LOKALPLAN NR for et boligområde på Klostergårdens jorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder"

Transkript

1 Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan

2 Indhold Lokalplan nr for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område 3 Områdets anvendelse 4 Udstykninger 5 Vej-, sti-, parkerings- og renovationsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 9 Ledningsanlæg 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 11 Grundejerforening Lokalplanens kortbilag: Kortbilag 1: Områdeafgrænsning Kortbilag 2: Udstykningsplan Kortbilag 3: Illustrationsplan Tillæg nr. 10 til Kommuneplan august 2004 Udarbejdet af LAND & PLAN, Rådgivende landinspektører og planlæggere A/S, i samarbejde med Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning.

3 Indledning Lokalplanområdet Lokalplan nr omfatter 2. etape af et større byudviklingsområde på Klostergårdens jorder. Området er afgrænset mod nord og vest af Klosterskoven, mod syd af det åben-lave boligområde Klosterhøjen og mod øst af et kommende offentligt grønt område, som vil blive udlagt i forbindelse med senere lokalplanlægning. Lokalplanområdet omfatter et areal på i alt 8,5 ha, som er beliggende i byzone. Lokalplanområdet henligger som et kuperet landbrugsområde. Lokalplanområdet er pålagt en skovbyggelinie, som reduceres i forbindelse med lokalplanens gennemførelse. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet opdeles i et område I, der udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, et område II, der udlægges til offentligt friareal og et område III, der udlægges til offentlig vej med mulighed for cykelsti. Opdelingen fremgår af kortbilag 1. Lokalplanområdet vejbetjenes af Lupinvej. Lupinvej forlænges mod nord indenfor lokalplanområdet langs områdets vestlige afgrænsning (område III). Indenfor lokalplanens område I, der udlægges til boligbebyggelse, må der opføres maksimalt 70 boliger. Desuden må der opføres fællesanlæg, som for eksempel fælleshus og lignende. Område I opdeles i to boligområder, der benævnes delområde 1F og 1G. Opdelingen fremgår af kortbilag 2. Begge de nye boligområder vejbetjenes af forlængelsen af Lupinvej. På en illustrationsplan er vist en bebyggelsesplan for delområde 1F og 1G. Illustrationsplanen fremgår af kortbilag 3. Illustrationsplanen rummer i alt 66 boliger med 2 fælleshuse, fordelt med 30 boliger og 1 fælleshus i delområde 1F og 36 boliger og 1 fælleshus i delområde 1G. Delområde 1F udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i ét plan disponeret i stokke. Indenfor området opføres et fælleshus til brug for områdets boliger. Delområde 1G udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i ét plan disponeret omkring 2 vænger. Indenfor området opføres et fælleshus til brug for områdets boliger. Det offentlige friareal, benævnt område II, har mod nord og vest sammenhæng med Klosterskoven og mod øst sammenhæng med de i kommuneplanen udlagte offentlige grønne områder. Friarealet er bundet sammen af et stisystem, der giver adgang til Klosterskoven mod vest og de nævnte offentlige grønne områder mod øst. Det offentlige friareals samlede størrelse udgør ca. 3,2 ha. 2

4 Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanen ligger indenfor det område, der i Kommuneplan er benævnt område 1.6B7 og indenfor en del af områderne 1.6B6 og 1.6F4. Lokalplanens område er beliggende i byzone. For områderne 1.6B7 og 1.6B6 er fastlagt følgende rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Anvendelse: Boligområde: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg. Offentlige formål og private erhverv, der efter Byrådets skøn kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. a), b) og c) Vej. Bebyggelsens art: Tæt/lav bebyggelse og etagebebyggelse. Bebyggelsens omfang og placering: Maks. bebyggelsesprocent for hver enkelt område under ét: 35. Etageantal og højde: Maks. 2½ etage. Friarealer: Mindst 20% af området skal anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter, fælles for området. Trafikforhold: Der er planlagt vejforbindelse a), b) og c) gennem området samt fartdæmpende foranstaltninger på a), b) og c). Der er planlagt cykelsti gennem området. Andet: Området skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Udstykning og bebyggelse skal ske i overensstemmelse med en af Byrådet godkendt bebyggelsesplan. For område 1.6F4 er fastlagt følgende rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Anvendelse: Fritidsområde/grønt område: Fritidsformål (offentligt grønt område). a), b) og c) Vej. Bebyggelsens omfang og placering: Området friholdes for bebyggelse. Friarealer: Dele af området tilplantes. Vådområder skal indgå i områdets natur. 3

5 4.9 L1 1.6 F2 1.6 B7 c a 1.6 F4 1.6 F1 1.6 B5 b 1.6 B6 1.6 B8 1.6 F3 1.6 B2 1.6 B9 1.6 B3 1.6 E2 5 B4 1.5 B3 Kommuneplanens rammegrænser 1.5 B2 Område for Lokalplan nr Overføres til byzone Kommuneplan Mål: 1: E1 Ophavsret og copyright til teknisk grundkort tilhører Kalundborg Kommune Ophavsret og copyright til matrikelkort tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen

6 Trafikforhold: Der er planlagt vejforbindelse a), b) og c) gennem området samt fartdæmpende foranstaltninger på a), b) og c). Der er planlagt cykelsti gennem området. Der planlægges gang-, cykel- og ridestier gennem området. Kommuneplanens generelle rammebestemmelser Herudover er der i kommuneplanens generelle rammebestemmelser fastsat, at hvor intet andet er nævnt, skal der ved nybyggeri eller ændret anvendelse af en ejendom etableres parkeringspladser i henhold til kravene i kommunens parkeringsfond således: Fritliggende parcelhuse: 2 parkeringspladser pr. hus. Rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse og lignende: 1½ parkeringsplads pr. hus/lejlighed. Pladserne kan anlægges på fælles parkeringsplads. Ved etablering af fælles parkeringsplads skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. hus/lejlighed samt udlægges areal til ½ parkeringsplads pr. hus/lejlighed. Lejligheder i etageejendomme samt i to- eller flerfamilieejendomme: 1 parkeringsplads pr. lejlighed. Pladserne kan anlægges på fælles parkeringsplads. Kommuneplantillæg Trafikstøj Miljøforhold Kystnærhedszonen Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan , bortset fra at der i lokalplanen er fastlagt en områdeafgrænsning, der er ændret i forhold til afgrænsningen af områderne 1.6B6, 1.6B7 og 1.6F4 i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 10 til Kommuneplan , der justerer områdeafgrænsningen. Der er ikke veje, der påfører de planlagte boligområder større støjbelastning end 55dB(A). Lokalplanområdet har hidtil primært været anvendt til landbrugsformål. Der er ikke, jf. jordforureningsloven, registreret jordforurening i området. Ved gennemgang af kommunens journalsystem og databaser er der ikke kendskab til verserende miljøsager. Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen, fastsat i henhold til planloven. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Ifølge planloven skal der for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 km fra nærmeste kyststrækninger (Kalundborg Havn), og indgår ikke i den kystnære del af Kalundborgs byzone. Det er vurderingen, at lokalplanområdets bebyggelse ikke vil påvirke kysten visuelt. 4

7 Spildevand Varmeforsyning Vandforsyning Ledningsanlæg Skovbyggelinie Fortidsminder Servitutter Lokalplanområdet er beliggende inden for spildevandsplanens område. Spildevandet ledes til Centralrenseanlægget. Afløbssystemer udføres som seperatsystem. Lokalplanområdet er beliggende inden for det kollektive varmeforsyningsområde for fjernvarme. Det betyder, at bebyggelsen har tilslutningspligt til Kalundborg Kommunale Varmeforsyning. Vandforsyningen af lokalplanområdet vil finde sted fra Kalundborg Kommunale Vandforsyning. Inden for lokalplanområdet ligger flere drænledninger. Vest og nord for lokalplanområdet er Klosterskoven beliggende. Klosterskoven er beliggende på matr. nr. 1-ge, Ladegården, Kalundborg jorder. Omkring Klosterskoven er der pålagt en skovbyggelinie i henhold til naturbeskyttelsesloven, hvilket betyder, at hele lokalplanområdet hidtil har været omfattet af skovbyggelinien. Skov- og Naturstyrelsen har i henhold til naturbeskyttelseslovens 69 godkendt en reduktion af skovbyggelinien inden for lokalplanområdet til 25 m fra Klosterskoven. På denne baggrund er der i lokalplanen fastsat bestemmelse om, at al bebyggelse skal holdes i en afstand af mindst 25 m fra Klosterskoven. Der er ikke fortidsminder, der har betydning for bebyggelse af arealet. Indenfor området er tinglyst følgende servitutter: 1. Dokument om forsynings/afløbsledninger m.v. Lyst den 16. juli Dokument om forsynings/afløbsledninger m.v. Lyst den 26. juli Servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, bortfalder med den endelige vedtagelse af lokalplanen. 5

8 Kalundborg Kommune Lokalplan nr for et boligområde på Klostergårdens jorder Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Et areal, der er udlagt til offentligt formål, kan af ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kræves overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 6

9 Kalundborg Kommune Lokalplan nr for et boligområde på Klostergårdens jorder I henhold til Lov om planlægning (Lov nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at give mulighed for etablering af et boligområde, hvor der kan opføres tæt-lav bebyggelse i ét plan, at der anlægges en ny vej i forlængelse af Lupinvej med samme bredde, at der udlægges et offentligt friareal mellem den nye bebyggelse og boligområdet Klosterhøjen syd for lokalplanområdet, og at skabe et boligområde, hvor der er lagt vægt på kvaliteten i arkitekturen og materialevalget og som er smukt indpasset i landskabet. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende matr. nr.: Del af 1-gf, Ladegården, Kalundborg jorder, samt alle parceller, der efter den 12. marts 2004 udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanens område er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanens område opdeles i områderne I, II og III med en afgrænsning som vist på kortbilag Område I opdeles i delområderne 1F og 1G som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse Område I 3.1 Område I (delområderne 1F og 1G) må kun anvendes til boligformål, herunder sådanne fællesanlæg, som for eksempel fælleshus og lignende, der almindeligvis kan placeres i et boligområde. 3.2 I område I må bebyggelsen kun bestå af tæt-lav bebyggelse (rækkekæde-dobbelthuse og lignende) og fritliggende bebyggelse. 3.3 I område I må der opføres maksimalt 70 boliger. 3.4 Byrådet kan tillade, at der på beboelsesejendomme drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af, at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, 7

10 at virksomheden ikke medfører gener for de omkringboende, og at virksomheden kun i mindre omfang medfører behov for kørsel og parkering. Etablering af erhvervsvirksomheder skal godkendes af Byrådet. Område II 3.5 Område II må kun anvendes til offentligt friareal. Område III 3.6 Område III må kun anvendes til vej eventuel med cykelsti. 4 Udstykninger 4.1 Ved udstykning kan området opdeles i storparceller (delområde 1F og 1G) som vist på kortbilag 2. Videreudstykning kan kun ske såfremt dette sker i overensstemmelse med en samlet udstykningsplan, som kan godkendes af Byrådet, jf. byggelovens 10A. 5 Vej-, sti-, parkerings- og renovationsforhold 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet finder sted fra Lupinvej. 5.2 Indenfor område III udlægges der areal til en ny stamvej A-B med en beliggenhed som vist på kortbilag 2. Stamvejen A-B udlægges i en bredde af 12 m, bestående af kørebane, græsrabat og fortov. Vejen placeres 5 m fra skel mod skovrejsningsområdet Klosterskoven. Stamvejen A-B udlægges som offentlig vej. Stamvejen A-B kan udføres med fartdæmpende foranstaltninger. 5.3 Indenfor område III kan der på arealet på 5 m mellem stamvejen A-B og skellet mod skovrejsningsområdet Klosterskoven etableres cykelsti. 5.4 Indenfor område I udlægges der boligveje med en placering i princippet som vist på kortbilag 3. Boligvejene anlægges med asfalt i en bredde på 4,50 m og græsrabatter. Boligvejene udlægges som private veje/private fællesveje. 5.5 Indenfor område I må belysning på boligvejene kun etableres som parkbelysning på standere godkendt at Byrådet. 5.6 Indenfor delområde 1F etableres der torvepladser med en placering i princippet som vist på kortbilag 3. Torvepladserne kan anlægges med anden belægning end boligvejene. Torvepladserne fungerer som vendepladser. 8

11 5.7 Indenfor område I skal der indrettes 1½ parkeringsplads pr. bolig. 5.8 Stier i lokalplanområdet anlægges som grusstier eller trampestier. Stier placeres efter principperne på kortbilag Fra stamvejen A-B kan der etableres en vejforbindelse mod nord med tilslutning til en eventuel fremtidig omfartsvej nord for Kalundborg by. Vejforbindelsen fra stamvejen A-B placeres retningsgivende ved punkt X som vist på kortbilag I område I etableres miljøstationer til flasker og pap ved fælleshusene. Dagrenovation afhentes efter gældende regler. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 For delområde 1F gælder: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Bebyggelsen skal placeres efter principperne på kortbilag 3. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end ét plan. Bebyggelsen må opføres med forskudte planer. De forskudte planer kan varieres i højden afhængig af terrænet. Bygningshøjden må ikke overstige 6,0 m over niveauplan. 1 Tagenes vinkel med det vandrette plan skal være mellem 20 o og 30 o. Carporte og redskabsrum integreres i bygningerne. Småbygninger under 10 m² kan opføres uafhængigt af principperne i kortbilag For delområde 1G gælder: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Bebyggelsen, herunder carporte og redskabsrum, skal placeres efter principperne på kortbilag 3. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end ét plan. Bygningshøjden må ikke overstige 6,0 m over niveauplan. 1 Tagenes vinkel med det vandrette plan skal være mellem 20 o og 30 o. Carporte og redskabsrum kan opføres fritliggende eller integreres i bygningerne. 1 Niveauplan fastlægges som den gennemsnitlige højde på naturligt terræn i den højest beliggende facadeside eller gavlside. 9

12 Carporte og redskabsrum kan udføres med fladt tag. Småbygninger under 10 m² kan opføres uafhængigt af principperne på kortbilag For delområde 1F og 1G gælder: Al bebyggelse skal placeres mindst 25 m fra lokalplangrænsen mod Klosterskoven (fra skellet mellem matr. nr. 1-gf og 1-ge, Ladegården, Kalundborg jorder). 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 For delområde 1F gælder: Tagbelægning skal udføres med røde tegl- eller betontagsten. Tagrender og nedløb udføres i zink. Facader/udvendige bygningssider skal udføres som almindeligt murværk i blødstrøgne teglsten, træ eller en kombination. Facader/udvendige bygningssider kan udføres med murede bånd med dæmpede blødstrøgne teglsten. 7.2 For delområde 1G gælder: Tagbelægning skal udføres med tegl- eller betontagsten i sorte eller mørkegrå nuancer. Tagrender og nedløb udføres i zink. Til tagbelægning på carporte og redskabsrum kan tillige anvendes mørk tagpap. Facader/udvendige bygningssider skal udføres som almindeligt murværk i blødstrøgne teglsten, træ eller en kombination. Facader/udvendige bygningssider kan udføres med murede bånd med dæmpede blødstrøgne teglsten. 7.3 For delområde 1F og 1G gælder: Facader eller udvendige bygningssider i træ skal udføres i hvid, grå og sort farve samt i jordfarver, eller en blanding af de nævnte farver. Desuden må anvendes dæmpede blå eller dæmpede grønne farver. Skiltning skal godkendes af Byrådet. På ejendomme, hvor der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg for tv og radio, må der ikke opsættes udvendige tv- og radioantenner (herunder parabolantenner). Såfremt fællesantenneanlægget ikke giver de samme muligheder for at modtage programmer som udvendige antenner, må der opsættes udvendige antenner (herunder parabolantenner) efter følgende retningslinier: Antenner (herunder parabolantenner) må ikke opsættes på bebyggelsen. Antenner (herunder parabolantenner) der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være synlige fra gadesiden. 10

13 Parabolantenner, der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn målt til overkanten af parabolantennen. Opsætning af udvendige antenner til andre formål end modtagelse af tv- og radiosignaler må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 8.1 For område I gælder: Fælles opholdsarealer udlægges enten efter en samlet plan eller en separat plan for hver af delområderne 1F og 1G. Planerne skal godkendes af Byrådet. Hegning må kun udføres som levende hegn i en højde af maks. 1,8 m. Ved terrasser og lignende arealer i umiddelbar nærhed af boligerne kan der dog opsættes fast hegn (indblikshegn) i en højde på maks. 1,8 m. Faste hegn skal være ensartede for område I. Udformningen af faste hegn skal godkendes af Byrådet. Afgrænsningen mellem område I og II markeres med spredt beplantning, der ikke hindrer udsynsforhold til de offentlige friarealer (område II). Terrænregulering på mere end +/-50 cm i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted uden Byrådets tilladelse. Større både og uindregistrerede køretøjer/campingvogne må ikke opbevares på de ubebyggede arealer. Affaldspladser, affaldsstativer og lignende skal anbringes eller afskærmes således, at de ikke er synlige fra veje og stier. 8.2 Område II skal fremstå som offentligt friareal. Området udlægges som åbne overdrevsarealer med spredt beplantning og træer. Beplantningen skal godkendes af Byrådet. 9 Ledningsanlæg 9.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, samt telefon- og fællesantenneledninger, må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. 9.2 Ved byggemodning skal der separatkloakeres, så spildevand ledes til afløbssystemet og videre til Kalundborg Centralrenseanlæg. 9.3 Regnvand bortledes til det offentlige grønne område mod øst, hvor det indgår i regnvandsbassiner/sødannelser mv. 11

14

15 Klosterhøjen III 1ge Klosterskoven I II 1gf II 1adt Lupinvej 12a Områdeafgrænsning 5m 5a Kortbilag nr. 1 Områdeafgrænsning Mål: 1:4000 Lokalplan nr g Ophavsret og copyright til teknisk grundkort tilhører Kalundborg Kommune Ophavsret og copyright til matrikelkort tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen

16 Klosterhøjen X 1ge 1G B Klosterskoven 1F 1gf A 1adt Lupinvej 12a Områdeafgrænsning 5m 5a Kortbilag nr. 2 Udstykningsplan Mål: 1:4000 Lokalplan nr g Ophavsret og copyright til teknisk grundkort tilhører Kalundborg Kommune Ophavsret og copyright til matrikelkort tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen

17 Klosterhøjen X 1ge Boligvej B Boligvej Klosterskoven Boligvej 1G Principper for sti T T = Torv T 1F T 1gf Principper for sti A 1adt Lupinvej 12a Områdeafgrænsning 5m 5a Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan Mål: 1:4000 Lokalplan nr g Ophavsret og copyright til teknisk grundkort tilhører Kalundborg Kommune Ophavsret og copyright til matrikelkort tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen

18 KALUNDBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Dato: 12. marts Tillæg nr. 10 til Kommuneplan Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr for et boligområde på Klostergårdens jorder. Tillægget omfatter de indtegnede arealer som vist på tilhørende kortbilag. Tillæggets arealer er beliggende i byzone. Tillægget omfatter afgrænsningen af områderne 1.6B6, 1.6B7 og 1.6F4 i Kommuneplan Baggrunden for udarbejdelsen af tillægget til kommuneplanen er, at der i Lokalplan nr for et boligområde på Klostergårdens jorder er fastlagt en områdeafgrænsning, der er ændret i forhold til afgrænsningen af områderne 1.6B6, 1.6B7 og 1.6F4 i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der medfører, at der foretages justeringer af områdeafgrænsningen, således at der bringes overensstemmelse mellem lokalplanens områdeafgrænsning og kommuneplanens områdeafgrænsning. Afgrænsningen af områderne 1.6B6, 1.6B7 og 1.6F4 ændres således: En del af område 1.6B6 (boligområde) overflyttes til område 1.6F4 (fritidsområde/grønt område). En del af område 1.6F4 (fritidsområde/grønt område) overflyttes til område 1.6B7 (boligområde). En del af område 1.6B7 (boligområde) overflyttes til område 1.6F4 (fritidsområde/grønt område). Godkendt til fremlæggelse, jf. 24 i Lov om planlægning, på Kalundborg Byråds møde den 13. april Endeligt vedtaget, jf. 27 i Lov om planlægning, på Kalundborg Byråds møde den 10. august 2004.

19

20 4.9 L1 c 1.6 F2 1.6 B a F4 1.6 F1 1.6 B5 b 1.6 B6 1.6 B8 1.6 F3 1 Areal der overflyttes fra område 1.6 F4 til område 1.6 B7 5 B4 2 Areal der overflyttes fra 1.6 B2 område 1.6 B7 til område 1.6 F4 3 Areal der overflyttes fra område 1.6 B6 til område 1.6 F4 Kommuneplanens rammegrænser 1.5 B3 Område for Lokalplan nr B2 Overføres til byzone 1.6 E2 Tillæg 1.6 nr. B3 10 til Kommuneplan Mål: 1: E1 Ophavsret og copyright til teknisk grundkort tilhører Kalundborg Kommune Ophavsret og copyright til matrikelkort tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen

LOKALPLAN NR. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø Lokalplan nr. 18 Boligområdet Brydetoften i Strø 29.11.1989 SKÆVINGE KOMMUNE 11 Strøgåc - Hyllegard LOKALPLAN NR. 18 STRØ JUNI 1989 /, 7 / s~ SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18 HILLERØD KUN GYLDIGT MED

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 6-02.4 ANDELSBOLIGER PÅ GARTNERJORDEN I LELLINGE INDHOLDSFORTEGNELSE: side Lokalplanens formål og indhold 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TL BOLGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSLD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3013 Lokalplan for et område til boligformål ved Rudevej syd

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Lokalplan nr. 502. For et nyt boligområde nord for Svinghulen i Svebølle

PLAN, BYG OG MILJØ. Lokalplan nr. 502. For et nyt boligområde nord for Svinghulen i Svebølle PLAN, BYG OG MILJØ Lokalplan nr. 502 For et nyt boligområde nord for Svinghulen i Svebølle Tillæg nr. 17 til Bjergsted Kommuneplan 1997-2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr. 502 for et nyt boligområde

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Boliger Brombærvænget. Tinglev. LOKALPLAN NR. 1.03.a

TINGLEV KOMMUNE. Boliger Brombærvænget. Tinglev. LOKALPLAN NR. 1.03.a TINGLEV KOMMUNE Boliger Brombærvænget. LOKALPLAN NR. 1.03.a 23.03.1998 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.O3a lokalplan nr* L 03 a HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et bestemt område, inden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark Lokalplan 98 Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 98, er beliggende i villakvarteret ved Strandvejen nord for

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej.

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej. Kommuneplantillæg nr. 13 Boliger ved Søndermarksvej Viaduktvej Prangervej Hann hu Hannerupvænget Søndermarksvej Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 05.62.B. Boligområde ved Den Gamle Skole i St. Lyngby

Lokalplan nr. 05.62.B. Boligområde ved Den Gamle Skole i St. Lyngby Lokalplan nr. 05.62.B Boligområde ved Den Gamle Skole i St. Lyngby 30.08.2006 LOKALPLAN NR. 05.62.B Skolehaven et område til boligformål ved Den Gamle Skole i Store Lyngby Tegnestuen Møllestræde A/S i

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006

LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006 LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006 STEVNS KOMMUNE STEVNS KOMMUNE FORSLAG LOKALPLAN NR. 96 Boligområde Nord for Friskolen, Rødvig

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE

LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. F.8.1. for areal til boligbebyggelse og detailhandel vest for Næstvedvej samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen F.8.1.

Lokalplan nr. F.8.1. for areal til boligbebyggelse og detailhandel vest for Næstvedvej samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen F.8.1. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. F.8.1. for areal til boligbebyggelse og detailhandel vest for Næstvedvej samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen F.8.1. NÆSTVEDVEJ Lokalplan forslag den

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 41.20 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5.

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 41.20 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Lokalplan nr. 41.20...3 1. Lokalplanens formål...3 2. Område og zonestatus...3 3. Områdets anvendelse...3 4. Udstykninger...4 5. Vej, sti og parkeringsforhold...4

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej Lokalplan 100 Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 100, er beliggende mellem Gammel Hovedgade og Hørsholm Kongevej, syd for Ved Møllen.

Læs mere