Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04"

Transkript

1 Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning. - Monterings-og vedlikeholdsanvisning Operating and maintenance instruction... 9 Herjdjlcndj gj j,cke;bdfyb/...0 Paigaldus- ja hooldusjuhend... Naudojimo ir priežiūros instrukcija... Montāžas un apkopes instrukcija...

2 SE Tack för att du valde Ifö Cera. Ett klokt val av en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol. För att få fullt utbyte, är det viktigt att monteringen och installationen sker enligt våra instruktioner. Det ger Dig största möjliga tillfredsställelse av en driftsäker och lättskött WC-stol i många år. DK NO GB RU EE LT LV Tak for at du valgte Ifö Cera. For at få fuld udbytte af Ifö Cera, er det vigtigt at monteringen og installationen sker i overensstemmelse med vore instruktioner. Takk for at du valgte Ifö Cera. Et klokt valg av et miljøriktig og rengjøringsvennlig klosett med elegant design. Det er viktig at monteringen skjer etter våre instruksjoner. Da får du størst mulig utbytte av et driftssikkert klosett som er lett å vedlikeholde. Thank you for choosing the Ifö Cera. You have made a wise choice by deciding on this environmentally appropriate, easy-to-clean and elegant WC suite. To gain full benefit, it is important for the fitting and installation work to be carried out in accordance with our instructions. This will assure you of a reliable and practical WC suite that will give maximum satisfaction for many years. Vs,kfujlfhbv dfc pf nj> xnj ds ds,hfkb Ifö Cera. nj hfpevysq ds,jh rjkjubxtcrb ghjlevfyyjuj> kturj vj/otujcz b ktufynyjuj eybnfpf. Lkz gjkextybz jgnbvfkmyjuj htpekmnfnf df;yj> xnj,s vjynf; b ecnfyjdrf jceotcndkzkbcm cjukfcyj yfibv erfpfybzv. nj j,tcgtxbn dfv yflt;ysq b ghjcnjq d j,cke;bdfybb eybnfp d ntxtybt vyjub[ ktn. Paldies, ka esat izvljušies Ifö Cera izstrdjumu. Js esat izdarjuši prtgu soli, izvloties šo apkrtjai videi nekaitgo, viegli trmo un eleganto tualetes aprkojumu. Lai tas darbotos nevainojami, ir btiski ievrot msu uzstdšanas un lietošanas nordjumus. Tas nodrošins, ka jums bs uzticams un praktisks tualetes aprkojums, kas sniegs maksimlu labsajtu daudzus gadus. Täname teid, et valisite Ifö Cera. Otsustades selle keskkonnasõbraliku, kergesti puhastatava ja elegantse WC-komplekti kasuks, olete teinud hea valiku. Et saaksite tema häid omadusi täiel määral nautida, on väga oluline, et komplekti kokkupanek ja paigaldamine toimuks meie instruktsioonide kohaselt. Siis on teil töökindel ja praktiline WC-komplekt, mis rahuldab teie vajadusi pikka aega. Ačiū Jums už tai, kad pasirinkote Ifö Cera produktą. Jūs pasielgėte labai išmintingai, pasirinkdami šį tualetinį unitazą, kuriam būdinga: griežtas ekologinių reikalavimų atitikimas, lengva priežiūra bei puikus dizainas. Siekiant maksimaliai išnaudoti jo galimybes, labai svarbu, kad montavimo darbai būtų atliekami pagal mūsų nurodytas instrukcijas. Tai užtikrins stabilų ir patikimą unitazo tarnavimą daugelį metų.

3 DK Afløbstilslutning Som tilbehør kan vælges: Excentrisk wc-tilslutning Ifö-nr. 99 (giver mm. flexibilitet ) - se billede. Lige wc-tilslutning Ifö-nr. 9 - se billede. Indgår som billede standard i Ifö Cera 800, 80, 8, 89 og Ceranova 80, 80. Vandtæt gulvfæste Ifö-nr. 980 Indgår som standard i Ifö Ceranova 80. Leveres som ekstra tilbehør til øvrige modeller. Montering se billede, og. Limning/silikonetætning Om WC-stolen limes/silikonetætnes mod gulvet, og der skal vedhæftes dækpropper Ifö-nr. 98/9888 benyttes i skruehullet på WC-foden. Dækliste mod gulv Som ekstra tilbehør til gulvmonterede WCstole kan leveres dækliste i hvid silikongummi. Ifö-nr Montering se billede og. Trykknap Se billede 7. Som ekstra tilbehør kan leveres : Forhøjet trykknap Ifö-nr. 987 se billede 9. Trykknap for enkelskylning Ifö-nr se billede 8. Afløbsbøjning Som ekstra tilbehør til Ifö Cera 8 leveres hvid afløbsbøjning - se billede 0. S-lås Ifö-nr. 90 P-lås Ifö-nr. 907 Ifö Cera 80, 8 S-lås i ny rengøringsvenlig udførelse. Anvend altid medfølgende lige WC-tilslutning. Max-målet på afløbsstudsen - se billede. Ved overskridning af disse mål - se billede,. Medfølgende dækkappe kan benyttes, hvis der er plads - se billede. 8 har cm forhøjet skål Ifö Cera 800 Skjult S-lås. Denne WC-stol har helt skjult afløb. Ifö Cera 8 Universallås. Afløbstilslutninger - se billed 0. Ifö Cera 870, 87 ROT-WC med åben S-lås og lidt større fod. Monteres hvor model 80 ikke kan anvendes p.g.a. afløb er for tæt på væg. Ifö Cera 89, 89 Benyt medfølgende monteringssæt. Som vægforstærkning kan anvendes Ifö WC-fixtur Ifö-nr som er ekstra tilbehør. Denne WC-stol skal understøttes mod væg. Indstilling af skyllevolumen Denne Ifö wc. stol er fra fabrik indstillet til og liters dobbeltskyl. Stort set alle danske afløbssystemer opfylder kravene til / liter skyl inden for normerne DS eller den europæiske norm 0-. Men skulle De være bekendt med, at der er problemer med netop Deres afløbssystem i forhold til ovenstående, vil vi råde Dem til, at forhøje skyllemængden efter behov.

4 For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen - se nedenstående tabel! Reservedele! OBS. Den reducerede skyllemængde,0 liter må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Skyllemængden liter er kun for udskylning af urin. For demontering og påmontering af armatur - se billede til. For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen - se nedenstående tabel og. Variation i de angivne skyllemængder kan forekomme med ± 0, liter. Skyllevolumen liter Svømmertappen placering - cm Hel- og halvskylning Mørk grå Lys grå,0,0 0,0 (0,0) 0, (0,0),,0 0, (0,0) 0, (0,0),0,0, (,) 0, (0,0),0,0,0 (,),0 (,0) 8,0,0 9,0 (8,) 0, (0,0) 8,0,0 9,0 (8,),0 (,0) Tallene i ( ) gælder Ifö Cera 89. Bemærkninger: Samme skyllemængde Højre og venstre - GUL spærreknap vippes ud, se billede. Demontering av vippknapp och lockmutter Afmonter udløserknap og lågmøtrik i henhold til tegningerne,, 7. Hvis WC et løber - kontroller indløbsventilens told 9 samt billede 8 og 9 udløbsventilens ventilring billeder og. Hvis O-ringen eller pakningen på told 98 (9) er beskadiget, udskift da tolden. Hvis ventilringen 908 er beskadiget, skal den udskiftes. Montering Træk begge fjederbenene op i stopleje - billede. Drej møtrikken til den klikker over - billede. Tryk begge fjederbenene ned i stopleje - billede. 800, 80, 8, 8, 870, 87 Pos Ifö nr Benævnelse VVS nr 970 Vandfordeler Møtrik, udløb Møtrik, indløb Udløbsventil Indløbsrør Gennemføring til gulvmodel Svømmer, indløb Indløbsventil med stativ Ventilsæde Ventilring Pakning skål - cisterne Told Gulvmontering komplet til Cisternebolte Gulvskruer + hvide dækhætter hvide dækprop 98 Farvede dækhætter Dækplade hvid til Dækplade perlehvid til Dækplade cera-grå til Trykknap Trykknap til handicap Trykknap forkromet Skål, ROT S-lås Skål, med indbygget S-lås Skål, universallås Skål, skjult afløb Cisterne inkl. låg Cisternelåg Skål med indbegget forhøjet S-lås Skål, ROT S-lås forhøjet Farvede dækprop 7 89, 89 Reservedele Pos Ifö nr Benævnelse VVS nr 970 Vandfordeler Møtrik, udløb Møtrik, indløb Udløbsventil Svømmer, indløb Indløbsventil med stativ Ventilsæde Ventilring Pakning kumme - cisterne Indløbsrør Told Gennemføring, komplet Cisternebolte Trykknap Trykknap til handicap Trykknap forkromet Skål Cisternelåg 9 90 Cisterne inkl. låg Skål ROT-model 09.00

5 mm mm Stop X Z (Pozidriv) X

6 800, 80, 8, 8, 870, 87 0,, ,,,, 9, 0, 7,8,9

7 89, 89,, , 0 7 7

8 SE / Skötselråd och rengöring Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras. För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik.De finns på Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik " Rörarbeten ". I hus som står ouppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll - deciliter frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vattenspegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning. NO / Rengjøringstips Sanitærporselen Vanlige klosetter, bidéer og servanter har glassert overflate. Glasserte over-flater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke benyttes. Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig. Ved reparasjon eller kjøp av reserve-deler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. Du finner dem i telefon-katalogens gule sider under overskriften Rørleggere. I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisternen tømmes og tørkes tørr. Hell - desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordampning. DK / Vedligeholdelsesråd - Sanitetsporcelæn Almindelige WC-stole, bideter og håndvaske har en glaseret over-flade. Glaserede overflader er lette at holde rene og er modstands-dygtige mod de fleste kemikalier. Gør rent ofte, så opstår der aldrig rengøringsproblemer. Anvend almindelige rengøringsmidler. Rengøringsredskaber som indeholder hårde slibemidler såsom ståluld og grøn fibersvamp må ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre samt stærke alkalier, f.eks, kaustisk soda bør ikke anvendes. Dryppende haner og WC er der løber bør repareres hurtigst muligt. Henvend Dem til en VVS-entreprenør eller en VVS-butik for reparation eller køb af reservedele. De kan findes på de Gule sider i telefonbogen eller under rubrikken blikkenslager. I huse der står uopvarmede i vintertiden skal toiletternes skylle-cisterne tømmes og tørres, således at den er helt tør. Hæld - deciliter antifrostvæske i vandlåsen og dæk vandspejlet med madolie eller plastfolie for at forhindre fordampning af vandet. 8 GB / Maintenance advice - Sanitary ware Vanlige klosetter, bidéer og servanter har glassert overflate. Glasserte over-flater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke benyttes. Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig. Ved reparasjon eller kjøp av reserve-deler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. Du finner dem i telefon-katalogens gule sider under overskriften Rørleggere. I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisternen tømmes og tørkes tørr. Hell - desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordampning.

9 Ifö Cera Art.nr 987 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-9 Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-7 8 Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

3800 3860 3861 3862 3870 3871 3893 3894 DK

3800 3860 3861 3862 3870 3871 3893 3894 DK Ifö Cera -0-87-0 800 80 8 8 870 87 89 89 DK Toilet GB WC-Unit 800 8 80 8 870 87 89 89 987 www.ifosanitar.com DK Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning - GB Operating and maintenance instruction...

Læs mere

Ifö Sign 6860, 6870, 6862. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... DK Toilet 33-06-2. www.ifosanitar.com

Ifö Sign 6860, 6870, 6862. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... DK Toilet 33-06-2. www.ifosanitar.com Ifö Sign 33-06-2 6860, 6870, 6862 DK Toilet 6860 6870 6862 95226 www.ifosanitar.com DK Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... Reservedele 2 96660 3 91782 1 96763 4 98302 5 98303 6 98304 7 98305

Læs mere

Ifö Cera SE DK NO GB 96-04

Ifö Cera SE DK NO GB 96-04 Ifö Cera 96-0 860 990 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction...

Læs mere

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5 6-0 80 8 80 97 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 SE

Læs mere

95235 www.ifosanitar.com

95235 www.ifosanitar.com Ifö Solo 67-08 660, 662 SE WC-stol DK Toilet NO Klosett F I WC-istuin 92 www.ifosanitar.com SE DK NO FI Drift- och skötselinstruktion... -4 Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... -6 Monterings-og

Læs mere

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 3-14-2 6832, 6840, 6860, 6861, 6862, 6870, 6872, 6873, 6893, 6894 DK Toilet NO Klosett GB WC-Unit RU Унитаз EE WC-pott LT Klozetas LV Tualetes pods 6832 6840 6860 6861 6862 6870

Læs mere

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com Ifö Sign Art 107-05 6840 SE WC-stol DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit 95210 www.ifosanitar.com SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 DK NO GB Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... 5-6 Monterings-og

Læs mere

Ifö Cera SE DK NO GB RU

Ifö Cera SE DK NO GB RU 9-04 8 904 SE DK NO GB RU Drifts-och Skötselinstruktion...- Montering, Drifts og vedligehold... 4- Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 Herjdjlcndj gj j,cke;bdfyb/...0-

Læs mere

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum Ifö 08-6/06-09-0 Pneumatic gen II SE Spolknapp DK Skylleknap NO Spyleknapp GB RU EE Loputusnupp LT Nuleidimo mygtukas LV Spiedpoga Monsa Terrum Terrum 40 0 50 5 50 Semita 50 Semita 50 70 70 9547 SE DK

Læs mere

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Exemple angle 5-16

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Exemple angle 5-16 Ifö Space -6 Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction Nisch / Niche / Nisje / Recess L Exemple angle 67 m In c h Spare parts 6A 7 8 Pos. Spare Part No. Type = mm Z0800 Z0800 A Z0800

Læs mere

Toiletter TOILETTER PRISLISTE IFÖ 85. Bestilnr Ex./Incl. Moms EAN Prisgruppe

Toiletter TOILETTER PRISLISTE IFÖ 85. Bestilnr Ex./Incl. Moms EAN Prisgruppe Toiletter TOILETTER Ifö har fremstillet toiletter i mere end 70 år, hvor de har været med til at præge udviklingen, når det gælder design, funktionalitet og miljøhensyn. Således var Ifö den første sanitetsfabrikant

Læs mere

Ifö Cero Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. Monteringsvejledning. Mounting instructions. Ifö Cero Waterfree urinal.

Ifö Cero Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. Monteringsvejledning. Mounting instructions. Ifö Cero Waterfree urinal. Ifö Cero 412 1-02 Reservdelar SE Monteringsanvisning NO Monteringsanvisning DK Monteringsvejledning GB Mounting instructions Ifö Cero 412 - Waterfree urinal 91860 SE DK NO GB Tack för att du valde IFÖ

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

Reservedele til Sanitetsporcelæn Badeværelsesmøbler Badekar

Reservedele til Sanitetsporcelæn Badeværelsesmøbler Badekar Reservedele til Sanitetsporcelæn Badeværelsesmøbler Badekar SIDE RESERVEDELE TIL GULVSTÅENDE TOILETTER F2-F22 Toiletsæder F2 Cisternelåg F4 Cisterner F5 Wc Nautic 2010 F6 Wc Nordic, årgang 2002 F8 Wc Nordic

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Example angle TPNN TPNV

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Example angle TPNN TPNV Ifö Space -7/07-0-8 Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction Nisch / Niche / Nisje / Recess 000 TPNN 086089 TPNV 086088 L Example angle 67 m In c h Spare parts 6A 7 8 Pos. Spare Part

Læs mere

innovation Badeværelsesnyheder som gør livet lidt nemmere Rengøringsvenlig glasur Berøringsfri toiletskyl Rengøringsvenligt design

innovation Badeværelsesnyheder som gør livet lidt nemmere Rengøringsvenlig glasur Berøringsfri toiletskyl Rengøringsvenligt design DK 150-12 B99937 innovation Badeværelsesnyheder som gør livet lidt nemmere Rengøringsvenlig glasur Berøringsfri toiletskyl Rengøringsvenligt design Flere funktioner i samme toiletsæde 2 Stor innovation

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning vedrørende badeværelser. Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser

Brugervejledning. Brugervejledning vedrørende badeværelser. Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser Brugervejledning vedrørende badeværelser Brugervejledning Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser Udarbejdet 2011 Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S 4800 Nykøbing

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush. hygienic

Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush. hygienic NYHET! Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush GØR DET SUPERNEMT AT HOLDE RENT NYHED! hygienic flush ENKLERE RENGØRING MED SMARTERE SKYL Hygienic Flush Smartere skyl, som

Læs mere

Ifö Spira FORMET AF SKANDINAVIEN

Ifö Spira FORMET AF SKANDINAVIEN Ifö Spira FORMET AF SKANDINAVIEN OPLEV SANITET, SOM DU ALDRIG FØR HAR SET DET. Hvordan udvikler man en ny sanitetsserie? Vi gjorde sådan her: vi lod Skandinavien stå for inspirationen, vores kunder for

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg ET SYSTEM TIL DIG DER ØNSKER VÆGHÆNGT WC I DIT BADERUM I STEDET FOR GULVMONTERET 25 cm der gør en forskel Er du en af de heldige, der har 25 cm ekstra til udbygning i baderummet?

Læs mere

Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Duschvägg / Brusevæg / Dusjvegg / Enclosure SPVR / SPVK / SPNR / SPNK Standard A

Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Duschvägg / Brusevæg / Dusjvegg / Enclosure SPVR / SPVK / SPNR / SPNK Standard A 35-04 Space 000 Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction Duschvägg / Brusevæg / Dusjvegg / Enclosure SPVR / SPVK / SPNR / SPNK Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPNR SPNK L 1 L 1 500

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Afløbsteknik. V4 Afløb til toiletter og urinaler

Afløbsteknik. V4 Afløb til toiletter og urinaler Afløbsteknik V4 Afløb ter og urinaler V4 Under løbende kvalitetskontrol iht. DIN 1380. Afvekslende farvevalg, som passer til alle designmæssige trends. Ekstra tilslutningsmuligheder via bøjning og studs.

Læs mere

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK triomont DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK triomont DIT GAMLE BADEVÆRELSE ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske,

Læs mere

Orientering om faldstammeprojektet. Udskiftning af sanitet

Orientering om faldstammeprojektet. Udskiftning af sanitet Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK II Bestyrelsen Betty Nansens Allé 49, st. 2000 Frederiksberg E-mail: park2@nypost.dk 29. maj 2015 Orientering om faldstammeprojektet Udskiftning af sanitet I forbindelse

Læs mere

RESERVEDELE SORTIMENT SANITETSPORCELÆN / BRUS & BAD / BADERUMSMØBLER RUSTFRIT / KØKKENBORDE OG VASKEBÆNKE / VANDLÅS

RESERVEDELE SORTIMENT SANITETSPORCELÆN / BRUS & BAD / BADERUMSMØBLER RUSTFRIT / KØKKENBORDE OG VASKEBÆNKE / VANDLÅS RESERVEDELE SORTIMENT SANITETSPORCELÆN / BRUS & BAD / BADERUMSMØBLER RUSTFRIT / KØKKENBORDE OG VASKEBÆNKE / VANDLÅS Prisgruppe C Gælder for samtlige produkter. INDHOLD: Toiletter Håndvaske Urinaler Public

Læs mere

WC - Bidéter - Urinaler Tvättställ Dricksfontän Möbler

WC - Bidéter - Urinaler Tvättställ Dricksfontän Möbler WC - Bidéter - Urinaler Tvättställ Dricksfontän Möbler Juli 2004 I dette katalogafsnit præsenterer vi vores wc er, bidéter og urinaler samt øvrige produkter i sortimentet, som anvendes i forbindelse med

Læs mere

DK Børnekloset NO Barneklosett GB Child WC

DK Børnekloset NO Barneklosett GB Child WC Ifö Barnklosett 3220 201-06 DK Børnekloset NO Barneklosett GB Child WC 91085 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion...2-3 Montering, Drifts og vedligehold... 4-5 Vedlikeholdsanvisning... 6- Operating

Læs mere

Cisterne- og indbygningsteknik. T7 Reservedele og tilslutningstilbehør

Cisterne- og indbygningsteknik. T7 Reservedele og tilslutningstilbehør Cisterne- og indbygningsteknik T7 Reservedele og tilslutningstilbehør T7 Alle komponenter i Viegas installationsvægteknik har lang leveringsgaranti. 390 Indholdsfortegnelse Reservedele og tilslutningstilbehør

Læs mere

Wc er Bideter Urinaler

Wc er Bideter Urinaler Wc er Bideter Urinaler SIDE VORES PRODUKTSERIER A2 A4 Generelle oplysninger om toiletter og produktserierne WC NAUTIC A5 A11 5500 med skjult S-lås A5 5510 med skjult P-lås A6 5520 til vægmontering A7 5530

Læs mere

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Bad ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Juvel AS Avedøreholmen 95 0 ovre tel: 36 34 02 88, fax: 36 34 02 89 juvel.salg@intra-group.com Intra AS N-7563 Malvik tel: +47 73 98 01 00 fax:

Læs mere

triomont DEn EnKELStE VEJ til VÆGHÆnGt WC, BiDÈt og HÅnDVASK FLErE EnD 160 KomBinAtionS- muligheder! HViLKEn PASSEr til DiG?

triomont DEn EnKELStE VEJ til VÆGHÆnGt WC, BiDÈt og HÅnDVASK FLErE EnD 160 KomBinAtionS- muligheder! HViLKEn PASSEr til DiG? triomont DEN ENKELSTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC, BIDÈT OG HÅNDVASK FLERE END 160 KOMBINATIONS- MULIGHEDER! HVILKEN PASSER TIL DIG? ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask

Læs mere

Designet og let at installere.

Designet og let at installere. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 98 www.geberit.dk Designet og let at installere. DK/da/01.12/18557 by Geberit AB Nyhed Elegant design. Nem installation. kombinerer tidløst

Læs mere

sortiment og prisliste 2013

sortiment og prisliste 2013 DK 3-13 B99928 sortiment og PRISLISTe 2013 sortiment og prisliste 2013 TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske / BADERUMSMØBLER / BRUS / badekar / TILBEHØR Ifö har løbende produktudviklet væsentligt

Læs mere

cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet

cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet Dit badeværelse skulle gerne være lige så frisk som dig selv! De fleste af os vil allerhelst bo i eget hjem så længe som muligt. Og i dag er de lidt ældre

Læs mere

Sortiment og prisliste 2014. TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske

Sortiment og prisliste 2014. TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske BADERUMSMØBLER / brus / badekar / TILBEHØR 1 3 Toiletter Gulvmonterede toiletter 6 Væghængte toiletter 15 Ifö Sign Installationssystem 17 Trykknappar 19 Bidet

Læs mere

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1 Logic Håndvaske og wc er Skala 1:1 En lille nyhed, der gør baderummet større Logic er en ny serie wc er og håndvaske, som er udviklet med det formål at skabe så meget friplads som muligt i små baderum.

Læs mere

Præfabrikerede installationsskakte

Præfabrikerede installationsskakte Præfabrikerede installationsskakte til udskiftning af faldstammer og stigrør i etageejendomme Hurtig montering Høj kvalitet Servicevenlig udformning Projekttilpasset Produkter Modul K100 En vandskade sikker

Læs mere

Vaske til badeværelse 27_015

Vaske til badeværelse 27_015 Vaske til badeværelse 27_015 Livet i hjemmet stiller store krav til vaske til badeværelset hver dag. Alle IKEA vaske bliver testet i henhold til strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhed for

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903 Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet DK74-10 MS nr. 99903 2 Enkel installation Ifö Sign installationsmoduler er udviklet i nært samarbejde med Nordiske installatører.

Læs mere

BANO GRENSEFLADE VVS

BANO GRENSEFLADE VVS B ibano BANO GRENSEFLADE VVS For nøjagtig placering af udtag/ udgang, se målsætning på gældende plantegning/ opstaltstegning/ arbejdstegning for det aktuelle projekt. 5200/L BANO HÅNDVASK, VENSTRE 5200/R

Læs mere

Norsk English svensk dansk. Designed for care

Norsk English svensk dansk. Designed for care MONTERINGSANVISNING INDBYGGET CISTERNE Designed for care www.banodk.dka aug. 2011 LØSE CISTERNEDELE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 DETTE MEDFØLGER TIL BANO CISTERNE 01 Beskyttelsesboks

Læs mere

Midtpunktet. Geberit Monolith

Midtpunktet. Geberit Monolith Midtpunktet. Geberit Monolith For folk med karakter. Og dem som sætter pris på de gode ting i livet. Vil du gerne give dit nye badeværelse et karakteristisk, moderne touch? Med Geberit Monolith moduler

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg NYHED VVS-nr.. SANIACCESS findeler afløbsmassen fra et toilet og pumper det til eksisterende afløb. Vor nye kværn/pumpe med Easy Access har kværnesystem og elektronik adskilt. Enkelt installation uden

Læs mere

MONTERINGSAVISNING BANO HØJDEJUSTERBAR TOILLET/CISTERNE

MONTERINGSAVISNING BANO HØJDEJUSTERBAR TOILLET/CISTERNE 14. november 2014 11:43 DK MONTERINGSAVISNING 5970-EL Bano høydejusterbar toilett/cisterne, elektrisk 5970-MA Bano høydejusterbar toilett/cisterne, manuel BANO HØJDEJUSTERBAR TOILLET/CISTERNE Vid fabrikationsfel

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK

TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK TRIOMONT ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske, at det er besværligt

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000 9-14 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK

Læs mere

IDEAL STANDARD Skanitet

IDEAL STANDARD Skanitet IDEAL STANDARD Skanitet BODY & MIND skanitetcollection Skanitet er en serie til det danske badeværelse, hvor form, kvalitet og funktionalitet er i højsædet til konkurrence dygtige priser. Hver del af serien

Læs mere

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR Vejl. pris kr. 4.185,- inkl. moms. CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR til kombination med, med eller uden tørrefunktion, efter eget valg, Maskine maks. 470 mm. dyb. Vvs nr. 80 2100.100 CLARO

Læs mere

Rustfrit Vejl. installatørpriser ekskl. moms (DKK)

Rustfrit Vejl. installatørpriser ekskl. moms (DKK) Rustfrit Vejl. installatørpriser ekskl. moms (DKK) - gældende 2015 www.purus.dk TOILETUDSTYR HÅNDTØRRER E88A RF, Vægmonteret Håndtørrer, Slebet B:276 x H:245 x D:210 VVS nr.: 776280-088 ART nr.: 10500

Læs mere

Rustfrit Vejl. installatørpriser ekskl. moms (DKK)

Rustfrit Vejl. installatørpriser ekskl. moms (DKK) Rustfrit Vejl. installatørpriser ekskl. moms (DKK) - gældende fra Jan 2014 www.purus.dk TOILETUDSTYR HÅNDTØRRER E88A RF, Vægmonteret Håndtørrer, Slebet B:276 x H:245 x D:210 VVS nr.: 776280-088 ART nr.:

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Tillykke med din nye cisterne

Tillykke med din nye cisterne Installations- og brugervejledning Indbygningscisterner Tillykke med din nye cisterne Med købet af et JOMO Indbygningscisterne har du valgt et kvalitetsprodukt. Vi er overbevist om, at du i fremtiden vil

Læs mere

NAUTIC EN Ny, komplet baderumsserie designed by you. 1

NAUTIC EN Ny, komplet baderumsserie designed by you. 1 NAUTIC En ny, komplet baderumsserie Designed by you. 1 Designed by you Gustavsberg er en af Sveriges førende virksomheder inden for komplette baderum. Vi har fremstillet baderumsporcelæn siden 1940 og

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: CLARO Importør: BAHEKO A/S VANDMESTERVEJ 37 DK- 2630 TÅSTRUP Tlf.: +45 43 99 16 11 Email: baheko@baheko.dk www.baheko.dk FUNKTIONEL, PRAKTISK & ÆSTETISK

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel DANSK BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Læs mere

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Delt udførelse Advarsel! Produkter må ikke tages i brug, før den pågældende maskine eller anlæg, som de indgår i, er opført i overensstemmelse

Læs mere

Vejl. Forbruger Prisliste Januar 2013 (Ekskl. moms) Side 11

Vejl. Forbruger Prisliste Januar 2013 (Ekskl. moms) Side 11 Vejl. Forbruger Prisliste Januar 2013 (Ekskl. moms) Side 11 130211/13:00 Ø 6 X 15 cm. Fritstående glasholder med glas 774233.304 A 53010 3 1269,00 Ø 12 X 3 cm. Fritstående sæbeskål 774380.304 A 53020 3

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+ Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000UP+ og 8000AP+ Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af AquaClean Side 3 Fjernbetjening Side 4 Programmering Side 5 Åbne Service låge Side 6 Skift aktiv kulfilter

Læs mere

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning DK 15-13 B 99942 Sense Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning Vores mest fleksible møbelserie med innovative

Læs mere

NAUTIC WC FLUSH MED HYGIENIC FLUSH HYGIENIC NYHED! REVOLUTIONERENDE SKYLLETEKNIK

NAUTIC WC FLUSH MED HYGIENIC FLUSH HYGIENIC NYHED! REVOLUTIONERENDE SKYLLETEKNIK NAUTIC WC MED HYGIENIC FLUSH NYHED! HYGIENIC FLUSH ENKLERE RENGØRING MED SMARTERE SKYL REVOLUTIONERENDE SKYLLETEKNIK Hygienic Flush giver optimal hygiejne ved hvert skyl. Det innovative design med åben

Læs mere

SORTIMENT & PRISLISTE 2017 BADERUMSMØBLER HÅNDVASKE TOILETTER BRUS BADEKAR

SORTIMENT & PRISLISTE 2017 BADERUMSMØBLER HÅNDVASKE TOILETTER BRUS BADEKAR SORTIMENT & PRISLISTE 2017 BADERUMSMØBLER HÅNDVASKE TOILETTER BRUS BADEKAR ToileTTer...5 Gulvmonterede toiletter...6 væghængte toiletter...16 ifö SiGn installationssystem...19 trykknapper...20 Bidet...24

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning 1 2 Vort HR 200 Varmeveksler 3 Vort HR 200 Varmeveksler 4 Struktur og Tilbehør Apparatet består primært af følgende dele: - Stålchassis i to dele, der omfatter ind- og udsugning, el-tilslutning og danner

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 04/00004 Udstedt: 18. juli 2014 Udløber: 17. juli 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

5.499,- 3.999,- 1.699,- Afhentningspris 1.699,- 1.699,- Afhentningspris 1.699,- 999,- 2.899,- 4.899,- 4.499,- 16. udgave 2014

5.499,- 3.999,- 1.699,- Afhentningspris 1.699,- 1.699,- Afhentningspris 1.699,- 999,- 2.899,- 4.899,- 4.499,- 16. udgave 2014 16. udgave 2014 2.499,- 3.999,- BØRMA GEOMETRI A2 HÅNDVASKBATTERI Med lige tud og med bundventil, i krom. 2.499,- 3.999,- BØRMA GEOMETRI A1 HÅNDVASKBATTERI Med lige tud og med bundventil, i krom. 2.599,-

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler Miljø Design Hygiejne Vandfrie urinaler Vandfrie urinaler Lava F-9000SS Ved alle urinaler Fordele ved LAVA Ved alle urinaler Fordele ved F-9000SS Intet vandforbrug Anti-splash-design Intet vandforbrug

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-10 Hygiejnevask m. dæksel. Side 11-14 Toiletmodul/ cisterne

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-10 Hygiejnevask m. dæksel. Side 11-14 Toiletmodul/ cisterne DANSK Designed for care BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-10 Hygiejnevask m. dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA, 52070 Side 11-14 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-,

Læs mere

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende MK 7.21/1699 Udstedt: 2010-09-28 Gyldig til: 2013-10-01 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Indbygningsprincip for gulvafløb. BETEGNELSE: Unidrain gulvafløb GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Indbygning af

Læs mere

Badekar SIDE SIDDEBADEKAR MED SIDE. VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER

Badekar SIDE SIDDEBADEKAR MED SIDE. VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER Badekar VORES BADEKARSMODELLER Generelle oplysninger om vores badekar VORES KARMODELLER SIDE C2 C3 C5 SIDE SIDDEBADEKAR MED HELFRONTSTATIV C24 C26 1051 Siddebadekar 1050x650 mm C24 1501 Siddebadekar 1500x700

Læs mere

Badeværelsesmøbler SIDE. VORES PRODUKTSERIER Generelle oplysninger og gode råd til vedligeholdelse af vores møbler B66

Badeværelsesmøbler SIDE. VORES PRODUKTSERIER Generelle oplysninger og gode råd til vedligeholdelse af vores møbler B66 Badeværelsesmøbler VORES PRODUKTSERIER Generelle oplysninger og gode råd til vedligeholdelse af vores møbler SIDE B64 B66 BADEVÆRELSESMØBLER NAUTIC B68 B82 A660 Vaskeskab til håndvask 5550 B68 A659 Vaskeskab

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Midtpunktet. Geberit Monolith

Midtpunktet. Geberit Monolith Midtpunktet. Geberit Monolith For folk med karakter. Og dem som sætter pris på de gode ting i livet. Vil du gerne give dit nye badeværelse et karakteristisk, moderne touch? Med Geberit Monolith moduler

Læs mere

STIGA VILLA 85M

STIGA VILLA 85M STIGA VILLA 85M 8211-3013-09 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Læs mere