DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI"

Transkript

1 DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI KURSUSPROGRAM

2 Indledning U-kurser i klinisk farmakologi / kursusrække : 1. Farmakokinetik og måling af lægemidler / TDM dage 2. Elimination af lægemidler og farmakogenomik dage 3. Farmakoøkonomi dage 4. Farmakodynamik dage 5. Farmakoepidemiologi dage 6. Lægemiddelbivirkninger og forgiftninger dage 7. Lægemiddeludvikling og administrativ farmakologi dage 8. Evidensbaseret farmakoterapi dage 9. Farmakoterapi til risikogrupper dage Tidsmæssig indplacering: Inden for de 72 måneders ansættelse i godkendte stillinger inden for speciallægeuddannelsen. Indlærings- / undervisningsformer samt evalueringsmetode: Generelt henvises til Sundhedsstyrelsens Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi, som kan ses på DSKFs hjemmeside Med mindre variation mellem kurserne anvendes en blanding af katedrale foredrag med indskudt obligatorisk diskussion, gruppearbejde og praktiske øvelser. Vurderingen af den enkelte kursists faglige udbytte af og erhvervede kompetencer efter deltagelse i kurserne integreres i den løbende gennemgang af det samlede uddannelsesforløb med den uddannelsesansvarlige overlæge. Heri vil eksempelvis fremlægning ved afdelingskonferencer, mundtlig og skriftlig besvarelse af problemstillinger i forbindelse med daglige arbejdsopgaver og udfyldning af checklister indgå. Med venlig hilsen Torben Laursen Overlæge, lektor, ph.d., dr.med. Hovedkursusleder Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Tlf.: (fra : ) Fax:

3 Kursus nr. 1 FARMAKOKINETIK OG MÅLING AF LÆGEMIDLER / TDM Tid: Marts / april 2012 København Overlæge, ph.d. Gesche Jürgens / Overlæge, ph.d. Henrik Jørgensen dage At indføre deltagerne i forudsætningerne for en kinetisk analyse af lægemiddelomsætningen samt at gennemgå kompartmentanalyse, kinetisk modelling og non-lineære kinetiske metoder. At opnå kendskab til forskellige medikament-analysemetoders principper, fordele og begrænsninger og til brug af lægemiddelanalyser til terapistyring. Fysiologiske non-kompartmentale metoder (black box analyser). Farmakokinetiske kompartmentale modeller (p.o. & i.v.). Farmakokinetiske modeller ved valg af dosisregime. Eliminationsveje i relation til kinetisk model. Proteinbinding af lægemidler. Metabolitters kinetik. Saturationskinetik. Populationskinetik. Hvordan anvendes kinetikken i lægemiddeludvikling. Teoretisk gennemgang af forskellige lægemiddelanalysemetoders principper, fordele, begrænsninger, fejlfortolkningsmuligheder, specificitet og sensitivitet. Gennemgang af analysevalidering og sikring af analysekvalitet (GLP). Rationale og principper for anvendelse af lægemiddelanalyser til terapistyring.

4 Kursus nr. 2 ELIMINATION AF LÆGEMIDLER OG FARMAKOGENOMIK Tid: November / december 2012 Odense Overlæge, professor, dr.med. Kim Brøsen / Overlæge, ph.d. Per Damkier dage At bibringe deltagerne et alment kendskab til principperne for lægemidlers metabolisme og ekskretion, herunder metoder til kvalitativ og kvantitativ vurdering samt faktorer af betydning for individuelle variationer. At bibringe deltagerne et alment kendskab til betydningen af arvebiologisk forhold for variation i lægemidlers virkninger. Almene principper for lægemidlers oxydation, konjugation og hydrolyse. Cytokrom P450 gen-superfamilien. Stereoselektiv metabolisme. Isozymspecifik metabolisme, modelstoffer, human levermikrosom præparation. In vitro teknikker ved udforskning af lægemiddelmetabolisme. Inhibition og induktion. Individuelle variationer i metabolisme. Genetiske oxidations- og acetylerings-polymorfismer. Almene principper for renal ekskretion af lægemidler. Interaktion ved renal ekskretion. Kvantitativ vurdering af renal ekskretion. Cellulære lægemiddeltransporter. Lægemiddelinteraktioner (inkl. tobak og fødemidler). Det humane genoms betydning for opdagelse, udvikling og anvendelse af lægemidler. Genetisk variation med hensyn til lægemidlers farmakodynamik.

5 Kursus nr. 3 FARMAKOØKONOMI Tid: Januar / februar 2013 Odense Læge Palle Mark Christensen / Ivar Sønbø Kristiansen / Professor Kjeld Møller Pedersen 2 dage At indføre deltagerne i grundlæggende principper for farmakoøkonomiske undersøgelser og at bibringe forudsætninger for at kunne vurdere fagområdets litteratur. Sundhedsøkonomiske grundbegreber. Analyse af nytte og omkostninger. Farmakoøkonomiske undersøgelsestyper. Gennemgang af udvalgte studier. Øvelser i gennemførelse af enkle farmakoøkonomiske analyser.

6 Kursus nr. 4 FARMAKODYNAMIK Tid: Maj 2013 Aarhus Lektor, overlæge, ph.d. Birgitte Brock / Professor, læge, ph.d. Ulf Simonsen 3 dage At give deltagerne en grundig indføring i klinisk relevant receptorfarmakologi, kliniske modeller for effektevaluering og dosisvirkningsundersøgelser. Receptorbegrebet med hensyn til typer - klassifikation - fysiologi - polymorfi - matematisk beskrivelse. Klinisk vurdering af lægemidlers effekter. Betydning af valg af effektparameter for den samlede vurdering af et lægemiddels effekt. Dosis-virkningsmodeller. Praktisk terapistyring af lægemidler anvendt inden for relevante terapiområder. PK-PD-modeller. Bayesian Forecast. Kliniske dosis-tids-virkningsundersøgelser.

7 Kursus nr. 5 FARMAKOEPIDEMIOLOGI Tid: September / oktober 2013 Odense Professor, overlæge, dr.med. Jesper Hallas 3 dage At indføre deltagerne i de væsentligste metoder inden for farmakoepidemiologien. Epidemiologiske grundbegreber. Associationsmål. Kohorte og case-kontrol studier. Andre design. Bias og confounding i farmakoepidemiologiske studier. Anvendelse af registerdata. Metoder til kortlægning af lægemiddelforbrug.

8 Kursus nr. 6 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER OG FORGIFTNINGER Tid: December 2013 København Overlæge, dr.med. Kim Dalhoff / Overlæge, ph.d. Stig Ejdrup Andersen 2 dage At give deltagerne grundigt kendskab til forekomst af lægemiddelbivirkninger. At give kursisterne kendskab til redskaber til håndtering og forebyggelse af lægemiddelbivirkninger. At opnå kendskab til diagnose og behandling af forgiftninger. Etiske og sundhedsøkonomiske aspekter af lægemiddelbivirkninger. Rationel farmakoterapi og optimeret medicinadministration i relation til bivirkninger. Spontan indberetning af lægemiddelbivirkninger versus udenlandske modeller. Kvalitetssikring på lægemiddelområdet (herunder minimering af medicineringsfejl, forbedret dokumentation inden for lægemiddelbehandling). Lægemiddelstyrelsens håndtering af bivirkninger. Lægemidler med særlig risiko for bivirkninger. Forgiftningsdiagnostik. Rationale og principper for anvendelse af lægemiddelanalyser til forgiftningsbehandling. Rationel behandling af lægemiddelforgiftninger. Doping / misbrug. Lægemiddelallergier.

9 Kursus nr. 7 LÆGEMIDDELUDVIKLING OG ADMINISTRATIV FARMAKOLOGI Tid: Marts / april 2014 København Overlæge, ph.d. Steffen Thirstrup / Læge Jens Heisterberg dage At give deltagerne bred viden om udviklingsprocessen for nye lægemidler. At indføre deltagerne i teori og praksis for kliniske undersøgelser, herunder en basal indføring i statistiske metoder til planlægning og analyse af randomiserede kliniske undersøgelser. At gøre kursisterne bekendte med myndighedernes regelsæt herfor, herunder GCP/GLP. At beskrive baggrund, regler og praktiske forhold vedrørende lægemidlers samfunds- og handelsmæssige betydning især med hensyn til nationale forhold. Medicinalkemi og lægemiddeludvikling. Karakterisering af virkningsprofil. Toksikologi og non-klinisk farmakologi. Metabolisme studier i udviklingen af lægemidler. Trial Modelling and Simulation. Den randomiserede kliniske undersøgelse, herunder - regulativer vedrørende kliniske afprøvninger - de kliniske faser (fase I-III undersøgelser, planlægning og fortolkning) - etiske aspekter (samarbejde mellem industri, hospitalsvæsen og universiteter) Regulatoriske/legale aspekter: EMEA, FDA og ICH. GCP/GLP retningslinier, WHO, EU-direktiver. Lægemiddeløkonomi: Sundhedsøkonomiske overvejelser ved lægemiddeludvikling, medicintilskudsregler. Lægemiddelloven, registreringsbestemmelser, udleveringscirkulæret, regler for lægemiddelnavne. Opbygning af Lægemiddelstyrelsen. Ansvars- og erstatningsforhold. Apotekervæsenet, lægemiddelkomitéer, lægemiddelinformation, reklameregler. Uddannelse i lægemiddellære for forskellige faggrupper.

10 Kursus nr. 8 EVIDENSBASERET FARMAKOTERAPI Tid: September / oktober 2014 Aarhus Lektor, overlæge Lars Peter Nielsen / Lektor, overlæge, ph.d. Birgitte Brock / Lektor, ph.d., dr.med. Torben Laursen 3 dage At indføre deltagerne i aktuelle problemstillinger vedrørende den mest almindelige farmakoterapi under speciel hensyntagen til relationen mellem praksis og videnskabelige undersøgelser (Evidence Based behandling). Hvad er rationel farmakoterapi? Hvad gør vi, når vi mangler klinisk kontrollerede undersøgelser? Overensstemmelse mellem videnbaseret terapi og almindelig ordinationspraksis. Er nyere terapi bedre end gammel? Hvilke tiltag kan optimere den rationelle farmakoterapi? Hvordan kan sundhedsprofessionelles adfærd i relation til medicinering påvirkes? Pædagogiske metoder til adfærdsændring. Aktuelle farmakoterapeutiske områder vil blive gennemgået med henblik på evidensbaseret terapi. Hvor stor effekt kræves (herunder statistisk versus klinisk signifikans, økonomi). Efficacy versus efficiency.

11 Kursus nr. 9 FARMAKOTERAPI TIL RISIKOGRUPPER Tid: December 2014 København Overlæge, dr.med. Kim Dalhoff / Læge Thalia Blicher 3 dage At indføre deltagerne i aktuelle problemstillinger vedrørende farmakoterapi ved specielle risici, f.eks. børn, ældre, graviditet, amning, organsvigt, kritisk sygdom, under hensyntagen til relationen mellem praksis og videnskabelige undersøgelser (Evidence Based behandling). Risikogrupper, andre krav til dokumentation. Lægemiddeldosering ved nyreinsufficiens. Farmakoterapi ved leversygdom, herunder leversvigt. Valg af lægemidler og dosering ved behandling af henholdsvis børn og ældre. Anvendelse af lægemidler ved graviditet og amning. Lægemiddelrelaterede problemstillinger i forbindelse med behandling af kritisk syge patienter, herunder ved multiorgansvigt. Polyfarmaci - ofte til risikogrupper. Bariatri

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud Betænkning nr. 1444 Maj 2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT OG SUNDHED 17. juni 2008 Opdateret 12-05-2011 Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere