Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film."

Transkript

1 BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015

2 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film Beskrivelse af byggeriet Den nye bygning placeres, hvor der i dag ligger en ældre vognremise og et flislager. Inden opstart af byggeriet vil det eksisterende byggeri være nedrevet og bortskaffet. Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. Bygningen opføres traditionelt på betonfundamenter, med bagmur af porebetonblokke og udvendig beklædning af ubehandlet træ (malerbehandling er bygherreleverance). Omkring gårdrummet udføres formur dog i kalkede tegl. Tagkonstruktion udgøres af bjælkespær. Tag belægges med pandeplader. Vinduer og døre er hovedsageligt Velfac. Indvendigt har husets værkstedskarakter. Der skal således ikke udføres malerarbejde, idet porebetonvæggene fremtræder spartlede uden malerbehandling, og betongulve fremstår rå kun med støvbinding. Indvendige døre er hovedsageligt krydsfiner på skydeskinner. Terræn omkring bygningen belægges ikke i denne etape. Entreprenører opfordres til at komme med forslag til alternative, økonomisk fordelagtige materialevalg, som vil blive taget i betragtning ved valg af entreprenør Oversigt over entrepriser/arbejder Arbejdet udføres med følgende storentrepriser: A. Jord og beton, Kloak, Murer, Stål B. Tømrer, Snedker, Maler C. VVS, Blikkenslager D. Elektriker 1.4. Projektmaterialet Projektmaterialet omfatter følgende materiale: nærværende byggesagsbeskrivelse Tegningsmateriale jvf. tegningsliste Tilbudsliste Udbudstidsplan Udbudsskrivelse

3 Side 3 af Projektorganisation Bygherre: Billedkunstner Kirstine Roepstorff Istedgade 73,3.tv DK-1650 København V CVR: & Træ Film v. Charlie Gaugler H. C. Ørstedsvej 30 DK-1879 Frederiksberg C Arkitekt: Ingeniør: Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen ApS. Badstuestræde 17, st København K Tlf Merete Lind Mikkelsen, arkitekt maa Mail: Mobil: Projekteringsleder: Brian Jørgensen, arkitekt maa Mail: Keld Nørgaard, Rådgivende ingeniør FRI Centervej Kolding Tlf.: Almengyldige dokumenter: - AB 92, Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- & anlægsvirksomhed. - Gældende bygningsreglement BR10, bekendtgørelser, cirkulærer og andre offentlige bestemmelser, af betydning for det pågældende byggeri. - De aktuelle Euro-Codes normer. - Gældende standarder, normer for Bygge- og Anlægsvirksomhed. - Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden. - Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder, bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts Vejledning om kvalitetssikring af byggeriet nr af 1. maj 2001, Økonomi- og Erhvervsministeriet. - Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdspladser. - Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgivers pligter

4 Side 4 af 73 mv. efter lov om arbejdsmiljø. - Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomheders sikkerhedsog sundhedsarbejde. - Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om AB92 af 31. januar De af offentlige myndigheder, givne love, vedtægter og regulativer mv. samt forsyningsværkers bestemmelser og Arbejdstilsynets anvisninger. - At-vejledning af marts Dansk Brandteknisk Instituts Brandtekniske vejledning nr. 10, 10A og 10B skal følges, og entreprenøren overtager en evt. selvrisiko, hvor denne udløses på bygherrens forsikring i forbindelse med arbejdet. - Cirkulære nr. 94 af 1995 om kommunale regulativer om sortering af byggeaffald med henblik på genanvendelse. Fredericia Kommunes affaldsregulativ samt sorteringsvejledning for bygge- og anlægsaffald. 3. Udbudsmaterialet Byggeriet udbydes og gennemføres i storentreprise. Entrepriseopdelingen er som anført i indholdsfortegnelsen. For forståelse af det samlede arbejde og grænseflader mellem de enkelte entrepriser, er det vigtigt at samtlige tilbudsgivere sætter sig ind i hele beskrivelsen og er fortrolige med det samlede projektmateriale. Tilbudsgrundlaget er det udsendte hovedprojekt. Evt. senere yderligere detaljering af enkelte dele i projektet berettiger ikke til prisregulering, men de entreprenører detaljeringen vedrører, vil have indflydelse på detaljeudformningen. Fagentreprenørerne kan, hvor det er sædvane og naturligt, udbyde enkelte dele af arbejdet i underentrepriser. Fagentreprenøren er alene ansvarlig for arbejdernes fordeling mellem ham og den enkelte underentreprenør, idet samtlige ydelser til arbejdernes fuldstændige færdiggørelse, skal være indeholdt i fagentreprenørens tilbud. Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden. Dersom nogen ydelser er anført blot et af stederne, skal den medregnes. Såfremt der er modstrid gælder den for bygherre mest fordelagtige. Tegninger i stort mål er gældende forud for tegninger i mindre mål. Entreprenørerne skal besigtige de eksisterende forhold inden afgivelse af tilbud, ukendskab til eksisterende forhold berettiger ikke senere til at entreprenøren kan kræve ekstra ydelser for arbejder som skyldes ukendskab til eksisterende forhold. Produkter og materialer beskrevet som et angivet fabrikat, skal, med mindre andet direkte fremgår af tilbudet, betragtes som skal være af det pågældende fabrikat, med mindre et alternativt produkt kan godkendes af byggeledelsen. Dersom nogen angivelse i udbudsmaterialet måtte være uklare for den bydende, må denne senest ved spørgefrist indhente nærmere oplysninger hos rådgiverne. Evt. undladelse medfører, at den bydende selv må bære eventuelle heraf følgende tab. Det påhviler den enkelte entreprenør at drage omsorg for, at alle til arbejdet hørende dokumenter er ham i hænde.

5 Side 5 af TILFØJELSER OG ÆNDRINGER TIL AB Ad AB 2, stk. 2 : Dersom noget i udbudsmaterialet måtte være uklart for de tilbudsgivende, må disse inden spørgefristens udløb skriftligt indhente nærmere oplysninger herom hos bygherrens rådgiver AD AB 2, stk. 6 Tilbud skal, uanset om der tillige vedlægges organisationsblanket, udfærdiges i et eksemplar på de udleverede tilbudslister. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem tilbudslister og en evt. organisationsblanket er tilbudslisterne gældende. Der accepteres kun Standard Brancheforbehold og disse skal vedhæftes de udleverede tilbudslister, der afleveres som tilbud, for at blive anerkendt som værende modtaget. Hvor der på tilbudslisten er anført rådighedsbeløb, indgår disse ligeledes i tilbudssummen. Et rådighedsbeløb vil kun komme til udbetaling i det omfang, ydelser herfor skriftligt er rekvireret af tilsynet Ad AB 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage fra licitationsdatoen Ad AB 8. Uddybning Bygherren tegner all-risk forsikring for byggeriet. Selvrisiko betales af den, der måtte forvolde en skade som udløser en forsikringsbegivenhed. Entreprenøren skal dokumentere at have tegnet sædvanlig ansvarsforsikring Ad AB 9, stk. 2 Al øvrig afsætning foretages af den entreprenør, der måtte have behov herfor for egen regning Ad AB 14, stk. 4 Intet ekstraarbejde må påbegyndes forinden der foreligger skriftlig accept fra bygherren/bygge-ledelsen Ad AB 19. Indsigelser mod udsendte referater fra byggemøder skal forelægge skriftligt til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af referatet Ad AB 20. Det forudsættes at der kun anvendes personale som sprogligt kan kommunikere mundtligt på dansk Ad AB 22, Tilføjelse Betaling sker iht. 22 stk. 1. Sidste a conto / slutregning skal være på min. 5% af den samlede entreprisesum. Slutregning kommer først til udbetaling efter fejlfri aflevering eller mangler iht. mangelrapport er udført og kvalitetssikringsmateriale, drifts og vedligeholdelses vejledninger er afleveret til bygherren. A-conto anmodning for arbejder iht. kontrakt skal være indeholdt i én faktura og evt. tillægsog ekstraarbejder SKAL udføres på en eller flere separate fakturaer Ad AB 25, Tilføjelse Stk. 2. For overskridelse af aflevering jf. tidsplanen fastsættes en dagbod på 1,5 0/00 af entreprisesummen, dog min. Kr pr. arbejdsdag. I det omfang en forsinkelse indhentes

6 Side 6 af 73 uden udgift for bygherren eller anden entreprenør, vil boden efter bygherres skøn eventuelt kunne tilbagebetales, men entreprenøren har intet krav i så henseende Ad AB 28, stk. 2 Arbejderne anses ikke for afleveret før kvalitetssikringsdokumentation i form af kvalitetssikringshåndbog samt krævede drifts- og vedligeholdelsesmanualer foreligger Ad AB 32 stk.1 Tilføjelse Det præciseres, at entreprenørens pligt til at afhjælpe mangler vedrører alle arbejder og leverancer leveret under fagentreprisen herunder eventuelt inventar og hårde hvidevare m.v, uanset at materialer og leverancer undtagelsesvis måtte været leveret uden 5 års leverandøransvar, jf. 10 stk FORHOLD VEDRØRENDE BYGGEPLADSEN 5.1. Generelt Efterfølgende afsnit indeholder generelle oplysninger og påbud gældende for alle entreprenører. De fælles byggepladsarbejder, som de enkelte fagentreprenører skal udføre er anført nedenfor og i nogle tilfælde yderligere specificeret under de enkelte fagbeskrivelser Byggepladsen Al tilkørsel til byggepladsen sker fra Koldinglandevej. Naboerne nr. 43A & 43B er beboede i hele byggeperioden, hvorfor den eksist. adgangsvej skal holdes fri for materialer og håndværkerbiler, så trafik til og fra naboer kan foregå uhindret og sikret i hele byggeperioden. Ved byggeriets start anlægges den på byggepladsplanen angivne byggeplads af Entreprise A. Pladsen etableres nord for eksist bygning. Vedligeholdelse og rengøring af såvel byggeplads, byggepladsveje som offentlige veje foretages i hele byggeperioden af Entreprise A, og retablering, regulering og græssåning af alle berørte arealer foretages ved byggeriets afslutning ligeledes af Entreprise A. Eventuelle beskadigede arealer skal retableres af den entreprenør, der har forårsaget skaden uden udgift for bygherren. Ved opgravning i såvel private som offentlige arealer foretages retablering af den entreprenør, der har været årsag til opgravningen. Anlæg af interimistiske veje og indkørsler ud over det på byggepladsplanen angivne må bekostes og fjernes af den entreprenør, der måtte have behov herfor. Byggepladsen og arealet til skurby overtages i den stand, hvori det henligger på tilbudsdagen. Der udlægges køreplader min. Som angivet på byggepladsplan. Entreprenørerne må ved selvsyn vurdere de forhold, der kan influere på deres arbejder og tilbudsgivning. Entreprenørerne er pligtige til, før arbejdets igangsætning hos myndighederne og forsyningsselska-berne, at indhente oplysninger om ledningers placering i jord. Evt. skade på eksisterende ledninger af enhver art er bygherren uvedkommende. Umiddelbart efter kontraktens underskrivelse udarbejder entreprenørerne i samarbejde med byggeledelsen en detailplan for byggepladsindretning. Der må ikke nydes eller forefindes alkohol på byggepladsområdet. Der må ikke ryges i bygningerne.

7 Side 7 af 73 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af det sete og af byggepladstegning. Bygninger, overkørsler, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, skilte, træer, buske og lignende må ikke beskadiges. Der skal tages de nødvendige forholdsregler for beplantningens bevarelse. Beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse Hegn Entreprise A etablerer afgrænsning og skiltning ved indkørsel jf. gældende bekendtgørelser fra AT Udgravninger Udgravninger holdes forsvarligt afspærret, afstivet og markeret. Pligten til forsvarlig afspærring, afmærkning og markering påhviler den entreprise som graver Afsætning Bygherre udfører afsætning jf. afsætningsplan. Yderligere afsætning udføres af entreprenør A Vejrligsforanstaltninger Hver entreprenør skal i sit tilbud indregne udgifter til gennemførelse af de overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger. Byggeperioden gennemføres i feb-juli med afslutning ultimo juni for hovedbygningen og ultimo juli for atelier. Særlige vinterforanstaltninger skal aftales med byggeledelsen Skure Sanitetsskur, indeholdende toiletter, håndvaske, skabe og bruserum, førstehjælpskasse, etableres og renholdes af Entreprise A. Jagtstuen i kælderen af hovedbygningen stilles af bygherre til rådighed som mødeskur. Rummet rengøres løbende af Entreprise A. Entreprise A sørger for kloaktilslutning og afmontering. Entreprise C sørger for vandtilslutning og afmontering. Entreprise D sørger for el-tilslutning og afmontering. Alle øvrige skure til mandskab og materiel henhører under de respektive fagområder incl. tilslutning med el, vand, afløb. Skurene placeres iht. aftale med byggeledelsen og som angivet på byggeplads tegningen. Denne revideres løbende på sikkerhedsmøderne. Hovedoversigten over byggepladsen udarbejdes af og revideres af byggeledelsen Materialeoplag De enkelte entreprenører er ansvarlige for materialernes forsvarlige oplagring, herunder også effektiv beskyttelse mod vejrlig, overlast og tyveri Telefon Der opstilles ikke telefon, idet det forudsættes at de enkelte entreprenører råder over mobiltelefon. Telefon nr. oplyses til byggeledelsen Byggepladsveje Finder en entreprenør det nødvendigt at udføre interimsveje, påhviler det denne selv at etablere og senere fjerne disse. Hvor der skal køres hen over fortove, veje og pladser, der vil lide overlast, skal disse beskyttes med køreplader eller anden beskyttelse. Hvis forannævnte belægninger tager skade skal skadevolderen betale for udbedringen.

8 Side 8 af Stilladser mv. Stilladser, løbebroer og beskyttelsesforanstaltninger af enhver art, såsom skærme, rækværker, afdækninger mv. opstilles af entreprenøren til eget brug. Stilladser og løbebroer skal i rimeligt omfang også være tilgængeligt for andre entreprenører. Fjernelse må først finde sted efter aftale med byggeledelsen og øvrige entreprenører på et byggemøde. Entreprenøren er pligtig til at foretage afskærmning iht. de af Arbejdstilsynet givne retningslinier. Åbentstående rørkanaler, skakte og lignende skal afmærkes eller evt. afskærmes med rækværk. Hvis en anden entreprenør er nødsaget til at fjerne afskærmningerne for arbejdets fremme, skal den pågældende entreprenør selv sørge for at tilvejebringe afskærmningerne igen efter arbejdets afslutning. Det påhviler hver enkelt entreprenør at lave sine egne afdækninger/afskærmninger, hvor den pågældende har arbejde i bygningen. Bygherren kan ikke påtage sig medansvar for person- eller tingskade foranlediget af misligholdelse af Arbejdstilsynets givne anvisninger Udtørring Fornøden udtørring og opvarmning efter bygningen er lukket etableres og bekostes af entreprise A og efter aftale med byggeledelsen Tørholdelse af udgravning Vand i byggegruber fra nedbør samt evt. vandlænsning af udgravninger på grund af grundvandsindtrængning skal udføres af Entreprise A og være indeholdt i tilbud. Opkøres jord i regnperioder, således at den må afgraves og erstattes med sandfyld, er denne udskiftning bygherren uvedkommende Byggestrøm El til byggebrug og orienteringslys etableres af el-entreprenøren og vedligeholdes af samme. Angående omfang og placering henvises til Arbejdstilsynets krav. El-entreprenøren vedligeholder installation i hele byggeperioden. Alle tilslutninger til interimistiske grupper bekostes af de enkelte entreprenører. Entreprenøren skal vedligeholde egne kabler og udstyr, således at hyppige generende udkoblinger af HPFI-relæer undgås. Al arbejdsbelysning samt eventuel belysning i skure påhviler de enkelte entreprenører. Bygherren betaler el-forbruget. Belysning af færdselsarealer El-entreprenøren etablerer, vedligeholder og nedtager belysning af færdselsarealer. Færdselsarealer på byggepladsen belyses fra lysmaster, indtil belysning som etableres ifm. byggeri kan ibrugtages. Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med lyskæder. Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreserve. Elforbruget til belysning af færdselsarealer registreres med måler men betales af bygherre Byggepladsvand

9 Side 9 af 73 Byggepladsvand etableres og vedligeholdes af VVS-entreprenøren i hele byggeperioden. Bygherren betaler afgifter og forbrug Afsætning, udskæring, hugning, tilstøbninger, tilmuringer og tilpasning Al afsætning, uskæring, boring, hugning mv. for installationer, beslag, dørskinner, dørkarme, bolte og bæringer, som er nødvendige for entreprisens gennemførelse, skal medregnes i tilbudet fra de enkelte fagentreprenører. Tilstøbninger og tilmuringer skal være indregnet i tilbud fra Entreprise A. I murværk, i letbetonvægge og i lette konstruktioner foretager den enkelte fagentreprenør afsætning, hugning og boring samt efterreparation for installationer i henhold til installationstegninger og fremtidige indretningsplaner Bygningernes og pladsens renholdelse Bygningernes og pladsens renholdelse sker under medvirken af samtlige entreprenører, idet hver enkelt er forpligtet til at samle, sortere og placere alt affald fra egen entreprise i byggepladsens affaldscontainere. Entreprise A leverer affaldscontainere med henblik på sortering iht. kommunens affaldsregulativ og tømmer disse efter behov. Placeringen skal aftales med byggeledelsen. Udgifter til tømninger incl. lossepladsafgift skal være indeholdt under Entreprise A. Renholdelse af byggepladsen, areal for skurby samt tilstødende arealer henhører under entreprise A. Rengøring skal foretages mindst 1 gang ugentligt, dog skal der om nødvendigt foretages fejning af adgangsvej og tilstødende offentlige vejarealer dagligt i perioder med stor transport af materialer til byggeriet. Bygningen og de enkelte rum skal fremtræde rengjorte efter endt arbejdsproces eller rengøres mindst 1 gang ugentlig af de entreprenører, der har aktiviteter i gang, således at efterfølgende fagentreprenører overtager alle arbejdssteder i rengjort stand. Rengøring skal i øvrigt foretages efter behov på byggeledelsens forlangende, og sidder entreprenørerne en påtale vedr. oprydning overhørig, vil oprydningen uden yderligere varsel blive igangsat for den/de pågældende entreprenørers regning. Hvor transport af materialer, jord, affald mv. giver anledning til rengøring af private eller offentlige arealer er de enkelte entreprenører pligtig til at udføre fornøden rengøring. Endelig bygningsrengøring (slutrengøring) er indeholdt i malerentreprenørens arbejde og sker på dennes foranledning gennem et rengøringsselskab. Forinden skal alle entreprenørerne foretage en grov oprydning og rengøring i form af en udfejning / støvsugning efter samråd med byggeledelsen Aflåsning Entreprise B tømrer leverer og monterer interimsdør til brug for hoveddør og monterer midlertidige byggecylindre. Ansvar for aflåsning ved arbejdstids ophør indtil aflevering er under Entreprise B Skiltning Entreprenørskiltning på byggepladsen skal ordnes under et og efter byggeledelsens anvisning og godkendelse Efterreparation Alle efterreparationer for alle fag skal være indeholdt i tilbudet og de udføres af de enkelte entreprenører løbende i byggeperioden på byggeledelsens anmodning Offentlige værker Alle anmeldelser foretages af de respektive entreprenører og installatører Entreprenørens ledelse

10 Side 10 af 73 Styring af den enkelte entreprise skal foreståes af en byggepladsleder/formand med fuld indsigt i egne såvel som andres ydelser i projektet. Disse personer vil være de direkte kontaktpersoner til bygherrens byggeledelse/fagtilsyn Byggemøder Ordinære bygemøder afholdes mindst hver 2. uge på byggepladsen. Ud over dette må påregnes afholdt særskilte tidsplansmøder og projektopfølgningsmøder Sikkerhedsmøder Byggeledelsen fungerer som bygherrens koordinator og udarbejder og vedligeholder i den forbindelse en plan for sikkerhed og sundhed i hele byggefasen. Sikkerhedsmøder afholdes hver 2. uge Sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger Byggearbejder skal udføres i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ydelser i forbindelse med Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001, (Bekendtgørelse om indretning af byggepladsen og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø), skal være indeholdt i tilbudet. Hver enkelt entreprenør skal medregne udførelse af sikkerhedsforanstaltninger i det omfang, hvert delarbejdes udførelse kan give anledning til risiko for sikkerhed og sundhed. Den pågældende sikkerhedsforanstaltning skal forblive på plads og vedligeholdes af entreprenøren, indtil risiko for sikkerhed og sundhed er fjernet. Det påhviler Entreprise A at etablere, overvåge, vedligeholde samt senere fjerne enhver foran-staltning til fremme af sikkerhed og sundhed i følgende fællesområder: Byggepladsens og skurbyens veje og pladser. Gangarealer i og omkring bygningen. De enkelte entreprenører skal drage omsorg for, at arbejdet foretages med tilbørlig forsigtighed, og han bærer det fulde ansvar for alle ulemper, skader eller ulykkestilfælde, som måtte opstå som fælge af forsømmelighed i så henseende. Hvis foranstaltningerne af hensyn til arbejdet midlertidigt fjernes, skal de snarest genopsættes, senest når arbejdsstedet forlades.

11 Side 11 af TIDSPLAN OG ARBEJDSPLAN Arbejderne skal påbegyndes og gennemføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende tidsplan. Detailtidsplan udarbejdes af byggeledelsen i samarbejde med de enkelte fagentreprenører. Tidsplanen udarbejdes med udgangspunkt i udbudstidsplanen med forventet opstart på bygge-pladsen den og med aflevering af hovedbygning den og atelier den Forud for afleveringsdatoer til de enkelte byggeafsnit skal der afsættes tid til mangelafhjælpning og aflevering Tidsfristsforlængelse (usædvanligt vejrlig) I tidsplanen regnes med tidsforbrug for sædvanligt vejrlig. Ved sædvanligt vejrlig må påregnes følgende spilddage: Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jo/kl/beton Murerarbejdet Tagværk Tagdækning Udvendigt snedkerarbejde Ved usædvanligt vejrlig kan gives tidsfristforlængelse, hvis ovennævnte sædvanlige spilddage overskrides. Ved usædvanligt vejrlig forstås: 1. Vindstyrke på 6, regnet efter Beauforts skala (11-14 m/sek) og derover, regnes for arbejdsstandsende ved arbejde hvortil der anvendes kran. 2. Dage, hvor middeltemperaturen ligger under -30 C, og der udføres arbejde, der er temperaturafhængigt. 3. Den registrerede nedbør overstiger følgende gennemsnitsværdier (mm):

12 Side 12 af 73 Vedrørende nedbørsmængde vil 100 mm sne svare til 10 mm vand. Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal døgn pr. måned: Jord og terrænarbejde døgnnedbør Øvrigt arbejde i arbejdstiden Nedbør mm (Ved sammenfaldende vejrforhold, der hver for sig kan begrunde vejrligsdag, medregnes overlappende vejrligsdage dog kun én gang). Der vil kunne blive indrømmet spilddage, såfremt der ifølge tidsplanen arbejdes udendørs uden mulighed for at arbejde indendørs. Såfremt det indrømmede antal spilddage bliver negativt, indrømmes der ikke afkortning af færdiggørelsestidspunktet. Ændringer til arbejdsplanen meddeles gennem byggemødereferaterne. Alle entreprenører er pligtige til at holde byggeledelsen løbende underrettet om alle forhold og omstændigheder omkring entreprisens afvikling, dersom han må forudse forsinkelser i forhold til tidsplanen. Overskridelser af tidsfrister, medfører at entreprenøren skal betale dagbøder efter reglerne som angivet i tilføjelserne til AB 92, 25, stk. 2.

13 Side 13 af KVALITETSSIKRING, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 3.1. Generelt. Byggearbejdet kvalitetssikres i overensstemmelse med Byggestyrelsens Bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts Entreprenørens kontrol og dokumentation. Entreprenøren skal dokumentere over for bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt. Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en kvalitetskontrol af arbejdet og leverancer hertil, dels tilvejebringes en dokumentation for, at kvalitetskontrollen er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt. Kontrollen skal løbende udføres iht. kontrolplaner, der som minimum skal indeholde kontrolpunkterne anført i entreprisebeskrivelserne. Planen skal føres for hvert byggeafsnit / byg-ningsdel for sig. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil bl.a. medføre tilbageholdelse af á conto udbetalinger og eventuelt slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgift for bygherren. I øvrigt henvises til tilføjelse til AB 92, 28 stk. 2. Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning, til brug for udarbejdelsen af vedligeholdelsesog driftsinstruktioner levere følgende oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i entreprisen: - Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør - Materialespecifikation. - Vedligeholdelsesinterval. - Vedligeholdelse og reparation - Rengøringsmetode og midler. - Fremgangsmåde ved evt. udskiftning Bygherrens kontrol. Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren gennem tilsynet lade udføre stikprøvevis kontrol, herunder også af entreprenørens kontroldokumentation. Denne kontrol fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for såvel arbejdets korrekte udførelse samt kontrollen hermed og dokumentationen for, at kvalitetskravene er opfyldt. Tilsynet skal have fri adgang til entreprenørens lagre og produktionssteder og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, herunder gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. Dette er også gældende for underentreprenører/leverandører.

14 Side 14 af Planlægning af kontrol og dokumentation. Umiddelbart efter arbejdets overdragelse skal entreprenøren udarbejde en plan for gennemførelse af de krævede kontrolaktiviteter inden for de enkelte delarbejder. Planen skal bl.a. tage stilling til, hvilke kontrolaktiviteter der skal gennemføres med ekstern hjælp og i så fald af hvem, fastlæggelse af kontrolafsnit, hvor dette er formålstjenligt/krævet, hvad der skal registreres og formen for dokumentationen for de forskellige kontrolaktiviteter og registreringer. Planen skal udleveres til tilsynet for gennemgang og godkendelse. På basis heraf udarbejder entreprenøren i god tid inden den enkelte kontrolaktivitet skal gennemføres de nødvendige registreringsskemaer, journalformularer, checklister etc., der skal anvendes Aktivering af kvalitets- og dokumentation. Entreprenøren skal straks etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende vil indgå, og som vedrører kvaliteten af materialer, materiel, udførelse og færdige delprodukter, som som kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav. Dokumentationen omfatter også delarbejder/leverancer fra underentreprenører/leverandører. Arkivet skal være velordnet og komplet (svarende til udførelsesstadet), således at bygherrens tilsyn uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, denne måtte ønske at se til enhver tid under udførelsen. Ved arbejdets afslutning skal tilsynet have lejlighed til at gennemgå arkivet. Der fremsendes kopi (max. 2 stk.) af den dokumentation, man måtte ønske Udarbejdelse af udførelsesdokumenter. Det påhviler entreprenøren på basis af udbudsmaterialet at supplere dette med arbejdstegninger i fornødent omfang. Udførelsesdokumenterne skal sendes til tilsynet i god tid før det planlagte udførelsestidspunkt. Tilsynets gennemgang af disse dokumenter vil være en stikprøvekontrol af deres overensstemmelse med det til grundlæggende projektmateriale, og fritager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvar for, at de færdige konstruktioner opfylder de stillede krav Styring af udførelsesdokumenter. Entreprenøren skal have et system til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændrin-ger/supplementer til disse, som sikrer, at kun udførelsesdokumenter bliver anvendt af det udførende personale. Systemet skal også dække eventuelle underentreprenører. Det skal i det mindste indeholde følgende elementer: - Fastlagt procedure for, hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan dokumenterne og deres ændringsstatus identificeres. - Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres. Listerne skal fremsendes til dokumentbrugerne.

15 Side 15 af Projektgennemgang. Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets opstart deltage i en fælles projektgennemgang med de projekterende teknikere og tilsynet. Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer i projektet. Gennemgangen vil ske med følgende dagsorden: - Præsentation af bygherren og entreprenørens organisation i udførelsesfasen. - Entreprenørens bemærkninger til projektet. Herunder bemærkninger til løsninger i projektet, som det teknisk kan være vanskeligt at udføre eller løsninger, som entreprenøren af andre årsager måtte finde risikobetonede eller mindre egnet. - Entreprenørens bemærkninger til mulige uafklarede punkter i projektet eller punkter, der kræver yderligere bearbejdning. - Tilsynets bemærkninger om generelle forudsætninger og overordnede kvalitetsmål. - Tilsynets bemærkninger om relationer til andre entreprenører i forbindelse med de forskellige fagentreprisers gennemførelse. - Tilsynets bemærkninger til løsninger, der afviger fra almindelig praksis eller udførelsestekniske løsninger, der specielt bør tages hensyn til. - Særlige kontrolkrav. Såfremt der fra entreprenørens side er forslag/ændringer eller ændringsløsninger eller uafklarede punkter, der trænger til en nærmere undersøgelse, bedes disse fremsendt skriftligt inden projektgennemgangen, således at konsekvensen i forbindelse hermed kan undersøges inden projektgennemgangen og 5-års eftersyn, mangler. Et og fem år efter at arbejdet er afleveret, foretager bygherren et eftersyn af byggeriet, og eventuelle mangler registreres. Entreprenøren skal medvirke ved vurderingen og fremkomme med forslag til afhjælpning af de mangler, der måtte konstateres ved entreprenørens arbejder.

16 Side 16 af 73 DAMGAARD ARBEJDSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015

17 Side 17 af 73 Indholdsfortegnelse 1. Orientering Byggesagen Beskrivelse af byggeriet Oversigt over entrepriser/arbejder Projektmaterialet Projektorganisation 3 2. Almengyldige dokumenter: 3 3. Udbudsmaterialet 4 4. TILFØJELSER OG ÆNDRINGER TIL AB FORHOLD VEDRØRENDE BYGGEPLADSEN Generelt 6 2. TIDSPLAN OG ARBEJDSPLAN Tidsfristsforlængelse (usædvanligt vejrlig) KVALITETSSIKRING, DRIFT OG VEDLIGEHOLD Generelt Entreprenørens kontrol og dokumentation Bygherrens kontrol Planlægning af kontrol og dokumentation Aktivering af kvalitets- og dokumentation Udarbejdelse af udførelsesdokumenter Styring af udførelsesdokumenter Projektgennemgang og 5-års eftersyn, mangler. 15 A Jord og beton, Kloak, Murer, Stål 19 A.1 Generelle normer og anvisninger for entreprisen 19 A.2 JORDARBEJDE GRUNDLAG. 20 A.2.2 Arbejdets omfang. 20 A.2.3 MATERIALER 21 A.2.4 ARBEJDETS UDFØRELSE 21 A.2.5 UDBUDSKONTROLPLAN 28 A.3 BETONARBEJDE 29 A.3.1 GRUNDLAG 29 A.3.2 Arbejdets omfang. 29 A.3.3 MATERIALER 30 A.3.4 ARBEJDETS UDFØRELSE 31 A.3.5 UDBUDSKONTROLPLAN 32 A.4 KLOAKARBEJDE 33 A.4.1 GRUNDLAG 33 A.4.2 Arbejdets omfang. 33 A.4.3 MATERIALER 33 A.4.4 ARBEJDETS UDFØRELSE 34 A.4.5 UDBUDSKONTROLPLAN 35 A.5 MURERARBEJDE 35 A.6 STÅLARBEJDE 38 B Tømrer, snedker, maler 39 B.1 Generelle normer og anvisninger for entreprisen 39 B.1.1 Tag. 42 B.1.2 Loftplader B.1.3 Etagedæk og trægulv B.1.4 Træbeklædt facade 44 B.1.5 Let facadevæg 45 B.1.6 Udvendige facadepartier, vinduer og døre 46

18 Side 18 af 73 B.1.7 Tagvinduer 47 B.1.8 Hejseport 47 B.1.9 Tagrender og nedløb 47 B.1.10 Indvendige døre 47 B.1.11 Indvendig komplettering 48 B.1.12 Trapper i træ 48 B.1.13 Inventar 49 C Vand, varme, sanitet, indvendige afløb & blikkenslager 50 C.1 GRUNDLAG 50 C.1.2 ARBEJDETS OMFANG 50 C.1.3 Udførelse 50 C.1.4 Relation til andre arbejder 51 C.1.5 MATERIALER 51 C.1.6 ARBEJDETS UDFØRELSE 53 C.1.7 UDBUDSKONTROLPLAN 55 D Elektriker 56 D.1.1 GRUNDLAG: 56 D.1.2 ARBEJDETS OMFANG 56 D.1.3 MATERIALER OG UDFØRELSE 56 D.1.4 UDBUDSKONTROLPLAN 58 E Byggesagsbeskrivelse Orientering Byggesagen Beskrivelse af byggeriet Oversigt over entrepriser/arbejder Projektmaterialet Projektorganisation Almengyldige dokumenter: Udbudsmaterialet TILFØJELSER OG ÆNDRINGER TIL AB FORHOLD VEDRØRENDE BYGGEPLADSEN Generelt TIDSPLAN OG ARBEJDSPLAN Tidsfristsforlængelse (usædvanligt vejrlig) KVALITETSSIKRING, DRIFT OG VEDLIGEHOLD Generelt Entreprenørens kontrol og dokumentation Bygherrens kontrol Planlægning af kontrol og dokumentation Aktivering af kvalitets- og dokumentation Udarbejdelse af udførelsesdokumenter Styring af udførelsesdokumenter Projektgennemgang og 5-års eftersyn, mangler. 73

19 Side 19 af 73 A Jord og beton, Kloak, Murer, Stål A.1 Generelle normer og anvisninger for entreprisen By & Byg anvisning 200 vedr. vådrum. Afsyring af udvendigt murværk 2008 Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører skal overholdes. Byggemateriale skal opfylde krav til CE-mærkning. Arbejdstilsynets (At) bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001, om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Arbejdstilsynets (At) bekendtgørelse nr af 16. december 2010, om bygge- og anlægsarbejde. At-bekendtgørelse nr. 344 af 9. juni 1988, Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre. BAR Bygge & Anlæg Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke. BAR Bygge & Anlæg Opmuringsarbejde Kommunale bestemmelser for sortering og bortskaffelse af byggeaffald. Udførelse Før arbejdet påbegyndes, må entreprenøren syne underlaget og på dette tidspunkt gøre indsigelse, hvis der konstateres mangler eller unøjagtigheder, som hindrer entreprenøren i at tage det fulde ansvar for konstruktionernes konditionsmæssige udførelse og holdbarhed. Relation til andre arbejder Oprydning i og omkring bygningerne af egne ydelser foretages af entreprenøren. Byggepladsaffald henlægges i affaldscontainer. Efterreparationer udføres om fornødent i flere omgange. Alle efterreparationer må udføres på det tidspunkt, som byggeledelsen måtte kræve dette. Hvis udbedringer af evt. skader eller mangler medfører ødelæggelser af andre entreprenørers arbejde, er entreprenøren ansvarlig herfor, og må bekoste udgift til retablering af det ødelagte, direkte med den skadelidte, uden bygherrens mellemkomst.

20 Side 20 af 73 A.2 JORDARBEJDE GRUNDLAG. A Normer mv. For alle aktiviteter under nærværende entreprise, der er vist eller foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: Fællesbetingelserne DS 401, DIF s norm for sand-, grus- og stenmaterialer, 3. udgave 1992 DS415 (4.1) DIF s norm for fundering. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. Øvrige normer, standardblade, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende bortset fra punkter, hvor der i projektmaterialet kan være stillet særlige afvigende krav. Såvel normer og standardblade som publikationer er gældende i seneste udgave. Grundlaget for såvel arbejdets overdragelse som udførelse er: - Tegninger og beskrivelse er gældende hver for sig og ydelser, som alene er beskrevet på tegn. eller i beskrivelsen skal være medregnet. - En besigtigelse på stedet og herunder særligt at orientere sig om terrænforhold, beplantninger og træer. - Det forudsættes at bundforholdene er i overensstemmelse med vedlagte 4 geotekniske boringer, hvor der inter- og ekstrapoleres mellem boringerne. Vedlagte skitse dateret giver et vejledende omfang og dybde af sandpuden, som der skal forventes indbygget. - Fællesbetingelser som er gældende for alle fag. A.2.2 Arbejdets omfang. Arbejdet omfatter rydning af grunden samt afrømning af muld og fyldjord. Det kan påregnes, at der ikke findes ledninger på grunden. Gravearbejde for kloakarbejdet, vand, varmerør samt el i terræn, hvor opmærksomheden henledes særligt på den lange strækning ned til hovedbygningen. Udgravning for regnvandsfaskine, der etableres umiddelbart sydøst for bygningen. Der leveres og indbygges en sandpude, med sædvanlig anlæg uden for bygningen. Udgravning for fundamenter og gulve, samt udvendige belægningsarealer. Al overskudsmuld, fyld- og råjord, kan påregnes henlagt på grunden. Under bygningen, hvor der ikke er sandpude, skal der påregnes leveret og indbygget 20 cm bundsand som udjævningslag under gulvisoleringen. Byggepladsforhold i henhold til fællesbetingelserne.

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere