation of achieving a future good which, to the hoping person, is realistically possible and personally significant (Dufault & Martocchio 1985:380). the sum of perceived capabilities to produce routes to desired goals, along with the perceived motivation to use those routes (Snyder 2000:8). Disse ovenstående definitioner, giver tilsammen en række af karakteristika for håb, som bl.a. dækker over ønsker, appetit (appetit på/for noget), forventninger, livskraft/livsstyrke, en vanskelig proces, realistiske muligheder, personlig betydning/vigtighed, personlige evner, mål, pathays og agency. Samlet giver det et billede af, at håb kan ses som en interaktion mellem at tænke, handle, føle og relatere sig til. Særligt den sidste definition af Snyder (2000) vil blive uddybet og udforsket nærmere i specialet, da han står for det mest signifikante grundlag for forskning af håb indenfor psykologien. Inden da, vil et fokus på, hvordan ordet håb lader sig definere finde sted. Ordet håb Ifølge Oxford US English dictionary, bliver håb (hope) som et navneord defineret som: a feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Eliott og Olver (2002) noterer i forhold til denne beskrivelse af håb som et navneord, at det bliver præsenteret som en enhed og på sin vis som eksisterende uafhængigt af individet. På den måde kan håb ses som noget der er derude, som noget man kan opnå eller tabe og håb som et navneord får derfor en a priori eksistens. Såfremt håb allerede eksisterer, får det den betydning at det ikke kan kreeres, men rettere opnås enten i større eller mindre grad. Håb kan således vokse eller øges eller tillige mindskes eller forsvinde. En anden del af håb som et navneord ifølge O'Hara (2013) er, at det skal have et objekt der er 16

17 et håb for- eller om noget. Ifølge O'Hara (2013) bliver håb som et verbum defineret som the act of desiring, of having confidence, of believing or trusting in someone or something. (def. i Webster's Dicionary ifølge (O'Hara 2013:7). O'Hara mener, at det spændende ved at se på håb som et verbum er, at det inddrager et subjekt, at nogen gør håbet. Håb som et navneord lagde vægt på den objektive del af håb, hvor håb som et verbum, lægger vægt på de subjektive dele. Ved verbet håb bliver den handlende dimension mere personlig og det bliver mere op til det enkelte individ at beslutte objektet for ens håb (ibid.). Eliott & Olver (2002) fandt i deres forsøg med cancerpatienter og håb, at de patienter der refererede til håb som et verbum var mindre afhængige af lægernes udtalelser for at bevare håbet. Det bekræfter, at håb som et verbum indebærer en slags motivation eller en energi rettet mod en handling (ibid.). Håb som et navneord og som et verbum indgår i et reciprokt forhold som modellen nedenfor illustrerer. Model 1: Det reciprokke forhold mellem de tre versioner af håb (Eliott & Olver 2002:174). Håb kan således både være et navneord, konceptualiseret som objektivt eksisterende, være et navneord internaliseret af individet (individet besidder håbet) og være et verbum som en handlende tilgang. Disse tre facetter af håb indgår i et reciprokt forhold (ibid.). O'Hara (2013) eksemplificerer Eliott og Olvers (2002) model bl.a. ved en terapisammenhæng, hvor en klient starter i terapi fordi han/hun har mistet håbet. Terapeutens bidrag i forhold til håb kan være at gøre opmærksom på, at håbet er derude og derved hjælpe klienten til at ændre hans/hendes måde at tænke på, så håbet kan vende tilbage. Terapeuten bliver til en, der ved hvor og hvordan man skal lede efter tabt håb (navneord/objektiv). Såfremt håbet findes i 17

18 klienten, bliver terapeutens rolle, at hjælpe klienten til selv-opdagelse af sit håb (navneord/subjektiv). Terapeutens rolle kan også være, at hjælpe klienten til aktivt at håbe, at opmuntre følelser og adfærd der fastholder håbet (verbum/handling/følelse) (ibid.). Denne eksemplificering af O'Hara (2013) samt den reciprokke model af Eliott og Olver (2002) er meget sammenlignelig med Hope Foundation i Canadas definition af terapeutens håb. Håb i terapien Forskere fra Hope Foundation i Canada definerer håb for terapeuten på tre forskellige måder, som er i overensstemmelse med det reciprokke forhold mellem de tre versioner af håb i Model 1: Håb som en tangibel/flytbar størrelse som en person kan give til en anden. Terapeutens rolle bliver da her at give håb til klienten. Håb som en del af en opdagelsesproces. Terapeutens rolle bliver da, at hjælpe klienten til at opdage at der er håb i vedkommendes narrativ. Håb som klienten ikke kan se for sig, men som faktisk er der for at blive opdaget. Håb som en co-konstruktion. Terapeutens rolle bliver her, at skabe håb sammen med klienten. Denne co-konstruktion sker i den terapeutiske samtale og terapeuten genskaber (co-create) håb som er relevant for klienten (O'Hara 2011). Ovenstående belysning af forskellige definitioner på håb, ordets betydninger samt defnitioner på terapeutens rolle i forhold til håb, leder videre til at se på den historiske udvikling håb har været igennem, da dette vil kunne bidrage til forståelse af håb i dag. Håbs historiske udvikling Ønsket med dette afsnit er ikke at gennemføre en udtømmelig historisk gennemgang af de personer der har bidraget til håbsforståelsen i dag, da der er rigtig mange, men vise at der er et vist breddeperspektiv ved håb, som kan fungere som et grundlag for undersøgelsen af, hvordan håb finder indpas i terapien i dag. Dette vil gøres ved at undersøge, hvordan håb er blevet udlagt af nogle af de centrale skikkelser i håbs historie. Overordnet kan man sige, at håb ikke umiddelbart lader sig entydigt definere. Det skyldes bl.a. de mange aktører og interessenter, som har bidraget til den historiske udvikling af forståelsen af håb. Studier af hvad håb er eller hvilen funktion håb har, er ikke ny i de akademiske dicipliner. Håb er blevet diskuteret i det 18

19 gamle Grækenland, af kristne teologer som Aquinas og senere filosoffer som Kant og Kierkegaard. I nyere tid har eksistentielle psykologer som bl.a. Sartre og Marcel fortsat undersøgelsen af håb (Cheavens & Gum 2010; O'Hara 2013). Tilbage i 1950'erne, var fokus i traditionelle eller medicinske modeller indenfor psykoterapien primært på at fjerne håbløshed for personen, da håbløsheden bl.a. sås i forhold til selvmordstanker, hvorfor en reducering af disse tanker sås som relevant fokus i behandlingen (Beck et al. 1974; Cheavens et al. 2006a). Senere har flere psykiatere og psykologer pointeret håbs rolle i forhold til sundhed og well-being (Frankl 1984; Menninger, 1959; Schmale, 1972; Siegal 1986 ifølge Cheavens et al. 2006). Den positive psykologi vandt betydeligt mere indpas i tiden derefter, hvilket gør at håb ses som en positiv forventning om målopnåelse, og fokus er på, hvorledes man aktivt kan forsøge at skabe eller fordre håbefulde tanker og øge personens well-being (Cheavens et al. 2006). I 1991 kom Snyder (Snyder et al. 1991) med hans kognitive model for håb, hvor målopnåelse er i fokus. Hans model adskiller sig fra de tidligere håbsteorier indenfor den positive bølge ved, ikke kun at fokusere på forventninger, men også på motivation og planlægning som han vurderede nødvendigt for at kunne nå målene (ibid; Cheavens et al ). At Snyders model også fokuserede på motivation og planlægning, kan være en af grundene til, at netop hans model har fået så signifikant en plads indenfor håbsteorierne, fordi det gav belæg for handling og for adfærdsinterventioner. Dette vil blive undersøgt nærmere i kapitel IV, når interventioner i forhold til håb diskuteres. Snyder og kolleger (1991) har produceret og udgivet et antal associerede psykometriske test. Disse er blevet brugt i en lang række af undersøgelser senere hen og har derfor haft stor betydning for feltet. Under afsnittet Snyders hope theory kommer jeg nærmere ind på hver af disse andre komponenter. Seligman (2006) en stærk fortaler for udviklingen af en positiv psykologi, men historisk kommer de intellektuelle frø der nu ligger til grund for denne positive opfattelse og fokus, fra en meget mere negativ psykologi. De kritiske første skridt i tænkningen af, hvad der gjorde denne udvikling mulig, var en vurdering og anerkendelse af de negative konsekvenser af den manglende evne til at styre store miljømæssige begivenheder. Det er denne manglende evne, der producerer learned helplessness, som er en modpol til Seligmans begreb indlært optimisme (learned optimism) (ibid.). Måling af håb Herunder vil blot redegøres for de målemetoder der senere refereres til i specialet. Andre som 19

20 Herth Hope Scale og Snyders Hope Scale for børn vil ikke ekspliciteres. Snyders Hope Scale Snyder har lavet Adult Dispositional (trait) Hope Scale (ADHS) (Snyder et al., 1991) og Adult State Hope Scale (ASHS) (Snyder et al., 1996). Begge blev designet til at kunne sige noget om de to kognitive komponenter ved håb, agency og pathway (ibid.). ADSH måler trait håb hos voksne i alderen over 15 år. Det er et selvrapporterings spørgeskema, der indeholder tolv spørgsmål, fire der drejer sig om agency tanker, fire der drejer sig om pathway tanker, og fire spørgsmål som kan betragtes som en slags fyld, hvor personen i disse sprøgsmål indikerer deres grad af enighed (Snyder et al. 1991). Svarene bliver scoret på en otte points Likert skala. Skalaen skaber tre scoringer, en score for håb, der er skabt ved at summere agency og pathway elementer eller to separate scores der måler agency og pathways uafhængigt af hinanden (ibid.). Carver & Scheier (2002) mente, at en ulempe ved ADHS var, at den kun måler på trait hope, hvilket betyder, at den kun måler en persons generelle eller karakteristiske niveau af håb. Håb sås som noget der kunne variere i niveauer afhængigt af særlige omstændigheder (eksempelvis ved at en person med meget håb, kan opleve et lille niveau af håb, hvis de udsættes for mange stressfaktorer) og en metode der kunne måle håbsniveauer under forskellige omstændigheder ville derfor være nyttige. Som et resultat af denne kritik udviklede Snyder og kolleger (1996) ASHS, som måler målorienteret tænkning på et givet tidspunkt eller i en given situation. Denne skala er et seks-punkts selvrapporterings spørgeskema, som er designet til at måle state håb hos voksne. Skalaen har tre agency elementer og tre pathway elementer. Elementerne scores med en 8 points Likert skala og er både lavet til at måle det samlede håb, en agency score og en pathway score (ibid.). Becks Hopelessness Scale Becks Hopelessness Scale (BHS) er et selvrapporterings skema med 20 elementer designet af A. T. Beck og blev lavet til at måle de tre vigtigste aspekter ved håbløshed: følelser om fremtiden, tab af motivation og forventninger. Testen er udviklet til voksne i alderen år. Den måler omfanget af respondenternes negative holdninger eller pessimisme om fremtiden. Det kan bruges som en indikator for selvmordsrisiko for deprimerede mennesker (Beck 1974). 20

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

HANDLING SKABER FORVANDLING

HANDLING SKABER FORVANDLING Karen Filipsen Holdnummer 091 De sundhedsfaglige diplomuddannelser Afgangsprojekt Januar 2011 Samlet antal anslag: 59.638 Vejleder: Pia Jørgensen UCL Lillebælt HANDLING SKABER FORVANDLING Hvordan kan elementer

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen

Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen Udarbejdet af: Vejleder: Bodil Havelund Lykkegaard Marie Ernst Christensen Resumé: Dannelsen af barnets kostvaner i familier med lav socioøkonomisk

Læs mere

Kundeklubber vejen til kundens hjerte?

Kundeklubber vejen til kundens hjerte? Kundeklubber vejen til kundens hjerte? Forfatter: Bjørn Ejersbo Roesen Vejleder: Christian Linnelyst Studium: Cand.ling.merc i engelsk (Interkulturelle markedsstudier) Dato for aflevering: 13-08-2010 Anslag:

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

Arbejdsglæde anno 2011

Arbejdsglæde anno 2011 Arbejdsglæde anno 2011 En undersøgelse af hvordan ledere kan skabe større arbejdsglæde for medarbejdere - herunder en kritisk diskursanalyse af hvordan der tales om arbejdsglæde i danske medier Udarbejdet

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere