E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter"

Transkript

1 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK Holstebro Telefon: Telefax Internet CVR nr

2 Tønder Kommune Side 1 af Arbejdsbeskrivelse Grundlag for arbejdet Diverse normer og regulativer. Tegninger i henhold til tegningsliste. Nærværende fagbeskrivelse og fællesbetingelser (FB) samt arkitektens anvisninger. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden. Enhver ydelse skal medregnes, uanset om den kun er angivet et af stederne. VVS-entreprenøren skal aflevere fuld dokumentation af supplerende tegninger og beskrivelser til bygherren. VVS-installationer skal sikres god tilgængelighed og at der er plads til senere udvidelser til tilbygning. Ovennævnte skal medregnes i tilbuddet Entreprisens omfang VVS-entreprisen omfatter alle arbejder til fuld færdig drift: 1.1 Arbejdsbeskrivelse 1.2 Røranlæg forsyningsledning i jord og i bygning 1.3 Vand, sanitet, afløb 1.4 Varmeanlæg blandesløjfe til ventilationsanlæg blandesløjfe til radiatoranlæg og til gulvvarmeanlæg. 1.5 Teknisk isolering Alle rørledninger under bygning skal i forbindelse med terrændæk udlægges i isoleringslagets øverste 75 mm lag. Dog skal fordelingsledninger og koldt brugsvand alle udlægges i sandlaget under trykfast isolering. Arbejdet omfatter den komplette levering og montering af de på tegningerne og i beskrivelsen angivne vvs-installationer til en komplet færdig og idriftsat vvs-installation. Dokumentation for indv. afløb for vvs-entreprisen Dokumentation for vandinstallation for vvs-entreprisen Dokumentation for varmeinstallation: varmeanlæg og gulvvarmeanlæg for vvs-entreprisen Dokumentation for sanitet for vvs-entreprisen Dokumentation for tekniske installationer for vvs-entreprisen Der skal afleveres dokumentationer for anvendelse af følgende: - Mærkninger - Indreguleringer - Rengøringer - Service i 2 år - Servicekontrakt - Instruktion og pasning af anlæg til bygherren og personale mundtlig og skriftligt - Som udført materiale skal afleveres til bygherren. KS-håndbog med følgesedler skal afleveres til bygherren.

3 Tønder Kommune Side 2 af Normer, regulativer og forskrifter Udover de særskilte almindelige bestemmelser gælder for nævnte entreprise de nedenfor anførte særlige betingelser. For arbejdet skal gælde alle gældende normer - DIF's normer. Alle komponenter, samlinger, m.v. skal være VA-godkendte. CE-godkendelser skal foreligge på anvendte materialer Anmeldelser og ændringer VVS-entreprenøren skal have autorisation og være godkendt i Danmark. VVS-entreprenøren skal udføre anmeldelser og færdigmeldinger til den stedlige bygningsmyndighed. Anmeldelser til myndigheder og rekvirering af tilsyn i henhold til stedlige regulativer, påhviler entreprenøren, der skal have aut. som vvs-entreprenør i det pågældende område. Entreprenørens ændringer af ledningers placering eller trækning under og i bygningen, som ikke i forvejen er aftalt med tilsynet, skal overføres til tegning i den udstrækning, som myndighederne måtte kræve Generelt Vedr. udformning, materialevalg og placering i bygning og i terræn skal installationerne sikres lang levetid. Desuden skal renholdelse, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning kunne foretages uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele og befæstede arealer. Automatikkomponenter og forbrugsmålere placeres efter aftale med bygherrens tilsyn. Hovedledninger skal udføres og dimensioneres under hensyntagen til kendte og sandsynlige fremtidige udvidelser. Eventuelle udvidelser med henblik på overdimensionering skal aftales skriftligt med bygherren. VVS-entreprenøren skal godkende udsparinger i letklinkerbetonvægelementer og vvs-entreprenøren har alene ansvaret for korrekte placeringer af vvs-installationer Vandforsyningsanlæg Hovedforsyning fremføres fra eksist. teknikrum, hvor målerarrangement er placeret. Der skal foretages fremføringer fra eksist. teknikrum til nye teknikskabe. Derfra videre til tapsteder. I bygning: opgravning, lægning, foringsrør, tilfyldning og retablering skal medregnes Forsyningsanlæg Varmtvandsbeholder og varmt- og koldtvandsrør skal være korrosionsbeskyttede. Vand- og varmeforsyningsselskabernes krav og regulativer skal under alle omstændigheder overholdes Distributionsanlæg Valg af rør materiale skal ske under hensyntagen til installationer og vandkvaliteten. Der skal ikke anvendes galvaniseret rørinstallation Forbrugsanlæg Der skal anvendes vandbesparende armaturer for håndvaske, køkkenvaske og pusleborde. Toiletter, håndvaske, køkkenvaske, pusleborde med vaske leveres og monteres. I teknikskabe udføres cirkulation af varmt brugsvand. Der skal placeres udv. frostfri tapventil se tegning. Der skal installeres reparationshane/kuglehane foran hvert tapsted på vandledninger.

4 Tønder Kommune Side 3 af Forbrugsmåling På hovedforsyning, koldt brugsvand, installeres måler iht. Vandforsyningsselskabets regulativ. Der skal medregnes vand og varmemålere til ny tilbygning placeret i eksist. teknikrum. Målertype og endelig placeringer aftales med Vandforsyningen Udluftningsledninger og afløbsskåle Anlæggene udføres af afløbsledninger isoleret i nødvendigt omfang mod kondens og støj. Afløb fra håndvaske føres via vandlås under vask direkte til afløbssystem. Gulvafløbsskåle kontrolleres for tilgange til kondensafløb, m.m. fra veksler og ventilationsanlæg. Murerentreprenør skal orienteres om korrekte gulvafløbsskåle. Udluftningsledninger med vakuumventiler leveres og monteres i tagrum Varmeforsyningsanlæg Der leveres og monteres nyt kondenserende gasfyr til brug for hele bygningen. Dimensioneres af fabrikant. Det stedlige regulativ skal nøje overholdes. Der skal fremføres hovedledninger for direkte varme fremløb og varme returløb til brug for radiatoranlæg, gulvvarmeanlæg, varmtvandsbeholder og til ventilationsanlæg. Hulboringer og vandtætte tilstøbninger udføres af vvs-entreprenør. Der skal medregnes blandesløjfe til radiatorkreds og til gulvvarmekreds og til ventilationsanlæg. Der skal sikres den af varmeforsyningen anbefalede afkøling af varme ved såvel udformning og dimensionering som ved valg af automatik. Anlægget forsynes med varmtvandsbeholder. Gasregulativer og vedtægter skal under alle omstændigheder overholdes Automatik Anlægget forsynes med standard urstyret automatik, der regulerer fremløbstemperaturen i afhængighed af udetemperatur og tidspunkt. Udeføler skal monteres på nordfacade og skal være beskyttet mod direkte sol påvirkning også i morgen- og aftentimer Distributionsanlæg og forbrugsanlæg Der skal anvendes godkendt trådløs gulvvarmesystem af anerkendt fabrikat og der skal være selvstændig gulvvarmeshuntgruppe med fordelerrørsarrangementer og telestater med egen forbrugsmåling. Trådløs regulering i hver rum for hver gulvvarmekreds. Opvarmningen baseres på termostat styrede radiatortermostater som institutionsmodel. Radiatortermostater skal monteres således, at de ikke stikker frem i opholdsarealer eller gangarealer. Der skal udføres reparationshaner ved hver radiator således, at radiatorer kan afmonteres uden tømning af varmeanlægget. Radiatorer med konvektionsribber på front accepteres ikke. Radiatorer skal placeres under vinduer Forbrugsmåling Forbrugsmålere skal angive vand og varmeforbruget Kvalitetssikring se også pkt Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Modtagekontrol - Materiale Proceskontrol

5 Tønder Kommune Side 4 af 4 - VVS-arbejder - Materialer - CTS-styring Dokumentation vedr. slutkontrol - Mangelgennemgang - Udbedring af mangler I øvrigt - Produktionstegninger udføres til godkendelse af byggeledelse, før arbejdet påbegyndes / udføres - Afleveringsforretning - Tegninger rettet som udført - Brugerinstruktion - Drifts- og vedligeholdelsesforskrifter

6 Tønder Kommune Side 1 af Røranlæg Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nedenfor omtalte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet leveret eller udført af andre. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til vvs-entreprisen hørende tegninger og beskrivelser samt de for det pågældende arbejde gældende normer, bekendtgørelser og anvisninger. Entreprenøren skal tillægge og vedligeholde samtlige værktøjer, redskaber, afstivninger, maskiner, arbejds- og materialeskure m.v., der er nødvendige for arbejdets fuldførelse. Desuden skal entreprenøren præstere alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger og biydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet i projektet, men som er nødvendig for entreprisens tilfredsstillende fuldførelse. Udførelse af røranlæg til drift og aflevering. Gennemskylning og trykprøvning af anlægget skal foretages eventuelt i flere etaper. VVS-entreprenøren skal efter, at anlægget er godkendt, i et tidsrum af 5 år indestå for arbejdets kvalitet og varighed i enhver henseende og må uopholdeligt på egen bekostning rette de fejl og afhjælpe de mangler, der inden for dette tidsrum måtte vise sig at opstå. Hulboringer, vandtætte tilstøbninger og foringsrør under bygning skal medregnes. Materiale- og arbejdsydelser er omfattet af gældende love, normer, vejledninger, regulativer, offentlige forskrifter samt anvisninger givet af koncessionerede selskaber, offentlige værker og forsyningsselskaber. Nærværende arbejdsbeskrivelse skal derfor uddybe ovenstående. Arbejdets omfang skal fremgår af de af udfærdigede tegninger. Følgende ydelser indgår: A. Opgravning alt incl.. B. Rørlægning C. Tilfyldning med sandfyld retablering D. Bortkørsel af overskudsjord i forbindelse med udførelse vandledning i terræn Normer og forskrifter Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder m.v. gældende i deres helhed: DIF's "Norm for vandinstallationer", (DS 439). Dispensationer af enhver art må kun søges med bygherrens tilladelse. Øvrige normer og standarder, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgaver Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet Tegninger og beskrivelse Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og en ting skal medtages selv om den kun er beskrevet et af stederne. Eventuelle målafvigelser forelægges straks for tilsynet. Som udført materiale afleveres af vvs-entreprenøren.

7 Tønder Kommune Side 2 af Prøver Prøver af alle materialer, der indgår i arbejdet, skal på byggeledelsens forlangende fremsendes til godkendelse, forinden arbejdet påbegyndes. Efter godkendelse danner prøverne norm for entreprisens udførelse og kan indgå i denne Ledningsarbejdet for vandledninger Ny stikledning i jord for ny tilbygning skal medregnes. Der må ikke være forbindelse til gammel stikledning for eksist. bygning. Ydelsen skal omfatte alle udgifter til: Ledninger udføres af materiale for godkendt vandledning som PN 10. Gennemførelse af fuldt færdigt arbejde inkl. foreskrevne dokumentationer, kontroller, retablering mv. Udgravningsdybde, regnet fra færdig terræn/belægning er 120 cm + rørdimension + 10 cm afretningslag Tilbudet skal indeholde alle udgifter til rydning og opbrydning i traceen. Udgravning for ledning, herunder evt. afstivning og brug af gravekasser, hvor jordbundsforhold eller snævre pladsforhold nødvendiggør dette. Levering og lægning af ledningen i foreskreven dybde, levering og indbygning af udjævnings-, støtte-, omkringfyldnings-, og -tilfyldningslag. Flytning og genindbygning af anvendeligt overskudsjord, hvor dette er muligt og bortkørsel af overskudsjord for arbejde i terræn. Tørholdelse af udgravning for tilstrømmende grundvand. Afsluttende gennemskylning af ledningen. Trykprøvning med vand med tryk på 10 bar i 3 timer uden trykfald. Aflevering afledningen indmålt i format efter aftale med tilsynet. Tilbuddet skal indeholde alle udgifter forbundet med fjernelse og deponering overskudsjord og -fyld. Ventiler i jord skal medregnes. Hovedstophane skal medregnes med flange og PE rør eller tilsvarende med nødvendige overgange til rørdimensionerne. Der anvendes teleskopgarniture. Stikledningsventil skal medregnes med trækfaste indstiksmuffer til PE, forankringsplader, m.m. Der anvendes teleskopgarniture Alle skydeventiler føres til terræn iflg. leverandørens anvisninger og afsluttes med flise og dæksel Dæksler Dæksler leveres og monteres i flise-/asfaltarealer. Dæksler placeret i ubundne bærelag eller råjord/muld incl. bæreplade Kvalitetssikring Modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol

8 Tønder Kommune Side 1 af Vand, Sanitet og afløb Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nedenfor omtalte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet leveret eller udført af andre. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til vvs-entreprisen hørende tegninger og beskrivelser samt de for det pågældende arbejde gældende normer, bekendtgørelser og anvisninger. Entreprenøren skal tillægge og vedligeholde samtlige værktøjer, redskaber, afstivninger, maskiner, arbejds- og materialeskure m.v., der er nødvendige for arbejdets fuldførelse. Desuden skal entreprenøren præstere alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger og biydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet i projektet, men som er nødvendig for entreprisens tilfredsstillende fuldførelse. Udførelse af vandinstallationer, sanitet og afløbsinstallationer i bygning til drift og aflevering. Gennemskylning og trykprøvning af anlægget skal foretages eventuelt i flere etaper. VVS-entreprenøren skal efter, at anlægget er godkendt, i et tidsrum af 5 år indestå for arbejdets kvalitet og varighed i enhver henseende og må uopholdeligt på egen bekostning rette de fejl og afhjælpe de mangler, der inden for dette tidsrum måtte vise sig at opstå. Vandinstallationer i bygning med CE- og VA-godkendte materiale opdelt til individuel målinger af tilbygning. Sanitetsinstallationer og udstyr iht. nøje aftale med brugere og bygherren. Indvendige afløbsinstallationer med udluftninger i bygning over gulvkonstruktion der føres over tag. Entreprisen omfatter alle leverancer og ydelser til fuld færdig ibrugtagning af vandinstallationer, sanitetsinstallationer incl. tilbehør og udstyr samt indvendige afløbsinstallationer i bygning. Anlæggene skal godkendes af Vandforsyningen. Materiale- og arbejdsydelser er omfattet af gældende love, normer, vejledninger, regulativer, offentlige forskrifter samt anvisninger givet af koncessionerede selskaber, offentlige værker og forsyningsselskaber. Nærværende arbejdsbeskrivelse skal derfor uddybe ovenstående. Arbejdets omfang skal fremgår af udfærdigede tegninger. VVS-arbejder omfatter varmt- og koldtvandsinstallationer. VVS-arbejder omfatter levering og montering af det nedenfor beskrevne og på tegningerne viste anlæg - komplet færdigt og idriftsat incl. alle bæringer, bøsninger, støjisolering, m.v.. Indregulering samt færdigmeldinger. Nye installationer fremføres til nye installationsgenstande alt incl Normer og forskrifter Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder m.v. gældende i deres helhed: DIF's "Norm for vandinstallationer", (DS 439). Dispensationer af enhver art må kun søges med bygherrens tilladelse. Øvrige normer og standarder, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. For arbejdet skal gælde relevante normer, hvoraf særligt skal nævnes DIF's norm for vandinstallationer.

9 Tønder Kommune Side 2 af Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet, der udføres/ udfærdiges af vvs-entreprenør Tegninger og beskrivelse Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og en ting skal medtages selv om den kun er beskrevet et af stederne. Eventuelle målafvigelser forelægges straks for tilsynet Prøver Prøver af alle materialer, der indgår i arbejdet, skal på byggeledelsens forlangende fremsendes til godkendelse, forinden arbejdet påbegyndes. Efter godkendelse danner prøverne norm for entreprisens udførelse og kan indgå i denne Kvalitetssikring Modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol Kontrolplan Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Vandinstallationer i bygninger, m.m. Grundlag for arbejdet Diverse normer og regulativer. Tegninger i henhold til tegningsliste. Nærværende fagbeskrivelse og fællesbetingelser (FB). Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden, og enhver ydelse skal medregnes, uanset om den kun er angivet et af stederne Anmeldelser og ændringer Anmeldelser til myndigheder og rekvirering af tilsyn i henhold til stedlige regulativer, påhviler entreprenøren, der skal have aut. som sanitetsmester i det pågældende område. Entreprenørens ændringer af ledningers placering eller trækning under eller i bygningen, som ikke i forvejen er aftalt med tilsynet fra det projekterende firma, skal overføres til tegning i den udstrækning, som myndighederne måtte kræve Rørledninger for brugsvand Galvaniserede stålrør Galvaniserede stålrør må ikke anvendes i anlægget PEX- rør Dimensionsangivelser på tegninger og i beskrivelsen refererer til udvendig diameter af inderrør x godstykkelse/udvendig diameter af tomrør. PEX-rør indlagt i tomrør skal være med 15 mm isolering. 15 x 2,5/25 mm 18 x 2,5/34 mm 22 x 3,0/34 mm 28 x 4,0/54 mm

10 Tønder Kommune Side 3 af Samling af PEX- rør, m.v. Kun VA-godkendte materialer må anvendes. Kompressionskoblinger, støttebøsninger skal altid anvendes. Fordelerrør, koblingsdåser, monteret som sæt med c/c 153 mm, slutmuffer, overgangskoblinger, vinkelkoblinger, ophængningssæt, bukkefix, m.v. skal leveres og monteres. Fabrikantens monteringsværktøj skal anvendes f. eks. afkortningssaks, beskyttelsespropper, m.v.. Fabrikantens monteringsanvisninger skal nøje følges Overskæring Overskæring af rør udføres således, at rørenes lysning ikke indsnævres. Eventuelle grater skal fjernes. Tilsynet kan, såfremt dette ikke efterfølges, forlange overskæring udført ved hjælp af nedstryger Rørlægning Rør, der anvendes, må ikke være forurenet af jord, sand eller lignende. Synlige rørledninger skal, hvor de er paralleltløbende og ligger ved siden af hinanden, placeres således, at isoleringens færdige under- og bagside ligger i samme vandrette, henholdsvis lodrette plan. Muffer, flanger, unioner, rørbærere, m.m. anbringes ud for hinanden. Rørledninger skal placeres, så de kan isoleres hver for sig således, at afstanden mellem færdigt isolerede parallelle rør bliver ca. 6 cm, ved krydsninger mindst 2 cm Gevindsamlinger Strømfittings anvendes ikke. Afgreninger vinkelret på et rørbundt sker med tee og 45 graders vinkel. Langgevind må ikke anvendes, om fornødent anvendes sammenslebne unioner. Udtrængt pakningsmateriale skal omhyggeligt fjernes fra ikke-isolerede samlinger Bæringer Fastgørelse af vandinstallationer til bygningsdele skal udføres på en sådan måde, at der ikke sker skader på bygningsdelene og installationsdele. Fastspænding af ledninger, m.v. til bygningsdele må kun ske til bygningsdele, der kan optage fastspændingskræfterne. Vedr. kravet til f. eks. ledningers, armaturers og installationsgenstandes fastgørelse til bygningsdele, henvises til afstandskrav iht. norm for vand-installationer, Bæringer. Der leveres og monteres overalt bøsninger med rosetter hvor rørledningen passerer gennem vægge. Inden tilstøbning skal alle bøsninger kontrolleres og om nødvendigt rettes op, fastkiles eller udskiftes. Vedr. rosetter til vægge/afslutninger ved koblingsdåser anvendes rosetter. Rosetter forelægges tilsynet til godkendelse Støjisolering Som under varmeanlæg, med følgende tilføjelser: Under WC-skåle mod gulv, bæringer til vaske, og lignende Andre rørinstallationer Hvor andre rørinstallationer, konstruktioner og lignende kræver rørene lagt således, at tegningerne Ikke kan overholdes - aftales en ændret rørføring med tilsynet, uden krav om ekstrabetaling fra entreprenørens side.

11 Tønder Kommune Side 4 af Armaturer for brugsvand Prøver skal på forlangende forelægges tilsynet til godkendelse. Alt armaturgods skal være af ensartet struktur,være fri for hulrum og andre fejl samt have en glat og jævn overflade. Modflanger til flangearmaturer skal medregnes. Flanger skal iøvrigt være boret i henhold til Dansk Standard Afspærringsventiler Skal være kuglehaner for varme- og brugsvandsanlæg i samme dimension som rørledningen. Skal anvendes ved alle installationsgenstande til brug for nøgle Kontraventiler Skal leveres og monteres iht. krav fra Vandforsyningen Snavssamlere Skal anvendes iht. regulativer Aftapningshaner Skal anvendes i samtlige teknikskabe/ under håndvaske. Slutmuffe incl. gummipakning Rosetter Anvendes hvor rør passerer passerer nicher, skabe og lignende Måleinstrumenter På varmtvandveksler og hovedvandledning iht. regulativer leveres og monteres termometer og dykrørslomme ab fabrik. Vandmålere udleveres af Vandforsyningen. Varmemålere Multical. for fjernaflæsning til Tønder Kommune VVS-entreprenøren monterer alt incl. til individuelle vand- og varmemålere Tilbehør HC-toilet: 1 stk. Papirautomat / holder 1 stk. Trådkurv 1 stk. sæbeautomat 2 stk. "Håndklædekroge" 1 stk. Spejl over vask 1 stk. Toiletbørste 1 stk. Toiletpapirsholder Puslerum (pr. rum): 1 stk. Papirautomat / holder 1 stk. Trådkurv 1 stk. sæbeautomat 2 stk. "Håndklædekroge" 1 stk. Spejl over vask 3 stk. Toiletbørste 3 stk. Toiletpapirsholder

12 Tønder Kommune Side 5 af Generelt Vedr. - garanti og service, aflevering, instruktion, driftsinstruktion, servicekontrakt, isolering, støjisolering, katalognumre, huller, udsparinger, faststøbning, værkstedstegninger, rørafmærkninger, rensning, skure og belysning, alternativt tilbud, trykprøvninger, bøsninger, ekspansion medregnes Afpudsning Før anlægget afleveres, skal samtlige metaldele, såsom haner og blandingsbatterier, m.v. være rengjorte og polerede. Anlægget skal udskylles kraftigt og perlatorer renses. Ved montering af haner, m.m. ved brug af rørtænger eller lignende, vil disse blive kasserede og må erstattes uden udgift for bygherren. Hele arbejdspladsen skal være rengjort før afleveringen.

13 Tønder Kommune Side 1 af Varmeanlæg Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nedenfor omtalte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet leveret eller udført af andre. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til vvs-entreprisen hørende tegninger og beskrivelser samt de for det pågældende arbejde gældende normer, bekendtgørelser og anvisninger. Entreprenøren skal tillægge og vedligeholde samtlige værktøjer, redskaber, afstivninger, maskiner, arbejds- og materialeskure m.v., der er nødvendige for arbejdets fuldførelse. Desuden skal entreprenøren præstere alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger og biydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet i projektet, men som er nødvendig for entreprisens tilfredsstillende fuldførelse. Udførelse af varmeinstallationer i bygning til drift og aflevering. Gennemskylning og trykprøvning af anlægget skal foretages eventuelt i flere etaper. VVS-entreprenøren skal efter, at anlægget er godkendt, i et tidsrum af 5 år indestå for arbejdets kvalitet og varighed i enhver henseende og må uopholdeligt på egen bekostning rette de fejl og afhjælpe de mangler, der inden for dette tidsrum måtte vise sig at opstå. Varmeinstallationer i bygning med CE- og VA-godkendte materiale opdelt til individuelle målinger. Varmeinstallationer og udstyr iht. nøje aftale med brugere og bygherren. Radiatoranlæg med egen blandesløjfe alt incl.. Gulvvarmeinstallationer og styresystemer med egen blandesløjfe/ pumpeshuntgruppe alt incl.. Blandesløjfe for ventilationsanlæg alt incl.. Individuelle målere for radiatoranlæg, gulvvarmeanlæg og ventilationsanlæg hver for sig. Der skal monteres energi (kwh)-måling. Sikring af anlægget mod frost og andre skader samt pasning af vvs-anlægget ved interimistisk drift i byggeperioden. Luftpotter, luftskruer og aftapningshaner, bæringer, føler lommer i den udstrækning sådanne er nødvendige og hensigtsmæssige, uanset om de er anført i beskrivelse eller på tegninger. Rør skal inden montagen koordineres med el-installatøren. Der må ikke foretages skjulte samlinger. Ekspansioner: Alle rørledninger skal oplægges således, at ekspansion kan optages ved ikke skadelig deformation deformation af rørsystem. Om fornødent udføres bøsninger i overstørrelse. Korrespondance, tegninger, drifts- og vedligeholdelsesoplysninger m.v. skal være på dansk.. Entreprisen omfatter alle leverancer og ydelser til fuld færdig ibrugtagning af varmeinstallationer. Materiale- og arbejdsydelser er omfattet af gældende love, normer, vejledninger, regulativer, offentlige forskrifter samt anvisninger givet af koncessionerede selskaber, offentlige værker og forsyningsselskaber. Nærværende arbejdsbeskrivelse skal derfor uddybe ovenstående. Arbejdets endelige omfang skal fremgår af som udført materiale, der leveres af vvs-entreprenøren.

14 Tønder Kommune Side 2 af Normer og forskrifter Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder m.v. gældende i deres helhed: DIF's "Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium", (DS 469). Stedlige myndigheders forskrifter Leverandørers forskrifter. Dispensationer af enhver art må kun søges med bygherrens tilladelse. Øvrige normer og standarder, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. For arbejdet skal gælde relevante normer, hvoraf særligt skal nævnes DIF's normer Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet overholdes og udføres/ udfærdiges af vvs-entreprenør Tegninger og beskrivelse Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og en ting skal medtages selv om den kun er beskrevet et af stederne. Eventuelle målafvigelser forelægges straks for tilsynet Prøver Prøver af alle materialer, der indgår i arbejdet, skal på byggeledelsens forlangende fremsendes til godkendelse, forinden arbejdet påbegyndes. Efter godkendelse danner prøverne norm for entreprisens udførelse og kan indgå i denne Kvalitetssikring Kvalitetssikringshåndbog skal indeholde Modtagekontrol, Proceskontrol og Slutkontrol Kontrolplan Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Varmeinstallationer i bygning, m.m. Grundlag for arbejdet Diverse normer og regulativer. Tegninger i henhold til tegningsliste. Nærværende fagbeskrivelse og fællesbetingelser (FB). Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden, og enhver ydelse skal medregnes, uanset om den kun er angivet et af stederne Anmeldelser og ændringer Anmeldelser til myndigheder og rekvirering af tilsyn i henhold til stedlige regulativer, påhviler entreprenøren, der skal have aut. som vvs-entreprenør i det pågældende område. Entreprenørens ændringer af ledningers placering eller trækning under eller i bygningen, som ikke i forvejen er aftalt med tilsynet, skal overføres til tegning i den udstrækning, som myndighederne måtte kræve Huller og riller mm. VVS-entreprenøren skal udføre alle huller, riller, mm. som er nødvendige for installationen, incl. brandog vandtætte gennemføringer. Gælder for varme-, vand- og afløbsinstallationer. Tilstøbninger udføres af vvs-entreprenør.

15 Tønder Kommune Side 3 af Komponenter Trykdifferensventil i teknikrum medregnes Kontraventiler medregnes Afspærringsventiler medregnes Strengreguleringsventiler medregnes Snavssamlere medregnes Termometre medregnes Bæringer i galv. udførelse medregnes. Bøsninger medregnes Alment Entreprenørens kvalitetsikring og kontrol af egne leverancer og arbejder skal udføres. Udregningsvederlag skal være incl. i tilbuddet Prøveopvarmning og indregulering Under arbejdet hører igangsætning af anlægget. Senest ved anlæggets idriftsætning foretages indregulering af det samlede anlæg til fuld færdigt arbejde og drift. I afhjælpningsperioden skal fornøden efterregulering og udbedringer alt incl. medregnes Aflevering 1 sæt licitationstegninger skal opbevares på byggepladsen og skal alene anvendes til påføring af installationsændringer, hvad enten disse er pålagt af byggeledelsen eller en følge af arbejdets praktiske udførelse. Rettelser foretages af vvs-entreprenør tegningssættene fremsendes i god tid inden afleveringsforretning til tilsynet. Forinden aflevering kan finde sted skal entreprenøren fremsende drifts- og vedligeholdelsesinstruktion Instruktion Bygherren skal have instruktion i pasning og vedligeholdelse af anlægget, leveret under nærværende arbejde. Instruktion skal afgives skriftligt (driftsinstruktion), og mundtligt ved gennemgang af hele anlægget således, at bygherren er fuld fortrolig med anlæggets drift Driftinstruktion VVS-entreprenøren skal levere en udførlig driftsinstruktion på dansk over anlæggenes pasning inden prøvefyring og indregulering. Instruktionen skal bl.a. indeholde tegninger eller katalogblade over samtlige de komponenter, der indgår i det samlede anlæg, og skal endvidere omtale servicerutiner for smøring og pasning af anlæggets enkelte komponenter. Katalogblade må ikke indeholde komponenter, der ikke indgår i anlægget. Det skal af instruktionen fremgå, hvor i anlæggene de forskellige komponenter findes. Driftsinstruktionen, der skal leveres i 2 eksemplarer, skal være forsynet med solidt bind Servicekontrakt Forslag til servicekontrakter skal fremsendes til bygherren inden garantiårenes udløb.

16 Tønder Kommune Side 4 af Isolering Vedrørende isolering, se under afsnittet: Isolering af tekniske installationer. Intet isoleringsarbejde må påbegyndes, før trykprøvning er udført og godkendt. Ovennævnte isolering af tekniske installationer henhører under VVS-entreprisen. Dog skal VVS-entreprenøren melde klar til isolatør (eventuelt underentreprenør) efter godkendt trykprøve af bygningsafsnit Støjisolering Der skal gennemføres en konsekvent støjisolering af alle rørbefæstigelser, rørgennemføringer samt alle steder hvor der er fare for støjoverføring fra installationerne. Steder hvor støjisoleringen mest korrekt, kun kan udføres i forbindelse med rørarbejdet (rør i nicher, gennem dæk/installationsskakte og bøsninger, m.v.) udføres under arbejdets udførelse af VVS-entreprenøren Katalognumre De angivne ubenævnte katalognumre refererer til Rørforeningens kataloger. Materialer og komponenter angivet "som" norm for firmaers katalognumre er at betragte som norm for art og kvalitet, og ifald entreprenøren ønsker at anvende andre komponenter, skal denne skriftligt underrette tilsynet herom for godkendelse, inden arbejdet udføres Huller, hulboringer, hulhugninger, hultagninger og udsparinger VVS-entreprenøren skal opmærke og bore alle nødvendige huller i loft og vægge. Arbejdet skal udføres i nøje samarbejde med øvrige entreprenører. Ansvaret for, at hullerne er korrekt afsatte, påhviler alene VVS-entreprenøren. Øvrige huller, nicher, riller, m.v. skal medregnes. Såfremt der bagefter må hugges huller er dette bygherren uvedkommende. Udsparinger skal afsættes således, at det giver en lige og korrekt rørføring, også ved senere skjulte rør. Er dette ikke tilfældet vil arbejdet blive forlangt ændret. Under tilstøbning af udsparinger er entreprenøren ansvarlig for at installationerne beholder deres stilling. Udsparinger tilstøbes af vvs-entreprenøren. VVS-entreprenøren skal godkende udsparinger i letklinkerbetonvægelementer og vvs-entreprenøren har alene ansvaret for korrekte placeringer i disse. Letklinkerbetonvægelementtegninger skal godkendes af vvs-entreprenør for korrekte placeringer af vvs-installationer Faststøbning Faststøbning af gulvafløbsskåle og bøsninger, m.v. foretages af beton- eller murerentreprenøren efter VVS-entreprenørens opmærkning/fastkilning. VVS-entreprenør skal godkende tilgange til gulvafløb Værkstedstegninger Arrangementstegninger vedrørende alle rørarbejder skal udarbejdes og forelægges tilsynet inden udførelsen Rørafmærkning Rørafmærkninger udføres min. standard som eksisterende rørafmærkninger i eksisterende bygning Rensning Før trykprøvning skal alle anlæggene være udskyllet omhyggeligt med afmonterede snavssamlere Belysning Forlanger entreprenøren belysning på arbejdspladsen, udføres denne for hans regning.

17 Tønder Kommune Side 5 af Trykprøvning af nye anlæg Trykprøvningen skal udføres med koldt vand, og trykket måles ved anlæggets laveste punkt. Ved trykprøvningen skal anlægget vise sig absolut tæt iht. norm, min. 3 timer inden udstøbning af gulvvarmeslanger. Dokumentation skal afleveres til tilsynet. Inden isolering af rør skal anlægget trykprøves med 1 MPa overtryk. Trykprøvning af dele af anlægget vil forlanges udført særskilt uden ekstra betaling af hensyn til færdiggørelse af andre arbejder. Tilsynet skal rekvireres og adviseres med mindst 2 dages varsel om tidspunkt for trykprøvningerne. VVS-entreprenøren har ansvaret for, at ingen komponent udsættes for et højere tryk end fabrikantens anvisninger tillader. Ansvar for utætheder i vvs-anlæg påhviler alene vvs-entreprenøren, herunder erstatninger for de til det pågældende tidspunkt udførte egne og andre entreprenørers arbejder Rørledninger for varme Dimensionsangivelser på tegninger og i beskrivelsen refererer til rørenes nominelle diameter. Levering og montering udføres i henhold til fabrikantens anvisninger Sorte stålrør Der skal primært anvendes pepex med iltbarrierer efter fabrikantens anvisninger Bæringer Fællesbæringer udføres, hvor dette er hensigtsmæssigt som vinkeljern 50 x 5 mm med borede huller. Pendul Ø-jern 6 mm Rørbøjle Stigstrenge opsættes på konsoller ved dæk. Rørarrangementer på vægge opsættes med bæringer til væg. Rørbærere eller Afstand mellem bæringer må ikke overstige ( x Dn) mm. Alle synlige dele af pendulbæringer skal koldgalvaniseres efter fremstilling og inden opsætning. Alle bæringer skal fastholdes solidt med skruer eller bolte, der har en efter brugen passende dimension, type og styrke. Ansvar er vvs-entreprenøren. VVS-entreprenøren udfører nødvendig boring og udhugning for bæringer Bøsninger Der leveres og monteres overalt bøsninger med rosetterpræisolerede bøsninger for betongulv. Inden tilstøbning skal alle bøsninger kontrolleres og om nødvendigt rettes op, fastkiles eller udskiftes Armaturer for varme Prøver skal på forlangende forelægges tilsynet til godkendelse. Alt armaturgods skal være af ensartet struktur, være fri for hulrum og andre fejl samt have en glat og jævn overflade. Modflanger til flangearmaturer skal medregnes. Flanger skal iøvrigt være boret i henhold til Dansk Standard Afspærringsventiler Skal være kuglehaner, VA-godkendte for varmeanlæg i samme dimension som rørledningen, alt incl. isoleringsskåle. Ved tilkobling til nye fordelingsledninger monteres under alle omstændigheder kuglehaner.

18 Tønder Kommune Side 6 af Aftapningshaner Skal være med slutmuffer og incl. gummipakning Gulvvarmesystem og styring Skal være af anerkendt firma, alt incl. i trådløs udførelse efter fabrikantens anvisninger og incl. shuntgruppe for sig. Gulvvarmesystemet skal være af en hurtig virkende type med hurtig rumregulering af temperaturen. Levering, montering og opbygning skal godkendes af tilsynet. Under nærværende entreprise skal medregnes alle nødvendige indskæringer/udsparinger i trykfast isolering for fremføring/trækning af samtlige gulvvarmeslanger.

19 Tønder Kommune Side 1 af Teknisk isolering af vvs-arbejde Grundlag for arbejdet Diverse normer og regulativer. Tegninger i henhold til tegningsliste. Nærværende fagbeskrivelse og fællesbetingelser (FB). Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden, og enhver ydelse skal medregnes, uanset om den kun er angivet et af stederne Normer, gældende forskrifter Ud over de særlige bestemmelser og de der nævnte gældende forskrifter og nærværende arbejdsbeskrivelse, gælder følgende: Dansk Ingeniørforenings "Almindelige betingelser for udførelse af isoleringsarbejder ved tekniske installationer" og "Termisk isolering af tekniske installationer" Entreprisens omfang Arbejdet omfatter isolering af alle vvs-installationer: a. Rør og armaturer for opvarmningsanlæg. b. Rør og armaturer for brugsvandinstallationer. c. Lydisolering af afløbsledninger. Skjulte præisolerede koldt- og varmtsvandsledninger af isolerede pex-rør skal ikke isoleres. Intet isoleringsarbejde må påbegyndes før trykprøvning er udført og godkendt af tilsynet. Arbejder omfatter levering og montering af et fuldt færdig isoleret varme og sanitetsanlæg. Isolering skal udføres på alle ventiler og rør efter gældende normer. Ventiler isoleres. Isolering afsluttes med plastkappe. Hvor rørisoleringen afbrydes ved ventiler skal udføres afstandsring der støtter på røret. Der udføres brandtætninger ved alle gennemføringer. Der udføres rørmærkning i samtlige tekniskabe. Frostsikring af blandesløjfe for ventilationsanlæg Isoleringsmaterialer Jerntråd fortinnet tråd nr. 22, Kobbertråd Pap/gulvpap med en vægt på mindst 600 g/m2 Lærred, hørlærred med mindst 17 tråde / m2 eller banevare Asfaltpap Klister Lamelmåtter Mineraluld Brandisolering Alutrådvævsmåtte Asfaltklæber 1 Afslutningsbånd Rørmanchetter PVC-folie PVC-tape

20 Tønder Kommune Side 2 af Arbejdets udførelse Generel anvisning Kvaliteten af arbejdet vurderes efter de retningslinier, som er angivet i "Almindelige betingelser for udførelse af isoleringsarbejder ved tekniske installationer". Rør pålægges isoleringlamelmåtter. Måtterne snøres med 0,7 mm jerntråd. Tråden må ikke spiralsnoes, men pålægges i enkelte snøringer. Afstanden mellem snøringerne må aldrig overstige 3 gange den isolerede diameter. Pappet anlægges på rør ved bandagering, store rørdimensioner ved simpelt pålæg i brede baner. Isoleringerne begrænses imod murværk og betonkonstruktioner. Endvidere udføres begrænsning ved ventilarrangementer og lignende med manchetter således, at alle rørs isolering begrænses i samme linie. Ved væggennemføringer afbrydes isoleringen ca. 10 mm fra væg Isoleringstykkelser, m.v. Nominel rørdiameter Isoleringstykkelse mm mm 15 18x2,5/34-22x3,0/ x4,0/ x4,0/ Isoleringens afslutning Rørledninger og luftpotter afsluttes med gulvpap, lærred og klister. Ved alle begrænsninger ved mure, vægge og lignende afsluttes med rørmanchetter, påsnøret med fortinnet jerntråd. Isolerede rør må ikke tilstøbes, før tilsynet har godkendt isoleringsarbejderne. Anlægget skal hermed være klar til maling, og når denne behandling er færdig, eftergås afslutningsbåndene, der skubbes på plads og defekte bånd udskiftes Efterreparation Skal foretages efter andre håndværkere i det omfang dette måtte være nødvendigt Aflevering Aflevering kan først finde sted, når alle rør, m.v. er isolerede, godkendte og eventuelle fejl er udbedrede. Anlægget afleveres i velrenset stand. Afleveringsforretning afholdes i henhold til bestemmelser.

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skagen Varmeværk A.m.b.a. Ellehammervej 21, 9990 Skagen, i

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering...

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering... Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning... 4 - Tilslutningsbidrag... 5 - Stikledning / stikledningsbidrag... 5 - Ejerskifte... 6

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere