LØNSTATISTIK Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10 OPERATØR,- MONTERINGS- OG TRANSPORTARBEJDE 13 ANDET MANUELT ARBEJDE 17 VÆRKFØRERE MV. 19 Jobtitler og arbejdsfunktionskoder 21 Lønfordeling og statistiske mål

2 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER LØNBEGREBER SIDE 2 LØNBEGREBER L LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE DIREKTE LØN Lønbegrebet direkte løn (før 2010: Beregnet betaling) fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. fra direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn indeholder således lønmodtagerens 'grundløn', samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. Direkte løn udregnes både for timelønnede og månedslønnede. Lønbegrebet Direkte løn er det lønbegreb, der kommer tættest på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. DIREKTE LØN INKL. PENSION M.V. Lønbegrebet direkte løn inkl. pension m.v. (før 2010: Smalfortjeneste) fremkommer ved at fratrække løn under sygdom mv. samt ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger fra fortjenesten ekskl. genetillæg. Direkte løn inkl. pension m.v. indeholder lønmodtagerens 'grundløn' samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover indgår personalegoder og uregelmæssige betalinger. Uregelmæssige betalinger er karakteriseret ved, at de ikke vedrører en enkelt lønperiode. Betalingerne omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. Direkte løn inkl. pension m.v. indeholder såvel lønmodtagerens som arbejdsgiverens bidrag til pension. Direkte løn inkl. pension m.v. er således ikke umiddelbart sammenlignelig med den overenskomstfastsatte løn eller en grundløn. En grundløn indeholder typisk ikke pension, personalegoder, uregelmæssige betalinger (f.eks. bonusbetalinger) eller eventuelle præstations-, kvalifikationseller funktionsbestemte tillæg. PERSONALEGODER Personalegoder er opgjort som værdien af A-skattepligtige personalegoder, dvs. fri bil samt værdien af fri kost og logi. Fra og med 2010 indgår den skattepligtige værdi af multimedier også i personalegoder. ØVRIGE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Omkostninger, som ikke kan henføres direkte til lønmodtageren, kaldes Øvrige medarbejderomkostninger (før 2010: Øvrige arbejdsomkostninger). Det består af 1) beløb til og fra offentlige kasser, 2) lovpligtige omkostninger, 3) aftalebestemte omkostninger, 4) uddannelsesomkostninger og 5) andre personaleomkostninger. Beløb til og fra offentlige kasser dækker hovedsageligt over arbejdsgivernes bidrag til AER, mens beløbet fra offentlige kasser dækker over kursusgodtgørelser, løntilskud og refusioner for udgifter til løn under sygdom, barsel mv. Andre personaleomkostninger dækker over omkostninger såsom arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, firmaidræt, fester, gaver, kantinetilskud, jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse samt frivilligt tegnede medarbejderrelaterede forsikringer. Bemærk, at Øvrige medarbejderomkostninger som følge af refusioner kan reducere virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger (f.eks. i form af offentlige løntilskud eller refusioner for udgifter til barsel). PENSION Løndelen pension omfatter lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt bidrag til ATP. Pensionen omfatter både arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver. Arbejdsmarkedspension vil i de fleste tilfælde være reguleret af en overenskomst eller lokal aftale på den enkelte arbejdsplads. Andre ordninger administreret af arbejdsgiver kan omfatte privattegnede pensioner, hvortil lønmodtageren indbetaler et større eller mindre beløb. Pensionsbidraget til de fleste arbejdsmarkedspensionsordninger består af et lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag, der typisk udgør henholdsvis 1/3 og 2/3 af det samlede bidrag. Arbejdsgiverbidraget betales ud over den løn, der er aftalt med lønmodtageren. En privat ordning omfatter kun bidrag fra lønmodtageren.

3 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 3 SÅDAN BRUGES LØNSTATISTIKKEN Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/netstat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DI's shop. GENNEMSNIT VISER IKKE LØNNEN Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de personer, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2/3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1/3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. DEN TYPISKE LØN I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af personerne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af personerne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af personerne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. PAS PÅ ANDRE STATI STIKKER, HITLISTER MV. Som arbejdsgiver kan man i en lønforhandlingssituation ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks., om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk, at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold:» Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale» lønforhandlinger» Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pensionsbi-» drag mv.» Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende» lønsystemer herunder bonus» Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som» er med i statistikken» Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistik-» ken. Eksemplet nederst på siden viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 1,5 pct. fra 2013 til 2014, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 4,1 pct. Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. LØNSTATISTIK 2013 LØNSTATISTIK 2014 LØNSTIG- NING ANSATTE LØN ANSATTE LØN Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1

4 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 4 Regioner REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGIONER I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner: > Region Hovedstaden > Region Sjælland > Region Syddanmark > Region Midtjylland > Region Nordjylland De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.

5 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER SIDE 5 > SKØN OVER PERSONALEOMKOSTNINGER Arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger Kr./pc t. % a f løn k r/t ime Løn f or arbejde inden for normal arbejdstid Kr./time 201,67 Genetillæg Kr./time 9,88 Uregelmæssige betalinger Kr./time 3,21 Løn f or arbejdet et tid i alt 100,0 214,76 Aftalebestemte omkostninger Feriepenge 12,50 Pct. 13,3 28,54 Fritvalgs Lønkonto 5,00 Pct. 5,3 11,41 Arbejdsmarkedspension (arbejdsgiverbidrag) 8,00 Pct. 9,9 21,20 Bidrag til Industriens Barselsfond 0,25 Pct. 0,3 0,66 Refusioner fra Industriens Barselsfond -0,2-0,40 Sygefravær mv. med bet. (kun arb.g.bet. i f.m. fravær) 4,50 Pct. 3,8 8,17 - refusioner ved fravær -0,3-0,60 Bidrag til uddannelsesfonde 0,75 kr./time 0,3 0,75 Kompetenceudviklingsfond 520,00 Kr./år 0,2 0,34 Kontingent til DI 0,25 Pct. 0,3 0,67 Kontingent til DI's konfliktfond 0,00 Pct. 0,0 0,00 Frihed i f.m. barns 1. sygedag 232,75 Kr./time 0,1 0,22 Feriefridage 232,75 Kr./time 2,4 5,13 Lovpligtige omkostninger Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) (arbejdsgiverbetalingen) Betaling af dagpengegodtgørelse ved 1., 2. og 3. ledighedsdag (kun til berettigede). Højst 16 gange i løbet af et kalenderår (ved ledighed over 4 timer) (G-dage) ** Finansieringsbidrag: 47,40 Kr./uge 0,9 1,44 419,00 Kr./dag 0,2 0,27 - Ved ledighed og sygdom mv. * 322,00 Kr./år 0,1 0,21 - Lønmodtagernes Garantifond * 540,00 Kr./år 0,2 0,35 AUB-bidrag 3.026,00 Kr./år 1,2 1,96 - refusioner fra AER Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring AES ** 697,00 Kr./år 0,3 0,45 Arbejdsskadeforsikring ** 2.526,00 Kr./år 1,0 1,63 Frivillige- inkl. lokalt aftalte omkostninger Aktuel sats G ns. arbejder Personalegoder (værdi af bil samt værdi af fri kost og logi) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fuld løn i f.m. efteruddannelse 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Rejsesyge- og rejseulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fritidsulykkesforsikring/heltidsulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Forsikring for mindre arbejdsgivere (0,88 pct) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Øvrige personaleomkostninger, (personaleforening eller lign.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Samlede personaleomkostninger 138,5 297,23 Egne t a l Kr. pr. t i me Hent omkostningsberegninger for timelønnede på di.dk/personale/loen/statistik/pages/personaleomkostninger.aspx * Opkræves samlet ** Arbejdsskadeforsikring, arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring AES og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher. NB: De aktuelle satser i tabellen er de pt. gældende satser, som kan blive ændret i løbet af året. Kilde: DI

6 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER TIMELØNNINGER SIDE 6 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region region 7 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 292,92 10,80 7,67 274,45 8,74 31,90 0,83 39,06 231,45 205,12 Region Hovedstaden 329,66 12,43 11,15 306,08 7,89 38,94 0,55 48,44 252,54 218, Region Syddanmark 298,85 11,61 9,66 277,58 7,51 28,05 1,12 41,86 243,50 213,07 Region Midtjylland 275,71 9,25 2,46 264,00 8,19 34,96 0,71 31,23 216,89 197,50 Region Nordjylland 282,48 9,25 8,07 265,16 16,59 35,51 0,38 35,30 204,22 187,39

7 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER TIMELØNNINGER SIDE 7 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Arbejdsfunktion 7 Håndværkspræget arbejde Reg egion Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Kroner pr. time Faglært (typisk) Hele landet ,43 203,66 220,09 210,28 Region Hovedstaden ,84 214,88 239,78 222,71 Region Sjælland ,38 192,01 205,00 196,85 Region Syddanmark ,10 208,02 225,86 218,37 Region Midtjylland ,34 200,53 219,30 202,74 Region Nordjylland ,12 183,65 198,62 192,22 71 Håndværksp. arb. byggeri, undt. el.arb. Hele landet ,11 224,30 276,14 259,31 Region Midtjylland ,01 205,42 210,29 206, Bygningsarb., ekskl. medhjælp - finish Hele landet ,11 224,30 276,14 259,31 Region Midtjylland ,01 205,42 210,29 206, Vvs-arb. Aut. gas og vandmester, blikkenslager, blikkenslagermester, blytækker, gasmester, gasmontør, kedelmontør, oliefyrsmontør, oliemontør, pejsemontør, rørlægger, rørlæggermester, rørskærer, rørsmed, varmemontør, varmesmed, ventilatormontør, vvs -montør, vvs - rørsmed, vvs- smed, vvs-svend, vvsarbejde Hele landet ,69 229,10 276,14 260,91 Region Midtjylland ,01 205,42 210,29 206,97 72 Metal- og maskinarb. Hele landet ,67 209,50 229,14 215,57 Region Sjælland ,68 186,63 194,48 194,09 Region Syddanmark ,60 210,43 228,49 218,32 Region Midtjylland ,66 192,78 208,59 197, Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt. Hele landet ,40 208,69 229,25 212,13 Region Syddanmark ,78 212,26 230,97 216,16 Region Midtjylland ,66 189,07 203,91 192,00

8 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER TIMELØNNINGER SIDE 8 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Arbejdsfunktion Smedearb. Beslagsmed, bygningssmed, grovsmed, grovsmedemester, landbrugssmed, smed, smedearbejde, smedemester, støberismed, vognsmed 723 Mekanikerarb Mekanikerarb. motorkøret Mek.arb., and. omr. Knallertmekaniker, knallertmontør, mekanikerarbejde, andre områder, motorcykelmekaniker 74 Arb. el og elektron. omr. 741 Install.- og rep. af eludstyr Reg egion Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Kroner pr. time Hele landet ,40 210,43 229,61 213,23 Hele landet ,33 209,50 228,80 219,33 Region Syddanmark ,48 209,50 216,12 221,53 Hele landet ,77 208,72 222,17 214,39 Hele landet ,52 209,50 227,52 217,77 Hele landet ,14 198,76 213,21 202,08 Region Hovedstaden ,24 205,43 215,93 211,43 Region Sjælland ,05 195,52 209,76 198,18 Region Syddanmark ,87 201,29 214,45 203,00 Region Midtjylland ,20 203,80 224,10 206,03 Region Nordjylland ,21 183,65 197,31 192,53 Hele landet ,10 198,55 212,53 201,57 Region Sjælland ,05 195,52 209,76 198,18 Region Syddanmark ,63 201,21 214,31 202,96 Region Midtjylland ,20 203,52 223,27 205,03 Region Nordjylland ,12 183,52 195,71 192,31

9 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER TIMELØNNINGER SIDE 9 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Arbejdsfunktion Elektrikerarb. Belysningsmontør, chefelektriker, elektriker, elektrikerarbejde, elektrikermester, industrielektriker, relætekniker, serviceelektriker, sikringsleder, skibselektriker, stærkstrømselektriker Elektromekanikerarb. Autoelektriker, autoelektromekaniker, autoelektromester, automatikmekaniker (elektronik), elektromekaniker, elektromekanikerarbejde, elmekaniker, elmekanikermester, signalmekaniker, signalmontør, sikringsmekaniker, sikringsmester, sikringsmontør, støvsugerreparatør, vægtmekaniker, vægtmontør Install. og rep. el ledningsfør. forsyn. Højspændingsmontør, installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed Reg egion Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Kroner pr. time Hele landet ,45 198,76 215,93 203,12 Region Syddanmark ,02 201,21 217,43 204,86 Region Midtjylland ,31 203,95 223,27 205,24 Region Nordjylland ,59 183,25 205,03 197,74 Hele landet ,55 208,58 216,45 212,09 Region Syddanmark ,41 209,25 216,89 213,39 Hele landet ,58 183,84 198,25 188,29 Region Syddanmark ,26 183,84 199,78 189,24

10 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER TIMELØNNINGER SIDE 10 > OPERATØR,- MONTERINGS- OG TRANSPORTARBEJDE ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region region 8 OPERATØR-,MONTERINGS- OG TRANSPORTARB. Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 333,56 15,54 17,53 300,50 9,31 37,59 0,60 46,29 244,37 215, Region Syddanmark 370,53 16,10 25,25 329,18 7,39 40,84 1,03 51,28 271,84 240,54 Region Midtjylland 297,09 11,98 7,22 277,90 9,65 32,51 0,18 35,62 230,62 210,

11 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER TIMELØNNINGER SIDE 11 > OPERATØR,- MONTERINGS- OG TRANSPORTARBEJDE ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Arbejdsfunktion Region 8 Operatør-,monterings- og transportarb. Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Kroner pr. time Ikke-faglært (specialviden) Hele landet ,23 206,02 235,73 220,10 Region Hovedstaden ,41 249,18 259,58 250,36 Region Sjælland ,09 184,80 196,28 188,31 Region Syddanmark ,67 225,98 288,86 245,02 Region Midtjylland ,23 207,90 225,48 214,28 Region Nordjylland ,10 167,90 223,85 197,13 81 Operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,88 220,72 281,85 239,05 Region Syddanmark ,71 230,22 296,38 252,06 Region Midtjylland ,41 207,90 226,68 216, Andet operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,69 220,10 281,85 238,30 Region Syddanmark ,70 230,58 296,62 252,49 Region Midtjylland ,41 207,90 226,68 216, Operatørarb. dampmaskine- og kedelanlæg Hele landet ,60 222,79 291,54 242,66 Region Syddanmark ,70 231,03 298,49 254, Operatørarb. damp- og kedelanlæg Belysningsarbejder, elarbejder, elværksarbejder, elværksassistent, operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri, transformatorarbejder And. operatørarb. damp- og kedelanlæg Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg, fyrbøder, kedelarbejder, kedelformand, kedelmester, kedelpasser, lokomotivfyrbøder, skibsfyrbøder, søfyrbøder, varmemester Hele landet ,05 217,90 229,04 221,07 Hele landet ,27 243,69 304,68 254,82

12 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER TIMELØNNINGER SIDE 12 > OPERATØR,- MONTERINGS- OG TRANSPORTARBEJDE ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 8189 Andet operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,44 213,84 240,65 219,51 Region Midtjylland ,58 210,28 226,68 224,95 82 Monteringsarb. Hele landet ,49 188,32 204,99 195, Monteringsarb. Hele landet ,49 188,32 204,99 195, Monteringsarb. el og elektron. udstyr El-montrice, elektronikarbejder, elektrooperatør, elektrovikler, lampemontør, monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr, målermontør, måleropsætter, svagstrømsassistent Hele landet ,19 187,01 200,85 193,03 83 Chaufførarb. og førere af køretøjer mv. Hele landet ,48 214,00 238,68 205,58 Region Syddanmark ,44 181,39 233,00 193,84

13 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER TIMELØNNINGER SIDE 13 > ANDET MANUELT ARBEJDE ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region region 9 ANDET MANUELT ARBEJDE Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 265,50 10,39 5,83 249,29 8,48 31,06 0,67 34,49 202,77 177,42 Region Hovedstaden 281,93 10,95 9,65 261,33 6,51 33,14 0,14 39,57 213,66 180, Region Syddanmark 267,97 10,38 4,84 252,75 8,15 29,22 1,21 36,18 208,13 179,33 Region Midtjylland 262,84 10,69 4,09 248,06 7,69 32,81 0,41 32,01 201,40 179,63 Region Nordjylland 246,01 8,83 8,16 229,02 13,71 30,70 0,12 28,20 177,78 163,68

14 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER TIMELØNNINGER SIDE 14 > ANDET MANUELT ARBEJDE ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Arbejdsfunktion 9 Andet manuelt arbejde Region Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Kroner pr. time Ikke-faglært (uden specialviden) Hele landet ,18 177,71 196,30 180,56 Region Hovedstaden ,68 187,72 198,38 183,10 Region Syddanmark ,12 190,04 199,26 182,42 Region Midtjylland ,66 177,54 195,14 182,96 Region Nordjylland ,18 168,21 173,17 166,98 93 Manuelt arb. råstofudv., byggesekt. mv. Hele landet ,93 188,17 198,72 186,58 Region Syddanmark ,36 194,76 203,64 197,09 Region Midtjylland ,07 177,59 195,14 182, Manuelt arb. råstofudv. og byggesekt. Hele landet ,18 177,59 194,89 183,29 Region Syddanmark ,88 191,21 199,03 196,47 Region Midtjylland ,18 186,39 195,95 183, Manuelt arb. anlægssekt. Hele landet ,99 177,54 194,76 182,76 Region Syddanmark ,15 194,24 198,43 195,91 Region Midtjylland ,18 186,39 195,95 183, Kabelarb. Kabelarbejde, kabelarbejder, kabeloperatør, trådarbejder, trådtrækker 933 Trp.- og lagerarb. Hele landet ,59 181,25 195,06 184,00 Region Syddanmark ,80 194,49 198,43 198,61 Hele landet ,20 169,93 186,36 177,20 Region Syddanmark ,56 186,36 192,59 184,45 Region Midtjylland ,20 168,79 174,15 175,82

15 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER TIMELØNNINGER SIDE 15 > ANDET MANUELT ARBEJDE ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 9334 Arb. med opfyldning af lager og butik Hele landet ,07 170,43 186,36 177,22 Region Syddanmark ,56 186,36 190,60 182,39 Region Midtjylland ,20 168,79 174,15 175, Lager- og pakhusarb. Depotarbejder, depotmedhjælper, frysehusarbejder, kølearbejder, kølehusarbejder, lager- og pakhusarbejde, lager og pakhusarbejder, lagerarbejder, lagerbetjent, lagermedarbejder, lagermedhjælper, materielbetjent, pakhusarbejder, pakhusbetjent, trælastarbejder Hele landet ,07 170,43 186,36 177,22 Region Syddanmark ,56 186,36 190,60 182,39 Region Midtjylland ,20 168,79 174,15 175,82 96 Renovationsarb. og andet manuelt arb. Hele landet ,52 146,70 169,10 158,54 Region Syddanmark ,60 142,63 156,64 150,80

16 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER MÅNEDSLØNNINGER SIDE 16 > VÆRKFØRERE MV. LEDELSE I ØVRIGT Fordeling

17 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER MÅNEDSLØNNINGER SIDE 17 > VÆRKFØRERE MV. LEDELSE I ØVRIGT Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger Ansvarsområde nsvarsområde/region region 7 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 403,03 11,30 0,00 391,74 7,25 52,99 1,46 37,91 325,01 297, Region Sjælland OPERATØR-,MONTERINGS- OG TRANSPORTARB. Hele landet Region Sjælland ANDET MANUELT ARBEJDE Hele landet Region Sjælland Hele landet 377,88 11,73 0,02 366,13 8,00 48,15 1,14 39,82 303,05 278, Region Sjælland..... Region Midtjylland 370,93 10,88 0,03 360,01 8,85 46,93 0,75 35,74 298,48 281,

18 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER MÅNEDSLØNNINGER SIDE 18 > VÆRKFØRERE MV. LEDELSE I ØVRIGT Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2013 Median Øvre kvartil Nedre kvartil Gennemsnit Pension i alt inkl. ATP Ansvarsom nsvarsområde råde Region Kroner pr. måned 7 Håndværkspræget arbejde Hele landet Region Sjælland Operatør-,monterings- og transportarb. Hele landet Region Sjælland Andet manuelt arbejde Hele landet Region Sjælland.... I ALT Hele landet Hele landet Region Hovedstaden. Region Sjælland.. Region Midtjylland

19 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER JOBTITLER SIDE 19 > JOBTITLER OG ARBEJDSFUNKTIONSKODER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE A And. operatørarb. damp- og kedelanlæg Andet manuelt arbejde... 9 Andet operatørarb. ved anlæg og maskiner Andet operatørarb. ved anlæg og maskiner Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg Andre områder Arb. el og elektron. omr Arb. med opfyldning af lager og butik Aut. gas og vandmester Autoelektriker Autoelektromekaniker Autoelektromester Automatikmekaniker (elektronik) B Belysningsarbejder Belysningsmontør Beslagsmed Blikkenslager Blikkenslagermester Blytækker Bygningsarb., ekskl. medhjælp - finish Bygningssmed C Chaufførarb. og førere af køretøjer mv Chefelektriker D Depotarbejder Depotmedhjælper E El-montrice Elarbejder Elektriker Elektrikerarb Elektrikerarbejde Elektrikermester Elektromekaniker Elektromekanikerarb Elektromekanikerarbejde Elektronikarbejder Elektrooperatør Elektrovikler Elmekaniker Elmekanikermester Elværksarbejder Elværksassistent F Faglært (typisk)... 7 Frysehusarbejder Fyrbøder G Gasmester Gasmontør Grovsmed Grovsmedemester H Håndværksp. arb. byggeri, undt. el.arb Håndværkspræget arbejde... 7 Højspændingsmontør I Ikke-faglært (specialviden)... 8 Ikke-faglært (uden specialviden)... 9 Industrielektriker Install. og rep. el ledningsfør. forsyn Install.- og rep. af el udstyr Installation og reparation af elektrisk ledningsføring K Kabelarb Kabelarbejde Kabelarbejder Kabeloperatør Kedelarbejder Kedelformand Kedelmester Kedelmontør Kedelpasser Knallertmekaniker Knallertmontør Kølearbejder Kølehusarbejder L Lager og pakhusarbejder Lager- og pakhusarb Lager- og pakhusarbejde Lagerarbejder Lagerbetjent Lagermedarbejder Lagermedhjælper Lampemontør Landbrugssmed Lokomotivfyrbøder M Manuelt arb. anlægssekt Manuelt arb. råstofudv. og byggesekt Manuelt arb. råstofudv., byggesekt. mv Materielbetjent Mek.arb., and. omr Mekanikerarb Mekanikerarb. motorkøret Mekanikerarbejde Metal- og maskinarb Monteringsarb Monteringsarb Monteringsarb. el og elektron. udstyr Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr Motorcykelmekaniker Målermontør Måleropsætter O Oliefyrsmontør Oliemontør Operatør-,monterings- og transportarb Operatørarb. damp- og kedelanlæg Operatørarb. dampmaskine- og kedelanlæg Operatørarb. ved anlæg og maskiner Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyning P Pakhusarbejder Pakhusbetjent Pejsemontør R Relætekniker Renovationsarb. og andet manuelt arb Rørlægger Rørlæggermester Rørskærer Rørsmed S Serviceelektriker Signalmekaniker Signalmontør Sikringsleder Sikringsmekaniker Sikringsmester Sikringsmontør Skibselektriker Skibsfyrbøder Smed Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt Smedearb Smedearbejde Smedemester Stærkstrømselektriker Støberismed Støvsugerreparatør Svagstrømsassistent Søfyrbøder T Transformatorarbejder Trp.- og lagerarb Trådarbejder Trådtrækker Trælastarbejder V Vvs-arb Varmemester Varmemontør Varmesmed Ventilatormontør Vognsmed Vvs-montør Vvs-rørsmed Vvs-smed Vvs-svend Vvs-arbejde Vægtmekaniker Vægtmontør Værkførere... 7 Værkførere... 8 Værkførere... 9

20 DI LØNSTATISTIK DANSKE ENERGI- OG FORSYNINGSSELSKABER FORSYNINGSSELSKAB BLIV LØBENDE OPDATERET NetStat Løn opdateres hvert kvartal, så du altid kan finde aka tuelle oplysninger. Bliv opdateret ved abonnement på DI s nyhedsbrev om Personale. LØNFORHANDLING - SÅDAN Guiden til lønforhandling indeholder en mængde gode tips til, hvordan du kan gennemføre lønforhandlinger, så du bedst muligt kan indfri dine mål. Endvidere kan du finde oplysninger, der kan være centrale i forbindelse med lønforhandlinger - f.eks. ks. oversigt over overenskomstbestemte omkostninger, lønforhandlingsresultater mv. NETSTAT LØN Med NetStat Løn kan du se, hvordan din virksomhed lønner medarbejderne i forhold til andre virksomheder. Du kan skræddersy udtræk, så de matcher din virksomheds virksomhe behov. Du kan bruge NetStat Løn som værktøj til at fastsætte lønnen for en ny medarbejder eller som udgangspunkt for den årlige lønregulering. Find oplysninger om løn og lønspredning for f.eks. en klejnsmed i Aalborg eller en kontorelev i Region Hovedstaden. I NetStat Løn med egne løntal kan du også se, hvordan din virksomhed aflønner medarbejderne i forhold til andre virksomheder. Læs mere om NetStat Løn på di.dk/personale/loen/netstat/ Prøv NetStat Løn, som er en ubeskåret og papirløs udgave af DI s lønstatistiktilbud. SIDE 20

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere