Vital Horsens Center for Sundhed og Rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vital Horsens Center for Sundhed og Rehabilitering"

Transkript

1 VOKSEN OG SUNDHED Direktør Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: Dato: 23. sep KL-Emnenr.: A21 Sagsnr.: Initialer:KH/ MSJ Vital Horsens Center for Sundhed og Rehabilitering

2 I. Indledning Horsens Kommune har siden 2007 arbejdet med sundhedsfremme - et mindset/tanke-gang, hvor der er stor fokus på mestring og egenomsorg. Idegrundlag er at fremme en selvstændigt og aktivt liv hos borgere og dermed understøtte høj livskvalitet for grupper af borger, der kan have begrænsninger i form af dårligt helbred og kroniske lidelser, funktionstab og dårlig mobilitet. Dette giver begrænsninger i forhold til at kunne klare en almindelig hverdag og indgå i fællesskab og kontakt med andre. Mindset er udrullet i hele organisationen via ledelsens fokus herpå. Der er arbejdet med fælles sprog og med teori og metodetilgang ud fra fælles reference på tværs af de 3 Sundhedscentre og på tværs af faggrupperne. Sundhedsfremme og mestring er tænkt ind i alle typer af opgaveløsning lige fra træning til specialiseret pleje på demensområdet. 1 Fra midten af 2011 er der igangsat et kompetenceudviklingsforløb med fokus på mestring. Kompetenceudviklingen omfatter samtlige social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Rehabilitering og træningstilbud til borgere, har en helt centralt placering i udrulning af dette mindset. I Voksen og Sundhed har det fundet sted i form af målrettede tiltag i forhold til kronikere, genoptræning efter indlæggelse, hjemmetræning, døgngenoptræning samt Direktør i eget liv. Der er fokus på mestring af eget liv. Hvad der holder mennesker raske og sunde, og ikke hvad der gør os syge og usunde. Borgernes interesse, for egne ressourcer og muligheder, støttes og opmuntres dels af det sundhedsfaglige personale i Kommunen, men også i samspil med civilsamfundet (pårørende, frivillige og foreninger). Det sidste kommer blandt andet til udtryk i projekt Seniorfitness, hvor borgere med kroniske lidelser, der har afsluttet et kursusforløb i Det kommunale Sundhedsteam, kan fortsætte deres træning i DGI-regi. Baggrund Det opleves i dag, at det er svært at få et samlet overblik over Horsens Kommunes tilbud og aktiviteter på trænings- og rehabiliteringsområdet. Dette skyldes blandt andet, at der efter kommunalreformen er sket en række knopskydninger på nogle indsatser samtidig med at kommunen igennem det nære sundhedsvæsen får ansvaret for nye opgaver. Det betyder, at det kan være svært for borgerne og kommunens samarbejdspartnere at orientere sig i området. Endvidere er det svært at styre, koordinere, udvikle området, på grund af at ledelsen af området ikke er placeret entydigt, og man får derfor ikke et tilstrækkeligt udbytte af indsatsen og beslutningsprocessen er ofte for lang. Ved at samle indsats og kompetencerne under 1 leder og ved at få skabt en større gennemsigtighed på området er målet, at kommunen er bedre rustet til at løse opgaverne, herunder også at skabe mere for færre. II. Gevinster ved ændringen i mindset til dato. Økonomi Nedenstående figur viser, at mens antallet af 65+ årige er vokset med 19 % er udgifterne faldet med 6 % - i perioden Hvis udgiftsudviklingen i stedet havde fulgt befolkningsudviklingen skulle budget alt andet lige opskrives med ca. 106 mio. kr. Den positive udvikling i udgifterne 1 Sundhed og Omsorg har taget et fælles afsæt i Antonovskys teorier med henvisning til bogen: Sundhedsfremme i hverdagen få mennesker du møder til at vokse.

3 skyldes bl.a. en stigende sundhedstilstand hos ældre, bedre boligforhold mv. Men også den styrkede indsats og fokus på sundhedsfremme og mestring. Indeksgraf over udviklingen i antal 65+ årige og udgifterne til denne gruppe Udgifter 65+ årige 65+ årige årige årige 90+ årige Grafforklaring Regnskabsår 2007 er indeks 100 Som det fremgår af nedenstående tabel er antallet af sengedage til færdigbehandlede reduceret markant siden Dette skyldes blandt andet den forbedrede kommunikation mellem hospitalet og Kommune om udskrivningen af de færdigbehandlede patienter. Der er iværksat et projekt med kommunale udskrivningskoordinatorer på sygehuset, som løber hele Endvidere har der været et øget fokus på brugen af Horsens Kommunes egne midlertidige plejepladser. Antal sengedage færdigbehandlede, Horsens Kommune * år år år år år antal i alt takst kr i alt Kilde: e-sundhed, *Pr. 31. juli 2011 Effekt i forhold til forbedret funktion Kronikerindsats Det Kommunale Sundhedsteam tilbyder kurser for borgere i Horsens Kommune med hjertekarsygdom (blodprop i hjertet eller ustabil hjertekrampe), KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) i mild til moderat grad, type II diabetes og kræft. Kurserne har til formål gennem teori og praksis at give borgeren viden og færdigheder til at mestre et godt liv med en kronisk sygdom. I kurserne indgår kostundervisning, fysisk træning og sundhedsfaglig vejledning. Deltagerne oplever et fysisk udbytte af træningen. Dette understøttes af de test, der foretages før, under og efter kurserne. De fleste deltagere har foretaget ændringer i deres hverdag, efter deltagelse i netværksgrupper, i form af mere fysisk aktivitet og kostændringer. Deltagerne motiverer hinanden under

4 træningen. Udover et fysisk udbytte, oplever deltagerne også et socialt udbytte. De oplever en tryghed i, at træne med nogen med den samme diagnose. Hvert borgerforløb monitoreres i forhold til sundhedstilstand, herunder selvoplevet sundhedstilstand. For de borgere, der er i kontakt med hjemmeplejen udbygges monitorering med måling af effekt i forhold til nedsættelse af forbrug af hjemmepleje (visitation før og efter indsats). Effekt i forhold til forbedret funktion Direktør i eget liv Indsatsen er rettet mod borgere, der modtager hjemmehjælp. Det er målet, at de borgere, der deltager i projektet, formår at (gen-) opbygge funktionsevne til at varetage de hverdagsaktiviteter, som de er visiteret hjælp til. Af de 107 borgere som har trænet med en terapeut i eget hjem, deltager de 92 nu mere aktivt. De udfører flere ting selv, og får hjælp/støtte til det, de ikke selv kan. Af de 92 har de 51 brug for støtte i mindre omfang end tidligere. De 41 har brug for støtte i samme omfang. Støtten er for begge grupper dog en anden end tidligere. Terapeuternes, plejepersonalets og de assisterende områdelederes oplevelse af, at der er sket en forandring i disse borgeres aktivitetsniveau, bakkes op af de statistiske data fra CSC Omsorgssystemet. Indsatsen udbygges til også at omfatte borgere der ansøger om praktisk hjælp og pleje. Monitorering af indsatsen sker ved måling af effekt i forhold til nedsættelse af forbrug af hjemmepleje (visitation før og efter indsats). Indsatsen har gjort at budgettet på området er reduceret med 5 mio. kr. Effekt i forhold til forbedret funktion døgnrehabilitering Døgnrehabiliteringsindsatsen foregår ved gennemsnitlig 2 måneders træningsophold på Lindhøj Træningscenter. Det enkelte borgerforløb monitoreres ved terapeutiske test. For de borgere, der er i kontakt med hjemmeplejen udbygges monitorering med måling af effekt i forhold til nedsættelse af forbrug af hjemmepleje (visitation før og efter indsats). Hvert borgerforløb monitoreres i forhold til sundhedstilstand, herunder selvoplevet sundhedstilstand. Erfaringerne viser at indsatserne virker. Dette registrere endnu ikke systematisk, men dette vil ske fremadrettet. Tilfredshed Horsens Kommunes øgede fokus på sundhedsfremme gennem mestring og egenomsorg har været en succes hos borgerne. Dette afspejles blandt andet i en brugertilfredshedsundersøgelse, gennemført i 2010 blandt alle hjemmehjælps-modtagere over 67 år og alle beboere i plejeboliger i Horsens Kommune. Begge undersøgelser viser en meget høj tilfredshedsgrad. 2 Blandt hjemmehjælpsmodtagerne har 84 % (1578 personer) svaret, at de enten er "meget tilfredse" eller tilfredse med hjemmehjælpen. Den store tilfredshed kan genfindes hos Horsens Kommunes plejehjemsbeboere. Samme undersøgelse viser nemlig, at 87 % af kommunens plejehjemsbeboere er meget tilfredse eller tilfredse med Horsens Kommunes plejeboliger. I 2008 blev der lavet en brugertilfredshedsundersøgelse på Lindehøj Træningscenter. Undersøgelsen tog udgangspunkt i et spørgeskema, som blev udleveret til alle brugerne af den ambulante træning på Lindehøj Træningscenter. Brugertilfredshedsundersøgelsen på Lindehøj Træningscenter viste, at brugerne generelt er meget tilfredse med tilbuddet, hvilket blandt andet ses ud fra følgende resultater: 2 Undersøgelsen er gennemført af konsulentfirmaet Deloittte, som en totalundersøgelse blandt alle modtagere af hjemmehjælp over 67 år og alle beboere i kommunens plejeboliger. Undersøgelsen er en del af Kvalitetsreformen. Man kan læse mere om undersøgelsen på Her er der også mulighed for at se resultaterne fra de øvrige deltagerkommuner og sammenligninger mellem kommunerne.

5 155 borgere (88 %) er meget tilfredse eller tilfredse med informationen om genoptræningstilbuddet 157 borgere (89 %) er meget tilfredse eller tilfredse med indkaldelsen til træning 173 borgere (99 %) er meget tilfredse eller tilfredse med personalet 132 borgere (75 %) er meget tilfredse eller tilfredse med ventetiden til genoptræningen 167 borgere (94 %) er meget tilfredse eller tilfredse med træningstilbuddet 159 borgere (91 %) er meget tilfredse eller tilfredse med træningsfaciliteterne 152 borgere (86 %) er meget tilfredse eller tilfredse med det opnåede resultat af genoptræningen Serviceniveau. Horsens Kommune har i samme periode valg at fastholde serviceniveau i forhold til borger med størst behov for vedvarende pleje og støtte. Der er reduceret i omkostninger på disse områder via optimering i administration, ledel- se og ved produktionsforbedringer - herunder er der også sket reduktion i personalet. Der er fra 1. halvår 2007 til 1. halvår 2011 sket en reduktion i antal borgere der modta- ger personlig pleje - fra borgere til borger, hvilket svarer til et fald på 3,8 %. Den gennemsnitlige leverede tid af personlig pleje pr borger er uændret - ca. 105 ti- mer pr. halvår. Der er i samme periode ikke sket nogen synderlige ændringer vedr. leve- ring af praktisk hjælp. For at kunne udvikle og sikre mere og flere aktiviteter og samvær inddrages frivillige nu i større omfang på området. Inddragelse af frivillige /medborgerskab. Ændring i mindset har ligeledes styrket borgerinddragelse og inddragelse af frivillige. Udvalget for Sundhed og Socialservice har et mål for perioden om, at der tilknyttes mindst en frivillig for hver to beboere i ældre- og plejecentrene. Dette måltal er samlet set på centrene indfriet. Der er imidlertid store lokale forskelle mellem centrene og deres kultur på frivillighedsområdet. Konklusion Der har igennem de senere år været en gevinst på bundlinjen. Den kommer blandt andet ved, at borgerne bliver sundere, men også ved at de initiativer der er igangsat bidrager positivt til udviklingen, og det mindset som medarbejderne arbejder ud fra. Det er ikke muligt at måle præcis hvor og hvor meget disse initiativer påvirker økonomien, men der sker en positiv ændring. Udover at dette har indvirkning på udgifterne på området, så er der også en række afled- te effekter bl.a. i KRAM projektet, hvor der var været fokus på, hvordan forbedret sundhed har en positiv indflydelse på mulighederne for at komme i uddannelse og be- skæftigelse.

6 III. Pejlemærker Horsens Kommune vil være kendt for at have ét synligt Vital Horsens. Center for Sundhed og Træning, med et klart image, høj kvalitet, samarbejde og gode resultater. Med afsæt i gode tiltag og erfaringer er målet at styrke området. Dette vil ske med udgangspunkt i følgende 5 pejlemærker: Pejlemærke 1: Borgerne Horsens Kommune vil være kendt for, at borgerne oplever helhed, resultater, respekt og kvalitet op til, under og efter trænings- og rehabiliteringsforløb. Det betyder, at der fokuseres på borgernes muligheder og ressourcer, samt støttes til at opnå størst mulig selvstændighed i hverdagen. Pejlemærke 2: Samfundet Horsens Kommune vil være kendt for sine dokumenterede programmer som sikrer, at trænings- og rehabiliteringsområdet, i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, producerer de rigtige tilbud, til de rigtige borgere, på det rigtige tidspunkt, til den bedst mulige pris, og dermed reducerer sundhedsudgifterne. Pejlemærke 3: Eksterne samarbejdspartnere Horsens Kommune vil blandt eksterne samarbejdspartnere være kendt for at fremme sundhed og forebyggelse, et progressivt trænings- og rehabilieringsområde, samt velfungerende samarbejde. Pejlemærke 4: Medarbejderne Horsens Kommune vil være kendt for kompetente og engagerede medarbejdere, som i fællesskab leverer høj kvalitet og gode resultater. Pejlemærke 5: IT og velfærdsteknologi Horsens Kommune vil være kendt for fyldestgørende og rettidig dokumentation af effekt og indsatser, ledelsesinformation og beslutningsgrundlag. Herunder være kendt for at udnytte IT og velfærdsteknologiske muligheder til at optimere processer og arbejdsgange.

7 V. Vital Horsens Center for Sundhed og Træning Mission Missionen for Center for Sundhed og træning er todelt. 1. Dels er Centeret indgangen til Kommunen med henblik på at vurdere nye borgere, som søger hjælp til pleje, praktisk hjælp og træning. For hver borger skal der laves en plan for, hvordan borgeren bedst muligt kan understøttes i at fastholde størst mulig egenmestring, der øger borgerens aktive deltagelse i samfundsliv eller hverdagsliv samt størst mulig uafhængighed af vedvarende støtte. 2. Dels at revurdere de borgere der allerede modtager hjælp, pleje eller træning, i forhold til hvilke initiativer, der kan igangsættes i forhold til at øge borgerens egenomsorg og mestring. Missionen er således, at fokus hele tiden fastholdes på at understøtte og optimere borgerens egenomsorg og egenmestring. Målgruppen Målgruppen er alle borger over 18 år med behov for at modtage trænings- eller rehabili- teringstilbud. Endvidere alle borgere der bliver udskrevet fra sygehus med genoptræningsplan uanset om de samtidig eller efterfølgende skal have støtte fra sundhed og Omsorg i øvrigt eller HPS området (Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte). Finansiering Etablering vil ske inden for den nuværende budgetramme i Voksen og Sundhed. Ideen i Center tanken. Vi kommer til borgerne og ikke omvendt! Centret vil i prioriteret rækkefølge finde sted som: 1. Hjemmetræning i borgerens eget hjem 2. Træning i nærmiljøet. Kan være på de decentrale enheder i Sundhedscentrene, i lokale træningsfaciliteter eller fitnesscentre, i naturen, i foreninger, i boligområder m.m. 3. Specialiseret dag- eller døgngenoptræning i bydækkende tilbud. Organisering af indsatsen Strategien udmøntes ved at samle indsatserne i Vital Horsens. Center for Sundhed og Træning under 1 ledelse. I startfasen organiseres indsatsen som en del af Sundhedscenter Ceres. Efterfølgende bliver Vital Horsens. Center for Sundhed og Træning et selvstændigt sundhedscenter på samme organisatoriske niveau som de tre øvrige sundhedscentre. Formålet er at styrke og intensivere mestrings-tankegangen og herved sikre og fremme: At de rigtige tilbud tilbydes de rigtige borgere på det rigtige tidspunkt. Hurtig indsats uden ventetid Kortere programmer, der fremmer mestring og selvstændighed Udvikle patientskole/uddannelse til egenmestring Fremme rehabilitering og træning til kronikere, borger med funktionstab, herunder også ældre inden de for behov for praktisk hjælp og pleje (forebyggende hjemmebesøg) Inddrage civilsamfund borgere, pårørende og frivillige i et aktivt samspil med kommunale aktører omkring den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

8 Udvikle nye former for træning via nye teknologi, der fremme mestring og træning i eget hjem I et organisatorisk perspektiv er formålet at. Skabe synlighed, gennemsigtighed og lette adgangen til kommunen for brugere og samarbejdspartnere (henvisere, praktiserende læger og sygehuse) der kan højne samarbejdet på tværs Styrke ledelsen én leder der fremmer tværgående og helhedsorienteret tilgang, samt optimerer på tværs af nuværende fagområder At medarbejderne indgår i et fleksibelt samspil med ledere og kolleger om at optimere anvendelsen af alle medarbejderressourcer. Styrke kompetencer, resultater og effekten af indsatsen Større fokus på at kunne dokumentere produktivitet og effekt. Etablere Sundhedsskole rettet mod medarbejderne og arbejdet med sundhedsfremme og egenmestring. Sundhedscenter Lindehøj Sundhedscenter Ceres Center for Sundhed og Rehabilitering Sundhedscenter Søndergården I Vital Horsens. Center for Sundhed og Træning vil indgå følgende indsatser: Rehabiliteringsteam - Aktivering, træning og støtte o Træning (Serviceloven) o Træning i lokalmiljøet o Hjemmetræning o Direktør i eget liv o Træning (Sundhedsloven) o Træning i lokalmiljøet o Hjemmetræning Rehabilitering kroniker (Det kommunale Sundhedsteam)

9 Rehabilitering senhjerneskade Forebyggende hjemmebesøg Akutpladser + Rask igen i eget hjem Døgnrehabilitering (Lindehøj Træningscenter) Dagrehabilitering (Lindehøj Træningscenter + Dagcenter +Vesterled) Lokaler Hjemmetræning i eget hjem Træning i 1oka1mi1jøet: Ceres Træningscenter, Nørretorv 1-3, Horsens Præsthøjgården Træningscenter, Ternevej 66, Horsens Vesterled Træningscenter, Vesterled 1, Brædstrup Lindehøj Træningscenter, Langmarksvej 85, Horsens Specialiseret træning. Kommunedækkende aktivitet: Dag og Døgngenoptræning : Langmarksvej 85, Horsens Akademi for Specialundervisning (ASV), Nørrebrogade 38, Horsens I øvrigt vil træningen foregå i de lokale områder og tilbud, hvor borgeren befinder sig. Medarbejdere Der er på nuværende tidspunkt ca. 91 medarbejdere der arbejder med rehabilitering og træning. Det er hovedsageligt fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og hjemmehjælpere. Nøglesamarbejdspartnere Kommunale ASV Jobcenteret Center for job og afklaring Sygedagpengeafdelingen Myndighedsafdelingen Sund By Civilsamfundet Foreninger fx DGI Frivillige

10 Motionsvenner Øvrige Praktiserende læger Hospitalsenheden Horsens Specialister Gennemførelse af den organisatoriske ændring Tidsforløb Fase Periode Handling Beslutningsfase Efteråret 2011 Skitsere det nye center Orientering og drøftelse i Medudvalg (Sundhed og Omsorg + Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte) Politisk vedtagelse af strategi, rammer og principper (SS, ØK og BY) Forberedelsesfase 1.januar marts 2012 Afklare snitflader til myndighed og drøftelser om fremskudt visitation Afklare snitflade og samarbejde med andre aktører Plan for ledelsesinfo og monitorering Økonomisk analyse af området - synliggørelse af tilbuddenes pris Forberede opstart i forhold til borgerne 10

11 Implementeringsfase 1. april december 2013 Opstart borgere Analyse af organisering Forberede fremtidig struktur Igangsætte systematisk monitorering Udarbejde og revidere kvalitetsstandarder Inddrage, udvikle og bruge velfærdsteknologi, telemedicin, interaktiv træning mm. Hvor det er relevant. Forankring og udvikling 1. januar 2014 Formalisering af organisation - Center for Sundhed og Rehabilitering bliver det "4. sundhedscenter" 11

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Det nære sundhedsvæsen v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Demografiske udvikling Fra land til by Flere ældre og færre erhvervsaktive Udviklingen i sundhedsvæsnet

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 velfaerdogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr:00.30.10-S00-1-15 Dato: 12. maj 2015 Indkomne høringssvar

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Samtidig skal sundhedscenteret hjælpe patienten til en bedre forståelse af den proces, man som kræftpatient gennemgår.

Samtidig skal sundhedscenteret hjælpe patienten til en bedre forståelse af den proces, man som kræftpatient gennemgår. Sundhedsforvaltningen Sundhedsstaben NOTAT 9. februar 2006 Sagsnr.: 294591 Dok.nr.: 1765613 Bilag 3 Sundhedscenter for kræftpatienter (under etablering) Flere og flere kræftpatienter overlever deres sygdom.

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Multisygdom. Tilbud, muligheder og Udfordringer Set fra et kommunalt perspektiv

Multisygdom. Tilbud, muligheder og Udfordringer Set fra et kommunalt perspektiv Multisygdom Tilbud, muligheder og Udfordringer Set fra et kommunalt perspektiv Lene Jensen, Sundhedschef Randers Kommune Multisygdom - september 2011-1 Jordemodercenter Blodprøvetagning Donortapning Mammografi

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015

Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015 Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015 Sundhed i det nære I Horsens Kommune har der været tænkt sundhed ind i det nære igennem 20 år Det er der hvor børn, unge og borgere lever hverdagslivet,

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Tilbudsoversigt. Ældreområdet

Tilbudsoversigt. Ældreområdet soversigt Ældreområdet Forord Det er Byrådets ønske, at alle ældre og personer med handicap skal støttes bedst muligt til at leve et godt og aktivt liv. Støtten skal kunne ydes døgnet rundt afhængig af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Strategi. for. Trænings- og Rehabiliteringsområdet

Strategi. for. Trænings- og Rehabiliteringsområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Ulla Hjorth Sagsnr. 29.21.00-P05-1-15 Dato: 17-12-2015 NOTAT Strategi for Trænings- og Rehabiliteringsområdet 2016 2019 Sammenhæng Evidens

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Guide til PowerPointpræsentationer

Guide til PowerPointpræsentationer Omsorg i MSO Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Oplæg Temadrøftelse om Omsorgspolitikken Sundhed og Omsorgsudvalget Den 12. januar 2015 Omsorgspolitikken Omsorgspolitikken er vedtaget af Byrådet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015 Indsatsens kaldenavn: Øget bevilling til kørsel til aktivitetstilbud Indsatsen vedrører: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Under titel: Styrke rehabiliteringsindsatsen, styrke genoptræningsindsatsen

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13

Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13 Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13 Baggrunden Fredericia Kommunes sundhedspolitik Sundhed med alle KLs udspil om det nære sundhedsvæsen Den ændrede sygehusstruktur (Flytningen

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Vision for Center for Sundhed i Holstebro:

Vision for Center for Sundhed i Holstebro: Center for Sundhed i Holstebro: Center for Sundhed skal præges af nytænkning og mønsterbrydning for at forbedre sammenhænge i forløb for alle. Med Center for Sundhed vil Region Midtjylland, Holstebro Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING Fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering:

Læs mere

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Temaet for ansøgningen er at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning med borgeren i fokus Deltagende kommuner i ansøgning om frikommunenetværket

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

TeleCare Nord Resultater og erfaringer

TeleCare Nord Resultater og erfaringer TeleCare Nord Resultater og erfaringer Hvorfor Global udfordring med øget antal kronikere Pilot og forskningsprojekter viste potentiale Kronisk sygdom udgør en stor og stigende del af sundhedsbudgettet

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere