Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04"

Transkript

1 Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning. - Monterings-og vedlikeholdsanvisning Operating and maintenance instruction... 9 Herjdjlcndj gj j,cke;bdfyb/...0 Paigaldus- ja hooldusjuhend... Naudojimo ir priežiūros instrukcija... Montāžas un apkopes instrukcija...

2 SE Tack för att du valde Ifö Cera. Ett klokt val av en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol. För att få fullt utbyte, är det viktigt att monteringen och installationen sker enligt våra instruktioner. Det ger Dig största möjliga tillfredsställelse av en driftsäker och lättskött WC-stol i många år. DK NO GB RU EE LT LV Tak for at du valgte Ifö Cera. For at få fuld udbytte af Ifö Cera, er det vigtigt at monteringen og installationen sker i overensstemmelse med vore instruktioner. Takk for at du valgte Ifö Cera. Et klokt valg av et miljøriktig og rengjøringsvennlig klosett med elegant design. Det er viktig at monteringen skjer etter våre instruksjoner. Da får du størst mulig utbytte av et driftssikkert klosett som er lett å vedlikeholde. Thank you for choosing the Ifö Cera. You have made a wise choice by deciding on this environmentally appropriate, easy-to-clean and elegant WC suite. To gain full benefit, it is important for the fitting and installation work to be carried out in accordance with our instructions. This will assure you of a reliable and practical WC suite that will give maximum satisfaction for many years. Vs,kfujlfhbv dfc pf nj> xnj ds ds,hfkb Ifö Cera. nj hfpevysq ds,jh rjkjubxtcrb ghjlevfyyjuj> kturj vj/otujcz b ktufynyjuj eybnfpf. Lkz gjkextybz jgnbvfkmyjuj htpekmnfnf df;yj> xnj,s vjynf; b ecnfyjdrf jceotcndkzkbcm cjukfcyj yfibv erfpfybzv. nj j,tcgtxbn dfv yflt;ysq b ghjcnjq d j,cke;bdfybb eybnfp d ntxtybt vyjub[ ktn. Paldies, ka esat izvljušies Ifö Cera izstrdjumu. Js esat izdarjuši prtgu soli, izvloties šo apkrtjai videi nekaitgo, viegli trmo un eleganto tualetes aprkojumu. Lai tas darbotos nevainojami, ir btiski ievrot msu uzstdšanas un lietošanas nordjumus. Tas nodrošins, ka jums bs uzticams un praktisks tualetes aprkojums, kas sniegs maksimlu labsajtu daudzus gadus. Täname teid, et valisite Ifö Cera. Otsustades selle keskkonnasõbraliku, kergesti puhastatava ja elegantse WC-komplekti kasuks, olete teinud hea valiku. Et saaksite tema häid omadusi täiel määral nautida, on väga oluline, et komplekti kokkupanek ja paigaldamine toimuks meie instruktsioonide kohaselt. Siis on teil töökindel ja praktiline WC-komplekt, mis rahuldab teie vajadusi pikka aega. Ačiū Jums už tai, kad pasirinkote Ifö Cera produktą. Jūs pasielgėte labai išmintingai, pasirinkdami šį tualetinį unitazą, kuriam būdinga: griežtas ekologinių reikalavimų atitikimas, lengva priežiūra bei puikus dizainas. Siekiant maksimaliai išnaudoti jo galimybes, labai svarbu, kad montavimo darbai būtų atliekami pagal mūsų nurodytas instrukcijas. Tai užtikrins stabilų ir patikimą unitazo tarnavimą daugelį metų.

3 DK Afløbstilslutning Som tilbehør kan vælges: Excentrisk wc-tilslutning Ifö-nr. 99 (giver mm. flexibilitet ) - se billede. Lige wc-tilslutning Ifö-nr. 9 - se billede. Indgår som billede standard i Ifö Cera 800, 80, 8, 89 og Ceranova 80, 80. Vandtæt gulvfæste Ifö-nr. 980 Indgår som standard i Ifö Ceranova 80. Leveres som ekstra tilbehør til øvrige modeller. Montering se billede, og. Limning/silikonetætning Om WC-stolen limes/silikonetætnes mod gulvet, og der skal vedhæftes dækpropper Ifö-nr. 98/9888 benyttes i skruehullet på WC-foden. Dækliste mod gulv Som ekstra tilbehør til gulvmonterede WCstole kan leveres dækliste i hvid silikongummi. Ifö-nr Montering se billede og. Trykknap Se billede 7. Som ekstra tilbehør kan leveres : Forhøjet trykknap Ifö-nr. 987 se billede 9. Trykknap for enkelskylning Ifö-nr se billede 8. Afløbsbøjning Som ekstra tilbehør til Ifö Cera 8 leveres hvid afløbsbøjning - se billede 0. S-lås Ifö-nr. 90 P-lås Ifö-nr. 907 Ifö Cera 80, 8 S-lås i ny rengøringsvenlig udførelse. Anvend altid medfølgende lige WC-tilslutning. Max-målet på afløbsstudsen - se billede. Ved overskridning af disse mål - se billede,. Medfølgende dækkappe kan benyttes, hvis der er plads - se billede. 8 har cm forhøjet skål Ifö Cera 800 Skjult S-lås. Denne WC-stol har helt skjult afløb. Ifö Cera 8 Universallås. Afløbstilslutninger - se billed 0. Ifö Cera 870, 87 ROT-WC med åben S-lås og lidt større fod. Monteres hvor model 80 ikke kan anvendes p.g.a. afløb er for tæt på væg. Ifö Cera 89, 89 Benyt medfølgende monteringssæt. Som vægforstærkning kan anvendes Ifö WC-fixtur Ifö-nr som er ekstra tilbehør. Denne WC-stol skal understøttes mod væg. Indstilling af skyllevolumen Denne Ifö wc. stol er fra fabrik indstillet til og liters dobbeltskyl. Stort set alle danske afløbssystemer opfylder kravene til / liter skyl inden for normerne DS eller den europæiske norm 0-. Men skulle De være bekendt med, at der er problemer med netop Deres afløbssystem i forhold til ovenstående, vil vi råde Dem til, at forhøje skyllemængden efter behov.

4 For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen - se nedenstående tabel! Reservedele! OBS. Den reducerede skyllemængde,0 liter må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Skyllemængden liter er kun for udskylning af urin. For demontering og påmontering af armatur - se billede til. For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen - se nedenstående tabel og. Variation i de angivne skyllemængder kan forekomme med ± 0, liter. Skyllevolumen liter Svømmertappen placering - cm Hel- og halvskylning Mørk grå Lys grå,0,0 0,0 (0,0) 0, (0,0),,0 0, (0,0) 0, (0,0),0,0, (,) 0, (0,0),0,0,0 (,),0 (,0) 8,0,0 9,0 (8,) 0, (0,0) 8,0,0 9,0 (8,),0 (,0) Tallene i ( ) gælder Ifö Cera 89. Bemærkninger: Samme skyllemængde Højre og venstre - GUL spærreknap vippes ud, se billede. Demontering av vippknapp och lockmutter Afmonter udløserknap og lågmøtrik i henhold til tegningerne,, 7. Hvis WC et løber - kontroller indløbsventilens told 9 samt billede 8 og 9 udløbsventilens ventilring billeder og. Hvis O-ringen eller pakningen på told 98 (9) er beskadiget, udskift da tolden. Hvis ventilringen 908 er beskadiget, skal den udskiftes. Montering Træk begge fjederbenene op i stopleje - billede. Drej møtrikken til den klikker over - billede. Tryk begge fjederbenene ned i stopleje - billede. 800, 80, 8, 8, 870, 87 Pos Ifö nr Benævnelse VVS nr 970 Vandfordeler Møtrik, udløb Møtrik, indløb Udløbsventil Indløbsrør Gennemføring til gulvmodel Svømmer, indløb Indløbsventil med stativ Ventilsæde Ventilring Pakning skål - cisterne Told Gulvmontering komplet til Cisternebolte Gulvskruer + hvide dækhætter hvide dækprop 98 Farvede dækhætter Dækplade hvid til Dækplade perlehvid til Dækplade cera-grå til Trykknap Trykknap til handicap Trykknap forkromet Skål, ROT S-lås Skål, med indbygget S-lås Skål, universallås Skål, skjult afløb Cisterne inkl. låg Cisternelåg Skål med indbegget forhøjet S-lås Skål, ROT S-lås forhøjet Farvede dækprop 7 89, 89 Reservedele Pos Ifö nr Benævnelse VVS nr 970 Vandfordeler Møtrik, udløb Møtrik, indløb Udløbsventil Svømmer, indløb Indløbsventil med stativ Ventilsæde Ventilring Pakning kumme - cisterne Indløbsrør Told Gennemføring, komplet Cisternebolte Trykknap Trykknap til handicap Trykknap forkromet Skål Cisternelåg 9 90 Cisterne inkl. låg Skål ROT-model 09.00

5 mm mm Stop X Z (Pozidriv) X

6 800, 80, 8, 8, 870, 87 0,, ,,,, 9, 0, 7,8,9

7 89, 89,, , 0 7 7

8 SE / Skötselråd och rengöring Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras. För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik.De finns på Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik " Rörarbeten ". I hus som står ouppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll - deciliter frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vattenspegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning. NO / Rengjøringstips Sanitærporselen Vanlige klosetter, bidéer og servanter har glassert overflate. Glasserte over-flater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke benyttes. Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig. Ved reparasjon eller kjøp av reserve-deler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. Du finner dem i telefon-katalogens gule sider under overskriften Rørleggere. I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisternen tømmes og tørkes tørr. Hell - desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordampning. DK / Vedligeholdelsesråd - Sanitetsporcelæn Almindelige WC-stole, bideter og håndvaske har en glaseret over-flade. Glaserede overflader er lette at holde rene og er modstands-dygtige mod de fleste kemikalier. Gør rent ofte, så opstår der aldrig rengøringsproblemer. Anvend almindelige rengøringsmidler. Rengøringsredskaber som indeholder hårde slibemidler såsom ståluld og grøn fibersvamp må ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre samt stærke alkalier, f.eks, kaustisk soda bør ikke anvendes. Dryppende haner og WC er der løber bør repareres hurtigst muligt. Henvend Dem til en VVS-entreprenør eller en VVS-butik for reparation eller køb af reservedele. De kan findes på de Gule sider i telefonbogen eller under rubrikken blikkenslager. I huse der står uopvarmede i vintertiden skal toiletternes skylle-cisterne tømmes og tørres, således at den er helt tør. Hæld - deciliter antifrostvæske i vandlåsen og dæk vandspejlet med madolie eller plastfolie for at forhindre fordampning af vandet. 8 GB / Maintenance advice - Sanitary ware Vanlige klosetter, bidéer og servanter har glassert overflate. Glasserte over-flater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke benyttes. Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig. Ved reparasjon eller kjøp av reserve-deler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. Du finner dem i telefon-katalogens gule sider under overskriften Rørleggere. I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisternen tømmes og tørkes tørr. Hell - desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordampning.

9 Ifö Cera Art.nr 987 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-9 Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-7 8 Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5 6-0 80 8 80 97 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 SE

Læs mere

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com Ifö Sign Art 107-05 6840 SE WC-stol DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit 95210 www.ifosanitar.com SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 DK NO GB Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... 5-6 Monterings-og

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK triomont DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK triomont DIT GAMLE BADEVÆRELSE ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske,

Læs mere

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Bad ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Juvel AS Avedøreholmen 95 0 ovre tel: 36 34 02 88, fax: 36 34 02 89 juvel.salg@intra-group.com Intra AS N-7563 Malvik tel: +47 73 98 01 00 fax:

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Designet og let at installere.

Designet og let at installere. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 98 www.geberit.dk Designet og let at installere. DK/da/01.12/18557 by Geberit AB Nyhed Elegant design. Nem installation. kombinerer tidløst

Læs mere

Wc er Bideter Urinaler

Wc er Bideter Urinaler Wc er Bideter Urinaler SIDE VORES PRODUKTSERIER A2 A4 Generelle oplysninger om toiletter og produktserierne WC NAUTIC A5 A11 5500 med skjult S-lås A5 5510 med skjult P-lås A6 5520 til vægmontering A7 5530

Læs mere

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1 Logic Håndvaske og wc er Skala 1:1 En lille nyhed, der gør baderummet større Logic er en ny serie wc er og håndvaske, som er udviklet med det formål at skabe så meget friplads som muligt i små baderum.

Læs mere

cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet

cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet Dit badeværelse skulle gerne være lige så frisk som dig selv! De fleste af os vil allerhelst bo i eget hjem så længe som muligt. Og i dag er de lidt ældre

Læs mere

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903 Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet DK74-10 MS nr. 99903 2 Enkel installation Ifö Sign installationsmoduler er udviklet i nært samarbejde med Nordiske installatører.

Læs mere

Sortiment og prisliste 2014. TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske

Sortiment og prisliste 2014. TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske BADERUMSMØBLER / brus / badekar / TILBEHØR 1 3 Toiletter Gulvmonterede toiletter 6 Væghængte toiletter 15 Ifö Sign Installationssystem 17 Trykknappar 19 Bidet

Læs mere

BANO GRENSEFLADE VVS

BANO GRENSEFLADE VVS B ibano BANO GRENSEFLADE VVS For nøjagtig placering af udtag/ udgang, se målsætning på gældende plantegning/ opstaltstegning/ arbejdstegning for det aktuelle projekt. 5200/L BANO HÅNDVASK, VENSTRE 5200/R

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Midtpunktet. Geberit Monolith

Midtpunktet. Geberit Monolith Midtpunktet. Geberit Monolith For folk med karakter. Og dem som sætter pris på de gode ting i livet. Vil du gerne give dit nye badeværelse et karakteristisk, moderne touch? Med Geberit Monolith moduler

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK

TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK TRIOMONT ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske, at det er besværligt

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler Miljø Design Hygiejne Vandfrie urinaler Vandfrie urinaler Lava F-9000SS Ved alle urinaler Fordele ved LAVA Ved alle urinaler Fordele ved F-9000SS Intet vandforbrug Anti-splash-design Intet vandforbrug

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel DANSK BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Læs mere

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig Nørrebrogade 9 nb9.fsb.dk Nørrebrogade 9 Sådan vedligeholder du den renoverede bolig rev. juni 2015 2 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 5 Fugt Side 6 Vægfliser Side 7 Gulvklinker Side 7 Gulvafløb

Læs mere

Badekar SIDE SIDDEBADEKAR MED SIDE. VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER

Badekar SIDE SIDDEBADEKAR MED SIDE. VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER Badekar VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER SIDE C2 C3 C5 SIDE SIDDEBADEKAR MED HELFRONTSTATIV C24 C26 1051 Siddebadekar 1050x650 mm C24 1501 Siddebadekar 1500x700

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning DK 15-13 B 99942 Sense Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning Vores mest fleksible møbelserie med innovative

Læs mere

Urban Design. Geberit Monolith. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark. Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98. www.geberit.dk

Urban Design. Geberit Monolith. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark. Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98. www.geberit.dk Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 8 www.geberit.dk Urban Design. Geberit Monolith CHd/01.11 by Geberit Vertriebs AG For folk med karakter. Og dem som sætter pris på

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning 1 2 Vort HR 200 Varmeveksler 3 Vort HR 200 Varmeveksler 4 Struktur og Tilbehør Apparatet består primært af følgende dele: - Stålchassis i to dele, der omfatter ind- og udsugning, el-tilslutning og danner

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Smart design til dit badeværelse. Få inspiration fra Geberit

Smart design til dit badeværelse. Få inspiration fra Geberit Smart design til dit badeværelse. Få inspiration fra Geberit Nye ideer, der strømmer ud fra afprøvede kilder. Synligt og usynligt. Hvad sker der, når synligt design og skjult teknologi er i harmoni med

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Rustfrit. www.purus.dk

Rustfrit. www.purus.dk Rustfrit www.purus.dk Purus sanitetsprodukter i rustfrit stål er gennemført, robust design: Nemt at vedligeholde, svært at beskadige. Purus har produkterne til at gøre det offentlige toilet funktionelt

Læs mere

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK Brugervejledning Forglemmigej Elektronisk kalender Art.nr 402250 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri... 6 Skift

Læs mere

SMAGFULD EKSKLUSIV FUNKTIONALITET 3.999,- NAUTIV VÆGSKÅL Med rengøringsvenlig C+ glasur. Inkl. sæde med Soft Close 2.399,- 3.999,-

SMAGFULD EKSKLUSIV FUNKTIONALITET 3.999,- NAUTIV VÆGSKÅL Med rengøringsvenlig C+ glasur. Inkl. sæde med Soft Close 2.399,- 3.999,- 13. UDGAVE 2013 SMAGFULD EKSKLUSIV FUNKTIONALITET NAUTIV VÆGSKÅL Med rengøringsvenlig C+ glasur. Inkl. sæde med Soft Close 3.999,- 2.199,- 2.399,- 3.999,- Leveret & monteret GUSTAVSBERG NAUTIC TOILET Model

Læs mere

PRISLISTE Vejl. udsalgspriser til forbrugere Priserne er gældende fra 1. januar 2011

PRISLISTE Vejl. udsalgspriser til forbrugere Priserne er gældende fra 1. januar 2011 PRISLISTE Vejl. udsalgspriser til forbrugere Priserne er gældende fra 1. januar 2011 Der tages forbehold for trykfejl 1 2 INDHOLD BRUSERSÆT... 1 KØKKENBATTERIER... 6 TERMOSTATBATTERIER TIL BRUSER OG BADEKAR...

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 04/00004 Udstedt: 18. juli 2014 Udløber: 17. juli 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System Geberit Duofix installationselementer / Duofix System S A N I T E T S T E K N I K I S Y S T E M Teknisk information Den nye Duofix frontbetjente cisterne Ny cisterne med væsentlige forbedringer Endnu engang

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Rustfrit Vejl. installatørpriser ekskl. moms (DKK)

Rustfrit Vejl. installatørpriser ekskl. moms (DKK) Rustfrit Vejl. installatørpriser ekskl. moms (DKK) - gældende pr. august 2011 www.purus.dk TOILETUDSTYR Håndtørrer E88A RF, Vægmonteret Håndtørrer, Slebet B:276 x H:245 x D:210 Varenr.: 10500 Pris: 4.900

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Stativvarer. Stativvarer - Side 1

Stativvarer. Stativvarer - Side 1 Stativvarer Stativvarer - Side 1 Indholdsfortegnelse Aluminiumskniv...7 Dykkere 1,2 x 20 mm...5 Filtsko BGF...4 Filtsko K...4 Filtsko Universal...4 Filtsøm ø 20 mm...3 Filtsøm ø 24 mm...3 Filtplader 10

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Badeværelse og tilbehør. 2012 produktkatalog

Badeværelse og tilbehør. 2012 produktkatalog Badeværelse og tilbehør 2012 produktkatalog BASE by d line BASE by d line Indhold BASE by d line Bad er en ny prissikker sanitetsserie fra d line BASE by d line 3 Glasholder m/glas 4 Sæbeskål m/glas 4

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

Bruseløsninger uden profiler

Bruseløsninger uden profiler Bruseløsninger uden profiler 5 års produktgaranti Bruseløsninger uden profiler brusevægselementer er uden profiler og forsynede med flotte beslag i kromoptik, som får brusebadene til at virke elegante.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 Skovlund Ansager Hallen. Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer.

Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 Skovlund Ansager Hallen. Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer. From: Jørgen Trap Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 To: Skovlund Ansager Hallen Subject: Samlede tilbud Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer. Den samlede

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 BEBOERMØDE 2. Himmerland Boligforening Renovering af afd. 51, Blåkildevej, Aalborg 2014.06.17

KILDEPARKEN 2020 BEBOERMØDE 2. Himmerland Boligforening Renovering af afd. 51, Blåkildevej, Aalborg 2014.06.17 KILDEPARKEN 2020 2014.06.17 Himmerland Boligforening Renovering af afd. 51, Blåkildevej, Aalborg BEBOERMØDE 2 OVERSIGTSPLAN Fordeling af blok- og gårdhustyper Bygningstype: Gårdhuse Lejlighedstype: G5

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier 3. Badeværelse 3.1 Bl. batterier Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589). Reservedele Se TPI (Teknisk

Læs mere

bathrooms SANITET, BADEKAR, SPABADE, BRUSEKAR OG MØBLER PRISLISTE 2009

bathrooms SANITET, BADEKAR, SPABADE, BRUSEKAR OG MØBLER PRISLISTE 2009 bathrooms SANITET, BADEKAR, SPABADE, BRUSEKAR OG MØBLER PRISLISTE 2009 009 Priserne er i euro og gældende fra 1 juni 2009 DK FARVER SANITET - Keramikfarver 000 / 200 / 400 049 / 249 044 016 045 017 716

Læs mere

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010 Ionox Prisliste Version: 1. sept. 2010 side 2 Kære kunde Priskataloget er udarbejdet i september 2010 og indeholder AB Cool A/S samlede produkt program fra IONOX. Da produktprogrammet til stadighed tilpasses

Læs mere

Ifö Brusebad vi gør dit valg enkelt

Ifö Brusebad vi gør dit valg enkelt DK 29-12 99934 Ifö Brusebad vi gør dit valg enkelt Find dit favoritbrusebad i tre enkle trin brus.ifo.dk Brusehjørne komplet 9 903,- Ifö Space 2000 KH design, buede brusedøre med integreret håndtagsprofil.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

Godmorgon Badeværelsesmøbler

Godmorgon Badeværelsesmøbler 11_014 Produktguide Godmorgon Badeværelsesmøbler VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud evt. tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Alle våde mærker skal tørres

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Badeværelse - vedligehold / rengøring

Badeværelse - vedligehold / rengøring Boligforeningen AAB afd. 68 Badeværelse - vedligehold / rengøring Korrekt brug og vedligehold / rengøring af badeværelset reducerer påvirkningen af materialer og konstruktioner, og forlænger badeværelsets

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

HVORDAN MØBLERER DU DIT BADEVÆRELSE?

HVORDAN MØBLERER DU DIT BADEVÆRELSE? HVORDAN MØBLERER DU DIT BADEVÆRELSE? Et badeværelse har det med at blive fyldt op med alverdens ting og sager. Håndklæder, shampooflasker, hårbørster, morgenkåber, sminke, toiletpapir, tandpastatuber,

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

TOTAL LØSNING. Vejl. udsalgspris inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigning

TOTAL LØSNING. Vejl. udsalgspris inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisstigning 2012 TOTAL LØSNING Vejl. udsalgspris inkl. moms Der tages forbehold for trykfejl og prisstigning City inkl. sæde Varenr. Pakke Toi 25-3 3.898 Inkl. softclose Varenr. Pakke Toi 25 4.398 Inkl. bidétfunk.

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED 20. udgave 2015 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED MASSER 3.999,-AF 5.499,LEVERET4.499,& MONTERET TILBUD Leveret Leveret & & monteret monteret Afhentningspris Et mesterværk i funktion og design Geberit AquaClean

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Alment tilbehør (som kan anvendes på FORSKELLIGE modeller) har et bestillingsnummer uden tilknytning til HMI-numre:

Alment tilbehør (som kan anvendes på FORSKELLIGE modeller) har et bestillingsnummer uden tilknytning til HMI-numre: dan-rehab a/s var det første firma til at anvende HMI-numre som bestillingsnumre. Det letter registreringen og styringen af hjælpemidler i hjælpemiddeldepoterne og sikrer samtidigt, at både kunde og leverandør

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Brutto prisliste Gældende fra 1 januar 2013

Brutto prisliste Gældende fra 1 januar 2013 Brutto prisliste Gældende fra 1 januar 2013 Indhold Mora MMIX... 1 Mora Cera... 2 Mora Rexx... 3 Mora Styxx... 4 Mora Izzy... 5 Mora Classic... 6 Mora Care... 7 Brusersæt og tilbehør... 8 Bundventiler...

Læs mere

BADEVÆRELSER. Dato:10.07.2015 KATALOG FOR BEBOERVALG

BADEVÆRELSER. Dato:10.07.2015 KATALOG FOR BEBOERVALG KATALOG FOR BEBOERVALG Dato:10.07.2015 BADEVÆRELSER Gælder for blok 116 og blok 1005 (prøveblokke) Kom og se prøver på fliser, brusere, vandhaner osv. i Galleriet ved afdelingsbestyrelsens kontor, Melissehaven

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere

Tilbehør til gulvdørlukkere BTS tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde indtil 1200 mm, vægt indtil 120 kg 2 Til venstre-

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Priskatalog. Vi tager os blandt andet af.. Faste priser på VVS-ydelser. Vi leverer og montere til fast pris.

Priskatalog. Vi tager os blandt andet af.. Faste priser på VVS-ydelser. Vi leverer og montere til fast pris. Priskatalog Faste priser på VVS-ydelser. Vi leverer og montere til fast pris. Åben kataloget og se om vi har et tilbud der dækker lige præcis dit behov. Vi tager os blandt andet af.. Sommer 2015 Claus'

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere