Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04"

Transkript

1 Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning. - Monterings-og vedlikeholdsanvisning Operating and maintenance instruction... 9 Herjdjlcndj gj j,cke;bdfyb/...0 Paigaldus- ja hooldusjuhend... Naudojimo ir priežiūros instrukcija... Montāžas un apkopes instrukcija...

2 SE Tack för att du valde Ifö Cera. Ett klokt val av en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol. För att få fullt utbyte, är det viktigt att monteringen och installationen sker enligt våra instruktioner. Det ger Dig största möjliga tillfredsställelse av en driftsäker och lättskött WC-stol i många år. DK NO GB RU EE LT LV Tak for at du valgte Ifö Cera. For at få fuld udbytte af Ifö Cera, er det vigtigt at monteringen og installationen sker i overensstemmelse med vore instruktioner. Takk for at du valgte Ifö Cera. Et klokt valg av et miljøriktig og rengjøringsvennlig klosett med elegant design. Det er viktig at monteringen skjer etter våre instruksjoner. Da får du størst mulig utbytte av et driftssikkert klosett som er lett å vedlikeholde. Thank you for choosing the Ifö Cera. You have made a wise choice by deciding on this environmentally appropriate, easy-to-clean and elegant WC suite. To gain full benefit, it is important for the fitting and installation work to be carried out in accordance with our instructions. This will assure you of a reliable and practical WC suite that will give maximum satisfaction for many years. Vs,kfujlfhbv dfc pf nj> xnj ds ds,hfkb Ifö Cera. nj hfpevysq ds,jh rjkjubxtcrb ghjlevfyyjuj> kturj vj/otujcz b ktufynyjuj eybnfpf. Lkz gjkextybz jgnbvfkmyjuj htpekmnfnf df;yj> xnj,s vjynf; b ecnfyjdrf jceotcndkzkbcm cjukfcyj yfibv erfpfybzv. nj j,tcgtxbn dfv yflt;ysq b ghjcnjq d j,cke;bdfybb eybnfp d ntxtybt vyjub[ ktn. Paldies, ka esat izvljušies Ifö Cera izstrdjumu. Js esat izdarjuši prtgu soli, izvloties šo apkrtjai videi nekaitgo, viegli trmo un eleganto tualetes aprkojumu. Lai tas darbotos nevainojami, ir btiski ievrot msu uzstdšanas un lietošanas nordjumus. Tas nodrošins, ka jums bs uzticams un praktisks tualetes aprkojums, kas sniegs maksimlu labsajtu daudzus gadus. Täname teid, et valisite Ifö Cera. Otsustades selle keskkonnasõbraliku, kergesti puhastatava ja elegantse WC-komplekti kasuks, olete teinud hea valiku. Et saaksite tema häid omadusi täiel määral nautida, on väga oluline, et komplekti kokkupanek ja paigaldamine toimuks meie instruktsioonide kohaselt. Siis on teil töökindel ja praktiline WC-komplekt, mis rahuldab teie vajadusi pikka aega. Ačiū Jums už tai, kad pasirinkote Ifö Cera produktą. Jūs pasielgėte labai išmintingai, pasirinkdami šį tualetinį unitazą, kuriam būdinga: griežtas ekologinių reikalavimų atitikimas, lengva priežiūra bei puikus dizainas. Siekiant maksimaliai išnaudoti jo galimybes, labai svarbu, kad montavimo darbai būtų atliekami pagal mūsų nurodytas instrukcijas. Tai užtikrins stabilų ir patikimą unitazo tarnavimą daugelį metų.

3 DK Afløbstilslutning Som tilbehør kan vælges: Excentrisk wc-tilslutning Ifö-nr. 99 (giver mm. flexibilitet ) - se billede. Lige wc-tilslutning Ifö-nr. 9 - se billede. Indgår som billede standard i Ifö Cera 800, 80, 8, 89 og Ceranova 80, 80. Vandtæt gulvfæste Ifö-nr. 980 Indgår som standard i Ifö Ceranova 80. Leveres som ekstra tilbehør til øvrige modeller. Montering se billede, og. Limning/silikonetætning Om WC-stolen limes/silikonetætnes mod gulvet, og der skal vedhæftes dækpropper Ifö-nr. 98/9888 benyttes i skruehullet på WC-foden. Dækliste mod gulv Som ekstra tilbehør til gulvmonterede WCstole kan leveres dækliste i hvid silikongummi. Ifö-nr Montering se billede og. Trykknap Se billede 7. Som ekstra tilbehør kan leveres : Forhøjet trykknap Ifö-nr. 987 se billede 9. Trykknap for enkelskylning Ifö-nr se billede 8. Afløbsbøjning Som ekstra tilbehør til Ifö Cera 8 leveres hvid afløbsbøjning - se billede 0. S-lås Ifö-nr. 90 P-lås Ifö-nr. 907 Ifö Cera 80, 8 S-lås i ny rengøringsvenlig udførelse. Anvend altid medfølgende lige WC-tilslutning. Max-målet på afløbsstudsen - se billede. Ved overskridning af disse mål - se billede,. Medfølgende dækkappe kan benyttes, hvis der er plads - se billede. 8 har cm forhøjet skål Ifö Cera 800 Skjult S-lås. Denne WC-stol har helt skjult afløb. Ifö Cera 8 Universallås. Afløbstilslutninger - se billed 0. Ifö Cera 870, 87 ROT-WC med åben S-lås og lidt større fod. Monteres hvor model 80 ikke kan anvendes p.g.a. afløb er for tæt på væg. Ifö Cera 89, 89 Benyt medfølgende monteringssæt. Som vægforstærkning kan anvendes Ifö WC-fixtur Ifö-nr som er ekstra tilbehør. Denne WC-stol skal understøttes mod væg. Indstilling af skyllevolumen Denne Ifö wc. stol er fra fabrik indstillet til og liters dobbeltskyl. Stort set alle danske afløbssystemer opfylder kravene til / liter skyl inden for normerne DS eller den europæiske norm 0-. Men skulle De være bekendt med, at der er problemer med netop Deres afløbssystem i forhold til ovenstående, vil vi råde Dem til, at forhøje skyllemængden efter behov.

4 For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen - se nedenstående tabel! Reservedele! OBS. Den reducerede skyllemængde,0 liter må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Skyllemængden liter er kun for udskylning af urin. For demontering og påmontering af armatur - se billede til. For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen - se nedenstående tabel og. Variation i de angivne skyllemængder kan forekomme med ± 0, liter. Skyllevolumen liter Svømmertappen placering - cm Hel- og halvskylning Mørk grå Lys grå,0,0 0,0 (0,0) 0, (0,0),,0 0, (0,0) 0, (0,0),0,0, (,) 0, (0,0),0,0,0 (,),0 (,0) 8,0,0 9,0 (8,) 0, (0,0) 8,0,0 9,0 (8,),0 (,0) Tallene i ( ) gælder Ifö Cera 89. Bemærkninger: Samme skyllemængde Højre og venstre - GUL spærreknap vippes ud, se billede. Demontering av vippknapp och lockmutter Afmonter udløserknap og lågmøtrik i henhold til tegningerne,, 7. Hvis WC et løber - kontroller indløbsventilens told 9 samt billede 8 og 9 udløbsventilens ventilring billeder og. Hvis O-ringen eller pakningen på told 98 (9) er beskadiget, udskift da tolden. Hvis ventilringen 908 er beskadiget, skal den udskiftes. Montering Træk begge fjederbenene op i stopleje - billede. Drej møtrikken til den klikker over - billede. Tryk begge fjederbenene ned i stopleje - billede. 800, 80, 8, 8, 870, 87 Pos Ifö nr Benævnelse VVS nr 970 Vandfordeler Møtrik, udløb Møtrik, indløb Udløbsventil Indløbsrør Gennemføring til gulvmodel Svømmer, indløb Indløbsventil med stativ Ventilsæde Ventilring Pakning skål - cisterne Told Gulvmontering komplet til Cisternebolte Gulvskruer + hvide dækhætter hvide dækprop 98 Farvede dækhætter Dækplade hvid til Dækplade perlehvid til Dækplade cera-grå til Trykknap Trykknap til handicap Trykknap forkromet Skål, ROT S-lås Skål, med indbygget S-lås Skål, universallås Skål, skjult afløb Cisterne inkl. låg Cisternelåg Skål med indbegget forhøjet S-lås Skål, ROT S-lås forhøjet Farvede dækprop 7 89, 89 Reservedele Pos Ifö nr Benævnelse VVS nr 970 Vandfordeler Møtrik, udløb Møtrik, indløb Udløbsventil Svømmer, indløb Indløbsventil med stativ Ventilsæde Ventilring Pakning kumme - cisterne Indløbsrør Told Gennemføring, komplet Cisternebolte Trykknap Trykknap til handicap Trykknap forkromet Skål Cisternelåg 9 90 Cisterne inkl. låg Skål ROT-model 09.00

5 mm mm Stop X Z (Pozidriv) X

6 800, 80, 8, 8, 870, 87 0,, ,,,, 9, 0, 7,8,9

7 89, 89,, , 0 7 7

8 SE / Skötselråd och rengöring Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras. För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik.De finns på Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik " Rörarbeten ". I hus som står ouppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll - deciliter frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vattenspegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning. NO / Rengjøringstips Sanitærporselen Vanlige klosetter, bidéer og servanter har glassert overflate. Glasserte over-flater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke benyttes. Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig. Ved reparasjon eller kjøp av reserve-deler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. Du finner dem i telefon-katalogens gule sider under overskriften Rørleggere. I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisternen tømmes og tørkes tørr. Hell - desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordampning. DK / Vedligeholdelsesråd - Sanitetsporcelæn Almindelige WC-stole, bideter og håndvaske har en glaseret over-flade. Glaserede overflader er lette at holde rene og er modstands-dygtige mod de fleste kemikalier. Gør rent ofte, så opstår der aldrig rengøringsproblemer. Anvend almindelige rengøringsmidler. Rengøringsredskaber som indeholder hårde slibemidler såsom ståluld og grøn fibersvamp må ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre samt stærke alkalier, f.eks, kaustisk soda bør ikke anvendes. Dryppende haner og WC er der løber bør repareres hurtigst muligt. Henvend Dem til en VVS-entreprenør eller en VVS-butik for reparation eller køb af reservedele. De kan findes på de Gule sider i telefonbogen eller under rubrikken blikkenslager. I huse der står uopvarmede i vintertiden skal toiletternes skylle-cisterne tømmes og tørres, således at den er helt tør. Hæld - deciliter antifrostvæske i vandlåsen og dæk vandspejlet med madolie eller plastfolie for at forhindre fordampning af vandet. 8 GB / Maintenance advice - Sanitary ware Vanlige klosetter, bidéer og servanter har glassert overflate. Glasserte over-flater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke benyttes. Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig. Ved reparasjon eller kjøp av reserve-deler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. Du finner dem i telefon-katalogens gule sider under overskriften Rørleggere. I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisternen tømmes og tørkes tørr. Hell - desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordampning.

9 Ifö Cera Art.nr 987 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-9 Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-7 8 Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5 6-0 80 8 80 97 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 SE

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 9-06 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK triomont DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK triomont DIT GAMLE BADEVÆRELSE ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske,

Læs mere

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903 Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet DK74-10 MS nr. 99903 2 Enkel installation Ifö Sign installationsmoduler er udviklet i nært samarbejde med Nordiske installatører.

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS BANO CISTERNE/ CISTERN

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS BANO CISTERNE/ CISTERN 14. november 2014 11:02 5970-EL CISTERNE M. HØJDEJUSTERING NRF 6035974 CISTERN W. HEIGHT-ADJUSTMENT 5970-MA CISTERNE M. HØJDEJUSTERING NRF 6035975 CISTERN W. HEIGHT-ADJUSTMENT MONTERINGSANVISNING INSTALLATION

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS SIRA & SIRA FEDTSTEN/KLEBERSTEIN 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503 0978578d\DK00904-3-JALM Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere o. lign. trækkes

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere