E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter"

Transkript

1 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK Holstebro Telefon: Telefax Internet CVR nr

2 Tønder Kommune Side 1 af Arbejdsbeskrivelse Grundlag for arbejdet Diverse normer og regulativer. Tegninger i henhold til tegningsliste. Nærværende fagbeskrivelse og fællesbetingelser (FB) samt arkitektens anvisninger. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden. Enhver ydelse skal medregnes, uanset om den kun er angivet et af stederne. VVS-entreprenøren skal aflevere fuld dokumentation af supplerende tegninger og beskrivelser til bygherren. VVS-installationer skal sikres god tilgængelighed og at der er plads til senere udvidelser til tilbygning. Ovennævnte skal medregnes i tilbuddet Entreprisens omfang VVS-entreprisen omfatter alle arbejder til fuld færdig drift: 1.1 Arbejdsbeskrivelse 1.2 Røranlæg forsyningsledning i jord og i bygning 1.3 Vand, sanitet, afløb 1.4 Varmeanlæg blandesløjfe til ventilationsanlæg blandesløjfe til radiatoranlæg og til gulvvarmeanlæg. 1.5 Teknisk isolering Alle rørledninger under bygning skal i forbindelse med terrændæk udlægges i isoleringslagets øverste 75 mm lag. Dog skal fordelingsledninger og koldt brugsvand alle udlægges i sandlaget under trykfast isolering. Arbejdet omfatter den komplette levering og montering af de på tegningerne og i beskrivelsen angivne vvs-installationer til en komplet færdig og idriftsat vvs-installation. Dokumentation for indv. afløb for vvs-entreprisen Dokumentation for vandinstallation for vvs-entreprisen Dokumentation for varmeinstallation: varmeanlæg og gulvvarmeanlæg for vvs-entreprisen Dokumentation for sanitet for vvs-entreprisen Dokumentation for tekniske installationer for vvs-entreprisen Der skal afleveres dokumentationer for anvendelse af følgende: - Mærkninger - Indreguleringer - Rengøringer - Service i 2 år - Servicekontrakt - Instruktion og pasning af anlæg til bygherren og personale mundtlig og skriftligt - Som udført materiale skal afleveres til bygherren. KS-håndbog med følgesedler skal afleveres til bygherren.

3 Tønder Kommune Side 2 af Normer, regulativer og forskrifter Udover de særskilte almindelige bestemmelser gælder for nævnte entreprise de nedenfor anførte særlige betingelser. For arbejdet skal gælde alle gældende normer - DIF's normer. Alle komponenter, samlinger, m.v. skal være VA-godkendte. CE-godkendelser skal foreligge på anvendte materialer Anmeldelser og ændringer VVS-entreprenøren skal have autorisation og være godkendt i Danmark. VVS-entreprenøren skal udføre anmeldelser og færdigmeldinger til den stedlige bygningsmyndighed. Anmeldelser til myndigheder og rekvirering af tilsyn i henhold til stedlige regulativer, påhviler entreprenøren, der skal have aut. som vvs-entreprenør i det pågældende område. Entreprenørens ændringer af ledningers placering eller trækning under og i bygningen, som ikke i forvejen er aftalt med tilsynet, skal overføres til tegning i den udstrækning, som myndighederne måtte kræve Generelt Vedr. udformning, materialevalg og placering i bygning og i terræn skal installationerne sikres lang levetid. Desuden skal renholdelse, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning kunne foretages uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele og befæstede arealer. Automatikkomponenter og forbrugsmålere placeres efter aftale med bygherrens tilsyn. Hovedledninger skal udføres og dimensioneres under hensyntagen til kendte og sandsynlige fremtidige udvidelser. Eventuelle udvidelser med henblik på overdimensionering skal aftales skriftligt med bygherren. VVS-entreprenøren skal godkende udsparinger i letklinkerbetonvægelementer og vvs-entreprenøren har alene ansvaret for korrekte placeringer af vvs-installationer Vandforsyningsanlæg Hovedforsyning fremføres fra eksist. teknikrum, hvor målerarrangement er placeret. Der skal foretages fremføringer fra eksist. teknikrum til nye teknikskabe. Derfra videre til tapsteder. I bygning: opgravning, lægning, foringsrør, tilfyldning og retablering skal medregnes Forsyningsanlæg Varmtvandsbeholder og varmt- og koldtvandsrør skal være korrosionsbeskyttede. Vand- og varmeforsyningsselskabernes krav og regulativer skal under alle omstændigheder overholdes Distributionsanlæg Valg af rør materiale skal ske under hensyntagen til installationer og vandkvaliteten. Der skal ikke anvendes galvaniseret rørinstallation Forbrugsanlæg Der skal anvendes vandbesparende armaturer for håndvaske, køkkenvaske og pusleborde. Toiletter, håndvaske, køkkenvaske, pusleborde med vaske leveres og monteres. I teknikskabe udføres cirkulation af varmt brugsvand. Der skal placeres udv. frostfri tapventil se tegning. Der skal installeres reparationshane/kuglehane foran hvert tapsted på vandledninger.

4 Tønder Kommune Side 3 af Forbrugsmåling På hovedforsyning, koldt brugsvand, installeres måler iht. Vandforsyningsselskabets regulativ. Der skal medregnes vand og varmemålere til ny tilbygning placeret i eksist. teknikrum. Målertype og endelig placeringer aftales med Vandforsyningen Udluftningsledninger og afløbsskåle Anlæggene udføres af afløbsledninger isoleret i nødvendigt omfang mod kondens og støj. Afløb fra håndvaske føres via vandlås under vask direkte til afløbssystem. Gulvafløbsskåle kontrolleres for tilgange til kondensafløb, m.m. fra veksler og ventilationsanlæg. Murerentreprenør skal orienteres om korrekte gulvafløbsskåle. Udluftningsledninger med vakuumventiler leveres og monteres i tagrum Varmeforsyningsanlæg Der leveres og monteres nyt kondenserende gasfyr til brug for hele bygningen. Dimensioneres af fabrikant. Det stedlige regulativ skal nøje overholdes. Der skal fremføres hovedledninger for direkte varme fremløb og varme returløb til brug for radiatoranlæg, gulvvarmeanlæg, varmtvandsbeholder og til ventilationsanlæg. Hulboringer og vandtætte tilstøbninger udføres af vvs-entreprenør. Der skal medregnes blandesløjfe til radiatorkreds og til gulvvarmekreds og til ventilationsanlæg. Der skal sikres den af varmeforsyningen anbefalede afkøling af varme ved såvel udformning og dimensionering som ved valg af automatik. Anlægget forsynes med varmtvandsbeholder. Gasregulativer og vedtægter skal under alle omstændigheder overholdes Automatik Anlægget forsynes med standard urstyret automatik, der regulerer fremløbstemperaturen i afhængighed af udetemperatur og tidspunkt. Udeføler skal monteres på nordfacade og skal være beskyttet mod direkte sol påvirkning også i morgen- og aftentimer Distributionsanlæg og forbrugsanlæg Der skal anvendes godkendt trådløs gulvvarmesystem af anerkendt fabrikat og der skal være selvstændig gulvvarmeshuntgruppe med fordelerrørsarrangementer og telestater med egen forbrugsmåling. Trådløs regulering i hver rum for hver gulvvarmekreds. Opvarmningen baseres på termostat styrede radiatortermostater som institutionsmodel. Radiatortermostater skal monteres således, at de ikke stikker frem i opholdsarealer eller gangarealer. Der skal udføres reparationshaner ved hver radiator således, at radiatorer kan afmonteres uden tømning af varmeanlægget. Radiatorer med konvektionsribber på front accepteres ikke. Radiatorer skal placeres under vinduer Forbrugsmåling Forbrugsmålere skal angive vand og varmeforbruget Kvalitetssikring se også pkt Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Modtagekontrol - Materiale Proceskontrol

5 Tønder Kommune Side 4 af 4 - VVS-arbejder - Materialer - CTS-styring Dokumentation vedr. slutkontrol - Mangelgennemgang - Udbedring af mangler I øvrigt - Produktionstegninger udføres til godkendelse af byggeledelse, før arbejdet påbegyndes / udføres - Afleveringsforretning - Tegninger rettet som udført - Brugerinstruktion - Drifts- og vedligeholdelsesforskrifter

6 Tønder Kommune Side 1 af Røranlæg Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nedenfor omtalte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet leveret eller udført af andre. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til vvs-entreprisen hørende tegninger og beskrivelser samt de for det pågældende arbejde gældende normer, bekendtgørelser og anvisninger. Entreprenøren skal tillægge og vedligeholde samtlige værktøjer, redskaber, afstivninger, maskiner, arbejds- og materialeskure m.v., der er nødvendige for arbejdets fuldførelse. Desuden skal entreprenøren præstere alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger og biydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet i projektet, men som er nødvendig for entreprisens tilfredsstillende fuldførelse. Udførelse af røranlæg til drift og aflevering. Gennemskylning og trykprøvning af anlægget skal foretages eventuelt i flere etaper. VVS-entreprenøren skal efter, at anlægget er godkendt, i et tidsrum af 5 år indestå for arbejdets kvalitet og varighed i enhver henseende og må uopholdeligt på egen bekostning rette de fejl og afhjælpe de mangler, der inden for dette tidsrum måtte vise sig at opstå. Hulboringer, vandtætte tilstøbninger og foringsrør under bygning skal medregnes. Materiale- og arbejdsydelser er omfattet af gældende love, normer, vejledninger, regulativer, offentlige forskrifter samt anvisninger givet af koncessionerede selskaber, offentlige værker og forsyningsselskaber. Nærværende arbejdsbeskrivelse skal derfor uddybe ovenstående. Arbejdets omfang skal fremgår af de af udfærdigede tegninger. Følgende ydelser indgår: A. Opgravning alt incl.. B. Rørlægning C. Tilfyldning med sandfyld retablering D. Bortkørsel af overskudsjord i forbindelse med udførelse vandledning i terræn Normer og forskrifter Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder m.v. gældende i deres helhed: DIF's "Norm for vandinstallationer", (DS 439). Dispensationer af enhver art må kun søges med bygherrens tilladelse. Øvrige normer og standarder, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgaver Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet Tegninger og beskrivelse Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og en ting skal medtages selv om den kun er beskrevet et af stederne. Eventuelle målafvigelser forelægges straks for tilsynet. Som udført materiale afleveres af vvs-entreprenøren.

7 Tønder Kommune Side 2 af Prøver Prøver af alle materialer, der indgår i arbejdet, skal på byggeledelsens forlangende fremsendes til godkendelse, forinden arbejdet påbegyndes. Efter godkendelse danner prøverne norm for entreprisens udførelse og kan indgå i denne Ledningsarbejdet for vandledninger Ny stikledning i jord for ny tilbygning skal medregnes. Der må ikke være forbindelse til gammel stikledning for eksist. bygning. Ydelsen skal omfatte alle udgifter til: Ledninger udføres af materiale for godkendt vandledning som PN 10. Gennemførelse af fuldt færdigt arbejde inkl. foreskrevne dokumentationer, kontroller, retablering mv. Udgravningsdybde, regnet fra færdig terræn/belægning er 120 cm + rørdimension + 10 cm afretningslag Tilbudet skal indeholde alle udgifter til rydning og opbrydning i traceen. Udgravning for ledning, herunder evt. afstivning og brug af gravekasser, hvor jordbundsforhold eller snævre pladsforhold nødvendiggør dette. Levering og lægning af ledningen i foreskreven dybde, levering og indbygning af udjævnings-, støtte-, omkringfyldnings-, og -tilfyldningslag. Flytning og genindbygning af anvendeligt overskudsjord, hvor dette er muligt og bortkørsel af overskudsjord for arbejde i terræn. Tørholdelse af udgravning for tilstrømmende grundvand. Afsluttende gennemskylning af ledningen. Trykprøvning med vand med tryk på 10 bar i 3 timer uden trykfald. Aflevering afledningen indmålt i format efter aftale med tilsynet. Tilbuddet skal indeholde alle udgifter forbundet med fjernelse og deponering overskudsjord og -fyld. Ventiler i jord skal medregnes. Hovedstophane skal medregnes med flange og PE rør eller tilsvarende med nødvendige overgange til rørdimensionerne. Der anvendes teleskopgarniture. Stikledningsventil skal medregnes med trækfaste indstiksmuffer til PE, forankringsplader, m.m. Der anvendes teleskopgarniture Alle skydeventiler føres til terræn iflg. leverandørens anvisninger og afsluttes med flise og dæksel Dæksler Dæksler leveres og monteres i flise-/asfaltarealer. Dæksler placeret i ubundne bærelag eller råjord/muld incl. bæreplade Kvalitetssikring Modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol

8 Tønder Kommune Side 1 af Vand, Sanitet og afløb Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nedenfor omtalte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet leveret eller udført af andre. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til vvs-entreprisen hørende tegninger og beskrivelser samt de for det pågældende arbejde gældende normer, bekendtgørelser og anvisninger. Entreprenøren skal tillægge og vedligeholde samtlige værktøjer, redskaber, afstivninger, maskiner, arbejds- og materialeskure m.v., der er nødvendige for arbejdets fuldførelse. Desuden skal entreprenøren præstere alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger og biydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet i projektet, men som er nødvendig for entreprisens tilfredsstillende fuldførelse. Udførelse af vandinstallationer, sanitet og afløbsinstallationer i bygning til drift og aflevering. Gennemskylning og trykprøvning af anlægget skal foretages eventuelt i flere etaper. VVS-entreprenøren skal efter, at anlægget er godkendt, i et tidsrum af 5 år indestå for arbejdets kvalitet og varighed i enhver henseende og må uopholdeligt på egen bekostning rette de fejl og afhjælpe de mangler, der inden for dette tidsrum måtte vise sig at opstå. Vandinstallationer i bygning med CE- og VA-godkendte materiale opdelt til individuel målinger af tilbygning. Sanitetsinstallationer og udstyr iht. nøje aftale med brugere og bygherren. Indvendige afløbsinstallationer med udluftninger i bygning over gulvkonstruktion der føres over tag. Entreprisen omfatter alle leverancer og ydelser til fuld færdig ibrugtagning af vandinstallationer, sanitetsinstallationer incl. tilbehør og udstyr samt indvendige afløbsinstallationer i bygning. Anlæggene skal godkendes af Vandforsyningen. Materiale- og arbejdsydelser er omfattet af gældende love, normer, vejledninger, regulativer, offentlige forskrifter samt anvisninger givet af koncessionerede selskaber, offentlige værker og forsyningsselskaber. Nærværende arbejdsbeskrivelse skal derfor uddybe ovenstående. Arbejdets omfang skal fremgår af udfærdigede tegninger. VVS-arbejder omfatter varmt- og koldtvandsinstallationer. VVS-arbejder omfatter levering og montering af det nedenfor beskrevne og på tegningerne viste anlæg - komplet færdigt og idriftsat incl. alle bæringer, bøsninger, støjisolering, m.v.. Indregulering samt færdigmeldinger. Nye installationer fremføres til nye installationsgenstande alt incl Normer og forskrifter Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder m.v. gældende i deres helhed: DIF's "Norm for vandinstallationer", (DS 439). Dispensationer af enhver art må kun søges med bygherrens tilladelse. Øvrige normer og standarder, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. For arbejdet skal gælde relevante normer, hvoraf særligt skal nævnes DIF's norm for vandinstallationer.

9 Tønder Kommune Side 2 af Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet, der udføres/ udfærdiges af vvs-entreprenør Tegninger og beskrivelse Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og en ting skal medtages selv om den kun er beskrevet et af stederne. Eventuelle målafvigelser forelægges straks for tilsynet Prøver Prøver af alle materialer, der indgår i arbejdet, skal på byggeledelsens forlangende fremsendes til godkendelse, forinden arbejdet påbegyndes. Efter godkendelse danner prøverne norm for entreprisens udførelse og kan indgå i denne Kvalitetssikring Modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol Kontrolplan Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Vandinstallationer i bygninger, m.m. Grundlag for arbejdet Diverse normer og regulativer. Tegninger i henhold til tegningsliste. Nærværende fagbeskrivelse og fællesbetingelser (FB). Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden, og enhver ydelse skal medregnes, uanset om den kun er angivet et af stederne Anmeldelser og ændringer Anmeldelser til myndigheder og rekvirering af tilsyn i henhold til stedlige regulativer, påhviler entreprenøren, der skal have aut. som sanitetsmester i det pågældende område. Entreprenørens ændringer af ledningers placering eller trækning under eller i bygningen, som ikke i forvejen er aftalt med tilsynet fra det projekterende firma, skal overføres til tegning i den udstrækning, som myndighederne måtte kræve Rørledninger for brugsvand Galvaniserede stålrør Galvaniserede stålrør må ikke anvendes i anlægget PEX- rør Dimensionsangivelser på tegninger og i beskrivelsen refererer til udvendig diameter af inderrør x godstykkelse/udvendig diameter af tomrør. PEX-rør indlagt i tomrør skal være med 15 mm isolering. 15 x 2,5/25 mm 18 x 2,5/34 mm 22 x 3,0/34 mm 28 x 4,0/54 mm

10 Tønder Kommune Side 3 af Samling af PEX- rør, m.v. Kun VA-godkendte materialer må anvendes. Kompressionskoblinger, støttebøsninger skal altid anvendes. Fordelerrør, koblingsdåser, monteret som sæt med c/c 153 mm, slutmuffer, overgangskoblinger, vinkelkoblinger, ophængningssæt, bukkefix, m.v. skal leveres og monteres. Fabrikantens monteringsværktøj skal anvendes f. eks. afkortningssaks, beskyttelsespropper, m.v.. Fabrikantens monteringsanvisninger skal nøje følges Overskæring Overskæring af rør udføres således, at rørenes lysning ikke indsnævres. Eventuelle grater skal fjernes. Tilsynet kan, såfremt dette ikke efterfølges, forlange overskæring udført ved hjælp af nedstryger Rørlægning Rør, der anvendes, må ikke være forurenet af jord, sand eller lignende. Synlige rørledninger skal, hvor de er paralleltløbende og ligger ved siden af hinanden, placeres således, at isoleringens færdige under- og bagside ligger i samme vandrette, henholdsvis lodrette plan. Muffer, flanger, unioner, rørbærere, m.m. anbringes ud for hinanden. Rørledninger skal placeres, så de kan isoleres hver for sig således, at afstanden mellem færdigt isolerede parallelle rør bliver ca. 6 cm, ved krydsninger mindst 2 cm Gevindsamlinger Strømfittings anvendes ikke. Afgreninger vinkelret på et rørbundt sker med tee og 45 graders vinkel. Langgevind må ikke anvendes, om fornødent anvendes sammenslebne unioner. Udtrængt pakningsmateriale skal omhyggeligt fjernes fra ikke-isolerede samlinger Bæringer Fastgørelse af vandinstallationer til bygningsdele skal udføres på en sådan måde, at der ikke sker skader på bygningsdelene og installationsdele. Fastspænding af ledninger, m.v. til bygningsdele må kun ske til bygningsdele, der kan optage fastspændingskræfterne. Vedr. kravet til f. eks. ledningers, armaturers og installationsgenstandes fastgørelse til bygningsdele, henvises til afstandskrav iht. norm for vand-installationer, Bæringer. Der leveres og monteres overalt bøsninger med rosetter hvor rørledningen passerer gennem vægge. Inden tilstøbning skal alle bøsninger kontrolleres og om nødvendigt rettes op, fastkiles eller udskiftes. Vedr. rosetter til vægge/afslutninger ved koblingsdåser anvendes rosetter. Rosetter forelægges tilsynet til godkendelse Støjisolering Som under varmeanlæg, med følgende tilføjelser: Under WC-skåle mod gulv, bæringer til vaske, og lignende Andre rørinstallationer Hvor andre rørinstallationer, konstruktioner og lignende kræver rørene lagt således, at tegningerne Ikke kan overholdes - aftales en ændret rørføring med tilsynet, uden krav om ekstrabetaling fra entreprenørens side.

11 Tønder Kommune Side 4 af Armaturer for brugsvand Prøver skal på forlangende forelægges tilsynet til godkendelse. Alt armaturgods skal være af ensartet struktur,være fri for hulrum og andre fejl samt have en glat og jævn overflade. Modflanger til flangearmaturer skal medregnes. Flanger skal iøvrigt være boret i henhold til Dansk Standard Afspærringsventiler Skal være kuglehaner for varme- og brugsvandsanlæg i samme dimension som rørledningen. Skal anvendes ved alle installationsgenstande til brug for nøgle Kontraventiler Skal leveres og monteres iht. krav fra Vandforsyningen Snavssamlere Skal anvendes iht. regulativer Aftapningshaner Skal anvendes i samtlige teknikskabe/ under håndvaske. Slutmuffe incl. gummipakning Rosetter Anvendes hvor rør passerer passerer nicher, skabe og lignende Måleinstrumenter På varmtvandveksler og hovedvandledning iht. regulativer leveres og monteres termometer og dykrørslomme ab fabrik. Vandmålere udleveres af Vandforsyningen. Varmemålere Multical. for fjernaflæsning til Tønder Kommune VVS-entreprenøren monterer alt incl. til individuelle vand- og varmemålere Tilbehør HC-toilet: 1 stk. Papirautomat / holder 1 stk. Trådkurv 1 stk. sæbeautomat 2 stk. "Håndklædekroge" 1 stk. Spejl over vask 1 stk. Toiletbørste 1 stk. Toiletpapirsholder Puslerum (pr. rum): 1 stk. Papirautomat / holder 1 stk. Trådkurv 1 stk. sæbeautomat 2 stk. "Håndklædekroge" 1 stk. Spejl over vask 3 stk. Toiletbørste 3 stk. Toiletpapirsholder

12 Tønder Kommune Side 5 af Generelt Vedr. - garanti og service, aflevering, instruktion, driftsinstruktion, servicekontrakt, isolering, støjisolering, katalognumre, huller, udsparinger, faststøbning, værkstedstegninger, rørafmærkninger, rensning, skure og belysning, alternativt tilbud, trykprøvninger, bøsninger, ekspansion medregnes Afpudsning Før anlægget afleveres, skal samtlige metaldele, såsom haner og blandingsbatterier, m.v. være rengjorte og polerede. Anlægget skal udskylles kraftigt og perlatorer renses. Ved montering af haner, m.m. ved brug af rørtænger eller lignende, vil disse blive kasserede og må erstattes uden udgift for bygherren. Hele arbejdspladsen skal være rengjort før afleveringen.

13 Tønder Kommune Side 1 af Varmeanlæg Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nedenfor omtalte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet leveret eller udført af andre. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til vvs-entreprisen hørende tegninger og beskrivelser samt de for det pågældende arbejde gældende normer, bekendtgørelser og anvisninger. Entreprenøren skal tillægge og vedligeholde samtlige værktøjer, redskaber, afstivninger, maskiner, arbejds- og materialeskure m.v., der er nødvendige for arbejdets fuldførelse. Desuden skal entreprenøren præstere alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger og biydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet i projektet, men som er nødvendig for entreprisens tilfredsstillende fuldførelse. Udførelse af varmeinstallationer i bygning til drift og aflevering. Gennemskylning og trykprøvning af anlægget skal foretages eventuelt i flere etaper. VVS-entreprenøren skal efter, at anlægget er godkendt, i et tidsrum af 5 år indestå for arbejdets kvalitet og varighed i enhver henseende og må uopholdeligt på egen bekostning rette de fejl og afhjælpe de mangler, der inden for dette tidsrum måtte vise sig at opstå. Varmeinstallationer i bygning med CE- og VA-godkendte materiale opdelt til individuelle målinger. Varmeinstallationer og udstyr iht. nøje aftale med brugere og bygherren. Radiatoranlæg med egen blandesløjfe alt incl.. Gulvvarmeinstallationer og styresystemer med egen blandesløjfe/ pumpeshuntgruppe alt incl.. Blandesløjfe for ventilationsanlæg alt incl.. Individuelle målere for radiatoranlæg, gulvvarmeanlæg og ventilationsanlæg hver for sig. Der skal monteres energi (kwh)-måling. Sikring af anlægget mod frost og andre skader samt pasning af vvs-anlægget ved interimistisk drift i byggeperioden. Luftpotter, luftskruer og aftapningshaner, bæringer, føler lommer i den udstrækning sådanne er nødvendige og hensigtsmæssige, uanset om de er anført i beskrivelse eller på tegninger. Rør skal inden montagen koordineres med el-installatøren. Der må ikke foretages skjulte samlinger. Ekspansioner: Alle rørledninger skal oplægges således, at ekspansion kan optages ved ikke skadelig deformation deformation af rørsystem. Om fornødent udføres bøsninger i overstørrelse. Korrespondance, tegninger, drifts- og vedligeholdelsesoplysninger m.v. skal være på dansk.. Entreprisen omfatter alle leverancer og ydelser til fuld færdig ibrugtagning af varmeinstallationer. Materiale- og arbejdsydelser er omfattet af gældende love, normer, vejledninger, regulativer, offentlige forskrifter samt anvisninger givet af koncessionerede selskaber, offentlige værker og forsyningsselskaber. Nærværende arbejdsbeskrivelse skal derfor uddybe ovenstående. Arbejdets endelige omfang skal fremgår af som udført materiale, der leveres af vvs-entreprenøren.

14 Tønder Kommune Side 2 af Normer og forskrifter Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder m.v. gældende i deres helhed: DIF's "Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium", (DS 469). Stedlige myndigheders forskrifter Leverandørers forskrifter. Dispensationer af enhver art må kun søges med bygherrens tilladelse. Øvrige normer og standarder, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. For arbejdet skal gælde relevante normer, hvoraf særligt skal nævnes DIF's normer Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet overholdes og udføres/ udfærdiges af vvs-entreprenør Tegninger og beskrivelse Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og en ting skal medtages selv om den kun er beskrevet et af stederne. Eventuelle målafvigelser forelægges straks for tilsynet Prøver Prøver af alle materialer, der indgår i arbejdet, skal på byggeledelsens forlangende fremsendes til godkendelse, forinden arbejdet påbegyndes. Efter godkendelse danner prøverne norm for entreprisens udførelse og kan indgå i denne Kvalitetssikring Kvalitetssikringshåndbog skal indeholde Modtagekontrol, Proceskontrol og Slutkontrol Kontrolplan Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Varmeinstallationer i bygning, m.m. Grundlag for arbejdet Diverse normer og regulativer. Tegninger i henhold til tegningsliste. Nærværende fagbeskrivelse og fællesbetingelser (FB). Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden, og enhver ydelse skal medregnes, uanset om den kun er angivet et af stederne Anmeldelser og ændringer Anmeldelser til myndigheder og rekvirering af tilsyn i henhold til stedlige regulativer, påhviler entreprenøren, der skal have aut. som vvs-entreprenør i det pågældende område. Entreprenørens ændringer af ledningers placering eller trækning under eller i bygningen, som ikke i forvejen er aftalt med tilsynet, skal overføres til tegning i den udstrækning, som myndighederne måtte kræve Huller og riller mm. VVS-entreprenøren skal udføre alle huller, riller, mm. som er nødvendige for installationen, incl. brandog vandtætte gennemføringer. Gælder for varme-, vand- og afløbsinstallationer. Tilstøbninger udføres af vvs-entreprenør.

15 Tønder Kommune Side 3 af Komponenter Trykdifferensventil i teknikrum medregnes Kontraventiler medregnes Afspærringsventiler medregnes Strengreguleringsventiler medregnes Snavssamlere medregnes Termometre medregnes Bæringer i galv. udførelse medregnes. Bøsninger medregnes Alment Entreprenørens kvalitetsikring og kontrol af egne leverancer og arbejder skal udføres. Udregningsvederlag skal være incl. i tilbuddet Prøveopvarmning og indregulering Under arbejdet hører igangsætning af anlægget. Senest ved anlæggets idriftsætning foretages indregulering af det samlede anlæg til fuld færdigt arbejde og drift. I afhjælpningsperioden skal fornøden efterregulering og udbedringer alt incl. medregnes Aflevering 1 sæt licitationstegninger skal opbevares på byggepladsen og skal alene anvendes til påføring af installationsændringer, hvad enten disse er pålagt af byggeledelsen eller en følge af arbejdets praktiske udførelse. Rettelser foretages af vvs-entreprenør tegningssættene fremsendes i god tid inden afleveringsforretning til tilsynet. Forinden aflevering kan finde sted skal entreprenøren fremsende drifts- og vedligeholdelsesinstruktion Instruktion Bygherren skal have instruktion i pasning og vedligeholdelse af anlægget, leveret under nærværende arbejde. Instruktion skal afgives skriftligt (driftsinstruktion), og mundtligt ved gennemgang af hele anlægget således, at bygherren er fuld fortrolig med anlæggets drift Driftinstruktion VVS-entreprenøren skal levere en udførlig driftsinstruktion på dansk over anlæggenes pasning inden prøvefyring og indregulering. Instruktionen skal bl.a. indeholde tegninger eller katalogblade over samtlige de komponenter, der indgår i det samlede anlæg, og skal endvidere omtale servicerutiner for smøring og pasning af anlæggets enkelte komponenter. Katalogblade må ikke indeholde komponenter, der ikke indgår i anlægget. Det skal af instruktionen fremgå, hvor i anlæggene de forskellige komponenter findes. Driftsinstruktionen, der skal leveres i 2 eksemplarer, skal være forsynet med solidt bind Servicekontrakt Forslag til servicekontrakter skal fremsendes til bygherren inden garantiårenes udløb.

16 Tønder Kommune Side 4 af Isolering Vedrørende isolering, se under afsnittet: Isolering af tekniske installationer. Intet isoleringsarbejde må påbegyndes, før trykprøvning er udført og godkendt. Ovennævnte isolering af tekniske installationer henhører under VVS-entreprisen. Dog skal VVS-entreprenøren melde klar til isolatør (eventuelt underentreprenør) efter godkendt trykprøve af bygningsafsnit Støjisolering Der skal gennemføres en konsekvent støjisolering af alle rørbefæstigelser, rørgennemføringer samt alle steder hvor der er fare for støjoverføring fra installationerne. Steder hvor støjisoleringen mest korrekt, kun kan udføres i forbindelse med rørarbejdet (rør i nicher, gennem dæk/installationsskakte og bøsninger, m.v.) udføres under arbejdets udførelse af VVS-entreprenøren Katalognumre De angivne ubenævnte katalognumre refererer til Rørforeningens kataloger. Materialer og komponenter angivet "som" norm for firmaers katalognumre er at betragte som norm for art og kvalitet, og ifald entreprenøren ønsker at anvende andre komponenter, skal denne skriftligt underrette tilsynet herom for godkendelse, inden arbejdet udføres Huller, hulboringer, hulhugninger, hultagninger og udsparinger VVS-entreprenøren skal opmærke og bore alle nødvendige huller i loft og vægge. Arbejdet skal udføres i nøje samarbejde med øvrige entreprenører. Ansvaret for, at hullerne er korrekt afsatte, påhviler alene VVS-entreprenøren. Øvrige huller, nicher, riller, m.v. skal medregnes. Såfremt der bagefter må hugges huller er dette bygherren uvedkommende. Udsparinger skal afsættes således, at det giver en lige og korrekt rørføring, også ved senere skjulte rør. Er dette ikke tilfældet vil arbejdet blive forlangt ændret. Under tilstøbning af udsparinger er entreprenøren ansvarlig for at installationerne beholder deres stilling. Udsparinger tilstøbes af vvs-entreprenøren. VVS-entreprenøren skal godkende udsparinger i letklinkerbetonvægelementer og vvs-entreprenøren har alene ansvaret for korrekte placeringer i disse. Letklinkerbetonvægelementtegninger skal godkendes af vvs-entreprenør for korrekte placeringer af vvs-installationer Faststøbning Faststøbning af gulvafløbsskåle og bøsninger, m.v. foretages af beton- eller murerentreprenøren efter VVS-entreprenørens opmærkning/fastkilning. VVS-entreprenør skal godkende tilgange til gulvafløb Værkstedstegninger Arrangementstegninger vedrørende alle rørarbejder skal udarbejdes og forelægges tilsynet inden udførelsen Rørafmærkning Rørafmærkninger udføres min. standard som eksisterende rørafmærkninger i eksisterende bygning Rensning Før trykprøvning skal alle anlæggene være udskyllet omhyggeligt med afmonterede snavssamlere Belysning Forlanger entreprenøren belysning på arbejdspladsen, udføres denne for hans regning.

17 Tønder Kommune Side 5 af Trykprøvning af nye anlæg Trykprøvningen skal udføres med koldt vand, og trykket måles ved anlæggets laveste punkt. Ved trykprøvningen skal anlægget vise sig absolut tæt iht. norm, min. 3 timer inden udstøbning af gulvvarmeslanger. Dokumentation skal afleveres til tilsynet. Inden isolering af rør skal anlægget trykprøves med 1 MPa overtryk. Trykprøvning af dele af anlægget vil forlanges udført særskilt uden ekstra betaling af hensyn til færdiggørelse af andre arbejder. Tilsynet skal rekvireres og adviseres med mindst 2 dages varsel om tidspunkt for trykprøvningerne. VVS-entreprenøren har ansvaret for, at ingen komponent udsættes for et højere tryk end fabrikantens anvisninger tillader. Ansvar for utætheder i vvs-anlæg påhviler alene vvs-entreprenøren, herunder erstatninger for de til det pågældende tidspunkt udførte egne og andre entreprenørers arbejder Rørledninger for varme Dimensionsangivelser på tegninger og i beskrivelsen refererer til rørenes nominelle diameter. Levering og montering udføres i henhold til fabrikantens anvisninger Sorte stålrør Der skal primært anvendes pepex med iltbarrierer efter fabrikantens anvisninger Bæringer Fællesbæringer udføres, hvor dette er hensigtsmæssigt som vinkeljern 50 x 5 mm med borede huller. Pendul Ø-jern 6 mm Rørbøjle Stigstrenge opsættes på konsoller ved dæk. Rørarrangementer på vægge opsættes med bæringer til væg. Rørbærere eller Afstand mellem bæringer må ikke overstige ( x Dn) mm. Alle synlige dele af pendulbæringer skal koldgalvaniseres efter fremstilling og inden opsætning. Alle bæringer skal fastholdes solidt med skruer eller bolte, der har en efter brugen passende dimension, type og styrke. Ansvar er vvs-entreprenøren. VVS-entreprenøren udfører nødvendig boring og udhugning for bæringer Bøsninger Der leveres og monteres overalt bøsninger med rosetterpræisolerede bøsninger for betongulv. Inden tilstøbning skal alle bøsninger kontrolleres og om nødvendigt rettes op, fastkiles eller udskiftes Armaturer for varme Prøver skal på forlangende forelægges tilsynet til godkendelse. Alt armaturgods skal være af ensartet struktur, være fri for hulrum og andre fejl samt have en glat og jævn overflade. Modflanger til flangearmaturer skal medregnes. Flanger skal iøvrigt være boret i henhold til Dansk Standard Afspærringsventiler Skal være kuglehaner, VA-godkendte for varmeanlæg i samme dimension som rørledningen, alt incl. isoleringsskåle. Ved tilkobling til nye fordelingsledninger monteres under alle omstændigheder kuglehaner.

18 Tønder Kommune Side 6 af Aftapningshaner Skal være med slutmuffer og incl. gummipakning Gulvvarmesystem og styring Skal være af anerkendt firma, alt incl. i trådløs udførelse efter fabrikantens anvisninger og incl. shuntgruppe for sig. Gulvvarmesystemet skal være af en hurtig virkende type med hurtig rumregulering af temperaturen. Levering, montering og opbygning skal godkendes af tilsynet. Under nærværende entreprise skal medregnes alle nødvendige indskæringer/udsparinger i trykfast isolering for fremføring/trækning af samtlige gulvvarmeslanger.

19 Tønder Kommune Side 1 af Teknisk isolering af vvs-arbejde Grundlag for arbejdet Diverse normer og regulativer. Tegninger i henhold til tegningsliste. Nærværende fagbeskrivelse og fællesbetingelser (FB). Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden, og enhver ydelse skal medregnes, uanset om den kun er angivet et af stederne Normer, gældende forskrifter Ud over de særlige bestemmelser og de der nævnte gældende forskrifter og nærværende arbejdsbeskrivelse, gælder følgende: Dansk Ingeniørforenings "Almindelige betingelser for udførelse af isoleringsarbejder ved tekniske installationer" og "Termisk isolering af tekniske installationer" Entreprisens omfang Arbejdet omfatter isolering af alle vvs-installationer: a. Rør og armaturer for opvarmningsanlæg. b. Rør og armaturer for brugsvandinstallationer. c. Lydisolering af afløbsledninger. Skjulte præisolerede koldt- og varmtsvandsledninger af isolerede pex-rør skal ikke isoleres. Intet isoleringsarbejde må påbegyndes før trykprøvning er udført og godkendt af tilsynet. Arbejder omfatter levering og montering af et fuldt færdig isoleret varme og sanitetsanlæg. Isolering skal udføres på alle ventiler og rør efter gældende normer. Ventiler isoleres. Isolering afsluttes med plastkappe. Hvor rørisoleringen afbrydes ved ventiler skal udføres afstandsring der støtter på røret. Der udføres brandtætninger ved alle gennemføringer. Der udføres rørmærkning i samtlige tekniskabe. Frostsikring af blandesløjfe for ventilationsanlæg Isoleringsmaterialer Jerntråd fortinnet tråd nr. 22, Kobbertråd Pap/gulvpap med en vægt på mindst 600 g/m2 Lærred, hørlærred med mindst 17 tråde / m2 eller banevare Asfaltpap Klister Lamelmåtter Mineraluld Brandisolering Alutrådvævsmåtte Asfaltklæber 1 Afslutningsbånd Rørmanchetter PVC-folie PVC-tape

20 Tønder Kommune Side 2 af Arbejdets udførelse Generel anvisning Kvaliteten af arbejdet vurderes efter de retningslinier, som er angivet i "Almindelige betingelser for udførelse af isoleringsarbejder ved tekniske installationer". Rør pålægges isoleringlamelmåtter. Måtterne snøres med 0,7 mm jerntråd. Tråden må ikke spiralsnoes, men pålægges i enkelte snøringer. Afstanden mellem snøringerne må aldrig overstige 3 gange den isolerede diameter. Pappet anlægges på rør ved bandagering, store rørdimensioner ved simpelt pålæg i brede baner. Isoleringerne begrænses imod murværk og betonkonstruktioner. Endvidere udføres begrænsning ved ventilarrangementer og lignende med manchetter således, at alle rørs isolering begrænses i samme linie. Ved væggennemføringer afbrydes isoleringen ca. 10 mm fra væg Isoleringstykkelser, m.v. Nominel rørdiameter Isoleringstykkelse mm mm 15 18x2,5/34-22x3,0/ x4,0/ x4,0/ Isoleringens afslutning Rørledninger og luftpotter afsluttes med gulvpap, lærred og klister. Ved alle begrænsninger ved mure, vægge og lignende afsluttes med rørmanchetter, påsnøret med fortinnet jerntråd. Isolerede rør må ikke tilstøbes, før tilsynet har godkendt isoleringsarbejderne. Anlægget skal hermed være klar til maling, og når denne behandling er færdig, eftergås afslutningsbåndene, der skubbes på plads og defekte bånd udskiftes Efterreparation Skal foretages efter andre håndværkere i det omfang dette måtte være nødvendigt Aflevering Aflevering kan først finde sted, når alle rør, m.v. er isolerede, godkendte og eventuelle fejl er udbedrede. Anlægget afleveres i velrenset stand. Afleveringsforretning afholdes i henhold til bestemmelser.

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00343-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.5 Tagafvanding I Bygningsreglementet (BR10) kap. 4.6 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer Juni 2009 TIGRIS Pex-One rør en fleksibel og holdbar løsning naturligvis Brugsvands- og varmeinstallationer Overblik, der giver indblik TIGRIS Pex-One rør 4-5 Teknisk information 12-13 Fittings 6 Teknisk

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a.

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. Udgave: 25.01.2011 TEKNISKE BESTEMMELSER for LEVERING AF FJERNVARME fra TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME. Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME. Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S Juni 2000 INDHOLD 1. Forskrifter 2. Tegninger, approbation og tilmelding 3. Udførelse, besigtigelse og idriftsættelse 4.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 7 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal gør det enklere at beskytte fundamentet maksimalt mod fugt Icopal Fonda Universal udtørrer og beskytter effektivt kældervæggen

Læs mere